חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 2748, 2768; תשפ״א, 14, 100, 176, 208, 222.


בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4 ו־10 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020 (להלן – החוק), ולאחר שהתקיים האמור בסעיף 4(ד)(2)(א) לחוק, מתקינה הממשלה תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות [תיקון: תשפ״א־4]
בתקנות אלה –
”אנשים הגרים באותו מקום“ – בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים או במקום שהייה קבוע אחד וכן אדם עם מוגבלות ומלווהו הדרוש לו מחמת מוגבלותו או קטין ומלווהו;
”בחינות“ – אחד מאלה:
(1)
בחינות בגרות ובחינות גמר המוכרות על ידי משרד ממשלתי;
(2)
בחינות הסמכה להשכלה מקצועית או טכנית במוסד תיכוני או על־תיכוני;
(3)
בחינות גמר ממשלתיות ובחינות הגנה על פרויקט גמר;
(4)
בחינות לשם קבלת ציון סופי בקורס או מסלול לימודי במוסדות שבפיקוח משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים וכן במוסד על־תיכוני להשכלה מקצועית;
(5)
בחינות הסמכה;
(6)
במוסד להשכלה גבוהה – בחינות בשיעור שלא יעלה על 10% מכלל הבחינות האמורות להתקיים במוסד בתקופת תוקפן של תקנות אלה;
”בחינות הסמכה“ – בחינות המתקיימות על ידי גורם המקיים בחינות לצורך עיסוק הטעון רישיון, היתר, הסמכה או אישור הניתנים על פי דין, אם מתקיימות במסגרת פעילות המוסד;
”בעל מוסד“ – כל אלה:
(1)
במוסד חינוך רשמי, כמשמעותו בחוק לימוד חובה – רשות החינוך המקומית;
(2)
במוסד חינוך מוכר כהגדרתו בחוק לימוד חובה – הגוף בעל הרישיון מהמנהל הכללי של משרד החינוך להפעלת מוסד החינוך לפי הוראות חוק הפיקוח;
(3)
במוסד חינוך תרבותי ייחודי ובמוסד חינוך במעמד פטור – מי שמפעיל את מוסד החינוך;
(4)
במוסד בפיקוח האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כוח אדם במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים – מי שמפעיל את מוסד החינוך;
(5)
בפנימייה – מי שמפעיל את הפנימייה;
(6)
במקום המשמש או שנועד לשמש מקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות – מי שמפעיל את המוסד;
(7)
במוסד תורני, למעט מוסד חינוך תרבותי ייחודי – מי שמפעיל את המוסד;
(8)
במסגרות לחינוך בלתי פורמלי לילדי עובדים חיוניים עד גיל 12 וכן מקומות המשמשים או שנועדו לשמש מקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות שהם ילדי עובדים חיוניים – מי שמפעיל את המסגרת;
(9)
כל מוסד אחר המקיים פעילות חינוך – מי שמפעיל את המוסד;
(10)
בפעילות חינוך כמפורט בסעיף 10(ג)(8) עד (14) לחוק – מי שמפעיל את הפעילות;
”גן ילדים“ – גן ילדים רשמי כמשמעותו בחוק לימוד חובה או גן ילדים שחל עליו חוק הפיקוח, לילדים בגילים 3 עד 6;
”הוראות המנהל“ – לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם;
”התקהלות“ – כהגדרתה בחוק, למעט שהייה בסמיכות של אנשים הגרים באותו מקום;
”חולה“ ו”מגע הדוק“ – כהגדרתם בצו בידוד בית;
”חוק החניכות“ – חוק החניכות, התשי״ג–1953;
”מדידת חום“ – מדידת חום לפי הוראות תקנה 6(9);
”מוסד“ – מוסד המקיים פעילות חינוך;
”מוסד חינוך תרבותי ייחודי“ – כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס״ח–2008;
”מסגרת חוץ־ביתית“ – כהגדרתה בסעיף 22א(א) לחוק;
”מפעיל חיצוני“ – אדם המבצע פעילות חינוך או העשרה, לרבות תומך בעובדי הוראה ושאינו נמנה עם צוות המוסד;
”הממונה על החניכות“ – כמשמעותו בחוק החניכות;
”המנהל“ – כהגדרתו בסעיף 2 לפקודת בריאות העם ומי שהוא הסמיכו לעניין סעיף 20 לפקודה האמורה;
”מקום הפעילות“ – כהגדרתו בסעיף 10(א) לחוק;
”מפעל למתן שירותים קיומיים“ – כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת־חירום, התשכ״ז–1967;
”עובד חיוני“ – עובד המועסק במפעל למתן שירותים קיומיים ומתקיים בו אחד מאלה:
(1)
עובד שהוא ובן זוגו עובדים חיוניים שאינם יכולים לבצע את עבודתם מביתם;
(2)
עובד חיוני שהוא הורה עצמאי כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ״ב–1992;
(3)
(4)
עובד חיוני שהילד נמצא בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בן הזוג ובן הזוג אינו מסוגל לטפל בילד בשל הנכות או המחלה כאמור;
”עובד המוסד“ – עובד כהגדרתו בחוק, המועסק במוסד;
”עובד משרד החינוך“ – עובד משרד החינוך או מי מטעמו של משרד החינוך, ובכלל זה עובד אגף אכיפה ואגף בקרה במינהל רישוי בקרה ואכיפה במשרד החינוך, הנכנס למקום הפעילות לשם אכיפה, בקרה ופיקוח;
”פנימייה“ – מסגרת שבה מתגוררים תלמידים, המספקת והמיועדת לספק לתלמידים מגורים ומעטפת חינוכית, חברתית או טיפולית במשך כל שעות היממה, כולל לינה, לרבות מוסד תורני המקיים פעילות פנימייתית כאמור, והכול ובלבד שהתלמידים שוהים בה לתקופה של 30 ימים רצופים לפחות, ופנימייה כאמור בסעיף 10(ג)(5) לחוק, למעט מסגרת חוץ־ביתית;
”פקודת בריאות העם“ – פקודת בריאות העם, 1940;
”צהרון“ – מסגרת חינוכית בלתי פורמלית המשמשת לשהות יומית של תלמידים ופועלת לאחר שעות הפעילות של גן ילדים או של מקום המשמש או שנועד לשמש מקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות בגילי לידה עד 3;
”צוות המוסד“ – צוות העובדים הקבוע במוסד;
”קבוצה קבועה“ – הקבוצה הקבועה לתלמיד לאותה פעילות;
”תלמיד“ – לומד במוסד, לרבות חניך או מטופל במוסד;
”תסמינים“ – כל אחד מאלה:
(1)
חום גוף של 38 מעלות צלזיוס או יותר;
(2)
שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי חד אחר, למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה; לעניין זה נזלת בלבד לא תיחשב תסמין;
(3)
אובדן חוש טעם או חוש הריח;

פרק ב׳: איסור פתיחת מוסד המקיים פעילות חינוך והוראות לעניין הפעלת גוף או מוסד המקיים פעילות לפי סעיף 10(ג) לחוק ופנימיות

איסור פתיחה של מוסד המקיים פעילות חינוך [תיקון: תשפ״א־4]
(א)
בעל מוסד לא יפעיל מוסד בדרך של פתיחתו לתלמידים הלומדים בו, למעט לשם ביצוע בחינות.
(ב)
אין באמור בתקנת משנה (א) כדי למנוע פתיחה של מוסד כמפורט להלן או למנוע קיום פעילות של אחד מאלה:
(1)
גוף או מוסד המקיים פעילות כמפורט בסעיף 10(ג) לחוק;
(2)
פנימיות ומוסד חינוך שבו לומדים תלמידי הפנימייה, ובלבד שכל תלמידי המוסד הם תלמידי הפנימייה;
(2א)
גן ילדים;
(2ב)
צהרון;
(2ג)
מקום המשמש או שנועד לשמש מקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות בגילי לידה עד 3;
(3)
מעונות יום שיקומיים ומעונות יום רב־תכליתיים כאמור בסעיף 11(ב)(21) ו־(22) לחוק;
(4)
למידה מרחוק או הוראה מקוונת;
(5)
מוסד להשכלה גבוהה לעניין פעילות ומחקר במעבדות או קיום הכשרה מעשית מחוץ לשטח המוסד.
(ג)
אין באמור בתקנת משנה (א) כדי למנוע את פתיחת המוסד לכניסת עובדי המוסד לשם ביצוע עבודה בכפוף להוראות תקנות אלה.
(ד)
בעל מוסד יעשה ככל האפשר כדי להבטיח כי במוסד נשמרים כללים אלה:
(1)
לכל עובד יוקצה, ככל האפשר, ציוד אישי קבוע, ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קווי; אם לא ניתן להקצות ציוד אישי קבוע כאמור, ציוד בשימוש של יותר מעובד אחד יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מעובד לעובד;
(2)
יוסדר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לעובדים הנכנסים למקום העבודה; לא תותר כניסת עובד עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה;
(3)
בחדר שבו יושב יותר מעובד אחד, יישמר מרחק של שני מטרים בין עובד לעובד, זולת אם יש מחיצה למניעת העברת רסס מאדם לאדם, ובמבנה שבו קיימת ערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, תותקן מחיצה מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס״מ מתחת לגובה התקרה, לכל היותר (בתקנה זו – מחיצה למניעת העברת רסס);
(4)
אכילה או שתייה תתבצע ככל האפשר באופן מופרד;
(5)
פגישות מקצועיות יתקיימו בהשתתפות של לא יותר מעשרה עובדים, ובלבד שהתקיימו כל אלה:
(א)
בעל המוסד, ובמוסד חינוך רשמי – מנהל המוסד, קבע כי קיימים טעמים שבשלהם לא ניתן לקיים את הפגישה באמצעים דיגיטליים חלופיים;
(ב)
בין משתתפי הפגישה יישמר מרחק של 2 מטרים לפחות, זולת אם הותקנו מחיצות למניעת העברת רסס;
(ג)
במסגרת הפגישה לא יוגש אוכל למשתתפים.
פעילות מוסד לפי תקנה 2(ג)(1) ו־(2) [צ״ל:2(ב)(1) עד (2ג)] [תיקון: תשפ״א־4]
לא יפעל מוסד המקיים פעילות כמפורט בתקנה 2(ב)(1) עד (2ג) אלא בכפוף לקיום הוראות תקנות אלה.
אחריות מנהל מוסד [תיקון: תשפ״א־4]
מנהל מוסד המקיים פעילות כמפורט בתקנה 2(ב)(1) עד (2ג) יפעל לשם עמידה בחובותיו לפי תקנות אלה, לרבות בדרך של אימוץ המלצות המשרד המפקח עליו.
אחריות בעל מוסד [תיקון: תשפ״א־4]
בעל מוסד המקיים פעילות כמפורט בתקנה 2(ב)(1) עד (2ג) יהיה אחראי לביצוען של הוראות וחובות שהוטלו עליו לפי תקנות אלה וכן –
(1)
יספק או יבטיח כי יסופק לעובדים במוסד אמצעים הנדרשים לצורך ביצוע תפקידם, ובכלל זה אמצעי לביצוע מדידת חום וציוד מגן אישי, למעט מסכה;
(2)
יספק חומרי ניקוי, חיטוי מניעתי ושמירה על היגיינה אישית לשימוש השוהים במוסד.
בדיקת תסמינים, תשאול והצהרת בריאות [תיקון: תשפ״א־4]
מנהל מוסד המקיים פעילות כמפורט בתקנה 2(ב)(1) עד (2ג) ובסעיף 10(ג)(1), (3), (4), (6), (8), (13) ו־(14) לחוק יסדיר מנגנון שיבטיח את כל אלה:
(1)
לגבי תלמיד קטין שלא מלאו לו 16 שנים לפחות, תלמיד שלא סיים לימודים בכתה י׳ לפחות או מי שמלאו לו 16 שנים לפחות שמונה לו אפוטרופוס או שמצבו הבריאותי, הנפשי או השכלי אינו מאפשר לו להצהיר בעד עצמו, תתקבל בתחילת כל יום פעילות הצהרת בריאות לפי הנוסח שבתוספת הראשונה, חתומה בידי אחראי על הקטין או האפוטרופוס;
(2)
לא התקבלה הצהרת בריאות כאמור בפסקה (1), צוות המוסד ייצור קשר בהקדם עם האחראי על הקטין או עם האפוטרופוס ויתשאל אותו בהתאם לנוסח ההצהרה שבתוספת הראשונה;
(3)
במקרה שבו אין אפשרות ליצירת קשר כאמור בפסקה (2), או אם האחראי על הקטין או האפוטרופוס לא ביצע מדידת חום לקטין, יבצע צוות המוסד מדידת חום או יערוך עימו תשאול, לפי הצורך, בהתאם לנוסח הצהרת הבריאות שבתוספת הראשונה, בהתאמה לרמת הבנתו ולמצבו הרגשי, ואם התלמיד או ההורה אדם עם מוגבלות – באופן נגיש ומותאם לצרכיו;
(4)
לגבי תלמיד קטין שמלאו לו 16 שנים לפחות או שסיים לימודים בכיתה י׳ לפחות ושמצבו הבריאותי, הנפשי והשכלי מאפשר לו להצהיר בעד עצמו, יתקיים בתחילת כל יום פעילות אחד מאלה:
(א)
התלמיד יגיש את ההצהרה לפי הנוסח שבתוספת השנייה חתומה בידיו;
(ב)
תוגש בעד תלמיד כאמור הצהרה חתומה בידי האחראי עליו כאמור בפסקה (1);
(ג)
לא הוגשה הצהרה כאמור בפסקאות משנה (א) או (ב) בתחילת יום הפעילות, צוות המוסד יבצע מדידת חום לתלמיד כאמור ויערוך עמו תשאול, בהתאם לנוסח הצהרת הבריאות שבתוספת הראשונה, תוך התאמה לרמת הבנתו ולמצבו הרגשי, ואם התלמיד או ההורה אדם עם מוגבלות – באופן נגיש ומותאם לצרכיו;
(5)
תלמיד בגיר שלא מתקיימות לגביו נסיבות המנויות בפסקה (1), יגיש לצוות המוסד, עם כניסתו למוסד באותו יום פעילות, את ההצהרה לפי הנוסח שבתוספת השנייה; לחלופין, יבצע צוות המוסד מדידת חום לאותו תלמיד ויערוך עמו תשאול בהתאם לנוסח ההצהרה שבתוספת השנייה;
(6)
כל מי שנמנה עם צוות המוסד יגיש בתחילת יום עבודה את ההצהרה לפי הנוסח שבתוספת השנייה;
(7)
הצהרה לפי תקנה זו יכול שתוגש באמצעים דיגיטליים ייעודיים;
(8)
מנהל המוסד יוודא כי המידע שהתקבל באמצעות הצהרות בריאות יימחק לא יאוחר מתום 24 שעות ממועד קבלתו;
(9)
מדידת חום תיעשה באמצעות אמצעי לא פולשני, שאינו אוגר מידע ביומטרי.
(10)
בלי לגרוע מהוראות פרק ד׳ לתקנות אלה, לגבי תלמיד השוהה בפנימייה ובמסגרת חוץ־ביתית כהגדרתה בסעיף 22א(א) לחוק – לא תחול החובה להגיש הצהרת בריאות לפי תקנה זו למוסד שבו הוא לומד.
הגבלה על כניסה למקום הפעילות [תיקון: תשפ״א, תשפ״א־4]
(א)
מנהל המוסד המקיים פעילות כמפורט בתקנה 2(ב)(1) עד (2ג) ובסעיף 10(ג)(1), (3), (4), (6), (8), (13) ו־(14) לחוק לא יתיר כניסה למקום הפעילות של כל אלה:
(1)
אדם המחויב בעטיית מסכה ושאינו עוטה מסכה בהתאם להוראות סעיף 3ה לצו בידוד בית;
(2)
במקרים שבהם עולה כי מתקיימים בו אחד מאלה:
(א)
במהלך 48 השעות האחרונות היו לו תסמינים; בלי לגרוע מהאמור לעיל, לעניין מקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות מגיל לידה עד 3 – שהיית האחראי על הפעוט במקום ככל שהדבר נדרש לשם התפתחותו ושלומו של הפעוט בהצגת אישור רפואי המאשר זאת, ובלבד שלא יימצא בכיתה יותר מאחראי אחד על פעוט כאמור בכל זמן;
(ב)
הוא חוזר החייב בבידוד לפי צו בידוד בית;
(ג)
היה לו מגע הדוק עם חולה במהלך השבועיים האחרונים.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), לעניין תלמיד שמתקיימים בו התנאים בתקנת משנה (א), מנהל המוסד לא ימנע את כניסתו, ויפעל כאמור בתקנה 20.
(ג)
בלי לגרוע מהאמור בתקנות משנה (א) ו־(ב), לא תותר כניסה למקום הפעילות של –
(1)
מי שנמנה עם צוות המוסד, אם לא הציג בכניסה הצהרה כאמור בתקנה 6(6);
(2)
מי שאינו תלמיד במוסד או נמנה עם צוות המוסד, אלא בהתקיים כל אלה:
(א)
מנהל המוסד או מי שהוא מינה לעניין זה, אישר באופן פרטני כניסה של עובד במוסד שאינו נמנה עם צוות המוסד, לצורך ביצוע תפקידו או של מי שאחראי על קטין בשל נסיבות המצדיקות זאת, ובלבד שלא יימצא בחדר עם התלמידים יותר מאחראי אחד על קטין ועובד אחד כאמור בכל זמן; לעניין פסקה זו, ”נסיבות מצדיקות“, לעניין מי שאחראי על קטין – תלמיד החווה קשיים רגשיים או נפשיים או מגבלות בריאותיות או מגבלות אחרות שבשלהן נדרש ליווי של התלמיד אל הכיתה או מחוצה לה, או נסיבות הקשורות בהליך פדגוגי שלו שותף האחראי על הקטין, שלא ניתן לקיימו מרחוק בתקופת הסתגלות למסגרת חדשה – ובלבד שלא ימצא בשטח הסגור בכיתה במוסד, יותר מאחראי אחד על תלמיד בכל זמן, וכל אחראי לא יותר מאשר 10 דקות, לעניין זה,'תקופת הסתגלות למסגרת חדשה׳ – שבעת ימיו הראשונים של תלמיד בכיתה במוסד;
(ב)
נערך עמו תשאול כאמור בתקנה 6 והתבצעה מדידת חום ונמצא כי חום גופו אינו עולה על 38 מעלות צלזיוס;
(ג)
הוסברו לו הכללים בנוגע לשמירת מרחק ועטיית מסכה לפי תקנות אלה והצורך להישמע להוראות צוות המוסד בעניין תקנות אלה.
(ד)
אדם הנכנס למוסד במסגרת הפעלת סמכויותיו הנתונות לו לפי דין, ובכלל זה במוסד שבפיקוח משרד החינוך – עובד משרד החינוך הנכנס לצורך מילוי תפקידו, ובמוסד שבפיקוח משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים – עובד המשרד הנכנס לצורך מילוי תפקידו, רשאי להיכנס למוסד, ובלבד שהודיע למעסיקו כי מתקיים לגביו האמור בתוספת השנייה.
(ה)
בוחן של האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כוח האדם במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לצורך בחינה מעשית של מחנכות מטפלות וכן גורם מקצועי שנדרש לצורך טיפול, תצפית, אבחון מקצועי או הדרכה חינוכית, ולעניין גן ילדים – עובד הוראה בתפקיד הדרכה להדרכת הגננות וקידומן המקצועי, והכול למעט סטודנט במסגרת התנסות מעשית, רשאי להיכנס למקום המשמש או שנועד לשמש מקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות, או לגן ילדים, לפי העניין, ובלבד שמתקיים האמור בתקנת משנה (ג)(2)(ב), כי אין יותר מגורם אחד כאמור בתוך הכיתה בכל זמן, וכי הטיפול, התצפית, האבחון המקצועי או ההדרכה החינוכית אינם דורשים מגע פיזי ויתבצעו במרחב נפרד ככל האפשר.
חובת יידוע [תיקון: תשפ״א־4]
מנהל מוסד המקיים פעילות כאמור בתקנה 2(ב)(1) עד (2ג) ידאג ליידוע עובדים, מבקרים, ספקים וכל השוהים במוסד, ובכלל זה התלמידים שבו, ולעניין קטין ואדם שמונה לו אפוטרופוס – לרבות האחראי על הקטין או האפוטרופוס, בדבר ההוראות שניתנו לפי תקנות אלה לשם הגנה מפני התפשטות נגיף הקורונה בקשר לשהותם במקום הפעילות; יידוע תלמיד במוסד ייעשה בהתאמה לרמת הבנתו, ואם התלמיד או האחראי על הקטין אדם עם מוגבלות – ייעשה היידוע באופן נגיש ומותאם לצרכיו.
עטיית מסכה ומשקף מגן לפנים [תיקון: תשפ״א־4]
(א)
מנהל מוסד המקיים פעילות כאמור בתקנה 2(ב)(1) ו־(2) יעשה ככל האפשר כדי להבטיח את עמידת השוהים במוסד המחויבים בעטיית מסכה, בחובה לעטות מסכה בהתאם להוראות סעיף 3ה לצו בידוד בית.
(ב)
עובדי מוסד המלווים תלמידים בגן ילדים יעטו מסכה או משקף מגן לפנים בכל עת.
(ג)
בעל המוסד יספק לעובדים כאמור בתקנת משנה (ב) משקף מגן פנים.
ניקיון המוסד והיגיינה סביבתית [תיקון: תשפ״א־4]
(א)
בעל המוסד המקיים פעילות כאמור בתקנה 2(ב)(1) ו־(2) יקבע ויפעיל תכנית ניקוי וחיטוי של מקום הפעילות, הכוללת את מועדי פעולות הניקוי והחיטוי, חומרי הניקוי והחיטוי, הפריטים שיש לנקות ולחטא, ואת אופן ביצוע פעולות הניקוי והחיטוי, ויבטיח כי –
בעל המוסד המקיים פעילות כאמור בתקנה 2(ב)(1) עד (2ג) יקבע ויפעיל תכנית ניקוי וחיטוי של מקום הפעילות, הכוללת את מועדי פעולות הניקוי והחיטוי, חומרי הניקוי והחיטוי, הפריטים שיש לנקות ולחטא, ואת אופן ביצוע פעולות הניקוי והחיטוי, ויבטיח כי –
(1)
יתבצע ניקוי וחיטוי מקום הפעילות לפי ההוראות שבתוספת השלישית; הפעולות לניקוי ולחיטוי מקום הפעילות יבוצעו כך שתימנע, ככל האפשר, הפרעה לשימוש בהתאמות נגישות במוסד;
(2)
יונחו במקום הפעילות פחי אשפה במידה מספקת וירוקנו בטרם התמלאו;
(3)
יוצבו בחדרי השירותים נייר לניגוב וסבון נוזלי במידה מספקת.
(ב)
צוות המוסד יקפיד, ככל האפשר, על אוורור מקום הפעילות, ובכלל זה באמצעות פתיחת חלונות בשני כיווני אוויר שונים, ככל האפשר.
מעלית [תיקון: תשפ״א־4]
אם מצויה מעלית במוסד המקיים פעילות כאמור בתקנה 2(ב)(1) עד (2ג), בעל המוסד יתלה שלט בכניסה למעלית, ובו יצוין מספר הנוסעים המותר שלא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות יצרן המעלית, אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום.
היגיינה אישית [תיקון: תשפ״א־4]
(א)
מנהל המוסד המקיים פעילות כאמור בתקנה 2(ב)(1) עד (2ג) ינחה את צוות המוסד להקפיד ככל האפשר על שטיפת ידיים של כלל השוהים במקום הפעילות באופן תכוף, וכן לפני ואחרי ארוחה, פעילות בחצר או עבודה עם ציוד משותף.
(ב)
צוות המוסד ימנע, ככל האפשר, העברת מזון וציוד אישי בין התלמידים, ובכלל זה כלי כתיבה, ציוד לימודי ומשחקים.
(ג)
ציוד ואבזרים המשמשים לפעילות הנערכת על ידי צוות המוסד או על ידי מפעיל חיצוני, ובכלל זה ציוד להפעלה מוזיקלית, למעט ציוד שמשמש את מעביר הפעילות בלבד וציוד שהשימוש בו לא כולל מגע, יהיו נפרדים לכל קבוצה במהלך אותו יום.
(ד)
בסיום כל יום פעילות ידאג בעל המוסד או המפעיל החיצוני, לפי העניין, לניקוי ולחיטוי הציוד והאבזרים לפי ההוראות לניקוי משטחים שבתוספת השלישית.
(ה)
במקרה שבו עובד המוסד נדרש למגע עם הפרשות גוף, יעטה עובד המוסד כפפות שיסופקו בידי בעל המוסד, ישליך אותן לפח סגור בתום השימוש וישטוף או יחטא את ידיו מיד לאחר מכן.
הגשת מזון וצריכתו, וחדרי אוכל [תיקון: תשפ״א־4]
(א)
מנהל המוסד המקיים פעילות כאמור בתקנה 2(ב)(1) עד (2ג) יבטיח ככל האפשר כי תלמידים האוכלים בשטח סגור במקום הפעילות יאכלו את ארוחותיהם כשהם ישובים בכיתת הלימוד הקבועה שלהם, בשמירת מרחק זה מזה.
(ב)
עובד מוסד העוסק בהכנת מזון ובהגשתו, ובכלל זה עובדי מטבח וחדר אוכל, ילבשו בגדי עבודה נקיים וציוד מגן אישי הכולל, בין השאר, מסכות וכפפות חד־פעמיות שיוחלפו לפי הצורך, וכן אחרי קבלת סחורה, חזרה מהפסקה, פינוי אשפה ועבודות ניקיון.
(ג)
במוסד המקיים פעילות כאמור בתקנה 2(ב)(1) עד (2ג) המפעיל חדר אוכל, מנהל המוסד ינחה את צוות המוסד להבטיח כי יתקיימו תנאים אלה:
(1)
בזמן פתיחת חדר האוכל לארוחות, דלתות חדר האוכל יהיו פתוחות לכניסת תלמידים ועובדי המוסד, ויימנע מגע בידיותיהן;
(2)
באי חדר האוכל החייבים בעטיית מסיכה, יעטו מסכות לפי ההוראות החלות עליהם לפי כל דין, למעט בזמן האכילה, וישטפו את ידיהם בכניסתם לחדר האוכל, וכמו כן ישמרו מרחק בין הסועדים בחדר האוכל;
(3)
הגשת המזון, ובכלל זה שתייה, וחלוקת כלי האוכל, תבוצע בידי עובד מטבח או עובד המוסד, ובשימוש במסכה וכפפות;
(4)
ייעשה שימוש במנות ארוזות ואישיות של רטבים, תבלינים וכיוצא באלה, ולא בכלים משותפים, ובכלל זה מלחיות ובקבוקים.
(ד)
במוסד שבו מוגש מזון, המזון יחולק לתלמידים בידי צוות המוסד או באריזות אוכל אישיות.
(ה)
במוסדות שבהם יש צורך בשימוש בכלים רב־פעמיים, יודחו הכלים באמצעות מדיח כלים בטמפרטורה של 70 מעלות צלזיוס לפחות, עד לחיטוים; במקרה שבו אין אפשרות הדחה כאמור, ייעשה שימוש בכלים חד־פעמיים;
(ו)
צוות המוסד לא יקיים פעילות הכנת מזון משותפת עם התלמידים או עם השוהים במוסד.
(ז)
במוסדות שבהם קיים מטבחון לשימוש עובדי המוסד והתלמידים, לא ישהה יותר מאדם אחד בו־זמנית במטבחון אלא אם כן החלל מאפשר שמירה על מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם.
שמירת מרחק [תיקון: תשפ״א, תשפ״א־4]
(א)
מנהל המוסד או הגוף המקיים פעילות כאמור בתקנה 2(ב)(1) עד (2ג) יבטיח, ככל האפשר, כי במקום הפעילות –
(1)
בכל זמן יישמר, ככל האפשר, מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם, למעט אנשים הגרים באותו מקום;
(2)
הפעילות תתקיים, ככל האפשר, במקומות ובתנאים שיאפשרו שמירת מרחק של שני מטרים לפחות בין השוהים במוסד.
(3)
בזמן ביצוע פעילות המחייבת מגע, כגון במהלך ביצוע סוגים מסוימים של פעילות גופנית או טיפול רפואי, אין חובה לשמור על מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, ובלבד ששטח המקום מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם.
(ב)
הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על מקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות מגיל לידה עד 3.
הגבלה על התקהלות במקום הפעילות [תיקון: תשפ״א־4]
מנהל המוסד או הגוף המקיים פעילות כאמור בתקנה 2(ב)(1) עד (2ג) יבטיח כי לא תתקיים התקהלות שלא במסגרת הקבוצות הקבועות לפי הוראות תקנה 24.
הקצאת אזורים נפרדים [תיקון: תשפ״א־4]
במוסד או בגוף המקיים פעילות כאמור בתקנה 2(ב)(1) עד (2ג), שבו מתקיימת הפעילות בקבוצות קבועות לפי הוראות תקנה 24, מנהל המוסד יפעל כמפורט להלן ובשים לב לצרכים של אנשים עם מוגבלויות:
(1)
יקצה מרחבי פעילות נפרדים במקום הפעילות וימנע ככל האפשר מעבר של תלמידים בין מרחבי הפעילות;
(2)
יקצה ככל האפשר מיתקנים נפרדים לשימוש הקבוצות השונות, ובכלל זה תאי שירותים;
(3)
יצמצם ככל האפשר את השימוש במרחבי פעילות משותפים לקבוצות שונות של תלמידים, ובכלל זה מעבדות, חדרי מחשבים וחדרי סטודיו;
(4)
יקבע לכל קבוצה זמני הפסקה נפרדים וזמני שהייה נפרדים בחצר; במקרה שבו אין אפשרות לקבוע זמנים נפרדים, תחולק החצר למתחמי משנה מוגדרים ומופרדים לשימוש הקבוצות השונות; אם הדבר נצרך כדי לשמור על ההפרדה המתחמית, ייעשה שימוש באמצעי הפרדה פיזיים בין המתחמים.
מפעיל חיצוני [תיקון: תשפ״א־4]
(א)
לא תתקיים פעילות מפעיל חיצוני במוסד המקיים פעילות חינוך;
(ב)
מנהל מוסד לא יאפשר כניסת מפעיל חיצוני למוסד.
הסעות [תיקון: תשפ״א־4]
(א)
הפעלת רכב הסעה למוסד או לגוף המקיים פעילות כאמור בתקנה 2(ב)(1) עד (2ג) וחזרה ממנו, או בעת קיום פעילות מחוץ לשטח המוסד או הגוף, תתקיים לפי הוראות אלה:
(1)
הנוסעים ישבו בצמדים קבועים, במקומות קבועים, ותלמידים הגרים באותו יישוב ישבו זה ליד זה, ככל האפשר;
(2)
אין לשבת בשורת המושבים שמאחורי הנהג או לצדו של הנהג; על אף האמור, ניתן לשבת בשני המושבים שמאחורי הנהג אם יש מחיצה שגובהה 180 ס״מ לפחות בין מושב הנהג לבין המושבים שמאחוריו; פסקה זו לא תחול על תלמידי החינוך המיוחד או על תלמיד שבשל נסיבות רפואיות חריגות אין באפשרותו לשבת אלא בשורת המושבים שמאחורי הנהג או לצדו של הנהג;
(3)
הנוסעים המחויבים בעטיית מסכה בהתאם להוראות סעיף 3ה לצו בידוד בית יעטו מסכות;
(4)
הנוסעים יחטאו ידיים עם כניסתם לרכב ההסעה;
(5)
ברכב שבו ניתן לפתוח חלונות, הנסיעה תהיה בחלונות פתוחים ככל האפשר;
(6)
מפעיל מערך רכבי הסעה יחזיק ברכב ההסעה חומרי חיטוי מניעתי לצורך חיטוי הידיים;
(7)
רכב ההסעה ינוקה פעם ביום לפחות.
(ב)
מפעיל מערך רכבי הסעה יבטיח את קיום התנאים הקבועים בתקנה זו.
בחינות
בחינות יתקיימו לפי כללים אלה:
(1)
בכיתה של עד 60 מ״ר – לא ישהו יותר מ־15 נבחנים ואנשי צוות המוסד;
(2)
בכיתה של מעל 60 מ״ר ועד 150 מ״ר – לא ישהו יותר מ־25 נבחנים ואנשי צוות המוסד;
(3)
בכיתה של מעל 150 מ״ר – לא ישהו יותר מ־50 נבחנים ואנשי צוות המוסד;
(4)
בבחינות הנערכות באמצעות מחשב, בעל המוסד אחראי לחטא את סביבת הנבחן טרם שימוש הנבחן במחשב ולאחריו;
(5)
לעניין תקנה זו, ”אנשי צוות המוסד“ – לרבות משגיחים על הבחינות.
חשש לחולה במוסד וגילוי חולה מאומת
(א)
במקרה שבו תלמיד קטין או תלמיד שמונה לו אפוטרופוס או שמצבו הבריאותי, הנפשי או השכלי לא מאפשרים לו לדווח על כך בעצמו, חש בתסמינים, צוות המוסד ירחיק אותו משאר התלמידים ככל האפשר, ומנהל המוסד או מי מטעמו ידווח לאחראי על הקטין בהקדם לצורך פינויו.
(ב)
במקרה שבו תלמיד בגיר, למעט תלמיד שחלה עליו תקנת משנה (א), חש בתסמינים, ידווח על כך התלמיד בהקדם לצוות המוסד;
(ג)
במקרה שבו עובד מוסד חש בתסמינים, ידווח על כך למנהל המוסד בהקדם, לצורך תיאום עזיבתו.
(ד)
במקרה שבו התברר כי אדם ששהה במוסד הוא חולה מאומת, יש לפעול בהתאם להוראות המנהל ועד למתן הוראות פרטניות במסגרת החקירה האפידמיולוגית יחולו הוראות אלה:
(1)
מנהל המוסד יבטיח כי צוות המוסד ירחיק ממקום הפעילות את מי שהוא חולה מאומת וכן מי שחייב בבידוד בהתחשבות בגילו ובמצבו, ואם מדובר בקטין או באדם שמונה לו אפוטרופוס – בתיאום עם האחראי על הקטין או עם האפוטרופוס;
(2)
עד לפינויו של חולה מאומת או מי שחייב בבידוד, ישהה אותו אדם במקום מרוחק משאר השוהים במוסד לפי הנחיית מנהל המוסד ובהתחשבות בגילו ובמצבו;
(3)
פעילותו של גן ילדים תופסק והוא ייסגר לאחר פינוי התלמידים והעובדים במוסד ולכל המאוחר בתום אותו יום לימודים;
(4)
התלמידים ועובדי המוסד ששהו עם חולה מאומת באותו מתחם, ישהו יחדיו ובנפרד משאר התלמידים במוסד, עד להתפנותם מהמוסד ולכל המאוחר בתום אותו יום לימודים; פינוי תלמיד שהוא קטין או אדם שמונה לו אפוטרופוס ייעשה בתיאום עם האחראי עליו;
(5)
בלי לגרוע מסמכות ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות או רופא מחוזי כאמור בתקנה 21(א), במוסד בפיקוח משרד החינוך, המשך הפעילות תתבצע לפי הנחיות פרטניות של המנהל הכללי של משרד החינוך או מי מטעמו ובכפוף להוראות החוק והוראות תקנות אלה.
(ה)
האמור בתקנה זו לא יחול על פנימיות.
סגירת מוסד או חלק ממנו [תיקון: תשפ״א־4]
(א)
ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות או רופא מחוזי כהגדרתו בפקודת בריאות העם, רשאי להורות, בהודעה בכתב, למפעיל של מוסד המקיים פעילות כמפורט בתקנה 2(ב)(2א) עד (2ג) או בסעיף 10(ג) לחוק או בפנימייה לסגור את המקום, כולו או חלקו, ובהיקף שאינו עולה על הנדרש, אם שהה בו אדם הנושא את נגיף הקורונה, לתקופה שינקוב בהודעה, הדרושה לשם מניעת הדבקה בנגיף בשל שהייה באותו מקום, או לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית, ובלבד שסגירתו לשם עריכת חקירה כאמור לא תעלה על 72 שעות, ובמקרים מיוחדים ולפי הוראה של ראש השירות – על 120 שעות, וזאת בשים לב, בין השאר, להשלכות של סגירת המוסד על התלמידים; לעניין זה, ”ראש השירות“ ו”רופא מחוזי“ – כהגדרתם בצו בידוד בית.
(ב)
נוסף על האמור בתקנת משנה (א), לעניין סגירת מוסד בפיקוח משרד החינוך או חלק ממנו יעדכן הרופא המחוזי את מנהל המחוז, ולעניין סגירת מוסד בפיקוח משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים או חלק ממנו יעדכן הרופא המחוזי את הממונה על החניכות; לעניין סגירת פעילות במקום שהוא מעון יום שבהסכם הפעלה עם משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים כמשמעותו בסעיף 62 לחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע״ט–2018 יעדכן הרופא המחוזי את מנהל המחוז באגף למעונות יום ומשפחתונים במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.
פתיחת מוסד או חלק ממנו לאחר סגירתו [תיקון: תשפ״א־4]
(א)
מוסד המצוי תחת פיקוח משרד החינוך שנסגר לפי תקנה 21, לא ייפתח גם לאחר התקופה שקבע משרד הבריאות לסגירתו, אלא באישור מנהל המחוז.
(ב)
מוסד המצוי תחת פיקוח משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים שנסגר לפי תקנה 21 שאינו מקום המשמש או שנועד לשמש מקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות, לא ייפתח גם לאחר התקופה שקבע משרד הבריאות לסגירתו, אלא באישור הממונה על החניכות.
(ג)
אישור כאמור בתקנת משנה (א) או (ב) יינתן בתוך 48 שעות מתום התקופה שנקבעה לסגירת המוסד כאמור בתקנה 21, ובמקרים מיוחדים ולפי הוראה של המנהל הכללי של משרד החינוך – בתוך 96 שעות מתום התקופה האמורה וזאת בשים לב, בין השאר, להשלכות של סגירת המוסד על התלמידים.
[תיקון: תשפ״א־4]

פרק ג׳: הגבלת פעילות של גופים, מוסדות או פעולות

הגבלת פעילות מוסדות [תיקון: תשפ״א־4]
בלי לגרוע מהאמור בפרק ב׳, בעל מוסד לא יקיים פעילות, אלא בהתאם להוראות פרק זה.
פעילות בקבוצות קבועות [תיקון: תשפ״א־4]
(א)
פעילות כאמור בתקנה 2(ב)(2א) עד (2ג) וכאמור בסעיף 10(ג)(1), (3), (8), (13) ו־(14) לחוק תתקיים בקבוצות קבועות עם אנשי צוות קבועים, בלא תחלופה של אנשי הצוות או של ילדים בין הקבוצות, למעט תחלופה של אנשי הצוות הקבועים בין 3 קבוצות קבועות לכל היותר.
(ב)
פעילות כאמור בסעיף 10(ג)(4) ו־(6) לחוק תתקיים בקבוצות קבועות עם אנשי צוות קבועים, בלא תחלופה של אנשי הצוות או של ילדים בין הקבוצות למעט תחלופה של אנשי הצוות הקבועים בין הקבוצות הקבועות.
צהרון [תיקון: תשפ״א־4, תשפ״א־5]
(א)
תלמידים המשתתפים בצהרון, ישהו באותה כיתה אורגנית שעמה שהו בשעות הלימודים.
(ב)
ניתן לצרף יחד תלמידים לקבוצת צהרון קבועה משתי כיתות אורגניות ככל האפשר, ולכל היותר משלוש כיתות אורגניות, ובלבד שמספר התלמידים בקבוצה זו לא יעלה על 28 תלמידים.
מוסד לחינוך מיוחד
פעילות במוסד לחינוך מיוחד תתקיים שישה ימים בשבוע, למעט מוסד כאמור הפועל בשגרה חמישה ימים בשבוע.
פעילות חינוך בלתי פורמלי לילדי עובדים חיוניים [תיקון: תשפ״א, תשפ״א־4]
(א)
פעילות חינוך בלתי פורמלי לילדי עובדים חיוניים מגיל 3 עד 12 תתקיים בקבוצות של עד 10 משתתפים, לרבות אנשי צוות.
(ב)
פעילויות לילדי עובדים חיוניים מגיל לידה עד גיל 3 שנים יתקיימו במקום המשמש או הנועד לשמש מקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות, ובלבד שהתקיימו תנאים אלה:
(1)
מספר הילדים במקום כאמור לא יעלה על שמונה ואולם אם מספר הילדים עולה על חמישה תותר הפעילות בתנאי שיש במקום שני מטפלים לפחות;
(2)
(נמחקה);
(3)
(נמחקה);
(4)
(נמחקה).
(ב1)
בעל מוסד המפעיל פעילות כאמור בתקנה זו לא יקלוט ילד למסגרת, אלא אם כן העובד החיוני הציג לפני המפעיל האחראי על מקום כאמור הצהרה בכתב או אישור אחר, כי הוא עובד חיוני."
(ג)
פעילות לילדי עובדים חיוניים כאמור בתקנה זו תתקיים כך שלכל קבוצה יוקצה חלל סגור ונפרד המשמש רק אותה; בחצר או באזורי המעבר לא תשהה יותר מקבוצה אחת בכל עת; ככל האפשר, יוקצו לכל קבוצה שירותים וכיור נפרדים; הצוות ימנע מעבר של ילדים בין מרחבי הפעילות המיועדים לכל קבוצה באותה עת; אין באמור כדי למנוע שהיית כמה קבוצות במבנה, כל עוד ניתן לעמוד בתנאים כאמור בסעיף זה.
(ד)
פעילות לילדי עובדים חיוניים כאמור בתקנה זו תתקיים בקבוצות קבועות עם אנשי צוות קבועים, בלא תחלופה של אנשי הצוות או של ילדים בין הקבוצות, ולא תהיה פעילות של מפעילים חיצוניים.
פעילות בית ספר שניתן בו חינוך על־יסודי לנוער נושר ובסיכון
פעילות בית ספר שניתן בו חינוך על־יסודי לנוער נושר ובסיכון כאמור בסעיף 10(ג)(4) לחוק תתקיים שישה ימים בשבוע, למעט בית ספר כאמור הפועל בשגרה חמישה ימים בשבוע, באופן המפורט להלן:
(1)
יתקיימו לימודים בקבוצות קבועות של עד 18 תלמידים בכיתה;
(2)
הלימודים יתקיימו בבית הספר או במבנים שיאושרו על ידי משרד החינוך או משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, לפי העניין;
(3)
אם לא ניתן לקיים למידה כאמור במשך ימות השבוע שבהם מתקיימים לימודים, הלימודים יתקיימו באופן האמור יומיים בשבוע לכל הפחות, ובשאר הימים תתקיים למידה מהבית;
(4)
אין באמור כדי למנוע למידה במשמרות, ובלבד שתתקיים חמישה ימים בשבוע לפחות.
פעילויות חינוך בלתי פורמלי לפי סעיף 10(ג)(8) או (13) לחוק
פעילויות חינוך בלתי פורמלי כאמור בסעיף 10(ג)(8) או (13) לחוק יתקיימו בקבוצות של עד 10 משתתפים, לצרכים ולמטרות שקבע המנהל הכללי של משרד להשכלה גבוהה ומשלימה ובהתאם לתנאים שקבע ובכפוף להוראות המנהל.

פרק ד׳: פנימיות

פנימיות [תיקון: תשפ״א־4]
בלי לגרוע מהאמור בפרק ב׳ לתקנות אלה, לא יפעיל בעל מוסד פנימייה בדרך של פתיחתה לתלמידים, אלא לפי תנאים אלה:
(1)
בעל המוסד ימנה אדם שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בתקנה זו (להלן – ממונה קורונה);
(2)
בעל המוסד יידע את התלמידים השוהים בפנימייה בנוגע לכללים החלים בפנימייה, לרבות האמור בפסקה (3), ובכלל זה בעניין החלוקה לקבוצות והמסלול שנקבע בידי בעל המוסד כאמור בפסקה (3)(ב);
(3)
בעל המוסד יקבע ויפעיל מנגנון להפרדת השוהים בפנימייה לקבוצות קבועות נפרדות, למשך כל שעות היממה, לרבות בזמן פעילות לימודית, בזמן החופשי, באכילה ובלינה, כמפורט להלן; בתקנה זו, ”יציאה מחוץ לשטח הפנימייה“ – למעט מעבר רגלי בין אזור הלימודים לאזור מגורים סמוך:
(א)
בפנימייה המיועדת לתלמידים עד גיל תיכון שמתקיים בה האמור בתקנה 2(ב)(1) עד (2ג) ובסעיף 10(ג)(5) לחוק – בקבוצות של עד 18 תלמידים, ויחולו לעניין כניסה ויציאה משטח הפנימייה הוראות תקנות הגבלת פעילות;
(ב)
בפנימייה על־תיכונית –
(1)
(נמחקה);
(2)
בקבוצות של עד 50 תלמידים, ויחולו לעניין כניסה ויציאה מחוץ לשטח הפנימייה הוראות אלה:
(א)
בשבועיים הראשונים שלאחר הגעתם לפנימייה התלמידים ואנשי הצוות לא יצאו מחוץ לשטח הפנימייה, אלא כאמור בפסקת משנה (ד);
(ב)
לאחר התקופה האמורה בפסקת משנה (א), ניתן לאחד קבוצה קבועה עם קבוצות קבועות אחרות שקיימו את האמור בפסקת משנה (א), ובלבד שאף אחד מהתלמידים בכל אחת מהקבוצות אינו חולה;
(ג)
אוחדו קבוצות קבועות כאמור בפסקת משנה (ב), לא תתאפשר יציאה מחוץ לשטח הפנימייה אלא כאמור בפסקת משנה (ד);
(ד)
יצא תלמיד או איש צוות מחוץ לשטח הפנימייה, לא יוכל לחזור לשטח הפנימייה, אלא אם כן הצטרף לקבוצה חדשה של עד 50 תלמידים המגיעים לפנימייה, כאמור בפסקת משנה (א); אם אין אפשרות להצטרפות לקבוצה חדשה כאמור, החזרה לשטח הפנימייה תהיה בכפוף לכך שהתלמיד שהה בבידוד במקום שהוקצה לכך בפנימייה, כאמור בפסקה (9), במשך 14 ימים;
(ג)
בפנימייה המיועדת לתלמידים עד גיל תיכון שלא מתקיים בה האמור בסעיף 10(ג)(5) לחוק – בקבוצות כאמור בפסקת משנה (ב); ואולם על אף האמור בפסקת משנה (ב)(2)(ד), יצא תלמיד פנימייה כאמור בפסקת משנה זו מחוץ לשטח הפנימייה, לא יוכל לחזור לשטח הפנימייה אלא אם כן הצטרף לקבוצה חדשה של עד 50 תלמידים, או לאחר פיזור וכינוס מחדש של כל תלמידי הפנימייה לפי הוראות תקנות אלה;
(4)
בעל המוסד יקבע ויפעיל מנגנון להקצאת מרחבי פעילות ומיתקנים נפרדים לכל קבוצה כאמור בפסקה (3), ובכלל זה אזור מגורים, חצר, חדרי לימוד, שירותים, מקלחות וכיורים, ולמניעת מעבר של תלמידים בין מרחבי הפעילות והמיתקנים;
(5)
בעל המוסד יצמצם, ככל האפשר, את השימוש במרחבי פעילות משותפים לקבוצות שונות של תלמידים, ובכלל זה מעבדות, חדרי מחשבים וחדרי סטודיו; בכל מקרה לא יהיה שימוש במרחבי פעילות משותפים באותו זמן;
(6)
לגבי חדרי לינת תלמידים יחולו הוראות אלה:
(א)
בעל המוסד לא ישכן יותר מחמישה תלמידים בחדר לינה אחד;
(ב)
כל התלמידים בחדר יהיו מאותה קבוצה קבועה;
(ג)
המרחק בין מיטה למיטה בחדר יהיה שני מטרים לפחות, ואולם אין באמור כדי למנוע שיכון תלמידים ללינה במיטות דו־קומתיות;
(7)
בעל המוסד ידאג לכך שיהיו אנשי צוות קבועים לכל קבוצה קבועה, בלא מעבר של אנשי צוות בין הקבוצות הקבועות;
(8)
בעל המוסד אחראי לקיום ההוראות בעניין הצהרה, תשאול ובדיקת תסמינים כמפורט בתקנה 6, בשינויים אלה:
(א)
ההצהרה תוגש עם חזרת התלמיד או כל מי שנמנה עם צוות המוסד, לפנימייה, במקום בתחילת כל יום פעילות;
(ב)
בתחילת כל יום פעילות מנהל המוסד או מי שהוא מינה לכך יבצע לכל תלמיד מדידת חום ויערוך עמו תשאול בהתאם לנוסח הצהרת הבריאות שבתוספת הראשונה, בהתאמה לרמת הבנתו ולמצבו הרגשי, ואם התלמיד או ההורה אדם עם מוגבלות – באופן נגיש ומותאם לצרכיו;
(9)
התברר לבעל מוסד כאמור בסעיף 10(ג)(5) לחוק כי תלמיד בפנימייה חייב בבידוד לפי צו בידוד בית, ידאג בעל המוסד למקום בידוד בעבור התלמיד, ידאג לרווחתו במהלך הבידוד, ויחול סעיף 22טו לחוק;
(10)
בעל המוסד ידאג לשמירה על כללי ההגיינה המפורטים להלן:
(א)
בסמוך למבנה מגורים מבודד יציב בעל המוסד פח אשפה גדול ונפרד בעבור אשפה שתיאסף מחדרי אותו מבנה בלבד;
(ב)
מניעת שימוש בחפצים משותפים, כגון מברשת שיניים, מגבות, מצעים, בגדים וכלי אוכל;
(ג)
תלמיד או איש צוות המצוי בבידוד יאחסן בגדים ומצעים לכיבוס בשקית ייעודית בחדרו, עד למועד הכביסה;
(ד)
מוצרים חד־פעמיים יושלכו לשקית אשפה ייעודית בחדר הבידוד;
(11)
בפנימייה שנקבע כי פעילותה תתקיים במסלול הסגור כאמור בפסקה 3(ב)(2), ידאג בעל המוסד כי טרם כניסת עובד למוסד, יוסברו לעובד כללי הפעלת המוסד לפי מסלול זה, לרבות לעניין כניסה, יציאה ושהייה, ולא יאפשר את כניסת העובד למוסד, אלא לאחר שחתם על טופס הסכמה לעבודה ולקיום תנאי המסלול הסגור; אין באמור בתקנה זו כדי לגרוע מזכותם של בעל מוסד ועובד המוסד להסכים על תנאים נוספים לצורך הסכמת העובד כאמור בפסקה זו, ובלבד שלא יהיה תוקף לתניה המתגברת על הוראות תקנות אלה.

פרק ה׳: שונות

עונשין [תיקון: תשפ״א־4, תשפ״א־5]
בעל מוסד העושה אחד מאלה דינו – קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל״ז–1977:
(1)
מפעיל מוסד המקיים פעילות חינוך בדרך של פתיחתו לתלמידים בו, בניגוד לאמור בתקנה 2;
(2)
מפעיל מוסד המקיים פעילות חינוכית כאמור בתקנה 2(ב)(2א) עד (2ג) או בסעיף 10(ג) לחוק, המקיים פעילות חינוך בדרך של פתיחתו לתלמידים או למטופלים בו, בניגוד להוראת ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות או רופא מחוזי כאמור בסעיף 21(א);
(3)
בעל מוסד המפעיל פנימייה בדרך של פתיחתה לתלמידים –
(א)
בלי שמינה ממונה קורונה כאמור בתקנה 29(1);
(ב)
בלי שקבע והפעיל מנגנון להפרדת השוהים בפנימייה לקבוצות קבועות נפרדות ולהקצאת מרחבי פעילות ומיתקנים נפרדים לכל קבוצה כאמור בתקנה 29(3) ו־(4);
(ג)
ששיכן יותר מחמישה תלמידים בחדר כאמור בתקנה 29(6)(א).
עבירה מינהלית
(א)
עבירה על הוראה מההוראות המפורטות בטור א׳ שבתוספת הרביעית היא עבירה מינהלית כמשמעותה בחוק העבירות המינהליות, התשמ״ו–1985 (להלן – חוק העבירות המינהליות), והוראות החוק האמור יחולו עליה בשינויים המחויבים.
(ב)
לעבירה מינהלית כאמור בתקנת משנה (א) יהיה קנס מינהלי קצוב, כקבוע לצדה בטור ב׳ שבתוספת הרביעית.
(ג)
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית כאמור בתקנת משנה (ב) שהיא עבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק העבירות המינהליות, הוא כפל הקנס המינהלי האמור בתקנת משנה (ב).
(ד)
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית כאמור בתקנת משנה (ב) שהיא עבירה מינהלית נמשכת יהיה בשיעור חמישית מהקנס הקבוע בתקנת משנה (ב) לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שנקבע בהתראה כאמור בסעיף 8(ב1) לחוק העבירות המינהליות.
גורם מוסמך להטלת קנס מינהלי
(א)
הגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי תקנה 30(1) ו־(2) הוא כל אחד מאלה:
(1)
שוטר;
(2)
מפקח שהוא עובד המדינה שנתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל דין, וכן פקח שמינה מנהל רשות הטבע והגנים הלאומיים לפי סעיף 58 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ח–1998;
(3)
עובד רשות מקומית שהוסמך עד יום ט״ו בסיוון התש״ף (7 ביוני 2020) לפי סעיף 5(ב) לחוק העבירות המינהליות;
(4)
(5)
(6)
(ב)
הגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי תקנה 30(3) הוא גורם מוסמך כאמור בפסקאות (1) ו־(2) לתקנת משנה (א).
(ג)
גורם מוסמך כאמור בפסקאות (3) עד (6) לתקנת משנה (א) לא יפעיל את סמכויותיו כלפי מוסד חינוך בבעלות הרשות המקומית.
סמכויות שוטר
לשם אכיפת ההוראות לפי תקנות 2, 21(א) ו־29, יהיו לשוטר סמכויות אלה:
(1)
להורות לכל אדם לפעול בהתאם לתקנות אלה או להפסיק פעילות בניגוד להן;
(2)
למנוע כניסת אדם למקום אם יש בכך הפרה של התקנות.
אי־גריעה מהוראות המנהל
אין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מהוראות המנהל ובכלל זה הוראות המנהל לעניין פעילות פנימיות, ילדי עובדים חיוניים, הזנה והוראות המנהל לעניין עטיית מסכה לפי סעיף 3ה(ה) לצו בידוד בית המפורסמות באתר האינטרנט של משרד הבריאות, ובלבד שהוראות המנהל לא יסתרו את הוראות תקנות אלה.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ח באלול התש״ף (17 בספטמבר 2020).
תוקף [תיקון: תש״ף, תשפ״א, תשפ״א־2, תשפ״א־3, תשפ״א־4, תשפ״א־5]
תקנות אלה יעמדו בתוקף עד יום י״ד בחשוון התשפ״א (1 בנובמבר 2020).

תוספת ראשונה

(תקנה 6(1), (2), (3),(4)(ג) ותקנה 29(8)(ב))

שם התלמיד/ה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מס׳ זהות: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
אני מצהיר כלהלן:
1.
מדדתי חום לילדי/ילדתי סמוך ליציאתו למוסד או לגוף המקיים פעילות חינוך ונמצא כי חום גופו/ה מתחת ל־38 מעלות צלזיוס.
2.
ילדי/ילדתי לא משתעל/ת ואין לו/לה קשיים בנשימה, למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה. לעניין זה נזלת בלבד לא תיחשב תסמין.
3.
למיטב ידיעתי אין לילדי שינוי בחוש הטעם או בחוש הריח.
4.
למיטב ידיעתי ילדי/ילדתי לא היה/הייתה במגע הדוק עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים.
5.
למיטב ידיעתי לילדי/ילדתי לא היה חום גוף מעל 38 מעלות צלזיוס ב־48 השעות האחרונות.
6.
ילדי/ילדתי לא היה/הייתה ב־14 הימים האחרונים במדינה שהחוזרים ממנה מחויבים בבידוד.
שם ההורה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מס׳ זהות: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תאריך: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
חתימה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

תוספת שנייה

(תקנה 6(4)(א), (5) ו־(6))

שם מצהיר/ה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מס׳ זהות: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
אני מצהיר כלהלן:
1.
מדדתי חום בסמוך ליציאתי למוסד או לגוף המקיים פעילות חינוך ונמצא כי חום גופי מתחת ל־38 מעלות צלזיוס.
2.
איני משתעל/ת ואין לי קשיים בנשימה, למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה. לעניין זה נזלת בלבד לא תיחשב תסמין.
3.
אין לי שינוי בחוש הטעם או בחוש הריח.
4.
למיטב ידיעתי לא הייתי במגע הדוק עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים.
5.
למיטב ידיעתי חום גופי לא עלה על 38 מעלות צלזיוס ב־48 השעות האחרונות.
6.
לא הייתי ב־14 הימים האחרונים במדינה שהחוזרים ממנה מחויבים בבידוד.
תאריך: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
חתימה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

תוספת שלישית

(תקנות 10(א)(1) ו־12(ד))

מבנה המוסד, הציוד, המיתקנים והחצר יהיו נקיים.
יש לבצע ניקיון יסודי וחיטוי בכל שטח מוסד בסוף כל יום פעילות.
בלי לגרוע מהאמור בפרט 2, יש לבצע ניקיון כמה פעמים במהלך היום בחדרי שירותים, בחדר המטבח, במשחקים ובמיתקני חצר ולאחר כל שימוש במקלדות ומסכי מגע.
יש לבצע חיטוי לכל המפורטים להלן בתדירות שלצדם:
(א)
כל שטח המוסד – בסוף כל יום;
(ב)
משטחים הנמצאים במקומות סגורים (כיתות, אולמות וכיו״ב) שבהם נוגעים בתדירות גבוהה כגון: ידיות, כפתורים ומתגים, מקלדות, מסכי מגע, מעקות, שולחנות, משטחי עבודה, משחקים ומיתקני חצר (מגלשות, נדנדות, מעקות) – בתדירות גבוהה במהלך יום הפעילות.
החיטוי יתבצע לפי המפורט להלן:
(א)
חיטוי יתבצע באמצעות חומר חיטוי על בסיס אלכוהול בריכוז של 70% לפחות או באמצעות תמיסת כלור (למשל sodium hypochlorite 0.1%); ניתן להכין תמיסה המורכבת מ־40 מ״ל אקונומיקה ו־1 ליטר מים;
(ב)
לפני ביצוע החיטוי יש לנקות את המשטח המיועד לחיטוי. הניקוי יתבצע באמצעות מים וסבון על ידי ניגוב ושפשוף האזור שיש לנקות;
(ג)
החיטוי יתבצע על ידי ניגוב המשטחים בחומר החיטוי וייבוש טבעי. אין לבצע חיטוי בדרך של ערפול בחלל או שימוש במערפל (”פוגר“).
יש להציב אמצעים לחיטוי ידיים במקומות נגישים ונראים לעין.

תוספת רביעית

(תקנה 31(א) ו־(ב))

 טור א׳
העבירות המינהליות
טור ב׳
קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים
(1)30(1), (2)5,000
(2)30(3)(ב)5,000
(3)30(3)(ג)1,000


כ״ז באלול התש״ף (16 בספטמבר 2020)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.