חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

הודעה על הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הודעה על הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש מתוך ספר החוקים הפתוח

הודעה על הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש

לפי חוק שירות הביטחון הכללי, התשס״ב–2002


י״פ תש״ף, 5394, 5620, 5656, 5768, 6480, 6480.


מודיעים בזה, כי הממשלה החליטה, ביום ו׳ בניסן התש״ף (31 במרס 2020), כלהלן:

לנוכח מצב החירום השורר בישראל שבעטיו התקינה הממשלה שורה ארוכה של תקנות שעת חירום, לשם ההתמודדות עם הנסיבות הקיצוניות שנוצרו במדינה בשל המגפה העולמית של נגיף הקורונה החדש והמחייבות שימוש יוצא דופן באמצעים חריגים –


לצורך סיוע למשרד הבריאות בביצוע חקירה אפידמיולוגית לצמצום ולמניעת התפשטות נגיף הקורונה החדש וכדי להגן על שלומו ועל בריאותו של הציבור באופן שלא יפגע מעבר לנדרש בזכות לפרטיות, ומתוך כוונה להחליף את מקור הסמכות לסיוע האמור שנקבע בתקנות שעת חירום (הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש״ף–2020, בהסמכה כמפורט להלן.
[תיקון: תש״ף־4, תש״ף־5]
(א)
להסמיך את שירות הביטחון הכללי (להלן – השירות), בהתאם לסעיף 7(ב)(6) לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס״ב–2002 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכנסת לענייני השירות, לקבל, לאסוף ולעבד מידע טכנולוגי לשם סיוע למשרד הבריאות בביצוע בדיקה בנוגע לתקופה של 14 ימים שלפני אבחונו של חולה, שמטרתה זיהוי נתוני מיקום ונתיבי תנועת החולה וזיהוי אנשים שבאו במגע קרוב עמו, וזאת לצורך איתור מי שהיה עלול להידבק ממנו (להלן – פעולות הסיוע).
(א1)
הסמכת השירות לסייע כאמור בסעיף 2(א), תוגבל לסיוע במקרים פרטניים וייחודיים בלבד, שבהם לא ניתן להשלים את איתור האנשים שבאו במגע קרוב עם חולה באמצעות חקירה אפידמיולוגית בשיטות אחרות; אמות–המידה המקצועיות הקונקרטיות לסיוע במקרים פרטניים וייחודיים כאמור, ייקבעו על ידי מנכ״ל משרד הבריאות בהמלצת ראש אגף שירותי בריאות הציבור, ובתיאום עם ראש השירות, ויעוגנו בנוהל הייעודי לפי סעיף 9(א).
(ב)
להסמיך את השירות להעביר פרטי מידע דרושים, כהגדרתם בסעיף 3, למשרד הבריאות, כמפורט בהחלטה זו, כדי שמשרד הבריאות יוכל לתת הנחיות לחולים, לאנשים שבאו במגע קרוב עמם ולציבור הרחב.
לעניין החלטה זו –
(1)
”מידע טכנולוגי“ – נתוני תקשורת מסוג נתוני זיהוי, נתוני מיקום ונתוני התקשרויות, למעט תוכן שיחה כמשמעותו בחוק האזנת סתר, התשל״ט–1979, כפי שאושר על ידי ועדת הכנסת לענייני השירות;
(2)
”חולה“ – אדם עם ממצא מעבדתי חיובי ל־nCov;
(3)
”מחלה“ – המחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה החדש;
(4)
”נגיף הקורונה החדש“ – (Novel Corornavirus 2019-nCov);
(5)
”נציג משרד הבריאות“ – מנכ״ל משרד הבריאות, ראש שירותי בריאות הציבור או סגנו;
(6)
”מגע קרוב עם חולה“ – מגע העלול להביא להדבקה בהלימה, ככל האפשר, להנחיות הקליניות של נציג משרד הבריאות, בהתייחס בין השאר למרחק מהחולה ולזמן החשיפה אליו, כפי שייקבע בנוהל שיפרסם משרד הבריאות באתר האינטרנט שלו ויתעדכן מזמן לזמן, ויובא לידיעת ועדת הכנסת לענייני השירות;
(7)
”פרטי מידע דרושים“ –
(א)
לגבי חולה – נתוני מיקום ונתיבי תנועה בתקופה של 14 ימים לפני יום האבחון;
(ב)
לגבי אנשים שבאו במגע עם חולה – שם מלא, מספר זהות, מספר טלפון, תאריך לידה, מועד ושעת החשיפה האחרונים לחולה ומיקום החשיפה, או חלק מהם, אם הדבר אפשרי ודרוש.
(א)
מידע טכנולוגי שאסף השירות לפי החלטה זו יישמר בנפרד מכל מידע טכנולוגי אחר שיש ברשות השירות.
(ב)
מידע טכנולוגי שאסף השירות לפי החלטה זו לא יישמר בענן מידע ולא יועבר באמצעות ענן מידע.
(ג)
דרכי עבודת השירות במסגרת פעולות הסיוע ובכלל זאת – סוגי המידע הטכנולוגי ותנאים נוספים לשימוש בו, לרבות אופן איסוף המידע הטכנולוגי, שמירתו, העברתו למשרד הבריאות ומחיקתו, יוסדרו בנוהל ייעודי של השירות שיאושר על ידי היועץ המשפטי לממשלה; נוהל השירות יהיה חסוי וגילויו או פרסומו אסור.
(א)
השירות יעשה שימוש במידע הטכנולוגי ובפרטי המידע הדרושים רק לתכלית האמורה בהחלטה זו.
(ב)
לשם בקרה, טיוב ובחינה מחודשת של הנתונים ופעולות הסיוע, השירות ישמור את המידע הטכנולוגי לתכלית האמורה בלבד ולתקופת ההסמכה, ובסיומה – יימחק; השירות ישמור את פרטי המידע הדרושים לתקופה של שבוע, ובסיומה – יימחק; מידע עודף שנאסף או שנוצר בעת איסוף ועיבוד המידע הטכנולוגי – יימחק מיד.
(ג)
לא יתאפשרו עיבוד, שימוש או צפייה במידע הטכנולוגי ובפרטי המידע הדרושים אלא בידי בעלי תפקידים בשירות שניתן להם אישור פרטני לכך על ידי ראש מחלקה וחתמו על הצהרת סודיות. מידע ביחס לפעולות שיעשו בעלי התפקידים האמורים במסגרת מימוש החלטה זו יתועד באופן ממוחשב.
הממשלה רושמת לפניה את הודעת היועץ המשפטי לממשלה ולפיה שימוש במידע הטכנולוגי ובפרטי המידע הדרושים שלא לצורך התכלית האמורה בהחלטה זו מהווה עבירה פלילית.
פעולות הסיוע יתבצעו על פי פנייה מטעם נציג משרד הבריאות לראש אגף בשירות. הפנייה תכלול את שם החולה, מספר הזהות שלו, מספר הטלפון שלו, המספר הסידורי שלו, תאריך האבחון והתאריך שבו חל 14 יום לפני מועד האבחון, או חלק מפרטים אלה; משרד הבריאות ישלח לחולה הודעה על כך שנערכת בעניינו בדיקה באמצעים טכנולוגיים.
בעל תפקיד בשירות כאמור בסעיף 5 יעביר לנציג משרד הבריאות רק את פרטי המידע הדרושים לצורך התכלית האמורה בהחלטה זו על אודות החולה והאנשים שבאו עמו במגע קרוב, ככל האפשר, כפי שייקבע בנוהל הייעודי כאמור בסעיף 4, ובאופן שישמור על פרטיותו ועל כבודו של החולה או מי שבא במגע עמו, ולא יועבר כל מידע עודף אחר.
(א)
היועץ המשפטי של משרד הבריאות יקבע בנוהל ייעודי, שיאושר על ידי היועץ המשפטי לממשלה ויפורסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות, הוראות לעניין בקשת הסיוע, אופן השימוש בפרטי המידע הדרושים שיועברו למשרד הבריאות על ידי בעל תפקיד בשירות, החזקת וומחיקתו, לרבות קביעת מספר מצומצם של בעלי תפקידים שיוסמכו על ידי מנכ״ל משרד הבריאות, אשר יהיו מוסמכים לעיין בפרטי המידע; בעלי תפקידים כאמור יחויבו לחתום על טופס שמירת סודיות שבו תובהר להם המשמעות הפלילית של שימוש במידע בניגוד להחלטה זו.
(ב)
בעלי התפקידים במשרד הבריאות כאמור בסעיף קטן (א) יעשו שימוש בפרטי המידע הדרושים רק לתכלית האמורה בהחלטה זו וישמרו את פרטי המידע בדרך שתבטיח את סודיות המידע ואת חיסיון החולים או מי שבא במגע עמם.
(א)
השירות לא יעביר לרשות מרשויות המדינה, פרט למשרד הבריאות, כל מידע שהתקבל בהתאם להחלטה ולא יעשה שימוש במידע הטכנולוגי ובפרטי המידע הדרושים או בחלק מהם, לכל תכלית אחרת פרט לתכלית האמורה בהחלטה זו, ובכלל זה הליך משפטי או חקירתי.
(ב)
משרד הבריאות לא יעביר לרשות מרשויות המדינה ולא יעשה שימוש בפרטי המידע הדרושים או בחלק מהם לכל תכלית אחרת, פרט לתכלית האמורה בהחלטה זו לרבות לצורך אזהרת הציבור או אדם מסוים מפני חשש להידבקות במחלה.
(ג)
רשות מרשויות המדינה לא תעשה שימוש במידע הטכנולוגי ובפרטי המידע הדרושים או בחלק מהם לכל תכלית אחרת פרט לתכלית האמורה בהחלטה זו, ובכלל זה הליך משפטי או חקירתי.
(ד)
אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע הכללת שם אדם ברשימת החייבים בבידוד שעורך משרד הבריאות, שלמשטרת ישראל יש נגישות אליה לצורכי אכיפה.
(ה)
פרטי המידע הדרושים שהועברו מהשירות לפי החלטה זו יימחקו על ידי משרד הבריאות בתום תוקפה של החלטה זו, ואולם משרד הבריאות רשאי לשמור אותם למשך 60 ימים נוספים מתום תוקפה של החלטה זו לצורך תחקיר פנימי של הפעולות שביצע משרד הבריאות; נציג משרד הבריאות יוודא את ביצוע המחיקה.
(א)
השירות יעסוק אך ורק בפעולות סיוע ובהעברת פרטי מידע דרושים למשרד הבריאות כמפורט בהחלטה זו ולא יעמוד בקשר ישיר כלשהו עם חולה או עם אנשים שבאו עמו במגע קרוב כאמור.
(ב)
הודעת משרד הבריאות לאדם על אודות שהייה במגע קרוב עם חולה לא תכלול פרטים מזהים על אודות החולה, ותכלול גם את הדרכים לבירורים בנושא ולבחינה חוזרת של הנתונים שעל בסיסם התקבלה ההודעה.
השירות לא יעסוק בפעילות פיקוח ואכיפה על הפרת חובת בידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת השעה), התש״ף–2020, ואין באמור בהחלטה זו כדי להסמיך את השירות לסייע בפעילות פיקוח ואכיפה כאמור.
שר הבריאות ישקול במהלך תקופת תוקפה של החלטה זו את הצורך בהמשך ההסתייעות בשירות, בהתחשב בהגבלות הפעילות שקבעה הממשלה על הציבור או בקיומן של אפשרויות חלופיות להגשמת תכלית ההחלטה; מצא שר הבריאות כי אין עוד צורך בהמשך הסתייעות בשירות, יודיע על כך לממשלה ולוועדת הכנסת לענייני השירות.
אין בהחלטה זו כדי לגרוע מאחריותו או מסמכותו של כל גוף אחר, על פי כל דין.
[תיקון: תש״ף־5]
(א)
נציג משרד הבריאות או מי מטעמו וראש השירות ידווחו בכתב לוועדת הכנסת לענייני השירות אחת לשישה ימים, בין השאר, על אלה:
(1)
מספר החולים שלגביהם התבקש השירות לאסוף מידע טכנולוגי לבקשת משרד הבריאות, ופירוט המקרים הפרטניים והייחודיים שבשלם נתבקש איסוף המידע כאמור;
(2)
מספר האנשים שאיתר השירות עקב הימצאותם במגע קרוב עם חולה;
(3)
הפעולות שננקטו על ידי משרד הבריאות בהתבסס על פרטי המידע הדרושים.
(ב)
דיווח נציג משרד הבריאות יכלול גם מידע על אודות אירועים מיוחדים ותקלות, ועל דרך הטיפול בהם.
(ג)
דיווחים כאמור בסעיף זה יימסרו גם על ידי נציג משרד הבריאות או מי מטעמו וראש אגף בשירות ליועץ המשפטי לממשלה במועד שייקבע בנהלים לפי סעיפים 4 ו־9.
(א)
נציג משרד הבריאות וראש השירות ידווחו בכתב לוועדת הכנסת לענייני השירות על סטטוס מחיקת המידע בתוך 7 ימים מהמועד שנקבע למחיקת המידע הטכנולוגי לפי סעיף 5(ב) או פרטי המידע הדרושים לפי סעיף 10(ה), לפי העניין.
(ב)
דיווח כאמור יועבר ליועץ המשפטי לממשלה על ידי נציג משרד הבריאות או מי מטעמו וראש אגף בשירות.
[תיקון: תש״ף, תש״ף־2, תש״ף־3, תש״ף־4]
החלטה זו מבטלת את החלטת הממשלה מספר 4916, מיום כ״ח באדר התש״ף (24 במרס 2020), והיא תהיה בתוקף עד ליום כ״ד בסיוון התש״ף (16 ביוני 2020), או עד להשלמת הליך החקיקה, בהמשך להפצת תזכיר החוק, וכניסתו לתוקף של חוק בעניין זה, לפי המוקדם; ההחלטה תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד הבריאות.
החלטה על הארכת תוקפה של החלטה זו תובא לאישור ועדת הכנסת לענייני השירות.
הוראות לעניין שמירה ומחיקה של מידע טכנולוגי ופרטי מידע דרושים לפי החלטה זו יחולו גם על מידע שנאסף או עובד לפי תקנות שעת חירום (הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש״ף–2020.


ז׳ בניסן התש״ף (1 באפריל 2020)
  • צחי ברוורמן
    מזכיר הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.