תקנות קליטת חיילים משוחררים (קרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות קליטת חיילים משוחררים (קרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות קליטת חיילים משוחררים (קרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה), התשע״א–2011


ק״ת תשע״א, 724.


בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7א(ג) לחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ״ד–1994 (להלן – החוק), בהתייעצות עם השר הממונה על ענייני שירות אזרחי–לאומי ובאישור ראש הממשלה וועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”אזור סיוע“ – אזור עדיפות לאומית שעליו החליטה הממשלה בהחלטת ממשלה מס׳ 2271 מיום ד׳ בתשרי התשע״א (12 בספטמבר 2010), ובכל החלטת ממשלה שתחליף אותה כאמור בסעיף 7א(ה) לחוק, וכן כל אזור עדיפות לאומית נוסף שעליו החליטה הממשלה, כאמור בסעיף 7א(ה) לחוק;
”חוק המועצה להשכלה גבוהה“ – חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958;
”מוסד להשכלה גבוהה“ – מוסד להשכלה גבוהה כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, שהמדינה משתתפת בתקציבו, ושהוא אחד מאלה:
(1)
(2)
מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
(3)
מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
”שירות אזרחי“ – כהגדרתו בסעיף 6(א) לחוק דחיית שירות;
”שירות לאומי“ – שירות לאומי בהתאם להוראות לפי פסקה (3)(ב) להגדרה ”ילד“ שבסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי;
”שירות סדיר“ – אחד מאלה:
(1)
שירות שדינו כשירות סדיר לפי פרק ג׳ לחוק שירות ביטחון, לרבות שירות משולב כהגדרתו בסעיף 9 לחוק דחיית שירות, אך למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע;
(2)
שירות לאומי או שירות אזרחי;
”תואר בוגר“ – כמשמעותו בהתאם לכללים שנקבעו לפי סעיף 22 לחוק המועצה להשכלה גבוהה.
זכאות ללומדים באזור סיוע
(א)
חייל משוחרר שסיים את שירותו הסדיר ביום ט״ו בטבת התש״ע (1 בינואר 2010) ואילך (להלן – משוחרר זכאי), הלומד במוסד להשכלה גבוהה באזור סיוע, זכאי להשתתפות בשכר הלימוד ששילם לאותו מוסד בעד שנת הלימודים הראשונה ללימודי תואר בוגר, בסכום שלא יעלה על 9,521 שקלים חדשים אם מתקיים בו אחד מאלה:
(1)
הוא שירת שירות סדיר כאמור בפסקה (1) להגדרת שירות סדיר במשך תקופה כמפורט להלן:
(א)
34 חודשים לפחות – למשרת שהשתחרר כלוחם, כהגדרתו בחוק (להלן – לוחם) או כתומך לחימה כהגדרתו בחוק האמור (להלן – תומך לחימה), ו־35 חודשים לפחות – למשרת שהשתחרר משירות אחר;
(ב)
22 חודשים לפחות – למשרתת שהשתחררה כלוחמת או כתומכת לחימה, ו־23 חודשים לפחות – למשרתת שהשתחררה משירות אחר, למשרת שבא לארץ כעולה אחרי שהגיע לגיל עשרים ושבע, כאמור בסעיף 15(2) לחוק שירות ביטחון, ולמשרת בהתנדבות לשירות ביטחון כאמור בסעיף 17(א) לחוק שירות ביטחון;
(ג)
29 חודשים לפחות – למשרת שנקרא לשירות סדיר כשהוא באחד הגילים שמעשרים ושבע עד עשרים ותשע, כאמור בסעיף 15(2) לחוק שירות ביטחון;
(ד)
17 חודשים לפחות למשרתת שבאה לארץ כעולה אחרי שהגיעה לגיל עשרים ושבע, כאמור בסעיף 16(1) לחוק שירות ביטחון;
וכן כל אחד מהאמורים בפסקאות משנה (א) עד (ד) אשר שוחרר על ידי הגורם המוסמך לכך כדין לפני תום התקופה שהוא חייב בה מחמת פציעה שאירעה במהלך אימון או פעילות מבצעית, או הוכר על ידו כמשוחרר זכאי לעניין סעיף זה;
(2)
הוא שירת –
(א)
בשירות לאומי במשך תקופה של 23 חודשים לפחות;
(ב)
בשירות אזרחי במשך התקופה הנדרשת לפי חוק דחיית שירות;
וכן כל אחד מהאמורים בפסקאות משנה (א) ו־(ב), אשר הפסיק את שירותו לפני תום התקופה כאמור מטעמי בריאות באישור ראש מינהלת השירות האזרחי–לאומי או מי שהוא מינה לשם כך, ובלבד שהשלים שני שלישים לפחות מתקופת השירות הנדרשת כאמור באותן פסקאות משנה.
(ב)
מי שלא נתקיים בו האמור בתקנת משנה (א) והוא שירת שירות לאומי במשך תקופת השירות המזערית של 12 חודשים, שבה הוא מחויב בהתאם להוראות לפי פסקה (3)(ב) להגדרה ”ילד“ שבסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי, או שהוא התנדב לשירות ביטחון לפי סעיף 17(א) לחוק שירות ביטחון, למשך תקופה של 12 חודשים לפחות, הלומד במוסד להשכלה גבוהה באזור סיוע, זכאי להשתתפות בשכר הלימוד ששילם לאותו מוסד בעד שנת הלימודים הראשונה ללימודי תואר בוגר בסכום שלא יעלה על 4,760 שקלים חדשים.
(ג)
בתקנה זו, ”מוסד להשכלה גבוהה“ – למעט מוסד שהוא אוניברסיטה; ואולם סייג זה לא יחול על מוסדות בעיר אילת.
זכאות חיילים משוחררים מאזורי סיוע
(א)
הקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה, כהגדרתה בסעיף 7א לחוק, תקצה משאבים למימון תכניות לעידוד לימודי השכלה גבוהה, בקרב משוחררים זכאים, המתגוררים באזורי סיוע, והתכניות הן מסוגים אלה:
(1)
ביצוע אבחונים לבחינת התאמה ללימודים גבוהים ולבחירת תחום הלימודים;
(2)
הגברת הנגישות להשכלה גבוהה באמצעות חיזוק תכניות לייעוץ והכוון שיופעלו במרכזים היישוביים באזורי הסיוע, שייקבעו בהסכמת המועצה להשכלה גבוהה;
(3)
תכנית למשוחררים זכאים המבקשים ללמוד במכינה כהכנה ללימודים אקדמיים, כמפורט להלן:
(א)
מימון השתתפות בשכר לימוד בכיתות מכינה במוסדות להשכלה גבוהה, שבהם ילמדו משוחררים זכאים, המועמדים ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה, שייבחרו בהתאם למבחנים כאמור בתקנת משנה (ג), וזאת בסכומים שלא יעלו על אלה המשולמים בידי הקרן לסיוע נוסף, כמשמעותה בסעיף 7 לחוק, למטרה של לימודים במכינה קדם בידי אקדמית;
(ב)
מימון השתתפות בשכר לימוד במוסד להשכלה גבוהה ששילם לאותו מוסד בוגר כיתת מכינה, כאמור בפסקת משנה (א), בעד כל אחת משלוש השנים ללימודי תואר בוגר, בסכום שלא יעלה על 4,760 שקלים חדשים לשנה;
(ג)
הפעלת תכנית ליווי ומניעת נשירה במהלך הלימודים במכינה ובמהלך שנת הלימודים הראשונה לתואר בוגר, שתופעל במוסדות להשכלה גבוהה שבהם פועלות כיתות מכינה כאמור בפסקת משנה (א);
(4)
מימון השתתפות בשכר לימוד במוסד להשכלה גבוהה ששילמו משוחררים זכאים, שייבחרו בהתאם למבחנים כאמור בתקנת משנה (ג) ואינם זקוקים לכיתות מכינה כדי להתקבל למוסד הלימודים, בעד שנת הלימודים הראשונה ללימודי תואר בוגר, בסכום שלא יעלה על 9,521 שקלים חדשים.
(ב)
התכניות כאמור בתקנת משנה (א) יבוצעו בידי הקרן לקליטת החייל המשוחרר, כהגדרתה בסעיף 2 לחוק (להלן – הקרן), בתיאום עם המועצה להשכלה גבוהה, ובהתאם לכללים ומבחנים שייקבעו לפי סעיף 7א(ד) לחוק.
(ג)
התנאים ואמות המידה לבחירת משוחררים זכאים, במבחנים לעניין פסקאות (3) ו־(4) בתקנת משנה (א), ייקבעו בהתחשב בשיקולים אלה, כולם או חלקם: מצבו הכלכלי–חברתי של המשוחרר הזכאי, מקום מגוריו, משך השירות הסדיר ששירת וסוגו, ונתונים הנוגעים ליכולתו והתאמתו של המשוחרר הזכאי ללמוד לימודים אקדמיים.
(ד)
לצורך ביצוע תקנה זו יוקצה לקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה מדי שנה, החל בשנת התקציב 2011, סכום שלא יעלה על 20 מיליון שקלים חדשים.
(ה)
בתקנה זו, ”המתגורר באזור סיוע“ – מי שכתובתו הרשומה בחמש השנים מתוך שש השנים שלפני תחילת הלימודים נמצאת באזור סיוע.
דרך התשלום
תשלום לפי תקנות אלה ייעשה באמצעות העברת סכום ההשתתפות בשכר לימוד לחשבון הפיקדון של המשוחרר הזכאי, שנפתח על שמו בקרן, לפי סעיף 8 לחוק, לפי כללים שתקבע הקרן לפי סעיף 7א(ד) לחוק.
מימוש הזכאות
בלי לגרוע מהאמור בתקנה 6, כל אחת מהזכאויות לפי תקנות אלה ניתנת למימוש בידי מי שמתקיימים בו התנאים לפי תקנות אלה, פעם אחת בלבד.
מניעת כפל הטבות
משוחרר זכאי שמתקיימים בו תנאים לקבלת הטבות לפי תקנות 2, 3(א)(3) או (4), זכאי לקבל הטבה על פי אחת משלוש האפשרויות האמורות בלבד, לפי בחירתו.
החזר
(א)
משוחרר זכאי שקיבל מהקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה סכום השתתפות בשכר לימוד לפי תקנה 2 או 3 ימסור לקרן האמורה אישור על זכאותו לתואר בוגר ממוסד להשכלה גבוהה; משוחרר זכאי שלא מסר אישור כאמור ולא השלים את לימודיו לתואר בוגר במוסד להשכלה גבוהה בתוך 5 שנים מיום שהחל את לימודיו לתואר בוגר, יחזיר את הסכום לקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה.
(ב)
ועדת חריגים, שחבריה הם נציג הקרן, נציג משרד האוצר ונציג משרד ראש הממשלה, תהיה רשאית לפטור משוחררים זכאים שקיבלו השתתפות בשכר לימוד כאמור, ואשר לא סיימו את לימודיהם כנדרש בשל נסיבות חריגות הנובעות ממצבם הכלכלי–חברתי או מנסיבות אישיות מיוחדות או מטעמים אחרים הנוגעים לעניין, מהשבת הסכום שקיבלו, באופן מלא או חלקי.
עדכון סכומים
(א)
הסכומים האמורים בתקנות 2 ו־3 יעודכנו ב־1 בספטמבר של כל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש אוגוסט שקדם לו לעומת המדד שפורסם בחודש אוגוסט שקדם ליום העדכון הקודם, ולעניין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה – לעומת המדד שפורסם בחודש אוגוסט 2010; בתקנה זו, ”המדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ב)
הודעה על הסכומים המעודכנים לפי תקנת משנה (א), תפורסם ברשומות.
תחולה
תקנות אלה יחולו לגבי שנת הלימודים התשע״א ואילך.


ב׳ באדר א׳ התשע״א (6 בפברואר 2011)
 • אהוד ברק
  שר הביטחון
 • יובל שטייניץ
  שר האוצר
 • גדעון סער
  שר החינוך
 • סילבן שלום
  השר לפיתוח הנגב והגליל
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.