לדלג לתוכן

חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע״ט–2018


תוכן עניינים

פרק א׳: מטרה והגדרות

מטרה
מטרתו של חוק זה לקבוע הסדר לעניין הפעלת מעונות יום לפעוטות, ובכלל זה רישוים ופיקוח עליהם, לשם הגנה על שלומם, על זכויותיהם ועל כבודם של פעוטות השוהים במעונות כאמור, כדי לקדם את התפתחותם, ולשם הבטחת מתן תנאים נאותים, מניעת היפגעותם של פעוטות, סביבה חינוכית וטיפולית הולמת לפעוטות אלה ומילוי צורכיהם הגופניים, הרגשיים, החברתיים והחינוכיים.
הגדרות [תיקון: תשפ״ד]
בחוק זה –
”גוף בודק“ – תאגיד שניתן לו היתר לפי סעיף 21;
”דמי פיגורים“ ו”ריבית שקלית“ – (החל מיום 1.10.2024): כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה;
”היתר לשמש גוף בודק“ – היתר שניתן לפי סעיף 21;
”הליך פלילי“ – החל בפתיחה בחקירה פלילית על פי דין;
”העסקה“ – בין בתמורה ובין בהתנדבות;
”הוועדה“ – ועדה מוועדות הכנסת שחוק זה הוא בתחום ענייניה, שקבעה ועדת הכנסת והודיעה על כך לכנסת;
”ועדת ערר“ – ועדה שהוקמה לפי סעיף 56;
”חוק העונשין“ – חוק העונשין, התשל״ז–1977;
”חוק לימוד חובה“ – חוק לימוד חובה, התש״ט–1949;
”חוק הפיקוח על מעונות“ – חוק הפיקוח על מעונות, התשכ״ה–1965;
”חוק פסיקת ריבית והצמדה“ – (החל מיום 1.10.2024): חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א–1961;
”חינוך וטיפול“ – השגחה על פעוטות, לרבות הבטחת קיומם של תנאים תברואתיים ותזונתיים, וכן מילוי צרכים גופניים, רגשיים, חברתיים וחינוכיים הנדרשים לשמירה על התפתחות פיזית, שכלית וחברתית תקינה של הפעוטות;
”ילד“ – מי שב־31 בדצמבר של שנת הלימודים מלאו לו 36 חודשים וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה;
”מומחה“ – מי שהוסמך כמומחה לפי הוראות סעיף 22;
”מחנך–מטפל“ – מי שמחנך ומטפל בפעוט השוהה במעון יום לפעוטות;
”הממונה“ – מנהל האגף למעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך במשרד;
”המנהל הכללי“ – המנהל הכללי של המשרד;
”מעון יום לפעוטות“ – מקום שמתקיימים לגביו כל אלה:
(1)
הוא משמש או נועד לשמש מקום שהייה יומי לחינוך וטיפול בפעוטות;
(2)
מספר הפעוטות השוהים בו הוא כמפורט בתוספת הראשונה, לפחות;
”מפקח“ – מי שהשר הסמיך אותו למפקח לפי סעיף 28;
”המשרד“ – משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים;
”נושא משרה“ – כהגדרתו בחוק החברות, התשנ״ט–1999;
”פעוט“ – כל אחד מאלה:
(1)
מי שב־31 בדצמבר של שנת הלימודים טרם מלאו לו 36 חודשים;
(2)
מי שב־31 בדצמבר של שנת הלימודים מלאו לו 36 חודשים, ובלבד שב־1 בספטמבר של אותה שנת לימודים טרם מלאו לו 49 חודשים ולא חל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה;
(3)
מי שב־1 בספטמבר של שנת הלימודים טרם מלאו לו 36 חודשים והוא פעוט בסיכון;
”רישיון הפעלה“, ”רישיון“ – רישיון להפעלת מעון יום לפעוטות שניתן לפי סעיף 6;
”רישיון זמני“ – רישיון להפעלת מעון יום לפעוטות שניתן לפי סעיף 18;
”שליטה“ – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968;
”השר“ – שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

פרק ב׳: הממונה

תפקידי הממונה
(א)
הממונה יהיה אחראי –
(1)
למתן רישיונות הפעלה, חידושם, ביטולם או התלייתם;
(2)
למתן רישיונות זמניים, ביטולם או התלייתם;
(3)
לניהול מרשם לעניין רישיונות הפעלה ורישיונות זמניים;
(4)
לפיקוח על פעילותם של מעונות יום לפעוטות;
(5)
לפיקוח על פעילותם של גופים בודקים או מומחים.
(ב)
במילוי תפקידיו וחובותיו לפי חוק זה יהיה בעל רישיון הפעלה נתון לפיקוחו של הממונה; לשם פיקוח כאמור, רשאי הממונה לתת הוראות הנוגעות לדרכי פעולתו של בעל רישיון הפעלה, של נושא משרה בו ושל כל מי שמועסק על ידו, לעניין הפעלת מעון יום לפעוטות, והכול כדי להבטיח את ניהולו התקין של מעון היום לפעוטות ואת מטרותיו של חוק זה.

פרק ג׳: רישיון להפעלת מעון יום לפעוטות

חובת רישוי והוראות לעניין הפעלת מעון יום לפעוטות
(א)
לא יפעיל אדם מעון יום לפעוטות, בעצמו או באמצעות אחר, אלא אם כן ניתן למפעיל של מעון היום לפעוטות רישיון הפעלה או רישיון זמני, לגבי אותו מעון, ובכפוף לתנאי הרישיון.
(ב)
מפעיל של מעון יום לפעוטות ומנהל מעון יום לפעוטות אחראים לדאוג לשלומם של הפעוטות השוהים במעון ולתנאים נאותים לשהייתם של פעוטות במעון היום לפעוטות.
(ג)
לא יושאר פעוט בלא השגחה מתמדת בכל שעות הפעילות של מעון יום לפעוטות.
בקשה למתן רישיון או לחידושו
(א)
מפעיל של מעון יום לפעוטות המבקש לקבל רישיון הפעלה לגבי אותו מעון או המבקש לחדש רישיון כאמור (בחוק זה – מבקש רישיון הפעלה), יגיש לממונה בקשה לכך (בחוק זה – בקשה לרישיון הפעלה).
(ב)
בקשה לחידוש רישיון הפעלה תוגש לממונה 45 ימים לפחות לפני מועד פקיעת תוקפו של הרישיון.
(ג)
החלטת הממונה בבקשה לרישיון הפעלה או לחידושו תינתן בתוך 45 ימים מיום קבלת הבקשה; לא השיב הממונה או מי מטעמו לבקשה לרישיון הפעלה ראשון בתוך 45 ימים, ייתן הממונה למבקש רישיון זמני בכפוף לקיומם של התנאים לפי סעיף 18.
(ד)
השר, בהתייעצות עם שר האוצר, רשאי לקבוע הוראות לעניין בקשה לרישיון הפעלה, לרבות הפרטים שתכלול ומסמכים שיצורפו אליה.
ראו נוהל רישוי מעונות יום לפעוטות באתר משרד החינוך.
תנאים למתן רישיון או לחידושו ותנאים ברישיון [תיקון: תשע״ט, תשפ״ב]
(א)
הממונה ייתן או יחדש רישיון הפעלה לגבי מעון יום לפעוטות אם מצא כי מתקיימים כל אלה:
(1)
מבקש רישיון ההפעלה, הבעלים של מעון היום לפעוטות, מנהל המעון, מחנך–מטפל במעון וכל שאר העובדים במעון, ולעניין מבקש רישיון שהוא תאגיד – גם בעל השליטה בתאגיד ומנהלו, לא הורשעו ולא הוגש נגדם כתב אישום בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה מי שביצעה אינו ראוי להיות מפעיל, בעלים או מנהל של מעון יום לפעוטות, מחנך–מטפל או עובד במעון יום לפעוטות, או להיות בעל שליטה או מנהל בתאגיד כאמור, לפי העניין;
(2)
היה המקום המשמש או שנועד לשמש מעון יום לפעוטות שלגביו הוגשה בקשה לרישיון הפעלה גם מקום מגורים – מי שמתגורר בו לא הורשע ולא הוגש נגדו כתב אישום בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה לא ראוי שמקום מגוריו ישמש מעון יום לפעוטות;
(3)
אם ניתנה בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה לרישיון הפעלה החלטה סופית כמפורט להלן, בנוגע למעון היום לפעוטות שלגביו הוגשה הבקשה, או בנוגע למפעיל של מעון כאמור, למנהלו או למי שמשמש מחנך–מטפל בו – הממונה סבר כי חדלו להתקיים הנסיבות שבשלהן ניתנה ההחלטה כאמור, ואם באותה החלטה נדרש מי מהם לנקוט אמצעים מתאימים למניעת הישנותן של נסיבות אלה – הם נקטו אמצעים כאמור:
(א)
אי־חידוש רישיון לפי סעיף זה או סירוב לבקשה לרישיון לפי סעיף 8;
(ב)
ביטול רישיון לפי סעיף 13;
(ג)
הוצאת צו הפסקה מינהלי לפי סעיף 32;
(4)
מבקש רישיון ההפעלה הוכיח, להנחת דעתו של הממונה, כי הוא עומד בתנאים הנדרשים לפעילותו של מעון יום לפעוטות לפי סעיף 7(א) ולפי חוק זה;
(5)
מבקש רישיון ההפעלה הוכיח, להנחת דעתו של הממונה, כי הוא מתכוון להפעיל או מפעיל, לפי העניין, את מעון היום לפעוטות, בעצמו ולא באמצעות אחר;
(6)
מבקש רישיון ההפעלה צירף לבקשה לרישיון הפעלה רשימה של העובדים במעון היום לפעוטות; חל שינוי ברשימת העובדים כאמור לאחר הגשת הבקשה לרישיון, ידווח מבקש רישיון ההפעלה לממונה על השינוי עוד בטרם חלף המועד למתן החלטתו בבקשה כאמור בסעיף 5;
(7)
אין סיכון לשלומם של הפעוטות שישהו במעון היום לפעוטות;
(8)
המחנכים–מטפלים במעון היום לפעוטות השתתפו בהדרכה בנושא עזרה ראשונה לפעוטות;
(9)
מבקש רישיון ההפעלה הוכיח, להנחת דעתו של הממונה, כי הוא ממלא אחר הוראות חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, התשע״ט–2018;
(10)
ניתן אישור רשות הכבאות וההצלה לעניין אמצעי בטיחות אש נדרשים במעון יום לפעוטות על עמידה בהוראת נציב 523 או בתקנות שנקבעו לפי חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע״ב–2012; אופן מתן האישור ייקבע בהנחיות רשות הכבאות וההצלה בהתייעצות עם הממונה.
(ב)
הממונה רשאי לקבוע ברישיון הפעלה תנאים שיש לקיימם בתקופת תוקפו של הרישיון, כולה או חלקה.
(ג)
תנאים כאמור בסעיף קטן (ב) יהיו גם בעניינים שנקבעו בתקנות לפי סעיף 7(א).
תנאים לפעילותו של מעון יום לפעוטות
(א)
השר, באישור הוועדה, יקבע בתקנות תנאים לפעילותו של מעון יום לפעוטות שניתן לגביו רישיון הפעלה, ובכלל זה תנאים בעניינים המנויים להלן, וכן רשאי הוא לקבוע, באישור הוועדה, תקנות בעניינים המנויים בסעיף 1:
(1)
הגבלות על שהיית מי שאינו פעוט במעון יום לפעוטות;
(2)
תנאים בעניינים המפורטים בסעיף 12(א)(2) עד (6) לחוק הפיקוח על מעונות, בשינויים המחויבים;
(3)
מיקום מתאים לשהייתם של פעוטות.
(ב)
בתקנות לפי סעיף קטן (א) רשאי השר לקבוע תנאים שונים לפי סוגים של מעונות יום לפעוטות או לפי מספר הפעוטות השוהים במעונות כאמור או גילם.
(ג)
תקנות לפי סעיף קטן (א)(2) ייקבעו לאחר התייעצות עם שר האוצר, ובשים לב לניהול הסיכונים בתחום מעונות יום לפעוטות, לפי סוגים של מעונות כאמור; תקנות כאמור בעניין תנאים בדבר התאמה בריאותית של בעלי תפקידים במעון יום לפעוטות ייקבעו גם לאחר התייעצות עם שר הבריאות.
(ד)
השר, באישור הוועדה, רשאי לקבוע בתקנות תנאים לעניין ביטוח, בהתחשב בחשיבותו, זמינותו ועלותו.
סירוב למתן רישיון הפעלה
הממונה רשאי לסרב לתת רישיון הפעלה, מנימוקים שימסור למבקש, אף אם מתקיימים התנאים המפורטים בסעיף 6, אם נוכח כי מתקיים אחד מאלה:
(1)
מתנהל נגד מבקש רישיון ההפעלה, הבעלים של מעון היום לפעוטות, מנהל המעון, מחנך–מטפל או עובד במעון כאמור, ולעניין מבקש רישיון שהוא תאגיד – נגד מי מהאמורים או נגד בעל השליטה בתאגיד או מנהלו, הליך פלילי בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה מי שביצעה אינו ראוי להיות מפעיל, בעלים או מנהל של מעון יום לפעוטות או מחנך–מטפל או עובד בו, או להיות בעל שליטה או מנהל בתאגיד כאמור, לפי העניין, וטרם הוגש נגדו כתב אישום באותה עבירה;
(2)
היה המקום המשמש או שנועד לשמש מעון יום לפעוטות שלגביו הוגשה בקשה לרישיון גם בית מגורים – מתנהל נגד מי שמתגורר בו הליך פלילי בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה לא ראוי שמקום מגוריו ישמש מעון יום לפעוטות, וטרם הוגש נגדו כתב אישום באותה עבירה;
(3)
מבקש רישיון ההפעלה הוכרז פסול דין או מונה לו אפוטרופוס לפי סעיף 33(א) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ״ב–1962 (בפרק זה – חוק הכשרות המשפטית), או הוכרז פושט רגל וטרם ניתן לו הפטר כאמור בסעיף 62 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש״ם–1980, או שניתן הפטר כאמור שלפי תנאיו אין הוא רשאי להיות בעל רישיון, ואם הוא תאגיד – הוא החליט על פירוקו מרצון או שבית המשפט נתן צו לפירוקו, צו כינוס נכסים או צו פירוק זמני בעניינו;
(4)
יש בהתנהגותו של מי שמבקש רישיון ההפעלה מבקש להעסיקו כמנהל המעון, כמחנך–מטפל או כעובד בו משום השפעה מזיקה על התפתחותם התקינה של פעוטות השוהים במעון, או שהוא פוטר ממעון יום לפעוטות מטעמים חינוכיים–טיפוליים ואין הממונה סבור שהנסיבות השתנו ומצדיקות ניסיון חדש בהעסקתו במעון יום לפעוטות; החלטת הממונה לסרב לבקשה לרישיון הפעלה לפי פסקה זו טעונה אישור מאת המנהל הכללי.
עיכוב החלטת הממונה
נוכח הממונה כי מתקיים תנאי מהתנאים המפורטים בסעיף 8(1) או (2), רשאי הוא לעכב את החלטתו בעניין מתן רישיון הפעלה או חידושו, לפי העניין, עד לסיום ההליך הפלילי כאמור באותו סעיף.
תקופת תוקפו של רישיון
תוקפו של רישיון הפעלה שניתן למבקש לראשונה יהיה לשנה, ורשאי הממונה לחדש את תוקפו לתקופה נוספת של שנתיים, לאחר מכן לתקופה נוספת של שלוש שנים ולאחר מכן לתקופות נוספות שלא יעלו על ארבע שנים כל אחת; רישיון הפעלה שניתן למבקש לאחר שחלפה שנה או יותר מתום תקופת תוקפו של רישיון הפעלה קודם שניתן לו, יראו אותו לעניין סעיף זה כרישיון שניתן למבקש לראשונה.
הצגת הרישיון במקום בולט
בעל רישיון הפעלה יציג את רישיון ההפעלה במקום בולט במעון היום לפעוטות שלגביו ניתן הרישיון.
הודעה על שינוי פרטים
בעל רישיון הפעלה יודיע לממונה, בכתב, על כל שינוי בפרט מהפרטים שמסר בבקשה לרישיון הפעלה, בתוך 30 ימים מיום השינוי.
ביטול, התליה או פקיעה של רישיון
(א)
הממונה רשאי לבטל רישיון הפעלה או להתלותו לתקופה שיקבע, בהתקיים אחד מאלה:
(1)
הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי;
(2)
חדל להתקיים תנאי מהתנאים למתן הרישיון לפי סעיף 6;
(3)
הופר תנאי מהתנאים לפעילותו של מעון יום לפעוטות לפי חוק זה או הופרה הוראת הממונה לפי סעיף 15;
(4)
התקיימה אחת או יותר מהנסיבות לסירוב למתן רישיון לפי סעיף 8;
(5)
בעל הרישיון הוכרז פסול דין או מונה לו אפוטרופוס לפי סעיף 33(א) לחוק הכשרות המשפטית, או הוכרז פושט רגל וטרם ניתן לו הפטר כאמור בסעיף 62 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש״ם–1980, או שניתן הפטר כאמור שלפי תנאיו אין הוא רשאי להיות בעל רישיון, ואם הוא תאגיד – הוא החליט על פירוקו מרצון או שבית המשפט נתן צו לפירוקו, צו כינוס נכסים או צו פירוק זמני בעניינו;
(6)
בעל הרישיון הפריע למפקח להפעיל את סמכויותיו לפי סעיף 29, לאחר שנמסרה לו התראה מאת הממונה לפי סעיף 31;
(7)
בעל הרישיון הפר צו הפסקה מינהלי או צו הפסקה שיפוטי.
(ב)
הממונה לא יבטל רישיון הפעלה ולא יתלה אותו, לפי הוראות סעיף קטן (א), אלא לאחר שדרש מבעל הרישיון לקיים את התנאי או ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו, כאמור באותו סעיף קטן, או לתקן את הטעון תיקון, באופן ובתוך מועד שהורה, ובעל הרישיון לא עשה כן; ביטול רישיון הפעלה או התלייתו יכול שייעשו בלא דרישה כאמור אם לא ניתן לקיים את התנאי או ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו.
(ג)
היה בעל רישיון הפעלה יחיד, יפקע הרישיון עם פטירתו.
(ד)
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהאפשרות להוציא צו הפסקה מינהלי או צו הפסקה שיפוטי.
הגבלה על העברת רישיון ועל העברת השליטה בתאגיד שהוא בעל רישיון
(א)
רישיון הפעלה, לרבות זכות מהזכויות המוקנות בו, אינו ניתן להעברה, אלא אם כן ניתן לכך אישור מראש ובכתב מאת הממונה ובתנאים שקבע.
(ב)
העברת השליטה בתאגיד שהוא בעל רישיון הפעלה טעונה אישור מראש ובכתב מאת הממונה, ורשאי הממונה לקבוע כי העברה כאמור טעונה רישיון חדש.
(ג)
אישור לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) יינתן אם שוכנע הממונה שמתקיימים בנעבר כל התנאים הנדרשים למתן רישיון הפעלה.
הוראות לעניין העסקת עובדים או התקשרות עם נותן שירותים
(א)
לא יועסק או ייתן שירותים אדם הבא במגע ישיר ומתמשך עם הפעוטות במעון יום לפעוטות, אלא אם כן ניתן לגביו אישור מאת הממונה או מי מטעמו כי לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין זה ראוי שיועסק או ייתן שירותים במעון יום לפעוטות, ולא תלויים ועומדים נגדו הליכים פליליים בחשד לביצוע עבירה כאמור; לעניין סעיף זה –
”העסקה“ – לרבות על ידי קבלן כוח אדם או קבלן שירות כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ״ו–1996;
”מתן שירותים“ – לרבות הפעלת חוגים.
(ב)
הגיש בעל רישיון בקשה לממונה להעסיק אדם מסוים או להתקשר עמו לשם מתן שירותים במעון היום לפעוטות, ישיב לו הממונה בתוך עשרה ימי עבודה.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (א), בנסיבות המחייבות העסקה או מתן שירותים מיידיים של אדם, רשאי בעל רישיון הפעלה שהגיש בקשה לממונה לגבי אדם מסוים, והממונה טרם השיב לו, להעסיק את אותו אדם או להתקשר עמו לשם מתן שירותים לתקופה שלא תעלה על עשרה ימי עבודה.
(ד)
על אף האמור בכל דין, הסכם קיבוצי או הסכם אחר, הממונה רשאי להורות לבעל רישיון הפעלה שלא להעסיק אדם במעון היום לפעוטות שלגביו ניתן הרישיון או שלא להתקשר עם אדם לשם מתן שירותים במעון כאמור או לסיים את ההעסקה או ההתקשרות כאמור, בהתקיים אחד מאלה:
(1)
המועסק או נותן השירותים הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין זה ראוי שיועסק או ייתן שירותים במעון יום לפעוטות, או שמתנהל נגדו הליך פלילי בעבירה כאמור;
(2)
הממונה מצא שיש בהתנהגותו של המועסק או נותן השירותים משום השפעה מזיקה על פעוטות;
(3)
לעניין העסקה או התקשרות עם מנהל מעון יום לפעוטות או מחנך–מטפל בו – הוא פוטר ממעון יום לפעוטות מטעמים חינוכיים–טיפוליים ואין הממונה סבור שהנסיבות השתנו ומצדיקות את המשך העסקתו או התקשרות עמו במעון יום לפעוטות.
(ה)
הוראת הממונה לפי סעיף קטן (ד)(2) או (3) טעונה אישור מאת המנהל הכללי.
הזדמנות לטעון טענות ובקשה לעיון מחדש
(א)
החלטת הממונה לפי סעיפים 8, 9, 13(א) או 15 תינתן רק לאחר שהממונה נתן למבקש הרישיון או לבעל הרישיון, לפי העניין, הזדמנות לטעון את טענותיו, ולעניין החלטה על מתן הוראה לפי סעיף 15 – גם לאחר שנתן למועסק או לנותן השירותים הנוגע בדבר הזדמנות כאמור.
(ב)
הרואה את עצמו נפגע מהחלטת הממונה לפי סעיפים 8, 9 או 13(א) רשאי להשיג בכתב על החלטת הממונה לפני המנהל הכללי או מי מטעמו.
המשך הפעלת מעון יום לפעוטות לאחר ביטול רישיון, התלייתו, אי־חידושו או פקיעתו
הממונה רשאי להתיר את המשך הפעלתו של מעון יום לפעוטות שרישיון ההפעלה שניתן לגביו בוטל, לאחר מועד הביטול, לתקופה שיורה ובתנאים שיקבע, לרבות הפעלתו בידי אחר, אם נוכח שהדבר דרוש לשם שמירה על שלומם או טובתם של הפעוטות השוהים במעון היום לפעוטות ובהתחשב בנסיבות הביטול; לעניין זה, ”ביטול“ – לרבות התליה, אי־חידוש או פקיעה; החלטת הממונה לפי סעיף זה טעונה אישור מאת המנהל הכללי.
רישיון זמני
(א)
על אף האמור בסעיף 6, הממונה רשאי לתת למפעיל של מעון יום לפעוטות שהגיש לראשונה בקשה לרישיון הפעלה, רישיון זמני להפעלת אותו מעון (בחוק זה – רישיון זמני), אם מתקיימים כל אלה:
(1)
מתקיימים התנאים המפורטים בסעיף 6(א), למעט פסקה (4) שבו;
(2)
המיקום מתאים לשהייתם של פעוטות;
(3)
המפעיל לא סירב לביצוע בדיקות כאמור בפרק ד׳.
(ב)
רישיון זמני יעמוד בתוקפו עד למועד שעליו יורה הממונה ושלא יאוחר מתום חודש אוגוסט של אותה שנת לימודים, ואולם במקרים חריגים רשאי הממונה לקבוע מועד מאוחר יותר, ובלבד שתוקף הרישיון הזמני לא יעלה על שנה; הרישיון הזמני יינתן פעם אחת בלבד ולא ניתן לחדשו.
(ג)
הוראות סעיפים 6(ב), 8(3), 11, 12, 13(א)(1), (2) ו־(4) עד (6) ו־(ב) עד (ד), 14 עד 16(א) ו־17 יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין רישיון זמני.
ניהול מרשם לעניין רישיונות הפעלה
(א)
הממונה ינהל מרשם שבו יירשמו מעונות יום לפעוטות שניתן לגביהם רישיון הפעלה או רישיון זמני וכן מעונות יום לפעוטות שרישיון ההפעלה או הרישיון הזמני שניתן לגביהם בוטל, הותלה, לא חודש או פקע לפי חוק זה (בסעיף זה – מרשם); במרשם יירשמו, לגבי כל מעון יום לפעוטות, בין השאר, שם בעל רישיון ההפעלה, שם מנהל מעון היום לפעוטות, הכתובת ומספר הטלפון של מעון היום לפעוטות וכן מספר הפקסימיליה וכתובת הדואר האלקטרוני של המעון, אם קיימים, ומועד פקיעת תוקף הרישיון; כמו כן יצוינו במרשם צו הפסקה מינהלי או צו הפסקה שיפוטי, שניתנו לגבי אותו מעון, כל עוד הם עומדים בתוקפם.
(ב)
המרשם יועמד לעיון הציבור במשרדי הממונה ויפורסם באתר האינטרנט של המשרד ובכל דרך נוספת שהממונה יראה לנכון.

פרק ד׳: הסתייעות בבדיקות עזר ובחוות דעת מומחה

הסתייעות בבדיקות עזר ובחוות דעת מומחה
(א)
לשם קבלת החלטה לפי סעיף 6 או 18 בעניין מתן רישיון הפעלה או חידושו או מתן רישיון זמני, לפי העניין, או החלטה לפי סעיף 13 בעניין התליית רישיון כאמור או ביטולו, ולשם פיקוח על התקיימות התנאים לפעילותו של מעון יום לפעוטות לפי סעיף 7(א) או 18, רשאי הממונה להסתייע באלה:
(1)
ממצאים של בדיקות שביצע בודק המועסק על ידי גוף בודק לפי הוראות סעיף 23 לפי רשימת תיוג בדבר התקיימות התנאים המנויים ברשימת התיוג (בפרק זה – בדיקות עזר);
(2)
ממצאים של בדיקות שביצע מומחה וכן חוות דעת שנתן מומחה לפי הוראות סעיף 23 לגבי תוצאות הבדיקה (בפרק זה – חוות דעת מומחה).
(ב)
התקשרות עם גוף בודק או עם מומחה, לשם הסתייעות בו כאמור בסעיף קטן (א), תיעשה לפי חוק חובת המכרזים, התשנ״ב–1992.
(ג)
גוף בודק שבוצעה עמו התקשרות בהתאם להוראות סעיף קטן (ב), ידווח לממונה על כל בדיקה שביצע בודק המועסק על ידו ועל ממצאיה; הדיווח ייחתם על ידי מנהל הגוף הבודק.
(ד)
מומחה שבוצעה עמו התקשרות בהתאם להוראות סעיף קטן (ב), ידווח לממונה על כל בדיקה שביצע ויחווה את דעתו על תוצאות הבדיקה; הדיווח וחוות הדעת ייחתמו על ידו.
(ה)
בודקים ומומחים יפעלו לפי כללי עבודה שיורה הממונה.
היתר לשמש גוף בודק [תיקון: תשע״ט]
(א)
השר ייתן היתר לשמש גוף בודק לתאגיד שהגיש בקשה לפי הוראות סעיף קטן (ז) (בסעיף זה – בקשה להיתר) ומתקיימים לגביו כל אלה:
(1)
הוא התאגד ונרשם בישראל;
(2)
הוא, וכן נושא משרה או בעל שליטה בו, לא הורשעו בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה התאגיד אינו ראוי לקבל היתר לשמש גוף בודק, ולא מתנהל נגדם הליך פלילי בשל חשד לביצוע עבירה כאמור;
(3)
הוא הוכיח, להנחת דעתו של השר, כי הוא מעסיק בודקים בתחומים ובהיקף הנדרשים לשם ביצוע בדיקות עזר ולשם עמידה בלוחות הזמנים לפי חוק זה;
(4)
תנאים נוספים ככל שקבע השר, ובכלל זה רשאי הוא לקבוע תנאים לעניין מניעת ניגוד עניינים.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), השר רשאי לסרב לתת לתאגיד היתר לשמש גוף בודק, אף אם מתקיימים לגביו התנאים כאמור באותו סעיף קטן, מנימוקים שימסור לתאגיד ולאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו, אם מצא כי קיימות נסיבות שבשלהן פעילותו עלולה להשפיע השפעה מזיקה על התפתחותם התקינה של פעוטות השוהים במעון יום לפעוטות ובשל כך הוא אינו ראוי, לדעת השר, לקבל היתר כאמור.
(ג)
השר רשאי לקבוע בהיתר לשמש גוף בודק תנאים והוראות לעניין דרכי פעולתו וסדרי עבודתו של הגוף הבודק, ורשאי הוא להורות על תנאים והוראות כאמור לפי סוגים של בדיקות עזר שבודק המועסק על ידי הגוף הבודק רשאי לבצע.
(ד)
השר רשאי לשנות תנאים והוראות שקבע בהיתר לשמש גוף בודק, לאחר שנתן לגוף הבודק הזדמנות לטעון את טענותיו.
(ה)
תוקפו של היתר לשמש גוף בודק יהיה לתקופה של שנתיים שתחילתה ביום תחילת ההתקשרות כאמור בסעיף 20(ב), ורשאי השר לחדש את תוקף ההיתר כאמור לתקופות נוספות של שנתיים בכל פעם.
(ו)
בעל היתר לשמש גוף בודק יודיע לשר, בכתב, על כל שינוי בפרט מהפרטים שמסר בבקשה להיתר, בתוך 30 ימים מיום השינוי.
(ז)
השר יקבע הוראות לעניין בקשה להיתר, לרבות הפרטים שתכלול ומסמכים שעל מבקש ההיתר לצרף אליה.
הסמכת בודקים ומומחים
(א)
השר יסמיך בודקים ומומחים שמתקיימים לגביהם תנאים שקבע, והוא רשאי לקבוע תנאים לעניין השכלה, ניסיון מקצועי, התמחות והכשרה, לשם הסתייעות בהם לפי הוראות סעיף 20; תקנות לפי סעיף קטן זה ייקבעו לאחר התייעצות עם השר הנוגע בדבר בהתאם לתחומי עיסוקם של הבודקים או המומחים.
(ב)
לא יסמיך השר בודק או מומחה שמתקיים לגביו אחד מאלה:
(1)
הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי להיות מוסמך כאמור או שמתנהל נגדו הליך פלילי בשל חשד לביצוע עבירה כאמור;
(2)
הוא עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כאמור לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו או של קרובו; לעניין זה –
”עניין אישי“, של בודק או מומחה – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שכל אחד מאלה או קרובו, מנהלים או עובדים אחראים בו, או של גוף שיש להם בו חלק בהון המניות, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;
”קרוב“, של בודק או מומחה – בן זוג, הורה, הורה הורה, הורה של בן זוג, ילד, אח או אחות, או אדם אחר הסמוך על שולחנו, וכן בן זוג או ילד של כל אחד מהם;
(3)
הוא עלול להשפיע השפעה מזיקה על התפתחותם התקינה של פעוטות השוהים במעון יום לפעוטות ובשל כך הוא אינו ראוי, לדעת השר, להיות מוסמך כאמור.
(ג)
השר רשאי לסרב להסמיך בודק או מומחה, אף שמתקיימים לגביו התנאים לפי סעיף קטן (א), מנימוקים שימסור למבקש ולאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו, אם מצא כי קיימות נסיבות שבשלהן הוא אינו ראוי להיות בודק או מומחה.
(ד)
השר רשאי להורות בכתב ההסמכה תנאים והוראות לעניין דרכי פעולתו וסדרי עבודתו של בודק או של מומחה, ובכלל זה לפי סוגים של בדיקות שהוא מוסמך לבצע, ורשאי הוא לשנות תנאים והוראות שנתן לעניין דרכי פעולתו לאחר שנתן לבודק או למומחה הזדמנות לטעון את טענותיו.
(ה)
הסמכה לבודק או למומחה תהיה לתקופה שיורה השר בכתב ההסמכה.
פעולות בודקים ומומחים
(א)
לשם ביצוע בדיקות עזר בעבור הממונה או מתן חוות דעת מומחה לממונה, רשאים בודק המועסק על ידי גוף בודק ומומחה, לפי העניין, שבידם כתב הסמכה לפי סעיף 22
(1)
להיכנס, בהתקיים הוראות סעיף קטן (ב), למעון יום לפעוטות ולבדוק את הבדיקות שהורה לו הממונה לבצע, ובלבד שבמעון יום לפעוטות הפועל בבית מגורים לא ייכנסו אלא לשטח המשמש להפעלת המעון ובזמני פעילות המעון; כניסה לשטח בבית מגורים שפועל בו מעון יום לפעוטות שאינו משמש להפעלת המעון תהיה רק על פי הסכמת בעליו של בית המגורים;
(2)
לדרוש ממפעיל של מעון יום לפעוטות ומכל אדם המועסק במעון יום לפעוטות או הנחזה לאחד מאלה למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;
(3)
להשתמש ברשימת תיוג שקבע הממונה לשם ביצוע בדיקת עזר; רשימת התיוג, ובכלל זה רשימת המסמכים הרשמיים הנדרשים לשם קביעת הממצאים, יפורסמו ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד (בסעיף זה – רשימת תיוג);
(4)
לקבל ממפעיל של מעון יום לפעוטות מסמך רשמי המנוי ברשימת תיוג.
(ב)
בודק או מומחה המסייע לממונה כאמור בסעיף 20(א) רשאי להשתמש בסמכותו לפי סעיף קטן (א)(1), רק בהתקיים כל אלה:
(1)
הבודק או המומחה הציג את כתב הסמכתו למפעיל של מעון היום לפעוטות, למנהלו או למחנך–מטפל בו;
(2)
ניתנה הסכמה בכתב מאת מי מהאמורים בפסקה (1) לכניסת הבודק או המומחה למעון היום לפעוטות;
(3)
בטרם מתן ההסכמה כאמור בפסקה (2), ניתן למפעיל של מעון היום לפעוטות, למנהלו או למחנך–מטפל בו הסבר על מטרתן של בדיקות העזר או של הבדיקות לשם מתן חוות דעת מומחה, לפי העניין, וכן על זכותו לסרב לביצוע בדיקות כאמור ולחזור בו מהסכמתו עד לתחילת ביצוען.
ביטול היתר לשמש גוף בודק או התלייתו [תיקון: תשע״ט]
(א)
השר רשאי לבטל היתר לשמש גוף בודק או להתלותו לתקופה שיקבע, לאחר שנתן לגוף הבודק הזדמנות לטעון את טענותיו, בהתקיים אחד מאלה:
(1)
ההיתר ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי;
(2)
חדל להתקיים תנאי מהתנאים למתן ההיתר לפי סעיף 21(א);
(3)
הופר תנאי מתנאי ההיתר או הופרה הוראה מההוראות לפי פרק זה;
(4)
השר מצא כי קיימות נסיבות מיוחדות שבשלהן הגוף הבודק אינו ראוי להיות בעל היתר;
(5)
בדיקות העזר אינן מבוצעות ברמה מקצועית נאותה.
(ב)
השר לא יבטל היתר ולא יתלה אותו, לפי הוראות סעיף קטן (א)(2) או (3) אלא לאחר שדרש מהגוף הבודק לקיים את התנאי או ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו כאמור באותו סעיף קטן, או לתקן את הטעון תיקון, באופן ובתוך המועד שהורה, ובעל ההיתר לא עשה כן; ביטול ההיתר או התלייתו יכול שייעשו בלא דרישה כאמור אם לא ניתן לקיים את התנאי או ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו.
ביטול הסמכה של בודק או מומחה או התלייתה
(א)
השר רשאי לבטל הסמכה שנתן לבודק או למומחה או להתלותה לתקופה שיקבע, לאחר שנתן לבודק או למומחה הזדמנות לטעון את טענותיו, בהתקיים אחד מאלה:
(1)
ההסמכה ניתנה על יסוד מידע כוזב או שגוי;
(2)
חדל להתקיים תנאי מהתנאים למתן ההסמכה לפי סעיף 22(א);
(3)
הופר תנאי מתנאי ההסמכה או הופרה הוראה מההוראות לפי פרק זה;
(4)
קיימות נסיבות מיוחדות שבשלהן הבודק או המומחה אינו ראוי להיות בודק או מומחה;
(5)
עבודת הבודק או המומחה אינה מבוצעת ברמה מקצועית נאותה.
(ב)
השר לא יבטל הסמכה ולא יתלה אותה, לפי הוראות סעיף קטן (א)(2) או (3), אלא לאחר שדרש מהבודק או מהמומחה לקיים את התנאי או ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו כאמור באותו סעיף קטן, או לתקן את הטעון תיקון, באופן ובתוך המועד שהורה, והוא לא עשה כן; ביטול ההסמכה או התלייתה יכול שייעשו בלא דרישה כאמור אם לא ניתן לקיים את התנאי או ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו.
החלת דינים
דינם של בודקים ומומחים כדין עובדי המדינה, לעניין חיקוקים אלה:
(1)
(2)
חוק העונשין – ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור;
(3)
תקנות לעניין פרק ד׳
השר יקבע הוראות לעניין דרכי הפעולה וסדרי העבודה של גופים בודקים וכן של בודקים ומומחים, ובכלל זה הוראות בעניינים אלה:
(1)
האופן שבו יבוצעו בדיקות עזר או בדיקות למתן חוות דעת מומחה, תוך שמירה על כבודם והגנה על פרטיותם של הנבדקים;
(2)
מידע שרשאי גוף בודק, בודק או מומחה לקבל לשם ביצוע הבדיקות;
(3)
דיווח לממונה או למפקח על הפעולות של גוף בודק, של בודק או של מומחה במסגרת ביצוע הבדיקות ועל ממצאי הבדיקות, ומועד הדיווח כאמור;
(4)
אי־תלות של גוף בודק, בודק ומומחה בנבדק, והעדר קשר עסקי או כלכלי ביניהם.

פרק ה׳: פיקוח

הסמכת מפקחים
(א)
השר יסמיך מפקחים שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי סעיף 29, כולן או חלקן, לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה (בחוק זה – מפקחים).
(ב)
מפקחים כאמור בסעיף קטן (א) יוסמכו –
(1)
מבין עובדי המשרד;
(2)
מבין עובדי המדינה שאינם עובדי המשרד; הסמכה כאמור תהיה בהסכמת השר הממונה על אותם עובדים;
(3)
מבין עובדי רשות מקומית, ובלבד שאותה רשות מקומית אינה מפעילה מעונות יום לפעוטות בעצמה או באמצעות תאגיד; הסמכה כאמור תהיה בהסכמת ראש הרשות המקומית ובהתייעצות עם שר הפנים, בהתאם להוראות שיקבע השר; בפסקה זו, ”תאגיד“ – כל אחד מאלה:
(א)
תאגיד עירוני כמשמעותו בסעיף 249א לפקודת העיריות;
(ב)
תאגיד שמטרותיו הן בתחום הסמכויות והתפקידים של מועצה מקומית כמשמעותה בפקודת המועצות המקומיות, ובו יש למועצה מקומית מחצית ההון או מחצית כוח ההצבעה לפחות;
(ג)
מרכז תרבות, נוער וספורט.
(ג)
למפקח יוסמך מי שמתקיימים לגביו כל אלה:
(1)
הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי, לדעת השר, להיות מפקח;
(2)
הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי פרק זה, כפי שהורה השר; הוראות לעניין הכשרה כאמור בתחום התברואה והתזונה יינתנו בהסכמת עובד בכיר במשרד הבריאות שיסמיך המנהל הכללי של משרד הבריאות;
(3)
הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה השר.
(ד)
הודעה על מינוי מפקח תפורסם ברשומות.
סמכויות פיקוח
לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה, רשאי מפקח –
(1)
לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;
(2)
לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר להציג לפניו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוען של ההוראות לפי חוק זה או להקל את ביצוען, ובכלל זה ידיעה או מסמך הנוגעים לפעוטות השוהים במעון יום לפעוטות; לעניין זה, ”מסמך“ – לרבות תעודה או פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ״ה–1995;
(3)
להיכנס למקום שיש לו יסוד להניח שפועל בו מעון יום לפעוטות, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים בלבד אלא בזמני פעילות המעון ובהסכמת המחזיק בו, או על פי צו של בית משפט;
(4)
לבצע מדידות או ליטול דגימות, וכן להורות על מסירת המדידות והדגימות למעבדה, ועל שמירתן לתקופה שיורה, או לנהוג בהן בדרך אחרת;
(5)
לדרוש בכתב ממפעיל של מעון יום לפעוטות או ממנהלו לתקן ליקויים שמצא או שנמצאו בבדיקות עזר או בחוות דעת מומחה, באופן ובזמן שהורה בדרישה ולהמציא אישורים על כך כפי שידרוש (בפרק זה – דרישה לתיקון ליקויים);
(6)
לנקוט פעולות הדרושות באופן סביר לשם ביצוע צו הפסקה מינהלי שניתן לפי סעיף 32.
זיהוי מפקח
מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי פרק זה, אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:
(1)
הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;
(2)
יש בידו תעודה החתומה בידי השר, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה.
הפרעה למפקח
הפריע בעל רישיון הפעלה או מי מטעמו למפקח להפעיל את סמכויותיו לפי סעיף 29, רשאי הממונה לשלוח לו התראה בכתב ולפיה אם לא יחדל מלהפריע כאמור בתוך תקופה שנקבעה בהתראה, יהיה רשאי הממונה לבטל את רישיון ההפעלה או להתלותו לפי סעיף 13(א)(6).

פרק ו׳: צו הפסקה מינהלי וצו הפסקה שיפוטי

צו הפסקה מינהלי
(א)
היה לממונה יסוד סביר לחשד כי חדל להתקיים תנאי מהתנאים למתן רישיון הפעלה או רישיון זמני לפי סעיף 6 או 18, לפי העניין, או כי הופרו תנאי מתנאי רישיון כאמור או הוראה מההוראות לפי חוק זה, וכי נגרמת בשל כך פגיעה בשלומם או בבטיחותם של פעוטות השוהים במעון היום לפעוטות או שיש יסוד סביר לחשד שתיגרם בשל כך פגיעה כאמור, רשאי הממונה לדרוש מבעל הרישיון לקיים את התנאי כאמור (בפרק זה – התראה), באופן ובתוך המועד שנקבעו בהתראה.
(ב)
ניתנה התראה ולא קוימו הוראותיה באופן ובמועד שנקבעו בה או היה לממונה יסוד סביר לחשד כי מעון יום לפעוטות פועל בלא רישיון הפעלה או בלא רישיון זמני, רשאי הממונה להורות, בצו, למפעיל של מעון היום לפעוטות או למנהלו על הפסקה או הגבלה של השימוש במקום שבו מופעל מעון היום לפעוטות, לרבות בדרך של סגירתו או בכל דרך אחרת הנראית לו מתאימה בנסיבות העניין, כדי להביא לידי הפסקה או הגבלה בשימוש כאמור, והכול במידה שלא תעלה על הנדרש (בחוק זה – צו הפסקה מינהלי).
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (ב), מצא הממונה כי כתוצאה מפעילות מעון היום לפעוטות יש אפשרות ממשית לפגיעה מיידית בשלומם של הפעוטות השוהים בו, יוציא צו הפסקה מינהלי באופן מיידי, והוא רשאי לעשות כן בלי שנתן התראה קודם לכן.
(ד)
לא יינתן צו הפסקה מינהלי אלא לאחר שניתנה למפעיל של מעון היום לפעוטות שלגביו ניתן הצו הזדמנות לטעון את טענותיו; לא ניתן לאתר את המפעיל בשקידה סבירה, תינתן ההזדמנות כאמור למנהל מעון היום לפעוטות, ככל שניתן לאתרו בשקידה סבירה.
(ה)
על אף האמור בסעיף קטן (ד), הממונה רשאי לתת צו הפסקה מינהלי בלא שנתן קודם למפעיל של מעון יום לפעוטות או למנהלו הזדמנות לטעון את טענותיו, ובלבד שהזדמנות כאמור תינתן לאחד מהם בהקדם האפשרי לאחר מכן, בהתקיים אחד מאלה:
(1)
הצו ניתן לפי הוראות סעיף קטן (ג);
(2)
מעון היום לפעוטות פועל בלא רישיון הפעלה או רישיון זמני;
(3)
ניתנה הודעה בידי רופא מחוזי, סגנו או מי שהמנהל הכללי של משרד הבריאות הסמיך לכך, לעניין קיומה של סכנה בריאותית לפעוטות השוהים במעון היום לפעוטות; לעניין זה, ”רופא מחוזי“ – כהגדרתו בפקודת בריאות העם, 1940;
(4)
במתן ההזדמנות יהיה כדי לסכל את מטרת הצו.
(ו)
צו הפסקה מינהלי יכלול, בין השאר, את פרטי מעון היום לפעוטות שלגביו ניתן, תיאור המעשה או המחדל והתנאי או ההפרה ששימשו עילה למתן הצו.
(ז)
הממונה יקבע בצו ההפסקה המינהלי הוראות לעניין ביצועו ודרכי הבטחת מילויו, ובכלל זה הוראות בדבר מסירת הודעה להורי הפעוטות השוהים במעון היום לפעוטות שלגביו ניתן הצו, לעובדי המעון ולכל מי שקבע בצו, על מתן הצו ועל הטעמים לנתינתו.
(ח)
הממונה ידאג להצגת עותק של צו ההפסקה המינהלי במעון היום לפעוטות שלגביו ניתן וימציאו למפעיל המעון ולמנהלו אם ניתן לאתרם בשקידה סבירה, וכן יפרסם במרשם כמשמעותו בסעיף 19, את דבר מתן צו ההפסקה המינהלי, את שמו של מי שכלפיו ניתן ואת מהות העניין שבשלו ניתן ונסיבותיו; לא ניתן לאתר בשקידה סבירה את המפעיל של מעון היום לפעוטות שלגביו ניתן צו ההפסקה המינהלי או את מנהלו, יומצא הצו בדרך של הדבקתו על קיר חיצון של המקום המשמש כמעון יום לפעוטות, ובהעדר קיר חיצון – על מקום אחר הנראה לעין במקרקעין; בגוף הצו המודבק יירשמו היום ושעת ההדבקה.
(ט)
צו הפסקה מינהלי יעמוד בתוקפו לתקופה שתיקבע בו, ורשאי הממונה להאריך את תוקפו לתקופות נוספות, ובלבד שסך כל התקופות לא יעלה על 90 ימים מיום שניתן.
(י)
על החלטת הממונה לפי סעיף זה ניתן לעתור לבית משפט השלום שבו יושב נשיא בית משפט השלום שבאזור שיפוטו ניתנה ההחלטה, בתוך 30 ימים מיום שנמסרה ההחלטה, ולעניין צו הפסקה מינהלי – בתוך תקופת הצו.
(יא)
הגשת עתירה לפי סעיף קטן (י) אינה מתלה את תוקפו של צו הפסקה מינהלי, כל עוד לא החליט בית משפט אחרת.
צו הפסקה שיפוטי
בית משפט השלום שבו יושב נשיא בית משפט השלום רשאי, לבקשת הממונה, לצוות על מפעיל של מעון יום לפעוטות או על מנהלו, על הפסקה או הגבלה של השימוש במקום שבו מופעל מעון היום לפעוטות, לרבות בדרך של סגירתו או בכל דרך אחרת הנראית לו מתאימה בנסיבות העניין, כדי להביא לידי הפסקה או הגבלה בשימוש כאמור, והכול במידה שלא תעלה על הנדרש, אם מצא כי חדל להתקיים תנאי מהתנאים למתן רישיון הפעלה או רישיון זמני לפי סעיף 6 או 18, לפי העניין, או כי הופרו תנאי מתנאי רישיון כאמור או הוראה מההוראות לפי חוק זה.
צו הפסקה שיפוטי לאחר הגשת כתב אישום
(א)
הוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף 57(1) או (2), רשאי בית המשפט שאליו הוגש כתב האישום לצוות על הפסקה או הגבלה של השימוש במקום שבו מופעל מעון היום לפעוטות, עד לסיום ההליכים המשפטיים או לתקופה אחרת שיקבע; בית המשפט רשאי לקבוע בצו ההפסקה השיפוטי הוראות לעניין האחראים לביצוע הצו ודרכי הבטחת ביצועו.
(ב)
הורשע אדם בעבירה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי בית המשפט, נוסף על כל עונש שיטיל עליו, לתת צו הפסקה שיפוטי.
ערעור על החלטה בעניין צו הפסקה שיפוטי
(א)
על החלטה למתן צו הפסקה שיפוטי לפי סעיף 34(א) ניתן לערער לבית משפט שלערעור.
(ב)
על החלטה למתן צו הפסקה שיפוטי לפי סעיף 34(ב) ניתן לערער במסגרת הערעור על גזר הדין.

פרק ז׳: אמצעי אכיפה מינהליים

סימן א׳: הטלת עיצום כספי

הגדרות – פרק ז׳
”הממונה“ – מפקח בכיר שמינה השר לעניין פרק זה;
”מעון קטן“ – מעון יום לפעוטות ששוהים בו פעוטות במספר כמפורט בתוספת הראשונה, לפחות, ולא יותר מ־20 פעוטות;
”מעון בינוני“ – מעון יום לפעוטות ששוהים בו בין 21 פעוטות ל־50 פעוטות;
”מעון גדול“ – מעון יום לפעוטות ששוהים בו 51 פעוטות או יותר.
עיצום כספי
(א)
הפעיל אדם מעון יום לפעוטות שלא ניתן לגביו רישיון הפעלה או רישיון זמני או בניגוד לתנאיו, בניגוד להוראות סעיף 4(א), רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום כמפורט להלן:
(1)
לעניין מעון קטן – 12,500 שקלים חדשים;
(2)
לעניין מעון בינוני – 25,000 שקלים חדשים;
(3)
לעניין מעון גדול – 30,000 שקלים חדשים.
(ב)
בעל רישיון הפעלה שלא הציג את רישיון ההפעלה או הרישיון הזמני שניתן לו במקום בולט במעון היום לפעוטות, בניגוד להוראות סעיף 11, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום כמפורט להלן:
(1)
לעניין מעון קטן – 500 שקלים חדשים;
(2)
לעניין מעון בינוני – 1,000 שקלים חדשים;
(3)
לעניין מעון גדול – 1,250 שקלים חדשים.
(ג)
בעל רישיון הפעלה שהפר תנאי מהתנאים לפעילותו של מעון יום לפעוטות שנקבע בהוראה לפי סעיף 7(א), או הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, המנויה בטור א׳ לתוספת השנייה, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי בסכום הקבוע לצד אותה הוראה בטור ב׳, בטור ג׳ או בטור ד׳, לפי העניין.
הפרה בנסיבות מחמירות
(א)
היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה כאמור בסעיף 37 או בתוספת השנייה, בנסיבות מחמירות, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בשיעור פי אחד וחצי מסכום העיצום הכספי כאמור בסעיף 37 או בתוספת השנייה, לפי העניין, שניתן להטיל עליו בשל אותה הפרה.
(ב)
בסעיף זה, ”נסיבות מחמירות“ – הפרה הנוגעת ליותר ממעון יום לפעוטות אחד.
הודעה על כוונת חיוב
(א)
היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור בסעיף 37 או בתוספת השנייה (בפרק זה – המפר) ובכוונתו להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, ימסור למפר הודעה בכתב על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי (בפרק זה – הודעה על כוונת חיוב).
(ב)
בהודעה על כוונת חיוב יציין הממונה, בין השאר, את אלה:
(1)
המעשה או המחדל (בפרק זה – המעשה), המהווה את ההפרה ומועד ביצועו;
(2)
סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלומו;
(3)
זכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני הממונה לפי הוראות סעיף 40;
(4)
הסמכות להוסיף על סכום העיצום הכספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת לפי הוראות סעיף 42.
זכות טיעון
מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף 39 רשאי לטעון את טענותיו, בכתב, לפני הממונה, לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה, ורשאי הממונה להאריך את התקופה האמורה בתקופה נוספת שלא תעלה על 30 ימים.
החלטת הממונה ודרישת תשלום
(א)
הממונה יחליט, לאחר ששקל את הטענות שנטענו לפי סעיף 40, אם להטיל על המפר עיצום כספי, ורשאי הוא להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 43.
(ב)
החליט הממונה לפי הוראות סעיף קטן (א) –
(1)
להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו דרישה, בכתב, לשלם את העיצום הכספי (בפרק זה – דרישת תשלום), שבה יציין, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן ואת התקופה לתשלומו;
(2)
שלא להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו הודעה על כך, בכתב.
(ג)
בדרישת התשלום או בהודעה לפי סעיף קטן (ב) יפרט הממונה את נימוקי החלטתו.
(ד)
לא טען המפר את טענותיו לפי הוראות סעיף 40, בתוך התקופה האמורה באותו סעיף, יראו את ההודעה על כוונת חיוב, בתום אותה תקופה, כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.
הפרה נמשכת והפרה חוזרת
(א)
בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה החלק החמישים שלו לכל חודש שבו נמשכת ההפרה.
(ב)
בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה סכום השווה לעיצום הכספי כאמור; לעניין זה, ”הפרה חוזרת“ – הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה כאמור בסעיף 37 או בתוספת השנייה, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע.
סכומים מופחתים
(א)
הממונה אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בסעיף 37 או בתוספת השנייה, לפי העניין, אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב).
(ב)
השר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי לקבוע מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם ניתן להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בסעיף 37 או בתוספת השנייה, לפי העניין, ובשיעורים שיקבע.
סכום מעודכן של העיצום הכספי
(א)
העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שלא טען את טענותיו לפני הממונה כאמור בסעיף 40 – ביום מסירת ההודעה על כוונת חיוב; הוגשה עתירה לבית משפט לפי סעיף 52 ועוכב תשלומו של העיצום הכספי בידי הממונה או בידי בית המשפט, יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בעתירה.
(ב)
סכומי העיצום הכספי הקבועים בסעיף 37 ובתוספת השנייה יתעדכנו ב־1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעורי שינוי המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ב־1 בינואר של השנה הקודמת; הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעניין זה, ”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ג)
הממונה יפרסם ברשומות הודעה על סכומי העיצום הכספי המעודכנים לפי סעיף קטן (ב).
המועד לתשלום
העיצום הכספי המפר ישלם את העיצום הכספי בתוך 30 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 41.
הפרשי הצמדה וריבית [תיקון: תשפ״ד]
לא שילם המפר עיצום כספי במועד, ייווספו עליו, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א–1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית), עד לתשלומו.
ריבית שקלית ודמי פיגורים [תיקון: תשפ״ד]
(החל מיום 1.10.2024): לא שילם המפר עיצום כספי במועד, ייווספו עליו, לתקופת הפיגור, ריבית שקלית ודמי פיגורים, עד לתשלומו, ויחולו הוראות חוק פסיקת ריבית והצמדה, בשינויים המחויבים.
גבייה
עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו יחול חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ״ה–1995.

סימן ב׳: התראה מינהלית

התראה מינהלית
(א)
היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור בסעיף 37 או בתוספת השנייה, והתקיימו נסיבות המנויות בנהלים שהורה עליהם הממונה, באישור היועץ המשפטי לממשלה, רשאי הוא במקום להמציא למפר הודעה על כוונת חיוב להמציא לו התראה מינהלית בכתב לפי הוראות סימן זה (בפרק זה – התראה מינהלית); בסעיף קטן זה, ”היועץ המשפטי לממשלה“ – לרבות משנה ליועץ המשפטי לממשלה שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לעניין זה.
(ב)
בהתראה מינהלית יציין הממונה מהו המעשה המהווה את ההפרה, יודיע למפר כי עליו להפסיק את ההפרה וכי אם ימשיך בהפרה או יחזור עליה יהיה צפוי לעיצום כספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת, לפי העניין, כאמור בסעיף 42, וכן יציין את זכותו של המפר לבקש את ביטול ההתראה לפי הוראות סעיף 49.
בקשה לביטול התראה מינהלית
(א)
נמסרה למפר התראה מינהלית, רשאי הוא לפנות לממונה בכתב, בתוך 30 ימים, בבקשה לבטל את ההתראה בשל אחד מטעמים אלה:
(1)
המפר לא ביצע את ההפרה;
(2)
המעשה שביצע המפר, המפורט בהתראה, אינו מהווה הפרה.
(ב)
קיבל הממונה בקשה לביטול התראה מינהלית, לפי הוראות סעיף קטן (א), רשאי הוא לבטל את ההתראה או לדחות את הבקשה ולהשאיר את ההתראה על כנה; החלטת הממונה תינתן בכתב ותימסר למפר בצירוף נימוקים.
הפרה נמשכת והפרה חוזרת לאחר התראה
(א)
נמסרה למפר התראה מינהלית לפי הוראות סימן זה והמפר המשיך להפר את ההוראה שבשלה נמסרה לו ההתראה, יראו את ההפרה כאמור כהפרה נמשכת לעניין סעיף 42(א) והממונה ימסור למפר הודעה על כוונת חיוב בשל ההפרה הנמשכת, בהתאם להוראות סעיף 39, בשינויים המחויבים.
(ב)
נמסרה למפר התראה מינהלית לפי הוראות סימן זה והמפר חזר והפר את ההוראה שבשלה נמסרה לו ההתראה, בתוך שנתיים מיום מסירת ההתראה, יראו את ההפרה הנוספת כאמור כהפרה חוזרת לעניין סעיף 42(ב), והממונה ימסור למפר הודעה על כוונת חיוב בשל ההפרה החוזרת, בהתאם להוראות סעיף 39, בשינויים המחויבים.

סימן ג׳: הוראות שונות

עיצום כספי בשל הפרה לפי חוק זה ולפי חוק אחר
על מעשה אחד המהווה הפרה של הוראה מההוראות לפי חוק זה המנויות בסעיף 37 או בתוספת השנייה ושל הוראה מההוראות לפי חוק אחר, לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד.
עתירה [תיקון: תשפ״ד]
(א)
על החלטה סופית של הממונה לפי פרק זה ניתן לעתור לבית משפט השלום שבו יושב נשיא בית משפט השלום; עתירה כאמור תוגש בתוך 30 ימים מיום שנמסרה למפר.
(ב)
אין בהגשת עתירה כאמור בסעיף קטן (א), כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא אם כן הסכים לכך הממונה או שבית המשפט הורה על כך.
(ג)
החליט בית המשפט לקבל עתירה שהוגשה לפי סעיף קטן (א), לאחר ששולם העיצום הכספי לפי הוראות פרק זה והורה בית המשפט על החזרת סכום העיצום הכספי ששולם או על הפחתת העיצום הכספי, יוחזר הסכום ששולם או כל חלק ממנו שהופחת, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.
(החל מיום 1.10.2024): החליט בית המשפט לקבל עתירה שהוגשה לפי סעיף קטן (א), לאחר ששולם העיצום הכספי לפי הוראות פרק זה והורה בית המשפט על החזרת סכום העיצום הכספי ששולם או על הפחתת העיצום הכספי, יוחזר הסכום ששולם או כל חלק ממנו שהופחת, בתוספת ריבית שקלית מיום תשלומו עד יום החזרתו, ויחולו הוראות חוק פסיקת ריבית והצמדה לעניין ריבית זו, בשינויים המחויבים.
פרסום
(א)
הטיל הממונה עיצום כספי לפי פרק זה, יפרסם במרשם כמשמעותו בסעיף 19 כן בדרך נוספת אם החליט על כך, את הפרטים שלהלן, בדרך שתבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעתו בקבלת ההחלטה להטיל עיצום כספי:
(1)
דבר הטלת העיצום הכספי;
(2)
מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי ונסיבות ההפרה;
(3)
סכום העיצום הכספי שהוטל;
(4)
אם הופחת סכום העיצום הכספי – הנסיבות שבשלהן הופחת סכום העיצום ושיעורי ההפחתה;
(5)
פרטים על המפר, הנוגעים לעניין;
(6)
שמו של המפר – אם הוא תאגיד.
(ב)
הוגשה עתירה על דרישת תשלום לפי סעיף 52, יפרסם הממונה את דבר הגשת העתירה ואת תוצאותיה, בדרך שבה פרסם את דבר הטלת העיצום הכספי.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (א)(6), רשאי הממונה לפרסם את שמו של מפר שהוא יחיד, אם סבר שהדבר נחוץ לצורך אזהרת הציבור.
(ד)
על אף האמור בסעיף זה, לא יפרסם הממונה פרטים שהם בגדר מידע, שרשות ציבורית מנועה מלמסור לפי סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ״ח–1998, וכן רשאי הוא שלא לפרסם פרטים לפי סעיף זה, שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור.
שמירת אחריות פלילית [תיקון: תשפ״ד]
(א)
תשלום עיצום כספי או המצאת התראה מינהלית, לפי פרק זה, לא יגרעו מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה המנויות בסעיף 37 או בתוספת השנייה, המהווה עבירה.
(ב)
מסר הממונה למפר הודעה על כוונת חיוב או המציא לו התראה מינהלית, בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא יוגש נגדו כתב אישום בשל אותה הפרה, אלא אם כן התגלו עובדות חדשות המצדיקות זאת.
(ג)
הוגש נגד אדם כתב אישום בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא ינקוט נגדו הממונה הליכים לפי פרק זה בשל אותה הפרה, ואם הוגש כתב אישום בנסיבות האמורות בסעיף קטן (ב) לאחר שהמפר שילם עיצום כספי, יוחזר לו הסכום ששולם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.
(החל מיום 1.10.2024): הוגש נגד אדם כתב אישום בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא ינקוט נגדו הממונה הליכים לפי פרק זה בשל אותה הפרה, ואם הוגש כתב אישום בנסיבות האמורות בסעיף קטן (ב) לאחר שהמפר שילם עיצום כספי, יוחזר לו הסכום ששולם בתוספת ריבית שקלית מיום תשלומו עד יום החזרתו, ויחולו הוראות חוק פסיקת ריבית והצמדה לעניין ריבית זו, בשינויים המחויבים.

פרק ח׳: ועדת ערר

ערר
על החלטות הממונה לפי פרק ג׳ והחלטות המנהל הכללי או אדם שמונה מטעמו לפי סעיף 16(ב) ניתן לערור לפני ועדת ערר.
הקמת ועדת ערר והרכבה
(א)
השר יקים ועדת ערר שתפקידה לדון בעררים על החלטות כאמור בסעיף 55, ואלה חבריה:
(1)
שופט בדימוס או מי שכשיר להתמנות לשופט בית משפט השלום, שימנה שר המשפטים, והוא יהיה היושב ראש;
(2)
חבר הסגל האקדמי הבכיר ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בעל ידע וניסיון בתחום הגיל הרך שהמליצה עליו המועצה להשכלה גבוהה כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958 (בסעיף זה – המועצה להשכלה גבוהה);
(3)
עובד המדינה בעל תואר אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בתחום טיפול בגיל הרך או בתחום החינוך ובעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום כאמור, שימנה השר.
(ב)
הוראות חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב–1992 (בסעיף זה – חוק בתי דין מינהליים), למעט סעיפים 37 ו־45 לחוק האמור, יחולו על ערר ועל ועדת ערר לפי חוק זה, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:
(1)
הסמכויות הנתונות לבית משפט מחוזי לפי סעיף 28(ד) ו־(ה) לחוק האמור, יהיו נתונות לבית משפט לעניינים מינהליים;
(2)
החלטה סופית של ועדת ערר ניתנת לערעור לפני בית משפט לעניינים מינהליים.

פרק ט׳: עונשין

עונשין
העושה אחד מאלה, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, ואם נעברה עבירה על ידי תאגיד – כפל הקנס האמור:
(1)
מפעיל מעון יום לפעוטות שלא ניתן לגביו רישיון הפעלה או רישיון זמני, או בניגוד לתנאיו, בניגוד להוראות סעיף 4(א);
(2)
מפר צו הפסקה מינהלי שניתן לפי הוראות סעיף 32.

פרק י׳: הוראות שונות

סודיות
אדם שהגיע אליו מידע לפי הוראות חוק זה תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך עבודתו, ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא לפי הוראות חוק זה או חיקוק אחר או לפי צו של בית משפט.
אחראי לטיפול בפניות הציבור
הממונה ימנה אדם מטעמו שיהיה אחראי לטיפול בפניות הציבור לעניין חוק זה ובכלל זה הפרת ההוראות לפי חוק זה; פרטי האדם שמונה כאמור הכוללים את שמו ופרטי ההתקשרות עמו, לרבות מספר הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני, יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד ויצוינו על גבי כל רישיון הפעלה.
שמירת דינים
הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ואין בהן כדי לגרוע מזכויות הנתונות לפעוטות לפי כל דין.
סייג לתחולה
(א)
הוראות חוק זה לא יחולו על מעון יום לפעוטות שמתקיים לגביו אחד מאלה:
(1)
הוא פועל במוסד רפואי, ומשמש או נועד לשמש מקום שהייה יומי רק לפעוטות המאושפזים באותו מוסד רפואי לתקופה ממושכת; לעניין זה, ”מוסד רפואי“ – בית חולים כמשמעותו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940, או מרפאה כמשמעותה בסעיף 34 לפקודה האמורה;
(2)
הוא פועל במקום המשמש, דרך קבע, בית מגוריהם של כל הפעוטות השוהים בו או של קרוביהם; לעניין זה, ”קרוב“ – בן זוג, הורה, הורה הורה, הורה של בן זוג, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חותן, חותנת, נכד או נכדה או אדם אחר שהפעוט סמוך על שולחנו, וכן בן זוג של כל אחד מהוריו.
(ב)
הוראות חוק זה לא יחולו על –
(1)
משפחת אומנה כהגדרתה בחוק אומנה לילדים, התשע״ו–2016;
(2)
(3)
מעון יום שיקומי כהגדרתו בחוק מעונות יום שיקומיים, התש״ס–2000;
(4)
מעון לפי חוק הפיקוח על מעונות, למעט מעון יום לפעוטות לפי חוק זה.
שמירת הוראות
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מתקנות, הוראות, הנחיות או נהלים החלים על מעונות יום שבהסכם הפעלה עם המשרד.
הפעלת סמכויות
על אף האמור בחוק זה, ניתן להפעיל את הסמכויות לפי פרקים ה׳ ו־ו׳, בשינויים המחויבים, גם לעניין מקום המשמש או נועד לשמש מקום שהייה יומי לפעוטות שהוראות לפי חוק זה לא חלות לגביו, בשל כך שמספר הפעוטות השוהים בו קטן מהמספר הקבוע בתוספת הראשונה או שמועד ההחלה שנקבע לגביו כאמור בסעיף 75 טרם הגיע, אם נשקפת סכנה של ממש לפעוטות השוהים בו.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות לעניין אגרות בעד כל אחד מהמפורטים להלן, שיעוריהן והדרכים והמועדים לתשלומן:
(1)
הגשת בקשה לקבלת רישיון הפעלה או לחידושו, לפי סעיף 5;
(2)
בחינות מקצועיות לשם עמידה בתנאי כשירות לשמש בעלי תפקידים במעון יום לפעוטות, לפי סעיף 7(א);
(3)
הגשת בקשה לקבלת היתר לשמש גוף בודק או לחידושו, לפי פרק ד׳.
(א)
השר, באישור הוועדה, רשאי, בצו, לקבוע מספר פעוטות קטן יותר מהמספר הקבוע בתוספת הראשונה.
(ב)
השר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי, בצו, לשנות את התוספת השנייה, בכפוף לאלה:
(1)
(א)
סכום העיצום הכספי שייקבע בטור ב׳ לתוספת השנייה לגבי הוראה המנויה בטור א׳ לצדו יהיה 50% מהסכום שנקבע בטור ג׳ לגבי אותה הוראה;
(ב)
סכום העיצום הכספי שייקבע בטור ד׳ לתוספת השנייה לגבי הוראה המנויה בטור א׳ לצדו יהיה 120% מהסכום שנקבע בטור ג׳ לגבי אותה הוראה;
(2)
סכום העיצום הכספי שייקבע בטור ד׳ לתוספת השנייה לא יעלה על 50,000 שקלים חדשים.

פרק י״א: תיקונים עקיפים

פרק י״ב: תחילה, תחולה והוראות מעבר

תחילה [תיקון: תשע״ט]
תחילתו של חוק זה ביום א׳ באלול התשע״ט (1 בספטמבר 2019) (להלן – יום התחילה), ואולם תחילתו של פרק ז׳ – שנה מיום כניסתן לתוקף של תקנות ראשונות לפי סעיף 7.
תקנות ראשונות ותחולה בהדרגה
(א)
תקנות ראשונות לפי סעיפים 7 ו־77 יובאו לאישור הוועדה בתוך שנה מיום פרסומו של חוק זה; אחת לשישה חודשים החל מיום פרסומו של חוק זה ועד למועד הבאת התקנות הראשונות כאמור לאישור הוועדה, ידווחו השר ושר האוצר לוועדה, בכתב, על ההתקדמות ביישום הוראות הסעיפים האמורים.
(ב)
בתקנות לפי סעיף 7, רשאי השר לקבוע כי הוראות התקנות יחולו בהדרגה, בהתאם למספר הפעוטות השוהים במעון היום לפעוטות, החל במועד שייקבע בהן (בחוק זה – מועד ההחלה), ובלבד שבתוך חמש שנים ממועד פרסומן של תקנות ראשונות לפי סעיף 7 הן יחולו על כל מעונות היום לפעוטות.
אישור ראשוני
(א)
כל עוד לא נכנסו לתוקף תקנות ראשונות לפי סעיף 7 או כל עוד לא הגיע מועד ההחלה שנקבע בתקנות כאמור לגבי מעון יום לפעוטות, רשאי הממונה לתת למפעיל של מעון יום לפעוטות שמתקיימים בו התנאים כמפורט להלן אישור ראשוני, במקום רישיון, לגבי אותו מעון (בחוק זה – אישור ראשוני):
(1)
מתקיימות בו הוראות סעיף 6(א), למעט פסקה (4) שבו;
(2)
המיקום מתאים לשהייתם של פעוטות.
(ב)
אישור ראשוני יעמוד בתוקפו לתקופה של שנה, והממונה רשאי לחדשו מעת לעת.
(ג)
הוראות חוק זה לעניין רישיון יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין אישור ראשוני.
(ד)
הממונה רשאי לתת אישור ראשוני עוד לפני יום התחילה, ובלבד שתחילתו תהא ביום התחילה, וכן לעשות את כל הדרוש לכך.
(ה)
על אף האמור בסעיף 4(א), הגיש מפעיל של מעון יום לפעוטות שפעל ערב יום התחילה בקשה לקבלת אישור ראשוני עד אותו מועד, יהיה המפעיל רשאי להמשיך ולהפעיל את מעון היום לפעוטות גם לאחר יום התחילה עד למתן החלטת הממונה בבקשה כאמור.
הוראות מעבר לעניין מעון יום לפעוטות שפעל ערב מועד ההחלה ובעלי תפקידים בו
(א)
על אף האמור בסעיף 4(א), הגיש מפעיל של מעון יום לפעוטות שפעל ערב מועד ההחלה בקשה לקבלת רישיון הפעלה בתוך תקופה שקבע השר, יהיה המפעיל רשאי להמשיך ולהפעיל את מעון היום לפעוטות גם לאחר מועד ההחלה עד למתן החלטת הממונה בבקשה כאמור.
(ב)
השר רשאי לקבוע בתקנות הוראות לעניין מתן פטור זמני או קבוע מההוראות שנקבעו בתקנות לפי סעיף 7, למפעיל של מעון יום לפעוטות שפעל ערב מועד ההחלה שנקבע לגביו; השר לא יקבע פטור לפי סעיף קטן זה מתנאי לפי סעיף 7 שאי־עמידה בו עלולה לסכן את שלומם של הפעוטות השוהים במעון יום לפעוטות.
(ג)
השר יקבע בתקנות הוראות לעניין מתן פטור מהתנאים שנקבעו לפי סעיף 7 בדבר ניסיון והכשרה מקצועית של בעלי תפקידים במעון היום לפעוטות שפעל ערב מועד ההחלה שנקבע לגביו, לגבי מי שערב מועד ההחלה מילא את התפקיד שלגביו נקבעו דרישות כאמור, ובין השאר, רשאי השר לקבוע פטור מתנאים לעניין השכלה אקדמית, הכשרה מקצועית, השתלמויות ובחינות, ובלבד שלא ייקבע פטור מתנאים כאמור שנועדו להבטחת שלומם של הפעוטות השוהים במעון יום לפעוטות.
(ד)
תקנות לפי סעיף זה ייקבעו בשים לב לניהול הסיכונים בתחום מעונות יום לפעוטות, לפי סוגים של מעונות כאמור.
הוראות מעבר לעניין מעון יום לפעוטות שפעל ערב מועד ההחלה ופעלה בו כיתת גן
(א)
מפעיל של מעון יום לפעוטות שפעל ערב מועד ההחלה שנקבע לגביו המבקש להמשיך ולהפעיל בשטח המעון כיתת גן שפעלה בו ערב מועד ההחלה יציין זאת בבקשה לרישיון הפעלה שהגיש לפי סעיף 77(א), ובכלל זה יציין את מספר הילדים השוהים בכיתת הגן האמורה.
(ב)
ביקש מפעיל של מעון יום לפעוטות בקשה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הממונה לתת לו רישיון הפעלה המתיר לו להמשיך ולהפעיל את כיתת הגן אף שלא מתקיימות ההוראות לפי סעיפים 6(א)(4) ו־7(א), ובלבד שיש לגבי אותה כיתת גן רישיון לפי חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ״ט–1969; תנאי ברישיון הפעלה המתיר הפעלת כיתת גן כאמור יעמוד בתוקפו כל עוד הרישיון לפי החוק האמור עומד בתוקפו; פקע תוקפו של הרישיון לפי חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ״ט–1969, ימסור המנהל הכללי של משרד החינוך הודעה על כך לממונה.
(ג)
בסעיף זה, ”כיתת גן“ – כיתה בשטח מעון יום לפעוטות ששוהים בה פעוטות וילדים יחד, ובלבד שמספר הילדים השוהים בה עולה על עשרה.
הוראת מעבר לעניין מי שהחל להיות מועסק במעון לפני יום התחילה
הוראות סעיף 15 יחולו גם לגבי מי שהחל להיות מועסק במעון יום לפעוטות לפני יום התחילה.

תוספת ראשונה

(ההגדרה ”מעון יום לפעוטות“ בסעיף 2 וסעיף 65(א))

שבעה פעוטות

תוספת שנייה

(סעיפים 37(ג) ו־65(ב))

 סכום העיצום הכספי
טור א׳
ההוראה
טור ב׳
מעון קטן
טור ג׳
מעון בינוני
טור ד׳
מעון גדול
    
    


התקבל בכנסת ביום י״ג בחשוון התשע״ט (22 באוקטובר 2018).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • חיים כץ
  שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יולי יואל אדלשטיין
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.