חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 1988, 2054, 2066, 2074, 2682, 2714; תשפ״א, 86, 128, 174, 200, 224, 410, 872, 930, 1428, 1550, 1582, 1594, 1606, 1662, 1662, 1768, 1782, 1784, 1856, 1858, 1894, 1895, 1922, 2062, 2100, 2196, 2270, 2446, 2494, 2554, 2692, 2760, 2778, 2814, 2896.


בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 8, 12 ו־23 עד 25 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020 (להלן – החוק), ובאישור ועדה של הכנסת לאחר שהתקיים האמור בסעיף 4(ד)(2)(א) לחוק, מתקינה הממשלה תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: הגדרות ופרשנות

הגדרות ופרשנות [תיקון: תש״ף, תשפ״א־20, תשפ״א־28, תשפ״א־29, תשפ״א־34]
(א)
בתקנות אלה –
”אדם החייב בבידוד“ – אדם החייב בבידוד לפי צו בידוד בית;
”איש צוות“ – כהגדרתו בחוק הטיס;
”איש צוות אוויר“, ”דייל“, ”טיסה מסחרית“, ”ספר עזר למבצעים“ – כהגדרתם בתקנות ההפעלה;
”ההנחיות האירופיות“ – ההנחיות וההמלצות לשמירה על בריאות הציבור בתעופה, הכלולות במסמכים אלה:
(1)
המדריך האירופי לניהול אנשי צוות;
(2)
המדריך האירופי לניקוי וחיטוי כלי טיס;
(3)
הפרוטוקול האירופי לשמירה על בריאות בתעופה;
”חולה“, ”מגע הדוק“ ו”מחלים“ – כהגדרתם בצו בידוד בית;
”חוק הטיס“ – חוק הטיס, התשע״א–2011;
”טיסה בין־לאומית“ – טיסה שנקודת המוצא, הביניים או היעד שלה, היא במדינה זרה;
”טרמינל הנוסעים“ – מקום תחום בשדה תעופה המשמש לרישום נוסעים לטיסה, לתהליכי בידוק לנוסעים לפני טיסה ואחריה, ולהמתנת נוסעים לעלייה לכלי הטיס, כולל אזורי מסחר;
”המדריך האירופי לניהול אנשי צוות“ – מדריך לניהול אנשי צוות בקשר למגיפת הקורונה (Guidance on Management of Crew Members in relation to the SARS-CoV-2 pandemic), מהדורה מס׳ 2 מיום ח׳ בתמוז התש״ף (30 ביוני 2020), שפרסמה הסוכנות האירופית לבטיחות התעופה, המצוי לעיון הציבור באתר האינטרנט של משרד הבריאות ובאתר האינטרנט של רשות התעופה האזרחית;
”המדריך האירופי לניקוי וחיטוי כלי טיס“ – מדריך לניקוי וחיטוי כלי טיס (Interim guidance on Aircraft Cleaning and Disinfection in relation to the SARS-CoV-2 pandemics), מהדורה מס׳ 2 מיום ח׳ בתמוז התש״ף (30 ביוני 2020), המצוי לעיון הציבור באתר האינטרנט של משרד הבריאות ובאתר האינטרנט של רשות התעופה האזרחית;
”המנהל“ – כהגדרתו בסעיף 2 לפקודת בריאות העם, ומי שהוא הסמיכו לעניין סעיף 20 לפקודה האמורה;
”מנהל רשות התעופה האזרחית“ – כמשמעותו בסעיף 6 לחוק רשות התעופה האזרחית, התשס״ה–2005;
”מפעיל אווירי“ – אחד מאלה:
(1)
בעל רישיון הפעלה אווירית לפי סימן ג׳ לפרק ב׳ לחוק הטיס;
(2)
בעל רישיון מקביל לרישיון הפעלה אווירית כאמור, שנתנה הרשות המוסמכת במדינה זרה;
”מפעיל שדה תעופה“ – בעל רישיון להפעלת שדה תעופה לפי סימן ו׳ לפרק ב׳ לחוק הטיס;
”נוסע יוצא“ – מי שהגיע לטרמינל הנוסעים בכוונה לצאת מישראל כנוסע בטיסה בין־לאומית;
”נוסע נכנס“ – מי שנכנס לישראל כנוסע בטיסה בין־לאומית;
”ניהול סיכונים“ – ניהול סיכוני בטיחות כמשמעותו בפרק ג׳ לתקנות מערכת ניהול בטיחות;
”הפרוטוקול האירופי לשמירה על בריאות בתעופה“ – פרוטוקול לשמירה על בריאות בתעופה בשל נגיף הקורונה (COVID-19 Aviation Health Safety Protocol), מהדורה מס׳ 2 מיום ח׳ בתמוז התש״ף (30 ביוני 2020), שפרסמו הסוכנות האירופית לבטיחות התעופה והמרכז האירופי לבקרה ומניעת מחלות (ECDC – European Center for Disease Prevention and Control), המצוי לעיון הציבור באתר האינטרנט של משרד הבריאות ובאתר האינטרנט של רשות התעופה האזרחית;
”ציוד מגן אישי“ – פרטי לבוש וציוד להגנה מפני הידבקות בנגיף הקורונה, כגון מסכת פנים, כפפות, חליפת מגן;
”קצין ביקורת גבולות“ – (נמחקה);
”קרבה מותרת“ – יחס בין שני בני אדם שהוא אחד מאלה:
(1)
הם אנשים הגרים באותו מקום, כהגדרתם בתקנות הגבלת הפעילות, ובכלל זה הם עתידים להיות אנשים כאמור במדינת היעד;
(2)
אחד מהם הוא קטין או אדם עם מוגבלות ואחד מהם מלווה את הקטין או מסייע לאדם בשל מוגבלותו, לפי העניין;
”שדה תעופה בין־לאומי“ – שדה תעופה שנקבע כתחנת גבול לפי צו הכניסה לישראל (תחנות גבול), התשמ״ז–1987;
”תושב ישראל“ – מי שרשום במרשם האוכלוסין כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה–1965;
”תסמינים“ – כל אחד מאלה:
(1)
חום גוף של 38 מעלות צלזיוס או יותר;
(2)
שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי חד אחר, למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה; לעניין זה נזלת בלבד לא תיחשב תסמין;
(3)
שינוי בחוש הטעם או בחוש הריח;
”תעודת מחלים או מחוסן“ – כמשמעותה בצו בידוד בית;
”תקנות הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה“ – (בוטלה);
”תקנות מערכת ניהול בטיחות“ – תקנות הטיס (מערכת ניהול בטיחות), התשע״ח–2017.
(ב)
בכל מקום בתקנות אלה שהוטלה בו חובה על אדם לעטות מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית, אותו אדם לא יהיה חייב בעטיית מסכה אם הוא אינו חייב בכך מכוח הסעיף האמור.
[תיקון: תשפ״א־15, תשפ״א־16, תשפ״א־19, תשפ״א־20]

פרק א׳1: איסור כניסה לישראל ויציאה ממנה של כלי טיס הנושא נוסעים

הגבלות על הפעלת כלי טיס נושא נוסעים [תיקון: תשפ״א־15, תשפ״א־16, תשפ״א־19, תשפ״א־20, תשפ״א־25, תשפ״א־28, תשפ״א־29, תשפ״א־31, תשפ״א־32]
(א)
(נמחקה).
(ב)
(נמחקה).
(ג)
(נמחקה).
(ד)
בהקצאת חלונות זמן לנחיתה ולהמראה של מטוסים המובילים נוסעים לישראל וממנה מפעיל שדה התעופה –
(1)
(נמחקה).
(2)
יקצה חלונות זמן לנחיתה בכפוף לעמידת תהליכי כניסת הנוסעים לישראל בשדה התעופה, בדרישות תקנות הגבלת הפעילות, תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל), התשפ״א–2021, ותקנות אלה;
(3)
הוגשו בקשות לחלונות זמן לנחיתה או להמראה, ולא ניתן להיענות לכולן בשל האמור בפסקה (2) – חלונות זמן לנחיתה או להמראה יוקצו, ככל האפשר, בהתחשב בכלל היעדים שלגביהם הוגשו בקשות כאמור, וברמת הביקוש של חברות התעופה ליעדים השונים, ובאופן שוויוני בין מפעילים אוויריים הפועלים לאותם יעדים; לעניין זה, מפעיל שדה התעופה יפעל לפי הנחיית המנהל הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים או נציגו.
(ה)
(בוטלה).
(ו)
שר הבריאות רשאי להורות על ביטול טיסה אם ראה כי קיומה יוצר סיכון של ממש לבריאות הציבור, לאחר שהתייעץ עם שרת התחבורה והבטיחות בדרכים ועם שר החוץ.
(ז)
בתקנה זו –
”חלון זמן“ (slot), לנחיתה, או להמראה – הזמן המיועד לנחיתת כלי הטיס בשדה תעופה או להמראת כלי הטיס משדה התעופה, שהקצה מפעיל שדה התעופה למפעיל האווירי;
”טיסה ציבורית“ – (נמחקה);
”עולה“ – (נמחקה).
(ח)
תקנה זו לא תחול בנסיבות כאמור בסעיף 76(ב) לחוק הטיס ועל טיסה לפינוי חירום רפואי.

פרק ב׳: טרמינל הנוסעים

אחריות מפעיל שדה תעופה – כללי [תיקון: תש״ף]
מפעיל שדה תעופה בין־לאומי –
(1)
ימנה מבין עובדיו עובד שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בתקנות אלה;
(2)
יסדיר ויישם נוהלי עבודה ושיטות עבודה לשם עמידה בחובותיו לפי תקנות אלה; נוהלי עבודה ושיטות עבודה כאמור יהיו –
(א)
בשים לב לזכויות ולצרכים של אנשים עם צרכים מיוחדים, ובכלל זה אנשים עם מוגבלות, ובהתייעצות עם מורשה לנגישות השירות כמשמעותו בסעיף 19מא1 לחוק השוויון, וכן בשים לב לזכויות ולצרכים של קטינים;
(ב)
ככל האפשר, בשים לב להנחיות האירופיות;
(3)
יספק, או יבטיח כי יסופק, למועסקים מטעמו בבידוק בטחוני או בתפקיד אחר המחייב קרבה לנוסע, ציוד מגן אישי הנדרש לשם ביצוע תפקידיהם תוך מזעור חשיפתם להידבקות בנגיף הקורונה, וידריכם לגבי השימוש בו;
(4)
ידריך את מי שהוא מעסיק מטעמו בבידוק ביטחוני, וביישום תקנות 6 ו־9, בדבר תקנות אלה ואופן יישומן כאמור בפסקה (2), כעדכונן מזמן לזמן; הדרכה כאמור תכלול הסבר על זכויותיהם וצורכיהם של אנשים עם מוגבלות בכל הקשור לתקנות אלה ולהוראות נוספות הנוגעות להתמודדות עם נגיף הקורונה, ובכלל זה לגבי סוגים שונים של מוגבלויות, כיצד הם עשויים לבוא לידי ביטוי בעת עריכת הבידוק הביטחוני או מתן השירות, ומה הוא המענה הנדרש לכך בעת עריכת הבידוק הביטחוני או מתן השירות;
(5)
יגיש למנהל רשות התעופה האזרחית הצהרה חתומה בנוסח הערוך לפי חלק א׳ לתוספת הראשונה, ולפיה הוא מקיים את האמור בפרק זה.
שינויים ביישום חובות לפי תקנות הגבלת הפעילות [תיקון: תש״ף, תש״ף־4, תשפ״א־32]
לעניין הפעלת שדה תעופה בין־לאומי, יחולו על מפעיל שדה התעופה תקנות הגבלת הפעילות בשינויים אלה:
(1)
(נמחקה);
(2)
(נמחקה);
(3)
על אף האמור בתקנה 9(ב)(1) לתקנות הגבלת הפעילות, המנהל רשאי להתיר למפעיל שדה תעופה להציב שולחנות וכיסאות במתחם אכילה משותף בשדה תעופה, ולאפשר ישיבה לצורך אכילה בו, בתנאים שיורה עליהם לשם צמצום הסיכון להידבקות בנגיף הקורונה, לעניין מיקומם ומספרם של השולחנות והכיסאות והמרחק ביניהם, ולעניין הניקיון וההיגיינה במתחם זה.
מעבר נוסעים בין טרמינל הנוסעים לבין כלי הטיס [תיקון: תש״ף, תשפ״א־35]
(א)
מפעיל שדה התעופה יארגן את מעבר הנוסעים בין טרמינל הנוסעים לכלי הטיס ובין כלי הטיס לטרמינל הנוסעים, ככל האפשר, באמצעות גשר הליכה נייד (שרוול).
(ב)
בוצע מעבר הנוסעים בין טרמינל הנוסעים לכלי הטיס או בין כלי הטיס לטרמינל הנוסעים באמצעות אוטובוס, מספר הנוסעים באוטובוס לא יעלה על 75% ממספר הנוסעים המרבי המותר לפי הוראות יצרן האוטובוס.
חובת מפעיל שדה תעופה על יידוע הנוסעים [תיקון: תש״ף]
מפעיל שדה התעופה יביא לידיעת ציבור הנוסעים את תקנות הגבלת הפעילות ותקנות אלה הנוגעות למגבלות הכניסה לטרמינל הנוסעים, לדרישות מהנוסע, אופן יישומן, והעונש על הפרתן, וכן פעולות מומלצות לציבור הנוסעים לשם צמצום הסיכון להידבקות בנגיף הקורונה בעת השהייה בשדה התעופה, והכול באמצעות שילוט ועלוני מידע מתאימים; שילוט ועלוני מידע כאמור –
(1)
יהיו בשפות עברית, ערבית ואנגלית;
(2)
יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלות לפי ת״י 1918 חלק 4;
(2א)
לעניין שילוט – הוא יוצב בכניסה לטרמינל הנוסעים וכן ברחבי הטרמינל;
(3)
לעניין עלוני המידע – הם יהיו זמינים ברחבי טרמינל הנוסעים ויימסרו לבקשת אנשים עם מוגבלויות באופן שיבטיח להם נגישות למידע ולקבלת השירות, לרבות באמצעות פישוט לשוני, סמלול ועיצוב ברור, לפי אופי המידע.
הגבלות על כניסה לטרמינל הנוסעים [תיקון: תש״ף, תשפ״א, תשפ״א־4, תשפ״א־10, תשפ״א־12, תשפ״א־14, תשפ״א־32]
(א)
מפעיל שדה התעופה יסדיר ויפעיל מנגנון למניעת כניסת אדם לטרמינל הנוסעים, אלא אם כן התקיים בו אחד מאלה:
(1)
הכניסה היא למטרות עיסוקו של האדם;
(2)
הוא נוסע יוצא –
(א)
שהציג את שני אלה:
(1)
כרטיס טיסה לטיסה שמועד המראתה בתוך 4 שעות ממועד כניסתו לטרמינל הנוסעים כאמור;
(2)
אישור כי הגיש למשרד הבריאות הצהרת בריאות כאמור בתקנה 30;
(ב)
(נמחקה);
(3)
הוא נוסע נכנס;
(4)
הוא נוסע בטיסה פנים־ארצית, שהציג כרטיס טיסה לטיסה שמועד המראתה בתוך שעתיים ממועד כניסתו לטרמינל הנוסעים כאמור;
(5)
הוא מלווה של נוסע שהוא קטין או של אדם עם מוגבלות או עם צרכים מיוחדים אחרים, הנזקק לליווי לשם השלמת תהליכי הבידוק והעלייה לכלי הטיס.
(ב)
לא ייכנס אדם לטרמינל הנוסעים, אלא אם כן התקיים בו תנאי מהתנאים האמורים בתקנת משנה (א), ומפעיל שדה התעופה התיר את כניסתו לטרמינל הנוסעים לפי תקנת המשנה האמורה.
(ג)
מפעיל שדה התעופה רשאי לדרוש מכל נוסע או מלווה של נוסע שכניסתו לטרמינל הנוסעים הותרה לפי תקנת משנה (א), לענוד במקום גלוי על בגדיו תג המעיד על כך שכניסתו לטרמינל הנוסעים הותרה, אם הדבר נדרש לשם הבטחת קיום תקנה זו; תג כאמור לא יכלול פרטים מזהים של נוסע או מלווה כאמור.
(ד)
מפעיל שדה התעופה יקיים בכניסה לטרמינל הנוסעים עמדה לסיוע לנוסע שמסירת הצהרת בריאות אינה זמינה לו, או אינה אפשרית לו, בין השאר מחמת מוגבלותו; בעמדה לסיוע יינתן לנוסע סיוע במילוי ההצהרה המקוונת והנפקת האישור על כך.
חובות נוסע למסירת פרטים אישיים ופרטים הנחוצים לאיתורו [תיקון: תש״ף]
(א)
נוסע בטיסה בין־לאומית ימסור ב־24 השעות שלפני מועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה ולפני העלייה לכלי הטיס, פרטים אישיים ופרטים הנחוצים לאיתורו כמפורט בחלק א׳ לתוספת השנייה, באופן מקוון באתר האינטרנט של משרד הבריאות.
(ב)
נוסף על האמור בתקנת משנה (א), נוסע נכנס שאינו תושב ישראל, ימסור פרטים נוספים הנחוצים לאיתורו כמפורט בחלק ב׳ לתוספת השנייה, באופן מקוון באתר האינטרנט של משרד הבריאות.
(ג)
לעניין קטין שהוא נוסע נכנס כאמור בתקנת משנה (א) או (ב) – האחראי על אותו קטין באותה טיסה רשאי למסור את המידע כאמור על אותו קטין.
(ד)
מידע שהתקבל לפי תקנות משנה (א) עד (ג) –
(1)
יישמר במשרד הבריאות בנפרד מכל מידע אחר, וישמש לצורך עריכת חקירה אפידמיולוגית ולמטרה זו בלבד;
(2)
יימחק כעבור 20 ימים מיום מסירתו; על אף האמור, מידע כאמור על נוסע נכנס שאינו תושב ישראל יימחק כעבור חצי שנה מיום מסירתו.
(ה)
נוסע נכנס שאינו תושב ישראל, יציג לקצין ביקורת גבולות אישור כי מסר למשרד הבריאות פרטים כנדרש בתקנה זו וכן הצהרת בריאות כאמור בתקנה 30; לעניין זה, ”קצין ביקורת גבולות“ – מי שמונה לכך לפי סעיף 15(ב) לחוק הכניסה לישראל, התשי״ב–1952.
חובת השוהים בטרמינל הנוסעים [תיקון: תש״ף]
כל השוהה בטרמינל הנוסעים –
(1)
יענוד באופן גלוי תג המעיד כי כניסתו לטרמינל הנוסעים הותרה כאמור בתקנה 6(ג), אם נדרש לכך לפי אותה תקנה;
(2)
יעטה מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית, אלא אם כן הוא נדרש להסיר את המסכה לצורך תהליכי בידוק לנוסעים;
(3)
יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בינו לבין כל אדם אחר שאין לו עמו קרבה מותרת, לרבות בתורים.
נוסע שחש בתסמינים בטרמינל הנוסעים [תיקון: תש״ף]
נוסע שחש בתסמינים בעת שהותו בטרמינל הנוסעים ולפני עלייתו לכלי הטיס יפנה לאלתר לנציג של מפעיל שדה התעופה; נציג כאמור יעניק לאותו נוסע סיוע והכוונה ככל הנדרש לשם הבטחת הגעתו המהירה לגורמי הבריאות בשדה התעופה, ויודיע על כך לאלתר למפעיל האווירי.

פרק ג׳: כלי הטיס

תחולה על מפעיל אווירי
(א)
פרק זה יחול על מפעיל אווירי המפעיל טיסה מסחרית להולכת נוסעים מישראל אליה או בשטחה, בכפוף לאמור בתקנת משנה (ב).
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), לעניין מפעיל אווירי כאמור, המפעיל כלי טיס שמספר מושבי הנוסעים בו אינו עולה על 30 –
(1)
(2)
התדרוך הנדרש לפי תקנה 24(ב) יכול שייעשה בעל פה.
אחריות מפעיל אווירי – כללי [תיקון: תש״ף]
מפעיל אווירי –
(1)
ימנה מבין עובדיו עובד שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בתקנות אלה;
(2)
יסדיר ויישם נוהלי עבודה ושיטות עבודה לשם עמידה בחובותיו לפי תקנות אלה; נוהלי עבודה ושיטות עבודה כאמור יהיו –
(א)
בשים לב לזכויות ולצרכים של אנשים עם צרכים מיוחדים, ובכלל זה אנשים עם מוגבלות, ובהתייעצות עם מורשה לנגישות השירות כמשמעותו בסעיף 19מא1 לחוק השוויון, וכן בשים לב לזכויות ולצרכים של קטינים;
(ב)
ככל האפשר, בשים לב להנחיות האירופיות;
(3)
יספק לאנשי הצוות ציוד מגן אישי הנדרש לשם ביצוע תפקידיהם תוך מזעור חשיפתם להידבקות בנגיף הקורונה, וידריכם לגבי השימוש בו;
(4)
ידריך את מי שהוא מעסיק או שמועסק מטעמו בהפעלת הטיסות ומתן שירות לנוסע, בדבר תקנות אלה ואופן יישומן כאמור בפסקה (2), כעדכונם מזמן לזמן; הדרכה כאמור תכלול הסבר על זכויותיהם וצורכיהם של אנשים עם מוגבלות, בכל הקשור לתקנות אלה ולהוראות נוספות הנוגעות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש, ובכלל זה לגבי סוגים שונים של מוגבלויות, כיצד הם עשויים לבוא לידי ביטוי בעת קבלת השירות, ומה הוא המענה הנדרש לכך בעת מתן השירות;
(5)
יגיש למנהל רשות התעופה האזרחית הצהרה חתומה בנוסח הערוך לפי חלק ב׳ לתוספת הראשונה, ולפיה הוא מקיים את האמור בתקנות אלה.
מידע לרוכשי כרטיסי טיסה [תיקון: תש״ף]
בלי לגרוע מחובות גילוי לנוסע לפי כל דין, בטרם מכירת כרטיס טיסה, המפעיל האווירי יביא לידיעת רוכש כרטיס הטיסה כי הוא או כל אדם שבעבורו הוא רכש את כרטיס הטיסה לא יהיה רשאי לטוס אלא אם כן התקיימו לגביו דרישות תקנה 30.
יידוע נוסעים לפני הגעתם לשדה התעופה [תיקון: תש״ף]
מפעיל אווירי יעביר לנוסעים, בין 48 שעות ל־24 שעות לפני מועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה, מידע לגבי כל אלה:
(1)
כי נוסע לא יהיה רשאי לטוס אלא אם כן התקיימו לגביו דרישות תקנה 30;
(2)
כללי בריאות הציבור החלים בכניסה למדינת היעד וביציאה ממנה, כפי שמסר לו מפעיל שדה התעופה במדינת היעד, אם נמסר;
(3)
משך תהליכי הבידוק הצפוי בשדה התעופה של ההמראה ושל הנחיתה, וכללי ההתנהגות בטרמינל הנוסעים, לרבות לגבי חובת ענידת תג מזהה אם חלה, חובת עטיית מסכות ושמירת מרחק, כפי שמסר לו מפעיל שדה התעופה, אם מסר;
(4)
כללי ההתנהגות בכלי הטיס, ובכלל זה –
(א)
כללי העלייה לכלי הטיס והירידה ממנו שהוא הסדיר ויישם לפי תקנות 20 ו־29 לפי העניין;
(ב)
צמצום השירות בטיסה שהוא הסדיר ויישם לפי תקנה 25;
(ג)
משך הזמן המרבי המומלץ לשימוש באותה מסכה במהלך הטיסה, נסיבות שבהן יש צורך להחליף מסכה, ואופן הטיפול במסכה משומשת;
(5)
העונשים על הפרת תקנות אלה.
הגבלת גישה לכלי הטיס ובתוכו
מפעיל אווירי יבטיח כי –
(1)
ספקי שירות לא ייכנסו לכלי הטיס, אלא אם כן כניסתם אליו חיונית לשם מתן השירות;
(2)
לא תינתן גישה לתא הטייס, אלא לאיש צוות שנוכחותו בתא הטייס חיונית להפעלת כלי הטיס.
ניקיון וחיטוי של כלי הטיס [תיקון: תש״ף]
(א)
מפעיל אווירי יסדיר ויישם תכנית ניקוי וחיטוי של כלי הטיס שהוא מפעיל הכוללת מועדי פעולות הניקוי והחיטוי, חומרי הניקוי והחיטוי, הפריטים שיש לנקות ולחטא, ואופן ביצוע פעולות הניקוי והחיטוי, ויבטיח כי כלי הטיס ינוקה ויחוטא –
(1)
ניקוי וחיטוי מניעתי לפי תכנית הניקוי והחיטוי;
(2)
ניקוי וחיטוי במהלך טיסה או אחרי נחיתה, בעקבות הימצאותו של חולה או אדם עם תסמינים בכלי הטיס.
(ב)
ניקוי וחיטוי מניעתי לפי תקנת משנה (א)(1) יבוצע –
(1)
לפני כל טיסה ארוכת טווח, ובתום כל טיסה ארוכת טווח; לעניין זה, ”טיסה ארוכת טווח“ – טיסה של 6 שעות או יותר, כולל טיסה עם חניות ביניים, אם הנוסעים והכבודה אינם יורדים או מורדים מכלי הטיס במהלכן;
(2)
כל 24 שעות לפחות, אלא אם כן –
(א)
בהתאם לניהול סיכונים שביצע המפעיל האווירי לעניין זה, הלוקח בחשבון את מאפייני כלי הטיס והטיסה, ומשך הזמן של יעילות חומרי החיטוי, נמצא כי יש להגביר את תדירות פעולות הניקוי והחיטוי;
(ב)
לא נעשה שימוש בכלי הטיס להולכת נוסעים מזמן סיום פעילות הניקוי והחיטוי הקודמת.
(ג)
נוהלי המפעיל האווירי ליישום תקנה זו יהיו לפי המדריך האירופי לניקוי וחיטוי כלי טיס.
(ד)
מפעיל אווירי יתעד את פעולות הניקיון והחיטוי שבוצעו לפי תקנה זו בגיליון בנוסח הערוך לפי התוספת השלישית.
ציוד בכלי הטיס
מפעיל אווירי יבטיח כי בטרם תחל טיסה כלי הטיס יהיה מצויד בכל אלה:
(1)
שקיות חד־פעמיות לאיסוף מסכות משומשות;
(2)
מסכות שניתן לספק לנוסעים שאין להם מסכה תקינה לעשות בה שימוש במהלך הטיסה;
(3)
חומרים לחיטוי ושמירה על היגיינה אישית לשימוש הנוסעים ואנשי הצוות; אין באמור כדי לגרוע מהוראות שנקבעו לפי סעיף 74 לחוק הטיס.
ציוות אנשי הצוות לטיסה [תיקון: תש״ף, תשפ״א־13, תשפ״א־23, תשפ״א־32, תשפ״א־34]
(א)
לא ישמש אדם בתפקיד איש צוות, אלא אם כן –
(1)
הוא אינו חולה;
(2)
ב־14 הימים שקדמו לטיסה התקיימו לגבי אותו אדם כל אלה:
(א)
לא היו לו תסמינים, למעט אדם שלאחר מועד תחילת התסמינים ביצע בדיקת PCR וקיבל תוצאה עם ממצא שלילי ל־nCov;
(ב)
הוא לא בא במגע הדוק עם חולה, למעט אם הוא מחלים או שמתקיים בו האמור בסעיף 2(ג3) לצו בידוד בית;
(ג)
הוא לא שהה באותו מקום מגורים עם אדם החייב בבידוד, ואם שהה כאמור – הוא נהג לפי המלצות משרד הבריאות לבידוד בית, שניתנו לפי סעיף 2(ה) לצו בידוד בית; הוראה זו לא תחול לגבי מחלים;
(2א)
אם הוא שהה במדינה אחרת מעל 72 שעות, ומגיע לישראל לתקופה של מעל 72 שעות, מתקיים בו גם האמור בתקנה 30(א)(3);
(3)
בסמוך לפני העלייה לכלי הטיס, אותו אדם –
(א)
העביר למפעיל האווירי הצהרה המאשרת את קיום האמור בפסקאות (1) ו־(2); ואם שהה במדינה אחרת מעל 72 שעות כאמור בפסקה (2א), העביר גם אישור המעיד על קיום אחד התנאים האמורים בתקנה 30(א)(3);
(ב)
(נמחקה).
(ב)
מפעיל אווירי יסדיר ויפעיל מנגנון שיבטיח כי לא ישמש אדם בתפקיד איש צוות, אלא אם כן התקיימו הוראות תקנת משנה (א).
(ג)
בכפוף למגבלות לעניין ציוות כלי הטיס שנקבעו לפי חוק הטיס, המפעיל האווירי ייסד ויישם שיטה לציוות כלי הטיס, והיערכות מתאימה לטיפול במצב שבו איש צוות מגלה תסמינים או חולה; שיטה כאמור תהיה, ככל האפשר, בשים לב להנחיות לעניין זה במדריך האירופי לניהול אנשי צוות.
רישום נוסעים לטיסה [תיקון: תש״ף, תשפ״א־9, תשפ״א־32]
(א)
מפעיל אווירי יפעיל בשדה התעופה דלפקים שיאפשרו לנוסעים לבצע רישום לטיסה (check-in) –
(1)
לטיסה בין־לאומית – 4 שעות לפחות לפני מועד ההמראה המתוכנן;
(2)
לטיסה פנים־ארצית – שעתיים לפחות לפני מועד ההמראה המתוכנן.
(א1)
מספר הדלפקים כאמור בתקנת משנה (א) יהיה –
(1)
בטיסה בין־לאומית המתוכננת להתבצע באמצעות מטוס שמספר מושבי הנוסעים בו עד 200 מושבים – 6 דלפקים לפחות;
(2)
בטיסה בין־לאומית המתוכננת להתבצע באמצעות מטוס שמספר מושבי הנוסעים בו מעל 200 מושבים – 8 דלפקים לפחות;
(3)
בטיסה פנים־ארצית – 4 דלפקים לפחות.
(א2)
על אף האמור בתקנות משנה (א) ו־(א1), מפעיל שדה התעופה רשאי לאשר למפעיל אווירי לפתוח דלפקים לרישום נוסעים לטיסה במועד מאוחר יותר מהאמור בתקנת משנה (א) או במספר נמוך מהאמור בתקנת משנה (א1), אם תפוסת הנוסעים בטיסה נמוכה; אישור כאמור יינתן בכתב, לא יאוחר מ־5 שעות לפני מועד ההמראה המתוכנן.
(ב)
מפעיל אווירי יעודד את הנוסעים למזער את כמות הכבודה שהם נושאים עמם לתא הנוסעים.
הושבת הנוסעים [תיקון: תש״ף, תשפ״א־28]
(א)
מפעיל אווירי ימסד ויישם שיטה לתכנון הושבת הנוסעים בכלי הטיס שתגדיל, ככל האפשר, את המרחק הפיזי בין נוסעים שאין ביניהם קרבה מותרת, ומנוסעים שלא חלה עליהם חובת עטיית מסכה לפי צו בידוד בית, והכול בכפוף לשמירה על מגבלות מסה ואיזון ומגבלות הושבת נוסעים, לפי ספר העזר למבצעים שלו, ובהתחשב בצורכיהם של נוסעים עם מוגבלות.
(ב)
מפעיל אווירי –
(1)
ינהל, לגבי כל טיסה, רשימה של הנוסעים בטיסה, הכוללת את שם הנוסע, מספר הדרכון שלו והמושב שבו הושב באותה טיסה;
(2)
יעביר לנציג משרד הבריאות כל רשימה כאמור, לפי דרישתו, לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית, בתוך שעתיים מקבלת הדרישה.
עליית נוסעים לכלי הטיס [תיקון: תש״ף]
(א)
מפעיל אווירי, בתיאום עם מפעיל שדה התעופה, יבטיח ככל האפשר, כי בתהליך עליית הנוסעים לכלי הטיס, החל מהתייצבות הנוסעים בשער היציאה (gate) מטרמינל הנוסעים לכלי הטיס עד להושבתם בו, תובטח שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין נוסעים שאין ביניהם קרבה מותרת, ובין נוסעים לבין אנשי צוות; על אף האמור, הוראות אלה לא יחולו אם נעשה שימוש באוטובוס להובלת הנוסעים מטרמינל הנוסעים לכלי הטיס, ותחול תקנה 4.
(ב)
נוסע לא יעלה לכלי הטיס אלא לפי הנחיות נציגי המפעיל האווירי שניתנו בהתאם לתקנה זו.
אוורור כלי טיס [תיקון: תש״ף]
(א)
מפעיל אווירי יסדיר ויישם נהלים לאוורור מרבי של תא הנוסעים, ובכלל זה –
(1)
שימוש מיטבי במערכת מיזוג אוויר מדוחס, במערכת לשימוש חוזר באוויר (air recirculation system) לרבות מסנני האוויר שלה, ובמערכת בקרת האקלים בכלי הטיס, לפי המלצות יצרן כלי הטיס ויצרן מערכת כאמור, לפי העניין;
(2)
אוורור תא הנוסעים בטרם עליית הנוסעים לכלי הטיס, בעת עליית הנוסעים לכלי הטיס, בכל עת שנוסעים שוהים בו, ובעת ירידתם ממנו, ובכלל זה לעניין שימוש במנוע עזר (APU) או ביחידה קרקעית לאספקת אוויר ממוזג, לשם אספקת אוויר למערכות כאמור בפסקה (1);
(3)
צמצום, ככל האפשר, של מקרים שבהם כלי טיס ישוגר לטיסה בנסיבות כמפורט להלן, גם אם הדבר מותר לפי רשימת הציוד המזערי שאושרה לגבי אותו כלי הטיס:
(א)
עם מערכת מיזוג אוויר מדוחס לא שמישה;
(ב)
עם מאוורר מיחזור אוויר לא שמיש – אם בכלי הטיס מותקנים מסנני חלקיקי אוויר עם יעילות גבוהה (HEPA filter);
לעניין זה, ”רשימת ציוד מזערי“ – לעניין מפעיל אווירי ישראלי – רשימה שאישר מנהל רשות התעופה האזרחית לעניין אותו כלי טיס לפי תקנה 31א לתקנות ההפעלה, ולעניין מפעיל אווירי זר – רשימה מקבילה שאישרה הרשות המוסמכת לכך במדינת המפעיל, כהגדרתה בחוק הטיס;
(4)
תצורה מיטבית של כלי הטיס אם מערכת מיזוג אוויר מדוחס או מאוורר לשימוש חוזר באוויר הופכים לא שמישים במהלך הטיסה;
(5)
מניעת חסימת פתחי אוורור.
(ב)
מפעיל שדה התעופה לא ימנע שימוש במנוע עזר (APU) בקרבת פתח כלי הטיס, אם הדבר נדרש להפעלת מערכת מיזוג האוויר של כלי הטיס ולא ניתן לעשות שימוש באוויר ממוזג ומסונן ממקור חיצוני אחר.
[תיקון: תש״ף, תש״ף־4, תשפ״א־32]
(בוטלה).
איסור עליה לכלי הטיס בלא מסכה
מפעיל אווירי לא יתיר לנוסע לעלות לכלי הטיס, אלא אם כן הנוסע עוטה מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית.
תדרוך הנוסעים לפני טיסה ובמהלכה [תיקון: תש״ף]
(א)
מפעיל אווירי יבטיח כי לפני ההמראה, וכן במהלך הטיסה, הנוסעים יתודרכו על כל אלה:
(1)
כללים שהסדיר ויישם המפעיל האווירי, להתנהלות הנוסעים בכלי הטיס, לשם מניעת התקהלות, כאמור בתקנה 25(3);
(2)
החובה לעטות מסכה במהלך הטיסה, מקרים שבהם ניתן או נדרש להסיר את המסכה, ואופן השלכתה לפסולת;
(3)
משך הזמן המרבי המומלץ לשימוש באותה מסכה, ונסיבות שבהן יש צורך להחליף מסכה.
(ב)
תדרוך נוסעים לפי תקנה זו –
(1)
ייעשה באמצעות הודעות קוליות במערכת להעברת מידע לנוסעים הנדרשת לפי תקנות ההפעלה, אם נדרשת, וכן באמצעות מידע חזותי, או אם העברת מידע חזותי אינה ישימה – באמצעות עלון מידע לשימושו האישי של כל נוסע;
(2)
יינתן בשפה האנגלית, ובכלי טיס שמפעיל מפעיל אווירי כאמור בפסקה (1) להגדרת מפעיל אווירי – גם בעברית;
(3)
יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות, לרבות באמצעות פישוט לשוני, סמלול ועיצוב ברור, לפי אופי המידע.
(ג)
אין בתקנה זו כדי לגרוע מחובות לתדרוך נוסעים לפי הנהלים הישימים בספר העזר למבצעים.
שירות בטיסה [תיקון: תש״ף]
מפעיל אווירי –
(1)
יצמצם ככל האפשר את השירות בטיסה, כולל חלוקה או מכירה של מזון ושתייה, ובלבד שתובטח נוחיות הנוסעים ורווחתם, בין השאר בהתחשב במשך הטיסה;
(2)
יסדיר ויישם נהלים לביצוע תפקידי הדיילים בכלי הטיס, שיבטיחו, ככל האפשר, מזעור הסיכון להדבקה, בכפוף לשמירה על בטיחות הטיסה, ולנוהלי ספר העזר למבצעים;
(3)
יסדיר כללים להתנהלות הנוסעים בכלי הטיס, לשם מניעת התקהלות באזור ציבורי בכלי הטיס; לעניין זה, ”אזור ציבורי“ – אזור תאי השירותים, המטבח והמעברים בכלי הטיס.
חובות דייל – שמירת היגיינה בכלי הטיס
בעת שהיית הנוסעים בכלי הטיס, הדיילים –
(1)
יימנעו, ככל האפשר, ממגע עם כבודת היד של הנוסעים, אלא אם כן הדבר נדרש לשם הבטחת בטיחות הטיסה;
(2)
יציידו את תאי השירותים בכלי הטיס באמצעים לחיטוי ידיים;
(3)
יאספו מהנוסעים פסולת של מסכות משומשות;
(4)
יזכירו לנוסעים את חובתם לעטות מסכה, לפי הצורך.
מקרה שבו נוסע מפתח תסמינים אחרי המראה [תיקון: תש״ף]
(א)
מפעיל אווירי יסדיר ויישם נהלים לפעולת אנשי הצוות למקרה שבו נוסע מראה תסמינים או מתלונן על תסמינים תוך כדי טיסה, ובכלל זה –
(1)
מתן הוראות לנוסע בעל תסמינים כאמור, לעניין עטיית מסכה או אמצעי חלופי לכך;
(2)
הגשת סיוע לנוסע בעל תסמינים כאמור, ועשיית שימוש בציוד המגן שבערכת הזהירות הכללית הנישאת בכלי הטיס לפי תקנות ההפעלה;
(3)
יצירת אזור מבודד בתא הנוסעים ובידוד הנוסע ונוסעים הנלווים אליו באזור זה;
(4)
מתן שירות לנוסע בעל תסמינים כאמור ולנוסעים נלווים אליו על ידי איש צוות מסוים בלבד, וככל האפשר, מניעת אותו איש צוות ממגע עם נוסעים ואנשי צוות אחרים;
(5)
מתן הודעה על האירוע לרשויות של שדה התעופה הנוגע בדבר.
(ב)
אם נוסע מראה תסמינים או מתלונן על תסמינים תוך כדי טיסה, אנשי הצוות יפעלו לפי הנהלים שהסדיר ויישם המפעיל האווירי לפי תקנת משנה (א).
(ג)
נוסע ימלא אחר הוראות איש צוות שניתנו לשם יצירת אזור מבודד בכלי הטיס, ובכלל זה הוראה לעבור למושב אחר בכלי הטיס, הגבלה על שימוש בחלק ממיתקני כלי הטיס או הגבלה על מעבר באזורים ציבוריים בו.
(ד)
נוסע שפיתח תסמינים תוך כדי טיסה, וכל נוסע נלווה אליו, ירדו מכלי הטיס לאחר שכל שאר הנוסעים סיימו לרדת ממנו.
(ה)
מפעיל אווירי ידווח למנהל, בהקדם האפשרי, על כל מקרה כאמור בתקנת משנה זו ועל ביצוע תקנה זו, ובלבד שלא יעביר למנהל לפי תקנה זו מידע אישי על הנוסעים, ובכלל זה פרטים מזהים.
מקרה שבו איש צוות מפתח תסמינים אחרי המראה [תיקון: תש״ף]
(א)
מפעיל אווירי יסדיר ויישם נהלים לפעולת אנשי הצוות למקרה שבו איש צוות חש בתסמינים תוך כדי טיסה, ובכלל זה –
(1)
כללים להתנהלות של אותו איש צוות;
(2)
יצירת אזור מבודד בכלי הטיס ובידוד איש הצוות באזור זה;
(3)
הגשת סיוע לאיש הצוות כאמור, ועשיית שימוש בציוד המגן שבערכת הזהירות הכללית הנישאת בכלי הטיס, לפי הצורך;
(4)
מתן הודעה על האירוע לרשויות של שדה התעופה הנוגע בדבר;
(5)
עריכת ניהול סיכונים למקרה שבו איש הצוות שחש בתסמינים הוא איש צוות אוויר ליד ההגאים, ובכלל זה קביעת אמצעי אפחות סיכון כהגדרתו בתקנות מערכת ניהול בטיחות מתאימים לתרחישים שונים.
(ב)
חש איש צוות בתסמינים תוך כדי טיסה, אנשי הצוות יפעלו לפי הנהלים שהסדיר ויישם המפעיל האווירי לפי תקנת משנה (א).
ירידת נוסעים מכלי הטיס [תיקון: תש״ף]
(א)
מפעיל אווירי, בתיאום עם מפעיל שדה התעופה, יבטיח, ככל האפשר, כי תהליך ירידת הנוסעים מכלי הטיס יבוצע כך שתובטח שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין נוסעים שאין ביניהם קרבה מותרת, ובין נוסעים לבין אנשי צוות; על אף האמור, נעשה שימוש באוטובוס להסעת הנוסעים מכלי הטיס לטרמינל הנוסעים, תחול לעניין מספר הנוסעים המרבי באוטובוס תקנה 4(ב).
(ב)
נוסע לא ירד מכלי הטיס אלא לפי הנחיות אנשי הצוות שניתנו בהתאם לתקנה זו.
הצהרת בריאות של נוסע [תיקון: תש״ף, תשפ״א־9, תשפ״א־13, תשפ״א־20, תשפ״א־23, תשפ״א־28, תשפ״א־34]
(א)
לא יעלה אדם לטיסה כנוסע אלא אם כן התקיימו לגביו כל אלה וכן לא ישהה אדם בטיסה אלא אם כן התקיים בו אחד התנאים האמורים בפסקה (3):
(1)
הוא אינו חולה;
(2)
ב־14 ימים שקדמו לטיסה התקיימו לגביו כל אלה –
(א)
לא היו לו תסמינים, למעט אדם שלאחר מועד תחילת התסמינים ביצע בדיקת PCR וקיבל תוצאה עם ממצא שלילי ל־nCov;
(ב)
הוא לא בא במגע הדוק עם חולה, למעט אם הוא מחלים או שמתקיים בו האמור בסעיף 2(ג3) לצו בידוד בית;
(ג)
הוא לא שהה באותו מקום מגורים עם אדם החייב בבידוד, ואם שהה כאמור – הוא נהג לפי המלצות משרד הבריאות לבידוד בית שניתנו לפי סעיף 2(ה) לצו בידוד בית; הוראה זו לא תחול לגבי מחלים;
(2א)
(נמחקה);
(3)
על נוסע יוצא ששהה מעל 72 שעות בישראל, היוצא מישראל אחרי כ״ח בשבט התשפ״א (10 בפברואר 2021) ועל נוסע נכנס ששהה מעל 72 שעות מחוץ לישראל (להלן בפסקה זו – נוסע) יחולו גם הוראות אלה:
(א)
מתקיים בו אחד מאלה:
(1)
הוא קיבל ממצא שלילי ל־nCov בבדיקת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו למועד ההמראה המתוכנן של כלי הטיס, ולעניין נוסע שהגיע בטיסה הכוללת מעבר, קיבל ממצא שלילי כאמור בבדיקת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו למועד ההמראה המתוכנן של הטיסה הראשונה, ובלבד שזמן ההמתנה המתוכנן בין הטיסות אינו עולה על 24 שעות;
(2)
אם הוא נוסע יוצא – מי שבידו אישור החלמה תקף שניתן כדין בידי משרד הבריאות בישראל;
(ב)
על אף האמור בפסקת משנה (א), ועדת חריגים הכוללת את ראש רשות האוכלוסין וההגירה, המנהל הכללי של משרד הבריאות והמנהל הכללי של משרד החוץ או נציגיהם, רשאית לאשר בקשה של נוסע ששהה מחוץ לישראל מעל 72 שעות, לעלות לטיסה לישראל, גם אם לא התקיים בו האמור בפסקת משנה (א)(1), אם שוכנעה כי צורך הומניטרי או צורך אישי מיוחד מצדיק זאת, ובכלל זה אם קיים קושי ממשי של העדר נגישות לבדיקות PCR כאמור בפסקת משנה (א)(1) במקום ההמראה; החלטה לעניין אישור כאמור תהיה בכתב ומנומקת.
(ב)
לא יהיה אדם נוסע בטיסה בין־לאומית אלא אם כן ב־24 שעות שקדמו למועד ההמראה הוא מסר למשרד הבריאות הצהרה, באופן מקוון באתר האינטרנט של משרד הבריאות; בהצהרה כאמור –
(1)
פורטו הנתונים הנדרשים כאמור בפרטים (1), (2) ו־(4) לחלק א׳ לתוספת השנייה;
(2)
הוא אישר את נכונות הפרטים שמסר לפי פסקה (1), ואת קיום האמור בתקנת משנה (א), התחייב לא להגיע לטיסה אם חל שינוי בפרט מהפרטים שעליהם הצהיר כאמור, והצהיר כי ידוע לו שהצהרת שקר עלולה לשמש ראיה נגדו בהליך פלילי, הכול כמפורט בחלק ג׳ לתוספת השנייה.
(ב1)
נוסע לא יעלה כנוסע לטיסה בין־לאומית ולא ישהה בה, ומפעיל אווירי לא יתיר לאדם כאמור להיות נוסע בטיסה בין־לאומית, אלא אם כן אותו אדם הציג למפעיל האווירי את כל אלה:
(1)
לעניין נוסע נכנס או נוסע במעבר – אישור על מסירת הצהרה כאמור בתקנת משנה (ב);
(2)
אישור על ממצא שלילי ל־nCov בבדיקת PCR כאמור בתקנה משנה (א)(3)(א)(1) או אישור החלמה כאמור בתקנת משנה (א)(3)(א)(2) או אישור ועדת חריגים כמפורט בתקנת משנה (א)(3)(ב);
לעניין זה, ”נוסע במעבר“ – נוסע שהגיע לשדה התעופה בטיסה ועתיד לעזוב את שדה התעופה בטיסה, בלי לצאת משדה התעופה בזמן שבין הגעתו לעזיבתו כאמור.
(ב2)
(נמחקה).
(ג)
האחראי על קטין באותה טיסה רשאי למסור הצהרה כאמור בתקנה זו לאותו קטין.
(ד)
מפעיל אווירי יקיים עמדה לסיוע לנוסע שמסירת הצהרת בריאות לפי תקנה זו או מסירת פרטים הנחוצים לאיתורו כאמור בתקנה 7, אינם זמינים לו, או אינם אפשריים לו, בין השאר מחמת מוגבלותו; בעמדה לסיוע יינתן לנוסע סיוע במילוי מקוון של ההצהרה או של הפרטים כאמור, והנפקת האישורים על כך.
חובות נוסע בכלי טיס [תיקון: תש״ף]
(א)
נוסע השוהה באזור ציבורי בכלי טיס כמשמעותו בתקנה 25(3), ישמור, ככל האפשר, מרחק של 2 מטרים לפחות בינו לבין כל אדם שאין לו עמו קרבה מותרת.
(ב)
נוסע בכלי טיס ינהג לפי הכללים שהסדיר ויישם המפעיל האווירי, לעניין התנהלות הנוסעים בכלי הטיס, לשם מניעת התקהלות כאמור בתקנה 24(א)(1).
(ג)
נוסע בכלי טיס יעטה מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית, למעט בעת אכילה ושתייה בו, וכן בנסיבות שבהן נדרש או ניתן להסירה לפי הנחיות אנשי הצוות.
(ד)
נוסע שחש בתסמינים לאחר עלייתו לכלי הטיס יודיע על כך לאלתר לאיש צוות בכלי הטיס; איש צוות שנמסרה לו הודעה כאמור יעביר את המידע לטייס המפקד, כהגדרתו בחוק הטיס, בלא דיחוי; הטייס המפקד יעביר את המידע בלא דיחוי לרשויות שדה התעופה של ההמראה או הנחיתה, לפי העניין; נמסר לטייס המפקד כי נוסע חש בתסמינים לפני המראת כלי הטיס, יורה הטייס המפקד לאותו נוסע לרדת מהמטוס.
חובות סוכן נסיעות או מארגן [תיקון: תש״ף]
(א)
על אף האמור בתקנות 12 ו־13, חובות המפעיל האווירי לעניין יידוע נוסעים לפי התקנות האמורות, יחולו על סוכן נסיעות או מארגן, לפי העניין, בנסיבות שבהן סוכן נסיעות או מארגן ביצעו את מכירת כרטיס הטיסה לנוסע.
(ב)
בתקנה זו –
”מארגן“ – אדם השוכר קיבולת בכלי טיס, כולה או חלקה, להובלת נוסעים וכבודתם, לצורך מכירתה לאחרים;
”סוכן נסיעות“ – מי שנותן בתמורה, או שלא בתמורה אך דרך קבע, שירות משירותי סוכנות נסיעות, כהגדרתם בחוק שירותי תיירות, התשל״ו–1976.

פרק ד׳: הוראות כלליות, חובות דיווח, ועונשין

חובות דיווח של מפעיל שדה התעופה ומפעיל אווירי [תיקון: תש״ף, תשפ״א־34]
מפעיל שדה התעופה או מפעיל אווירי, כמפורט בטור א׳ בטבלה שלהלן, יעביר למנהל, אחת לשבוע, מידע כאמור בטור ג׳ בטבלה, על האירועים המפורטים בטור ב׳ בטבלה, ובלבד שלא יעבירו למנהל מידע אישי על הנוסעים, ובכלל זה פרטים מזהים לפי תקנה זו:
מס״דהמדווחהאירועהמידע הנדרש
(1)מפעיל אווירי
מפעיל שדה תעופה
לא הותר לנוסע לעלות לכלי טיס בשל תסמיניםמספר המקרים ושיעורם מתוך כלל הנוסעים באותה תקופה
(2)מפעיל אווירי
מפעיל שדה תעופה
לא הותר לנוסע לעלות לכלי הטיס בשל הפרת תקנות אלהמספר המקרים ושיעורם מתוך כלל הנוסעים באותה תקופה
(3)מפעיל אווירי
מפעיל שדה תעופה
נוסע הורד מכלי הטיס בשל תסמיניםמספר המקרים ושיעורם מתוך כלל הנוסעים באותה תקופה
(4)מפעיל אווירינוסע הראה תסמינים או התלונן על תסמינים במהלך הטיסהמספר המקרים ושיעורם מתוך כלל הנוסעים באותה תקופה
(5)מפעיל אווירינוסע הפר את כללי ההתנהלות בכלי הטיס שנקבעו לפי תקנות אלהמספר המקרים ושיעורם מתוך כלל הנוסעים באותה תקופה
(6)מפעיל אוויריהידבקות איש צוות בנגיף הקורונהמספר המקרים ושיעורם מתוך כלל אנשי הצוות באותה תקופה, בחלוקה לאנשי צוות אוויר ודיילים
(7)מפעיל שדה תעופהאדם השוהה בטרמינל הנוסעים הפר את כללי ההתנהלות בטרמינל הנוסעים שנקבעו לפי תקנות אלהמספר המקרים ושיעורם מתוך כלל השוהים בטרמינל הנוסעים באותה תקופה
(8)(נמחקה)
(9)מפעיל שדה התעופההידבקות אדם העובד בטרמינל הנוסעים בנגיף הקורונהמספר המקרים ושיעורם מתוך כלל העובדים בטרמינל הנוסעים באותה תקופה
אמצעים חלופיים לשמירת בריאות הציבור [תיקון: תש״ף]
(א)
מנהל רשות התעופה האזרחית, בהסכמת המנהל, רשאי להתיר למפעיל שדה תעופה או למפעיל אווירי, לבקשתו, ליישם אמצעי חלופי לדרישה שנקבעה בתקנות אלה, אם התקיימו כל אלה:
(1)
המבקש הוכיח לו, להנחת דעתו, כי התקיימו כל אלה:
(א)
קיים צורך, בנסיבות העניין, ליישם אמצעי חלופי;
(ב)
האמצעי החלופי הוא הגבלה שהממשלה רשאית לקבוע לפי סעיף 12 לחוק;
(ג)
האמצעי החלופי אינו פוגע בזכויות מעבר לפגיעה הנגרמת מיישום דרישות התקנות;
(2)
המנהל שוכנע כי האמצעי החלופי מבטיח את שמירת בריאות הציבור ברמה שוות ערך לפחות לזו המושגת בקיום הדרישה שלגביה ביקש ליישם את האמצעי החלופי.
(ב)
מנהל רשות התעופה האזרחית ידווח לשר התחבורה והבטיחות בדרכים על כל היתר שנתן לפי תקנת משנה (א).
עונשין [תיקון: תש״ף־4, תשפ״א־9, תשפ״א־13, תשפ״א־23, תשפ״א־28, תשפ״א־34]
העושה אחד מאלה, דינו קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:
(1)
מפעיל שדה תעופה שלא הסדיר או הפעיל מנגנון שימנע כניסת אדם לטרמינל הנוסעים אם לא התקיים בו תנאי מהתנאים לכך המפורטים בתקנה 6(א);
(2)
נוסע יוצא שנכנס לטרמינל הנוסעים בלי שהתקיימו בו הוראות תקנה 6(א)(2), בניגוד להוראות תקנה 6(ב);
(3)
מי שנכנס לטרמינל הנוסעים ואינו נוסע יוצא, בלא שהתקיים בו תנאי מהתנאים המפורטים לכך בתקנה 6(א), בניגוד להוראות תקנה 6(ב);
(4)
מפעיל אווירי המפעיל טיסות בלא שהגיש הצהרה למנהל רשות התעופה האזרחית כאמור בתקנה 11(5);
(5)
מפעיל אווירי שלא הבטיח כי בטרם תחל טיסה כלי הטיס יהיה מצויד בציוד נדרש כמפורט בתקנה 16;
(6)
מפעיל אווירי שלא הבטיח כי לא ישמש אדם בתפקיד איש צוות אלא אם כן התקיימו באותו אדם הוראות תקנה 17(א)(3), בניגוד להוראות תקנה 17(ב);
(6א)
מפעיל אווירי שלא הפעיל בשדה התעופה דלפקים לרישום לטיסה –
(1)
מספר שעות לפני מועד ההמראה המתוכנן כנדרש בתקנה 18(א), או שהתיר לו מפעיל שדה התעופה לפי תקנה 18(א2), בניגוד להוראות תקנה 18;
(2)
שלא במספר כאמור בתקנה 18(א1), או שהתיר לו מפעיל שדה התעופה לפי תקנה 18(א2), בניגוד להוראות תקנה 18;
(6ב)
מפעיל אווירי שלא העביר לנציג משרד הבריאות, לפי דרישתו, לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית, בתוך שעתיים מקבלת הדרישה, את רשימת הנוסעים בטיסה, הכוללת את שם הנוסע, מספר הדרכון שלו והמושב שבו הושב באותה טיסה, בניגוד לתקנה 19(ב);
(7)
(נמחקה);
(8)
(נמחקה);
(9)
מפעיל אווירי שהתיר לנוסע לעלות לכלי הטיס בלי שאותו נוסע עוטה מסכה לפי הוראות צו בידוד בית, בניגוד להוראות תקנה 23;
(10)
מפעיל אווירי שלא הסדיר נהלים לפעולת אנשי הצוות למקרה שבו נוסע הראה תסמינים או התלונן על תסמינים תוך כדי טיסה כמפורט בתקנה 27(א), בניגוד להוראות אותה תקנה;
(11)
נוסע שלא מילא אחר הוראות אנשי הצוות שניתנו לפי תקנה 27(ג);
(11א)
מפעיל אווירי שלא הסדיר נהלים לפעולת אנשי הצוות למקרה שבו איש צוות חש בתסמינים תוך כדי טיסה כמפורט בתקנה 28(א), בניגוד להוראות אותה תקנה;
(12)
העולה לטיסה כנוסע אף על פי שלא נתקיימו בו הוראות תקנה 30(א);
(13)
העולה לטיסה בין־לאומית כנוסע נכנס או נוסע במעבר בלי שהציג למפעיל האווירי אחד מהאישורים המנויים בתקנה 30(א)(3) ו־אישור על מסירת הצהרה כאמור בתקנה 30(ב1);
(13א)
נוסע נכנס ששהה מחוץ לישראל מעל 72 שעות, השוהה בטיסה בלא שיש לו ממצא שלילי או אישור ועדת חריגים כאמור בתקנה 30(א)(3) ובניגוד לתקנה האמורה;
(14)
מפעיל אווירי שהתיר לנוסע נכנס או נוסע במעבר לטוס בלי שאותו נוסע הציג למפעיל האווירי אחד מהאישורים לקיום האמור בתקנה 30(א)(3) ו־אישור על מסירת הצהרה כאמור בתקנה 30(ב1);
(15)
מפעיל שדה תעופה או מפעיל אווירי שלא העבירו למנהל דיווח על אירועים בניגוד להוראות תקנה 33.
עבירות מינהליות [תיקון: תש״ף־4, תשפ״א־9, תשפ״א־13, תשפ״א־28, תשפ״א־29, תשפ״א־34]
(א)
העבירות המנויות בתקנה 35 המפורטות בטור א׳ בטבלה שלהלן, הן עבירות מינהליות שניתן להטיל בשלהן קנס מינהלי קצוב:
(1)
לעניין נוסע, מפעיל שדה תעופה ומפעיל אווירי שלא כאמור בתקנה 10(ב) – כקבוע לצדן בטור ב׳ בטבלה;
(2)
לעניין מפעיל אווירי כאמור בתקנה 10(ב) – כקבוע לצדן בטור ג׳ בטבלה;
מס״דטור א׳
העבירה
טור ב׳
סכום בשקלים חדשים
טור ג׳
סכום בשקלים חדשים
(1)35(1)5,000 
(2)35(2)500 
(3)35(4)5,0002,000
(4)35(5)5,0002,000
(5)35(6)5,0002,000
(5א)35(6א)(1)5,000 
(5ב)35(6א)(2)5,000 
(5ג)35(6ב)5,0002,500
(6)(נמחקה)
(7)(נמחקה)
(8)35(9)5,0002,000
(9)35(10)5,0002,000
(9א)35(11א)5,0002,000
(10)35(13)2,500 
(10א)35(13א)2,500 
(11)35(14)2,5002,500
(12)35(15)2,5001,500
(ב)
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק העבירות המינהליות, התשמ״ו–1985 (להלן בתקנה זו – חוק העבירות המינהליות), יהיה כפל הקנס המינהלי האמור בתקנת משנה (א), לפי העניין.
(ג)
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת יהיה בשיעור חמישית מהקנס הקבוע בתקנת משנה (א), לפי העניין, לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שנקבע בהתראה כאמור בסעיף 8(ב1) לחוק העבירות המינהליות.
הגורם המוסמך להטלת קנס מינהלי [תיקון: תש״ף, תשפ״א־28, תשפ״א־29]
הגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי תקנות אלה (להלן – הגורם המוסמך), הוא כל אחד מאלה:
(1)
שוטר;
(2)
מפקח שהוא עובד המדינה שנתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל דין כאמור בסעיף 25(א)(2) לחוק.
סמכויות שוטר
לשם אכיפת ההוראות לפי תקנות אלה, יהיו לשוטר סמכויות אלה:
(1)
להורות לכל אדם לפעול לפי התקנות או להפסיק פעילות בניגוד להן;
(2)
למנוע כניסת אדם למקום אם יש בכך הפרה של התקנות.
שמירת דינים – הוראות המנהל
אין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מהוראות המנהל שניתנו לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, כפי שפורסמו באתר האינטרנט של משרד הבריאות.
תחילה דחויה למפעיל אווירי כאמור בתקנה 10(ב)
תחילתן של תקנות אלה לעניין מפעיל אווירי כאמור בתקנה 10(ב), שבוע מיום פרסומן.
תוקף [תיקון: תש״ף־4, תשפ״א, תשפ״א־3, תשפ״א־6, תשפ״א־7, תשפ״א־9, תשפ״א־16, תשפ״א־25, תשפ״א־28, תשפ״א־32, תשפ״א־34, תשפ״א־35]
תוקפן של תקנות אלה עד יום י׳ באייר התשפ״א (22 באפריל 2021).

תוספת ראשונה

[תיקון: תש״ף]

(תקנות 2 ו־11)

חלק א׳: התחייבות מפעיל שדה תעופה ליישום התקנות

[תיקון: תש״ף]

(תקנה 2(5))

התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות), התש״ף–2020, שנערכה ונחתמה ב. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ביום . . . . . . . . . . . . . . . בחודש . . . . . . . . . . . . . . . . . . בשנת . . . . . . . . . . . . על ידי . . . . . . . . . . . . . . . . . . ת״ז . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . המכהן כמנהל שדה התעופה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [שם שדה התעופה].
(1)
אני מצהיר כי הפעלת שדה התעופה . . . . . . . . . . . . . . [שם שדה התעופה] עומדת בתנאים המפורטים בתקנות 2 עד 6, 9, 18, 20, 21(ב) ו־33, לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות), התש״ף–2020, או באמצעי חלופי שאושר לפי תקנה 34 לתקנות האמורות (להלן – הפעולות).
(2)
אני מודע לחובתי לקיום התנאים האמורים בשדה התעופה לטובת שמירה על בריאות הציבור.
(3)
שמו של ממונה הקורונה בשדה התעופה הוא: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4)
ולראיה באתי על החתום:
חתימה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

חלק ב׳: התחייבות מפעיל אווירי ליישום התקנות

(תקנה 11(5))

התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות), התש״ף–2020, שנערכה ונחתמה ב. . . . . . . . . . . . . . . ביום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בחודש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בשנת . . . . . . . . . . . . . . . על ידי . . . . . . . . . . . . . . . ת״ז . . . . . . . . . . . . . . . . . . המכהן כמנהל חברת התעופה . . . . . . . . . . . . . . . . [שם חברת התעופה].
(1)
אני מצהיר כי הפעלת הטיסות של חברת התעופה . . . . . . . . . . . . . . . . [שם חברת התעופה] בין . . . . . . . . . . . . . [שם שדה התעופה בישראל] לבין . . . . . . . . . . . . . . . . . [שם שדה התעופה במדינת חוץ] עומדת בתנאים המפורטים בתקנות 11 עד 30 ו־33, לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות), התש״ף–2020, או באמצעי חלופי שאושר לפי תקנה 34 לתקנות האמורות (להלן – הפעולות).
(2)
אני מודע לחובתי לקיום התנאים האמורים בהפעלת כלי הטיס של חברת התעופה לטובת שמירה על בריאות הציבור.
(3)
שמו של ממונה הקורונה בחברת התעופה הוא: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4)
ולראיה באתי על החתום:
חתימה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[תיקון: תש״ף]
An undertaking regarding the performance of the actions that are required in the Special Authorities Regulations for the purpose of Coping with the Novel Coronavirus (Temporary Provision) (Restrictions on the Operation of Airports and Flights), 5780–2020, drawn up and signed in ______________ on the ______ day in the month of _________ in the year ____________ by ______________ passport No. ______________ acting as the manager of the airline ____________________________ [insert airline name].
(1) I declare that the operation of the airline ____________________________ [insert airline name] between ______________ [name of the airport in Israel] and ______________ [name of the airport in the foreign country] satisfies the conditions set out in Regulations 11 to 30 and 33 of the Special Authorities Regulations for the purpose of Coping with the Novel Coronavirus (Temporary Provision) (Restrictions on the Operation of Airports and Flights) 5780-2020 or an alternative measure mean approved pursuant to Regulation 34 of the said Regulations.
(2) I am aware of my duty to satisfy the said conditions in the operation of the aircrafts of the airline for the purpose of protecting public health.
(3) The name of the coordinator in charge of Coronavirus in the airline is ____________________________.
(4) And in witness hereof I am hereby undersigned:
Signature ______________

תוספת שנייה

הצהרת בריאות ופרטי איתור נוסע

(תקנות 7 ו־30)

חלק א׳: פרטי הנוסע והנסיעה

פרטים אישיים:
(א)
שם פרטי ושם משפחה;
(ב)
אזרחות;
(ג)
תושבות ישראלית (כן/לא);
(ד)
פרטי דרכון: מספר, המדינה המנפיקה;
(ה)
מספר תעודת זהות (לתושב ישראל);
[תיקון: תש״ף]
פרטי קטין שבאחריות הנוסע – כאמור בפרט (1)(א) עד (ה), אם יש;
פרטי יצירת קשר:
(א)
טלפון נייד כולל קידומת בין־לאומית;
(ב)
טלפון נייד נוסף כולל קידומת בין־לאומית, אם יש;
(ג)
כתובת דואר אלקטרוני;
פרטי הטיסה:
(א)
שם המפעיל האווירי;
(ב)
מספר טיסה;
(ג)
מדינת ההמראה;
(ד)
תאריך המראה;
(ה)
תאריך הנחיתה.

חלק ב׳: פרטי יצירת קשר לנוסע נכנס שאינו תושב ישראל

כתובת מגורים קבועה מחוץ לישראל: שם המדינה, שם היישוב, שם הרחוב, מספר בית, מספר דירה, מיקוד;
[תיקון: תש״ף]
כתובת מגורים ראשונה בישראל: שם היישוב, שם הרחוב, מספר בית, מספר דירה, מיקוד; ואם כתובת המגורים הראשונה היא בית מלון – שם בית המלון וכתובתו;
פרטי איש קשר ליצירת קשר במצב חירום: שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון נייד כולל קידומת בין־לאומית;
אם הנסיעה היא כחלק מקבוצה מאורגנת –
(א)
שם מארגן הקבוצה ומספר טלפון כולל קידומת בין־לאומית;
(ב)
פרטי ראש הקבוצה: שם, מספר טלפון כולל קידומת בין־לאומית.
[תיקון: תש״ף]

חלק ג׳ – הפרטים הכלולים בהצהרת בריאות של נוסע

הפרטים האישיים שמסר כאמור בחלק א׳ נכונים ומלאים;
הוא אינו חולה (לעניין זה מחלים אינו נחשב ”חולה“);
[תיקון: תשפ״א־13, תשפ״א־25, תשפ״א־34]
ב־14 הימים שקדמו למתן ההצהרה –
(א)
לא היו לו תסמינים, למעט אדם שלאחר מועד תחילת התסמינים ביצע בדיקת PCR וקיבל תוצאה עם ממצא שלילי ל־nCov;
(ב)
הוא לא היה במגע הדוק עם חולה, למעט אם הוא מחלים או שמתקיים בו האמור בסעיף 2(ג3) לצו בידוד בית;
(ג)
התקיים בו אחד מאלה, אלא אם כן הוא מחלים:
(1)
לא שהה באותו מקום מגורים עם אדם החייב בבידוד;
(2)
שהה באותו מקום מגורים עם אדם החייב בבידוד ונהג לפי המלצות משרד הבריאות לבידוד בית, שניתנו לפי סעיף 2(ה) לצו בידוד בית;
[תיקון: תשפ״א־13]
מתקיים בו האמור בתקנה 30(א)(3);
הוא מתחייב שלא להגיע לטיסה אם חל שינוי בפרט מהפרטים שעליהם הצהיר;
אם הוא אחראי על קטין שמילא את פרטיו באותו טופס – הצהרה זו נכונה גם לאותו קטין;
ידוע לו כי הצהרת שקר עלולה לשמש ראיה נגדו בהליך פלילי.

תוספת שלישית

(תקנה 15(ג))

גיליון בקרה לחיטוי כלי טיס – נגיף הקורונה

סימני לאומיות ורישום של כלי הטיס: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תאריך לועזי
(יום/חודש/שנה)
זמן
(24 שעות בזמן אוניברסלי מתואם)
שדה התעופה
(לפי קוד ICAO)
הערותשם מבצע החיטוי
     
אזורים שחוטאו בכלי הטיסחומר החיטוי שבו נעשה שימושהערותחתימת מבצע החיטוי
□ תא הטייס
□ תא הנוסעים
□ תא/י מטען
אחר: ____________
   

AIRCRAFT COVID-19 DISINFECTION CONTROL SHEET

Aircraft Registration and nationality: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date
(dd/mm/yy)
Time
(24hr – UTC)
Airport
(ICAO code)
RemarksDisinfector name
     
Aircraft areas treatedDisinfectant materialCommentsDisinfector signature
□ Flight deck
□ Passenger cabin
□ Cargo compartment(s)
Other: . . . . . . . . . . . . . . . . .
   
[תיקון: תשפ״א, תשפ״א־4, תשפ״א־10]

תוספת רביעית (פקעה)


כ״ג באב התש״ף (13 באוגוסט 2020)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.