חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק המכינות הקדם-צבאיות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק המכינות הקדם-צבאיות מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק המכינות הקדם־צבאיות, התשס״ח–2008


קישור למאגר החקיקה הלאומי ס״ח תשס״ח, 890; תשע״ח, 829; תשפ״א, 140.

עדכון סכומים: י״פ תשע״א, 6732; תשע״ג, 2618; תשע״ד, 1069; תשע״ה, 34; תשע״ו, 1181; תשע״ז, 2660; תשע״ט, 8723; תש״ף, 4917; תשפ״ג, 102.


הגדרות [תיקון: תשע״ח]
בחוק זה –
”יוצא צבא“ – כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ״ו–1986 (בחוק זה – חוק שירות ביטחון);
”מיועד להתנדבות לשירות ביטחון“ – אזרח ישראלי או תושב ישראל שוועדה רפואית קבעה כי הוא נמצא בלתי כשר לשירות או בלתי כשר ארעית לשירות לפי חוק שירות ביטחון ורשאי להתנדב לשירות ביטחון לפי אותו חוק;
”מיועד לשירות ביטחון“ – מיועד לשירות ביטחון, כהגדרתו בחוק שירות ביטחון, ששירותו הסדיר נדחה, לפי אותו חוק, עקב לימודיו במכינה קדם־צבאית;
”מכינה קדם־צבאית“ – מסגרת חינוכית המיועדת בעיקרה למיועדים לשירות ביטחון, ליוצאי צבא ולמיועדים להתנדבות לשירות ביטחון, ושמטרותיה הכנת החניכים לשירות מלא בצבא הגנה לישראל וחינוך למעורבות חברתית ואזרחית;
”מכינה קדם־צבאית מוכרת“ – מכינה קדם־צבאית שהוכרה לפי הוראות חוק זה.
הכרה במכינה קדם־צבאית [תיקון: תשפ״א]
(א)
המנהל הכללי של משרד ההתיישבות או מי שהוא הסמיך לעניין זה יכיר במכינה קדם־צבאית לפי הוראות שקבע שר ההתיישבות, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, לעניין דרך ההכרה במכינה קדם־צבאית ולעניין התנאים להכרה כאמור.
(ב)
הוראות כאמור בסעיף קטן (א) יכול שיתייחסו, בין השאר, לאופן ההתאגדות של המכינה הקדם־צבאית, ליכולתה הכספית והארגונית, לבעלי התפקידים בה, לתכנית החינוכית–לימודית שתונהג בה ולתנאים הפיזיים והבטיחותיים הנדרשים לפעילותה.
תקציב [תיקון: [י״פ הודעות], תשע״ח, תשפ״א]
(א)
השתתפות אוצר המדינה, בכל שנה, בתקציבה של מכינה קדם־צבאית מוכרת תהיה מכפלת הסכום של 23,500 שקלים חדשים (מתואם לאוגוסט 2009; החל מספטמבר 2022, 27,473 ש״ח) במספר החניכים באותה מכינה; הסכום האמור יעודכן באופן ובמועדים שיקבע שר ההתיישבות.
(ב)
תקציב שנתי להשתתפות אוצר המדינה בתקציבן של כלל המכינות הקדם־צבאיות המוכרות לפי סעיף קטן (א), ייקבע בתחומי פעולה נפרדים, מחציתו בסעיף תקציב משרד ההתיישבות ומחציתו בסעיף תקציב משרד הביטחון, בחוק התקציב השנתי, ובלבד שהתקציב השנתי כאמור לא יפחת מ־33 מיליון שקלים חדשים; לעניין זה, ”תחום פעולה“ ו”סעיף תקציב“ – כהגדרתם בחוק תקציב שנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985; מספר החניכים בכלל המכינות הקדם־צבאיות המוכרות שיובא בחשבון לעניין השתתפות אוצר המדינה כאמור לא יעלה ביותר מ־15% מדי שנה לעומת השנה שקדמה לה.
(ג)
לעניין סעיף זה, ”חניך“ – יוצא צבא, מיועד לשירות ביטחון או מיועד להתנדבות לשירות ביטחון הלומדים במכינה קדם־צבאית.
תחילה
תחילתו של חוק זה בשנת הכספים 2009.


התקבל בכנסת ביום כ״ז בתמוז התשס״ח (30 ביולי 2008).
 • אהוד אולמרט
  ראש הממשלה
 • יולי תמיר
  שרת החינוך
 • שמעון פרס
  נשיא המדינה
 • דליה איציק
  יושבת ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.