חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 2790; תשפ״א, 2, 8, 10, 10, 170, 408, 594, 872, 930, 1220, 1461, 1610, 1772, 1794, 1834, 1846, 1890, 1894, 2266, 2394, 2494, 2730, 2808, 2938.


בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 8, 12, 23 עד 25 ו־27 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף קורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020 (להלן – החוק), ולאחר שהתקיים האמור בסעיף 4(ד)(2)(א) לחוק, מתקינה הממשלה תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשפ״א, תשפ״א־5, תשפ״א־6, תשפ״א־10]
בתקנות אלה –
”אוטובוס“ – כהגדרתו בפקודת התעבורה;
”אנשים הגרים באותו מקום“ – בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים או במקום שהייה קבוע אחד וכן אדם עם מוגבלות ומלווהו הדרוש לו מחמת מוגבלותו;
”בעל היתר“ – בעל היתר להפעלת מסילת ברזל מקומית כמשמעותו בפקודת מסילות הברזל;
”הסעה מיוחדת“, ”רכבת ארצית“ ו”רכבת מקומית“ -כהגדרתן בהגדרה ”תחבורה יבשתית“ שבחוק;
”זוטובוס“ – כהגדרתו בתקנות התעבורה;
”כרמלית“ – הרכבל התת־קרקעי בחיפה;
”מונית“ – כהגדרתה בהגדרת ”תחבורה ציבורית“ שבחוק ובכלל זה זוטובוס;
”מונית מיוחדת“ – מונית שניתן לה רישיון לנסיעה מיוחדת בהתאם לתקנה 490(א)(1) לתקנות התעבורה;
”מנהל לעניין מסילות הברזל“ – ”מנהל“ כהגדרתו בפקודת מסילות הברזל;
”מפעיל כלי תחבורה יבשתית“ – אחד מאלה:
(1)
בעל רישיון להסעת נוסעים בשכר בהתאם לחלקים ה׳ או ו׳ של תקנות התעבורה;
(2)
מפעיל מסילת ברזל ארצית;
(3)
בעל היתר;
”מפעיל מסילת ברזל ארצית“ – כמשמעותו בפקודת מסילות הברזל;
”מפעיל תחנת תחבורה יבשתית“ – אחד מאלה:
(1)
לעניין פסקה (1) להגדרה ”תחנת תחבורה יבשתית“ – מפעיל של מתחם סגור או מבנה שמצויה בו תחנה מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה, ולעניין מתן שירות תחבורה ציבורית לשם הפעלת קווי השירות באוטובוסים, ובכלל זה מכירת כרטיסים והפעלת עמדות מודיעין – בעל הרישיון להפעלת קווים כאמור בהתאם לחלק ה׳ בתקנות התעבורה;
(2)
לעניין פסקה (2) להגדרה ”תחנת תחבורה יבשתית“ – מפעיל מסילת ברזל ארצית כמשמעותו בפקודת מסילות הברזל או חברת הכרמלית חיפה בע״מ, לפי העניין;
”מפקח על התעבורה“ – כהגדרתו בפקודת התעבורה;
”קו שירות“ – כהגדרתו בפקודת התעבורה;
”קו שירות לאוטובוסים“ – מסלול הסעה של אוטובוס ציבורי, שבו כל נוסע משלם בנפרד, שקבועות בו תחנות להעלאת נוסעים ולהורדתם, כפי שנקבע ברישיון הקו;
”קו שירות למוניות“ – כהגדרתו בסעיף 14ז לפקודת התעבורה;
”רכבת ארצית“ – (נמחקה);
”רכבת מקומית“ – (נמחקה);
”תחבורה יבשתית“ – כהגדרתה בחוק, ולמעט הסעה מיוחדת שהיא הסעה למוסד חינוך או חזרה ממנו;
”תחנת תחבורה יבשתית“ – כל אחד מאלה:
(1)
מתחם סגור או מבנה שמצויה בו תחנה מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה;
(2)
תחנת רכבת ארצית או כרמלית, לפי העניין – כהגדרת תחנה בתקנות מסילות הברזל (תנאי נסיעה ברכבת), התש״ס–2000, ובתקנות התעבורה (סדרי תנועה ושמירת הבטחון בכרמלית בחיפה), התשכ״א–1961, לפי העניין, הנמצאת במבנה או במתחם סגור;
”תסמינים“ – (נמחקה);
”תקנות התעבורה“ – תקנות התעבורה, התשכ״א–1961.
הוראות לעניין מהלך קווי שירות, תחנות ולוחות זמנים [תיקון: תשפ״א־5, תשפ״א־6]
המפקח על התעבורה, בתוקף סמכותו לפי פקודת התעבורה והמנהל לעניין מסילות הברזל, בתוקף סמכותו לפי פקודת מסילות הברזל, רשאים לתת הוראות לבעלי רישיונות להפעלת קווי שירות, למפעיל מסילת הברזל הארצית ולבעל היתר, לעניין מהלך קווי שירות באוטובוסים וקווי שירות במוניות, קווי רכבת, תחנותיהם וסוגי התחנות, לוחות הזמנים להפעלתם של הקווים האמורים ומועדי תחילת הנסיעות וסיומן, לשם מניעת הדבקה בנגיף הקורונה בקרב הציבור וצמצום התפשטותו, ובשים לב, בין השאר, לפריסה הגאוגרפית שבה ניתן שירות התחבורה היבשתית, לצורכי האוכלוסייה ולנגישות למקומות שבהם מסופקים מוצרים או שירותים חיוניים.
חובת שמירת מרחק והגבלת התקהלות בתחנת תחבורה יבשתית
על השוהים בתחנת תחבורה יבשתית יחולו הוראות תקנות 3 ו־4 לתקנות הגבלת פעילות.
הוראות להפעלת תחנת תחבורה יבשתית בדרך של פתיחתה לציבור [תיקון: תשפ״א, תשפ״א־5, תשפ״א־23]
מפעיל תחנת תחבורה יבשתית לא יפעיל את התחנה בדרך של פתיחתה לציבור, אלא בכפוף לקיום הוראות אלה:
(1)
מפעיל תחנת תחבורה יבשתית יגיש לרשות המקומית שבתחומה ממוקמת התחנה, לפני פתיחת התחנה לציבור, הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת הראשונה, ולפיה הוא עומד בתנאים המפורטים בפסקאות (2) עד (10), ובתקנות 5 ו־6; הצהרה כאמור תוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה או באמצעות טופס שיהיה זמין במשרדי הרשות המקומית (להלן – טופס ההצהרה); ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית על פי דין, ובכלל זה היבטי הפיקוח אל מול הגורם האחראי על התחנה;
(2)
מפעיל תחנת תחבורה יבשתית יהיה אחראי, בעצמו או באמצעות מי מטעמו, על ביצוע הפעולות המפורטות בתקנה זו;
(3)
בדלפק שירות, אם יש בתחנה, יתקין מפעיל תחנת תחבורה יבשתית מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן השירות למקבל השירות; במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס״מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר;
(4)
בטרם כניסה לתחנה, מפעיל תחנת תחבורה יבשתית, או מי מטעמו –
(א)
יציב שלט בכניסה לתחנת התחבורה היבשתית במקום בולט לעין לפי הנוסח שבתוספת השלישית;
(ב)
(נמחקה);
(5)
(א)
מפעיל תחנת תחבורה יבשתית לא יכניס לתחנה אדם שאינו עוטה מסכה והמחויב בעטיית מסכה בהתאם להוראות סעיף 3ה לצו בידוד בית, ולא ייתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה כאמור;
(ב)
מפעיל תחנת תחבורה יבשתית יתלה במקומות בולטים לעין בתחנה, לרבות בכניסה אליה, שלט בדבר חובת עטיית מסכה בתחנה;
(ג)
אם יש בתחנה מערכת כריזה – מפעיל תחנת התחבורה היבשתית יודיע באמצעותה, אחת לחצי שעה לפחות, על חובת עטיית המסכה;
(6)
מפעיל תחנת תחבורה יבשתית יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן יפעל ככל האפשר למניעת הצטופפות של אנשים במקום אחד, לרבות הצטופפות בכניסה לתחנה;
(7)
מפעיל תחנת תחבורה יבשתית יסמן במקומות המיועדים לתור, סימון מקומות לעמידת הממתינים במרחק של 2 מטרים זה מזה; מפעיל תחנת תחבורה יבשתית יציב במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור;
(8)
אם מצויה מעלית בתחנה, מפעיל תחנת התחבורה היבשתית יתלה שלט בכניסה למעלית, ובו יצוין מספר הנוסעים המותר שלא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות יצרן המעלית אלא אם כן הנוסעים במעלית הם אנשים הגרים באותו מקום;
(9)
מפעיל תחנת תחבורה יבשתית ישמור על כללי היגיינה בתחנה וינחה את עובדיו בעניין זה, לרבות חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום וכן לאחר סיום יום הפעילות; לעניין זה, ”משטחים פנימיים“ – משטחים שהשוהים בתחנה באים עמם במגע בתדירות גבוהה, ובכלל זה: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצני מעלית וכיוצא בהם;
(10)
מפעיל תחנת תחבורה יבשתית יציב בתחנה מיתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.
הגבלות לעניין הגשת מזון וצריכתו בתחנת תחבורה יבשתית
(א)
מפעיל תחנת תחבורה יבשתית –
(1)
לא יאפשר ישיבה לצורך אכילה במתחם מזון משותף;
(2)
לא יציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח התחנה, וימנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים;
(3)
יתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין איסור אכילה בתחנה.
(ב)
האמור בתקנת משנה (א), לא יחול על בית אוכל המצוי בתוך שטח תחנת התחבורה היבשתית וזאת לעניין שטח בית האוכל ובכפוף לעמידת בית האוכל בתקנות הגבלת פעילות.
אחריות מפעיל תחנת תחבורה יבשתית
בלי לגרוע מאחריות מפעיל תחנת תחבורה יבשתית לפי תקנות 4 ו־5, המפעיל יפעל לעמידת העסקים שבשטח התחנה בהוראות הקבועות בתקנות 8 ו־9 לתקנות הגבלת פעילות, ובכלל זה יביא לידיעתם את ההוראות האמורות.
מספר הנוסעים המרבי והוראות להפעלת כלי תחבורה יבשתית [תיקון: תשפ״א, תשפ״א־6, תשפ״א־7, תשפ״א־10, תשפ״א־11, תשפ״א־12, תשפ״א־13, תשפ״א־15, תשפ״א־16, תשפ״א־20]
(א)
מפעיל כלי תחבורה יבשתית ידאג לקיומן של ההוראות שלהלן:
(1)
מספר הנוסעים בכלי תחבורה יבשתית למעט ברכבת מקומית, בין בישיבה ובין בעמידה, לאורך כל שעות הפעילות לא יעלה על המפורט להלן:
(א)
באוטובוס עירוני בקו שירות – 49 נוסעים;
(ב)
באוטובוס בין־עירוני בקו שירות – 45 נוסעים;
(ג)
באוטובוס מפרקי בקו שירות – 75 נוסעים;
(ד)
בזוטובוס – 75% מהמספר הקבוע ברישיון הרכב;
(ה)
ברכבת ארצית – 75% ממספר המושבים;
(ו)
בכרמלית – 75% ממספר המושבים;
(ז)
בהסעה מיוחדת באוטובוס – 45 נוסעים;
(ח)
בכל כלי תחבורה יבשתית אחר – 75% מהמספר הקבוע ברישיון הרכב;
(1א)
על אף האמור בפסקה (1), מצא המנהל לעניין מסילות הברזל, כי ביום מסוים עלה מספר הנוסעים ברכבת מקומית על 75% מקיבולת הנוסעים המרבית ברכבת המקומית, יורה לבעל ההיתר על ביצוע שינויים תפעוליים להפחתת קיבולת הנוסעים, ובכלל זה הגדלת מספר הנסיעות או אי־עצירה בתחנה מסוימת, אחת או יותר, לשם העלאת נוסעים או הורדתם, החל מהיום שלמחרת ולפרק הזמן שיורה לו;
(1ב)
הורה המנהל לעניין מסילות הברזל כאמור בפסקה (1א), יפרסמו בעל ההיתר ומשרד התחבורה והבטיחות בדרכים באתרי האינטרנט שלהם את ההוראה מיידית, ובעל ההיתר יציב שלטים בדבר ההוראה בתחנות הרכבת המקומית;
(1ג)
על אף האמור בפסקאות (1)(א), (ג) או (ה) או (1א), נוסע המתנייד בכיסא גלגלים ואדם אחד המלווה אותו, אם הנוסע כאמור צריך ליווי, לא ייכללו במספר הנוסעים המרבי הקבוע בפסקאות האמורות, לפי העניין, ובלבד שנוסע כאמור יושב במקום שהוקצה לכיסא גלגלים כאמור בתקנות 5(10), 21(7)(ג) או 26ב(17)(ב) לתקנות נגישות שירותי תחבורה ציבורית, לפי העניין;
(2)
על אף האמור בפסקה (1), מספר הנוסעים המרבי במונית מיוחדת – הנהג ושלושה נוסעים נוספים, והכול למעט אנשים הגרים באותו מקום ובכפוף להוראות לעניין הישיבה, כמפורט בפסקה (3)(ד);
(3)
על ישיבה ועמידה של הנוסעים בכלי התחבורה היבשתית יחולו הוראות אלה:
(א)
בכלי תחבורה יבשתית, למעט רכבת ארצית, רכבת מקומית וכרמלית – נוסע לא ישב בשני המושבים בשורה הראשונה שמאחורי הנהג ובשני המושבים שלצדם; על אף האמור, מפעיל כאמור בפסקה (1) להגדרה ”מפעיל כלי תחבורה יבשתית“ יאפשר לשבת בשני המושבים שמאחורי הנהג אם יש מחיצה שגובהה 180 ס״מ לפחות בין מושב הנהג לבין המושבים שמאחוריו; היה המושב בשורה הראשונה מושב שהוקצה בעבור אדם עם מוגבלות באוטובוס עירוני בקו שירות כאמור בתקנה 5 לתקנות נגישות שירותי תחבורה ציבורית, או באוטובוס בין־עירוני בקו שירות כאמור בתקנה 4 לתקנות נגישות חושית באוטובוסים בין־עירוניים, יוקצה לו מושב חלופי במקום קרוב ככל האפשר המאפשר גישה נגישה אליו;
(ב)
בנסיעה באוטובוס בין־עירוני בקו שירות לא תותר נסיעה בעמידה;
(ג)
בנסיעה באוטובוס עירוני בקו שירות לא תותר עמידה בשורה הראשונה שמאחורי הנהג;
(ד)
במונית מיוחדת – נוסע לא ישב במושבים שליד הנהג, אלא אם כן יש מחיצת ניילון בין מושב הנהג לבין המושבים שלידו; ואולם נוסע שהוא אדם עם מוגבלות רשאי לשבת במושבים שליד הנהג גם בלא מחיצה כאמור, ובלבד שמחמת מוגבלותו הוא אינו יכול לשבת אלא בהם;
(4)
בכלי תחבורה יבשתית שניתן לפתוח בו חלונות, הנסיעה תהיה בחלונות פתוחים ככל האפשר;
(5)
כלי תחבורה יבשתית ינוקה ויחוטא פעם ביום לפחות, כולל ניקוי יסודי של משטחים שאנשים באים איתם במגע כגון ידיות אחיזה, עמודים וכיוצא בהם.
(ב)
(בוטלה).
[תיקון: תשפ״א־19, תשפ״א־22]
(בוטלה).
[תיקון: תשפ״א־19, תשפ״א־22]
(בוטלה).
הגבלת כניסה של אדם לתחנת תחבורה יבשתית ולכלי תחבורה יבשתית [תיקון: תשפ״א]
לא ייכנס אדם לתחנת תחבורה יבשתית ולכלי תחבורה יבשתית, אם בטרם הכניסה לתחנת התחבורה היבשתית נמדד חום גופו ונמצא כי הוא עומד על 38 מעלות צלזיוס ומעלה או שאסורה כניסתו על פי כל דין.
שובר עלייה לרכבת ארצית [תיקון: תשפ״א, תשפ״א־5]
(א)
לא ייסע נוסע ברכבת ארצית, ולא יתיר מפעיל מסילת ברזל ארצית נסיעתו של אדם, אלא אם כן בידו, נוסף על כרטיס תקף, גם שובר עליה לרכבת כאמור בתקנת משנה (ב).
(ב)
שובר עלייה לרכבת יכלול מספר מזהה של הנוסע וכן תחנת מוצא, תחנת יעד, מועד ושעת נסיעה (להלן – שובר עלייה לרכבת); על אף האמור, שובר עלייה לרכבת שהונפק על ידי מפעיל מסילת ברזל ארצית בנוכחות הנוסע ותוקפו עד שעה ממועד הנפקתו, לא יכלול מספר מזהה כאמור.
(ג)
שובר עלייה לרכבת ניתן להזמנה במועד שלא יקדם ל־48 שעות טרם מועד הנסיעה; ימי שבת וחג לא יובאו במניין השעות האמורות.
(ד)
שובר עלייה לרכבת יונפק על ידי מפעיל מסילת ברזל ארצית באופן שיורה לו המנהל לעניין מסילות הברזל ויאפשר עלייה לרכבת במשך שעה לאחר השעה הנקובה בשובר האמור.
(ה)
לא יונפק לנוסע אחד יותר משובר עלייה אחד לרכבת המיועד לנסיעה האמורה להתקיים באותו מסלול נסיעה בפרק זמן של פחות משלוש שעות; לעניין זה, ”מסלול נסיעה“ – נסיעה בכיוון אחד מתחנת מוצא אל תחנת יעד.
(ו)
בלי לגרוע מהוראות לפי כל דין, מפעיל מסילת הברזל הארצית ישמור את המידע שהתקבל לפי תקנה זו באופן מאובטח, לא יעשה בו כל שימוש ולא יעביר אותו לאחר למעט לשם הנפקת שובר עלייה לרכבת וכן לשם העברתו למשרד הבריאות לצורך עריכת חקירה אפידמיולוגית וימחק אותו בחלוף 20 ימים מיום קבלתו; אדם שהגיע אליו מידע לפי תקנה זו ישמור אותו בסוד לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש פרט לתכליות האמורות.
(ז)
(בוטלה).
הגבלות לעניין צריכת מזון בכלי תחבורה יבשתית
נוסע לא יאכל במהלך השהייה בכלי תחבורה יבשתית, למעט אם הדבר דרוש לשם שמירה על בריאותו.
חובת שמירת מרחק בכלי תחבורה יבשתית
נוסע השוהה בכלי תחבורה יבשתית ישמור, ככל האפשר, מרחק של 2 מטרים לפחות בינו לבין כל אדם, למעט אם מתקיימת ביניהם קרבה מותרת; לעניין זה, ”קרבה מותרת“ אחד מאלה:
(1)
הם אנשים הגרים באותו מקום;
(2)
קטין ומלווה שלו.
חובת יידוע של הנוסעים [תיקון: תשפ״א, תשפ״א־5]
(א)
מפעיל כלי תחבורה יבשתית יידע את הנוסעים, בין השאר, באתר האינטרנט שלו, ומשרד התחבורה והבטיחות בדרכים יידע את הנוסעים באתר המשרד ובכלי התקשורת, בדבר ההוראות שניתנו לפי דין לשם הגנה מפני נגיף הקורונה לעניין תחבורה יבשתית, ובכלל זה הוראות לעניין התפוסה המרבית בכלי תחבורה יבשתית, מהלך קווי שירות באוטובוסים, קווי שירות במוניות וקווי רכבת, תחנותיהם וסוגי התחנות, לוחות הזמנים להפעלתם של הקווים האמורים ומועדי תחילת הנסיעות וסיומן, חובת שמירת מרחק ומניעת התקהלות, הגבלות לעניין צריכת מזון והגבלת כניסה של אדם לתחנת תחבורה יבשתית ולכלי תחבורה יבשתית, אם יימצא בטרם כניסתו לתחנה כי חום גופו עולה על 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
(א1)
מפעיל כלי תחבורה יבשתית יידע את הנוסעים באמצעות הדבקת מודעות בכלי התחבורה היבשתית בדבר חובת עטיית מסכה ובדבר חובת שמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם ככל האפשר.
(ב)
נוסף על האמור בתקנות משנה (א) ו־(א1), מפעיל כלי תחבורה יבשתית שהנסיעה בו נעשית בתיאום או בהזמנה מראש, יביא לידיעת הנוסע בעת ההזמנה או התיאום, כי הוא או כל אדם שבעבורו הוא מזמין את הנסיעה, לא יהיה רשאי לנסוע בכלי תחבורה יבשתית אם בטרם הכניסה לתחנת תחבורה יבשתית יימצא שחום גופו עולה על 38 מעלות צלזיוס ומעלה; לעניין זה, ”תיאום או הזמנה מראש“ – כולל הזמנת שובר עלייה לרכבת כאמור בתקנה 9.
ניהול ורישום
(א)
מפעיל כלי תחבורה יבשתית שהנסיעה בו נעשית בתיאום או בהזמנה מראש, או שהכניסה אליו או השימוש בו מותנים ברישום או בזיהוי, בין בעת הכניסה ובין במועד מוקדם יותר, ינהל רשימת מספרי טלפון שנמסרו לו של נוסעים, עובדים ונותני שירותים בכלי התחבורה היבשתית, לשם העברתה למשרד הבריאות למטרת חקירה אפידמיולוגית; לעניין תקנה זו, ”תיאום או הזמנה מראש“ – כולל הזמנת שובר עלייה לרכבת כאמור בתקנה 9.
(ב)
מפעיל כלי תחבורה יבשתית כאמור בתקנת משנה (א), שהנוסעים בו נדרשים למסור, בעת התיאום, ההזמנה, הרישום או בעת כניסתם אליו, אחד או יותר מפרטים אלה: שם פרטי, שם משפחה ומספר זהות, מספר דרכון או מספר מזהה אחר שניתן על ידי רשות שלטונית, ינהל רשימה של הפרטים המזהים האמורים.
(ג)
מפעיל כלי תחבורה יבשתית כאמור בתקנת משנה (א), שיש בידיו פרטים בדבר מספר מושב וזמן הכניסה לכלי התחבורה או זמן היציאה ממנו לגבי נוסעים בכלי התחבורה, ינהל רשימת פרטים אלה.
(ד)
נוסע בתחבורה יבשתית כאמור בתקנת משנה (א), ימסור בעת ההזמנה או התיאום כאמור בתקנת משנה (א), את מספר הטלפון שלו, למטרת חקירה אפידמיולוגית.
מכירה ורכישה של כרטיסים
נוסע בתחבורה ציבורית ישלם בעד הנסיעה בדרך של תיקוף כרטיס הנסיעה באופן עצמאי ולא ירכוש כרטיס נסיעה מהנהג; על אף האמור, אזרחים ותיקים, מלווי עיוורים ונוסעי קווי השירות הממוגנים באזור יהודה ושומרון יוכלו לרכוש כרטיסים מהנהג.
סדרנים [תיקון: תשפ״א־5]
מפעיל כלי תחבורה יבשתית יעסיק סדרנים אשר תפקידם ליידע את הנוסעים ולהסב את תשומת ליבם בנוגע לחובת השמירה על הוראות תקנות אלה וכן ליידעם בדבר התפוסה המרבית בכלי התחבורה היבשתית; הסדרנים ילבשו בגדים המזוהים עם החברה המפעילה אשר אינם נחזים להיות מדי משטרה, ויישאו תג שם הכולל ציון תפקידם כסדרנים באופן הבולט לעין.
ניקוי וחיטוי בעקבות גילוי חולה מאומת
נודע למפעיל כלי תחבורה יבשתית כי נוסע בכלי התחבורה היבשתית או עובד בכלי התחבורה היבשתית הוא חולה מאומת, אחראי מפעיל כלי התחבורה היבשתית לכך שכלי התחבורה היבשתית שבו שהה הנוסע או העובד ינוקה ויחוטא בהקדם האפשרי.
עונשין [תיקון: תשפ״א־19, תשפ״א־22]
העושה אחת מאלה, דינו – קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל״ז–1977
(1)
מפעיל תחנת תחבורה יבשתית בדרך של פתיחתה לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בלא שמסר הצהרה כאמור בתקנה 4(1);
(2)
מפעיל תחנת תחבורה יבשתית בדרך של פתיחתה לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שהציב מחיצה למניעת העברת רסס בדלפק שירות, אם יש בתחנה, כאמור בתקנה 4(3);
(3)
מפעיל תחנת תחבורה יבשתית בדרך של פתיחתה לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, שהכניס לתחנה אדם שאינו עוטה מסכה או נתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה, כאמור בתקנה 4(5)(א);
(4)
מפעיל תחנת תחבורה יבשתית בדרך של פתיחתה לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שהציב שלט לעניין חובת עטיית מסכה, כאמור בתקנה 4(5)(ב);
(5)
מפעיל תחנת תחבורה יבשתית בדרך של פתיחתה לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שסימן בתחנה, באזור עמידה בתורים, מקומות לעמידה כאמור בתקנה 4(7);
(6)
מפעיל תחנת תחבורה יבשתית בדרך של פתיחתה לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שהציב שלט לעניין שמירת מרחק כאמור בתקנה 4(7);
(7)
מפעיל תחנת תחבורה יבשתית בדרך של פתיחתה לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שתלה שלט בכניסה למעלית, אם יש מעלית בתחנה, לעניין מספר הנוסעים המותר, כאמור בתקנה 4(8);
(8)
מפעיל תחנת תחבורה יבשתית, בעצמו או באמצעות אחר, שהציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח התחנה, או שלא מנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים בתחנה, ובלי שתלה שלטים לעניין איסור אכילה בתחנה, והכול למעט בשטח בית אוכל המצוי בתחנה ובניגוד לאמור בתקנה 5(א)(2) ו־(3);
(9)
(בוטלה).
עבירה מינהלית
עבירה על הוראה מההוראות המפורטות בטור א׳ שבתוספת השנייה, היא עבירה מינהלית.
קנס מינהלי קצוב
לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 18 יהיה קנס מינהלי קצוב, כקבוע לצדה בטור ב׳ בתוספת השנייה.
עבירה מינהלית חוזרת
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק העבירות המינהליות, התשמ״ו–1985 (להלן – חוק העבירות המינהליות), יהיה כפל הקנס המינהלי האמור בתקנה 19, לפי העניין.
עבירה מינהלית נמשכת
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת יהיה בשיעור חמישית מהקנס הקבוע בתקנה 19, לפי העניין, לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שנקבע בהתראה כאמור בסעיף 8(ב1) לחוק העבירות המינהליות.
הגורם המוסמך להטלת קנס מינהלי
הגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי תקנות אלה (להלן – הגורם המוסמך), הוא כל אחד מאלה:
(1)
שוטר;
(2)
מפקח שהוא עובד המדינה שנתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל דין, וכן פקח שמינה מנהל רשות הטבע והגנים הלאומיים לפי סעיף 58 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ח–1998;
(3)
עובד רשות מקומית שהוסמך עד יום ט״ו בסיוון התש״ף (7 ביוני 2020), לפי סעיף 5(ב) לחוק העבירות המינהליות;
(4)
(5)
(6)
סמכויות שוטר
לשם אכיפת ההוראות לפי תקנות אלה, יהיו לשוטר סמכויות אלה:
(1)
להורות לכל אדם לפעול בהתאם לתקנות או להפסיק פעילות בניגוד להן;
(2)
למנוע כניסת אדם למקום אם יש בכך הפרה של התקנות;
(3)
להורות על פיזור התקהלות הנעשית בניגוד להוראות תקנה 4, לתקנות הגבלת פעילות כפי שהוחלה בתקנה 3, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 27(א)(3) לחוק.
על מקום פתוח לציבור או על בית עסק המצוי בתוך תחנת תחבורה יבשתית יחולו ההוראות הנוגעות לו בתקנות הגבלת פעילות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ט באלול התש״ף (18 בספטמבר 2020).
תוקף [תיקון: תשפ״א־5, תשפ״א־6, תשפ״א־8, תשפ״א־9, תשפ״א־10, תשפ״א־12, תשפ״א־13, תשפ״א־15, תשפ״א־16, תשפ״א־20, תשפ״א־23, תשפ״א־24]
תוקפן של תקנות אלה עד יום י״ז באייר התשפ״א (29 באפריל 2021).
הוראת מעבר
על אף האמור בתקנה 4(1), מפעיל תחנת תחבורה יבשתית יגיש הצהרה כמפורט בתקנה האמורה, עד יום י״ג בתשרי התשפ״א (1 באוקטובר 2020).

תוספת ראשונה

(תקנה 4(1))

התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה), התש״ף–2020, שנערכה ונחתמה ב. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ביום . . . . . . . . . . . . . בחודש . . . . . . . . . . . . . . . בשנת . . . . . . . . . . . . על ידי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מס׳ זהות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . המכהן כמפעיל תחבורה יבשתית ב. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (שם וכתובת):
1.
2.
אני מודע לחובתי לקיום התנאים האמורים בתחנת התחבורה היבשתית לטובת שמירה על בריאות הציבור.
3.
ולראיה באתי על החתום:
חתימה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

תוספת שנייה

(תקנות 18 ו־19)

[תיקון: תשפ״א־19, תשפ״א־22]
 טור א׳
העבירות המינהליות
טור ב׳
קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים
(1)17(1)2,000
(2)17(2)2,000
(3)17(3)1,000
(4)17(4)1,000
(5)17(5)2,000
(6)17(6)1,000
(7)17(7)1,000
(8)17(8)5,000
(9)(בוטל)
[תיקון: תשפ״א]

תוספת שלישית

(תקנה 4(4)(א))

דע/י לך!
  • יש לך חום מעל 38 מעלות צלזיוס?
  • נחשפת לחולה קורונה ב־14 הימים האחרונים?
  • את/ה חייב/ת בבידוד?
אסורה כניסתך לתחנה זו ולתחבורה ציבורית!
  • את/ה משתעל/ת או שיש לך קשיי נשימה (שאינם נובעים ממחלה כרונית או אלרגיה)?
  • יש לך פגיעה בחוש הטעם או הריח?
הימנע מכניסתך לתחנה זו ולתחבורה ציבורית לשם מניעת פגיעה בבריאות הציבור!


כ״ח באלול התש״ף (17 בספטמבר 2020)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.