לדלג לתוכן

חוק המחשבים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
חוק המחשבים מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק המחשבים, התשנ״ה–1995


תוכן עניינים

פרק א׳ – הגדרות

הגדרות
בחוק זה –
”חומר מחשב“ – תוכנה או מידע;
”מחשב“ – מכשיר הפועל באמצעות תוכנה לביצוע עיבוד אריתמטי או לוגי של נתונים, וציודו ההיקפי, לרבות מערכת מחשבים, אך למעט מחשב עזר;
”מחשב עזר“ – מחשב המסוגל לבצע פעולות חישוב אריתמטיות בלבד ופעולות הכרוכות בביצוע פעולות כאמור;
”מידע“ – נתונים, סימנים, מושגים או הוראות, למעט תוכנה, המובעים בשפה קריאת מחשב, והמאוחסנים במחשב או באמצעי אחסון אחר, ובלבד שהנתונים, הסימנים, המושגים או ההוראות אינם מיועדים לשימוש במחשב עזר בלבד;
”פלט“ – נתונים, סימנים, מושגים או הוראות, המופקים, בכל דרך שהיא, על ידי מחשב;
”שפה קריאת מחשב“ – צורת הבעה המתאימה למסירה, לפירוש או לעיבוד על ידי מחשב או מחשב עזר בלבד;
”תוכנה“ – קבוצת הוראות המובעות בשפה קריאת מחשב, המסוגלת לגרום לתיפקוד של מחשב או לביצוע פעולה על ידי מחשב, והיא מגולמת, מוטבעת או מסומנת במכשיר או בחפץ, באמצעים אלקטרוניים, אלקטרומגנטיים, אלקטרוכימיים, אלקטרואופטיים או באמצעים אחרים, או שהיא טבועה או אחודה עם המחשב באופן כלשהו או שהיא נפרדת ממנו, והכל אם אינה מיועדת לשימוש במחשב עזר בלבד.

פרק ב׳ – עבירות מחשב

שיבוש או הפרעה למחשב או לחומר מחשב
העושה שלא כדין אחת מאלה, דינו – מאסר שלוש שנים:
(1)
משבש את פעולתו התקינה של מחשב או מפריע לשימוש בו;
(2)
מוחק חומר מחשב, גורם לשינוי בו, משבשו בכל דרך אחרת או מפריע לשימוש בו.
מידע כוזב או פלט כוזב
(א)
העושה אחת מאלה, דינו – מאסר חמש שנים:
(1)
מעביר לאחר או מאחסן במחשב מידע כוזב או עושה פעולה לגבי מידע כדי שתוצאתה תהיה מידע כוזב או פלט כוזב;
(2)
כותב תוכנה, מעביר תוכנה לאחר או מאחסן תוכנה במחשב, כדי שתוצאת השימוש בה תהיה מידע כוזב או פלט כוזב, או מפעיל מחשב תוך כדי שימוש בתוכנה כאמור.
(ב)
בסעיף זה, ”מידע כוזב“ ו”פלט כוזב“ – מידע או פלט שיש בהם כדי להטעות, בהתאם למטרות השימוש בהם.
חדירה לחומר מחשב שלא כדין
החודר שלא כדין לחומר מחשב הנמצא במחשב, דינו – מאסר שלוש שנים; לענין זה, ”חדירה לחומר מחשב“ – חדירה באמצעות התקשרות או התחברות עם מחשב, או על ידי הפעלתו, אך למעט חדירה לחומר מחשב שהיא האזנה לפי חוק האזנת סתר, התשל״ט–1979.
חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה אחרת
העושה מעשה האסור לפי סעיף 4 כדי לעבור עבירה על פי כל דין, למעט על פי חוק זה, דינו – מאסר חמש שנים.
פעולות אסורות בתוכנה [תיקון: תשע״ב]
(א)
העורך תוכנה באופן שהוא מסגלה לבצע פעולה מהפעולות המפורטות להלן, במטרה לבצען שלא כדין, דינו – מאסר שלוש שנים:
(1)
שיבוש פעולתו התקינה של מחשב או הפרעה לשימוש בו;
(2)
מחיקת חומר מחשב, גרימה לשינוי בו, שיבושו בכל דרך אחרת או הפרעה לשימוש בו;
(3)
פעולות שתוצאתן מידע כוזב או פלט כוזב, כהגדרתם בסעיף 3(ב);
(4)
חדירה לחומר מחשב, כהגדרתה בסעיף 4, הנמצא במחשב;
(5)
האזנת סתר, כהגדרתה בחוק האזנת סתר, התשל״ט–1979;
(6)
(ב)
המפיץ או מציע לציבור, המעביר לאחר, המחדיר למחשב של אחר או המתקין במחשב של אחר סיסמה, קוד גישה או מידע דומה, כדי שתבוצע פעולה מהפעולות המנויות בסעיף קטן (א) שלא כדין, דינו – מאסר שלוש שנים.
(ג)
המפיץ או מציע לציבור, המעביר לאחר, המחדיר למחשב של אחר או המתקין במחשב של אחר תוכנה או התקן אשר סוגלו לבצע פעולה מהפעולות המנויות בסעיף קטן (א), כדי שתבוצע פעולה כאמור שלא כדין, דינו – מאסר חמש שנים.

פרק ג׳ – נזיקין

עוולה בנזיקין
מעשה מן המעשים המנויים להלן הוא עוולה על פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש], והוראותיה של פקודה זו [צ״ל: הפקודה האמורה] יחולו עליו –
(1)
הפרעה שלא כדין לשימוש במחשב או בחומר מחשב, בכל דרך שהיא, לרבות על ידי גזילת דבר המגלם חומר מחשב;
(2)
מחיקת חומר מחשב, גרימת שינוי בו או שיבושו בכל דרך אחרת, שלא כדין.
נטל ההוכחה
בתובענה שהוגשה לפי פרק זה, על הנתבע הראיה כי המעשה נעשה כדין.
פיצויים
לא יינתן פיצוי בתובענה שעילתה בפרק זה, אלא אם כן הוכח כי הנזק נגרם עקב התרשלותו של הנתבע.

פרק ד׳ – תיקוני חקיקה

סימן א׳ – דיני ראיות

סימן ב׳: דיני חיפוש ותפיסה

פרק ה׳ – תקנות

התקנת תקנות
שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
תחילה
תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו.


נתקבל בכנסת ביום י״ט בתמוז התשנ״ה (17 ביולי 1995).
 • יצחק רבין
  ראש הממשלה
 • דוד ליבאי
  שר המשפטים
 • עזר ויצמן
  נשיא המדינה
 • שבח וייס
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.