חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש״ן–1990


הגדרות
בחוק זה –
”חוק רישוי עסקים“ – חוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968;
”ילד“ – מי שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים;
”קייטנה“ מקום שבו מתנהלת פעילות יום יומית מאורגנת של נופש וחברה לקבוצת ילדים, לתקופה קצובה ורצופה של מספר ימים לפחות, בתקופת חופשת הלימודים מבית־הספר;
”השר“ – שר החינוך והתרבות.
רישוי קייטנות
לא ינהל אדם קייטנה אלא אם כן יש בידו רשיון לפי חוק רישוי עסקים.
סייג לרישוי
לא יינתן רשיון לקייטנה אם תכנית הקייטנה נוגדת את מטרות החינוך הממלכתי כמפורט בסעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי, התשי״ג–1953, או שהתכנית מנוגדת לכל דין.
פעילות אסורה
לא ינהל אדם קייטנה אם תכנית הקייטנה או הפעילות בה נוגדות את העקרונות המפורטים בסעיף 3.
עונשין
המנהל קייטנה בניגוד להוראות סעיפים 2 או 4, דינו – מאסר ששה חדשים.
ביצוע ותקנות
(א)
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לענין קייטנות, לרבות בענייני בטיחות ובטחון, פעילות חינוכית והדרכה ופיקוח פדגוגי.
(ב)
אדם שלא קיים תנאי מתנאי הרשיון או לא קיים הוראות תקנה לפי סעיף קטן (א), רואים אותו כמי שלא קיים תנאי מתנאי רשיון שניתן לפי חוק רישוי עסקים והוראות חוק רישוי עסקים יחולו לגביו.
סייג לתחולה
חוק זה לא יחול על מי שהיה בידו רשיון לקייטנה לפי חוק רישוי עסקים שהיה בר תוקף ערב תתילתו של חוק זה.


נתקבל בכנסת ביום י״ט בסיון התש״ן (12 ביוני 1990).
 • יצחק שמיר
  ראש הממשלה
 • זבולון המר
  שר החינוך והתרבות
 • חיים הרצוג
  נשיא המדינה
 • דב שילנסקי
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.