חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 2770, 2786; תשפ״א, 12, 46, 50, 82, 92, 92, 116, 118, 160, 168, 204, 238, 262, 310, 318, 320, 326, 370, 372, 392, 394, 476, 486, 492, 496, 504, 510, 511, 516, 638, 750, 766, 766, 790, 818, 880, 914, 914, 915, 944, 1010, 1032, 1062, 1246, 1246, 1362, 1432, 1448, 1454, 1584, 1610, 1622, 1660, 1718, 1772, 1794, 1794, 1822, 1834, 1842, 1848, 1872, 1890, 1890, 1891, 1996, 2064, 2090, 2092, 2144, 2182, 2188, 2250, 2252, 2256, 2372, 2400, 2434, 2494, 2554, 2558, 2586, 2694, 2728, 2740, 2812, 2866, 2866, בג״ץ 5469/20, 2898, 2940, 2964, 2966, 2978, 3038, 3046, 3056, 3096, 3118, 3142, 3164, 3178, 3198, 3202, 3240, 3240, 3290.


בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 23, 24, 25 ו־27 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, מתקינה הממשלה תקנות אלה:


תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות), התש״ף–2020 פקעו ביום כ׳ בסיוון התשפ״א (31 במאי 2021). במקום נקבעו תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי), התשפ״א–2021.


לפי הודעה על פקיעת תוקפן של הוראות בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס׳ 35), התשפ״א–2021 (ק״ת תשפ״א, 2964), פקע ביום ט״ז בניסן התשפ״א (29 במרס 2021) תוקפן של הוראות בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס׳ 35), התשפ״א–2021 (להלן – תיקון מספר 35), שהותקנו לפי סעיפים 6 ו־7 לחוק. בהתאם לאמור בסעיף 23(2) לחוק, תתבטל האחריות הפלילית לעשיית עבירה לפי סעיף 28א לחוק בנוגע לתקנה 4(א), שתוקפה הוארך בתקנה 9 לתיקון מס׳ 35, שנעשתה במרחב הפרטי או במרחב הציבורי בתקופה שמיום ח׳ בניסן התשפ״א (21 במרס 2021) עד יום י״ג בניסן התשפ״א (26 במרס 2021), בשעה 16:54, לפי סעיף 4 לחוק העונשין, ויוחזר קנס ששולם בשל עבירה כאמור. לפי הודעה על פקיעת תוקפן של הוראות בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס׳ 37), התשפ״א–2021 (ק״ת תשפ״א, 2966), פקע ביום ו׳ באייר התשפ״א (18 באפריל 2021) תוקפן של הוראות בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס׳ 37), התשפ״א–2021 (להלן – תיקון מס׳ 37), שהותקנו לפי סעיפים 6 ו־7 לחוק. בהתאם לאמור בסעיף 23(2) לחוק, תתבטל האחריות הפלילית לעשיית עבירה לפי סעיף 28א לחוק בנוגע לתקנה 4(א), שתוקנה בתקנה 2 לתיקון מס׳ 37 ושתוקפה הוארך בתקנה 6 לתיקון מס׳ 37, שנעשתה במרחב הפרטי או במרחב הציבורי בתקופה שמיום כ״ז בניסן התשפ״א (9 באפריל 2021) עד יום ב׳ באייר התשפ״א (14 באפריל 2021), לפי סעיף 4 לחוק העונשין, ויוחזר קנס ששולם בשל עבירה כאמור.


הגדרות [תיקון: תשפ״א־2, תשפ״א־9, תשפ״א־11, תשפ״א־14, תשפ״א־18, תשפ״א־22, תשפ״א־30, תשפ״א־35, תשפ״א־43, תשפ״א־48, תשפ״א־49, תשפ״א־51, תשפ״א־55, תשפ״א־59, תשפ״א־70, תשפ״א־78, תשפ״א־85, תשפ״א־89, תשפ״א־95, תשפ״א־97]
בתקנות אלה –
”אדם מנוע חיסון“ – אדם שרופא קבע כי קיימת לגביו מניעה רפואית מלהתחסן נגד nCoV, בהתאם להוראות המנהל;
”אישור ”תו ירוק““ – אחד מאלה:
(1)
אישור שמנפיק משרד הבריאות, לפי תקנה 8ב(א), לאדם, המעיד על כך שהוא זכאי לתעודת מחלים או מחוסן;
(1א)
אישור שמנפיק משרד הבריאות, לפי תקנה 8ב(א), לקטין מתחת לגיל 16 או לאדם מנוע חיסון, המעיד על כך שהוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה ואשר תקף ל־72 שעות ממועד ביצוע הבדיקה ועד תום היום האחרון של תקופת תוקפו;
(2)
תעודת מחלים או מחוסן;
(3)
אישור שקיבל אדם מאת המנהל על כך שהוא משתתף בניסוי קליני לחיסון נגד נגיף הקורונה שמתנהל בישראל;
”אנשים הגרים באותו מקום“ – בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים או במקום שהייה קבוע אחד וכן אדם עם מוגבלות ומלווהו הדרוש לו מחמת מוגבלותו;
”בדיקת קורונה מיידית“ – בדיקת קורונה שתוצאותיה מתקבלות מיד, במקום ביצוע הבדיקה, המתבצעת על ידי גוף בודק באמצעות ציוד רפואי הרשום בפנקס האבזרים והמכשירים הרפואיים המתנהל במשרד הבריאות;
”בחירות מקדימות“ – (נמחקה);
”בעל תפילה“ – (נמחקה);
”גוף בודק“ – גוף שנרשם במשרד הבריאות, לצורך ביצוע בדיקות קורונה מיידיות בכניסה למקום לפי תקנות אלה וקיבל אישור על כך, ואשר מופיע ברשימה שמפורסמת באתר משרד הבריאות לעניין זה;
”הוראות המנהל“ – לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם;
”התקהלות“ – כהגדרתה בחוק, למעט שהייה בסמיכות של אנשים הגרים באותו מקום;
”חוק המפלגות“ – (נמחקה);
”חנות רחוב“ – (נמחקה);
”המנהל“ – כהגדרתו בסעיף 2 לפקודת בריאות העם, ומי שהוא הסמיכו לעניין סעיף 20 לפקודה האמורה;
”מחזיק או מפעיל של שוק“, לעניין שוק שאין לו מחזיק או מפעיל – הרשות המקומית שבתחומה נמצא השוק;
”מחלים“ – כהגדרתו בצו בידוד בית;
”מקום ציבורי או עסקי“ – מקום הפתוח לציבור, או בית עסק, לרבות מקום הפתוח לציבור או בית עסק המצוי בתוך תחנת תחבורה יבשתית כהגדרתה בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה), התש״ף–2020, או בתוך שדה תעופה בין־לאומי כהגדרתו בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות), התש״ף–2020, ולמעט מקום כאמור שניתן בו שירות רפואי;
”ספורטאי מקצועי“ – מי שהוא אחד מאלה:
(1)
הסגל הייצוגי של מדינת ישראל בענפי הספורט השונים, שאישר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט;
(2)
ספורטאים מקבוצה המשתתפת במפעלים או בתחרויות בין־לאומיים, אשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי הם מקבוצה המשתתפת במפעלים או בתחרויות בין־לאומיים;
(3)
ספורטאים מקבוצה הרשומה במדינה זרה והמשתתפת בתחרות או במשחק מול קבוצה מליגה בישראל המשתתפת במפעלים או בתחרויות בין־לאומיים;
(4)
ספורטאים שאינם ספורטאים מהמפורטים בפסקאות (1) עד (3) ושהם ספורטאים בליגת הבוגרים, גברים או נשים, בענפי הכדור כמפורט להלן:
(א)
בענפים שבמסגרתם פועלות עד ארבע ליגות – ספורטאים בליגה הראשונה;
(ב)
בענפים שבמסגרתם פועלות 5 ליגות או יותר – ספורטאים בשלוש הליגות הראשונות;
”ספורטאי תחרותי“ – (נמחקה);
”עובד“ – (נמחקה);
”רופא מחוזי“ – לרבות סגנו;
”ראש השירות“ – ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות או סגנו;
”תעודת מחלים או מחוסן“ – אישור החלמה תקף או תעודת מחוסן תקפה כמשמעותם בצו בידוד בית.
[תיקון: תש״ף, תשפ״א־3, תשפ״א־4, תשפ״א־7, תשפ״א־9, תשפ״א־11, תשפ״א־43, תשפ״א־46, תשפ״א־48, תשפ״א־49, תשפ״א־50, תשפ״א־51, תשפ״א־53, תשפ״א־55, תשפ״א־59, תשפ״א־61, תשפ״א־75, בג״ץ 5469/20]
(פקעה).
כללי התנהגות במרחב הציבורי ובמקום ציבורי או עסקי [תיקון: תשפ״א־11]
(א)
השוהים במרחב הציבורי ישמרו, ככל האפשר, על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם, למעט אנשים הגרים באותו מקום.
(ב)
השוהים במקום ציבורי או עסקי ישמרו, ככל האפשר, על מרחק כאמור בתקנת משנה (א), למעט אנשים הגרים באותו מקום.
איסור התקהלות במרחב הפרטי והציבורי ובמקום ציבורי או עסקי [תיקון: תשפ״א־2, תשפ״א־4, תשפ״א־7, תשפ״א־11, תשפ״א־49, תשפ״א־51, תשפ״א־55, תשפ״א־59, תשפ״א־61, תשפ״א־67, תשפ״א־69, תשפ״א־78, תשפ״א־89, תשפ״א־97]
(א)
בלי לגרוע מהאמור בתקנה 3, לא יקיים אדם ולא ישתתף בהתקהלות, כולל בטקס דתי או בתפילה, שמספר האנשים בה עולה על ההתקהלות המותרת, במרחב הציבורי, במרחב הפרטי או במקום ציבורי או עסקי; לעניין זה, ”התקהלות מותרת“ – עד 500 אנשים בשטח פתוח ועד 50 אנשים במבנה, ואם מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח פתוח – עד 500 אנשים.
(א1)
(בוטלה).
(ב)
(בוטלה).
(ג)
(נמחקה).
איסור שהייה במקום שפתיחתו לציבור אסורה [תיקון: תש״ף, תשפ״א־4, תשפ״א־11, תשפ״א־70, תשפ״א־75, תשפ״א־76, תשפ״א־78, תשפ״א־85, תשפ״א־89, תשפ״א־95, תשפ״א־97, תשפ״א־102]
(א)
(בוטלה).
(א1)
לא ישהה אדם במקום ציבורי או עסקי שפתיחתו הותרה רק למי שהציג אישור ”תו ירוק“ לפי תקנה 7(ב) או 10(ג), אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:
(1)
הוא מחלים;
(1א)
הוא קטין מתחת לגיל 16 או אדם מנוע חיסון, שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שביצעו כאמור בפסקה (1א) להגדרה אישור ”תו ירוק““;
(2)
הוא תינוק עד גיל שנה;
(3)
הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע בכניסה למקום לצורך כניסה לאותו מקום בלבד, לפי תקנה 7(ג2) (להלן – אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית);
(4)
הוא מפעיל המקום או מי מטעמו.
(א2)
על אף האמור בתקנת משנה (א1), לא ישהה אדם בבית מלון שפתיחתו הותרה לפי תקנה 7(ב) ו־(ג) אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:
(1)
הוא מחלים;
(1א)
הוא תינוק עד גיל שנה;
(1א1)
הוא קטין מתחת לגיל 16 או אדם מנוע חיסון, שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שביצעו כאמור בפסקה (1א) להגדרה ”אישור ”תו ירוק““;
(1ב)
הוא אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית;
(2)
(נמחקה);
(3)
הוא איש צוות של כלי טיס כהגדרתו בסעיף 12(א)(8)(ב) לחוק, או מי שאינו אזרח ישראלי או תושב קבע, במסגרת מילוי תפקידם, או קבוצת תיירים שכניסתה לישראל אושרה בידי שר הפנים או מי שהוא הסמיכו לכך, בהתאם להמלצת משרד התיירות (להלן – איש צוות אוויר או אזרח זר), שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקת קורונה כאמור בתקנה 7(ג)(1);
(3א)
הוא זר המבקר בישראל כמפורט בתקנה 7(ג)(2);
(4)
הוא מפעיל בית המלון או מי מטעמו.
(א3)
על אף האמור בתקנת משנה (א1), לא ישהה אדם במקום המשמש לשמחות ולאירועים שפתיחתו הותרה לפי תקנה 7(ב) ו־(ג1), אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:
(1)
הוא מחלים;
(1א)
הוא קטין מתחת לגיל 16 או אדם מנוע חיסון, שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שביצעו כאמור בפסקה (1א) להגדרה ”אישור ”תו ירוק““;
(2)
הוא תינוק עד גיל שנה;
(3)
הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה כאמור בתקנה 7(ג1);
(4)
הוא אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית;
(5)
הוא מפעיל המקום או מי מטעמו.
(א4)
(פקעה).
(ב)
(בוטלה).
(ג)
(פקעה).
(ג1)
(פקעה).
(ד)
(בוטלה).
(ה)
(פקעה).
[תיקון: תשפ״א־78]
(בוטלה).
[תיקון: תשפ״א־14, תשפ״א־43, תשפ״א־61, תשפ״א־78]
(בוטלה).
הגבלת פעילות במקום ציבורי או עסקי [תיקון: תשפ״א־2, תשפ״א־3, תשפ״א־4, תשפ״א־9, תשפ״א־11, תשפ״א־14, תשפ״א־16, תשפ״א־18, תשפ״א־19, תשפ״א־22, תשפ״א־25, תשפ״א־30, תשפ״א־31, תשפ״א־35, תשפ״א־40, תשפ״א־43, תשפ״א־46, תשפ״א־48, תשפ״א־49, תשפ״א־51, תשפ״א־52, תשפ״א־55, תשפ״א־59, תשפ״א־61, תשפ״א־62, תשפ״א־67, תשפ״א־70, תשפ״א־75, תשפ״א־76, תשפ״א־78, תשפ״א־81, תשפ״א־85, תשפ״א־86, תשפ״א־89, תשפ״א־95, תשפ״א־97, תשפ״א־99, תשפ״א־102]
(א)
(בוטלה).
(ב)
לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי מהמקומות המנויים להלן, בדרך של פתיחתו לציבור, למעט פתיחתו למי שהציג אישור ”תו ירוק“, לתינוק עד גיל שנה או לאדם שהציג אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע לפי תקנת משנה (ג2):
(1)
(נמחקה);
(1א)
(נמחקה);
(2)
מקום שמתקיימים בו אירוע או פעילות מאורגנת, ובכלל זה פעילות תרבות, אירוע ספורט בנוכחות קהל, מרוץ ספורטיבי רב־משתתפים, מסיבה, שמחות, כנס, טקס, חוג לבגירים, הרצאה; בפסקה זו –
”מרוץ ספורטיבי רב־משתתפים“ – מרוץ ספורטיבי רב־משתתפים הכולל ריצה, הליכה, שחייה, רכיבה על אופניים או כיוצא באלה, הנערך בהרשמה של המשתתפים מראש והמיועד גם לספורטאים חובבים, אשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי הוא מרוץ כאמור; מרוץ ספורטיבי רב־משתתפים שאושר לפי פסקה זו יפורסם לציבור באתר האינטרנט של משרד התרבות והספורט;
”פעילות תרבות“ – ובכלל זה הקרנת סרט, הצגה או מופע מוזיקה, מחול או בידור;
(3)
(נמחקה);
(4)
מקום לעריכת תערוכה, למעט מוזאון, או מקום לעריכת יריד במבנה;
(5)
בית מלון, למעט אחד מאלה:
(א)
בית מלון שמיועד לאירוח אורחים אשר בית המלון משמש בעבורם חלופת מגורים, ובלבד שמטרת השהייה במקום אינה נופש או בילוי ושלא יפעל במקום חדר אוכל;
(א1)
(פקעה);
(ב)
בית מלון שמיועד לשימוש של מטופלים ובני משפחותיהם, הסמוך למוסד רפואי;
(ג)
בית מלון שמשמש כמקום לבידוד מטעם המדינה;
בפסקה זו –
”בית מלון“ – לרבות מתחם אירוח שמופעלות בו מעל 6 יחידות אירוח, פנסיון או אכסניה;
”יחידת אירוח“ – יחידה נפרדת במתחם אירוח המשמשת לאירוח ולנופש וכוללת חדר אחד לפחות, ובו מיטה, חדר רחצה ושירותים;
”מתחם אירוח“ – מקום אירוח הכולל יחידת אירוח אחת או יותר, בלא כניסה משותפת או חללים משותפים ליחידות האירוח;
(5א)
חדר אוכל בבית מלון;
(6)
(נמחקה);
(7)
(נמחקה);
(8)
(נמחקה);
(9)
אזור הישיבה במבנה בבית אוכל שאינו חדר אוכל כאמור בפסקה (5א) ואינו מקום שמתקיימים בו אירוע או פעילות מאורגנת כאמור בפסקה (2);
(10)
(נמחקה);
(11)
(נמחקה);
(12)
(נמחקה);
(13)
(נמחקה).
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (ב), לעניין בית מלון, רשאי אדם להפעילו בדרך של פתיחתו לציבור גם בעבור אלה:
(1)
איש צוות אוויר או אזרח זר, שהציגו בעת קבלתם לראשונה לבית המלון תוצאה שלילית בבדיקת קורונה אשר בוצעה במהלך 72 השעות שקדמו להצגתה;
(2)
זר המבקר בישראל, לפי אישורם של המנהל הכללי של משרד החוץ או נציגו ושל המנהל הכללי של משרד הבריאות או נציגו, אם הדבר נדרש לצורך הניהול התקין של יחסי החוץ של ישראל;
(3)
קטין מתחת לגיל 16 או מנוע חיסון, שהציגו בעת קבלתם לראשונה לבית המלון אישור ”תו ירוק“ לפי פסקה (1א) להגדרה ”אישור ”תו ירוק““.
(ג1)
על אף האמור בתקנת משנה (ב), לעניין מקום כאמור בתקנת משנה (ב)(2) שהוא אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר המשמש לשמחות או לאירועים, לצורך קיום השמחה או האירוע (להלן – מקום המשמש לשמחות ולאירועים), רשאי אדם להפעילו בדרך של פתיחתו לציבור גם בעבור אדם שהציג בכניסה למקום תוצאה שלילית בבדיקת קורונה אשר בוצעה במהלך 72 השעות שקדמו להצגתה.
(ג1א)
על אף האמור בתקנת משנה (ב)(2), רשאי אדם להפעיל מקום כאמור בפסקת המשנה האמורה, שמתקיים בו אירוע בישיבה של הקהל בלבד, בשטח פתוח, גם למי שלא הציג אישור ”תו ירוק“ או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, בכפוף לתקנה 9(א5).
(ג2)
מפעיל מקום מהמקומות המפורטים בתקנת משנה (ב), רשאי להציב בכניסה למקום עמדת בדיקת קורונה מיידית לביצוע בדיקות בכניסה למקום ולצורך כניסה לאותו מקום בלבד, ולעניין בדיקת קורונה מיידית המתבצעת בכניסה לבית מלון – הבדיקה תהיה תקפה ל־24 שעות בלבד; עמדת בדיקת קורונה מיידית תופעל על ידי גוף בודק שהמפעיל התקשר עימו לעניין זה.
(ד)
מחזיק או מפעיל של בית מלון כהגדרתו בתקנת משנה (ב)(5), יבחר אם להפעילו בדרך של פתיחתו לציבור לפי תקנות משנה (ב)(5) ו־(ג) או להפעילו גם למי שאינו בעל אישור ”תו ירוק“ לאחת מהמטרות האלה:
(1)
חלופת מגורים, ובלבד שמטרת השהייה במקום אינה נופש או בילוי ושלא יפעל במקום חדר אוכל;
(2)
מקום לבידוד מטעם המדינה;
(3)
בית מלון הנמצא בסמוך למוסד רפואי – שימוש של מטופלים ובני משפחותיהם.
הוראות להפעלת מקום ציבורי או עסקי הפתוח לציבור [תיקון: תשפ״א־25, תשפ״א־31, תשפ״א־40, תשפ״א־48, תשפ״א־78, תשפ״א־97]
מחזיק או מפעיל של מקום ציבורי או עסקי לא יפעיל את המקום בדרך של פתיחתו לציבור, אלא בכפוף לקיום הוראות אלה:
(1)
המחזיק או המפעיל של המקום יגיש לרשות המקומית, לפני פתיחת המקום לציבור, הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה, ולפיה הוא עומד בתנאים המפורטים בפסקאות (2) עד (8) לתקנה זו, בתקנה 7 ובתקנה 9; הצהרה כאמור תוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה או באמצעות טופס שיהיה זמין במשרדי הרשות המקומית (להלן – טופס ההצהרה); ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית על פי דין, ובכלל זה היבטי הפיקוח אל מול הגורם האחראי על המקום;
(2)
המחזיק או המפעיל של המקום ימנה אדם שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בתקנה זו (להלן – ממונה קורונה) וימסור את שמו בטופס ההצהרה;
(3)
בדלפק שירות, אם יש במקום, יתקין המחזיק או המפעיל של המקום מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן השירות למקבל השירות; במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס״מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר;
(4)
(נמחקה);
(5)
(א)
המחזיק או המפעיל של המקום לא יכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה והמחויב בעטיית מסכה בהתאם להוראות סעיף 3ה לצו בידוד בית, ולא ייתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה כאמור;
(ב)
המחזיק או המפעיל של המקום יתלה במקומות בולטים לעין במקום, לרבות בכניסה אליו, שלט בדבר חובת עטיית מסכה במקום;
(ג)
אם יש במקום מערכת כריזה – המחזיק או המפעיל של המקום יודיע באמצעותה, אחת לחצי שעה לפחות, על חובת עטיית המסכה;
(6)
המחזיק או המפעיל של המקום יפעל, ככל האפשר, לשמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן יפעל ככל האפשר למניעת הצטופפות של השוהים במקום מסוים, לרבות הצטופפות בכניסה למקום;
(7)
המחזיק או המפעיל של המקום יסמן במקומות המיועדים לתור, סימון מקומות לעמידת הממתינים במרחק של 2 מטרים זה מזה; המחזיק או המפעיל של המקום יציב במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור;
(8)
אם מצויה מעלית במקום, המחזיק או המפעיל של המקום יתלה שלט בכניסה למעלית, ובו יצוין מספר הנוסעים המותר שלא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות יצרן המעלית אלא אם כן כל הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום;
(9)
המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום וינחה את עובדיו בעניין זה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר; לעניין זה, ”משטחים פנימיים“ – משטחים שהשוהים במקום באים עמם במגע בתדירות גבוהה, ובכלל זה: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצני מעלית וכיוצא בהם;
(10)
המחזיק או המפעיל של המקום יציב במקום מיתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.
הוראות נוספות להפעלת מקום ציבורי או עסקי מסוים הפתוח לציבור [תיקון: תשפ״א־14, תשפ״א־15, תשפ״א־35, תשפ״א־40, תשפ״א־43, תשפ״א־46, תשפ״א־61, תשפ״א־70, תשפ״א־72, תשפ״א־76, תשפ״א־78, תשפ״א־85, תשפ״א־89, תשפ״א־95, תשפ״א־97]
מחזיק או מפעיל של מקום ציבורי או עסקי המפורט להלן, לא יפעיל את המקום בדרך של פתיחתו לציבור אלא בכפוף להוראות תקנה 8 ולהוראות המפורטות להלן, לצדו:
(1)
(נמחקה);
(1א)
מקום למתן טיפול רפואה משלימה –
(א)
המפעיל של המקום יקבל לקוחות בתיאום מראש;
(ב)
בטיפול המתבצע תוך מגע בגוף המטופל –
(1)
המפעיל של המקום יחטא את הכלים, את הציוד ואת הכיסא או את מיטת הטיפול אשר היו בשימוש, וכן יחליף מגבות וחלוקים, בין לקוח ללקוח;
(2)
המפעיל של המקום יוודא כי בעת הטיפול בלקוח, יעטה המטפל מסכה ומגן פנים;
(2)
(נמחקה);
(3)
(נמחקה);
(4)
(נמחקה);
(5)
(נמחקה);
(6)
(נמחקה);
(7)
(נמחקה);
(8)
(נמחקה);
(9)
מתחם אירוח כהגדרתו בתקנה 7(ב)(5) שמופעלות בו 6 יחידות אירוח לכל היותר –
(א)
ביחידת אירוח מתארחים אנשים הגרים באותו מקום;
(ב)
לא יופעל חדר אוכל כאמור בתקנה 7(ב)(5א);
(10)
מקום למתן טיפול שאינו רפואי בגוף האדם, ובכלל זה מספרה ומקום למתן טיפולי יופי וקוסמטיקה –
(א)
המפעיל של המקום יקבל לקוחות בתיאום מראש;
(ב)
בטיפול המתבצע תוך מגע בגוף המטופל –
(1)
המפעיל של המקום יחטא את הכלים, את הציוד ואת הכיסא או את מיטת הטיפול אשר היו בשימוש, וכן יחליף מגבות וחלוקים, בין לקוח ללקוח;
(2)
המפעיל של המקום יוודא כי בעת הטיפול בלקוח יעטה המטפל מסכה ומגן פנים;
(11)
כל מקום כאמור בתקנה 7(ב)
(א)
המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט בכניסה אליו, במקום בולט לעין, בשפות עברית, ערבית ואנגלית, בדבר חובת הצגת אישור ”תו ירוק“ כתנאי לכניסה למקום; ולעניין מחזיק או מפעיל של בית מלון – יכלול בשלט גם את חובת הצגת אישור על תוצאות בדיקה לעניין איש צוות אוויר או אזרח זר כאמור בתקנה 7(ג), ולעניין מחזיק או מפעיל של מקום שבכניסה אליו מוצבת עמדה לביצוע בדיקת קורונה מיידית מטעם המחזיק או המפעיל כאמור בתקנה 7(ג2) – יכלול השלט גם הוראה לעניין האפשרות להיכנס למקום בכפוף להצגת אישור על תוצאה שלילית בבדיקה כאמור;
(ב)
המחזיק או המפעיל של המקום יכניס למקום רק את מי שהציג כתנאי לכניסתו אחד מאלה:
(1)
אישור ”תו ירוק“, בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין לקטין מתחת לגיל 16, ואם הציג מסמך כאמור בתקנה 8ב(ג)(1) – לאחר סריקת המסמך כמפורט בתקנה 8ב(ד), ולעניין בית מלון – גם קטין מתחת לגיל 16 או מנוע חיסון, שהציג אישור ”תו ירוק“ כאמור בתקנה 7(ג)(3), או איש צוות אוויר או אזרח זר, שהציג אישור על תוצאת בדיקה שלילית כאמור בתקנה 7(ג)(1), ולעניין מקום המשמש לשמחות ולאירועים – גם אדם שהציג אישור על תוצאת בדיקה שלילית כאמור בתקנה 7(ג1); האמור בפסקת משנה זו לא יחול לעניין כניסתם של עובדי המקום;
(2)
אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה בכניסה למקום לצורך כניסה לאותו מקום בלבד;
(ג)
מחזיק או מפעיל של מקום שהכניסה אליו נעשית בדרך של תיאום או הזמנה מראש, יידע את הלקוחות בעת התיאום או ההזמנה, בדבר חובת הצגת אישור ”תו ירוק“ כתנאי לכניסה למקום, ולעניין מחזיק או מפעיל של בית מלון – גם בדבר חובת הצגת אישור על תוצאות בדיקה לעניין איש צוות אוויר או אזרח זר כאמור בתקנה 7(ג);
(12)
קניון –
(א)
המחזיק או המפעיל של הקניון ינחה את עובדיו ואת העובדים בחנויות המצויות בשטח הקניון בנוגע להוראות תקנות אלה;
(ב)
בלי לגרוע מאחריות מחזיק או מפעיל של חנות המצויה בשטח הקניון, מחזיק או מפעיל של קניון יפעל לעמידת החנויות שבשטח הקניון בהוראות החלות עליהן לפי תקנות אלה, ובכלל זה יביא לידיעתן את ההוראות האמורות ויוודא את עמידתן בהוראות לעניין התפוסה המרבית המותרת;
(ג)
המחזיק או המפעיל של הקניון ימנה סדרנים בהתאם להוראות אלה:
(1)
מספר הסדרנים שנמצאים בקניון בכל עת לא יפחת מהמפורט להלן:
(א)
בקניון ששטחו עד 10,000 מטרים רבועים – 2 סדרנים;
(ב)
בקניון ששטחו בין 10,000 ל־25,000 מטרים רבועים – 3 סדרנים;
(ג)
בקניון ששטחו מעל 25,000 מטרים רבועים – 5 סדרנים;
(2)
הסדרנים יידעו את השוהים במקום, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת השמירה על הוראות תקנות אלה, לרבות הוראות לעניין שמירת מרחק, חובת עטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית ובדבר התפוסה המרבית בקניון ובשטח החנויות;
(ד)
המחזיק או המפעיל של הקניון ינקוט אמצעים לשמירת מרחק בין אדם לאדם בתורים כגון סימון מקומות עמידה והצבת אמצעים פיזיים לשמירת רווח בין אנשים;
(ה)
נוסף על האמור בתקנה 8(5)(ג), אם יש בקניון מערכת כריזה – המפעיל של הקניון יודיע באמצעות מערכת הכריזה, אחת לחצי שעה לפחות, על החובה לשמור על מרחק ולהימנע מאכילה בשטח הקניון;
(ו)
המחזיק או המפעיל של הקניון לא יאפשר ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בשטח הקניון, לא יציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח הקניון, וימנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים; המחזיק או המפעיל של הקניון יתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין איסור אכילה בקניון; האמור בפסקת משנה זו לא יחול על אזור הישיבה במבנה בבית אוכל כאמור בתקנה 7(ב)(9);
(ז)
המחזיק או המפעיל של הקניון יאפשר הצבת דוכנים בשטח הקניון בכפוף להוראות אלה:
(1)
הדוכנים ימוקמו רחוק ככל האפשר זה מזה, ובמרחק שלא יפחת מ־4 מטרים בין דוכנים המוצבים בשורה, זולת אם מצויה מחיצה ביניהם, ולא יפחת מ־6 מטרים בין דוכנים המוצבים במקביל זה לזה;
(2)
מחיצה כאמור בפסקה (1) תהיה לרוחב צידו של הדוכן הקרוב לדוכן השני בתוספת 50 סנטימטרים נוספים לפחות, ובגובה של 1.8 מטרים לפחות מגובה הרצפה;
(3)
הדוכנים לא ימוקמו בסמוך לפתחי הכניסה או היציאה מחנויות, וכן לא ימוקמו באזורי מעבר צרים;
(4)
בדוכני מזון יימכרו מוצרי מזון ארוזים בלבד;
(ח)
המחזיק או המפעיל של הקניון יפריד, ככל האפשר, בין הכניסות לקניון ליציאות מהקניון;
(ט)
המחזיק או המפעיל של הקניון יפעל, ככל האפשר, ל־3 החלפות אוויר לפחות בשעה; אופן ביצוע תחלופת האוויר יהיה בהתאם להוראות המנהל;
(י)
המחזיק או המפעיל של הקניון יפעל בהתאם להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין ניקוי וחיטוי;
(13)
שוק קמעונאי – בהתאם להוראות פסקה (12) בשינויים המחויבים;
(13א)
באזור הישיבה בשטח פתוח הנמצא בבית אוכל –
(א)
המחזיק או המפעיל של המקום יציב את השולחנות במרחק שלא יפחת מ־2 מטרים בין שולחן לשולחן ויציב סדרן שתפקידו לוודא שמירת מרווחים כאמור בכל עת;
(ב)
המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי בהושבה של אנשים שאינם גרים באותו מקום בסמוך לדלפק (”בר“) יישמר מרחק של שני מטרים, ככל האפשר, ולכל הפחות כיסא אחד ריק ביניהם;
(ג)
בכפוף להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין תנאים תברואיים ושמירה על היגיינה;
(14)
מכון כושר או סטודיו –
(א)
המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי המרחק בין המכשירים ובין המתאמנים בעת קיום אימון אישי או משותף, לא יפחת משני מטרים, זולת אם קיימת מחיצה המפרידה ביניהם;
(ב)
המחזיק או המפעיל של המקום יקבל לקוחות בתיאום מראש;
(ג)
בג׳קוזי לא ישהה יותר מאדם אחד או אנשים הגרים באותו מקום;
(ד)
בהתאם להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין ניקוי וחיטוי;
(15)
במקום שמתקיימים בו אירוע או פעילות מאורגנת כאמור בתקנה 7(ב)(2)
(א)
אם המקום מצוי במבנה, המחזיק או המפעיל של המקום יציב סדרנים שיידעו את השוהים באירוע, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת עטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית; מספר הסדרנים יהיה ביחס של סדרן אחד לכל 75 צופים;
(ב)
במקום שהכניסה אליו בתשלום, המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי מכירת כרטיסים או הרשמה למקום תיעשה מראש באופן מקוון או טלפוני;
(ג)
על אף האמור בתקנה 7(ג1), במקום כאמור המשמש לשמחות ולאירועים, המחזיק או המפעיל של המקום לא יכניס אנשים שהציגו בכניסה למקום תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, במספר העולה על 5 אחוזים ממספר המשתתפים באירוע; המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, כך שתימנע כניסתם של אנשים שהציגו תוצאה שלילית כאמור במספר העולה על האמור בפסקת משנה זו; אין באמור בפסקת משנה זו כדי למנוע את כניסתו של אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית והציגה בכניסה למקום או של קטין או מנוע חיסון שהציגו אישור ”תו ירוק“ לפי פסקה (1א) להגדרה ”אישור ”תו ירוק““, וכל אלה לא ייספרו לעניין 5 האחוזים האמורים בפסקת משנה זו;
(16)
(נמחקה);
(17)
מוזאון –
(א)
(נמחקה);
(ב)
המחזיק או המפעיל של המוזאון או התערוכה ימנה סדרנים בהתאם להוראות פסקה (12)(ג) בשינויים המחויבים;
(ג)
יחולו הוראות פסקה (12)(ט) ו־(י), בשינויים המחויבים;
(ד)
סיורים מודרכים במקום יתקיימו עם מספר משתתפים שלא יעלה על 50 אנשים ובתיאום מראש;
(ה)
תנועת המבקרים במוזאון או בתערוכה תהיה, ככל האפשר, בהתאם למסלול שייקבע מראש ובכיוון אחד;
(ו)
במוזאון או בתערוכה שבהם מצויים מוצגים המזמינים מגע של המבקרים, המפעיל של המוזאון או התערוכה יציב סדרן בסמוך לכל כמה מוצגים פעילים, שיסב את תשומת ליבם של המבקרים לחובת שמירת מרחק, ויחטא את המוצגים בתדירות גבוהה;
(18)
(נמחקה);
(18א)
(נמחקה);
(19)
בריכת שחייה –
(א)
בכפוף להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין ניקוי וחיטוי ושמירה על היגיינה;
(ב)
מפעיל מזנון בשטח הבריכה, למעט מזנון בשטח פתוח, לא יציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח המזנון, וימנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים;
(ג)
בג׳קוזי לא ישהה יותר מאדם אחד או אנשים הגרים באותו מקום;
(20)
(נמחקה);
(21)
(נמחקה);
(22)
(נמחקה);
(23)
(נמחקה);
(24)
באטרקצייה תיירותית, בכפוף להוראות אלה:
(א)
המחזיק או המפעיל של המקום יציב סדרנים שיידעו את השוהים במקום, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת השמירה על הוראות תקנות אלה, לרבות חובת עטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית; מספר הסדרנים יהיה ביחס של סדרן אחד לכל 75 אנשים במקום;
(ב)
המחזיק או המפעיל של המקום ינקוט אמצעים לשמירת מרחק בין אדם לאדם בתורים ולמניעת הצטופפות, כגון סימון מקומות עמידה, הצבת אמצעים פיזיים לשמירת רווח בין אנשים, הצבת סדרנים בסמוך לתורים או חציצה בין מיתקנים;
(ג)
המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלטים לעניין חובת עטיית מסכה בכל עת, לרבות בעת הפעילות באטרקצייה והשימוש במיתקנים, ולמעט בעת שהייה של אדם אחד לכל היותר או אנשים הגרים באותו מקום, ביחידה נפרדת של מיתקן;
(ד)
באטרקצייה הכוללת שימוש באבזרים הבאים במגע עם הפנים של המשתמש, המחזיק או המפעיל של המקום ישתמש, ככל האפשר, באבזרים לשימוש חד־פעמי שיושלכו לאחר כל שימוש; בשימוש באבזרים רב־פעמיים, המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד על חיטוי יסודי בין משתמש למשתמש;
(ה)
בכפוף להוראות המנהל, ובכלל זה הוראותיו לעניין ניקוי וחיטוי;
(25)
(נמחקה);
(26)
במקום שמתקיים בו אירוע בישיבה של הקהל בלבד, בשטח פתוח, כאמור בתקנה 7(ג1א)
(א)
המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט במקום בולט לעין בכניסה למקום ובו יצוין כי האירוע אינו מוגבל לכניסת בעלי אישור ”תו ירוק“ בלבד, וכן יצוין בו שמו של מפעיל המקום;
(ב)
הצפייה באירוע תתקיים בישיבה או בעמידה בסמוך למושב;
(ג)
הצפייה באירוע תתקיים בלא ריקודים; הסדרנים יידעו את השוהים במקום בנוגע לאמור; במקרה של סירוב הקהל להוראות אלה, יפסיק המחזיק או המפעיל את האירוע;
(ד)
הישיבה תהיה במקומות מסומנים וקבועים מראש;
(ה)
המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי הישיבה באירוע תהיה במקומות המסומנים וכי מכירת כרטיסים לאירוע תיעשה מראש ובאופן מקוון או טלפוני;
(ו)
המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי בהושבה של אנשים שלא רכשו כרטיסים בהזמנה משותפת, יישמר מרחק של שני מטרים, ככל האפשר, ולכל הפחות כיסא אחד ריק ביניהם;
(ז)
המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי המרחק בין הקהל לבמה יהיה ארבעה מטרים, ככל האפשר, ולא יפחת משני מטרים, ואם מסומן מקום על הבמה שחוצץ בין המופיע לקהל המרחק האמור יהיה בין הקהל לאותו מקום;
(ח)
המחזיק או המפעיל של המקום יציב סדרנים שיידעו את השוהים באירוע, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת השמירה על הוראות תקנות אלה; מספר הסדרנים יהיה ביחס של סדרן אחד לכל 75 צופים;
(ט)
המחזיק או המפעיל של המקום יווסת את כניסת הקהל לאירוע ויציאתו ממנו, כך שהקהל ייכנס ויצא באופן הדרגתי; לא יתקיימו הפסקות במהלך האירוע ככל האפשר;
(י)
המחזיק או המפעיל של המקום יודיע במערכת הכריזה, אם קיימת במקום מערכת כריזה, ובאמצעות שילוט על החובה לשבת במהלך האירוע;
(יא)
המחזיק או המפעיל של המקום יפעל בהתאם להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין חיטוי וניקוי, סידורי התברואה והשירותים.
אישור ”תו ירוק“ [תיקון: תשפ״א־70]
(א)
אדם יהיה זכאי לקבל את אישור ”התו הירוק“ באחת הדרכים האלה:
(1)
בפנייה מקוונת למשרד הבריאות;
(2)
באמצעות יישומון שמשרד הבריאות מעמיד לשימוש הציבור בלא תשלום;
(3)
בדרכים נוספות שיפרסם משרד הבריאות לציבור, ובכלל זה דרך שאינה מקוונת.
(ב)
אישור ”תו ירוק“ יכלול פרטים אלה:
(1)
שמו של האדם שלגביו ניתן האישור;
(2)
מספר הזהות של האדם שלגביו ניתן האישור, מספר דרכון שלו או מספר מזהה אחר שנתנה לו רשות שלטונית;
(3)
מועד פקיעת תוקף האישור;
(4)
אמצעי לאימות האישור.
(ג)
הצגת אישור ”תו ירוק“ כאמור בתקנה 8א(11)(ב) תהיה באחת מאלה:
(1)
הצגת מסמך שהתקבל בעקבות פנייה מקוונת כאמור בתקנת משנה (א)(1) או מסמך שהתקבל בדרך אחרת מטעם משרד הבריאות;
(2)
הצגת האישור על גבי יישומון כאמור בתקנת משנה (א)(2).
(ד)
סריקה של אישור ”התו הירוק“ כאמור בתקנה 8א(11)(ב) המופיע על גבי מסמך כאמור בתקנת משנה (ג)(1), תתבצע כמפורט להלן:
(1)
קבלת פרטי מידע השמורים באמצעי לאימות האישור (ברקוד) תתאפשר רק בעת הסריקה של אמצעי האימות ביישומון של משרד הבריאות (להלן – אמצעי הסריקה);
(2)
בעת סריקת אמצעי האימות יופיע באמצעי הסריקה, ובו בלבד, רק המידע האמור בתקנת משנה (ב), והוא יימחק מיד עם תום הצגתו למבצע הסריקה ולא יישמר באמצעי הסריקה או בכל דרך אחרת מלבד באישור ”התו הירוק“ עצמו.
התפוסה המותרת במקום ציבורי או עסקי הפתוח לציבור [תיקון: תשפ״א־18, תשפ״א־29, תשפ״א־35, תשפ״א־40, תשפ״א־43, תשפ״א־60, תשפ״א־70, תשפ״א־76, תשפ״א־78, תשפ״א־85, תשפ״א־89, תשפ״א־97]
(א)
במקום ציבורי או עסקי, למעט מקום ציבורי או עסקי כמפורט בתקנה 7(ב), המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום; לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בהם.
(א1)
(בוטלה).
(א2)
בקניון, המחזיק או המפעיל שלו יקבע ויפעיל מנגנון ויסות דיגיטלי לוויסות כניסת האנשים לקניון, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או על המספר האמור בתקנה 4(א), לפי העניין, לפי המקל מביניהם, ובלבד ששטח המבנה או השטח הפתוח במקום, לפי העניין, מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם; לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח הקניון, לרבות שטחי המכירה שבחנויות, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בהם.
(א3)
בשוק קמעונאי, המחזיק או המפעיל שלו יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים לשוק, למעט עובדי השוק, כך שבכל עת לא ישהו בשוק אנשים במספר העולה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או על המספר האמור בתקנה 4(א), לפי העניין, לפי המקל מביניהם, ובלבד ששטח המבנה או השטח הפתוח במקום, לפי העניין, מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, וכל זאת באמצעות הצבת סדרנים בכניסות לשוק, וככל האפשר יפעיל גם מנגנון ויסות דיגיטלי; לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח השוק, לרבות שטחי המכירה שבחנויות, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בהם.
(א4)
(בוטלה).
(א5)
במקום ציבורי או עסקי שמתקיים בו אירוע בישיבה של הקהל בלבד, בשטח פתוח, כאמור בתקנה 7(ג1א), המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות מספר האנשים, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על 500.
(ב)
המחזיק או המפעיל של מקום ציבורי או עסקי יציב שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום, כאמור בתקנת משנה (א), (א2), (א3) או (א5), לפי העניין, ולעניין שטח המקום; שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, הן במבנה והן בשטח פתוח.
(ג)
בתקנה זו, ”מנגנון ויסות דיגיטלי“ – אמצעי דיגיטלי לספירת הנכנסים למקום והיוצאים ממנו, ובלבד שהאמצעי לא יזהה או יאפשר זיהוי של הנכנסים והיוצאים, ובכלל זה לא יתעד את פניהם, ושהמידע המתועד באמצעותו יימחק ממנו בתוך 48 שעות, ולא ייעשה בו שימוש לכל צורך אחר זולת ביצוע הוראה זו; אין בכך כדי למנוע שימוש במידע על מספר הנכנסים והיוצאים.
[תיקון: תשפ״א־25, תשפ״א־35, תשפ״א־70, תשפ״א־78, תשפ״א־97]
(בוטלה).
תנאים לבית תפילה [תיקון: תשפ״א־2, תשפ״א־4, תשפ״א־11, תשפ״א־14, תשפ״א־49, תשפ״א־51, תשפ״א־55, תשפ״א־59, תשפ״א־61, תשפ״א־67, תשפ״א־69, תשפ״א־70, תשפ״א־72, תשפ״א־76, תשפ״א־78, תשפ״א־85, תשפ״א־97]
(א)
(בוטלה).
(ב)
ניתן להפעיל מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות לשם קיום תפילות או טקס ברית, בר מצווה או בת מצווה או טקס דומה בדתות אחרות בלבד, בלא הגשת מזון ובהתאם להוראות אלה בהתאם להוראות אלה:
(1)
על המקום יחולו הוראות תקנה 8;
(2)
מספר השוהים במקום לא יעלה על המספר האמור בתקנה 4(א), לפי העניין.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (ב), ניתן להפעיל מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות לשם קיום תפילות ללא הגבלה על מספר השוהים במקום כאמור בתקנת משנה (ב)(2), למי שהציג אישור ”תו ירוק“ או למי שהציג אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע בכניסה למקום כאמור, לפי תקנה 7(ג2), וכן לתינוק עד גיל שנה, בהתאם להוראות תקנה 8 ובכפוף להוראות אלה:
(1)
המחזיק או המפעיל של בית התפילה יגיש לרשות המקומית שבתחומה מצוי בית התפילה הצהרה על עמידה בהוראות תקנת משנה זו לפי הטופס שבתוספת השנייה א׳, לצורך הפעלת בית התפילה לפי תקנת משנה זו; בטופס ההצהרה האמור יצוין שמו של מפעיל בית התפילה ודרכי יצירת קשר עמו;
(2)
הרשות המקומית תשלח באופן מקוון או בדרך אחרת, אישור על הגשת ההצהרה, וכן תפרסם באתר האינטרנט של הרשות או בדרך אחרת את בתי התפילה ששלחה להם אישור כאמור;
(3)
המחזיק או המפעיל של המקום יתלה את האישור האמור בפסקה (2) בכניסה לבית התפילה, במקום בולט לעין;
(4)
תחול פסקה (11) בתקנה 8א, ואולם לעניין זה יקראו את פסקת משנה (ב) לפסקה האמורה, כך שהמילים ”ואם הציג מסמך כאמור בתקנה 8ב(ג)(1) – לאחר סריקת המסמך כמפורט בתקנה 8ב(ד)“ – יימחקו;
(5)
(נמחקה);
(6)
(נמחקה);
(7)
(נמחקה).
תפילה בכותל המערבי, במסגד אל־אקצה ובכנסיית הקבר [תיקון: תשפ״א־11, תשפ״א־97]
על אף האמור בתקנה 10(ב)(2), ברחבת הכותל המערבי, במסגד אל־אקצה ובכנסיית הקבר מותרת תפילה בכפוף להוראות תקנה 4(א).
[תיקון: תשפ״א־69]
(פקעה).
[תיקון: תשפ״א־97]
(בוטלה).
[תיקון: תשפ״א־14, תשפ״א־43, תשפ״א־49, תשפ״א־51, תשפ״א־55, תשפ״א־59, תשפ״א־61, תשפ״א־70, תשפ״א־72, תשפ״א־75, תשפ״א־76, תשפ״א־78, תשפ״א־85, תשפ״א־97]
(בוטלה).
רישום ושמירת פרטים [תיקון: תשפ״א־14]
(א)
מבקר במקום ציבורי או עסקי שהכניסה אליו נעשית בתיאום או בהזמנה מראש, או מותנית ברישום או בזיהוי בעת הכניסה אליו או במועד מוקדם יותר, ימסור למחזיק או למפעיל של עסק כאמור או למי מטעמם, את מספר הטלפון שלו למטרת חקירה אפידמיולוגית, אם תידרש.
(ב)
מחזיק או מפעיל של מקום כאמור בתקנת משנה (א) ישמור רשימה של מספרי הטלפון שנמסרו לו (להלן – רשימה טלפונית) לשם העברתם למשרד הבריאות לצורך ביצוע חקירה אפידמיולוגית, ונוסף על הרשימה הטלפונית ישמור את הפרטים האלה:
(1)
שם ושם משפחה של המבקרים, אם בעת התיאום, ההזמנה או הרישום נמסרים פרטים אלה על ידי המבקרים;
(2)
זמן הכניסה או היציאה מהמקום, אם יש בידי המחזיק או המפעיל פרטים אלה;
(3)
במקום אירוע – רשימה הכוללת את מספר המושב של המבקרים, אם יש בידי המחזיק או המפעיל פרטים אלה.
(ג)
לבקשת משרד הבריאות, לשם ביצוע חקירה אפידמיולוגית, ולמטרה זו בלבד – ימסור המחזיק או המפעיל את הרשימה הטלפונית ואת הפרטים הנוספים לפי תקנת משנה (ב), אם יש בידו.
(ד)
המחזיק או המפעיל של המקום ישמור את הרשימה הטלפונית בסוד, לא יגלה את האמור בה לאחר ולא יעשה בה כל שימוש פרט לתכלית האמורה בתקנה זו, כאמור בסעיף 48(ב) לחוק.
(ה)
המחזיק או המפעיל של המקום ימחק את הרשימה הטלפונית בחלוף 20 ימים ממועד שמירת הפרטים, כאמור בסעיף 48(ב) לחוק.
(ו)
הוראות תקנה זו לא יחולו על עסק שמעצם טיבו הכניסה אליו נעשית שלא בתיאום או בהזמנה מראש ואינה מותנית ברישום או בזיהוי, בין בעת הכניסה ובין במועד מוקדם יותר, למעט אם מתקיימת פעילות מסוימת בעסק כאמור המתאפיינת בריבוי משתתפים ובשהייה ממושכת משותפת של אנשים ולעניין פעילות כאמור.
סגירת מקום לשם מניעת הדבקה או לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית
(א)
ראש השירות או רופא מחוזי רשאי להורות, בהודעה בכתב, למפעיל של מקום ציבורי או עסקי לסגור את המקום, כולו או חלקו, בהיקף שאינו עולה על הנדרש, אם שהה בו אדם הנושא את נגיף הקורונה, לתקופה שינקוב בהודעה, הדרושה לשם מניעת הדבקה בנגיף בשל שהייה באותו מקום, או לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית, ובלבד שסגירתו לשם עריכת חקירה כאמור לא תעלה על 72 שעות, ובמקרים מיוחדים ולפי הוראה של ראש השירות – על 120 שעות, וזאת בשים לב, בין השאר, להשלכות של סגירת המקום על המפעיל של המקום.
(ב)
על הוראה לפי תקנת משנה (א) ניתן להגיש השגה למנהל; החלטה בהשגה תינתן בהקדם ככל האפשר ולא יאוחר מ־48 שעות ממועד הגשת ההשגה; הוראה לפי תקנת משנה (א) תעמוד בתוקפה זולת אם התקבלה החלטה אחרת בהשגה.
(ג)
עונשין [תיקון: תש״ף, תשפ״א־2, תשפ״א־4, תשפ״א־11, תשפ״א־14, תשפ״א־18, תשפ״א־21, תשפ״א־25, תשפ״א־29, תשפ״א־35, תשפ״א־43, תשפ״א־60, תשפ״א־61, תשפ״א־70, תשפ״א־75, תשפ״א־76, תשפ״א־78, תשפ״א־85, תשפ״א־89, תשפ״א־95, תשפ״א־97]
(א)
העושה אחת מאלה, דינו – קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:
(1)
(פקעה);
(1א)
(פקעה);
(2)
המפעיל מקום ציבורי או עסקי הפתוח בתו ירוק, ששטחו כמפורט להלן, בעצמו או באמצעות אחר, בדרך של פתיחתו למי שלא הציג אישור ”תו ירוק“ או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע בכניסה למקום, בניגוד לתקנה 7(ב) או 10(ג):
(א)
שטח המקום לא עולה על 100 מ״ר;
(ב)
שטח המקום עולה על 100 מ״ר ולא עולה על 500 מ״ר;
(ג)
שטח המקום עולה על 500 מ״ר;
(3)
(נמחקה);
(3א)
(א)
השוהה במקום ציבורי או עסקי הפתוח בתו ירוק, למעט בית מלון שפתיחתו הותרה לפי תקנה 7(ב) ו־(ג) ומקום המשמש לשמחות ולאירועים, שאינו אחד מהמפורטים להלן, בניגוד לתקנה 5(א1), ובלבד שבמקום הוצב שלט כאמור בתקנה 8א(11)(א):
(1)
מחלים;
(2)
תינוק עד גיל שנה;
(3)
קטין מתחת לגיל 16 או אדם מנוע חיסון שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שביצעו כאמור בפסקה (1א) להגדרה ”אישור ”תו ירוק““;
(4)
אדם שקיבל אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה בכניסה למקום;
(5)
מפעיל המקום או מי מטעמו;
(ב)
השוהה בבית מלון שפתיחתו הותרה לפי תקנה 7(ב) ו־(ג), שאינו אחד מהמפורטים להלן, בניגוד לתקנה 5(א2), ובלבד שבמקום הוצב שלט כאמור בתקנה 8א(11)(א):
(1)
מחלים;
(2)
תינוק עד גיל שנה;
(3)
אדם שקיבל אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה בכניסה למקום;
(4)
קטין מתחת לגיל 16 או אדם מנוע חיסון שיש להם אישור ”תו ירוק“ כאמור בתקנה 7(ג)(3);
(5)
איש צוות אוויר או אזרח זר שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקת קורונה כאמור בתקנה 7(ג)(1);
(6)
זר המבקר בישראל כמפורט בתקנה 7(ג)(2);
(7)
מפעיל בית המלון או מי מטעמו;
(ג)
השוהה במקום המשמש לשמחות ולאירועים, שאינו אחד מהמפורטים להלן, בניגוד לתקנה 5(א3), ובלבד שבמקום הוצב שלט כאמור בתקנה 8א(11)(א):
(1)
מחלים;
(2)
תינוק עד גיל שנה;
(3)
קטין מתחת לגיל 16 או אדם מנוע חיסון שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שביצעו כאמור בפסקה (1א) להגדרה ”אישור ”תו ירוק““;
(4)
אדם שקיבל אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה בכניסה למקום;
(5)
אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה כאמור בתקנה 7(ג1);
(6)
מפעיל המקום או מי מטעמו;
(3ב)
(פקעה);
(4)
מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בלא שמסר הצהרה כאמור בתקנה 8(1);
(5)
מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שהציב מחיצה למניעת העברת רסס בדלפק שירות, אם ישנו במקום, כאמור בתקנה 8(3);
(6)
מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, שהכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה או נתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה, כאמור בתקנה 8(5)(א);
(7)
מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שתלה שלט לעניין חובת עטיית מסכה, כאמור בתקנה 8(5)(ב);
(8)
מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שסימן במקום, במקומות המיועדים לתור, מקומות לעמידה כאמור בתקנה 8(7);
(9)
מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שהציב שלט לעניין שמירת מרחק כאמור בתקנה 8(7);
(10)
מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שתלה שלט בכניסה למעלית, אם יש מעלית במקום, לעניין מספר הנוסעים המותר, כאמור בתקנה 8(8);
(10א)
(נמחקה);
(10ב)
(נמחקה);
(10ג)
(נמחקה);
(10ד)
(נמחקה);
(10ה)
המפעיל מתחם אירוח שפועל בו חדר אוכל בניגוד לתקנה 8א(9)(ב);
(10ו)
מפעיל של מקום ציבורי או עסקי הפתוח בתו ירוק שלא הציב שלט כאמור בתקנה 8א(11)(א) או כאמור בתקנה 10(ג)(4);
(10ז)
מפעיל קניון שלא מינה סדרנים במספר המזערי שנקבע בתקנה 8א(12)(ג)(1)(א), לכל הפחות, בניגוד לתקנה 8א(12)(ג);
(10ח)
מפעיל קניון או מפעיל שוק קמעונאי שהציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח הקניון או השוק, לפי העניין, או בלי שמנע גישה לשולחנות או לכיסאות כאמור, ובלי שתלה שלטים לעניין איסור אכילה, כאמור בתקנה 8א(12)(ו) או בתקנה 8א(13);
(10ט)
(נמחקה);
(10י)
(נמחקה);
(10יא)
(נמחקה);
(10יב)
מפעיל מקום כאמור בתקנה 7(ב)(2) שהוא מקום המשמש לשמחות ולאירועים, בלי שקבע והפעיל מגנון לוויסות כניסת האנשים למקום למניעת כניסת אנשים עם תוצאה שלילית בבדיקת קורונה במספר העולה על האמור בתקנה 8א(15)(ב) ובניגוד לאותה תקנה;
(11)
מפעיל מקום ציבורי או עסקי, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שקבע והפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, בהתאם למספר השוהים המותר כאמור בתקנה 9(א), (א2), (א3) או (א5), לפי העניין;
(12)
מפעיל מקום ציבורי או עסקי, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שהציב שלט לעניין מספר השוהים המותר, כאמור בתקנה 9(ב);
(12א)
(פקעה);
(12א1)
(נמחקה);
(12ב)
(נמחקה);
(12ג)
(נמחקה);
(12ד)
(נמחקה);
(13)
המפעיל מקום ציבורי או עסקי, לאחר שראש השירות או רופא מחוזי הורה על סגירת המקום, כאמור בתקנה 12(א).
(ב)
בתקנה זו,
”מפעיל“ – מי שמפעיל מקום כאמור בתקנת משנה (א), ואם הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968, שנדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם בסעיף 4 לאותו חוק – בעל הרישיון או ההיתר, ולעניין בית תפילה כאמור בתקנה 10(ג) – מי שמפעיל את בית התפילה והגיש לרשות המקומית הצהרה לעניין הפעלת בית תפילה כאמור בתקנה 10(ג)(1);
”מקום ציבורי או עסקי הפתוח בתו ירוק“ – מקום ציבורי או עסקי שפתיחתו הותרה רק למי שהציג אישור ”תו ירוק“ לפי תקנה 7(ב) או 10(ג).
עבירה מינהלית
עבירה על הוראה מההוראות המפורטות בטור א׳ שבתוספת השלישית, היא עבירה מינהלית.
קנס מינהלי קצוב
לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 14 יהיה קנס מינהלי קצוב, כקבוע לצדה בטור ב׳ בתוספת השלישית.
עבירה מינהלית חוזרת [תיקון: תשפ״א־60]
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק העבירות המינהליות, יהיה כפל הקנס המינהלי האמור בתקנה 15, לפי העניין, או קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, לפי הנמוך מביניהם.
עבירה מינהלית נמשכת
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת יהיה בשיעור חמישית מהקנס הקבוע בתקנה 15, לפי העניין, לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שנקבע בהתראה כאמור בסעיף 8(ב1) לחוק העבירות המינהליות.
הגורם המוסמך להטלת קנס מינהלי [תיקון: תש״ף, תשפ״א־2, תשפ״א־4, תשפ״א־11, תשפ״א־14, תשפ״א־25, תשפ״א־43, תשפ״א־61, תשפ״א־75, תשפ״א־97]
הגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי תקנות אלה (להלן – הגורם המוסמך), הוא כמפורט להלן, לפי העניין:
(1)
(נמחקה);
(2)
לעניין עבירה לפי תקנה 13(א)(2) עד (12) ו־(13) – כל אחד מאלה:
(א)
שוטר;
(ב)
מפקח שהוא עובד המדינה שנתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל דין, וכן פקח שמינה מנהל רשות הטבע והגנים הלאומיים לפי סעיף 58 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ח–1998;
(ג)
עובד רשות מקומית שהוסמך עד יום ט״ו בסיוון התש״ף (7 ביוני 2020) לפי סעיף 5(ב) לחוק העבירות המינהליות;
(ד)
(ה)
(ו)
סמכויות שוטר [תיקון: תשפ״א־4, תשפ״א־11]
לשם אכיפת ההוראות לפי תקנות אלה, יהיו לשוטר סמכויות אלה:
(1)
להורות לכל אדם לפעול בהתאם לתקנות או להפסיק פעילות בניגוד להן;
(2)
למנוע כניסת אדם למקום אם יש בכך הפרה של התקנות;
(3)
להורות על פיזור התקהלות הנעשית בניגוד להוראות תקנה 4 ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 27(א)(3) לחוק;
(4)
(נמחקה);
(5)
(נמחקה);
(6)
(נמחקה).
[תיקון: תשפ״א־49, תשפ״א־51, תשפ״א־55, תשפ״א־59]
(פקעה).
[תיקון: תשפ״א־69]
(פקעה).
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ט באלול התש״ף (18 בספטמבר 2020), בשעה 14.00.
תוקף [תיקון: תשפ״א־4, תשפ״א־9, תשפ״א־11, תשפ״א־12, תשפ״א־13, תשפ״א־14, תשפ״א־17, תשפ״א־18, תשפ״א־21, תשפ״א־23, תשפ״א־30, תשפ״א־36, תשפ״א־40, תשפ״א־43, תשפ״א־49, תשפ״א־51, תשפ״א־55, תשפ״א־59, תשפ״א־61, תשפ״א־66, תשפ״א־67, תשפ״א־70, תשפ״א־78, תשפ״א־79, תשפ״א־81, תשפ״א־85, תשפ״א־86, תשפ״א־89, תשפ״א־90, תשפ״א־95, תשפ״א־97, תשפ״א־102]
תוקפן של תקנות אלה עד יום כ׳ בסיוון התשפ״א (31 במאי 2021).
הוראת מעבר
חובת הגשת הצהרה לפי תקנה 8(1) לא תחול על מקום ציבורי או עסקי שהוגשה לגביו הצהרה לפי תקנה 7(1) לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות), התש״ף–2020, כנוסחן ערב תחילתן של תקנות אלה, או שחלה לגביו תקנה 25(א) לתקנות האמורות.
הוראת שעה – חגי תשרי [תיקון: תש״ף, תשפ״א־2, תשפ״א־4]
(א)
על אף האמור בתקנות אלה, בתקופה שמיום ה׳ בתשרי התש״ף [צ״ל: התשפ״א] (23 בספטמבר 2020) עד יום י״ד בתשרי התשפ״א (2 באוקטובר 2020), יראו כאילו –
הנוסח שולב בתקנות כהוראת שעה מיום 23.9.2020 עד יום 2.10.2020.
(ב)
על אף האמור בתקנות אלה, בתקופה שמיום כ״ט באלול התש״ף (18 בספטמבר 2020), בשעה 17:00, עד יום ג׳ בתשרי התשפ״א (21 בספטמבר 2020), בשעה 5:00, יראו כאילו –
הנוסח שולב בתקנות כהוראת שעה מיום 18.9.2020 בשעה 17:00 עד יום 21.9.2020 בשעה 5:00.
(ג)
על אף האמור בתקנות אלה, בתקופה שממועד פרסומן של תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות) (תיקון מס׳ 3), התשפ״א–2020 (ביום 1.10.2020), עד יום כ״ד בתשרי התשפ״א (12 באוקטובר 2020), יראו כאילו –
הנוסח שולב בתקנות כהוראת שעה מיום 1.10.2020 עד יום 12.10.2020.
הוראת שעה – התקהלות בעת הכרזה על מצב חירום מיוחד בשל נגיף הקורונה [תיקון: תשפ״א־4, תשפ״א־7, בג״ץ 5469/20]
על אף האמור בתקנות אלה, בתקופה שממועד פרסומן של תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות) (תיקון מס׳ 3), התשפ״א–2020 (ביום 1.10.2020), עד יום כ״ה בתשרי התשפ״א (13 באוקטובר 2020), יראו כאילו –
(1)
(בוטלה מדעיקרא לפי בג״ץ 5469/20);
(2)
הנוסח שולב בתקנות כהוראת שעה מיום 1.10.2020 עד יום 13.10.2020.
הוראת שעה – יציאה לשדה תעופה [תיקון: תשפ״א־9]
על אף האמור בתקנות אלה, בתקופה שמיום כ״ח בתשרי התשפ״א (16 באוקטובר 2020) עד תום תקופת תוקפה של תקנה 2, יראו כאילו בתקנה 2(א)(16)
הנוסח שולב בתקנות כהוראת שעה מיום 16.10.2020 ועד יום 18.10.2020.
הוראת שעה – בחירות ברשות מקומית [תיקון: תשפ״א־25, תשפ״א־31]
על אף האמור בתקנות אלה, בתקופה שמיום ד׳ בכסלו התשפ״א (20 בנובמבר 2020) עד יום כ״ג בכסלו התשפ״א (9 בדצמבר 2020), יראו כאילו –
הנוסח שולב בתקנות כהוראת שעה מיום 20.11.2020 ועד יום 9.12.2020.
הוראת שעה – הפעלת קניון בתכנית ניסיונית [תיקון: תשפ״א־30, תשפ״א־31, תשפ״א־34]
(א)
על אף האמור בתקנה 7, בתקופה שעד יום כ״ב בכסלו התשפ״א (8 בדצמבר 2020), תותר הפעלת 15 קניונים והחנויות שבהם, בדרך של פתיחתם לציבור, לפי הוראות אלה:
(1)
לגבי קניונים שבבעלות שתי החברות הגדולות – שישה קניונים שנבחרו בידי החברות האמורות ושיפורטו בתוספת הרביעית; לעניין תקנת משנה זו, ”שתי החברות הגדולות“ – שתי החברות שבבעלותן נמצא המספר הרב ביותר של קניונים בישראל ביחס לשאר החברות שבבעלותן קניונים;
(2)
לגבי קניונים שאינם בבעלות שתי החברות הגדולות ואשר בשטחם 20 חנויות לפחות – תשעה קניונים שייבחרו בהגרלה שיבצעו משרד הכלכלה והתעשייה ומשרד האוצר, מהקניונים שהביעו את רצונם להשתתף בהגרלה והתחייבו לקיים את הכללים הקבועים בתקנות אלה; הזמנה להגרלה כאמור ותקנון ההגרלה יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה; שלושה מהקניונים שייבחרו כאמור יהיו באזור הכולל את מחוזות הצפון וחיפה, שלושה יהיו באזור הכולל את מחוזות תל אביב והמרכז ושלושה באזור הכולל את מחוזות ירושלים והדרום; המנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה והמנהל הכללי של משרד האוצר יפרסמו בהודעה ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרדים את שמות הקניונים שנבחרו לפי פסקה זו ואת כתובת הקניון.
(ב)
מחזיק או מפעיל של חנות המצויה בתוך קניון כאמור בתקנת משנה (א), לא יפעיל את החנות בדרך של פתיחתה לציבור, אלא בכפוף להוראות אלה:
(1)
בכפוף להוראות תקנה 8, למעט פסקה (4) שבה;
(2)
בכפוף לתקנה 9 שתיקרא בשינוי זה: במקום ההגדרה ”התפוסה המרבית המותרת“ שבתקנת משנה (א) ייקרא:
"”התפוסה המרבית המותרת“ – כמפורט להלן, ובלבד ששטח המקום מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם:
(1)
במקום כאמור בתקנה 7(1) או 7(3) המצוי בתוך קניון – מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או על 10 אנשים במבנה ו־20 אנשים בשטח פתוח, לפי המקל מביניהם;
(2)
בחנות שאינה כאמור בפסקת משנה (א) – מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או על 10 אנשים, לפי הנמוך מביניהם, ובכל מקרה לא פחות מארבעה אנשים; ואולם בחנות ששטחה מעל 150 מטרים רבועים – מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 15 מטרים רבועים משטח המקום; לעניין פסקה זו, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בזה.".
(ג)
מחזיק או מפעיל של קניון כאמור בתקנת משנה (א), לא יפעיל את הקניון בדרך של פתיחתו לציבור, אלא בכפוף להוראות אלה:
(1)
בכפוף להוראות תקנה 8, שתיקרא בשינויים אלה בפסקה (4) שבה:
(א)
פסקת משנה (א) – לא תיקרא;
(ב)
בפסקת משנה (ב), המילים ”ככל האפשר“ – לא ייקראו;
(2)
בכפוף להוראות תקנה 9, שתיקרא בשינויים אלה בתקנת משנה (א) שבה:
(א)
אחרי ”יקבע ויפעיל מנגנון“ ייקרא ”דיגיטלי“;
(ב)
במקום ההגדרה ”התפוסה המרבית המותרת“ ייקרא:
””התפוסה המרבית המותרת“ – מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 15 מטרים רבועים משטח המקום; לעניין זה, ”שטח המקום“ יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, לרבות שטחי המכירה שבחנויות, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בזה; ולמעט שטח מקום ציבורי או עסקי שהפעלתו בדרך של פתיחה לציבור אסורה לפי תקנה 7.“;
(ג)
בסופה ייקרא:
””מנגנון ויסות דיגיטלי“ – אמצעי דיגיטלי לספירת הנכנסים לקניון והיוצאים ממנו, ובלבד שהאמצעי לא יזהה או יאפשר זיהוי של הנכנסים והיוצאים, ובכלל זה לא יתעד את פניהם, ושהמידע המתועד באמצעותו יימחק ממנו בתוך 48 שעות, ולא ייעשה בו שימוש לכל צורך אחר זולת ביצוע הוראה זו; אין בכך כדי למנוע שימוש במידע על מספר הנכנסים והיוצאים.“;
(3)
בכפוף להוראות המפורטות להלן:
(א)
המחזיק או המפעיל של הקניון ינחה את עובדיו ואת העובדים בחנויות המצויות בשטח הקניון בנוגע להוראות תקנות אלה;
(ב)
בלי לגרוע מאחריות מחזיק או מפעיל של חנות כאמור בתקנת משנה (ב), מחזיק או מפעיל של קניון יפעל לעמידת החנויות שבשטח הקניון בהוראות החלות עליהן לפי תקנות אלה, ובכלל זה יביא לידיעתן את ההוראות האמורות ויוודא את עמידתן בהוראות תקנת משנה (ב)(2) לעניין התפוסה המרבית המותרת;
(ג)
המחזיק או המפעיל של הקניון יעסיק סדרנים בהתאם להוראות אלה:
(1)
מספר הסדרנים שנמצאים בקניון בכל עת לא יפחת מהמפורט להלן:
(א)
בקניון ששטחו עד 10,000 מטרים רבועים – 2 סדרנים;
(ב)
בקניון ששטחו בין 10,000 ל־25,000 מטרים רבועים – 3 סדרנים;
(ג)
בקניון ששטחו מעל 25,000 מטרים רבועים – 5 סדרנים;
(2)
הסדרנים יידעו את השוהים במקום, ויסבו את תשומת ליבם בנוגע לחובת השמירה על הוראות תקנות אלה, לרבות הוראות לעניין איסור התקהלות, חובת עטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית ובדבר התפוסה המרבית בקניון ובשטח החנויות;
(3)
הסדרנים יערכו רישום של מספר ההפרות וסוג ההפרה, לצורכי בקרה;
(ד)
המחזיק או המפעיל של הקניון יפעל למניעת התקהלות בשטח הקניון, כולל בסמוך לכניסה לחנויות ובכניסה לקניון, ובכלל זה ינקוט אמצעים לשמירת מרחק בין אדם לאדם בתורים כגון סימון מקומות עמידה והצבת אמצעים פיזיים לשמירת רווח בין אנשים;
(ה)
נוסף על האמור בתקנה 8(5)(ג), אם יש בקניון מערכת כריזה – המפעיל של הקניון יודיע באמצעות מערכת הכריזה, אחת לחצי שעה לפחות, על החובה לשמור על מרחק ולהימנע מהתקהלות;
(ו)
המחזיק או המפעיל של הקניון לא יאפשר ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בשטח הקניון, לא יציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח הקניון, וימנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים; המחזיק או המפעיל של הקניון יתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין איסור אכילה בקניון;
(ז)
המחזיק או המפעיל של הקניון ימנע הצבת דוכני מזון בשטח הקניון ולא יאפשר קיום יריד, אירועים או מופעים בשטח הקניון;
(ח)
המחזיק או המפעיל של הקניון יפריד, ככל האפשר, בין הכניסות לקניון ליציאות מהקניון;
(ט)
המחזיק או המפעיל של הקניון יפעל, ככל האפשר, ל־3 החלפות אוויר לפחות בשעה; אופן ביצוע תחלופת האוויר יהיה בהתאם להוראות המנהל;
(י)
המחזיק או המפעיל של הקניון יפעל בהתאם להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין ניקוי וחיטוי.
הוראת שעה – הפעלת שוק בתכנית ניסיונית [תיקון: תשפ״א־30, תשפ״א־34]
(א)
על אף האמור בתקנה 7, בתקופה שעד יום כ״ב בכסלו התשפ״א (8 בדצמבר 2020), תותר הפעלת שוק קמעונאי, ובכלל זה דוכן בשוק כאמור.
(ב)
המחזיק או המפעיל של השוק, ובשוק שאין לו מחזיק או מפעיל כאמור – הרשות המקומית שבתחומה נמצא השוק, יפעל בהתאם להוראות אלה:
(1)
על אף האמור בתקנה 22, המחזיק או המפעיל של השוק יגיש הצהרה לפי תקנה 8(1);
(2)
המחזיק או המפעיל של השוק ינחה את עובדיו ואת בעלי הדוכנים בשוק והעובדים בהם בנוגע להוראות תקנות אלה;
(3)
המחזיק או המפעיל של השוק יפעל לעמידת הדוכנים שבשטח השוק בהוראות החלות עליהם לפי תקנות אלה, ובכלל זה יביא לידיעתם את ההוראות האמורות ויוודא את עמידתם בהוראות לעניין מניעת התקהלות ושמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם בתורים;
(4)
תקנה 8 תחול בשינויים אלה בפסקה (4) שבה:
(א)
פסקת משנה (א) – לא תיקרא;
(ב)
בפסקת משנה (ב), המילים ”ככל האפשר“ – לא ייקראו;
(5)
המחזיק או המפעיל של השוק יעסיק 3 סדרנים לפחות, נוסף על הסדרנים בכניסות לשוק לפי תקנת משנה (ב), שיסיירו בשטח השוק ויפעלו כמפורט להלן:
(א)
הסדרנים יידעו את השוהים במקום, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת השמירה על הוראות תקנות אלה, לרבות הוראות לעניין איסור התקהלות, שמירת מרחק, חובת עטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית;
(ב)
הסדרנים יערכו רישום של מספר ההפרות וסוג ההפרה, לצורכי בקרה;
(6)
המחזיק או המפעיל של השוק יפעל למניעת התקהלות בשטח השוק, כולל בסמוך לכניסה לשוק, ובכלל זה ינקוט אמצעים לשמירת מרחק בין אדם לאדם בתורים כגון סימון מקומות עמידה והצבת אמצעים פיזיים לשמירת רווח בין אנשים;
(7)
נוסף על האמור בתקנה 8(5)(ג), המפעיל של השוק יודיע באמצעות מערכת הכריזה, אחת לחצי שעה לפחות, על החובה לשמור על מרחק ולהימנע מהתקהלות;
(8)
המחזיק או המפעיל של השוק וכן מחזיק ומפעיל של דוכן בשוק, לא יאפשר אכילה בשטח השוק ובכלל זה טעימות, לרבות ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בשטח השוק, לא יציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח השוק, וימנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים; המחזיק או המפעיל של השוק יתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין איסור אכילה בשוק;
(9)
המחזיק או המפעיל של השוק לא יאפשר קיום אירועים או מופעים בשטח השוק;
(10)
המחזיק או המפעיל של השוק יפריד, ככל האפשר, בין הכניסות לשוק ליציאות מהשוק;
(11)
המחזיק או המפעיל של השוק יפעל בהתאם להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין ניקוי וחיטוי.
(ג)
המחזיק או המפעיל של השוק יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים לשוק, למעט עובדי השוק, כך שבכל עת לא ישהו בשוק אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת, וזאת באמצעות הצבת סדרנים בכניסות לשוק, וככל האפשר יפעיל גם מנגנון ויסות דיגיטלי; בסעיף משנה זה –
”מנגנון ויסות דיגיטלי“ – אמצעי דיגיטלי לספירת הנכנסים לשוק והיוצאים ממנו, ובלבד שהאמצעי לא יזהה או יאפשר זיהוי של הנכנסים והיוצאים, ובכלל זה לא יתעד את פניהם, ושהמידע המתועד באמצעותו יימחק ממנו בתוך 48 שעות, ולא ייעשה בו שימוש לכל צורך אחר זולת ביצוע הוראה זו; אין בכך כדי למנוע שימוש במידע על מספר הנכנסים והיוצאים;
”התפוסה המרבית המותרת“ – מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום; לעניין זה, ”שטח המקום“ יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח השוק, לרבות שטחי המכירה שבחנויות, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בזה.
(ד)
המחזיק או המפעיל של השוק יציב בכניסות לשוק שלטים לעניין מספר השוהים המותר במקום, כאמור בתקנת משנה (ג).
הוראת שעה – הפעלת מוזאון בתכנית ניסיונית [תיקון: תשפ״א־30, תשפ״א־34]
(א)
על אף האמור בתקנה 7, בתקופה שעד יום כ״ב בכסלו התשפ״א (8 בדצמבר 2020), תותר הפעלתם של שבעה מוזאונים מוכרים מכוח חוק המוזיאונים, התשמ״ג–1983, והנתמכים על ידי משרד התרבות והספורט (להלן – מוזאונים) בדרך של פתיחתם לציבור כמפורט להלן:
(1)
ארבעת המוזאונים שמספר המבקרים בהם בשנת 2019 היה הגדול ביותר בארץ כמפורט בתוספת החמישית;
(2)
לגבי מוזאונים שאינם עונים על האמור בפסקה (1) – שלושה מוזאונים ייבחרו בהגרלה שיבצע משרד התרבות והספורט, מהמוזאונים שהביעו את רצונם להשתתף בהגרלה והתחייבו לקיים את הכללים הקבועים בתקנות אלה, ובלבד ששניים מהם לפחות נמצאים במחוזות חיפה, הצפון או הדרום; הזמנה להגרלה כאמור ותקנון ההגרלה יפורסמו באתר האינטרנט של משרד התרבות והספורט;
(3)
המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט יפרסם בהודעה ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד את שמות המוזאונים שנבחרו לפי פסקה זו ואת כתובת המוזאון.
(ב)
מחזיק או מפעיל של מוזאון כאמור בתקנת משנה (א), לא יפעיל את המקום בדרך של פתיחתו לציבור, אלא בכפוף להוראות תקנות 8 ו־9 ולהוראות המפורטות להלן:
(1)
הגעת המבקרים תיעשה באמצעות הזמנה מראש;
(2)
יחולו הוראות תקנה 27(ג)(3)(א), (ג), (ד), (ה), (ז), (ט) ו־(י), בשינויים המחויבים;
(3)
המחזיק או המפעיל של המוזאון יקבע ויפעיל מנגנון, ככל האפשר דיגיטלי, לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת בהתאם לתקנה 9; לעניין זה, ”מנגנון ויסות דיגיטלי“ – אמצעי דיגיטלי לספירת הנכנסים למוזאון והיוצאים ממנו, ובלבד שהאמצעי לא יזהה או יאפשר זיהוי של הנכנסים והיוצאים, ובכלל זה לא יתעד את פניהם, ושהמידע המתועד באמצעותו יימחק ממנו בתוך 48 שעות, ולא ייעשה בו שימוש לכל צורך אחר זולת ביצוע הוראה זו; אין בכך כדי למנוע שימוש במידע על מספר הנכנסים והיוצאים;
(4)
סיורים מודרכים במקום יתקיימו במספר משתתפים שלא יעלה על 10 אנשים ובתיאום מראש;
(5)
תנועת המבקרים במוזאון תהיה, ככל האפשר, בהתאם למסלול שייקבע מראש ובכיוון אחד;
(6)
במוזאון שבו מצויים מוצגים המזמינים מגע של המבקרים, המפעיל של המוזאון יציב סדרן בסמוך לכל מוצג פעיל, שיסב את תשומת ליבם של המבקרים לחובת שמירת מרחק ואיסור התקהלות ויחטא את המוצג לאחר כל משתמש.
הוראת שעה – חגים נוצריים [תיקון: תשפ״א־42, תשפ״א־46, תשפ״א־50]
(א)
על אף האמור בתקנות 10 ו־11א(ב), בבית תפילה של עדה נוצרית בתקופה שמיום ט׳ בטבת התשפ״א (24 בדצמבר 2020) בשעה 17:00 עד יום י׳ בטבת התשפ״א (25 בדצמבר 2020) בשעה 20:00 ובתקופה שמיום כ״ב בטבת התשפ״א (6 בינואר 2021) בשעה 17:00 עד יום כ״ג בטבת התשפ״א (7 בינואר 2021) בשעה 20:00, ובתקופה שמיום ה׳ בשבט התשפ״א (18 בינואר 2021) בשעה 17:00 עד יום ו׳ בשבט התשפ״א (19 בינואר 2021) בשעה 20:00 יתקיימו תפילה או טקס דתי הנוגע לחג נוצרי לפי האמור בתקנה 10 או 11א(ב), לפי העניין, או לפי אחד מאלה:
(1)
בשטח פתוח, בחלוקה לקבוצות נפרדות במתחמים שונים שבכל אחת מהן מספר האנשים אינו עולה על 10 וסך הכול לא יותר מ־10 קבוצות; תפילה או טקס דתי כאמור יתקיימו בכפוף לתנאים המפורטים להלן, ועל פי הוראות המנהל בין השאר לעניין מניעת הדבקה וכללי היגיינה:
(א)
שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין מתחם למתחם;
(ב)
סימון כל מתחם בסימון פיזי כגון חבל או סרט;
(ג)
הושבה בקבוצות קבועות, ובהושבת אנשים שאינם גרים באותו מקום יישמר מרחק של 2 מטרים לפחות, ככל האפשר, ולכל הפחות מושב ריק ביניהם;
(ד)
מינוי ממונה קורונה למקום וכן סדרנים לשמירת החלוקה למתחמים וההושבה בקבוצות קבועות;
(ה)
לא יוגש מזון לצריכה במקום;
(2)
במבנה, בקבוצות נפרדות שמספר האנשים בכל אחת מהן אינו עולה על 10; מספר הקבוצות המרבי יהיה כמספר הכניסות הקיימות במבנה, והכול בלבד שמספר האנשים הכולל לא יעלה על יחס של אדם אחד לכל 4 מטרים רבועים מהשטח באולם שמיועד לתפילה; תפילה או טקס דתי כאמור יתקיימו בכפוף לתנאים המפורטים להלן, ועל פי הוראות המנהל בין השאר לעניין מניעת הדבקה וכללי היגיינה:
(א)
הושבה במתחמים בקבוצות קבועות, ובכל קבוצה מספר האנשים יהיה בהתאם למספר האנשים בקבוצה האמור ברישה, ולכל קבוצה יוקצה פתח כניסה;
(ב)
בהושבת אנשים שאינם גרים באותו מקום יישמר ביניהם מרחק של 2 מטרים, ככל האפשר, ולכל הפחות מרחק של שני מושבים ביניהם;
(ג)
סימון כל מתחם על ידי מחיצות כך שלא יתאפשר מעבר בין מתחם למתחם; במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס״מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר;
(ד)
שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין מתחם למתחם;
(ה)
מינוי ממונה קורונה למקום שיהיה אחראי להסדרת כניסת המתפללים והתנאים הנדרשים;
(ו)
הצבת שלט בכניסה למבנה ובו יצוין גודל המבנה, מספר השוהים המותר, כללי ההתנהגות המחייבים במקום ושם ממונה הקורונה;
(ז)
לא יוגש מזון לצריכה במקום.
(ב)
בתקופה כאמור בתקנת משנה (א), יראו כאילו בתקנה 2, בסופה נאמר:
”(20)
יציאה לתפילה או לטקס דתי הנוגע לחג נוצרי כאמור בתקנה 30.“
הוראת שעה – פורים [תיקון: תשפ״א־75]
(א)
על אף האמור בתקנות אלה, בתקופה שמיום י״ג באדר התשפ״א (25 בפברואר 2021) עד יום ט״ו באדר התשפ״א (27 בפברואר 2021), בשעות 20:30 עד 05:00, וביום ט״ז באדר התשפ״א (28 בפברואר 2021) בשעות 00:01 עד 05:00, יראו כאילו –
הנוסח שולב בתקנות כהוראת שעה מיום 25.2.2021 עד יום 27.2.2021 בשעות 20:30 עד 05:00, וביום 28.2.2021 בשעות 00:01 עד 05:00.
(ב)
תקנת משנה (א) לא תחול על יישוב שמרבית תושביו אינם יהודים; בתקנת משנה זו, ”יישוב“ – תחום השיפוט, ולעניין ירושלים – לפי החלוקה לרובעי העיר שלהלן בהתאם למפה שבתוספת השביעית: (א) רובע אורנים; (ב) רובע אלונים; (ג) רובע דרום; (ד) רובע מזרח; (ה) רובע מערב; (ו) רובע מרכז; (ז) רובע צפון.
הוראת שעה – הצגת תוצאות בדיקת קורונה בפסח [תיקון: תשפ״א־85, תשפ״א־86]
על אף האמור בתקנות אלה, בתקופה שמיום י״ב בניסן התשפ״א (25 במרס 2021) עד יום כ״א בניסן התשפ״א (3 באפריל 2021), יראו כאילו הנוסח שולב בתקנה 7 כהוראת שעה.
הוראת שעה – טקסי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל [תיקון: תשפ״א־89]
(א)
על אף האמור בתקנות אלה, בתקופה שמיום א׳ באייר התשפ״א (13 באפריל 2021) עד יום ב׳ באייר התשפ״א (14 באפריל 2021), יראו כאילו – הנוסח שולב בתקנות כהוראת שעה מיום 13.4.2021 עד יום 14.4.2021.
(ב)
אין באמור בתקנה זו כדי למנוע כניסה של כל אדם לבית העלמין ולאזור הקברים.
הוראת שעה – בית מלון הפועל לצורך חלופת מגורים בעבור תושבי האזורים שנכללו בהכרזה על מצב מיוחד בעורף [תיקון: תשפ״א־99, תשפ״א־102]
על אף האמור בתקנות אלה, בתקופה שמיום תחילתן של תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס׳ 41), התשפ״א–2021 (ביום 11.5.2021), עד יום כ׳ בסיוון התשפ״א (31 במאי 2021), יראו כאילו – הנוסח שולב בתקנות כהוראת שעה מיום 11.5.2021 עד יום 31.5.2021.
[תיקון: תשפ״א־11]

תוספת ראשונה (בוטלה)

תוספת שנייה

(תקנה 8(1))

התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת שהייה במקומות ציבוריים והגבלת פעילות), התש״ף–2020, שנערכה ונחתמה ב. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ביום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בחודש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בשנת . . . . . . . . . . . . . . . . על ידי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מס׳ זהות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . המכהן כבעל/כמחזיק העסק/המקום ב. . . . . . . . . . . . . . . . . (שם וכתובת העסק או המקום):
1.
אני מצהיר כי המקום או העסק עומד בתנאים המפורטים בתקנות 7, 8 ו־9, לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת שהייה במקומות ציבוריים והגבלת פעילות), התש״ף–2020.
2.
אני מודע לחובתי לקיום התנאים האמורים במקום או בעסק לטובת שמירה על בריאות הציבור.
3.
שמו של ממונה הקורונה במקום או בעסק הוא: . . . . . . . . .
4.
ולראיה באתי על החתום:
חתימה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[תיקון: תשפ״א־70]

תוספת שנייה א׳

(תקנה 10(ג)(1))

[תיקון: תשפ״א־72, תשפ״א־97]
הצהרה בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות), התש״ף–2020 (להלן – התקנות), לעניין הפעלת בית תפילה ב”תו ירוק“, שנערכה ונחתמה ב. . . . . . . . . . . . . . . ביום . . . . . . . . . . . . בחודש . . . . . . . . . . . . . . . . בשנת . . . . . . . . . . . . . . על ידי . . . . . . . . . . . . מס׳ זהות . . . . . . . . . . . . . המכהן כמחזיק או כמפעיל של בית התפילה ב. . . . . . . . . . . . (שם וכתובת בית התפילה):
1.
אני מצהיר כי בית התפילה עומד בתנאים המפורטים בתקנות 8 ו־10(ג) לתקנות.
2.
אני מודע לחובתי לקיום התנאים האמורים בבית התפילה לצורך שמירה על בריאות הציבור.
3.
(נמחק).
4.
דרכי ההתקשרות עמי: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (נא השלם).
ולראיה באתי על החתום:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .חתימה

תוספת שלישית

(תקנה 14 ו־15)

[תיקון: תש״ף, תשפ״א־2, תשפ״א־4, תשפ״א־11, תשפ״א־14, תשפ״א־21, תשפ״א־25, תשפ״א־30, תשפ״א־35, תשפ״א־43, תשפ״א־60, תשפ״א־61, תשפ״א־70, תשפ״א־75, תשפ״א־78, תשפ״א־85, תשפ״א־89, תשפ״א־97]
 טור א׳
העבירות המינהליות
טור ב׳
קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים
(1)(פקע)
(1א)(פקע)
(2)13(א)(2)(א)5,000
(2א)13(א)(2)(ב)7,500
(2ב)13(א)(2)(ג)10,000
(3)(נמחק)
(3א)13(א)(3א)1,000
(3ב)(פקע)
(4)13(א)(4)2,000
(5)13(א)(5)2,000
(6)13(א)(6)1,000
(7)13(א)(7)1,000
(8)13(א)(8)2,000
(9)13(א)(9)1,000
(10)13(א)(10)1,000
(10א)(נמחק)
(10ב)(נמחק)
(10ג)(נמחק)
(10ד)(נמחק)
(10ה)13(א)(10ה)5,000
(10ו)13(א)(10ו)3,000
(10ז)13(א)(10ז)5,000
(10ח)13(א)(10ח)5,000
(10ט)(נמחק)
(10י)(נמחק)
(10יא)(נמחק)
(10יב)13(א)(10יב)2,500
(11)13(א)(11)2,500, ולעניין מפעיל של קניון, מפעיל של שוק, מפעיל של מקום כאמור בתקנה 7(ב)(2) או מקום כאמור בתקנה 7(ב)(8), שמתקיימים בו פעילות תרבות או אירוע ספורט, או מפעיל של מקום כאמור בתקנה 7(ב)(8) שהוא מקום המשמש לשמחות ולאירועים – 5,000
(12)13(א)(12)2,000
(12א)(פקע)
(12א1)(נמחק)
(12ב)(נמחק)
(12ב1)(נמחק)
(12ג)(נמחק)
(12ג1)(נמחק)
(12ד)(נמחק)
(13)13(א)(13)5,000
[תיקון: תשפ״א־30]

תוספת רביעית

(תקנה 27(א)(1))

מליסרון –
(1)
קריון;
(2)
פתח תקווה;
(3)
באר שבע;
עזריאלי –
(1)
חיפה;
(2)
איילון;
(3)
ירושלים.
[תיקון: תשפ״א־30]

תוספת חמישית

(תקנה 29(א)(1))

מדעטק
מוזאון ישראל
מוזאון תל אביב לאמנות
מוזאון ארץ ישראל
[תיקון: תשפ״א־69]

תוספת שישית (פקעה)

[תיקון: תשפ״א־75]

תוספת שביעית

(תקנה 31(ב))


כ״ח באלול התש״ף (17 בספטמבר 2020)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.