חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, התשע״ט–2018


מטרה
מטרתו של חוק זה להגן על שלומם של פעוטות השוהים במעון יום לפעוטות מפני פגיעה בהם באמצעות התקנת מצלמות, תוך שמירה, ככל האפשר, על כבודם ופרטיותם של הפעוטות, של העובדים במעון ושל כל אדם אחר הנמצא במעון.
הגדרות
בחוק זה –
”הוועדה“ – ועדה מוועדות הכנסת שחוק זה הוא בתחום עניינייה שקבעה ועדת הכנסת והודיעה על כך לכנסת;
”הורה“ – לרבות אפוטרופוס של הפעוט, ולמעט אפוטרופוס לענייני רכוש בלבד;
”חוק מעונות יום שיקומיים“ – חוק מעונות יום שיקומיים, התש״ס–2000;
”חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות“ – חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע״ט–2018;
”חינוך וטיפול“, ”הממונה“ ו”פעוט“ – כהגדרתם בחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות;
”מעון יום לפעוטות“ – כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, וכן מעון יום שיקומי;
”מעון יום שיקומי“ – כהגדרתו בחוק מעונות יום שיקומיים;
”מפקח לפי חוק מעונות יום שיקומיים“ – מפקח שמונה לפי סעיף 8 לחוק מעונות יום שיקומיים;
”מפקח לפי חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות“ – מפקח שהוסמך לפי סעיף 28(ב)(1) ו־(2) לחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות;
”השר“ – שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.
חובת התקנת מצלמות
(א)
מפעיל מעון יום לפעוטות אחראי להתקנת מצלמות שיתעדו את הנעשה במעון יום לפעוטות, בכל השעות שבהן פעוטות שוהים במעון, בהקלטת וידיאו בלא קול.
(ב)
המצלמות יתעדו את כל הנעשה בכיתות המעון, בחצר ובכל שאר המקומות שבהם ניתן חינוך וטיפול לפעוטות במעון היום לפעוטות, למעט חדרי רחצה ושירותים.
חובת יידוע בדבר הפעלת מצלמות
(א)
בכניסה למעון יום לפעוטות ובכל אזור במעון שמופעלות בו מצלמות, יוצב במקום בולט שלט ברור וקריא, המודיע על הפעלת מצלמות במעון.
(ב)
השלט כאמור בסעיף קטן (א) יהיה בסמל ובמילים, בשפה העברית, ובמידת הצורך – בשפה נוספת המובנת לרוב הורי הפעוטות והעובדים במעון היום לפעוטות.
(ג)
מנהל מעון יום לפעוטות יידע את כל עובדי המעון וכל מועמד לעבודה במעון, לפני תחילת עבודתו, בכתב ובעל פה, בשפה המובנת לו, על הפעלת מצלמות במעון, מטרת הפעלתן, מיקומן, אזורי הצילום וכן לגבי הוראות סעיף 7 בעניין צפייה ושימוש בצילומים.
(ד)
מנהל מעון יום לפעוטות יביא לידיעתם של הורי הפעוטות במעון, בהודעה בכתב שתימסר לכל הורה ותוצג במקום בולט במעון, את דבר הפעלת המצלמות במעון ואת זכותם להתנגד להפעלת מצלמות כאמור בסעיף 11(3).
אופן התקנת המצלמות והפעלתן
(א)
המצלמות יותקנו ויופעלו במעון יום לפעוטות באופן שמספרן, מיקומן, זוויות הצילום שלהן, בחירת האמצעים הטכנולוגיים לצילום, זמני הצילום וטיב הצילום ואיכותו, יאפשרו תיעוד כאמור בסעיף 3 ואת השימוש בצילומים כאמור בסעיף 7, תוך שמירה ככל האפשר על כבודם ועל פרטיותם של הפעוטות, של עובדי המעון ושל כל אדם אחר הנמצא במעון.
(ב)
המצלמות יוצבו באופן גלוי ולא יוסתרו.
שמירת הצילומים
(א)
מפעיל מעון יום לפעוטות ישמור את הצילומים לפי חוק זה ל־30 ימים ממועד הצילום, אלא אם כן נקבעה בתקנות לפי סעיף 10(ב)(4) תקופה ארוכה יותר, ובתום התקופה האמורה יימחקו הצילומים אוטומטית.
(ב)
מפעיל מעון יום לפעוטות ינקוט אמצעים סבירים כדי למנוע גישה שאינה מותרת לצילומים, ובכלל זה מניעת חיבור של המצלמות וכל מחשב או התקן שעל גביו נשמרים הצילומים לרשת תקשורת.
צפייה ושימוש בצילומים
(א)
לא יצפה אדם בצילומים לפי חוק זה, לא יעתיקם, לא יעבירם לאחר ולא יעשה בהם או במידע שהתגלה לו מהם כל שימוש, אלא לפי צו של בית משפט.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א) –
(1)
משטרת ישראל ורשויות התביעה רשאיות להשתמש בצילומים לשם מניעת ביצוע עבירה, חקירת עבירה או לשם ניהול הליך פלילי בלבד, בכפוף להוראות כל דין;
(2)
משטרת ישראל תדווח על מידע שהתגלה לה מהצילומים לממונה או למפקח לפי חוק מעונות יום שיקומיים, לפי העניין, כדי למנוע פגיעה בשלומם הגופני או הנפשי של פעוטות השוהים במעון יום לפעוטות, וכן לעובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש״ך–1960, לשם מילוי תפקידו לפי החוק האמור, והכול אם אין בכך כדי להביא לידי שיבוש הליכי חקירה או משפט; קיבל ממונה או מפקח לפי חוק מעונות יום שיקומיים מידע כאמור, יודיע על כך למנהל המעון;
(3)
הממונה, מפקח לפי חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות ומפקח לפי חוק מעונות יום שיקומיים רשאים להשתמש בצילומים, במקרה של חשד לפגיעה בשלומם הגופני או הנפשי של פעוטות במעון יום לפעוטות, לשם מניעת פגיעה בשלומם הגופני או הנפשי של הפעוטות השוהים במעון בלבד;
(4)
משטרת ישראל תאפשר להורה של פעוט לצפות בצילומים שבהם מתועדת פגיעה באותו פעוט, ככל שאין בכך כדי להביא לידי שיבוש הליכי חקירה או משפט.
שמירת דינים ושימוש מותר במצלמות
(א)
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מחובת דיווח לפי סעיף 368ד לחוק העונשין, התשל״ז–1977.
(ב)
אין בהוראות חוק זה כדי למנוע צילום במעון יום לפעוטות ושימוש בצילומים –
(1)
למטרות שונות לרבות חינוך והדרכה, ובלבד שלא ייעשה שימוש במצלמות שמותקנות במעון;
(2)
בשעות שבהן פעוטות אינם שוהים במעון.
עונשין
אדם המעתיק צילומים, מעביר אותם לאחר או עושה בהם או במידע שהתגלה לו מהם שימוש, בניגוד להוראות סעיף 7, דינו – מאסר שישה חודשים.
ביצוע ותקנות
(א)
השר ממונה על ביצועו של חוק זה, והוא רשאי, באישור הוועדה, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.
(ב)
שר המשפטים, בהסכמת השר ובהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, ובאישור הוועדה, רשאי להתקין תקנות בעניינים אלה:
(1)
אופן התקנת מצלמות במעונות יום לפעוטות והפעלתן;
(2)
סוג המצלמות שיותקנו, וכן שימוש בטכנולוגיות המצמצמות פגיעה בפרטיות, לרבות הוראות מעבר לגבי מצלמות שהיו מותקנות במעון יום לפעוטות במועד שבו חלה חובת התקנתן;
(3)
הוראות לעניין שמירת הצילומים ואבטחתם;
(4)
התקופה שבה יישמרו הצילומים, שלא תעלה על 90 ימים ולא תפחת מ־30 ימים.
סייגים לתחולה
הוראות חוק זה לא יחולו על אלה:
(1)
מעון יום לפעוטות הפועל במקום המשמש גם למגורים;
(2)
מעון יום לפעוטות שחוק פיקוח על מעונות יום לפעוטות לא חל עליו בשל הוראות סעיף 61 לחוק האמור, למעט מעון יום שיקומי;
(3)
מעון יום לפעוטות ש־70% מהורי הפעוטות השוהים בו התנגדו בכתב להפעלת מצלמות במעון בהתאם להוראות חוק זה.
תחילה ותחולה
(א)
תחילתו של חוק זה ביום א׳ באלול התשע״ט (1 בספטמבר 2019) (להלן – יום התחילה), ואולם תחילתם של סעיפים 9, 12(1) ו־13 ביום י״ב באלול התש״ף (1 בספטמבר 2020) (להלן – תום תקופת הביניים).
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א) –
(1)
בתקופה שמיום התחילה עד תום תקופת הביניים, לעניין מעונות יום לפעוטות שביום פרסומו של חוק זה לא היו מותקנות בהם מצלמות, יחולו הוראות חוק זה החל במועד שבו יותקנו מצלמות בתוך מעון היום לפעוטות, ואולם לא תחול לגביהם חובה להתקין מצלמות או להפעילן;
(2)
לעניין מעונות יום לפעוטות שביום פרסומו של חוק זה היו מותקנות בהם מצלמות – יחולו הוראות חוק זה מתום תקופת הביניים ואילך;
(3)
בתקופה שמיום התחילה עד תום תקופת הביניים יהיו משטרת ישראל ורשויות התביעה רשאיות לעשות שימוש בצילומים לפי חוק זה או במידע שהתגלה מהם, בהתאם לסמכויותיהן על פי כל דין, על אף האמור בסעיף 7.
סיוע כספי להתקנת מצלמות במעונות יום לפעוטות
עד יום התחילה ייתן המנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים הוראות לעניין סיוע כספי למעונות יום לפעוטות לשם התקנת מצלמות לפי הוראות חוק זה; ההוראות יינתנו בהסכמת הממונה על התקציבים במשרד האוצר.


התקבל בכנסת ביום ט״ז בטבת התשע״ט (24 בדצמבר 2018).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • חיים כץ
  שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יולי יואל אדלשטיין
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.