חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 2748, 2768; תשפ״א, 14, 100, 176, 208, 222, 264, 281, 292, 298, 304, 364, 490, 494, 524, 568, 600, 636, 654, 692, 768, 776, 826, 826, 886, 940, 948, 1070, 1128, 1204, 1348, 1360, 1456, 1554, 1554, 1610, 1772, 1794, 1834, 1840, 1854, 1890, 1898, 1924, 1968, 1994, 1994, 2010, 2104, 2192, 2278, 2278, 2279, 2279, 2398, 2398, 2416, 2576, 2578, 2586, 2644, 2752, 2810, 2906.


בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4 ו־10 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020 (להלן – החוק), ולאחר שהתקיים האמור בסעיף 4(ד)(2)(א) לחוק, מתקינה הממשלה תקנות אלה:


תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך), התש״ף–2020 פקעו ביום א׳ באייר התשפ״א (13 באפריל 2021). במקומן פורסמו תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (מוסדות המקיימים פעילות חינוך), התשפ״א–2021.


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות [תיקון: תשפ״א־4, תשפ״א־9, תשפ״א־10, תשפ״א־11, תשפ״א־24, תשפ״א־26, תשפ״א־32, תשפ״א־35, תשפ״א־36, תשפ״א־38, תשפ״א־40, תשפ״א־43, תשפ״א־56, תשפ״א־58, תשפ״א־63]
בתקנות אלה –
”אישור ”תו ירוק““ – כהגדרתו בתקנות הגבלת פעילות;
”אנשים הגרים באותו מקום“ – בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים או במקום שהייה קבוע אחד וכן אדם עם מוגבלות ומלווהו הדרוש לו מחמת מוגבלותו או קטין ומלווהו;
”בחינות“ – כל אלה:
(1)
בחינות בגרות, בחינות מתכונת ובחינות גמר המוכרות על ידי משרד ממשלתי;
(2)
בחינות הסמכה להשכלה מקצועית או טכנית במוסד תיכוני או על־תיכוני;
(3)
בחינות גמר ממשלתיות ובחינות הגנה על פרויקט גמר;
(4)
בחינות לשם קבלת ציון סופי בקורס או במסלול לימודי במוסדות שבפיקוח משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים וכן במוסד על־תיכוני להשכלה מקצועית;
(5)
בחינות הסמכה;
(6)
בחינות במוסד להשכלה גבוהה;
(7)
בחינות מיון לקראת לימודים במוסד;
”בחינות הסמכה“ – בחינות המתקיימות על ידי גורם המקיים בחינות לצורך עיסוק הטעון רישיון, היתר, הסמכה או אישור הניתנים על פי דין, אם מתקיימות במסגרת פעילות המוסד;
”בעל מוסד“ – כל אלה:
(1)
במוסד חינוך רשמי, כמשמעותו בחוק לימוד חובה – רשות החינוך המקומית;
(2)
במוסד חינוך מוכר כהגדרתו בחוק לימוד חובה – הגוף בעל הרישיון מהמנהל הכללי של משרד החינוך להפעלת מוסד החינוך לפי הוראות חוק הפיקוח;
(3)
במוסד חינוך תרבותי ייחודי ובמוסד חינוך במעמד פטור – מי שמפעיל את מוסד החינוך;
(4)
במוסד בפיקוח האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כוח אדם במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים – מי שמפעיל את מוסד החינוך;
(5)
בפנימייה – מי שמפעיל את הפנימייה;
(6)
במקום המשמש או שנועד לשמש מקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות – מי שמפעיל את המוסד;
(7)
במוסד תורני, למעט מוסד חינוך תרבותי ייחודי – מי שמפעיל את המוסד;
(8)
במסגרות לחינוך בלתי פורמלי לילדי עובדים חיוניים עד גיל 12 וכן מקומות המשמשים או שנועדו לשמש מקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות שהם ילדי עובדים חיוניים – מי שמפעיל את המסגרת;
(9)
כל מוסד אחר המקיים פעילות חינוך – מי שמפעיל את המוסד;
(10)
בפעילות חינוך כמפורט בסעיף 10(ג)(8) עד (14) לחוק – מי שמפעיל את הפעילות;
”גן ילדים“ – גן ילדים רשמי כמשמעותו בחוק לימוד חובה או גן ילדים שחל עליו חוק הפיקוח, לילדים בגילים 3 עד 6;
”הוראות המנהל“ – לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם;
”התקהלות“ – כהגדרתה בחוק, למעט שהייה בסמיכות של אנשים הגרים באותו מקום;
”חולה“ ו”מגע הדוק“ – כהגדרתם בצו בידוד בית;
”חוק החניכות“ – חוק החניכות, התשי״ג–1953;
”חוק השבות“ – חוק השבות, התש״י–1950;
”מדידת חום“ – (נמחקה);
”מוסד“ – מוסד המקיים פעילות חינוך;
”מוסד חינוך תרבותי ייחודי“ – כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס״ח–2008;
”מוסד להשכלה או הכשרה מקצועית לבגירים“ – מוסד חינוך על־תיכוני המקיים פעילות לימודית, ובכלל זה מוסד שהוא אחד מאלה, והכול למעט פעילות חינוך בלתי פורמלי:
(1)
(2)
מוסד על־תיכוני להשכלה מקצועית או טכנית, ובכלל זה מכללה טכנולוגית מוכרת כהגדרתה בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע״ג–2012;
(3)
אולפן ללימוד השפה העברית לעולים;
(4)
מוסד המקיים לימודים לצורך השלמת השכלה יסודית או על־יסודית;
”מסגרת חוץ־ביתית“ – כהגדרתה בסעיף 22א(א) לחוק;
”מפעיל חיצוני“ – אדם המבצע פעילות חינוך או העשרה, לרבות תומך בעובדי הוראה ושאינו נמנה עם צוות המוסד;
”הממונה על החניכות“ – כמשמעותו בחוק החניכות;
”המנהל“ – כהגדרתו בסעיף 2 לפקודת בריאות העם ומי שהוא הסמיכו לעניין סעיף 20 לפקודה האמורה;
”מקום הפעילות“ – כהגדרתו בסעיף 10(א) לחוק;
”מפעל למתן שירותים קיומיים“ – כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת־חירום, התשכ״ז–1967;
”עובד חיוני“ – עובד המועסק במפעל למתן שירותים קיומיים ומתקיים בו אחד מאלה:
(1)
עובד שהוא ובן זוגו עובדים חיוניים שאינם יכולים לבצע את עבודתם מביתם;
(2)
עובד חיוני שהוא הורה עצמאי כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ״ב–1992;
(3)
(4)
עובד חיוני שהילד נמצא בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בן הזוג ובן הזוג אינו מסוגל לטפל בילד בשל הנכות או המחלה כאמור;
”עובד המוסד“ – עובד כהגדרתו בחוק, המועסק במוסד;
”עובד משרד החינוך“ – עובד משרד החינוך או מי מטעמו של משרד החינוך, ובכלל זה עובד אגף אכיפה ואגף בקרה במינהל רישוי בקרה ואכיפה במשרד החינוך, הנכנס למקום הפעילות לשם אכיפה, בקרה ופיקוח;
”פנימייה“ – מסגרת שבה מתגוררים תלמידים, המספקת לתלמידים מגורים ומעטפת חינוכית, חברתית או טיפולית במשך כל שעות היממה, לרבות מוסד תורני המקיים פעילות כאמור ופנימייה כאמור בסעיף 10(ג)(5) לחוק, ולמעט מסגרת חוץ־ביתית;
”פקודת בריאות העם“ – פקודת בריאות העם, 1940;
”צהרון“ – מסגרת חינוכית בלתי פורמלית המשמשת לשהות יומית של תלמידים ופועלת לאחר שעות הפעילות של גן ילדים או של מקום המשמש או שנועד לשמש מקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות בגילי לידה עד 3 או של תלמידי כיתות א׳ עד ד׳;
”צוות המוסד“ – צוות העובדים הקבוע במוסד;
”קבוצה קבועה“ – הקבוצה הקבועה לתלמיד לאותה פעילות;
”תכנית מגן חינוך“ – תכנית מטעם משרד הבריאות ומשרד החינוך לביצוע דיגום יזום של תלמידי המוסד אחת לשבוע;
”תלמיד“ – לומד במוסד, לרבות חניך או מטופל במוסד;
”תלמיד עולה“ – מי שהעביר את מקום מגוריו לישראל החל מ־1 בינואר 2017, והוא אחד מאלה:
(1)
הוא נכנס לישראל מכוח חוק השבות או מכוח החלטות ממשלה שקבעו כי הנכנס לישראל מכוחן זכאי לזכויות עולה;
(2)
הוא נולד מחוץ לישראל להורה אזרח ישראל והיה זכאי למעמד עולה לפי חוק השבות אלמלא היה אזרח ישראל;
(3)
הוא תלמיד בתכנית נעל״ה;
”תנועת נוער“, ”ארגון נוער“ – תנועת נוער או ארגון נוער הנתמכים לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985, או קבוצות מדריכים צעירים עירוניים וחניכיהם שבאחריות מחלקת הנוער העירונית;
”תסמינים“ – כל אחד מאלה:
(1)
חום גוף של 38 מעלות צלזיוס או יותר;
(2)
שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי חד אחר, למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה; לעניין זה נזלת בלבד לא תיחשב תסמין;
(3)
אובדן חוש טעם או חוש הריח;

פרק ב׳: איסור פתיחת מוסד המקיים פעילות חינוך והוראות לעניין הפעלת גוף או מוסד המקיים פעילות לפי סעיף 10(ג) לחוק ופנימיות

איסור פתיחה של מוסד המקיים פעילות חינוך [תיקון: תשפ״א־4, תשפ״א־6, תשפ״א־8, תשפ״א־10, תשפ״א־11, תשפ״א־14, תשפ״א־15, תשפ״א־17, תשפ״א־20, תשפ״א־24, תשפ״א־26, תשפ״א־27, תשפ״א־32, תשפ״א־35, תשפ״א־36, תשפ״א־38, תשפ״א־40, תשפ״א־43, תשפ״א־47, תשפ״א־48, תשפ״א־56, תשפ״א־58, תשפ״א־61, תשפ״א־63]
(א)
בעל מוסד לא יפעיל מוסד בדרך של פתיחתו לתלמידים הלומדים בו, למעט לשם ביצוע בחינות.
(ב)
אין באמור בתקנת משנה (א) כדי למנוע פתיחה של מוסד כמפורט להלן או למנוע קיום פעילות של אחד מאלה:
(1)
גוף או מוסד המקיים פעילות כמפורט בסעיף 10(ג) לחוק;
(2)
פנימיות ומוסד חינוך שבו לומדים תלמידי הפנימייה, ובלבד שכל תלמידי המוסד הם תלמידי הפנימייה;
(2א)
גן ילדים הנמצא בשטח רשות או אזור המפורטים בתוספת החמישית או בתוספת השביעית; לעניין גן ילדים הנמצא בשטח מועצה אזורית – היישוב שבו נמצא הגן כמפורט בתוספת השישית או בתוספת השביעית;
(2א1)
(פקעה);
(2א2)
לימודים של כיתות א׳ עד ו׳ בבית ספר הנמצא בשטח רשות או אזור המפורטים בתוספת החמישית או בתוספת השביעית;
(2א3)
פעילות בשטח פתוח של גן ילדים, בית ספר יסודי או בית ספר על־יסודי, מוסד להשכלה או הכשרה מקצועית לבגירים, או מוסד תורני, בקבוצה של חמישים משתתפים לכל היותר, כולל אנשי צוות, ולמעט טיול הכולל לינה;
(2א4)
כיתה של תלמידים עולים ללימוד השפה העברית בבית ספר יסודי או בבית ספר על־יסודי;
(2א5)
הכשרה מעשית או לימודים מעשיים במוסד להשכלה או הכשרה מקצועית לבגירים, שבהתאם לאופיו ולטיבו של הלימוד לא ניתן לקיים באופן מקוון, בשל צורך בציוד או בתשתיות החיוניים ללימודים כאמור אשר מצויים במקום הפעילות, בקבוצה של עשרים משתתפים לכל היותר;
(2א6)
(נמחקה);
(2א7)
לימודים של כיתות ז׳ עד י״ב בבית ספר הנמצא בשטח רשות או אזור המפורטים בתוספת החמישית או בתוספת השביעית;
(2א8)
לימודים של כיתות י״ג ו־י״ד במכללה טכנולוגית מוכרת כהגדרתה בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע״ג–2012, הנמצאת בשטח רשות או אזור המפורטים בתוספת החמישית או בתוספת השביעית, ולימודים כאמור במכללה טכנולוגית מוכרת שפועלת בסמוך למוסד חינוך שהותרה פעילותו לפי סעיף 10(ג)(4) לחוק ומספקת לימודי המשך למוסד כאמור;
(2א9)
(נמחקה);
(2א10)
לימודים, לרבות פעילות חברתית וטקסים, במוסד להשכלה או הכשרה מקצועית לבגירים, או במוסד תורני על־תיכוני, למעט פנימייה, לתלמידים שהציגו אישור ”תו ירוק“ בלבד, ובלבד שהמוסד יאפשר לימודים מרחוק לתלמידים שאינם בעלי אישור ”תו ירוק“;
(2א11)
(פקעה);
(2א12)
לימודים בשטח פתוח במוסד חינוך רשמי למחוננים;
(2ב)
צהרון הנמצא בשטח רשות או אזור המפורטים בתוספת החמישית או השביעית; לעניין צהרון לילדי גן ילדים הנמצא בשטח מועצה אזורית – היישוב שבו נמצא הצהרון מפורט בתוספת השישית או בתוספת השביעית;
(2ב1)
פעילות בשטח פתוח של חוג או תנועת נוער או ארגון נוער בשטחה של רשות או אזור המפורטים בתוספת החמישית או בתוספת השביעית;
(2ג)
מקום המשמש או שנועד לשמש מקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות בגילי לידה עד 3 (להלן – מקום לטיפול בפעוטות) הנמצא בשטח רשות או אזור המפורטים בתוספת החמישית או בתוספת השביעית; לעניין מקום לטיפול בפעוטות הנמצא בשטח מועצה אזורית – היישוב שבו נמצא המקום לטיפול בפעוטות מפורט בתוספת השישית או בתוספת השביעית;
(3)
מעונות יום שיקומיים ומעונות יום רב־תכליתיים כאמור בסעיף 11(ב)(21) ו־(22) לחוק;
(4)
למידה מרחוק או הוראה מקוונת;
(5)
מוסד להשכלה גבוהה לעניין פעילות ומחקר במעבדות או קיום הכשרה מעשית מחוץ לשטח המוסד.
(ב1)
על אף האמור בתקנת משנה (ב)(2א7), ניתן לקיים לימודים של כיתות י״א או י״ב במוסד שבו שיעור התלמידים בעלי אישור ”תו ירוק“ מתוך סך כל תלמידי אותה השכבה הוא 65% לפחות.
(ג)
אין באמור בתקנת משנה (א) כדי למנוע את פתיחת המוסד לכניסת עובדי המוסד לשם ביצוע עבודה בכפוף להוראות תקנות אלה.
(ד)
בעל מוסד יעשה ככל האפשר כדי להבטיח כי במוסד נשמרים כללים אלה:
(1)
לכל עובד יוקצה, ככל האפשר, ציוד אישי קבוע, ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קווי; אם לא ניתן להקצות ציוד אישי קבוע כאמור, ציוד בשימוש של יותר מעובד אחד יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מעובד לעובד;
(2)
(נמחקה);
(3)
בחדר שבו יושב יותר מעובד אחד, יישמר מרחק של שני מטרים בין עובד לעובד, זולת אם יש מחיצה למניעת העברת רסס מאדם לאדם, ובמבנה שבו קיימת ערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, תותקן מחיצה מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס״מ מתחת לגובה התקרה, לכל היותר (בתקנה זו – מחיצה למניעת העברת רסס);
(4)
אכילה או שתייה תתבצע ככל האפשר באופן מופרד;
(5)
פגישות מקצועיות יתקיימו בהשתתפות של לא יותר מעשרה עובדים, ובלבד שהתקיימו כל אלה:
(א)
בעל המוסד, ובמוסד חינוך רשמי – מנהל המוסד, קבע כי קיימים טעמים שבשלהם לא ניתן לקיים את הפגישה באמצעים דיגיטליים חלופיים;
(ב)
בין משתתפי הפגישה יישמר מרחק של 2 מטרים לפחות, זולת אם הותקנו מחיצות למניעת העברת רסס;
(ג)
במסגרת הפגישה לא יוגש אוכל למשתתפים.
פעילות מוסד לפי תקנה 2(ג)(1) ו־(2) [צ״ל: תקנה 2(ב)(1) עד (2ג)] [תיקון: תשפ״א־4, תשפ״א־32, תשפ״א־35, תשפ״א־36, תשפ״א־38, תשפ״א־40]
לא יפעל מוסד אלא בכפוף לקיום הוראות תקנות אלה.
אחריות מנהל מוסד [תיקון: תשפ״א־4, תשפ״א־32, תשפ״א־35, תשפ״א־36, תשפ״א־38, תשפ״א־40]
מנהל מוסד יפעל לשם עמידה בחובותיו לפי תקנות אלה, לרבות בדרך של אימוץ המלצות המשרד המפקח עליו.
אחריות בעל מוסד [תיקון: תשפ״א־4, תשפ״א־32, תשפ״א־35, תשפ״א־36, תשפ״א־38, תשפ״א־40, תשפ״א־43, תשפ״א־63]
בעל מוסד המקיים פעילות כמפורט בתקנה 2(ב)(1) עד (2ג) יהיה אחראי לביצוען של הוראות וחובות שהוטלו עליו לפי תקנות אלה וכן –
(1)
יספק או יבטיח כי יסופק לעובדים במוסד אמצעים הנדרשים לצורך ביצוע תפקידם, ובכלל זה ציוד מגן אישי, למעט מסכה;
(2)
יספק חומרי ניקוי, חיטוי מניעתי ושמירה על היגיינה אישית לשימוש השוהים במוסד.
[תיקון: תשפ״א־4, תשפ״א־32, תשפ״א־35, תשפ״א־36, תשפ״א־38, תשפ״א־40, תשפ״א־43, תשפ״א־63]
(בוטלה).
הגבלה על כניסה למקום הפעילות [תיקון: תשפ״א, תשפ״א־4, תשפ״א־26, תשפ״א־32, תשפ״א־35, תשפ״א־36, תשפ״א־38, תשפ״א־40, תשפ״א־43, תשפ״א־63]
(א)
מנהל המוסד המקיים פעילות כמפורט בתקנה (2)(ב)(2א) עד (2ג) ובסעיף 10(ג)(1), (3), (4), (6), (8), (13) ו־(14) לחוק לא יתיר כניסה למקום הפעילות של כל אלה:
(1)
אדם המחויב בעטיית מסכה ושאינו עוטה מסכה בהתאם להוראות סעיף 3ה לצו בידוד בית;
(2)
במקרים שבהם עולה כי מתקיימים בו אחד מאלה:
(א)
במהלך 48 השעות האחרונות היו לו תסמינים;
(ב)
הוא חוזר החייב בבידוד לפי צו בידוד בית;
(ג)
היה לו מגע הדוק עם חולה במהלך השבועיים האחרונים.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), לעניין תלמיד שמתקיימים בו התנאים בתקנת משנה (א), מנהל המוסד לא ימנע את כניסתו, ויפעל כאמור בתקנה 20.
(ג)
בלי לגרוע מהאמור בתקנות משנה (א) ו־(ב), לא תותר כניסה למקום הפעילות של –
(1)
(נמחקה);
(2)
מי שאינו תלמיד במוסד או נמנה עם צוות המוסד, אלא בהתקיים כל אלה:
(א)
מנהל המוסד או מי שהוא מינה לעניין זה, אישר באופן פרטני כניסה של עובד במוסד שאינו נמנה עם צוות המוסד, לצורך ביצוע תפקידו או של מי שאחראי על קטין בשל נסיבות המצדיקות זאת, ובלבד שלא יימצא בחדר עם התלמידים יותר מאחראי אחד על קטין ועובד אחד כאמור בכל זמן; לעניין פסקה זו, ”נסיבות מצדיקות“, לעניין מי שאחראי על קטין – תלמיד החווה קשיים רגשיים או נפשיים או מגבלות בריאותיות או מגבלות אחרות שבשלהן נדרש ליווי של התלמיד אל הכיתה או מחוצה לה, או נסיבות הקשורות בהליך פדגוגי שלו שותף האחראי על הקטין, שלא ניתן לקיימו מרחוק בתקופת הסתגלות למסגרת חדשה – ובלבד שלא ימצא בשטח הסגור בכיתה במוסד, יותר מאחראי אחד על תלמיד בכל זמן, וכל אחראי לא יותר מאשר 10 דקות; לעניין זה, ”תקופת הסתגלות למסגרת חדשה“ – שבעת ימיו הראשונים של תלמיד בכיתה במוסד; בלי לגרוע מהאמור לעיל, לעניין מקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות מגיל לידה עד 3 – שהיית האחראי על הפעוט במקום ככל שהדבר נדרש לשם התפתחותו ושלומו של הפעוט, ובלבד שלא יימצא בכיתה יותר מאחראי אחד על פעוט כאמור בכל זמן;
(ב)
(נמחקה);
(ג)
הוסברו לו הכללים בנוגע לשמירת מרחק ועטיית מסכה לפי תקנות אלה והצורך להישמע להוראות צוות המוסד בעניין תקנות אלה.
(ד)
אדם הנכנס למוסד במסגרת הפעלת סמכויותיו הנתונות לו לפי דין, ובכלל זה במוסד שבפיקוח משרד החינוך – עובד משרד החינוך הנכנס לצורך מילוי תפקידו, ובמוסד שבפיקוח משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים – עובד המשרד הנכנס לצורך מילוי תפקידו, רשאי להיכנס למוסד.
(ה)
בוחן של האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כוח האדם במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לצורך בחינה מעשית של מחנכות מטפלות וכן גורם מקצועי שנדרש לצורך טיפול, תצפית, אבחון מקצועי או הדרכה חינוכית, ולעניין גן ילדים – עובד הוראה בתפקיד הדרכה להדרכת הגננות וקידומן המקצועי, רשאי להיכנס למקום המשמש או שנועד לשמש מקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות, או לגן ילדים, לפי העניין, כי אין יותר מגורם אחד כאמור בתוך הכיתה בכל זמן, וכי הטיפול, התצפית, האבחון המקצועי או ההדרכה החינוכית אינם דורשים מגע פיזי ויתבצעו במרחב נפרד ככל האפשר.
(ו)
(בוטלה).
חובת יידוע [תיקון: תשפ״א־4, תשפ״א־32, תשפ״א־35, תשפ״א־36, תשפ״א־38, תשפ״א־40]
מנהל מוסד ידאג ליידוע עובדים, מבקרים, ספקים וכל השוהים במוסד, ובכלל זה התלמידים שבו, ולעניין קטין ואדם שמונה לו אפוטרופוס – לרבות האחראי על הקטין או האפוטרופוס, בדבר ההוראות שניתנו לפי תקנות אלה לשם הגנה מפני התפשטות נגיף הקורונה בקשר לשהותם במקום הפעילות; יידוע תלמיד במוסד ייעשה בהתאמה לרמת הבנתו, ואם התלמיד או האחראי על הקטין אדם עם מוגבלות – ייעשה היידוע באופן נגיש ומותאם לצרכיו.
עטיית מסכה ומשקף מגן לפנים [תיקון: תשפ״א־4, תשפ״א־10, תשפ״א־11, תשפ״א־27, תשפ״א־32, תשפ״א־35, תשפ״א־36, תשפ״א־38, תשפ״א־40, תשפ״א־43]
(א)
מנהל מוסד יעשה ככל האפשר כדי להבטיח את עמידת השוהים במוסד המחויבים בעטיית מסכה, בחובה לעטות מסכה בהתאם להוראות סעיף 3ה לצו בידוד בית.
(א1)
על אף האמור בסעיף 3ה(ב)(1) לצו בידוד בית, בפעילות כאמור בתקנה 2(ב)(2א2) ו־(2ב) ובסעיף 10(ג)(1) לחוק, תלמידים בכיתות א׳ ומעלה ואנשי הצוות יעטו מסכה בכל עת, לרבות בהסעה לפעילות כאמור וממנה, למעט בעת אכילה או בפעילות גופנית.
(ב)
עובדי מוסד המלווים תלמידים בגן ילדים יעטו מסכה או משקף מגן לפנים בכל עת.
(ג)
בעל המוסד יספק לעובדים כאמור בתקנת משנה (ב) משקף מגן פנים.
ניקיון המוסד והיגיינה סביבתית [תיקון: תשפ״א־4, תשפ״א־15, תשפ״א־32, תשפ״א־35, תשפ״א־36, תשפ״א־38, תשפ״א־40, תשפ״א־43]
(א)
בעל המוסד המקיים פעילות כאמור בתקנה 2(ב)(1) עד (2ג) יקבע ויפעיל תכנית ניקוי וחיטוי של מקום הפעילות, הכוללת את מועדי פעולות הניקוי והחיטוי, חומרי הניקוי והחיטוי, הפריטים שיש לנקות ולחטא, ואת אופן ביצוע פעולות הניקוי והחיטוי, ויבטיח כי –
(1)
יתבצע ניקוי וחיטוי מקום הפעילות לפי ההוראות שבתוספת השלישית; הפעולות לניקוי ולחיטוי מקום הפעילות יבוצעו כך שתימנע, ככל האפשר, הפרעה לשימוש בהתאמות נגישות במוסד;
(2)
יונחו במקום הפעילות פחי אשפה במידה מספקת וירוקנו בטרם התמלאו;
(3)
יוצבו בחדרי השירותים נייר לניגוב וסבון נוזלי במידה מספקת.
(ב)
צוות המוסד ידאג לאוורר את מקום הפעילות בדרך של פתיחת חלונות הכיתה, ככל האפשר בשני כיווני אוויר שונים, פעמיים לפחות בכל שיעור ובמשך כל זמן ההפסקה.
מעלית [תיקון: תשפ״א־4, תשפ״א־32, תשפ״א־35, תשפ״א־36, תשפ״א־38, תשפ״א־40]
אם מצויה מעלית במוסד, בעל המוסד יתלה שלט בכניסה למעלית, ובו יצוין מספר הנוסעים המותר שלא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות יצרן המעלית, אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום.
היגיינה אישית [תיקון: תשפ״א־4, תשפ״א־32, תשפ״א־35, תשפ״א־36, תשפ״א־38, תשפ״א־40, תשפ״א־43]
(א)
מנהל המוסד ינחה את צוות המוסד להקפיד ככל האפשר על שטיפת ידיים של כלל השוהים במקום הפעילות באופן תכוף, וכן לפני ואחרי ארוחה, פעילות בחצר או עבודה עם ציוד משותף.
(ב)
צוות המוסד ימנע, ככל האפשר, העברת מזון וציוד אישי בין התלמידים, ובכלל זה כלי כתיבה, ציוד לימודי ומשחקים.
(ג)
ציוד ואבזרים המשמשים לפעילות הנערכת על ידי צוות המוסד או על ידי מפעיל חיצוני, ובכלל זה ציוד להפעלה מוזיקלית, למעט ציוד שמשמש את מעביר הפעילות בלבד וציוד שהשימוש בו לא כולל מגע, יהיו נפרדים לכל קבוצה במהלך אותו יום.
(ד)
בסיום כל יום פעילות ידאג בעל המוסד או המפעיל החיצוני, לפי העניין, לניקוי ולחיטוי הציוד והאבזרים לפי ההוראות לניקוי משטחים שבתוספת השלישית.
(ה)
במקרה שבו עובד המוסד נדרש למגע עם הפרשות גוף, יעטה עובד המוסד כפפות שיסופקו בידי בעל המוסד, ישליך אותן לפח סגור בתום השימוש וישטוף או יחטא את ידיו מיד לאחר מכן.
הגשת מזון וצריכתו, וחדרי אוכל [תיקון: תשפ״א־4, תשפ״א־10, תשפ״א־11, תשפ״א־14, תשפ״א־17, תשפ״א־19, תשפ״א־27, תשפ״א־32, תשפ״א־35, תשפ״א־36, תשפ״א־38, תשפ״א־40, תשפ״א־43]
(א)
מנהל המוסד המקיים פעילות כאמור בתקנה 2(ב)(1) עד (2ג) יבטיח, ככל האפשר, כי התלמידים יאכלו את ארוחותיהם בשטח פתוח ככל האפשר, וכי תלמידים האוכלים בשטח סגור במקום הפעילות יאכלו את ארוחותיהם כשהם ישובים בכיתת הלימוד הקבועה שלהם, בשולחנות נפרדים זה מזה.
(א1)
(בוטלה).
(ב)
עובד מוסד העוסק בהכנת מזון ובהגשתו, ובכלל זה עובדי מטבח וחדר אוכל, ילבשו בגדי עבודה נקיים וציוד מגן אישי הכולל, בין השאר, מסכות וכפפות חד־פעמיות שיוחלפו לפי הצורך, וכן אחרי קבלת סחורה, חזרה מהפסקה, פינוי אשפה ועבודות ניקיון.
(ג)
במוסד המקיים פעילות כאמור בתקנה 2(ב)(1) עד (2ג) המפעיל חדר אוכל, מנהל המוסד ינחה את צוות המוסד להבטיח כי יתקיימו תנאים אלה:
(1)
בזמן פתיחת חדר האוכל לארוחות, דלתות חדר האוכל יהיו פתוחות לכניסת תלמידים ועובדי המוסד, ויימנע מגע בידיותיהן;
(2)
באי חדר האוכל החייבים בעטיית מסיכה, יעטו מסכות לפי ההוראות החלות עליהם לפי כל דין, למעט בזמן האכילה, וישטפו את ידיהם בכניסתם לחדר האוכל, וכמו כן ישמרו מרחק בין הסועדים בחדר האוכל;
(3)
הגשת המזון, ובכלל זה שתייה, וחלוקת כלי האוכל, תבוצע בידי עובד מטבח או עובד המוסד, ובשימוש במסכה וכפפות;
(4)
ייעשה שימוש במנות ארוזות ואישיות של רטבים, תבלינים וכיוצא באלה, ולא בכלים משותפים, ובכלל זה מלחיות ובקבוקים.
(ד)
במוסד שבו מוגש מזון, המזון יחולק לתלמידים בידי צוות המוסד או באריזות אוכל אישיות.
(ה)
במוסדות שבהם יש צורך בשימוש בכלים רב־פעמיים, יודחו הכלים באמצעות מדיח כלים בטמפרטורה של 70 מעלות צלזיוס לפחות, עד לחיטוים; במקרה שבו אין אפשרות הדחה כאמור, ייעשה שימוש בכלים חד־פעמיים;
(ו)
צוות המוסד לא יקיים פעילות הכנת מזון משותפת עם התלמידים או עם השוהים במוסד.
(ז)
במוסדות שבהם קיים מטבחון לשימוש עובדי המוסד והתלמידים, לא ישהה יותר מאדם אחד בו־זמנית במטבחון אלא אם כן החלל מאפשר שמירה על מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם.
שמירת מרחק [תיקון: תשפ״א, תשפ״א־4, תשפ״א־32, תשפ״א־35, תשפ״א־36, תשפ״א־38, תשפ״א־40, תשפ״א־43]
(א)
מנהל המוסד או הגוף המקיים פעילות כאמור בתקנה 2(ב)(1) עד (2ג) לחוק יבטיח, ככל האפשר, כי במקום הפעילות –
(1)
בכל זמן יישמר, ככל האפשר, מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם, למעט אנשים הגרים באותו מקום;
(2)
הפעילות תתקיים, ככל האפשר, במקומות ובתנאים שיאפשרו שמירת מרחק של שני מטרים לפחות בין השוהים במוסד;
(3)
בזמן ביצוע פעילות המחייבת מגע, כגון במהלך ביצוע סוגים מסוימים של פעילות גופנית או טיפול רפואי, אין חובה לשמור על מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, ובלבד ששטח המקום מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם.
(ב)
הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על מרחק בין תלמיד לתלמיד או בין איש צוות לתלמיד במקום המשמש או שנועד לשמש כמקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות מגיל לידה עד 3 או בגן ילדים.
הגבלה על התקהלות במקום הפעילות [תיקון: תשפ״א־4, תשפ״א־10, תשפ״א־32, תשפ״א־35, תשפ״א־36, תשפ״א־38, תשפ״א־40, תשפ״א־43]
מנהל המוסד או הגוף המקיים פעילות כאמור בתקנה 2(ב)(1) עד (2ג) יבטיח כי לא תתקיים התקהלות שלא במסגרת הקבוצות הקבועות לפי הוראות תקנה [צ״ל: תקנות] 24, 28ב, 28ג ו־28ה.
הקצאת אזורים נפרדים [תיקון: תשפ״א־4, תשפ״א־10, תשפ״א־32, תשפ״א־35, תשפ״א־36, תשפ״א־38, תשפ״א־40, תשפ״א־43]
במוסד או בגוף המקיים פעילות כאמור בתקנה 2(ב)(1) עד (2ג), שבו מתקיימת הפעילות בקבוצות קבועות לפי הוראות תקנות 24, 28ב, 28ג ו־28ה, מנהל המוסד יפעל כמפורט להלן ובשים לב לצרכים של אנשים עם מוגבלויות:
(1)
יקצה מרחבי פעילות נפרדים במקום הפעילות וידאג למנוע מעבר של תלמידים בין מרחבי הפעילות;
(2)
יקצה ככל האפשר מיתקנים נפרדים לשימוש הקבוצות השונות, ובכלל זה תאי שירותים;
(3)
יצמצם ככל האפשר את השימוש במרחבי פעילות משותפים לקבוצות שונות של תלמידים, ובכלל זה מעבדות, חדרי מחשבים וחדרי סטודיו;
(4)
יקבע לכל קבוצה זמני הפסקה נפרדים וזמני שהייה נפרדים בחצר; במקרה שבו אין אפשרות לקבוע זמנים נפרדים, תחולק החצר למתחמי משנה מוגדרים ומופרדים לשימוש הקבוצות השונות; אם הדבר נצרך כדי לשמור על ההפרדה המתחמית, ייעשה שימוש באמצעי הפרדה פיזיים בין המתחמים.
מפעיל חיצוני [תיקון: תשפ״א־4, תשפ״א־20, תשפ״א־32, תשפ״א־35, תשפ״א־36, תשפ״א־38, תשפ״א־40, תשפ״א־43, תשפ״א־48, תשפ״א־61]
במסגרת פעילות לפי תקנה 2(ב)(1), (2א), (2א2), (2א4), (2א7), (2ב) ו־(2ג) ניתן לקיים פעילות של מפעיל חיצוני בתנאים האלה:
(1)
הפעילות תתקיים בשטח פתוח בלבד, למעט בפעילות לפי סעיף 10(ג)(6) לחוק;
(2)
המפעיל ישמור על מרחק של שני מטרים לפחות מהתלמידים ויעטה מסכה בכל עת;
(3)
הפעילות לא תכלול מגע בין התלמידים למפעיל;
(4)
ניתן להעביר ציוד לשימוש התלמידים במסגרת הפעילות בכפוף לכך שהמפעיל יחטא את הציוד בתום השימוש, וישתמש בציוד בעבור קבוצה אחרת רק בחלוף 24 שעות;
(5)
המפעיל החיצוני יפגוש 6 קבוצות קבועות שונות בשבוע לכל היותר;
(6)
על פעילות של מפעיל חיצוני שהציג אישור ”תו ירוק“ למנהל המוסד, לא יחולו הוראות פסקאות (1) ו־(5).
הסעות [תיקון: תשפ״א־4, תשפ״א־10, תשפ״א־11, תשפ״א־17, תשפ״א־32, תשפ״א־35, תשפ״א־36, תשפ״א־38, תשפ״א־40, תשפ״א־43]
(א)
הפעלת רכב הסעה למוסד או לגוף המקיים פעילות כאמור בתקנה 2(ב)(1) עד (2ג) וחזרה ממנו, או בעת קיום פעילות מחוץ לשטח המוסד או הגוף, תתקיים לפי הוראות אלה:
(1)
הנוסעים ישבו בצמדים קבועים, במקומות קבועים, ותלמידים הגרים באותו יישוב ישבו זה ליד זה, ככל האפשר;
(2)
אין לשבת בשורת המושבים שמאחורי הנהג או לצדו של הנהג; על אף האמור, ניתן לשבת בשני המושבים שמאחורי הנהג אם יש מחיצה שגובהה 180 ס״מ לפחות בין מושב הנהג לבין המושבים שמאחוריו; פסקה זו לא תחול על תלמידי החינוך המיוחד או על תלמיד שבשל נסיבות רפואיות חריגות אין באפשרותו לשבת אלא בשורת המושבים שמאחורי הנהג או לצדו של הנהג;
(3)
הנוסעים המחויבים בעטיית מסכה בהתאם להוראות סעיף 3ה לצו בידוד בית יעטו מסכות;
(4)
הנוסעים יחטאו ידיים עם כניסתם לרכב ההסעה;
(5)
ברכב שבו ניתן לפתוח חלונות, הנסיעה תהיה בחלונות פתוחים ככל האפשר;
(6)
מפעיל מערך רכבי הסעה יחזיק ברכב ההסעה חומרי חיטוי מניעתי לצורך חיטוי הידיים;
(7)
רכב ההסעה ינוקה פעם ביום לפחות;
(8)
לעניין הפעלת רכב הסעה שהוא אוטובוס תתבצע הפרדה באמצעות השארת שורת מושבים ריקה בין החלק הקדמי של ההסעה לבין חלקה האחורי.
(ב)
מפעיל מערך רכבי הסעה יבטיח את קיום התנאים הקבועים בתקנה זו.
בחינות
בחינות יתקיימו לפי כללים אלה:
(1)
בכיתה של עד 60 מ״ר – לא ישהו יותר מ־15 נבחנים ואנשי צוות המוסד;
(2)
בכיתה של מעל 60 מ״ר ועד 150 מ״ר – לא ישהו יותר מ־25 נבחנים ואנשי צוות המוסד;
(3)
בכיתה של מעל 150 מ״ר – לא ישהו יותר מ־50 נבחנים ואנשי צוות המוסד;
(4)
בבחינות הנערכות באמצעות מחשב, בעל המוסד אחראי לחטא את סביבת הנבחן טרם שימוש הנבחן במחשב ולאחריו;
(5)
לעניין תקנה זו, ”אנשי צוות המוסד“ – לרבות משגיחים על הבחינות.
חשש לחולה במוסד וגילוי חולה מאומת
(א)
במקרה שבו תלמיד קטין או תלמיד שמונה לו אפוטרופוס או שמצבו הבריאותי, הנפשי או השכלי לא מאפשרים לו לדווח על כך בעצמו, חש בתסמינים, צוות המוסד ירחיק אותו משאר התלמידים ככל האפשר, ומנהל המוסד או מי מטעמו ידווח לאחראי על הקטין בהקדם לצורך פינויו.
(ב)
במקרה שבו תלמיד בגיר, למעט תלמיד שחלה עליו תקנת משנה (א), חש בתסמינים, ידווח על כך התלמיד בהקדם לצוות המוסד.
(ג)
במקרה שבו עובד מוסד חש בתסמינים, ידווח על כך למנהל המוסד בהקדם, לצורך תיאום עזיבתו.
(ד)
במקרה שבו התברר כי אדם ששהה במוסד הוא חולה מאומת, יש לפעול בהתאם להוראות המנהל ועד למתן הוראות פרטניות במסגרת החקירה האפידמיולוגית יחולו הוראות אלה:
(1)
מנהל המוסד יבטיח כי צוות המוסד ירחיק ממקום הפעילות את מי שהוא חולה מאומת וכן מי שחייב בבידוד בהתחשבות בגילו ובמצבו, ואם מדובר בקטין או באדם שמונה לו אפוטרופוס – בתיאום עם האחראי על הקטין או עם האפוטרופוס;
(2)
עד לפינויו של חולה מאומת או מי שחייב בבידוד, ישהה אותו אדם במקום מרוחק משאר השוהים במוסד לפי הנחיית מנהל המוסד ובהתחשבות בגילו ובמצבו;
(3)
פעילותו של גן ילדים תופסק והוא ייסגר לאחר פינוי התלמידים והעובדים במוסד ולכל המאוחר בתום אותו יום לימודים;
(4)
התלמידים ועובדי המוסד ששהו עם חולה מאומת באותו מתחם, ישהו יחדיו ובנפרד משאר התלמידים במוסד, עד להתפנותם מהמוסד ולכל המאוחר בתום אותו יום לימודים; פינוי תלמיד שהוא קטין או אדם שמונה לו אפוטרופוס ייעשה בתיאום עם האחראי עליו;
(5)
בלי לגרוע מסמכות ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות או רופא מחוזי כאמור בתקנה 21(א), במוסד בפיקוח משרד החינוך, המשך הפעילות תתבצע לפי הנחיות פרטניות של המנהל הכללי של משרד החינוך או מי מטעמו ובכפוף להוראות החוק והוראות תקנות אלה.
(ה)
האמור בתקנה זו לא יחול על פנימיות.
סגירת מוסד או חלק ממנו [תיקון: תשפ״א־4, תשפ״א־32, תשפ״א־35, תשפ״א־36, תשפ״א־38, תשפ״א־40, תשפ״א־43]
(א)
ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות או רופא מחוזי כהגדרתו בפקודת בריאות העם, רשאי להורות, בהודעה בכתב, למפעיל של מוסד המקיים פעילות כמפורט בתקנה 2(ב)(2א) עד (2ג) או בסעיף 10(ג) לחוק או בפנימייה לסגור את המקום, כולו או חלקו, ובהיקף שאינו עולה על הנדרש, אם שהה בו אדם הנושא את נגיף הקורונה, לתקופה שינקוב בהודעה, הדרושה לשם מניעת הדבקה בנגיף בשל שהייה באותו מקום, או לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית, ובלבד שסגירתו לשם עריכת חקירה כאמור לא תעלה על 72 שעות, ובמקרים מיוחדים ולפי הוראה של ראש השירות – על 120 שעות, וזאת בשים לב, בין השאר, להשלכות של סגירת המוסד על התלמידים; לעניין זה, ”ראש השירות“ ו”רופא מחוזי“ – כהגדרתם בצו בידוד בית.
(ב)
נוסף על האמור בתקנת משנה (א), לעניין סגירת מוסד בפיקוח משרד החינוך או חלק ממנו יעדכן הרופא המחוזי את מנהל המחוז, ולעניין סגירת מוסד בפיקוח משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים או חלק ממנו יעדכן הרופא המחוזי את הממונה על החניכות, ולעניין סגירת פעילות במקום שהוא מעון יום שבהסכם הפעלה עם משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים כמשמעותו בסעיף 62 לחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע״ט–2018 יעדכן הרופא המחוזי את מנהל המחוז באגף למעונות יום ומשפחתונים במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.
פתיחת מוסד או חלק ממנו לאחר סגירתו [תיקון: תשפ״א־4]
(א)
מוסד המצוי תחת פיקוח משרד החינוך שנסגר לפי תקנה 21, לא ייפתח גם לאחר התקופה שקבע משרד הבריאות לסגירתו, אלא באישור מנהל המחוז.
(ב)
מוסד המצוי תחת פיקוח משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים שנסגר לפי תקנה 21 שאינו מקום המשמש או שנועד לשמש מקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות, לא ייפתח גם לאחר התקופה שקבע משרד הבריאות לסגירתו, אלא באישור הממונה על החניכות.
(ג)
אישור כאמור בתקנת משנה (א) או (ב) יינתן בתוך 48 שעות מתום התקופה שנקבעה לסגירת המוסד כאמור בתקנה 21, ובמקרים מיוחדים ולפי הוראה של המנהל הכללי של משרד החינוך – בתוך 96 שעות מתום התקופה האמורה וזאת בשים לב, בין השאר, להשלכות של סגירת המוסד על התלמידים.
טיול [תיקון: תשפ״א־17, תשפ״א־27, תשפ״א־32, תשפ״א־35, תשפ״א־36, תשפ״א־38, תשפ״א־40, תשפ״א־43, תשפ״א־48, תשפ״א־56, תשפ״א־60, תשפ״א־61, תשפ״א־63]
במסגרת פעילויות כאמור בתקנה 2(ב)(2), למעט בפנימייה הפועלת במסלול הסגור כאמור בתקנה 29(3)(ב)(2), בתקנה 2(ב)(2א), (2א2), (2א4), (2א7), (2ב), (2ב1) ו־(2ג), וכן פעילויות כאמור בסעיף 10(ג)(3), (4) ו־(6) לחוק, ניתן לקיים טיול חד־יומי בתנאים אלה:
(1)
באותן הקבוצות הקבועות שבהן לומדים התלמידים בשגרה במסגרת הפעילות, עם אנשי צוות קבועים, בלא תחלופה של אנשי הצוות או של תלמידים בין הקבוצות;
(2)
הפעילות תתקיים בלא לינה;
(2א)
על אף האמור בפסקה (2), ניתן לקיים טיול הכולל לינה כמפורט להלן:
(א)
טיול של כיתות י״א או י״ב ששיעור המשתתפים בו בעלי אישור ”תו ירוק“ הוא 90% לפחות;
(ב)
טיול של פנימייה כאמור בתקנה 29(3)(ה) או (ו) שבה שיעור התלמידים בעלי אישור ”תו ירוק“ הוא 90% לפחות;
(ג)
טיול של תנועת נוער כאמור בתקנה 2(2ב1) למשתתפים שגילם 16 ומעלה, שסך המשתתפים בו לא עולה על 250 משתתפים, ושיעור המשתתפים בו בעלי אישור ”תו ירוק“ הוא 90% לפחות;
(3)
המרחק בין קבוצה לקבוצה לא יפחת מחמישים מטרים לפחות בכל זמן;
(4)
לעניין הפעלת רכב הסעה שהוא אוטובוס לטיול חד־יומי, יחולו הוראות תקנה 18(א)(2) עד (8) ו־(ב), וכן הוראות אלה:
(א)
בכל אוטובוס ייסעו שתי קבוצות קבועות לכל היותר לכל אורך יום הטיול;
(ב)
כל קבוצה קבועה תשב בנפרד ותתבצע הפרדה באמצעות השארת שתי שורות מושבים ריקות לפחות בין החלק הקדמי של ההסעה לבין חלקה האחורי;
(ג)
בעת השהות בהסעה לא תתקיים אכילה ושירה;
(ד)
בפעילות כאמור בתקנה 2(ב)(2ב1) לכל הסעה יתלווה מלווה בגיר שיהיה אחראי לשמירה על ההוראות כאמור בתקנה זו;
(5)
לפעילות יהיו רשאים להתלוות מדריך טיולים וכן מאבטח ומלווה רפואי ככל הנדרש; מדריך טיולים, מאבטח ומלווה כאמור ישמרו, ככל האפשר, על מרחק של חמישה מטרים לפחות מכל שאר המשתתפים בפעילות ויעטו מסכה בכל עת;
(6)
הפעילות תתקיים וככל האפשר בלא ההגעה ליעדים המתאפיינים בריבוי מבקרים;
(7)
בטיול במסגרת פעילות כאמור בתקנה 2(ב)(2א7) הכולל פעילות של היכרות עם יחידות בצה״ל למיועדים לשירות ביטחון לצורך הגברת הנכונות והמוכנות לשירות קרבי ומשמעותי בצה״ל, יתאפשר מפגש עם נציגי צה״ל בכפוף להוראות תקנה זו ובכפוף לכך שהנציגים שומרים על מרחק של שני מטרים לפחות מהתלמידים ועוטים מסכה בכל עת;
(8)
כלל המשתתפים יאכלו את ארוחותיהם בנפרד;
(9)
פעילות כאמור בתקנה 2(ב)(2ב1) תתקיים בשטח פתוח בלבד.
[תיקון: תשפ״א־4]

פרק ג׳: הגבלת פעילות של גופים, מוסדות או פעולות

הגבלת פעילות מוסדות [תיקון: תשפ״א־4]
בלי לגרוע מהאמור בפרק ב׳, בעל מוסד לא יקיים פעילות, אלא בהתאם להוראות פרק זה.
פעילות בקבוצות קבועות [תיקון: תשפ״א־4, תשפ״א־10, תשפ״א־14, תשפ״א־15, תשפ״א־17, תשפ״א־18, תשפ״א־20, תשפ״א־24, תשפ״א־27, תשפ״א־28, תשפ״א־32, תשפ״א־35, תשפ״א־36, תשפ״א־38, תשפ״א־40, תשפ״א־43, תשפ״א־48, תשפ״א־56, תשפ״א־58, תשפ״א־61, תשפ״א־63]
פעילות כאמור בתקנה 2(ב)(2א) עד (2ג) ו־(ב1) וכאמור בסעיף 10(ג)(1), (3), (4), (6), (8), (13) ו־(14) לחוק תתקיים בתנאים אלה:
(1)
בקבוצות קבועות עם אנשי צוות קבועים, בלא תחלופה של תלמידים בין הקבוצות, ואולם –
(א)
לגבי כיתות ז׳ עד י׳ כאמור בתקנה 2(ב)(2א7) – בקבוצות קבועות עם אנשי צוות קבועים כך שכל תלמיד יוכל ללמוד בארבע קבוצות קבועות שונות לכל היותר;
(ב)
לגבי כיתות י״א ו־י״ב כאמור בתקנה 2(ב)(2א7) – בקבוצות קבועות עם אנשי צוות קבועים כך שכל תלמיד יוכל ללמוד בשתי קבוצות קבועות שונות לכל היותר; ואולם לא יחולו הגבלות לעניין קבוצות קבועות ואנשי צוות קבועים כאמור בפסקה זו לעניין אלה:
(1)
פעילות לתלמידי כיתות י״א או י״ב ששיעור התלמידים בה בעלי אישור ”תו ירוק“ מתוך סך כל תלמידי אותה שכבה הוא 65% לפחות;
(2)
לימודים מעשיים המתקיימים בשטח פתוח לקראת בחינות בגרות של כיתות י״א ו־י״ב, שבהתאם לאופיים ולטיבם לא ניתן לקיימם באופן מקוון, בשל צורך בציוד או בתשתיות החיוניים ללימודים כאמור אשר מצויים במקום הפעילות;
(1א)
ההגבלות האמורות בפסקה (1) לעניין קבוצות קבועות לא יחולו לעניין הפעילויות המפורטות להלן:
(א)
פעילות של תלמידים ספורטאים בנבחרת ספורט בית ספרית או במועדון ספורט בית ספרי בפיקוח משרד החינוך המשתתפים במפעלים או בתחרויות של משרד החינוך או של התאחדות הספורט לבתי ספר בישראל;
(ב)
שיעורי חינוך גופני המתקיימים בשטח פתוח בלבד;
(1ב)
(בוטלה);
(2)
איש צוות קבוע יוכל לפגוש ארבע קבוצות קבועות שונות לכל היותר; האמור בפסקה זו לא יחול על כל אחד מאלה:
(א)
פעילות כאמור בסעיף 10(ג)(4) ו־(6) לחוק;
(ב)
מורה לחינוך גופני בפעילות כאמור בתקנה 2(ב)(2א2) ו־(2א7), ובלבד שבכל עת הוא עוטה מסכה ושנשמר מרחק של שני מטרים לפחות בינו לבין התלמידים;
(ג)
מורה לשל״ח ועל איש צוות בחווה חקלאית או במרכז לחינוך ימי, ובלבד שהפעילות מתקיימת בשטח פתוח, שבכל עת הוא עוטה מסכה ושנשמר מרחק של שני מטרים לפחות בינו לבין התלמידים;
(ד)
איש צוות שהציג אישור ”תו ירוק“ למנהל המוסד;
(3)
על אף האמור בפסקה (2) –
(א)
בכיתות א׳ עד ג׳ בבית ספר – איש צוות יפגוש שלוש קבוצות לכל היותר, אלא אם כן מתקיים בו האמור בפסקאות (2)(א) עד (ד);
(ב)
(נמחקה);
(ג)
(נמחקה);
(ד)
(נמחקה).
צהרון [תיקון: תשפ״א־4, תשפ״א־5, תשפ״א־15, תשפ״א־32, תשפ״א־35, תשפ״א־36, תשפ״א־38, תשפ״א־40, תשפ״א־43, תשפ״א־61, תשפ״א־63]
(א)
תלמידים המשתתפים בצהרון ישהו באותה קבוצה קבועה שעמה שהו בשעות הלימודים.
(ב)
ניתן לצרף יחד תלמידים לקבוצת צהרון קבועה משתי קבוצות קבועות, ככל האפשר, ולכל היותר משלוש כיתות אורגניות, ובלבד שמספר התלמידים בקבוצה זו לא יעלה על 28 תלמידים.
מוסד לחינוך מיוחד
פעילות במוסד לחינוך מיוחד תתקיים שישה ימים בשבוע, למעט מוסד כאמור הפועל בשגרה חמישה ימים בשבוע.
פעילות חינוך בלתי פורמלי לילדי עובדים חיוניים [תיקון: תשפ״א, תשפ״א־4]
(א)
פעילות חינוך בלתי פורמלי לילדי עובדים חיוניים מגיל 3 עד 12 תתקיים בקבוצות של עד 10 משתתפים, לרבות אנשי צוות.
(ב)
פעילויות לילדי עובדים חיוניים מגיל לידה עד גיל 3 שנים יתקיימו במקום המשמש או הנועד לשמש מקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות, ובלבד שהתקיימו תנאים אלה:
(1)
מספר הילדים במקום כאמור לא יעלה על שמונה ואולם אם מספר הילדים עולה על חמישה תותר הפעילות בתנאי שיש במקום שני מטפלים לפחות;
(2)
(נמחקה);
(3)
(נמחקה);
(4)
(נמחקה).
(ב1)
בעל מוסד המפעיל פעילות כאמור בתקנה זו לא יקלוט ילד למסגרת, אלא אם כן העובד החיוני הציג לפני המפעיל האחראי על מקום כאמור הצהרה בכתב או אישור אחר, כי הוא עובד חיוני.
(ג)
פעילות לילדי עובדים חיוניים כאמור בתקנה זו תתקיים כך שלכל קבוצה יוקצה חלל סגור ונפרד המשמש רק אותה; בחצר או באזורי המעבר לא תשהה יותר מקבוצה אחת בכל עת; ככל האפשר, יוקצו לכל קבוצה שירותים וכיור נפרדים; הצוות ימנע מעבר של ילדים בין מרחבי הפעילות המיועדים לכל קבוצה באותה עת; אין באמור כדי למנוע שהיית כמה קבוצות במבנה, כל עוד ניתן לעמוד בתנאים כאמור בסעיף זה.
(ד)
פעילות לילדי עובדים חיוניים כאמור בתקנה זו תתקיים בקבוצות קבועות עם אנשי צוות קבועים, בלא תחלופה של אנשי הצוות או של ילדים בין הקבוצות, ולא תהיה פעילות של מפעילים חיצוניים.
פעילות בית ספר שניתן בו חינוך על־יסודי לנוער נושר ובסיכון [תיקון: תשפ״א־15, תשפ״א־27]
פעילות בית ספר שניתן בו חינוך על־יסודי לנוער נושר ובסיכון כאמור בסעיף 10(ג)(4) לחוק תתקיים שישה ימים בשבוע, למעט בית ספר כאמור הפועל בשגרה חמישה ימים בשבוע, באופן המפורט להלן:
(1)
יתקיימו לימודים בקבוצות קבועות של עד 18 תלמידים בכיתה;
(2)
הלימודים יתקיימו בבית הספר או במבנים שיאושרו על ידי משרד החינוך או משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, לפי העניין;
(3)
אם לא ניתן לקיים למידה כאמור במשך ימות השבוע שבהם מתקיימים לימודים, הלימודים יתקיימו באופן האמור יומיים בשבוע לכל הפחות, ובשאר הימים תתקיים למידה מהבית;
(4)
אין באמור כדי למנוע למידה במשמרות, ובלבד שתתקיים חמישה ימים בשבוע לפחות.
פעילויות מתנדבים לפי סעיף 10(ג)(8) או (13) לחוק [תיקון: תשפ״א־32, תשפ״א־35, תשפ״א־36, תשפ״א־38, תשפ״א־40]
פעילויות מתנדבים כאמור בסעיף 10(ג)(8) או (13) לחוק יתקיימו בקבוצות של עד 10 משתתפים, לצרכים ולמטרות שקבע המנהל הכללי של משרד להשכלה גבוהה ומשלימה ובהתאם לתנאים שקבע ובכפוף להוראות המנהל.
[תיקון: תשפ״א־6, תשפ״א־8]
(פקעה).
לימודים בכיתות א׳ ומעלה [תיקון: תשפ״א־10, תשפ״א־15, תשפ״א־17, תשפ״א־32, תשפ״א־35, תשפ״א־36, תשפ״א־38, תשפ״א־40, תשפ״א־43, תשפ״א־56, תשפ״א־58, תשפ״א־61, תשפ״א־63]
פעילות כאמור בתקנה 2(ב)(2א2), (2א7) ו־(ב1) תתקיים בכפוף להוראות אלה:
(1)
בכיתות א׳ עד ד׳ – תיחשב כל הכיתה כקבוצה קבועה ונפרדת;
(2)
בכיתות ה׳ ומעלה – בקבוצות קבועות של עד 20 תלמידים בכיתה;
(3)
המנהל הכללי של משרד החינוך או שר החינוך רשאי, לפי העניין, לאשר חריגה של מספר התלמידים המרבי בקבוצה, מעבר לאמור בפסקה (2), במתן עדיפות למוסדות הנמצאים באזורים בעלי שיעור תחלואה נמוך, ובלבד שהמספר הכולל של הקבוצות המוחרגות לא יעלה על 10% מהכיתות לפי חלוקתן או לפי פעילותן לפני פרסום תקנות אלה; חריגה כאמור תאושר באופן המפורט להלן:
(א)
חריגה מעל ל־20 תלמידים ועד 22 תלמידים בקבוצה תאושר בידי המנהל הכללי של משרד החינוך;
(ב)
חריגה מעל ל־22 תלמידים ועד 24 תלמידים בקבוצה תאושר בידי שר החינוך;
(4)
בכיתות ז׳ עד י׳ בבית ספר אשר ביקש להצטרף לתכנית ”מגן חינוך“ – כל כיתה תיחשב כקבוצה קבועה ונפרדת, לאחר שהמנהל הכללי של משרד החינוך אישר כי התקיימו לגבי הכיתות האמורות באותו מוסד כל אלה:
(א)
התקבלו הסכמות של 75% מהורי התלמידים בכיתות האמורות במוסד לבצע בדיקות קורונה לתלמידים אחת לשבוע, ולגבי תלמידים בגילי 14 ומעלה – ניתנה גם הסכמתם לכך;
(ב)
אחת לשבוע מתקיים במוסד דיגום במסגרת תכנית ”מגן חינוך“ בקרב כל התלמידים שניתנה בעניינם הסכמה לפי פסקת משנה (א);
(ג)
בשבוע שבו ניתן אישור המנהל הכללי של משרד החינוך כאמור בפסקה זו, בוצעו בדיקות קורונה במוסד ל־60% מהתלמידים בכיתות האמורות במוסד לפחות;
(ד)
במניין ההסכמות לבצע בדיקות כאמור בפסקת משנה (א) וכן במניין ההשתתפות בדיגום כאמור בפסקת משנה (ב), יבואו גם תלמידים בעלי אישור ”תו ירוק“;
(5)
בכיתות י״א או י״ב שבהן שיעור התלמידים בעלי אישור ”תו ירוק“ מתוך סך כל תלמידי השכבות האמורות הוא 65% לפחות – תיחשב כל כיתה כקבוצה קבועה ונפרדת;
(6)
על אף האמור בתקנה 7(ב)(6) לתקנות הגבלת פעילות, בפעילות כאמור בתקנה 2(ב)(2א2) ו־(2א7) ניתן לקיים שיעור שחייה בבריכת שחייה המצויה במבנה, ובלבד שבריכת השחייה והמבנה שבו היא מצויה משמשים באותן שעות לשיעורי שחייה לתלמידים כאמור בלבד, ואינם פתוחים לציבור בשעות אלה.
פעילות בשטח פתוח [תיקון: תשפ״א־11, תשפ״א־14, תשפ״א־15, תשפ״א־32, תשפ״א־35, תשפ״א־36, תשפ״א־38, תשפ״א־40, תשפ״א־43]
פעילות כאמור בתקנה 2(ב)(2א3) תתקיים בתנאים אלה:
(1)
כל קבוצה קבועה תיפגש עם איש צוות קבוע אחד בכל המפגשים;
(2)
על אף האמור בפסקה (1) –
(א)
ניתן לקיים פגישה פרטנית של תלמיד אחד עם יועץ חינוכי שאינו איש הצוות הקבוע הנפגש עם הקבוצה שאליה משתייך אותו תלמיד;
(ב)
אין בפסקה זו כדי למנוע השתתפות סייע של תלמיד, נוסף על איש הצוות הקבוע הנפגש עם הקבוצה, ויראו אותו כתלמיד לעניין מניין המשתתפים בפעילות כאמור בתקנה זו;
(3)
כלל המשתתפים יאכלו את ארוחותיהם בנפרד;
(4)
יישמר מרחק של שני מטרים בין משתתף אחד לאחר בכל עת, והפעילות לא תכלול מגע בין המשתתפים;
(5)
המרחק בין קבוצה אחת לאחרת לא יפחת מ־100 מטרים.
[תיקון: תשפ״א־11, תשפ״א־14, תשפ״א־32, תשפ״א־35, תשפ״א־36, תשפ״א־38, תשפ״א־40]
(בוטלה).
לימודים מעשיים [תיקון: תשפ״א־14, תשפ״א־27, תשפ״א־43]
פעילות כאמור בתקנה 2(ב)(2א5) תתקיים כך שכל קבוצה קבועה תיפגש עם שלושה אנשי צוות קבועים לכל היותר בכל המפגשים.
תנועות וארגוני נוער [תיקון: תשפ״א־24, תשפ״א־27, תשפ״א־48, תשפ״א־56]
פעילות כאמור בתקנה 2(ב)(2ב1) תתקיים בתנאים אלה:
(1)
בקבוצות קבועות של עד 50 משתתפים בשטח פתוח;
(2)
כל קבוצה קבועה תפגוש מדריך אחד קבוע לכל היותר בכל המפגשים;
(3)
המשתתפים יאכלו את ארוחותיהם בנפרד;
(4)
יישמר מרחק של שני מטרים בין משתתף אחד לאחר בכל עת, והפעילות לא תכלול מגע בין המשתתפים;
(5)
המרחק בין קבוצה אחת לאחרת לא יפחת מ־100 מטרים;
(6)
בכל תנועת נוער וארגון נוער ימונה ממונה על ענייני קורונה ובכל סניף של תנועה או ארגון כאמור ימונה נאמן קורונה, אשר יהיו אחראים על שמירת הכללים המנויים בתקנות אלה בפעילות התנועה או הארגון.
פעילות מוסד להשכלה או הכשרה בתו ירוק [תיקון: תשפ״א־56, תשפ״א־61, תשפ״א־63]
פעילות כאמור בתקנה 2(ב)(2א10) תתקיים בתנאים אלה:
(1)
בעל המוסד ימנה ממונה קורונה שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בתקנה זו;
(2)
בעל המוסד יציב שלט בכניסה למקום שבו מתקיימת הפעילות, במקום בולט לעין, בשפות עברית, ערבית ואנגלית, בדבר חובת הצגת אישור ”תו ירוק“ כתנאי לכניסה למקום; לעניין תקנה זו, ”מקום“ – בכלל זה בניין, כיתת לימוד או אולם הרצאות;
(3)
בעל המוסד יתיר כניסה למקום רק למי שהציג, כתנאי לכניסתו, אישור ”תו ירוק“, בצירוף הצגת תעודה מזהה, ואם הציג מסמך כאמור בתקנה 8ב(ג)(1) לתקנות הגבלת פעילות – לאחר סריקת המסמך כמפורט בתקנה 8ב(ד) לתקנות האמורות; האמור בפסקה זו לא יחול לעניין כניסתם של עובדי המוסד;
(4)
במוסד שרק בחלק מהמקומות בו חלה החובה להצגת אישור ”תו ירוק“ כתנאי לכניסה למקומות כאמור, בשל כך שמתקיימת בו פעילות כאמור בתקנה 2(ב)(2א5), יפעל בעל המוסד לקיום הפרדה מוחלטת בין האזורים במוסד שלא חלה לגביהם החובה להצגת אישור ”תו ירוק“ בכניסה למקום הפעילות, לבין שאר האזורים, ובכלל זה באמצעות שימוש במתחמים או בבניינים נפרדים, או בקיום הפעילות בימים ובשעות נפרדים;
(5)
מספר התלמידים לא יעלה על האמור בתקנה 9(א)(7)(א) לתקנות הגבלת פעילות;
(6)
הפעילות תתקיים בישיבה בלבד; בעל המוסד יוודא כי בהושבה של התלמידים יישמר מרחק של שני מטרים, ככל האפשר, ולכל הפחות כיסא אחד ריק ביניהם; האמור בפסקה זו לא יחול על עובדי המוסד;
(7)
בעל המוסד יוודא כי המרחק בין איש הצוות לבין התלמידים לא יפחת מארבעה מטרים;
(8)
בעל המוסד יציב סדרנים שיידעו את התלמידים ואת עובדי המוסד, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת השמירה על הוראות תקנה זו, לרבות חובת עטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית; מספר הסדרנים יהיה ביחס של סדרן אחד לכל 75 תלמידים;
(9)
בעל המוסד יידע את התלמידים ואת עובדי המוסד כי לא ניתן לאכול בעת הפעילות, ויתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין זה;
(10)
בעל המוסד יווסת את כניסת התלמידים למקום ויציאתם ממנו, כך שהתלמידים ייכנסו ויצאו באופן הדרגתי;
(11)
בעל המוסד יודיע במערכת הכריזה, אם קיימת במוסד מערכת כריזה, ובאמצעות שילוט, על החובה לעטות מסכה ועל החובה לשבת במהלך הפעילות;
(12)
בעל המוסד יציב שלט במקום בולט לעין ובו יצוין שמו של מנהל המוסד.
[תיקון: תשפ״א־14, תשפ״א־32, תשפ״א־35, תשפ״א־36, תשפ״א־38, תשפ״א־40, תשפ״א־43]
(בוטלה).
[תיקון: תשפ״א־20, תשפ״א־26, תשפ״א־32]
(בוטלה).
[תיקון: תשפ״א־61, תשפ״א־63]
(פקעה).

פרק ד׳: פנימיות

פנימיות [תיקון: תשפ״א־4, תשפ״א־6, תשפ״א־7, תשפ״א־9, תשפ״א־32, תשפ״א־35, תשפ״א־36, תשפ״א־38, תשפ״א־40, תשפ״א־48, תשפ״א־56, תשפ״א־61, תשפ״א־63]
בלי לגרוע מהאמור בפרק ב׳ לתקנות אלה, לא יפעיל בעל מוסד פנימייה בדרך של פתיחתה לתלמידים, אלא לפי תנאים אלה:
(1)
בעל המוסד ימנה אדם שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בתקנה זו (להלן – ממונה קורונה);
(2)
בעל המוסד יידע את התלמידים השוהים בפנימייה בנוגע לכללים החלים בפנימייה, לרבות האמור בפסקה (3), ובכלל זה בעניין החלוקה לקבוצות והמסלול שנקבע בידי בעל המוסד כאמור בפסקה (3)(ב);
(3)
בעל המוסד יקבע ויפעיל מנגנון להפרדת השוהים בפנימייה לקבוצות קבועות נפרדות, למשך כל שעות היממה, לרבות בזמן פעילות לימודית, בזמן החופשי, באכילה ובלינה, כמפורט להלן; בתקנה זו, ”יציאה מחוץ לשטח הפנימייה“ – למעט מעבר רגלי בין אזור הלימודים לאזור מגורים סמוך:
(א)
בפנימייה המיועדת לתלמידים עד גיל תיכון שמתקיים בה האמור בסעיף 10(ג)(5) לחוק – בקבוצות של עד 18 תלמידים, ויחולו לעניין כניסה ויציאה משטח הפנימייה הוראות תקנות הגבלת פעילות;
(ב)
בפנימייה על־תיכונית – אחד מאלה:
(1)
מסלול פתוח – בקבוצות של עד 18 תלמידים, ויחולו לעניין כניסה ויציאה מחוץ לשטח הפנימייה הוראות תקנות הגבלת פעילות;
(1א)
אם מתקיים בה האמור בסעיף 10(ג)(5) לחוק והיא מיועדת לתלמידים נושרים או לתלמידים בסיכון – תקיים פעילות בהתאם לפסקת משנה 29(3)(א) או (3)(ב)(2);
(2)
מסלול סגור – אם לא מתקיים בה האמור בפסקת משנה (1א) – בקבוצות של עד 50 תלמידים, ויחולו לעניין כניסה ויציאה מחוץ לשטח הפנימייה הוראות אלה:
(א)
בשבועיים הראשונים שלאחר הגעתם לפנימייה התלמידים ואנשי הצוות לא יצאו מחוץ לשטח הפנימייה, אלא כאמור בפסקת משנה (ד);
(ב)
לאחר התקופה האמורה בפסקת משנה (א), ואם התלמידים במוסד מתכוונים לשהות בו לתקופה של עוד 30 ימים לפחות, ניתן לאחד קבוצה קבועה עם קבוצות קבועות אחרות שקיימו את האמור בפסקת משנה (א), ובלבד שאף אחד מהתלמידים בכל אחת מהקבוצות אינו חולה;
(ג)
אוחדו קבוצות קבועות כאמור בפסקת משנה (ב), לא תתאפשר יציאה מחוץ לשטח הפנימייה אלא כאמור בפסקת משנה (ד);
(ד)
יצא תלמיד או איש צוות מחוץ לשטח הפנימייה, לא יוכל לחזור לשטח הפנימייה, אלא אם כן הצטרף לקבוצה חדשה של עד 50 תלמידים המגיעים לפנימייה, כאמור בפסקת משנה (א); אם אין אפשרות להצטרפות לקבוצה חדשה כאמור, החזרה לשטח הפנימייה תהיה בכפוף לכך שהתלמיד שהה בבידוד במקום שהוקצה לכך בפנימייה, כאמור בפסקה (9), במשך 14 ימים;
(ה)
הוראות פסקאות משנה (א) ו־(ד) לא יחולו על איש צוות הנמנה עם צוות המוסד אם מתקיימת הפרדה מוחלטת בין איש הצוות לבין התלמידים; לעניין זה, ”הפרדה מוחלטת“ – איש הצוות אינו שוהה עם התלמידים בחלל משותף במוסד ואינו נמצא בקרבתם כלל, לרבות בעת מעבר בתוך שטחי הפנימייה ובעת היציאה ממנה והכניסה אליה או שישנה מחיצה בגובה 250 ס״מ לפחות בכל הכיוונים, המפרידה בין איש הצוות לבין התלמידים;
(ג)
בפנימייה המיועדת לתלמידים עד גיל תיכון שלא מתקיים בה האמור בסעיף 10(ג)(5) לחוק – בקבוצות במסלול פתוח או סגור כאמור בפסקה (ב); ואולם על אף האמור בפסקת משנה (ב)(2)(ד), יצא תלמיד פנימייה כאמור בפסקת משנה זו מחוץ לשטח הפנימייה, לא יוכל לחזור לשטח הפנימייה אלא אם כן הצטרף לקבוצה חדשה של עד 50 תלמידים, או לאחר פיזור וכינוס מחדש של כל תלמידי הפנימייה לפי הוראות תקנות אלה;
(ד)
(פקעה);
(ה)
בפנימייה ש־90% לפחות מהתלמידים בה הם בעלי אישור ”תו ירוק“ – בקבוצות קבועות ונפרדות של 500 תלמידים לכל היותר, ויחולו לעניין כניסה ויציאה מחוץ לשטח הפנימייה תקנות הגבלת פעילות;
(ו)
בפנימייה המיועדת לתלמידים עד גיל תיכון ש־90% לפחות מהתלמידים בה בכיתות י״א ו־י״ב הם בעלי אישור ”תו ירוק“ –
(1)
לעניין תלמידי כיתות י״א ו־י״ב – בקבוצות קבועות ונפרדות של 500 תלמידים לכל היותר; ויחולו לעניין כניסה ויציאה מחוץ לשטח הפנימייה תקנות הגבלת פעילות;
(2)
לעניין שאר התלמידים – יחולו הוראות פסקאות משנה (א) או (ג) לפי העניין;
(4)
בעל המוסד יקבע ויפעיל מנגנון להקצאת מרחבי פעילות ומיתקנים נפרדים לכל קבוצה כאמור בפסקה (3), ובכלל זה אזור מגורים, חצר, חדרי לימוד, שירותים, מקלחות וכיורים, ולמניעת מעבר של תלמידים בין מרחבי הפעילות והמיתקנים;
(5)
בעל המוסד יצמצם, ככל האפשר, את השימוש במרחבי פעילות משותפים לקבוצות שונות של תלמידים, ובכלל זה מעבדות, חדרי מחשבים וחדרי סטודיו; בכל מקרה לא יהיה שימוש במרחבי פעילות משותפים באותו זמן;
(6)
לגבי חדרי לינת תלמידים יחולו הוראות אלה:
(א)
בעל המוסד לא ישכן יותר מחמישה תלמידים בחדר לינה אחד;
(ב)
כל התלמידים בחדר יהיו מאותה קבוצה קבועה;
(ג)
המרחק בין מיטה למיטה בחדר יהיה שני מטרים לפחות, ואולם אין באמור כדי למנוע שיכון תלמידים ללינה במיטות דו־קומתיות;
(7)
בעל המוסד ידאג לכך שיהיו אנשי צוות קבועים לכל קבוצה קבועה, בלא מעבר של אנשי צוות בין הקבוצות הקבועות;
(8)
(נמחקה);
(9)
התברר לבעל מוסד כאמור בסעיף 10(ג)(5) לחוק כי תלמיד בפנימייה חייב בבידוד לפי צו בידוד בית, ידאג בעל המוסד למקום בידוד בעבור התלמיד, ידאג לרווחתו במהלך הבידוד, ויחול סעיף 22טו לחוק;
(10)
בעל המוסד ידאג לשמירה על כללי ההגיינה המפורטים להלן:
(א)
בסמוך למבנה מגורים מבודד יציב בעל המוסד פח אשפה גדול ונפרד בעבור אשפה שתיאסף מחדרי אותו מבנה בלבד;
(ב)
מניעת שימוש בחפצים משותפים, כגון מברשת שיניים, מגבות, מצעים, בגדים וכלי אוכל;
(ג)
תלמיד או איש צוות המצוי בבידוד יאחסן בגדים ומצעים לכיבוס בשקית ייעודית בחדרו, עד למועד הכביסה;
(ד)
מוצרים חד־פעמיים יושלכו לשקית אשפה ייעודית בחדר הבידוד;
(11)
בפנימייה שנקבע כי פעילותה תתקיים במסלול הסגור כאמור בפסקה (3)(ב)(2), ידאג בעל המוסד כי טרם כניסת עובד למוסד, יוסברו לעובד כללי הפעלת המוסד לפי מסלול זה, לרבות לעניין כניסה, יציאה ושהייה, ולא יאפשר את כניסת העובד למוסד, אלא לאחר שחתם על טופס הסכמה לעבודה ולקיום תנאי המסלול הסגור; אין באמור בתקנה זו כדי לגרוע מזכותם של בעל מוסד ועובד המוסד להסכים על תנאים נוספים לצורך הסכמת העובד כאמור בפסקה זו, ובלבד שלא יהיה תוקף לתניה המתגברת על הוראות תקנות אלה.

פרק ה׳: שונות

עונשין [תיקון: תשפ״א־4, תשפ״א־5, תשפ״א־39, תשפ״א־56]
בעל מוסד העושה אחד מאלה דינו – קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל״ז–1977:
(1)
מפעיל מוסד המקיים פעילות חינוך בדרך של פתיחתו לתלמידים בו, בניגוד לאמור בתקנה 2, לפי המפורט להלן:
(א)
מוסד שמספר התלמידים השוהים בו לא עולה על 35;
(ב)
מוסד שמספר התלמידים השוהים בו עולה על 35;
(2)
מפעיל מוסד המקיים פעילות חינוכית כאמור בתקנה 2(ב)(2א) עד (2ג) או בסעיף 10(ג) לחוק, המקיים פעילות חינוך בדרך של פתיחתו לתלמידים או למטופלים בו, בניגוד להוראת ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות או רופא מחוזי כאמור בסעיף 21(א);
(3)
בעל מוסד המפעיל פנימייה בדרך של פתיחתה לתלמידים –
(א)
בלי שמינה ממונה קורונה כאמור בתקנה 29(1);
(ב)
בלי שקבע והפעיל מנגנון להפרדת השוהים בפנימייה לקבוצות קבועות נפרדות ולהקצאת מרחבי פעילות ומיתקנים נפרדים לכל קבוצה כאמור בתקנה 29(3) ו־(4);
(ג)
ששיכן יותר מחמישה תלמידים בחדר כאמור בתקנה 29(6)(א);
(4)
בעל מוסד להשכלה או הכשרה מקצועית לבגירים או מוסד תורני על־תיכוני, למעט פנימייה, שהפעלתו הותרה לפי תקנה 2(ב)(2א10), אשר התיר כניסה למקום למי שלא הציג אישור ”תו ירוק“, או מסמך כאמור בתקנה 8ב(ג)(1) לתקנות הגבלת פעילות, בניגוד לאמור בתקנה 28ה2(3).
עבירה מינהלית [תיקון: תשפ״א־39]
(א)
עבירה על הוראה מההוראות המפורטות בטור א׳ שבתוספת הרביעית היא עבירה מינהלית כמשמעותה בחוק העבירות המינהליות, התשמ״ו–1985 (להלן – חוק העבירות המינהליות), והוראות החוק האמור יחולו עליה בשינויים המחויבים.
(ב)
לעבירה מינהלית כאמור בתקנת משנה (א) יהיה קנס מינהלי קצוב, כקבוע לצדה בטור ב׳ שבתוספת הרביעית.
(ג)
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית כאמור בתקנת משנה (ב) שהיא עבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק העבירות המינהליות, הוא כפל הקנס המינהלי האמור בתקנת משנה (ב), או קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, לפי הנמוך מביניהם.
(ד)
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית כאמור בתקנת משנה (ב) שהיא עבירה מינהלית נמשכת יהיה בשיעור חמישית מהקנס הקבוע בתקנת משנה (ב) לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שנקבע בהתראה כאמור בסעיף 8(ב1) לחוק העבירות המינהליות.
גורם מוסמך להטלת קנס מינהלי [תיקון: תשפ״א־56]
(א)
הגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי תקנה 30(1), (2) ו־(4) הוא כל אחד מאלה:
(1)
שוטר;
(2)
מפקח שהוא עובד המדינה שנתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל דין, וכן פקח שמינה מנהל רשות הטבע והגנים הלאומיים לפי סעיף 58 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ח–1998;
(3)
עובד רשות מקומית שהוסמך עד יום ט״ו בסיוון התש״ף (7 ביוני 2020) לפי סעיף 5(ב) לחוק העבירות המינהליות;
(4)
(5)
(6)
(ב)
הגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי תקנה 30(3) הוא גורם מוסמך כאמור בפסקאות (1) ו־(2) לתקנת משנה (א).
(ג)
גורם מוסמך כאמור בפסקאות (3) עד (6) לתקנת משנה (א) לא יפעיל את סמכויותיו כלפי מוסד חינוך בבעלות הרשות המקומית.
סמכויות שוטר
לשם אכיפת ההוראות לפי תקנות 2, 21(א) ו־29, יהיו לשוטר סמכויות אלה:
(1)
להורות לכל אדם לפעול בהתאם לתקנות אלה או להפסיק פעילות בניגוד להן;
(2)
למנוע כניסת אדם למקום אם יש בכך הפרה של התקנות.
אי־גריעה מהוראות המנהל [תיקון: תשפ״א־27]
אין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מהוראות המנהל ובכלל זה הוראות המנהל לעניין בחינות, ילדי עובדים חיוניים, הזנה והוראות המנהל לעניין עטיית מסכה לפי סעיף 3ה(ה) לצו בידוד בית המפורסמות באתר האינטרנט של משרד הבריאות, ובלבד שהוראות המנהל לא יסתרו את הוראות תקנות אלה.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ח באלול התש״ף (17 בספטמבר 2020).
תוקף [תיקון: תש״ף, תשפ״א, תשפ״א־2, תשפ״א־3, תשפ״א־4, תשפ״א־5, תשפ״א־10, תשפ״א־15, תשפ״א־20, תשפ״א־22, תשפ״א־26, תשפ״א־32, תשפ״א־35, תשפ״א־36, תשפ״א־38, תשפ״א־40, תשפ״א־42, תשפ״א־43, תשפ״א־48, תשפ״א־56, תשפ״א־61, תשפ״א־63]
תקנות אלה יעמדו בתוקף עד יום א׳ באייר התשפ״א (13 באפריל 2021).
הוראת שעה – קייטנה [תיקון: תשפ״א־63]
על אף האמור בתקנות אלה, בתקופה שמיום כ״ט בניסן התשפ״א (11 באפריל 2021) עד יום א׳ באייר התשפ״א (13 באפריל 2021), יראו כאילו – הנוסח שולב בתקנות כהוראת שעה מיום 11.4.2021 עד יום 13.4.2021.
[תיקון: תשפ״א־63]

תוספת ראשונה (בוטלה)

[תיקון: תשפ״א־63]

תוספת שנייה (בוטלה)

תוספת שלישית

(תקנות 10(א)(1) ו־12(ד))

מבנה המוסד, הציוד, המיתקנים והחצר יהיו נקיים.
יש לבצע ניקיון יסודי וחיטוי בכל שטח מוסד בסוף כל יום פעילות.
בלי לגרוע מהאמור בפרט 2, יש לבצע ניקיון כמה פעמים במהלך היום בחדרי שירותים, בחדר המטבח, במשחקים ובמיתקני חצר ולאחר כל שימוש במקלדות ומסכי מגע.
יש לבצע חיטוי לכל המפורטים להלן בתדירות שלצדם:
(א)
כל שטח המוסד – בסוף כל יום;
(ב)
משטחים הנמצאים במקומות סגורים (כיתות, אולמות וכיו״ב) שבהם נוגעים בתדירות גבוהה כגון: ידיות, כפתורים ומתגים, מקלדות, מסכי מגע, מעקות, שולחנות, משטחי עבודה, משחקים ומיתקני חצר (מגלשות, נדנדות, מעקות) – בתדירות גבוהה במהלך יום הפעילות.
החיטוי יתבצע לפי המפורט להלן:
(א)
חיטוי יתבצע באמצעות חומר חיטוי על בסיס אלכוהול בריכוז של 70% לפחות או באמצעות תמיסת כלור (למשל sodium hypochlorite 0.1%); ניתן להכין תמיסה המורכבת מ־40 מ״ל אקונומיקה ו־1 ליטר מים;
(ב)
לפני ביצוע החיטוי יש לנקות את המשטח המיועד לחיטוי. הניקוי יתבצע באמצעות מים וסבון על ידי ניגוב ושפשוף האזור שיש לנקות;
(ג)
החיטוי יתבצע על ידי ניגוב המשטחים בחומר החיטוי וייבוש טבעי. אין לבצע חיטוי בדרך של ערפול בחלל או שימוש במערפל (”פוגר“).
יש להציב אמצעים לחיטוי ידיים במקומות נגישים ונראים לעין.

תוספת רביעית

(תקנה 31(א) ו־(ב))

[תיקון: תשפ״א־39, תשפ״א־56]
 טור א׳
העבירות המינהליות
טור ב׳
קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים
(1)30(1)(א), (2)5,000
(1א)30(1)(ב)10,000
(2)30(3)(ב)5,000
(3)30(3)(ג)1,000
(4)30(4)5,000
[תיקון: תשפ״א־15, תשפ״א־20, תשפ״א־24, תשפ״א־26, תשפ״א־29, תשפ״א־30, תשפ״א־32, תשפ״א־35, תשפ״א־36, תשפ״א־38, תשפ״א־40, תשפ״א־43, תשפ״א־47, תשפ״א־48, תשפ״א־60]

תוספת חמישית

[תיקון: תשפ״א־61, תשפ״א־62, תשפ״א־63]
(1) (נמחק)
(2) אבו סנאן
(3) אבו עבדון (שבט)
(4) אבו עמאר (שבט)
(5) אבו עמרה (שבט)
(6) אבו קורינאת (שבט)
(7) אבו רובייעה (שבט)
(8) (נמחק)
(9) אור עקיבא
(10) (נמחק)
(11) אזור
(12) (נמחק)
(13) אילת
(14) אכסאל
(15) אל־בטוף
(16) אל־קסום
(17) אלונה
(18) אליכין
(19) אלעד
(20) אלפי מנשה
(21) אסד (שבט)
(22) (נמחק)
(23) אעצם (שבט)
(24) אפיניש (שבט)
(25) אשדוד
(26) אשכול
(27) אשקלון
(28) באר טוביה
(29) באר יעקב
(30) באר שבע
(31) בוסתן–אל־מרג׳
(32) בוקעאתא
(33) בית אריה
(34) בית דגן
(35) בית שמש
(36) בני ברק
(37) בני עי״ש
(38) בני שמעון
(39) בנימינה–גבעת עדה
(40) בסמ״ה
(41) ברנר
(42) בת ים
(43) ג׳דיידה–מכר
(44) ג׳ולס
(45) ג׳נאביב (שבט)
(46) ג׳סר א־זרקא
(47) ג׳ש (גוש חלב)
(48) גבעת שמואל
(49) גבעתיים
(50) גדרה
(51) גדרות
(52) גולן
(53) גזר
(54) גן יבנה
(55) גן רווה
(56) גני תקווה
(57) (נמחק)
(58) דייר אל־אסד
(59) דייר חנא
(60) דימונה
(61) דרום השרון
(62) הגלבוע
(63) הגליל העליון
(64) הגליל התחתון
(65) הוד השרון
(66) הוואשלה (שבט)
(67) הוזייל (שבט)
(68) הערבה התיכונה
(69) (נמחק)
(70) הרצליה
(71) זבולון
(72) זכרון יעקב
(73) ח׳ואלד (שבט)
(74) חבל אילות
(75) חבל יבנה
(76) חבל מודיעין
(77) חדרה
(78) חולון
(79) חוף אשקלון
(80) חוף הכרמל
(81) חוף השרון
(82) חורפיש
(83) חיפה
(84) חצור הגלילית
(85) טבריה
(86) טובא–זנגריה
(87) טייבה
(88) טירת כרמל
(89) טמרה
(90) יבנאל
(91) יבנה
(92) יהוד
(93) יואב
(94) יסוד המעלה
(95) יוקנעם עילית
(96) ירושלים
(97) כאבול
(98) כאוכב אבו אל־היג׳א
(99) כוכב יאיר
(100) כפר ברא
(101) כפר ורדים
(102) כפר יונה
(103) כפר כמא
(104) כפר סבא
(105) כפר קרע
(106) כפר שמריהו
(107) כפר תבור
(108) כרמיאל
(109) לב השרון
(110) להבים
(111) לוד
(112) לכיש
(113) מבואות החרמון
(114) מבשרת ציון
(115) מג׳דל שמס
(116) מגדל
(117) מגידו
(118) מגילות ים המלח
(119) מודיעין–מכבים–רעות
(120) (נמחק)
(121) מזכרת בתיה
(122) מזרעה
(123) מטה אשר
(124) מטה יהודה
(125) מטולה
(126) מיתר
(127) מנשה
(128) מסעדה
(129) (נמחק)
(130) מעיליא
(131) מעלה יוסף
(132) מעלה עירון
(133) מרום הגליל
(134) מרחבים
(135) משגב
(136) נהריה
(137) נווה אבות
(138) נווה מדבר
(139) נוף הגליל
(140) נחל שורק
(141) נחף
(142) נס ציונה
(143) נצאצרה (שבט)
(144) נשר
(145) נתניה
(146) סאג׳ור
(147) סביון
(148) סואעד (כמאנה) (שבט)
(149) סח׳נין
(150) סייד (שבט)
(151) ע׳ג׳ר
(152) עומר
(153) עוקבי (בנו עוקבה)
(154) עטאוונה (שבט)
(155) עיילבון
(156) עילוט
(157) עין קנייא
(158) עכו
(159) עמק הירדן
(160) עמק המעיינות
(161) עמק חפר
(162) עמק יזרעאל
(163) עפולה
(164) עראבה
(165) ערבות הירדן
(166) ערד
(167) פוריידיס
(168) פסוטה
(169) פרדס־חנה–כרכור
(170) פרדסיה
(171) פתח תקווה
(172) קבועה (שבט)
(173) קדימה–צורן
(174) קודייראת א־צאנע (שבט)
(175) קוואעין (שבט)
(176) קלנסווה
(177) קצרין
(178) קריית אונו
(179) קריית אתא
(180) קריית ביאליק
(181) קריית גת
(182) קריית טבעון
(183) קריית ים
(184) קריית מוצקין
(185) קריית עקרון
(186) קריית שמונה
(187) ראש העין
(188) ראש פינה
(189) ראשון לציון
(190) רחובות
(191) רכסים
(192) רמלה
(193) רמת גן
(194) רמת השרון
(195) רמת ישי
(196) רמת נגב
(197) רעננה
(198) שבלי – אום אל־גנם
(199) שדות נגב
(200) שוהם
(201) שלומי
(202) שעב
(203) שער הנגב
(204) שפיר
(205) תל־אביב–יפו
(206) תל מונד
(207) תמר
(208) תראבין א־צאנע (שבט)
(210) מג׳ד אל־כרום
(211) צפת
(212) כפר מנדא
(213) ג׳לג׳וליה
(214) עספיא
(215) נצרת
(216) אבן יהודה
(217) קריית מלאכי
(218) ראמה
(219) מצפה רמון
(220) נתיבות
(221) אור יהודה
(222) מגדל העמק
(223) ג׳ת
(224) אופקים
(225) קריית יערים
(226) מעלות–תרשיחא
(227) חריש
(228) שדרות
(229) שפרעם
(230) ירוחם
(231) כעביה–טבאש–חג׳אג׳רה
(232) מגאר
(233) דבוריה
(234) שדות דן
(235) בסמת טבעון
(236) פקיעין (בוקייעה)
(237) בענה
(238) חורה
(239) לקיה
[תיקון: תשפ״א־43, תשפ״א־47, תשפ״א־48, תשפ״א־60]

תוספת שישית

[תיקון: תשפ״א־61]
(1) אבו קורינאת (יישוב) – נווה מדבר
(2) אבו תלול – נווה מדבר
(3) אבטין – זבולון
(4) אבטליון – משגב
(5) אביאל – אלונה
(6) אביבים – מרום הגליל
(7) אביגדור – באר טוביה
(8) אביחיל – עמק חפר
(9) אביטל – הגלבוע
(10) אביעזר – מטה יהודה
(11) אבירים – מעלה יוסף
(12) אבן מנחם – מעלה יוסף
(13) אבן ספיר – מטה יהודה
(14) אבן שמואל – שפיר
(15) אבני איתן – גולן
(16) אבשלום – אשכול
(17) אדירים – הגלבוע
(18) אדמית – מטה אשר
(19) אדרת – מטה יהודה
(20) אודים – חוף השרון
(21) אודם – גולן
(22) אוהד – אשכול
(23) אום אל־קוטוף – מנשה
(24) (נמחק)
(25) אומן – הגלבוע
(26) אומץ – עמק חפר
(27) אור הגנוז – מרום הגליל
(28) אור הנר – שער הנגב
(29) אורה – מטה יהודה
(30) אורות – באר טוביה
(31) אורטל – גולן
(32) אורים – אשכול
(33) אורנים – זבולון
(34) אושה – זבולון
(35) אחווה – באר טוביה
(36) אחוזם – לכיש
(37) אחוזת ברק – עמק יזרעאל
(38) אחיהוד – מטה אשר
(39) אחיטוב – עמק חפר
(40) אחיסמך – חבל מודיעין
(41) איבים – שער הנגב
(42) אייל – דרום השרון
(43) איילת השחר – הגליל העליון
(44) אילון – מטה אשר
(45) אילות – חבל אילות
(46) אילניה – הגליל התחתון
(47) אירוס – גן רווה
(48) איתן – שפיר
(49) איתנים – מטה יהודה
(50) אל־עזי – יואב
(51) אל־עריאן – מנשה
(52) אל־רום – גולן
(53) אל־סייד – אל־קסום
(54) אלומה – שפיר
(55) אלומות – עמק הירדן
(56) אלון הגליל – עמק יזרעאל
(57) אלוני אבא – עמק יזרעאל
(58) אלוני הבשן – גולן
(59) אלוני יצחק – מנשה
(60) אלונים – עמק יזרעאל
(61) אלי–עד – גולן
(62) אליאב – לכיש
(63) אליפז – חבל אילות
(64) אליפלט – מבואות החרמון
(65) אליקים – מגידו
(66) אלישיב – עמק חפר
(67) אלישמע – דרום השרון
(68) אלמגור – עמק הירדן
(69) אלקוש – מעלה יוסף
(70) אמונים – באר טוביה
(71) אמירים – מרום הגליל
(72) אמנון – מבואות החרמון
(73) אמציה – לכיש
(74) אניעם – גולן
(75) אפיק – גולן
(76) אפיקים – עמק הירדן
(77) אפק – מטה אשר
(78) ארבל – הגליל התחתון
(79) ארז – שער הנגב
(80) ארסוף – חוף השרון
(81) אשבול – מרחבים
(82) אשבל – משגב
(83) אשדות יעקב (איחוד) – עמק הירדן
(84) אשדות יעקב (מאוחד) – עמק הירדן
(85) אשחר – משגב
(86) אשל הנשיא – מרחבים
(87) אשלים – רמת נגב
(88) אשרת – מטה אשר
(89) אשתאול – מטה יהודה
(90) באר אורה – חבל אילות
(91) באר גנים – חוף אשקלון
(92) באר טוביה – באר טוביה
(93) באר מילכה – רמת נגב
(94) בארות יצחק – חבל מודיעין
(95) בארותיים – עמק חפר
(96) בארי – אשכול
(97) בוסתן הגליל – מטה אשר
(98) בורגתה – עמק חפר
(99) (נמחק)
(100) בטחה – מרחבים
(101) ביצרון – באר טוביה
(102) ביר הדאג׳ – נווה מדבר
(103) ביריה – מרום הגליל
(104) בית אורן – חוף הכרמל
(105) בית אלעזרי – ברנר
(106) בית אלפא – הגלבוע
(107) בית ברל – דרום השרון
(108) בית גוברין – יואב
(109) בית גמליאל – חבל יבנה
(110) בית הגדי – שדות נגב
(111) בית הלוי – עמק חפר
(112) בית הלל – מבואות החרמון
(113) בית העמק – מטה אשר
(114) בית השיטה – הגלבוע
(115) בית זיד – עמק יזרעאל
(116) בית זית – מטה יהודה
(117) בית זרע – עמק הירדן
(118) בית חירות – עמק חפר
(119) בית חלקיה – נחל שורק
(120) בית חנן – גן רווה
(121) בית חנניה – חוף הכרמל
(122) בית חשמונאי – גזר
(123) בית יהושע – חוף השרון
(124) בית יוסף – עמק המעיינות
(125) בית ינאי – עמק חפר
(126) בית יצחק–שער חפר – עמק חפר
(127) בית לחם הגלילית – עמק יזרעאל
(128) בית מאיר – מטה יהודה
(129) בית נחמיה – חבל מודיעין
(130) בית ניר – יואב
(131) בית נקופה – מטה יהודה
(132) בית עובד – גן רווה
(133) בית עוזיאל – גזר
(134) בית עריף – חבל מודיעין
(135) בית צבי – חוף הכרמל
(136) בית קמה – בני שמעון
(137) בית קשת – הגליל התחתון
(138) בית רבן – חבל יבנה
(139) בית רימון – הגליל התחתון
(140) בית שערים – עמק יזרעאל
(141) בית שקמה – חוף אשקלון
(142) ביתן אהרן – עמק חפר
(143) בלפוריה – עמק יזרעאל
(144) בן זכאי – חבל יבנה
(145) בן עמי – מטה אשר
(146) בן שמן (כפר נוער) – חבל מודיעין
(147) בן שמן (מושב) – חבל מודיעין
(148) בני דקלים – לכיש
(149) בני דרום – חבל יבנה
(150) בני דרור – לב השרון
(151) בני יהודה – גולן
(152) בני נצרים – אשכול
(153) בני עטרות – חבל מודיעין
(154) בני ציון – חוף השרון
(155) בני ראם – נחל שורק
(156) בניה – ברנר
(157) בצרה – חוף השרון
(158) בצת – מטה אשר
(159) בקוע – מטה יהודה
(160) בר גיורא – מטה יהודה
(161) בר יוחאי – מרום הגליל
(162) ברור חיל – שער הנגב
(163) ברוש – בני שמעון
(164) ברכיה – חוף אשקלון
(165) ברעם – הגליל העליון
(166) ברק – הגלבוע
(167) ברקאי – מנשה
(168) בת הדר – חוף אשקלון
(169) בת חן – עמק חפר
(170) בת חפר – עמק חפר
(171) בת שלמה – חוף הכרמל
(172) גאולי תימן – עמק חפר
(173) גאולים – לב השרון
(174) גאליה – גן רווה
(175) גבולות – אשכול
(176) גבים – שער הנגב
(177) גבע – הגלבוע
(178) גבע כרמל – חוף הכרמל
(179) גבעולים – שדות נגב
(180) גבעות בר – בני שמעון
(181) גבעת אבני – הגליל התחתון
(182) גבעת אלה – עמק יזרעאל
(183) גבעת ברנר – ברנר
(184) גבעת השלושה – דרום השרון
(185) גבעת ח״ן – דרום השרון
(186) גבעת חיים (איחוד) – עמק חפר
(187) גבעת חיים (מאוחד) – עמק חפר
(188) גבעת יואב – גולן
(189) גבעת יערים – מטה יהודה
(190) גבעת ישעיהו – מטה יהודה
(191) גבעת כ״ח – חבל מודיעין
(192) גבעת ניל״י – אלונה
(193) גבעת עוז – מגידו
(194) גבעת שמש – מטה יהודה
(195) גבעת שפירא – עמק חפר
(196) גבעתי – באר טוביה
(197) גברעם – חוף אשקלון
(198) גבת – עמק יזרעאל
(199) גדות – הגליל העליון
(200) גדיש – הגלבוע
(201) גדעונה – הגלבוע
(202) גונן – הגליל העליון
(203) גורן – מעלה יוסף
(204) גורנות הגליל – מעלה יוסף
(205) גזית – עמק יזרעאל
(206) גזר – גזר
(207) גיאה – חוף אשקלון
(208) גיבתון – ברנר
(209) גיזו – מטה יהודה
(210) גילון – משגב
(211) גילת – מרחבים
(212) גינוסר – עמק הירדן
(213) גיניגר – עמק יזרעאל
(214) גינתון – חבל מודיעין
(215) גיתה – מעלה יוסף
(216) גלאון – יואב
(217) גליל ים – חוף השרון
(218) גלעד (אבן יצחק) – מגידו
(219) גמזו – חבל מודיעין
(220) גן הדרום – גדרות
(221) גן השומרון – מנשה
(222) גן חיים – דרום השרון
(223) גן יאשיה – עמק חפר
(224) גן נר – הגלבוע
(225) גן שורק – גן רווה
(226) גן שלמה – ברנר
(227) גן שמואל – מנשה
(228) גנות – שדות דן
(229) גנות הדר – לב השרון
(230) גני הדר – גזר
(231) גני טל – נחל שורק
(232) גני יוחנן – גזר
(233) גני עם – דרום השרון
(234) געש – חוף השרון
(235) געתון – מטה אשר
(236) גפן – מטה יהודה
(237) גרופית – חבל אילות
(238) גשור – גולן
(239) גשר – עמק המעיינות
(240) גשר הזיו – מטה אשר
(241) גת (קיבוץ) – יואב
(242) גת רימון – דרום השרון
(243) דבורה – הגלבוע
(244) דבירה – בני שמעון
(245) דברת – עמק יזרעאל
(246) דגניה א׳ – עמק הירדן
(247) דגניה ב׳ – עמק הירדן
(248) דוב״ב – מרום הגליל
(249) דור – חוף הכרמל
(250) דורות – שער הנגב
(251) דחי – בוסתן־אל־מרג׳
(252) דייר ראפאת – מטה יהודה
(253) דישון – מבואות החרמון
(254) דליה – מגידו
(255) דלתון – מרום הגליל
(256) דמיידה – משגב
(257) דן – הגליל העליון
(258) דפנה – הגליל העליון
(259) דקל – אשכול
(260) דריג׳את – אל־קסום
(261) האון – עמק הירדן
(262) הבונים – חוף הכרמל
(263) הגושרים – הגליל העליון
(264) הדר עם – עמק חפר
(265) הודיות – הגליל התחתון
(266) הודייה – חוף אשקלון
(267) הושעיה – עמק יזרעאל
(268) הזורע – מגידו
(269) הזורעים – הגליל התחתון
(270) החותרים – חוף הכרמל
(271) היוגב – עמק יזרעאל
(272) הילה – מעלה יוסף
(273) המעפיל – עמק חפר
(274) הסוללים – עמק יזרעאל
(275) העוגן – עמק חפר
(276) הר עמשא – תמר
(277) הראל – מטה יהודה
(278) הרדוף – עמק יזרעאל
(279) הררית – משגב
(280) ורדון – יואב
(281) זבדיאל – שפיר
(282) זוהר – לכיש
(283) זיקים – חוף אשקלון
(284) זיתן – שדות דן
(285) זכריה – מטה יהודה
(286) זמרת – שדות נגב
(287) זנוח – מטה יהודה
(288) זרועה – שדות נגב
(289) זרחיה – שפיר
(290) ח׳ואלד – זבולון
(291) חבצלת השרון – עמק חפר
(292) חבר – הגלבוע
(293) חגור – דרום השרון
(294) חגלה – עמק חפר
(295) חד–נס – גולן
(296) חדיד – חבל מודיעין
(297) חוג׳ייראת (ד׳הרה) – משגב
(298) חולדה – גזר
(299) חולית – אשכול
(300) חולתה – הגליל העליון
(301) חוסן – מעלה יוסף
(302) חוסנייה – משגב
(303) חופית – עמק חפר
(304) חוקוק – עמק הירדן
(305) חורשים – דרום השרון
(306) חזון – מרום הגליל
(307) חיבת ציון – עמק חפר
(308) חירות – לב השרון
(309) חלוץ – משגב
(310) חלץ – חוף אשקלון
(311) חמאם – אל־בטוף
(312) חמד – שדות דן
(313) חמדיה – עמק המעיינות
(314) חניאל – עמק חפר
(315) חניתה – מטה אשר
(316) חנתון – עמק יזרעאל
(317) חספין – גולן
(318) חפץ חיים – נחל שורק
(319) חפצי־בה – הגלבוע
(320) חצב – באר טוביה
(321) חצבה – הערבה התיכונה
(322) חצור־אשדוד – באר טוביה
(323) חצרים – בני שמעון
(324) חרב לאת – עמק חפר
(325) חרוצים – חוף השרון
(326) חרשים – משגב
(327) טייבה (בעמק) – הגלבוע
(328) טירת יהודה – חבל מודיעין
(329) טירת צבי – עמק המעיינות
(330) טל–אל – משגב
(331) טל שחר – מטה יהודה
(332) טללים – רמת נגב
(333) טפחות – מרום הגליל
(334) יבול – אשכול
(335) יגור – זבולון
(336) יגל – שדות דן
(337) (נמחק)
(338) יד חנה – עמק חפר
(339) יד מרדכי – חוף אשקלון
(340) יד נתן – לכיש
(341) יד רמב״ם – גזר
(342) ידידה – מטה יהודה
(343) יהל – חבל אילות
(344) יובל – מבואות החרמון
(345) יובלים – משגב
(346) יודפת – משגב
(347) יונתן – גולן
(348) יזרעאל – הגלבוע
(349) יחיעם – מטה אשר
(350) יוטבתה – חבל אילות
(351) יכיני – שער הנגב
(352) ינוב – לב השרון
(353) ינון – באר טוביה
(354) יסודות – נחל שורק
(355) יסעור – מטה אשר
(356) יעד – משגב
(357) יעל – הגלבוע
(358) יעף – לב השרון
(359) יערה – מעלה יוסף
(360) יפעת – עמק יזרעאל
(361) יפתח – הגליל העליון
(362) יציץ – גזר
(363) יקום – חוף השרון
(364) יוקנעם (מושבה) – מגידו
(365) יראון – הגליל העליון
(366) ירדנה – עמק המעיינות
(367) ירחיב – דרום השרון
(368) ירקונה – דרום השרון
(369) ישע – אשכול
(370) ישעי – מטה יהודה
(371) ישרש – גזר
(372) יתד – אשכול
(373) כברי – מטה אשר
(374) כדורי – הגליל התחתון
(375) כדיתה – מרום הגליל
(376) כוכב מיכאל – חוף אשקלון
(377) כורזים – מבואות החרמון
(378) כחל – מבואות החרמון
(379) כחלה – אל־קסום
(380) כיסופים – אשכול
(381) כישור – משגב
(382) כלנית – מרום הגליל
(383) כמאנה – משגב
(384) כמהין – רמת נגב
(385) כמון – משגב
(386) כנות – באר טוביה
(387) כנף – גולן
(388) כינרת (מושבה) – עמק הירדן
(389) כינרת (קבוצה) – עמק הירדן
(390) כסלון – מטה יהודה
(391) כפר אביב – גדרות
(392) כפר אוריה – מטה יהודה
(393) כפר אחים – באר טוביה
(394) כפר ביאליק – זבולון
(395) כפר ביל״ו – גזר
(396) כפר בלום – הגליל העליון
(397) כפר בן נון – גזר
(398) כפר ברוך – עמק יזרעאל
(399) כפר גדעון – עמק יזרעאל
(400) כפר גלים – חוף הכרמל
(401) כפר גליקסון – מנשה
(402) כפר גלעדי – הגליל העליון
(403) כפר דניאל – חבל מודיעין
(404) כפר החורש – עמק יזרעאל
(405) כפר המכבי – זבולון
(406) כפר הנגיד – גן רווה
(407) כפר הנוער הדתי – זבולון
(408) כפר הנשיא – הגליל העליון
(409) כפר הס – לב השרון
(410) כפר הרא״ה – עמק חפר
(411) כפר הרי״ף – יואב
(412) כפר ויתקין – עמק חפר
(413) כפר ורבורג – באר טוביה
(414) כפר זוהרים – מטה יהודה
(415) כפר זיתים – הגליל התחתון
(416) כפר חושן – מרום הגליל
(417) כפר חיטים – הגליל התחתון
(418) כפר חיים – עמק חפר
(419) כפר חנניה – מרום הגליל
(420) כפר חסידים א׳ – זבולון
(421) כפר חסידים ב׳ – זבולון
(422) כפר חרוב – גולן
(423) כפר טרומן – חבל מודיעין
(424) כפר ידידיה – עמק חפר
(425) כפר יהושע – עמק יזרעאל
(426) כפר יחזקאל – הגלבוע
(427) כפר יעבץ – לב השרון
(428) כפר מונש – עמק חפר
(429) כפר מימון – שדות נגב
(430) כפר מל״ל – דרום השרון
(431) כפר מנחם – יואב
(432) כפר מסריק – מטה אשר
(433) כפר מרדכי – גדרות
(434) כפר נטר – חוף השרון
(435) כפר סאלד – הגליל העליון
(436) כפר סילבר – חוף אשקלון
(437) כפר סירקין – דרום השרון
(438) כפר עבודה – לב השרון
(439) כפר עזה – שער הנגב
(440) כפר פינס – מנשה
(441) כפר קיש – הגליל התחתון
(442) כפר ראש הנקרה – מטה אשר
(443) כפר רוזנוולד (זרעית) – מעלה יוסף
(444) כפר רופין – עמק המעיינות
(445) כפר רות – חבל מודיעין
(446) כפר שמואל – גזר
(447) כרכום – מבואות החרמון
(448) כרם בן זמרה – מרום הגליל
(449) כרם בן שמן – חבל מודיעין
(450) כרם יבנה (ישיבה) – חבל יבנה
(451) כרם מהר״ל – חוף הכרמל
(452) כרם שלום – אשכול
(453) כרמי יוסף – גזר
(454) (נמחק)
(455) כרמיה – חוף אשקלון
(456) כרמים – בני שמעון
(457) לבון – משגב
(458) לביא – הגליל התחתון
(459) לבנים – מרום הגליל
(460) להב – בני שמעון
(461) להבות הבשן – הגליל העליון
(462) להבות חביבה – מנשה
(463) לוזית – מטה יהודה
(464) לוחמי הגטאות – מטה אשר
(465) לוטם – משגב
(466) לוטן – חבל אילות
(467) לימן – מטה אשר
(468) לכיש – לכיש
(469) לפיד – חבל מודיעין
(470) לפידות – מעלה יוסף
(471) מבוא חמה – גולן
(472) מבוא מודיעים – חבל מודיעין
(473) מבואות ים – עמק חפר
(474) מבועים – מרחבים
(475) מבטחים – אשכול
(476) מבקיעים – חוף אשקלון
(477) מגדים – חוף הכרמל
(478) מגידו – מגידו
(479) מגל – מנשה
(480) מגן – אשכול
(481) מגן שאול – הגלבוע
(482) מגשימים – דרום השרון
(483) מדרשת בן גוריון – רמת נגב
(484) מדרשת רופין – עמק חפר
(485) מולדה – אל קסום
(486) מולדת – הגלבוע
(487) מוצא עילית – מטה יהודה
(488) מורן – משגב
(489) מזור – חבל מודיעין
(490) מזרע – עמק יזרעאל
(491) מחנה הילה – גן רווה
(492) מחנה טלי – רמת נגב
(493) מחנה יהודית – עמק יזרעאל
(494) מחנה יוכבד – חבל אילות
(495) מחנה יפה – מרחבים
(496) מחנה מרים – באר טוביה
(497) מחנה תל נוף – ברנר
(498) מחניים – הגליל העליון
(499) מחסיה – מטה יהודה
(500) מטע – מטה יהודה
(501) מי עמי – מנשה
(502) מיטב – הגלבוע
(503) מייסר – מנשה
(504) מיצר – גולן
(505) מירב – עמק המעיינות
(506) מירון – מרום הגליל
(507) מישר – גדרות
(508) (נמחק)
(509) מכמורת – עמק חפר
(510) מכמנים – משגב
(511) מלאה – הגלבוע
(512) מלילות – שדות נגב
(513) מלכיה – הגליל העליון
(514) מלכישוע – עמק המעיינות
(515) מנוחה – לכיש
(516) מנוף – משגב
(517) מנות – מעלה יוסף
(518) מנחמיה – עמק המעיינות
(519) מנרה – הגליל העליון
(520) מסד – הגליל התחתון
(521) מסדה – עמק הירדן
(522) מסילות – עמק המעיינות
(523) מסילת ציון – מטה יהודה
(524) מסלול – מרחבים
(525) מעברות – עמק חפר
(526) מעגלים – שדות נגב
(527) מעגן – עמק הירדן
(528) מעגן מיכאל – חוף הכרמל
(529) מעוז חיים – עמק המעיינות
(530) מעונה – מעלה יוסף
(531) מעיין ברוך – הגליל העליון
(532) מעיין צבי – חוף הכרמל
(533) מעלה גלבוע – עמק המעיינות
(534) מעלה גמלא – גולן
(535) מעלה החמישה – מטה יהודה
(536) מענית – מנשה
(537) מעש – דרום השרון
(538) מפלסים – שער הנגב
(539) מצובה – מטה אשר
(540) מצליח – גזר
(541) מצפה – הגליל התחתון
(542) מצפה אבי״ב – משגב
(543) מצפה אילן – מנשה
(544) מצר – מנשה
(545) מרגליות – מבואות החרמון
(546) מרום גולן – גולן
(547) מרחב עם – רמת נגב
(548) מרחביה (מושב) – עמק יזרעאל
(549) מרחביה (קיבוץ) – עמק יזרעאל
(550) מרכז שפירא – שפיר
(551) משאבי שדה – רמת נגב
(552) משגב דב – גדרות
(553) משגב עם – הגליל העליון
(554) משואות יצחק – שפיר
(555) משמר איילון – גזר
(556) משמר דוד – גזר
(557) משמר הירדן – מבואות החרמון
(558) משמר הנגב – בני שמעון
(559) משמר העמק – מגידו
(560) משמר השבעה – שדות דן
(561) משמר השרון – עמק חפר
(562) משמרות – מנשה
(563) משמרת – לב השרון
(564) משען – חוף אשקלון
(565) מתן – דרום השרון
(566) מתת – מעלה יוסף
(567) נאות גולן – גולן
(568) נאות הכיכר – תמר
(569) נאות מרדכי – הגליל העליון
(570) נאות סמדר – חבל אילות
(571) נאעורה – הגלבוע
(572) נבטים – בני שמעון
(573) נגבה – יואב
(574) נהורה – לכיש
(575) נהלל – עמק יזרעאל
(576) נוב – גולן
(577) נוגה – לכיש
(578) נווה – אשכול
(579) נווה אור – עמק המעיינות
(580) נווה אטי״ב – גולן
(581) נווה אילן – מטה יהודה
(582) נווה איתן – עמק המעיינות
(583) נווה זוהר – תמר
(584) נווה זיו – מעלה יוסף
(585) נווה חריף – חבל אילות
(586) נווה ים – חוף הכרמל
(587) נווה ימין – דרום השרון
(588) נווה ירק – דרום השרון
(589) נווה מבטח – באר טוביה
(590) נווה מיכאל – מטה יהודה
(591) נווה שלום – מטה יהודה
(592) נועם – שפיר
(593) נוף איילון – גזר
(594) נופית – זבולון
(595) נופך – חבל מודיעין
(596) נורדיה – לב השרון
(597) נורית – הגלבוע
(598) נחושה – מטה יהודה
(599) נחל עוז – שער הנגב
(600) נחלה – יואב
(601) נחלים – חבל מודיעין
(602) נחם – מטה יהודה
(603) נחשולים – חוף הכרמל
(604) נחשון – מטה יהודה
(605) נחשונים – דרום השרון
(606) נטועה – מעלה יוסף
(607) נטור – גולן
(608) נטע – לכיש
(609) נטעים – גן רווה
(610) נטף – מטה יהודה
(611) ניין – בוסתן־אל־מרג׳
(612) ניצן – חוף אשקלון
(613) ניצן ב׳ – חוף אשקלון
(614) ניצנה (קהילת חינוך) – רמת נגב
(615) ניצני סיני – רמת נגב
(616) ניצני עוז – לב השרון
(617) ניצנים – חוף אשקלון
(618) ניר אליהו – דרום השרון
(619) ניר בנים – באר טוביה
(620) ניר גלים – חבל יבנה
(621) ניר דוד (תל עמל) – עמק המעיינות
(622) ניר ח״ן – לכיש
(623) ניר יפה – הגלבוע
(624) ניר יצחק – אשכול
(625) ניר ישראל – חוף אשקלון
(626) ניר משה – מרחבים
(627) ניר עוז – אשכול
(628) ניר עם – שער הנגב
(629) ניר עציון – חוף הכרמל
(630) ניר עקיבא – מרחבים
(631) ניר צבי – שדות דן
(632) נירים – אשכול
(633) נירית – דרום השרון
(634) נמרוד – גולן
(635) נס הרים – מטה יהודה
(636) נס עמים – מטה אשר
(637) נעורים – עמק חפר
(638) נען – גזר
(639) נצר חזני – נחל שורק
(640) נצר סרני – גזר
(641) נתיב הל״ה – מטה יהודה
(642) נתיב העשרה – חוף אשקלון
(643) נתיב השיירה – מטה אשר
(644) סאסא – הגליל העליון
(645) סגולה – יואב
(646) סואעד (חמרייה) (שבט) – עמק יזרעאל
(647) סופה – אשכול
(648) (נמחק)
(649) סמר – חבל אילות
(650) סעד – שדות נגב
(651) סער – מטה אשר
(652) ספיר – הערבה התיכונה
(653) סתריה – גזר
(654) עבדון – מעלה יוסף
(655) עברון – מטה אשר
(656) עגור – מטה יהודה
(657) עדי – עמק יזרעאל
(658) עדנים – דרום השרון
(659) עוזה – שפיר
(660) עוזייר – אל־בטוף
(661) עולש – עמק חפר
(662) עופר – חוף הכרמל
(663) עוצם – לכיש
(664) עזוז – רמת נגב
(665) עזר – באר טוביה
(666) עזריאל – לב השרון
(667) עזריה – גזר
(668) עזריקם – באר טוביה
(669) עידן – הערבה התיכונה
(670) עיינות – גן רווה
(671) עין איילה – חוף הכרמל
(672) עין אל־אסד – מרום הגליל
(673) עין גב – עמק הירדן
(674) עין גדי – תמר
(675) עין דור – עמק יזרעאל
(676) עין הבשור – אשכול
(677) עין הוד – חוף הכרמל
(678) עין החורש – עמק חפר
(679) עין המפרץ – מטה אשר
(680) עין הנצי״ב – עמק המעיינות
(681) עין העמק – מגידו
(682) עין השופט – מגידו
(683) עין השלושה – אשכול
(684) עין ורד – לב השרון
(685) עין זיוון – גולן
(686) עין חוד – חוף הכרמל
(687) עין חצבה – תמר
(688) עין חרוד (איחוד) – הגלבוע
(689) עין חרוד (מאוחד) – הגלבוע
(690) עין יהב – הערבה התיכונה
(691) עין יעקב – מעלה יוסף
(692) עין כרם – בית ספר חקלאי – מטה יהודה
(693) עין כרמל – חוף הכרמל
(694) עין נקובא – מטה יהודה
(695) עין עירון – מנשה
(696) עין צורים – שפיר
(697) עין ראפה – מטה יהודה
(698) עין שמר – מנשה
(699) עין שריד – לב השרון
(700) עין תמר – תמר
(701) עינת – דרום השרון
(702) עיר אובות – הערבה התיכונה
(703) עלומים – שדות נגב
(704) עלמה – מרום הגליל
(705) עמוקה – מרום הגליל
(706) עמינדב – מטה יהודה
(707) עמיעד – הגליל העליון
(708) עמיעוז – אשכול
(709) עמיקם – אלונה
(710) עמיר – הגליל העליון
(711) עמקה – מטה אשר
(712) עצמון שגב – משגב
(713) עראמשה – מטה אשר
(714) ערב אל־נעים – משגב
(715) ערוגות – באר טוביה
(716) עשרת – גדרות
(717) עתלית – חוף הכרמל
(718) פארן – הערבה התיכונה
(719) פדויים – מרחבים
(720) פדיה – גזר
(721) פוריה – כפר עבודה – עמק הירדן
(722) פוריה – נווה עובד – עמק הירדן
(723) פוריה עילית – עמק הירדן
(724) פורת – לב השרון

(725) פטיש – מרחבים
(726) פלך – משגב
(727) פלמחים – גן רווה
(728) פעמי תש״ז – מרחבים
(729) פקיעין חדשה – מעלה יוסף
(730) פרוד – מרום הגליל
(731) פרזון – הגלבוע
(732) פרי גן – אשכול
(733) פתחיה – גזר
(734) צאלים – אשכול
(735) צביה – משגב
(736) צבעון – הגליל העליון
(737) צובה – מטה יהודה
(738) צוחר – אשכול
(739) צופית – דרום השרון
(740) צופר – הערבה התיכונה
(741) צוקי ים – עמק חפר
(742) צוקים – הערבה התיכונה
(743) (נמחק)
(744) צור יצחק – דרום השרון
(745) צור משה – לב השרון
(746) צור נתן – דרום השרון
(747) צוריאל – מעלה יוסף
(748) צורית – משגב
(749) ציפורי – עמק יזרעאל
(750) צלפון – מטה יהודה
(751) צפריה – שדות דן
(752) צפרירים – מטה יהודה
(753) צרופה – חוף הכרמל
(754) צרעה – מטה יהודה
(755) קבוצת יבנה – חבל יבנה
(756) קדמה – יואב
(757) קדמת צבי – גולן
(758) קדרון – ברנר
(759) קדרים – הגליל העליון
(760) קוממיות – שפיר
(761) קורנית – משגב
(762) קטורה – חבל אילות
(763) קיסריה – חוף הכרמל
(764) קלחים – מרחבים
(765) קלע – גולן
(766) קציר – מנשה
(767) קצר א־סר – נווה מדבר
(768) קריית יערים (מוסד) – מטה יהודה
(769) קריית ענבים – מטה יהודה
(770) קריית שלמה – חוף השרון
(771) קשת – גולן
(772) ראס אל־עין – משגב
(773) ראס עלי – זבולון
(774) רבדים – יואב
(775) רביבים – רמת נגב
(776) רביד – עמק הירדן
(777) רגבה – מטה אשר
(778) רגבים – מנשה
(779) רווחה – שפיר
(780) רוויה – עמק המעיינות
(781) רוח מדבר – רמת נגב
(782) רוחמה – שער הנגב
(783) רומאנה – אל־בטוף
(784) רומת הייב – אל־בטוף
(785) רחוב – עמק המעיינות
(786) ריחאניה – מרום הגליל
(787) (נמחק)
(788) רינתיה – חבל מודיעין
(789) רם–און – הגלבוע
(790) רמות – גולן
(791) רמות השבים – דרום השרון
(792) רמות מאיר – גזר
(793) רמות מנשה – מגידו
(794) רמות נפתלי – מבואות החרמון
(795) רמת דוד – עמק יזרעאל
(796) רמת הכובש – דרום השרון
(797) רמת השופט – מגידו
(798) רמת יוחנן – זבולון
(799) רמת מגשימים – גולן
(800) רמת צבי – הגלבוע
(801) רמת רזיאל – מטה יהודה
(802) רמת רחל – מטה יהודה
(803) רנן – מרחבים
(804) רעים – אשכול
(805) רקפת – משגב
(806) רשפון – חוף השרון
(807) רשפים – עמק המעיינות
(808) רתמים – רמת נגב
(809) שאר ישוב – מבואות החרמון
(810) שבי דרום – מרחבים
(811) שבי ציון – מטה אשר
(812) שדה אילן – הגליל התחתון
(813) שדה אליהו – עמק המעיינות
(814) שדה אליעזר – מבואות החרמון
(815) שדה בוקר – רמת נגב
(816) שדה דוד – לכיש
(817) שדה ורבורג – דרום השרון
(818) שדה יואב – יואב
(819) שדה יעקב – עמק יזרעאל
(820) שדה יצחק – מנשה
(821) שדה משה – לכיש
(822) שדה נחום – עמק המעיינות
(823) שדה נחמיה – הגליל העליון
(824) שדה ניצן – אשכול
(825) שדה עוזיהו – באר טוביה
(826) שדה צבי – מרחבים
(827) שדות ים – חוף הכרמל
(828) שדות מיכה – מטה יהודה
(829) שדי אברהם – אשכול
(830) שדי חמד – דרום השרון
(831) שדי תרומות – עמק המעיינות
(832) שדמה – גדרות
(833) שדמות דבורה – הגליל התחתון
(834) שואבה – מטה יהודה
(835) שובה – שדות נגב
(836) שובל – בני שמעון
(837) שומרה – מעלה יוסף
(838) שומריה – בני שמעון
(839) שוקדה – שדות נגב
(840) שורש – מטה יהודה
(841) שורשים – משגב
(842) שושנת העמקים – עמק חפר
(843) שזור – מרום הגליל
(844) שחר – לכיש
(845) שחרות – חבל אילות
(846) שיבולים – שדות נגב
(847) שיטים – חבל אילות
(848) שילת – חבל מודיעין
(849) שכניה – משגב
(850) שלווה – שפיר
(851) שלווה במדבר – רמת נגב
(852) שלוחות – עמק המעיינות
(853) שלומית – אשכול
(854) שמיר – הגליל העליון
(855) שמרת – מטה אשר
(856) שמשית – עמק יזרעאל
(857) שניר – הגליל העליון
(858) שעל – גולן
(859) שעלבים – גזר
(860) שער הגולן – עמק הירדן
(861) שער העמקים – זבולון
(862) שער מנשה – מנשה
(863) שפיים – חוף השרון
(864) שפיר – שפיר
(865) (נמחק)
(866) שקף – לכיש
(867) שרונה – הגליל התחתון
(868) שריגים (לי־און) – מטה יהודה
(869) שריד – עמק יזרעאל
(870) שרשרת – שדות נגב
(871) שתולה – מעלה יוסף
(872) שתולים – באר טוביה
(873) תאשור – בני שמעון
(874) תדהר – בני שמעון
(875) תובל – משגב
(876) תושיה – שדות נגב
(877) תימורים – באר טוביה
(878) תירוש – מטה יהודה
(879) תל יוסף – הגלבוע
(880) תל יצחק – חוף השרון
(881) תל עדשים – עמק יזרעאל
(882) תל קציר – עמק הירדן
(883) תל תאומים – עמק המעיינות
(884) תלמי אליהו – אשכול
(885) תלמי אלעזר – מנשה
(886) תלמי ביל״ו – מרחבים
(887) תלמי יוסף – אשכול
(888) תלמי יחיאל – באר טוביה
(889) תלמי יפה – חוף אשקלון
(890) תלמים – לכיש
(891) תמרת – עמק יזרעאל
(892) תנובות – לב השרון
(893) תעוז – מטה יהודה
(894) תקומה – שדות נגב
(895) תראבין א־צאנע – אל קסום
(896) תרום – מטה יהודה
(897) טמרה (יזרעאל) – הגלבוע
(898) תפרח – מרחבים
(899) שער אפרים – לב השרון
(900) מנשית זבדה – עמק יזרעאל
(901) צנדלה – הגלבוע
(902) כפר חב״ד – שדות דן
(903) בית עזרא – באר טוביה
(904) מדרך עוז – מגידו
(905) מוקייבלה – הגלבוע
(906) כפר מצר – בוסתן–אל־מרג׳
(907) כרמי קטיף – לכיש
[תיקון: תשפ״א־43, תשפ״א־47, תשפ״א־48, תשפ״א־60]

תוספת שביעית

[תיקון: תשפ״א־61, תשפ״א־62]
(1) אבו ג׳ווייעד (שבט)
(2) אבו סריחאן (שבט)
(3) (נמחק)
(4) אום אל־פחם
(5) (נמחק)
(6) (נמחק)
(7) באקה אל־גרביה
(8) ביר אל־מכסור
(9) (נמחק)
(10) (נמחק)
(11) (נמחק)
(12) (נמחק)
(13) (נמחק)
(14) זמר
(15) זרזיר
(16) (נמחק)
(17) (נמחק)
(18) טורעאן
(19) טירה
(20) (נמחק)
(21) יד בנימין – נחל שורק
(22) (נמחק)
(23) ירכא
(24) (נמחק)
(25) (נמחק)
(26) כפר יאסיף
(27) (נמחק)
(28) (נמחק)
(29) כפר קאסם
(30) (נמחק)
(31) (נמחק)
(32) (נמחק)
(33) (נמחק)
(34) מורשת – משגב
(35) (נמחק)
(36) (נמחק)
(37) (נמחק)
(38) (נמחק)
(39) (נמחק)
(40) (נמחק)
(41) סולם – בוסתן–אל־מרג׳
(42) עין מאהל
(43) (נמחק)
(44) ערערה
(45) (נמחק)
(46) (נמחק)
(47) (נמחק)
(48) (נמחק)
(49) (נמחק)
(50) (נמחק)
(51) שגב–שלום
(52) (נמחק)
(53) (נמחק)
(54) (נמחק)
(55) (נמחק)
(56) (נמחק)
(57) תל שבע
(58) אטרש (שבט)
(59) בית ג׳ן
(60) רהט
(61) יפיע
(62) כפר כנא
(63) דאלית אל־כרמל
(64) משהד
(65) אבו גוש
(65) ריינה
(66) אבו רוקייק (שבט)
(67) בית שאן
(68) כסרא–סמיע
(69) בועיינה–נוג׳ידאת
(70) יאנוח–ג׳ת
(71) מסעודין אל־עזאזמה
(72) סלמה – משגב
(73) שפר – מרום הגליל
(74) אחיעזר – שדות דן
(75) אום בטין – אל־קסום
(76) צור הדסה – מטה יהודה
(77) כפר שמאי – מרום הגליל
(78) מכחול – אל־קסום
(79) שייח׳ דנון – מטה אשר
(80) יושיביה – שדות נגב
(81) בחן – עמק חפר
(82) ברקת – חבל מודיעין
(83) יד השמונה – מטה יהודה
(84) כסיפה
(85) אעבילין
(86) ערערה בנגב
[תיקון: תשפ״א־43, תשפ״א־47]

מפות

מפה מס׳ 1 – רובעי רמזור: אשדוד

רובעי רמזור אשדוד.png

[תיקון: תשפ״א־48]
מפה מס׳ 2 – רובעי רמזור: בני ברק

רובעי רמזור בני ברק.png

מפה מס׳ 3 – רובעי רמזור: ירושלים דרום

רובעי רמזור ירושלים דרום.png

מפה מס׳ 4 – רובעי רמזור: ירושלים צפון

רובעי רמזור ירושלים צפון.png

מפה מס׳ 5 – רובעי רמזור: נתניה

רובעי רמזור נתניה.png

מפה מס׳ 6 – רובעי רמזור: פתח תקווה

רובעי רמזור פתח תקווה.png

מפה מס׳ 7 – רובעי רמזור: ראשון לציון

רובעי רמזור ראשון לציון.png

[תיקון: תשפ״א־48, תשפ״א־56]
מפה מס׳ 8 – רובעי רמזור: באר שבע

רובעי רמזור באר שבע.png


כ״ז באלול התש״ף (16 בספטמבר 2020)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.