חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 738, 952, 1142, 1276, 1324, 1324, 1344, 1360, 1412, 1442, 1470, 1596, 1626, 1638, 1644, 1692, 1772, 1786, 1928, 1982, 2050, 2110, 2178, 2726.


הגדרות [תיקון: תש״ף, תש״ף־2, תש״ף־5, תש״ף־8, תש״ף־10, תש״ף־22]
בצו זה –
”אזור אדום“ – (נמחקה);
”הוראות המנהל“ – הוראות המנהל לפי הפקודה;
”חוק לימוד חובה“ – חוק לימוד חובה, התש״ט–1949;
”המנהל“ – כהגדרתו בסעיף 2 לפקודה;
”מפעל למתן שירותים קיומיים“ – כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת־חירום, התשכ״ז–1967;
”עובד חיוני“ – (נמחקה);
”פעילות“ – פעילות לימודית או אחרת בתוך כותלי מבנה מוסד החינוך או מחוצה לו, הכרוכה בהתכנסות פיזית של עובדי הוראה או תלמידים;
הגבלת פעילות מוסדות חינוך [תיקון: תש״ף־2, תש״ף־3, תש״ף־6, תש״ף־7, תש״ף־8, תש״ף־9, תש״ף־10, תש״ף־22]
(א)
לא תתקיים כל פעילות במוסדות חינוך כמפורט להלן:
(1)
(נמחקה);
(2)
(נמחקה);
(3)
(נמחקה);
(4)
מקום המשמש או נועד לשמש מקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות;
(5)
(נמחקה);
(6)
(נמחקה);
(7)
מוסד על־תיכוני להשכלה מקצועית או טכנית, מכללה טכנולוגית מפוקחת על ידי המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית במשרד העבודה הרווחה והשירותים לפי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע״ג–2012 (להלן – מכללה טכנולוגית), מוסד תיכוני החברתיים או על־תיכוני שמכשיר את תלמידיו לקראת בחינות ממשלתיות או לקראת השכלה המוכרת על ידי משרד ממשלתי או לפי כל דין ולרבות בתי ספר שהקורסים שהם מקיימים הם קורסי הכנה לבחינה פסיכומטרית או קורסי הכנה לבחינה בשפות הנערכת לקראת לימודים במוסד להשכלה גבוהה כמשמעותו בסעיף 3(3)(א) לתקנות קליטת חיילים משוחררים (קרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה), התשע״א–2011;
(8)
מוסד על־תיכוני להשכלה תורנית או דתית לרבות ישיבה גבוהה, ישיבת הסדר, כולל אברכים, מדרשות לנשים;
(9)
מכינה קדם־צבאית כהגדרתה בחוק המכינות הקדם־צבאיות, התשס״ח–2008;
(10)
פנימיות.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), מותרת פעילות במוסדות חינוך כמפורט להלן ובתנאים המפורטים לצדה:
(1)
(נמחקה);
(2)
הפעלת מעון יום שיקומי כהגדרתו בחוק מעונות יום שיקומיים, התש״ס–2000, בקבוצות קבועות, כאשר לכל קבוצה יהיו אנשי צוות קבועים ובהתאם להוראות המנהל;
(2א)
פעילות במקום המשמש או הנועד לשמש מקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות שהוא מעון יום שבהסכם הפעלה עם משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים כמשמעותו בסעיף 62 לחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע״ט–2018 (להלן – הסכם הפעלה), בכפוף להוראות פרטניות שייתן המנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ובהתייעצות עם המנהל;
(2ב)
פעילות במקום המשמש או הנועד לשמש מקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות שאינו בהסכם הפעלה, בהתאם להוראות הפרטניות שניתנו לפי פסקה (2א), בעניינים אלה:
(א)
תקינה ותפוסה במעון לעניין חלוקה לקבוצות למעט לעניין קביעת שטח מזערי לילד במעון;
(ב)
שמירה על קבוצות קטנות וריחוק בין קבוצות;
(ג)
כללי היגיינה;
(ד)
תחזוקה יומית וניקיון;
(ה)
כללי כניסה למסגרת הגיל הרך;
(ו)
שגרת פעילות בימי הקורונה;
(ז)
עדכון ושיתוף ההורים;
(ח)
דגשים פדגוגים לעבודת צוות;
(ט)
דגשים למנהל מסגרת לגיל הרך;
(י)
הנחיות כלליות;
(יא)
הצהרות;
(2ג)
(נמחקה);
(2ד)
(נמחקה);
(2ה)
(נמחקה);
(3)
(נמחקה);
(4)
(נמחקה);
(5)
הפעלת רכב הסעה למוסד חינוך כאמור בפסקאות (2) עד (2ב) וחזרה ממנו, בהתאם להוראות המנהל ולתנאים המפורטים להלן:
(א)
הנוסעים ישבו בצמדים קבועים, ככל האפשר;
(ב)
אין לשבת בשורת המושבים שמאחורי הנהג;
(ג)
הנוסעים יעטו מסכות לפי סעיף 3ה(א) לצו בידוד בית;
(ד)
הנוסעים יחטאו ידיים עם כניסתם לרכב ההסעה;
(ה)
בכניסה לרכב ההסעה יוצב אחראי שיוודא שמתקיימים התנאים בפסקאות משנה (ב) ו־(ג);
(ו)
רכב ההסעה ינוקה פעם ביום;
(6)
(נמחקה);
(7)
(א)
במוסד על־תיכוני תתקיים פעילות בקבוצות קבועות של עד 50 משתתפים, בתנאים המפורטים להלן:
(1)
שטח המקום מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם;
(2)
יישמר מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, ככל הניתן;
(3)
המשתתפים יעטו מסכות לפי סעיף 3ה(א) לצו בידוד בית;
(ב)
המנהל הכללי של המוסד יוודא עמידה בהוראות כאמור בפסקת משנה (א);
(8)
(נמחקה);
(9)
פעילות בפנימיות בהתאם להוראות המנהל;
(10)
פעילות במוסד על־תיכוני להשכלה תורנית או דתית, לרבות ישיבה גבוהה, ישיבת הסדר, מדרשות לנשים, תתקיים בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף 2(ב)(7)(א);
(11)
פעילות במכינה קדם־צבאית כהגדרתה בחוק המכינות הקדם־צבאיות, התשס״ח–2008, בהתאם להוראות המנהל;
(12)
פעילות בכולל אברכים תתקיים בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף 2(ב)(7)(א) ולהוראות פרטניות שייתן המנהל הכללי של משרד החינוך בהתייעצות עם המנהל.
פעילות במוסד להשכלה גבוהה [תיקון: תש״ף־3, תש״ף־10, תש״ף־15]
(א)
במוסד להשכלה גבוהה ההוראה תתקיים בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף 2(ב)(7)(א) ובהתאם להוראת המנהל ולהוראות פרטניות שיקבע מנהל המועצה להשכלה גבוהה בהתייעצות עם המנהל.
(א1)
מוסד כאמור לא יקיים בחינות בנוכחות פיזית של סטודנטים; על אף האמור יהיה ניתן לקיים בחינות בנוכחות פיזית בהתאם להוראות פרטניות שתקבע המועצה להשכלה גבוהה בהסכמת המנהל.
(ב)
המנהל הכללי של המוסד יוודא עמידה בהוראות כאמור בפסקת משנה (א).
(ג)
בסעיף זה, ”מוסד להשכלה גבוהה“ – כל אחד מאלה:
(1)
מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958 (להלן – חוק המועצה להשכלה גבוהה);
(2)
מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
(3)
שלוחה או סניף של מוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל הפועלים ברישיון המועצה להשכלה גבוהה לפי סעיף 25ג לחוק המועצה להשכלה גבוהה.
מרכז השכלה לנוער בסיכון [תיקון: תש״ף־3, תש״ף־5]
במרכז השכלה לנוער נושר ובסיכון בלבד ניתן לקיים פעילויות בתנאים המפורטים בסעיף 2(ב)(3)(א) עד (ט); לעניין סעיף זה, ”מרכז השכלה“ – מרכז שבו מתקיימת הוראה לנוער נושר ובסיכון לקראת תעודת גמר תיכונית או בחינות בגרות.
הגבלת פעילות במסגרות חינוך בלתי פורמלי [תיקון: תש״ף־2, תש״ף־3, תש״ף־4, תש״ף־10, תש״ף־15, תש״ף־16, תש״ף־22]
(א)
לא יתקיימו פעילויות במסגרות חינוך הבלתי פורמלי; לעניין זה, ”חינוך בלתי פורמלי“ – לרבות צהרון ולמעט צהרון כאמור במסגרות שבהן ניתן חינוך מיוחד, וכן גן ילדים ומסגרות שבהן ניתן חינוך רגיל לילדי כיתות א׳ עד י׳, הנתמך או המפוקח על ידי משרד החינוך, חוג או קייטנה כהגדרתה בחוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש״ן–1990.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), מותרת פעילות במסגרת החינוך הבלתי פורמלי לילדים עד כיתה ד׳, לילדים ונוער בחינוך המיוחד ולילדים ונוער בסיכון, למעט מחנה נוער וקייטנה כהגדרתה בחוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש״ן–1990 (להלן – חוק הקייטנות), בתנאים כמפורט להלן:
(1)
בפעילות המתקיימת בשטח פתוח – בתנאי שלא ישתתפו בפעילות אנשים במספר העולה על המספר הקבוע בהגדרה ”התקהלות בשטח פתוח“ שבסעיף 3א(ב) לצו בידוד בית, ובלבד שבכל עת יישמר מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם ושהמשתתפים יעטו מסכות לפי סעיף 3ה(א) לצו האמור;
(2)
בפעילות המתקיימת במבנה – בכל עת יישמר מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, המשתתפים יעטו מסכות לפי סעיף 3ה(א) לצו בידוד בית ויתקיים אחד מהתנאים האלה:
(א)
הפעילות תתקיים בקבוצות של עד 50 משתתפים קבועים;
(ב)
בכל עת לא ישהו במקום אנשים ביחס של יותר מאדם אחד לכל 7 מטרים רבועים; הוראה זו לא תחול על תכנית ”סל תרבות“ שבפיקוח משרד החינוך, והפעילות תתקיים בהתאם להוראות פרטניות שייתן המנהל הכללי של משרד החינוך בהתייעצות עם המנהל;
(3)
על אף האמור בפסקאות (1) ו־(2), בעת ביצוע פעילות המחייבת מגע אין חובה לשמור על מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, כגון במהלך ביצוע פעילות ספורט, ובלבד ששטח המקום מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי המנהל להתיר פעילויות במסגרות החינוך הבלתי פורמלי, כולן או חלקן, לילדי כיתות ה׳ עד י״ב, שאינם לומדים בחינוך המיוחד ואינם ילדים ונוער בסיכון, בהוראות שיקבע בהתייעצות עם ראש המטה לביטחון לאומי ועם המנהל הכללי של המשרד להשכלה גבוהה ומשלימה, המנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים או המנהל הכללי של משרד החינוך, לפי העניין.
פעילות קייטנה ומחנה נוער [תיקון: תש״ף־15, תש״ף־16, תש״ף־22]
על אף האמור בסעיף 3(א) ו־(ב), מותרת פעילות מחנה נוער וקייטנה, כהגדרתה בחוק הקייטנות, לילדים עד כיתה ד׳, לילדים ונוער בחינוך המיוחד ולילדים ונוער בסיכון, בתנאים המפורטים להלן:
(1)
פעילות שאינה כוללת לינה –
(א)
הפעילות תתקיים בקבוצות קבועות עם אנשי צוות קבועים, בלא תחלופה של אנשי הצוות או של ילדים בין הקבוצות, למעט תחלופה של אנשי הצוות הקבועים בין הקבוצות הקבועות, ולמעט פעילות שמעביר מפעיל חיצוני, בכפוף להוראות פרטניות שייתן המנהל הכללי של משרד החינוך או של המשרד להשכלה גבוהה ומשלימה או של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, לפי העניין, לפעילות כאמור, בהתייעצות עם המנהל, ובתנאים כמפורט להלן:
(1)
לא תותר שהייה של קטין במוסד חינוך אם לא הוגשה לגביו באותו יום ההצהרה שבתוספת הראשונה חתומה על ידי אחראי על קטין; לעניין פסקה זו, ”אחראי על קטין“ – הורה, אפוטרופוס, אומן כהגדרתו בחוק אומנה לילדים, התשע״ו–2016, או מי שהקטין נמצא במשמורתו או בהשגחתו; לגבי ילד השוהה בפנימייה –
(א)
לא תחול החובה להגיש הצהרה לפי פסקת משנה זו;
(ב)
ימונה אחראי בפנימייה כאמור לבדיקת הילדים בכל יום לפי ההוראות שבתוספת הראשונה;
(2)
עובד במוסד חינוך יגיש בתחילת יום העבודה את ההצהרה שבתוספת הראשונה, בשינויים המחויבים;
(3)
בלי לגרוע מהוראות סעיף 3ה(א) לצו בידוד בית, התלמידים ועובדי מוסד חינוך יעטו מסכה בשטחים הפתוחים ובזמן ההפסקות, ותלמידי כיתות ד׳ עד י״ב יעטו מסכה גם בזמן השיעורים;
(4)
מתחם בית הספר ינוקה ויחוטא לפי ההוראות שבתוספת השנייה;
(5)
באחריות צוות המוסד להקפיד על שטיפת ידיים של כלל השוהים במוסד החינוך באופן תכוף, וכן לפני ואחרי כל ארוחה, פעילות בחצר, או עבודה עם מחשב ועל הוראות נוספות לשמירת היגיינה ככל שייקבע על ידי המנהל;
(6)
התלמידים יאכלו את ארוחותיהם ישובים בשמירת מרחק של 2 מטרים זה מזה;
(7)
במוסד חינוך המגיש ארוחות לתלמידים – בהתאם להוראות שיקבע המנהל;
(8)
ההפסקה בין השיעורים תהיה מדורגת;
(9)
הפעילות תתקיים במקומות ובתנאים שיאפשרו שמירת מרחק של 2 מטרים בין השוהים במוסד החינוך, ככל האפשר;
(ב)
הפעילות תתקיים בקבוצות קבועות של עד 35 משתתפים;
(2)
פעילות הכוללת לינה –
(א)
הלינה תהיה במבנה; עם זאת, מותרת פעילות הכוללת לינה בשטח פתוח, ובלבד שתתקיים במרחק שני מטרים בין אדם לאדם;
(ב)
הפעילות תתקיים בקבוצות קבועות של עד 25 משתתפים ובהתאם להוראות המנהל לפי סעיף 2(ב)(9);
(3)
הפעלת רכב הסעה לפעילות וחזרה ממנה, בהתאם להוראות המנהל ולתנאים הקבועים בסעיף 2(ב)(5);
(4)
באחריות מפעיל הקייטנה או מחנה הנוער לוודא עמידה בתנאים ובהוראות כאמור בסעיף זה.
אישור פעילות פרטני
על אף האמור בצו זה, רשאי המנהל הכללי של משרד החינוך, ולעניין מוסדות שבסמכות משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים – המנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, באישור המנהל ובהתייעצות עם המנהל הכללי של משרד האוצר, לאשר פעילות במוסד חינוך או במסגרת חינוך בלתי פורמלי, והכול בהתאם לתנאי האישור והוראות המנהל לפי סעיף 20 לפקודה.
חריגים [תיקון: תש״ף, תש״ף־2, תש״ף־3, תש״ף־6, תש״ף־8]
על אף האמור בצו זה, הפעילויות האלה יהיו מותרות בכפוף להוראות המנהל:
(1)
(נמחקה);
(1א)
(נמחקה);
(2)
(נמחקה);
(3)
(נמחקה);
(4)
פעילויות חינוך בלתי פורמלי בקבוצות של עד 10 משתתפים שיפעילו מתנדבים במיתקנים שאישר המנהל הכללי של משרד החינוך, באישור המנהל;
(5)
(נמחקה).
פעילות באזור מוגבל [תיקון: תש״ף־6, תש״ף־17]
באזור מוגבל כהגדרתו בתקנות אזור מוגבל, שחלות לגביו ההגבלות כאמור בתקנה 3א לתקנות אזור מוגבל, לא תתקיים פעילות במוסדות חינוך, למעט פעילות לפי תקנה 2(ב)(1) או (2) [צ״ל: סעיף 2(ב)(2)], ולא תתקיים פעילות חינוך בלתי פורמלי.
איסור פעילות במוסדות חינוך באזורים מסוימים [תיקון: תיקון: תש״ף־11, תש״ף־13, תש״ף־14, תש״ף־17]
על אף האמור בצו זה, לא תותר פעילות בכל מוסד חינוך הנזכר בצו, למעט בחינות בגרות ולמעט פעילות לפי תקנה 2(ב)(1) או (2) [צ״ל: סעיף 2(ב)(2)], ולא תתקיים פעילות חינוך בלתי פורמלי באזורים שבתוספת השלישית בתנאים ולמשך התקופות המפורטים לצדם.
[תיקון: תש״ף־12]
(פקע).
תוקף [תיקון: תש״ף־2, תש״ף־3, תש״ף־11, תש״ף־17, תש״ף־18, תש״ף־19, תש״ף־20, תש״ף־21, תש״ף־22, תש״ף־23]
תוקפו של צו זה עד יום כ״ט באלול התש״ף (18 בספטמבר 2020) בשעה 14:00.
[תיקון: תש״ף־3]

תוספת ראשונה

(סעיף 2(ב)(3)(ד))

הצהרת בריאות לתלמיד
(ימולא על ידי ההורה)

שם התלמיד/ה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מספר תעודת זהות: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
אני מצהיר כדלהלן:
1.
מדדתי חום לילדי/ילדתי ונמצא כי חום גופו\ה מתחת ל־38 מעלות צלזיוס.
2.
ילדי/ילדתי לא משתעל/ת ואין לו/לה קשיים בנשימה*.
3.
למיטב ידיעתי ילדי/ילדתי לא היה/היתה במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים.
* למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה אחרת
שם ההורה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תעודת זהות: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תאריך: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
חתימה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[תיקון: תש״ף־3]

תוספת שנייה

(סעיף 2(ב) (3)(ו))

מבנה מוסד החינוך הציוד, המיתקנים והחצר יהיו נקיים בכל עת.
יש לבצע ניקיון יסודי וחיטוי בכל שטח מוסד החינוך בסוף כל יום פעילות.
בלי לגרוע מהאמור בפרט 2, יש לבצע ניקיון כמה פעמים במהלך היום בחדרי שירותים, בחדר המטבח, במשחקים ובמיתקני חצר ולאחר כל שימוש במקלדות ומסכי מגע.
יש לבצע חיטוי לכל המפורטים להלן בתדירות שלצדם:
א.
כל שטח מוסד החינוך – בסוף כל יום.
ב.
משטחים הנמצאים במקומות סגורים (כיתות, אולמות וכיוב׳) שבהם נוגעים בתדירות גבוהה כגון: ידיות, כפתורים ומתגים, מקלדות, מסכי מגע, מעקות, שולחנות, משטחי עבודה, משחקים ומתקני חצר (מגלשות, נדנדות, מעקות) – בתדירות גבוהה במהלך יום הפעילות.
החיטוי יתבצע לפי המפורט להלן:
א.
חיטוי יתבצע באמצעות חומר חיטוי על בסיס אלכוהול בריכוז של 70% לפחות או באמצעות תמיסת כלור (למשל sodium hypochlorite 0.1%). ניתן להכין תמיסה המורכבת מ־40 מ״ל אקונומיקה ו־1 ליטר מים.
ב.
לפני ביצוע החיטוי יש לנקות את המשטח המיועד לחיטוי. הניקוי יתבצע באמצעות מים וסבון על ידי ניגוב ושפשוף האזור שיש לנקות.
ג.
החיטוי יתבצע על ידי ניגוב המשטחים בחומר החיטוי וייבוש טבעי. אין לבצע חיטוי בדרך של ערפול בחלל או שימוש במערפל (”פוגר“).
יש להציב אמצעים לחיטוי ידיים במקומות נגישים ונראים לעין.
[תיקון: תש״ף־13]

תוספת שלישית

(סעיף 5ב)

ערערה בנגב – שכונה 2, לגבי התקופה שמיום ד׳ בתמוז התש״ף (26 ביוני 2020) עד יום ט׳ בתמוז התש״ף (1 ביולי 2020) בשעה 8:00.
[תיקון: תש״ף־14]
אשדוד – רובעים ג׳, ז׳ ו־ח׳ – לגבי התקופה שמיום ד׳ בתמוז התש״ף (26 ביוני 2020) עד יום י׳ בתמוז התש״ף (2 ביולי 2020).
[תיקון: תש״ף־14]
בת ים – בכל שטח העיר, למעט פעילות במוסד חינוך עד כיתה ד׳ שאינה פעילות חינוך בלתי פורמלי, לגבי התקופה שמיום ד׳ בתמוז התש״ף (26 ביוני 2020) עד יום י׳ בתמוז התש״ף (2 ביולי 2020).
[תיקון: תש״ף־17]
בית שמש – למעט פעילות מוסד חינוך ופעילות חינוך בלתי פורמלי עד כיתה ד׳ ופעילות לילדים ונוער בסיכון, לגבי התקופה שמיום י״ז בתמוז התש״ף (9 ביולי 2020) בשעה 21:00 עד יום כ״ד בתמוז התש״ף (16 ביולי 2020) בשעה 21:00.
[תיקון: תש״ף־17]
באשדוד – רובעים ג׳, ז׳ ו־ח׳, למעט פעילות מוסד חינוך ופעילות חינוך בלתי פורמלי עד כיתה ד׳ ופעילות לילדים ונוער בסיכון, לגבי התקופה שמיום י״ז בתמוז התש״ף (9 ביולי 2020) בשעה 21:00 עד יום כ״ד בתמוז התש״ף (16 ביולי 2020) בשעה 21:00.
[תיקון: תש״ף־17]
מודיעין עילית – למעט פעילות מוסד חינוך ופעילות חינוך בלתי פורמלי עד כיתה ד׳ ופעילות לילדים ונוער בסיכון, לגבי התקופה שמיום י״ז בתמוז התש״ף (9 ביולי 2020) בשעה 21:00, עד יום כ״ד בתמוז התש״ף (16 ביולי 2020) בשעה 21:00.


י״ט באדר התש״ף (15 במרס 2020)
  • משה בר־סימן טוב
    המנהל הכללי של משרד הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.