חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס״ב–2002


קישור למאגר החקיקה הלאומי חוק שירות ביטחון (מיועד לשירות ביטחון שתורתו אומנותו) (הוראת שעה), התשס״א–2001: ס״ח תשס״א, 118. חוק דחיית שירות ביטחון לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם (הוראת שעה), התשס״א–2001: ס״ח תשס״א, 171. חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס״ב–2002: ס״ח תשס״ב, 521; תשס״ג, 494.


חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס״ב–2002 פקע ביום 1.8.2012.


הגדרות ופרשנות
(א)
בחוק זה –
”ישיבה“ – ישיבה או כולל, שמתקיימים בהם לימודים תורניים בלבד, והכלולים ברשימה שקבע לענין זה השר לפי סעיף 8;
”עיסוק“ – כל עבודה שמקובל לקבל בעבורה שכר, בין שהיא נעשית בשכר ובין שנעשית שלא בשכר, הכשרה מקצועית, וכן כל עיסוק אחר שקבע השר;
”השר“ – שר הביטחון.
(ב)
לכל שאר המונחים בחוק זה תהיה המשמעות הנודעת להם בחוק שירות ביטחון.
דחיית שירות [תיקון: תשס״ג]
לבקשת מיועד לשירות ביטחון, רשאי השר לדחות, בצו, את מועד התייצבותו לרישום, לבדיקה רפואית או לשירות ביטחון (להלן – צו דחיית שירות) אם התמלאו בו כל אלה:
(1)
הוא לומד בישיבה באופן סדיר, בהיקף שלא יפחת מארבעים וחמש שעות בשבוע, למעט בתקופות חופשה שקבע השר;
(2)
הוא אינו עוסק בכל עיסוק נוסף על לימודיו בישיבה ולגבי מיועד לשירות ביטחון שחלו עליו צווי דחיית שירות במשך ארבע שנים לפחות, ומלאו לו 23 שנים – הוא אינו עוסק בעיסוק נוסף בשעות לימודיו בישיבה כאמור בפסקה (1);
(3)
הוא הצהיר, בתצהיר שניתן בהתאם לסעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל״א–1971, כי מתקיימים בו התנאים בפסקאות (1) ו־(2);
(4)
ראש הישיבה שבה הוא לומד – אישר בכתב כי מתקיים בו התנאי שבפסקה (1), והתחייב כי כאשר יחדל להתקיים בו התנאי האמור יודיע על כך לפוקד בתוך 30 ימים.
הוראות בדבר מתן הצו
(א)
צו דחיית שירות יינתן לתקופה שלא תעלה על שנה אחת.
(ב)
השר רשאי לחזור ולתת צו דחיית שירות כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שהתצהיר והאישור לפי סעיף 2(3) ו־(4) יינתנו מחדש עובר למתן כל צו.
(ג)
צו דחיית שירות יינתן לכל מי שמתקיימים בו התנאים שבסעיף 2, וכן התנאים המוקדמים שנקבעו לפי סעיף 13(א)(2), אלא אם כן שוכנע השר שצורכי הביטחון של מדינת ישראל אינם מאפשרים זאת.
תנאים לדחיית שירות
צו דחיית שירות מותנה בכך שימשיכו להתקיים במי שהצו חל עליו התנאים האמורים בסעיף 2(1) ו־(2) כל עוד הצו בתוקפו.
שנת הכרעה
(א)
מיועד לשירות ביטחון שחלו עליו צווי דחיית שירות במשך ארבע שנים לפחות, ומלאו לו 22 שנים, ולא מתקיימים בו עוד התנאים שבסעיף 2, רשאי השר לדחות, בצו, את מועד התייצבותו לרישום, לבדיקה רפואית או לשירות ביטחון, לתקופה שלא תעלה על שנה אחת.
(ב)
לא יינתן צו לפי סעיף זה למיועד לשירות ביטחון יותר מפעם אחת.
(ג)
על צו לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיף 3(ג), בשינויים המחויבים.
(ד)
אין בהוראות סעיף זה כדי לפגוע בסמכות השר לתת צו דחיית שירות למיועד לשירות ביטחון ששבו והתקיימו בו התנאים שבסעיף 2.
שירות אזרחי
(א)
בסעיף זה, ”שירות אזרחי“ – שירות למטרות בריאות, רווחה, קליטת עליה, שמירת הסביבה וביטחון הפנים ושירותי הצלה, בהתאם לתקנות שקבע שר העבודה והרווחה בהסכמת השר ושר האוצר, בהתייעצות עם השרים הנוגעים בדבר, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת.
(ב)
השר רשאי לדחות את מועד התייצבותו לרישום, לבדיקה רפואית או לשירות ביטחון של מיועד לשירות ביטחון המשרת בשירות אזרחי.
(ג)
מיועד לשירות ביטחון ששירת שירות אזרחי במשך שנה לפחות, פטור מחובת שירות סדיר.
(ד)
מיועד לשירות ביטחון ששירת שירות אזרחי במשך 21 ימים בשנה לפחות, לא ייקרא לשירות מילואים באותה שנה.
(ה)
סעיף זה לא יחול אלא על מיועד לשירות ביטחון שחל עליו צו דחיית שירות במשך ארבע שנים לפחות ומלאו לו 22 שנים, ואשר בקשתו לשרת שירות אזרחי אושרה על ידי השר.
חובות מי שחל עליו צו
(א)
מי שחל עליו צו דחיית שירות וחדל להתקיים בו אחד מהתנאים שבסעיף 2(1) או (2), חייב להתייצב בלשכת הגיוס הקרובה למקום מגוריו בתוך 30 ימים.
(ב)
הסתיימה תקופת תוקפו של צו לפי חוק זה, חייב מי שמועד התייצבותו נדחה, להתייצב בתוך 14 ימים בלשכת הגיוס כאמור בסעיף קטן (א), אם לא נקבע מועד אחר להתייצבותו.
רשימת ישיבות
השר יקבע את רשימת הישיבות המוכרות לענין חוק זה על פי המלצת ועד הישיבות בארץ ישראל או איגוד ישיבות ההסדר, ובהתאם לאמות מידה שקבע.
לימוד בישיבת הסדר
(א)
בסעיף זה –
”ישיבת הסדר“ – ישיבה המיועדת למשרתים בשירות משולב, שנקבעה בהמלצת איגוד ישיבות ההסדר;
”שירות משולב“ – שירות סדיר המשלב פרק זמן או פרקי זמן של שירות צבאי פעיל ופרקי זמן של לימוד בישיבת הסדר בתנאים של שירות ללא תשלום.
(ב)
יוצא צבא רשאי לשרת בשירות משולב ובלבד שבקשתו אושרה על פי הכללים שנקבעו בפקודות הצבא.
(ג)
מיועד לשירות ביטחון שבקשתו לשרת בשירות משולב אושרה, ייקרא לשירות משולב לתקופה שלא תפחת מתקופת השירות שהוא חייב בה לפי חוק שירות ביטחון, בתוספת של 12 חודשים.
(ד)
השר יקבע את הכללים להפעלת השירות המשולב ואת אמות המידה לאישור בקשות לפי סעיף זה.
חישוב גילים
חישוב גילים לפי חוק זה יהיה לפי הלוח העברי, והוראות סעיף 2(2) לחוק שירות ביטחון לא יחולו.
עונשין
סעיפים 46 עד 48 לחוק שירות ביטחון יחולו בכל הנוגע לחוק זה, בשינויים המחויבים.
שמירת הוראות חוק שירות ביטחון
(א)
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מסמכות השר לפי סעיף 36 לחוק שירות ביטחון.
(ב)
הוראות סעיפים 37 ו־38 לחוק שירות ביטחון יחולו על צווים לפי חוק זה, בשינויים המחויבים.
(ג)
בכל ענין שלא הוסדר בחוק זה, יחולו הוראות חוק שירות ביטחון.
ביצוע ותקנות
(א)
השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, בין השאר בענינים אלה:
(1)
הדרכים והמועדים להגשת בקשות לפי חוק זה;
(2)
תנאים מוקדמים להגשת בקשה לפי סעיף 2;
(3)
הטיפול בבקשות לשרת שירות אזרחי לפי סעיף 6(ה) ואמות המידה לאישורן;
(4)
התנאים והכללים להכרה בישיבה לפי סעיף 8 ואופן פרסום רשימת הישיבות.
(ב)
תקנות לפי חוק זה, למעט תקנות לפי סעיף 6(א), טעונות אישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.
הוראת מעבר
צו שניתן לפני תחילתו של חוק זה, לפי סעיף 36 לחוק שירות ביטחון או לפי חוק שירות ביטחון (מיועד לשירות ביטחון שתורתו אומנותו) (הוראת שעה), התשס״א–2001, או לפי חוק דחיית שירות ביטחון לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם (הוראת שעה), התשס״א–2001, ולפיו נדחה מועד ההתייצבות לרישום, לבדיקה רפואית או לשירות סדיר של מיועד לשירות ביטחון שתורתו אומנותו, יראו אותו כאילו ניתן לפי חוק זה, והוראות חוק זה יחולו עליו.
הוראת שעה
(א)
חוק זה יעמוד בתוקפו חמש שנים מיום פרסומו.
החוק פורסם ביום 1.8.2002.
(ב)
הכנסת רשאית, בהחלטה, להאריך את תוקפו של חוק זה לתקופות נוספות, שלא יעלו על חמש שנים כל אחת; דיון בהארכת תוקפו של החוק יתקיים בכנסת לא יאוחר משישה חודשים לפני תום תוקפו.
פורסמה הודעה (י״פ תשס״ז, 3910) על הארכת תוקפו של החוק בחמש שנים עד יום 1.8.2012.
(ג)
על הארכת תוקפו של חוק זה תפורסם הודעה ברשומות מטעם הכנסת.
תחילה
תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.
החוק פורסם ביום 1.8.2002.


נתקבל בכנסת ביום י״ד באב התשס״ב (23 ביוני 2002).
 • אריאל שרון
  ראש הממשלה
 • בנימין בן אליעזר
  שר הביטחון
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • אברהם בורג
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.