חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות המכינות הקדם-צבאיות (הכרה במכינה קדם-צבאית)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות המכינות הקדם-צבאיות (הכרה במכינה קדם-צבאית) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות המכינות הקדם־צבאיות (הכרה במכינה קדם־צבאית), התש״ע–2009


ק״ת תש״ע, 156; תשפ״א, 990.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו־3 לחוק המכינות הקדם־צבאיות, התשס״ח–2008 (להלן – החוק), ובאישורה של ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות [תיקון: תשפ״א]
בתקנות אלה –
”הוועדה“ – ועדה מייעצת למנהל הכללי לעניין המכינות הקדם־צבאיות, שמונתה לפי תקנה 2;
”המנהל הכללי“ – המנהל הכללי של המשרד;
”המשרד“ – משרד ההתיישבות;
”חניך“ – אזרח מדינת ישראל, מיועד לשירות ביטחון או יוצא צבא, כהגדרתו בחוק שירות ביטחון, אשר קיבל דחיית גיוס מצה״ל לצורך לימודיו במכינה;
”חניך במסלול שנה א׳“ – חניך ב־10 החודשים הראשונים לשהותו במכינה;
”חניך במסלול שנה ב׳“ – חניך הממשיך את לימודיו במכינה מעבר ל־10 חודשים ועד 22 חודשים לכל היותר;
”מכינה“ – מכינה קדם־צבאית;
”מכינה מוכרת“ – מכינה קדם־צבאית אשר קיבלה הכרה מהמשרד, לפי תקנות אלה;
”ממונה במשרד“ – מי שהמנהל הכללי של המשרד הסמיכו לממונה על המכינות הקדם־צבאיות במשרד, מבין עובדי משרדו;
”ממונה במשרד הביטחון“ – מי שהמנהל הכללי של משרד הביטחון הסמיכו לממונה על המכינות הקדם־צבאיות במשרד הביטחון, מבין עובדי משרדו;
”ממונים“ – הממונה במשרד, והממונה במשרד הביטחון;
”מספר החניכים“ – מספרם כפי שדווח בדין וחשבון הערוך לפי הטופס שבתוספת הרביעית ולפי הוראות תקנות אלה;
”פעילות פוליטית או מפלגתית“ – כל אחד מאלה:
(1)
ארגון אסיפה פומבית הקשורה למפלגה או לגוף פוליטי אחר;
(2)
השתתפות מאורגנת בהפגנה או בתהלוכה הקשורה למפלגה פוליטית או לגוף פוליטי אחר;
(3)
השתתפות מאורגנת בתעמולה פומבית, בכתב או בעל פה, של מפלגה או גוף פוליטי אחר;
”צה״ל“, ”הצבא“ – צבא הגנה לישראל;
”שירות צבאי מלא“ – שירות סדיר שמשכו כקבוע בסעיף 15 או 16 לחוק שירות ביטחון, לפי העניין, למעט שירות בלא תשלום, ובלבד שתקופת השירות רצופה;
”תאגיד“ – תאגיד שהתאגד בישראל, אשר לפי הדין החל עליו מטרתו העיקרית אינה לפעול לכוונת רווח ואינו רשאי לחלק רווחים לבעליו או לחבריו, לפי העניין;
”תלמידים“ – כל הלומדים במכינה לרבות חניך ומי שאינו חניך.

פרק ב׳: הוועדה המייעצת

ועדה מייעצת [תיקון: תשפ״א]
(א)
המנהל הכללי ימנה ועדה מייעצת לעניין המכינות הקדם־צבאיות.
(ב)
הוועדה תכלול שישה נציגים כדלקמן:
(1)
הממונה על המכינות הקדם־צבאיות במשרד – והוא יהיה מרכז הוועדה והיושב ראש שלה;
(2)
הממונה על המכינות הקדם־צבאיות במשרד הביטחון;
(3)
שני עובדי המשרד;
(4)
נציג היועץ המשפטי של המשרד;
(5)
נציג חשב המשרד.
(ג)
הוועדה תייעץ למנהל הכללי בבקשות של מכינות להכרה, בבקשות לחידוש ההכרה, בהחלטה על שלילה, התליה או התנאה של ההכרה, בפיקוח ובבקרה על המכינות, ובכל שאלה או עניין אחר שהמנהל הכללי יבקש מהוועדה לגביהם ייעוץ או המלצה, בקשר למכינות הקדם־צבאיות.
(ד)
היו הקולות שקולים בהצבעת חברי הוועדה, יהיה ליושב ראש הוועדה קול נוסף.

פרק ג׳: הגשת בקשה להכרה במכינה

הגשה בקשה
(א)
המכינה תופעל על ידי תאגיד; המכינה, באמצעות התאגיד המפעיל אותה, תגיש בקשה להכרה, הערוכה לפי הטופס שבתוספת הראשונה (להלן – הבקשה).
(ב)
הבקשה תוגש בשישה עותקים.
(ג)
הבקשה תוגש לממונה במשרד, עד ה־1 בחודש פברואר לגבי שנת הלימודים הבאה שתיפתח ב־1 בספטמבר או בא׳ באלול של אותה שנה; הוועדה רשאית לאשר ארכה להגשת בקשה במקרים חריגים.
(ד)
לבקשה יצורפו מסמכים המעידים כי במכינה מתקיימים התנאים האמורים בפרק ד׳, כמפורט להלן:
(1)
לעניין תקנה 8 – חוות דעת של הממונה במשרד הביטחון, על אודות פעילות המכינה בשנתיים הקודמות לשנה שלגביה מוגשת הבקשה;
(2)
לעניין תקנה 9
(א)
תעודה המעידה על רישום התאגיד אצל רשם העמותות או רשם החברות;
(ב)
עותק ממסמכי היסוד של התאגיד;
(ג)
אישור ניהול תקין מרשם החברות או מרשם העמותות;
(ד)
אישור מרואה החשבון של מפעיל המכינה כי הוא תאגיד;
(3)
לעניין תקנה 10
(א)
תיאור המיתקן העומד לרשות המכינה, כולל המבנים המשמשים לפעילות החינוכית–לימודית, מגורי החניכים ומערך ההזנה שלהם, המשרדים, חדרי הצוות וכיוצא באלה;
(ב)
מעמד התאגיד במבנה: אם התאגיד הוא הבעלים – יצורף נסח רישום מקרקעין עדכני; אם התאגיד הוא שוכר – יצורף עותק מהסכם שכירות עדכני; בכל מקרה אחר – יצורף אישור הבעלים על השימוש;
(ג)
חוות דעת של רשות החינוך המקומית, כמשמעותה בחוק לימוד חובה, התש״ט–1949, ושל ועדה מקומית לתכנון ובניה, כמשמעותה בחוק התכנון והבניה, התשכ״ה–1965, שבתחומן נמצאת המכינה שהבקשה מתייחסת אליה;
(ד)
חוות דעת של לשכת הבריאות המחוזית על אודות תנאי התברואה במקום;
(ה)
אישור מיועץ בטיחות מוסמך, כי ביקר במקום וכי הוא מאשר כי במקום מתקיימות דרישות הבטיחות של מוסד חינוכי, והכול כפי שיורה המנהל הכללי;
(4)
לעניין תקנה 11
(א)
קורות חיים מפורטים בכתב של ראש המכינה ושל כל אחד מאנשי הסגל החינוכי הקבוע, בצירוף העתק תעודת הזהות של כל אחד מהם;
(ב)
תעודות ואישורים בכתב, המעידים על השכלה, הכשרה, שירות צבאי וניסיון חינוכי של ראש המכינה ושל כל אחד מאנשי הסגל החינוכי הקבוע;
(5)
לעניין תקנה 12
(א)
אישור ממשרד הביטחון בנוגע לדחיית גיוס של החניכים במכינה;
(ב)
עותק מהמסכים המיועדים מאת המכינה לחניכיה המבהירים את נוהלי המכינה, חובות החניכים וזכויותיהם;
(6)
לעניין תקנה 14 – פוליסת ביטוח תקפה ועדכנית, להנחת דעתו של הממונה במשרד;
(7)
לעניין תקנה 15
(א)
מסמכים המעידים על גובה שכר הלימוד;
(ב)
הצעת תקציב שנתית.
בדיקת הבקשה
הממונה במשרד יוודא כי הבקשה עומדת בדרישות תקנות אלה; התקיימו בבקשה דרישות התקנות – יעביר הממונה במשרד עותק מהבקשה לכל אחד מחברי הוועדה; לא התקיימו בבקשה דרישות התקנות – ישיב הממונה במשרד את הבקשה למבקש ויציין –
(1)
את הדרוש תיקון או השלמה;
(2)
את משך הזמן שבמהלכו על המבקש להמציא בקשה מתוקנת;
(3)
כי אם לא ימציא המבקש בקשה מתוקנת בפרק הזמן האמור בפסקה (2), בקשתו לא תטופל.
טיפול הוועדה בבקשה
(א)
הוועדה תקיים דיון ראשוני בבקשה בנוכחות חברי הוועדה בלבד.
(ב)
לאחר הדיון הראשוני יוזמנו נציג המכינה ונציג התאגיד המפעיל אותה להופיע לפני הוועדה.
(ג)
הוועדה רשאית לדרוש מנציג המכינה ומנציג התאגיד המפעיל אותה כל מידע או מסמך נוסף הדרוש לה לשם גיבוש המלצתה.
(ד)
הוועדה תגבש את המלצתה בבקשה, בנוכחות חברי הוועדה בלבד, ותעביר את המלצתה למנהל הכללי; הוועדה רשאית להמליץ למנהל הכללי להעניק למכינה הכרה, לסרב לבקשתה של המכינה לקבלת הכרה, או להמליץ על מתן הכרה בתנאים.
(ה)
הוועדה תעביר את המלצותיה לא יאוחר מ־1 בחודש אפריל של כל שנה.
(ו)
ביקש המנהל הכללי מהוועדה השלמת פרטים או השלמת המלצה, כאמור בתקנה 6, תעביר הוועדה את השלמת הפרטים או את השלמת ההמלצה (להלן – המלצה סופית), בתוך 30 ימים מיום שנתבקשה לעשות כן.
החלטת המנהל הכללי
(א)
המנהל הכללי יחליט בבקשה, ורשאי הוא לקבל את המלצת הוועדה, באופן מלא או בצירוף תנאים או סייגים להמלצה, לדחותה, או לבקש מהוועדה השלמת פרטים או השלמת המלצה, בנושא מסוים או באופן כללי.
(ב)
המנהל הכללי יודיע למבקש את החלטתו ביחס לבקשה, בכתב, בתוך שלושים ימים מיום קבלת ההמלצה הסופית של הוועדה.

פרק ד׳: דרישות להכרה ולפעילות מכינה מוכרת

דרישות למתן הכרה ותקופת ההכרה
(א)
הכרה תינתן למבקש אם התאגיד והמכינה שהוא מפעיל עומדים בדרישות פרק זה.
(ב)
על המכינה והתאגיד המפעיל אותה, לעמוד בדרישות פרק זה לכל אורך תקופת ההכרה.
פעילות המכינה כתנאי למתן ההכרה [תיקון: תשפ״א]
הכרה תינתן למכינה שהתקיימו כל התנאים שלהלן בנוגע לפעילותה:
(1)
נתקבלה חוות דעת מאת הממונה במשרד הביטחון, ביחס לפעילות המכינה בשנתיים שקדמו לשנה שביחס אליה מוגשת הבקשה;
(2)
נתקבלה חוות דעת מאת הממונה במשרד, ביחס לפעילות המכינה בשנתיים שקדמו לשנה שביחס אליה מוגשת הבקשה;
(3)
מספר החניכים במסלול שנה א׳ במכינה לא פחת מ-
(א)
בשנת הלימודים שבה מוגשת הבקשה – 25;
(ב)
בשנת הלימודים הקודמת לשנה שבה מוגשת הבקשה – 15;
לעניין פסקה זו, ייבדק מספר החניכים בחודש אוקטובר בראשית כל אחת משתי שנות הלימוד הקודמות לשנה שביחס אליה מוגשת הבקשה;
(4)
היקף החניכים במסלול שנה א׳, הנושרים בכל שנה לא יעלה על 20%, מחודש אוקטובר עד חודש יוני, בשנות הפעילות של המכינה שקדמו למועד הגשת הבקשה; הוועדה רשאית להמליץ, מטעמים מיוחדים שיירשמו, על הכרה במכינה גם אם בפועל היה אחוז גבוה יותר של נושרים;
(5)
90% לפחות מבוגרי המכינה התגייסו לשירות מלא בצה״ל, בתפקידי לחימה, הדרכה, פיקוד, קצונה או תפקידים ומקצועות נדרשים אחרים, כפי שנקבעו בפקודות הצבא בהתאם לחוק שירות ביטחון, במהלך כל אחת משנות הפעילות של המכינה שקדמו למועד הגשת בקשת ההכרה; הוועדה רשאית להמליץ, מטעמים מיוחדים שיירשמו, על הכרה במכינה, לתקופה קצובה, גם אם בפועל היה אחוז נמוך יותר של חניכים ששירתו לפי התנאים האמורים בתקנה זו, ובתנאי שהמכינה תקיים דרישה זו במהלך התקופה שנקבעה;
(6)
אם מצויים במכינה תלמידים שאינם בגדר חניכים, היקפם אינו עולה על 20% מכלל החניכים במכינה, בשנות הפעילות של המכינה שקדמו למועד הגשת הבקשה, וכן בשנה שבה מוגשת הבקשה.
התאגדות המבקש ומטרותיו
(א)
המכינה תופעל על ידי תאגיד.
(ב)
מטרותיו של התאגיד יכללו את אלה:
(1)
לחנך את חניכי המכינה לנאמנות למדינת ישראל ולהזדהות עמה כמדינה יהודית, ציונית ודמוקרטית, כמשמעה במגילת העצמאות ובחוקי היסוד של מדינת ישראל, ולאהבת העם והארץ;
(2)
לחנך את חניכי המכינה להתגייס לשירות צבאי מלא, איכותי ומשמעותי בצה״ל, ביחידות התנדבותיות ולוחמות, במסלולי פיקוד וקצונה, בהתאם ליכולתם ולכישוריהם, ובהתאם לדרישות צה״ל;
(3)
להכשיר את חניכי המכינה, גופנית ורוחנית, לקראת השתלבות כאמור בצה״ל;
(4)
לבסס ולהעשיר את עולמם הרוחני של חניכי המכינה וכן להגביר את ביטחונם העצמי ואת אמונתם בדרכם;
(5)
לטפח מנהיגות צעירה, מעורבות והשפעה חברתית, של חניכי המכינה ובוגריה במהלך שירותם הצבאי ולאחריו.
(ג)
בשלוש השנים הקודמות לשנה שלגביה מבוקשת ההכרה ובכל התקופה שבה פועלת ותפעל המכינה, התאגיד המפעיל אותה לא היה ולא יהיה קשור בדרך משפטית או כספית עם מפלגה פוליטית, ולא יקיים פעילות פוליטית כהגדרתה בתקנות אלה.
(ד)
בשלוש השנים הקודמות לשנה שלגביה מבוקשת ההכרה ובכל התקופה שבה פועלת ותפעל המכינה התאגיד המפעיל אותה, לרבות תאגיד אם, תאגיד בת, תאגיד אחות, וכל תאגיד קשור – לא הפעיל ולא יפעיל מסגרת הסותרת במהותה את יעדי המכינה ואת ערכיה, וכן לא היה ולא יהיה שותף במסגרת כזו.
המבנה והציוד
התאגיד יפעיל את המכינה במבנה קבע או זמני, המתאים מההיבטים הפיזיים, התברואתיים, הבטיחותיים, החינוכיים, המינהלתיים והארגוניים, לצורכי החניכים והסגל, לרבות: חדרי הלימוד, המגורים, הפעילות, התפילה, הספורט, המטבח וחדרי השירותים, וכן מיתקנים נוספים במכינה המשמשים את החניכים ואת הסגל באופן קבוע, לפי דיני התכנון והבניה ולפי דרישות הבטיחות והתברואה למוסד חינוכי, כפי שיורה המנהל הכללי.
בעלי התפקידים במכינה
(א)
ראש המכינה יועסק בתפקידו זה בהיקף של שני שלישים משרה לפחות, ויתקיימו בו תנאי כשירות אלה:
(1)
הוא אזרח ותושב ישראל;
(2)
הוא בגיר;
(3)
הוא לא הורשע בעבירה פלילית שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינו ראוי לשמש ראש מכינה;
(4)
הוא סיים שירות צבאי בצה״ל;
(5)
הוא משרת במילואים ככל שצה״ל מחייבו בכך;
(6)
הוא בעל תואר אקדמי מוכר של מוסד מוכר כמשמעו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958, או של מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו הגף להערכת תארים אקדמיים מחוץ לארץ במשרד החינוך, או בעל תעודת הוראה, או בעל רישיון הוראה קבוע, או מי שנתקיימו בו כל אלה:
(א)
בידו שתי סמיכות לרבנות מרבנים שהכירה בהם לצורך זה הרבנות הראשית בישראל;
(ב)
בידו אישור שלמד תכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות לאחר הגיעו לגיל שמונה עשרה;
(ג)
עבר שלוש בחינות לרבנות או לדיינות לכל הפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל;
(7)
הוא בעל ניסיון מקצועי כמפורט להלן:
(א)
ניסיון חינוכי או פיקודי – שנתיים לכל הפחות;
(ב)
ניסיון ניהולי – שנה לכל הפחות.
(ב)
הוועדה רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להמליץ בכתב למנהל הכללי, להתיר לראש מכינה לכהן ככזה, אפילו אינו עומד בדרישות תקנה 11(א)(6) לתקנות אלה.
(ג)
הסגל החינוכי הקבוע במכינה יכלול איש צוות חינוכי אחד לכל 20 חניכים, לפחות; אם לומדים במכינה חניכים משני המינים – איש צוות חינוכי אחד לכל 20 חניכים ואישה אחת מהצוות החינוכי לכל 20 חניכות, לפחות; איש סגל חינוכי קבוע במכינה יועסק במכינה בהיקף של לפחות חמישים אחוז משרה.
(ד)
איש הסגל החינוכי הקבוע יעמוד בתנאי כשירות אלה:
(1)
הוא אזרח ותושב ישראל;
(2)
הוא בגיר;
(3)
הוא לא הורשע בעבירה פלילית שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינו ראוי לשמש איש סגל חינוכי במכינה;
(4)
הוא סיים שירות צבאי בצה״ל;
(5)
הוא מבצע שירות מילואים ככל שצה״ל מחייב;
(6)
הוא בעל ניסיון חינוכי או פיקודי, של שנה אחת לכל הפחות.
החניכים
(א)
במכינה ילמד חניך שנת לימודים שלמה אחת, שאורכה 10 חודשי לימוד, לכל הפחות, המתחילה ב־1 בספטמבר, או בראש חודש אלול, ולא יותר מ־22 חודשים, וזאת לאחר שקיבל אישור לדחיית שירותו הצבאי לצורך לימודי במכינה.
(ב)
חניך יתקבל למכינה לאחר שעבר בהצלחה את הליך המיון של אותה מכינה, ולאחר שהובהר לו כי הוא חייב להשתתף באופן מלא בפעילות החינוכית והחברתית של המכינה לאורך כל שנת הלימודים, וכי אסור לו לעסוק, בזמן לימודיו במכינה, בפעילות שיש בצדה תמורה כספית או חומרית, שאינה חלק מפעילותה החינוכית של המכינה.
(ג)
חניך קטין ימציא לראש המכינה אישור הורים או אפוטרופסים חוקיים בכתב על הצטרפותו לתכנית המכינה.
(ד)
מספר החניכים, במסלול שנה א׳, בשנה הראשונה שלגביה מתבקשת ההכרה ובשנים הבאות לא יפחת מ־35 חניכים; הוועדה רשאית להמליץ מטעמים מיוחדים שיירשמו על המשך הכרה במכינה גם אם בפועל היה מספר נמוך יותר של חניכים.
(ה)
היקף החניכים במסלול שנה א׳ הנושרים מהמכינה בכל שנה לא יעלה על 20%, מחודש אוקטובר עד חודש יוני; הוועדה רשאית להמליץ מטעמים מיוחדים שיירשמו על המשך הכרה במכינה גם אם בפועל היה אחוז גבוה יותר של נושרים.
(ו)
90% לפחות, מבוגרי המכינה התגייסו לשירות מלא בצה״ל, בתפקידי לחימה, הדרכה, פיקוד, קצונה או תפקידים ומקצועות נדרשים אחרים, כפי שנקבעו בפקודות הצבא בהתאם לחוק שירות ביטחון, במהלך כל אחת משנות הפעילות של המכינה; הוועדה רשאית להמליץ, מטעמים מיוחדים שיירשמו, על הכרה או על חידוש הכרה במכינה, לתקופה קצובה, גם אם בפועל היה אחוז נמוך יותר של חניכים ששירתו לפי התנאים האמורים בתקנה זו בשנה מסוימת, ובתנאי שהמכינה תקיים דרישה זו במהלך התקופה שנקבעה.
(ז)
המכינה רשאית לצרף לשורותיה תלמידים שאינם בגדר חניכים, בהיקף שאינו עולה על 20% מכלל החניכים במכינה; המכינה תעביר דיווח על היקף התלמידים שאינם בגדר חניכים במכינה, לרבות פרטיהם האישיים והטעם לשהותם במכינה, לממונה במשרד ולממונה במשרד הביטחון מדי שנה; הדיווח יהיה ערוך לפי טופס הדיווח השנתי שבתוספת השלישית.
התכנית החינוכית–לימודית
(א)
המכינה תחנך את חניכיה בהתאם למטרותיה, כמפורט בתקנה 9, תכניתה החינוכית–לימודית תכלול בין השאר:
(1)
נושאים מתחומי הרוח והחברה, לימודים הומניסטיים המיועדים לתרום להכשרתו הערכית ולעיצוב אישיותו של החניך, לרבות: לימודי יהדות, מסורת ומקורות ישראל, ציונות, דמוקרטיה ואזרחות, עיונים בסוגיות מרכזיות בתחומי העם היהודי, החברה הישראלית, ידיעת הארץ וביטחון לאומי; מכינה קדם־צבאית המיועדת למי שאינם יהודים – תקיים בעבורם תכנית חינוכית–לימודית מקבילה כתחליף ללימודי יהדות;
(2)
הכנה לשירות הצבאי, לרבות: טיפוח החוסן הנפשי של החניכים לקראת השירות, כושר גופני, ניווט, הכרת המערכת הצבאית, הכרת הארץ, ידיעת הארץ, ערכי צה״ל, מיומנויות לטיפוח מנהיגות, קבלת אחריות ומורשת קרב.
(ב)
מכינה רשאית לכלול בתכנית החינוכית–לימודית תרומה התנדבותית של החניכים בתחומי החינוך, החברה והקהילה, בהתאם לצרכים חברתיים–קהילתיים, באזור שבו שוכנת המכינה; פעילות זו לא תעלה על חמישית מהיקף התכנית החינוכית–לימודית השבועית הכוללת שמקיימת המכינה.
(ג)
המכינה לא תקיים פעילות פוליטית או מפלגתית כלשהי, וכן לא תקיים פעילות המנוגדת לערכי מדינת ישראל וצה״ל.
(ד)
במסגרת המכינה לא יתקיימו לימודים להכשרה מקצועית או אקדמית מכל סוג שהוא.
(ה)
הממונה במשרד רשאי לאשר למכינה, בהתאם לבקשתה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, בכתב ומראש, אפשרות לימי עבודה מרוכזים לכלל חניכי המכינה, בהיקף מוגבל ומצומצם במשך שנת הלימודים, בתנאי שימי העבודה מאורגנים על ידי המכינה כחלק מפעילותה החינוכית–לימודית, ובתנאי שההכנסות מעבודה זו לא יועברו לידי החניכים כפרטים, אלא לצורכי החניכים כקבוצה.
(ו)
התכנית החינוכית–לימודית במכינה תופעל בצורה סדירה ורצופה לאורך כל שנת הלימודים; היקף הלימודים לא יפחת מחמישים שעות לימוד בשבוע, מהן לא פחות משמונה שעות בשבוע יוקדשו להכנה לשירות צבאי, וזאת במסגרת של חמישה ימי לימוד בשבוע, וסוף שבוע מלא אחד בכל חודש.
(ז)
התכנית החינוכית–לימודית תוגש לאישור הממונה במשרד לקראת כל שנת לימודים, לא יאוחר מסוף חודש יולי בכל שנה; הממונה במשרד רשאי לדרוש מהמכינה לערוך שינויים בתכנית החינוכית–לימודית ולהתאימה לאמור בתקנה 9.
(ח)
המכינה רשאית לקיים גם תכנית חינוכית–לימודית לחניכים במסלול שנה ב׳, לבוגרי מסלול שנה א׳; התכנית העיונית תהיה שונה מהתכנים העיוניים המועברים לחניכי שנה א׳, ותאושר מראש על ידי הממונה במשרד; התכנית החינוכית לימודית לתלמידים במסלול שנה ב׳ תהיה תכנית נפרדת, מתקדמת, ייחודית וייעודית לחניכים במסלול זה; כל הוראות תקנה זו יחולו על התכנית החינוכית–לימודית לחניכים במסלול שנה ב׳, בכפוף לשינויים המחויבים.
ביטוח
(א)
על התאגיד המפעיל את המכינה להחזיק בפוליסת ביטוח חוקית ותקפה, להנחת דעתו של הממונה במשרד, המבטחת את חניכי המכינה, הסגל החינוכי והמינהלי במכינה, צד ג׳ כלשהו, וכן את המבנים והרכוש שבהם ושבאמצעותם פועלת המכינה.
(ב)
היקף הכיסוי הביטוחי בפוליסה יהיה סביר ביחס לאירועים ביטוחיים מהסוג העלול להתרחש במוסד חינוכי מסוגה של מכינה קדם־צבאית.
תקציב
על המבקש להוכיח באמצעות הצגת תקציב שנתי כי למכינה יכולת תקציבית לשאת באחריות מלאה לחניכים ולעמוד בכל דרישות פרק זה לאורך שנת לימודים מלאה, לגבי כל החניכים שהיא מתכוננת לקלוט בשנת הלימודים הבאה; לעניין זה יכולת תקציבית יכול שתתבסס על השתתפות המדינה, על תרומות, על שכר לימוד של חניך או של תלמיד אחר במכינה, על מקור תקציבי חוקי אחר, או על צירוף של כל אלה או חלקם.

פרק ה׳: הכרה, פיקוח ושלילת הכרה

הכרה
(א)
הכרה קבועה במכינה תינתן לתקופה שלא תעלה על חמש שנים.
(ב)
הוועדה רשאית להמליץ על הכרה זמנית, לתקופה קצובה אחרת, שתפחת מחמש שנים, מטעמים שיירשמו.
(ג)
לקראת תום חמש שנים ממועד ההכרה או לקראת תום המועד הקצוב על פי מה שנקצב למכינה במסמך ההכרה, המכינה רשאית להגיש בקשה לחידוש ההכרה, הערוכה לפי הטופס שבתוספת השניה; על בקשה זו יחולו הוראות תקנות אלה, בשינויים המחויבים.
(ד)
הבקשה תוגש לממונה במשרד לא יאוחר מסוף חודש פברואר של השנה האחרונה שבה ההכרה בתוקף, ותתייחס לחמש שנות הלימודים הבאות.
(ה)
על הליך חידוש ההכרה יחולו הוראות תקנות אלה, בשינויים המחויבים.
דיווחים
(א)
המכינה תגיש לממונים את הדיווחים המפורטים להלן:
(1)
דיווח חודשי – בתום כל חודש, ובו רשימת חניכים הלומדים בה, ערוכה לפי הטופס שבתוספת הרביעית;
(2)
דיווח שנתי – בתום כל שנת לימודים, לא יאוחר מסוף חודש יולי, ביחס לשנת הלימודים שקדמה לו וביחס לתכנון שנת הלימודים העתידה לבוא; הדיווח יהיה ערוך לפי הטופס שבתוספת השלישית.
(ב)
הממונים יהיו רשאים לבקש דיווח נוסף או השלמת הדיווח, לפי הצורך ובהתאם לשיקול דעתם.
פיקוח
(א)
המכינה והתאגיד המפעיל אותה, לרבות כל מיתקן המשמש לפעילות המכינה והתאגיד – יהיו נתונים לפיקוח המשרד ומשרד הביטחון.
(ב)
המכינה והתאגיד המפעיל אותה יעבירו לכל אחד מהממונים או לוועדה, כל מסמך או מידע שיידרש להם לצורך ביצוע עבודתם ולצורך פיקוח על המכינה.
התניה, התליה ושלילת הכרה
(א)
הוועדה רשאית להמליץ על מתן הכרה זמנית, חלקית, קבועה, מותנית בתנאים או קצובה בזמנים, למכינה.
(ב)
היה והמכינה לא עמדה באחד מתנאי החוק או תקנות אלה – רשאית הוועדה להתכנס בכל עת ולדון בעניינה לצורך גיבוש המלצה למנהל הכללי בדבר התניה, התליה או שלילה של ההכרה במכינה.
(ג)
ההמלצות יהיו מנומקות ובכתב, תוך פירוט של הטעמים והנימוקים.
(ד)
המלצות לפי תקנה זו כאמור, יינתנו רק לאחר שניתנה למכינה, או למי מטעמה, הזדמנות להשמיע את טענותיהם לפני הוועדה.
(ה)
המנהל הכללי רשאי לאשר את ההמלצות באופן מלא או חלקי, בצירוף תנאים או סייגים, לדחותן או להשיבן לוועדה בבקשה להשלמת הדיון או ההמלצה.
סיום פעילותה של המכינה
(א)
מכינה המבקשת להפסיק את פעילותה באופן זמני או לצמיתות, תודיע על כך לממונים בכתב, לא יאוחר מחודש אפריל ביחס לשנת הלימודים הבאה, המתחילה בחודש ספטמבר או בחודש אלול שלאחר מכן.
(ב)
מכינה אשר פסקה מלפעול, באישור מראש ובכתב של הממונים, למשך שנת לימודים אחת בלבד, וביקשה לשוב ולחדש את פעילותה – תוכל להגיש בקשה לחידוש הכרה לפי הטופס שבתוספת השניה.
(ג)
מכינה אשר פסקה מלפעול למעלה משנת לימודים אחת ברציפות, ומבקשת לשוב ולפעול – תגיש בקשה להכרה מחודשת לפי הטופס שבתוספת הראשונה.

פרק ו׳: הוראות שונות

הצמדה
(א)
הסכום הנקוב בסעיף 3(א) לחוק יעודכן מדי שנה ב־1 בספטמבר (להלן – יום העדכון), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב)
סכום שעודכן כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של חצי שקל יעוגל כלפי מעלה.
(ג)
המנהל הכללי יפרסם ברשומות את הסכום כפי שעודכן ועוגל לפי תקנת משנה (ב).
(ד)
בתקנה זו –
”המדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;
”המדד היסודי“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם ולעניין יום העדכון הראשון, המדד שפורסם בחודש אוגוסט 2009.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.
הוראת מעבר
מכינה אשר ביום פרסומן של תקנות אלה היתה מכינה מוכרת ומתוקצבת על ידי משרד החינוך – תוסיף להיות מוכרת ומתוקצבת בשנת הלימודים התש״ע, ובמהלכה יהיה עליה להשלים את הדרישות לפי תקנות אלה לקראת שנת הלימודים התשע״א; הוועדה המייעצת רשאית להתיר, מטעמים מיוחדים שיירשמו, ארכה חריגה להגשת הבקשה להכרה למכינה גם בשנת הלימודים התשע״א.

תוספת ראשונה

(תקנות 3 ו־20(ג))

טופס הגשת בקשה למתן הכרה למכינה קדם־צבאית

[תיקון: תשפ״א]
(הטופס הושמט)

תוספת שניה

(תקנות 16(ג) ו־20(ב))

טופס בקשה לחידוש הכרה במכינה קדם־צבאית

[תיקון: תשפ״א]
(הטופס הושמט)

תוספת שלישית

(תקנות 12 ו־17(ב))

טופס דיווח שנתי של מכינה קדם־צבאית מוכרת

[תיקון: תשפ״א]
(הטופס הושמט)

תוספת רביעית

(תקנות 1 ו־17(א))

רשימת חניכים – דין וחשבון חודשי

(הטופס הושמט)


כ״ד בתשרי התש״ע (12 באוקטובר 2009)
  • גדעון סער
    שר החינוך
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.