חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי), התשפ״א–2021


ק״ת תשפ״א, 3768, 3842, 3854, 3856.


בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 8, 23, 24, 25 ו־27 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020 (להלן – החוק), ולאחר שהתקיים האמור בסעיף 4(ד)(2)(א) לחוק, מתקינה הממשלה תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשפ״א]
בתקנות אלה –
”אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית“ – אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה במהלך 24 השעות שקדמו להצגתה, הכולל אמצעי לאימות האישור (קוד QR) ואת הפרטים המנויים בתקנה 3(ב);
”אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR“ – אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במהלך 72 השעות שקדמו להצגתה;
”אישור ”תו ירוק““ – אחד מאלה:
(1)
אישור שמנפיק משרד הבריאות, לפי תקנה 3(א), לאדם, המעיד על כך שהוא זכאי לתעודת מחלים או מחוסן;
(2)
תעודת מחלים או מחוסן;
(3)
אישור שקיבל אדם מאת המנהל על כך שהוא משתתף בניסוי קליני לחיסון נגד נגיף הקורונה שמתנהל בישראל;
”בדיקת קורונה מיידית“ – בדיקת קורונה שתוצאותיה מתקבלות מייד, במקום ביצוע הבדיקה, המתבצעת על ידי גוף בודק באמצעות ציוד רפואי הרשום בפנקס האבזרים והמכשירים הרפואיים המתנהל במשרד הבריאות;
”גוף בודק“ – גוף שנרשם במשרד הבריאות, לצורך ביצוע בדיקות קורונה מיידיות וקיבל אישור על כך, ואשר מופיע ברשימה שמפורסמת באתר משרד הבריאות לעניין זה;
”הוראות המנהל“ – לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם;
”ילד“ – מי שטרם מלאו לו 12 שנים ושלושה חודשים;
”המנהל“ – כהגדרתו בסעיף 2 לפקודת בריאות העם, ומי שהוא הסמיכו לעניין סעיף 20 לפקודה האמורה;
”מחלים או מחוסן“ – מחלים כהגדרתו בצו בידוד בית;
”מקום ציבורי או עסקי“ – מקום הפתוח לציבור, או בית עסק, לרבות מקום הפתוח לציבור או בית עסק המצוי בתוך תחנת תחבורה יבשתית או בתוך שדה תעופה בין־לאומי כהגדרתו בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות), התש״ף–2020, ולמעט מקום כאמור שניתן בו שירות רפואי;
”תוצאה שלילית בבדיקת קורונה“ – (נמחקה);
”תחנת תחבורה יבשתית“ – כל אחד מאלה:
(1)
מתחם סגור או מבנה שמצויה בו תחנה מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה;
(2)
תחנת רכבת ארצית או כרמלית, לפי העניין, כהגדרת תחנה בתקנות מסילות הברזל (תנאי נסיעה ברכבת), התש״ס–2000, ובתקנות התעבורה (סדרי תנועה ושמירת הביטחון בכרמלית בחיפה), התשכ״א–1961, לפי העניין, הנמצאת במבנה או במתחם סגור;
”תעודת מחלים או מחוסן“ – אישור החלמה תקף או תעודת מחוסן תקפה כמשמעותם בצו בידוד בית.
חובת הפעלת מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור ב”תו ירוק“ [תיקון: תשפ״א]
(א)
לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי מהמפורטים להלן, הפועל בתפוסה של מעל 100 אנשים, בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור ”תו ירוק“ או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, או לילד:
(הוראת שעה מיום 29.7.2021 עד ליום 7.8.2021): לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי מהמפורטים להלן, הפועל בתפוסה של מעל 100 אנשים, בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור ”תו ירוק“ או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR, או לילד:
(1)
אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר שמתקיים בו אירוע או שמחה;
(2)
מועדון או דיסקוטק; לעניין זה, ”מועדון“ – מקום שמתקיים בו אירוע, לרבות מופע בידור ואומנות, שאינו בהושבה בלבד ושכולל הגשה או מכירה של מזון;
(3)
מקום לעריכת כנסים;
(4)
מכון כושר או סטודיו;
(5)
אזור הישיבה במבנה בבית אוכל, לרבות בר או פאב, שאינו מקום כאמור בפסקה (1) ואינו מועדון כהגדרתו בפסקה (2);
(6)
בית מלון, לרבות אכסניה או פנסיון (להלן – בית מלון);
(7)
מקום שמתקיימים בו אירוע ספורט או פעילות תרבות, בנוכחות קהל, שאינו מועדון כהגדרתו בפסקה (2); לעניין זה, ”פעילות תרבות“ – ובכלל זה הקרנת סרט, הצגה או מופעי מוזיקה, מחול או בידור.
(א1)
על אף האמור לגבי ילד בתקנת משנה (א), לעניין המקומות המפורטים להלן, בתנאים המפורטים לצידם, לא יהיה רשאי אדם להפעילם בדרך של פתיחתם לציבור, לילד, למעט תינוק עד גיל שנה, אלא אם כן הציג אישור ”תו ירוק“ או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית:
(הוראת שעה מיום 29.7.2021 עד ליום 7.8.2021): על אף האמור לגבי ילד בתקנת משנה (א), לעניין המקומות המפורטים להלן, בתנאים המפורטים לצידם, לא יהיה רשאי אדם להפעילם בדרך של פתיחתם לציבור, לילד, למעט תינוק עד גיל שנה, אלא אם כן הציג אישור ”תו ירוק“ או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR:
(1)
אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר שמתקיים בו אירוע או שמחה – אם האירוע מתקיים במבנה או חלקו במבנה וחלקו בשטח פתוח, והוא אינו בהושבה בלבד וכולל הגשה של מזון;
(2)
מועדון כהגדרתו בתקנת משנה (א)(2) או דיסקוטק – אם האירוע או הפעילות שבו מתקיימים במבנה או חלקם במבנה וחלקם בשטח פתוח;
(3)
מקום לעריכת כנסים – אם הכנס מתקיים במבנה או חלקו במבנה וחלקו בשטח פתוח והוא כולל הגשה או מכירה של מזון.
(א2)
על אף האמור בתקנת משנה (א), לעניין בית מלון, רשאי אדם להפעילו בדרך של פתיחתו לציבור גם למי שהציג בעת קבלתו לראשונה (צ׳ק אין) בבית המלון אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR.
(ב)
(בוטלה).
אופן קבלת אישור ”תו ירוק“ ובדיקתו במקום ציבורי או עסקי
(א)
אדם יהיה זכאי לקבל את אישור ה”תו הירוק“ באחת הדרכים האלה:
(1)
בפנייה מקוונת למשרד הבריאות;
(2)
באמצעות יישומון שמשרד הבריאות מעמיד לשימוש הציבור בלא תשלום;
(3)
באמצעות פנייה טלפונית למוקד משרד הבריאות או למענה קולי אינטראקטיבי (IVR); בפנייה טלפונית למוקד משרד הבריאות האישור יישלח לזכאי בדואר או בדואר אלקטרוני, ובפנייה טלפונית למענה קולי אינטראקטיבי האישור יישלח בפקסימיליה;
(4)
בדרכים נוספות שיפרסם משרד הבריאות לציבור, ובכלל זה דרכים שאינן מקוונות.
(ב)
אישור ”תו ירוק“ יכלול את הפרטים האלה:
(1)
שמו של האדם שלגביו ניתן האישור;
(2)
מספר הזהות של האדם שלגביו ניתן האישור, מספר דרכון שלו או מספר מזהה אחר שנתנה לו רשות שלטונית;
(3)
מועד פקיעת תוקף האישור;
(4)
אמצעי לאימות האישור.
(ג)
הצגת אישור ”תו ירוק“ כאמור בתקנה 4(ב)(1) תהיה באחת מאלה:
(1)
הצגת מסמך שהתקבל בעקבות פנייה מקוונת כאמור בתקנת משנה (א)(1) או מסמך שהתקבל בדרך אחרת מטעם משרד הבריאות;
(2)
הצגת האישור על גבי יישומון כאמור בתקנת משנה (א)(2).
(ד)
סריקה של אישור ה”תו הירוק“ כאמור בתקנה 4(ב)(1) המופיע על גבי מסמך כאמור בתקנת משנה (ג)(1), תתבצע כמפורט להלן:
(1)
קבלת פרטי מידע השמורים באמצעי לאימות האישור (ברקוד) תתאפשר רק בעת הסריקה של אמצעי האימות ביישומון של משרד הבריאות (להלן – אמצעי הסריקה);
(2)
בעת סריקת אמצעי האימות יופיע באמצעי הסריקה, ובו בלבד, רק המידע האמור בתקנת משנה (ב), והוא יימחק מייד עם תום הצגתו למבצע הסריקה ולא יישמר באמצעי הסריקה או בכל דרך אחרת מלבד באישור ה”תו הירוק“ עצמו.
הוראות להפעלת מקום ציבורי או עסקי הפועל ב”תו ירוק“ [תיקון: תשפ״א]
(א)
המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט בכניסה אליו, במקום בולט לעין, בשפות עברית, ערבית ואנגלית, בדבר חובת הצגת אישור ”תו ירוק“ או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, כתנאי לכניסה למקום.
(ב)
המחזיק או המפעיל של המקום יכניס למקום רק את מי שהציג כתנאי לכניסתו אחד מהאישורים המפורטים להלן, וכן תינוק עד גיל שנה, ולעניין מקום כאמור בתקנה 2(א) שלא מתקיים בו האמור בתקנה 2(א1) – ילד:
(1)
אישור ”תו ירוק“, בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16, ואם הציג מסמך כאמור בתקנה 3(ג)(1) – לאחר סריקת המסמך כמפורט בתקנה 3(ד);
(2)
אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16, ולאחר סריקת המסמך בהתאם להוראות תקנה 3(ד), בשינויים המחויבים;
(3)
(הוראת שעה מיום 29.7.2021 עד ליום 7.8.2021): אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16.
האמור בתקנת משנה זו לא יחול לעניין כניסת המפעיל או מי מטעמו למקום, ובכלל זה עובדי המקום.
(ב1)
על אף האמור בתקנת משנה (ב), לעניין בית מלון, המפעיל או המחזיק של בית המלון יכניס אליו גם את מי שהציג בעת קבלתו לראשונה (צ׳ק אין) בבית המלון אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR.
(ג)
מחזיק או מפעיל של מקום שהכניסה אליו נעשית בדרך של תיאום או הזמנה מראש, יידע את הלקוחות בעת התיאום או ההזמנה, בדבר חובת הצגת אישור ”תו ירוק“ או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, כתנאי לכניסה למקום.
(ד)
המחזיק או המפעיל של המקום ימנה ממונה שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בתקנה זו.
(ה)
המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט לעניין שטח המקום; שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום.
הפעלת מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות בדרך של פתיחתו לציבור ב”תו ירוק“ [תיקון: תשפ״א]
מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות ופועל בתפוסה של מעל 100 אנשים, לא יפעל בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור ”תו ירוק“ או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, או לילד, ויחולו לעניין הפעלתו הוראות תקנה 4.
(הוראת שעה מיום 29.7.2021 עד ליום 7.8.2021): מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות ופועל בתפוסה של מעל 100 אנשים, לא יפעל בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור ”תו ירוק“ או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR, או לילד, ויחולו לעניין הפעלתו הוראות תקנה 4.
הוראות להפעלת כל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור
מחזיק או מפעיל של מקום ציבורי או עסקי לא יפעיל את המקום בדרך של פתיחתו לציבור, אלא בכפוף לקיום הוראות אלה:
(1)
המחזיק או המפעיל של המקום לא יכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה והמחויב בעטיית מסכה בהתאם להוראות סעיף 3ה לצו בידוד בית, ולא ייתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה כאמור;
(2)
המחזיק או המפעיל של המקום יתלה במקומות בולטים לעין במקום, לרבות בכניסה אליו, שלט בדבר חובת עטיית מסכה במקום;
(3)
אם יש במקום מערכת כריזה – המחזיק או המפעיל של המקום יודיע באמצעותה, אחת לחצי שעה לפחות, על חובת עטיית מסכה.
הגבלת שהייה במקום ציבורי או עסקי הפועל ב”תו ירוק“ [תיקון: תשפ״א]
לא ישהה אדם במקום ציבורי או עסקי שפתיחתו הותרה רק למי שהציג אישור ”תו ירוק“ לפי תקנה 2 או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות ושפתיחתו הותרה רק למי שהציג אישור ”תו ירוק“ לפי תקנה 4א, אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:
(1)
הוא מחלים או מחוסן;
(2)
הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך 24 השעות שקדמו לכניסתו למקום;
(2א)
(הוראת שעה מיום 29.7.2021 עד ליום 7.8.2021): הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו למקום;
(3)
הוא תינוק עד גיל שנה;
(4)
הוא מפעיל המקום או מי מטעמו, ובכלל זה עובדי המקום, ולעניין מקום כאמור בתקנה 2(א) שלא מתקיים בו האמור בתקנה 2(א1) או מקום כאמור בתקנה 4א – הוא ילד;
(5)
בבית מלון – גם מי שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון.
עונשין [תיקון: תשפ״א]
(א)
העושה אחת מאלה, דינו – קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:
(1)
המפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2, ששטחו כמפורט להלן, בעצמו או באמצעות אחר, בדרך של פתיחתו למי שלא הציג אישור ”תו ירוק“ או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, בניגוד לתקנה האמורה:
(א)
שטח המקום לא עולה על 100 מ״ר;
(ב)
שטח המקום עולה על 100 מ״ר ולא עולה על 500 מ״ר;
(ג)
שטח המקום עולה על 500 מ״ר;
(2)
המפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2, שלא הציב שלט כאמור בתקנה 4(א);
(3)
מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, שהכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה או נתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה, בניגוד לתקנה 5(1);
(4)
מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שתלה שלט לעניין חובת עטיית מסכה, כאמור בתקנה 5(2);
(5)
השוהה במקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות כאמור בתקנה 4א, שאינו אחד מהמפורטים להלן, בניגוד לתקנה 6, ובלבד שבמקום הוצב שלט כאמור בתקנה 4(א):
(א)
מחלים או מחוסן;
(ב)
אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך 24 השעות שקדמו לכניסתו למקום;
(ב1)
(הוראת שעה מיום 29.7.2021 עד ליום 7.8.2021): אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו למקום;
(ג)
תינוק עד גיל שנה;
(ד)
מפעיל המקום או מי מטעמו, ובכלל זה עובדי המקום, ולעניין מקום כאמור בתקנה 2(א) שלא מתקיים בו האמור בתקנה 2(א1) או מקום כאמור בתקנה 4א – ילד;
(ה)
בבית מלון – גם מי שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון.
(ב)
בתקנה זו –
”מפעיל“ – מי שמפעיל מקום כאמור בתקנת משנה (א), ואם הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968, שנדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם בסעיף 4 לאותו חוק – בעל הרישיון או ההיתר.
עבירה מינהלית
עבירה על הוראה מההוראות המפורטות בטור א׳ שבתוספת, היא עבירה מינהלית.
קנס מינהלי קצוב
לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 8 יהיה קנס מינהלי קצוב, כקבוע לצידה בטור ב׳ בתוספת.
עבירה מינהלית חוזרת
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק העבירות המינהליות, יהיה כפל הקנס המינהלי האמור בתקנה 9, לפי העניין, או קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, לפי הנמוך מביניהם.
עבירה מינהלית נמשכת
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת יהיה בשיעור חמישית מהקנס הקבוע בתקנה 9, לפי העניין, לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שנקבע בהתראה כאמור בסעיף 8(ב1) לחוק העבירות המינהליות.
הגורם המוסמך להטלת קנס מינהלי
הגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי תקנות אלה (להלן – הגורם המוסמך), הוא כמפורט להלן, לפי העניין:
(1)
שוטר;
(2)
מפקח שהוא עובד המדינה שנתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל דין, וכן פקח שמינה מנהל רשות הטבע והגנים הלאומיים לפי סעיף 58 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ח–1998;
(3)
עובד רשות מקומית שהוסמך עד יום ט״ו בסיוון התש״ף (7 ביוני 2020) לפי סעיף 5(ב) לחוק העבירות המינהליות;
(4)
(5)
(6)
סמכויות שוטר
לשם אכיפת ההוראות לפי תקנות אלה, יהיו לשוטר סמכויות אלה:
(1)
להורות לכל אדם לפעול בהתאם לתקנות או להפסיק פעילות בניגוד להן;
(2)
למנוע כניסת אדם למקום אם יש בכך הפרה של התקנות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום י״ב באב התשפ״א (21 ביולי 2021).
תוקף [תיקון: תשפ״א, תשפ״א־2, תשפ״א־3]
תוקפן של תקנות אלה עד יום כ״ט באב התשפ״א (7 באוגוסט 2021).
הוראת שעה – הצגת תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR [תיקון: תשפ״א]
על אף האמור בתקנות אלה, בתקופה שעד יום כ״ט באב התשפ״א (7 באוגוסט 2021), יראו כאילו – הנוסח שולב בתקנות כהוראת שעה מיום 29.7.2021 עד ליום 7.8.2021.

תוספת

(תקנות 8 ו־9)

 טור א׳
העבירות המינהליות
טור ב׳
קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים
(1)7(א)(1)(א)5,000
(2)7(א)(1)(ב)7,500
(3)7(א)(1)(ג)10,000
(4)7(א)(2)3,000
(5)7(א)(3)1,000
(6)7(א)(4)1,000
(7)7(א)(5)1,000


י׳ באב התשפ״א (19 ביולי 2021)
  • נפתלי בנט
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.