חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות המשכון (סדרי רישום ועיון)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות המשכון (סדרי רישום ועיון) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות המשכון (סדרי רישום ועיון), התשנ״ד–1994


ק״ת תשנ״ד, 734, 842; תשנ״ט, 948, 1120; תשס״ה, 1008; תשע״א, 855, 1408; תשע״ד, 1180; תשע״ז, 828; תשע״ח, 322; תשפ״ג, 242.

עדכון סכומים: תשנ״ה, 280, 1368; תשנ״ו, 637, 1552; תשנ״ז, 1247; תשנ״ט, 566; תשס״ג, 30; תשס״ח, 1615; תשס״ט, 60; תשע״ב, 540; תשע״ג, 603; תשע״ד, 472; תשע״ו, 579; תשע״ט, 1836; תשפ״א, 1003; תשפ״ב, 1368;תשפ״ג, 508.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4(3) ו־25 לחוק המשכון, התשכ״ז–1967 (להלן – החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

[תיקון: תשע״ד]

פרק א׳: לשכות, רשם ומאגר

הגדרות [תיקון: תשנ״ט, תשס״ה, תשע״א־2, תשפ״ג]
בתקנות אלה –
”מסר אלקטרוני“ – כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס״א–2001;
”אתר המאגר“ – אתר אינטרנט להגשת בקשות למאגר שאת כתובתו פרסם הרשם ברשומות;
”כלי תחבורה“ – כל אחד מנכסים אלה:
(1)
רכב הרשום בישראל לפי פקודת התעבורה;
(2)
כלי טיס שנרשם בישראל לפי תקנות הטיס (רישום כלי טיס וסימונם), התשל״ד–1973 (להלן – תקנות הטיס);
(3)
ציוד הנדסי שהוא ציוד כמשמעותו לפי חוק רישום ציוד הנדסי, התשי״ז–1957 (להלן – חוק ציוד הנדסי);
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”מספר זיהוי“ –
(1)
לגבי יחיד תושב ישראל – מספר זהותו על פי מרשם האוכלוסין כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה–1965 (להלן – מרשם האוכלוסין);
(2)
לגבי יחיד שאינו תושב ישראל – מספר דרכונו במדינה שבה הוצא הדרכון;
(3)
לגבי תאגיד הרשום בישראל – מספר הרישום שלו;
(3א)
לגבי ישות משפטית שאינה רשומה במרשם לפי חוק בישראל – מספר הרישום שלה במרשם ישויות ללא רשם בחוק המנוהל על ידי רשות המסים;
(4)
לגבי תאגיד שאינו רשום בישראל (להלן – תאגיד חוץ) – מספר הרישום, אם יש לו מספר רישום, במדינה שבה הוא רשום;
”מספר סידורי“ – (נמחקה);
”מספר פעולה“ – המספר הסידורי של פעולת רישום במאגר לפי הודעה שקיבל הרשם כאמור בתקנה 4(ב);
”סימן רישוי“ – מספר או סימן הרישוי של כלי תחבורה כמפורט להלן:
(1)
רכב – המספר הרשום בלוחית הזיהוי שלו לפי תקנה 300 ולפי התוספת השלישית לתקנות התעבורה, התשכ״א–1961;
(2)
כלי טיס – סימני הלאומיות הישראליים וסימני הרישום הישראליים כמפורט בתקנה 40 לתקנות הטיס;
(3)
ציוד הנדסי – מספר הרישום כאמור בסעיף 7 לחוק ציוד הנדסי;
”מספר רישום המשכון“ – המספר הסידורי של הודעת מישכון במאגר;
”נספח“ – נספח שיצורף, לפי הענין, לטפסי הודעה שבתוספת הראשונה שהוא אחד מאלה:
(1)
נספח א׳ – רשימת חייבים או נושים נוספים;
(2)
נספח ב׳ – רשימת נכסים נוספים;
(3)
נספח ג׳ – פרטים נוספים להודעה על שינוי פרטי המישכון;
”רשם הגורמים המאשרים“ – (נמחקה).
הקמת לשכות רישום [תיקון: תשנ״ט, תשע״א־2]
(א)
לשכת רישום משכונות (להלן – לשכה) מוקמת בזה בכל מחוז מן המפורטים להלן:
ירושלים
תל־אביב והמרכז
הצפון
חיפה
הדרום
(ב)
תחום פעולתה של לשכה יהיה אזור שיפוטו של בית המשפט המחוזי במחוז שבתחומו הוקמה.
מינוי רשם משכונות
(א)
שר המשפטים ימנה רשם משכונות (להלן – הרשם).
(ב)
הודעה על מינוי הרשם תפורסם ברשומות.
מאגר משכונות [תיקון: תשנ״ט]
(א)
הרשם ינהל מאגר משכונות (להלן – המאגר).
(ב)
במאגר יירשמו הודעות מישכון לפי תקנה 5, הודעות על שינוי פרטי רישום משכון וכן על ביטולו של הרישום או על הארכתו לפי תקנה 10 והודעות העברה לפי תקנה 17.
[תיקון: תשע״ד]

פרק ב׳: פעולות במשכון

הודעת מישכון [תיקון: תשנ״ט, תשפ״ג]
(א)
המבקש לרשום משכון (להלן – מבקש) ימציא לרשם, הודעת מישכון, ערוכה לפי טופס 1 שבתוספת הראשונה לרבות נספחיו, לפי הענין.
(ב)
בהודעת מישכון לענין כלי תחבורה יצוין סימן הרישוי.
(ג)
לא היה לכלי תחבורה שהוא רכב סימן רישוי בעת רישום המשכון, יציין המבקש את הדבר בהודעת המישכון וימסור במקומו את מספר השלדה של הרכב; הודעת המישכון שלו תירשם במאגר והרשם ישלח לו טופס הודעה לפי טופס 2 שבתוספת הראשונה; אם לא הומצאה לרשם הודעה כאמור בתוך 45 ימים מיום רישום הודעת המישכון במאגר, יימחק רישום המשכון מן המאגר ויראו את המחיקה כביטול רישומו של משכון לפי תקנה 10(א).
(ד)
ברישום משכון לפי הסכם מכר או שכירות ניתן להוסיף הערה בהודעת המישכון כי אין הרישום כשלעצמו מעיד על כוונת הצדדים שהנכס המשועבד ישמש ערובה לחיוב כאמור בסעיף 2(ב) לחוק.
(ה)
בהודעת משכון שמצוין בה חייב או ממשכן לחיובו של אחר, שנפטר (להלן בתקנת משנה זו – החייב), יציין המבקש את המילים ”זכרו לברכה“ לאחר שמו של החייב בהודעה; ההודעה תיחתם בידי מנהל העיזבון או יורשיו של החייב ותוגש בצירוף צו קיום צוואה, צו ירושה או החלטת בית המשפט על מינוי מנהל העיזבון ובמידת הצורך – על סמכותו למשכן את הנכס לפי סעיף 97 לחוק הירושה, התשכ״ה–1965.
רישום מען במאגר [תיקון: תשפ״ג]
(א)
מענו של יחיד כפי שיירשם במאגר הוא המען הרשום של היחיד במרשם האוכלוסין, ובאין מרשם כאמור – המען שצוין בהודעה שהוגשה לפי תקנות אלה הנוגעת לעניין; הרשם רשאי למלא פרט זה בעצמו או על ידי מי מטעמו.
(ב)
מענו של אדם שהוא שותפות, תאגיד אחר או גוף משפטי שעליו חל החוק, כפי שיירשם במאגר, הוא המען הרשום שלו במרשם המנוהל לגבי אותו אדם, ובאין מרשם כאמור – המען שצוין בהודעה שהוגשה לפי תקנות אלה הנוגעת לעניין; הרשם רשאי למלא פרט זה בעצמו או על ידי מי מטעמו.
מישכון להבטחת חיובו של אחר
מושכן נכס של אדם כערובה לחיובו של אחר, יצוין הדבר בהודעת המישכון, ובעל הנכס יירשם במאגר כאילו היה הוא עצמו חייב, וזאת בנוסף לחייב הרשום בהודעה.
רישום משכונות [תיקון: תשנ״ט]
(א)
קיבל הרשם הודעה כאמור בתקנה 4(ב)
(1)
יציין על טופס ההודעה או בדרך אחרת את תאריך קבלת ההודעה;
(2)
ירשום את פרטי ההודעה במאגר.
(ב)
מבקש ימלא בטופס המתאים לפי הענין, לרבות בנספח המתאים, שבתוספת הראשונה, את הנתונים הנדרשים לביצוע הפעולה המבוקשת; לא מולאו כל הנתונים כאמור, יחזיר הרשם את הטופס בהקדם האפשרי למבקש, לפי מענו שצוין בהודעה, ויציין את סיבת ההחזרה.
אישור על הרישום [תיקון: תשנ״ד, תשנ״ט, תשפ״ג]
(א)
משנרשמה הודעה כאמור בתקנה 4(ב), ימסור הרשם לנושה או יעמיד לעיונו, אישור על הרישום, בציון מספר רישום המשכון, באופן דיגיטלי או באופן שבו הוגשה ההודעה כאמור לרשם.
(ב)
הוארכה תקופת הרישום, יימסר אישור על כך, כאמור בתקנת משנה (א), גם לחייב.
(ג)
נסתיימה תקופת הרישום שצוינה בהודעה בלא שהוארכה, בטל רישומו של המישכון; לענין תקנה זו יראו את הביטול כביטול רישומו של מישכון לפי תקנה 10(א).
שינוי פרטי המישכון [תיקון: תשנ״ד, תשנ״ט, תשפ״ג]
(א)
המבקש לבטל את רישומו של המשכון, להאריך את תקופת הרישום או לשנות פרט מפרטי המשכון, ימציא לרשם, הודעה ערוכה לפי טופס 3, 4 או 5 שבתוספת הראשונה, לפי הענין.
(ב)
המבקש לרשום הודעה בדבר הסבה של המישכון או של הנכס הממושכן, כולו או מקצתו, שהינה תוצאה של מות הנושה או החייב, פשיטת רגלו או פירוקו או של סיבה אחרת שמכוח דין, ימציא לרשם הודעה על שינוי פרטי מישכון כאמור בתקנת משנה (א), בצירוף אסמכתה מאת בית משפט או בית דין מוסמך.
רישום על פי החלטת בית משפט [תיקון: תשנ״ט]
המבקש לרשום פעולה במאגר על פי החלטת בית משפט, ימציא לאותה לשכה שהמציא לה את הודעת המישכון הודעה לרישום הפעולה המבוקשת, לפי הענין, בצירוף מסמך המעיד על ההחלטה; לענין זה, ”בית משפט“ – בית משפט או רשות אחרת המוסמכת על פי דין, להורות על רישום החלטותיה במאגר.
אי התאמה [תיקון: תשנ״ד, תשנ״ט]
נתבקש הרשם לשנות פרט מפרטי המישכון, לבטלו או להאריכו, ומצא שקיימת אי התאמה בין פרט שצוין בהודעה שהומצאה לבין הרישום לגבי אותו פרט מאגר –
(1)
לא ירשום במאגר את הפעולה המבוקשת;
(2)
יחזיר את ההודעה למבקש בציון העובדה כי ההודעה לא נרשמה והסיבה שבשלה לא נרשמה.
מגבלות על כמות הנתונים בהודעת משכון [תיקון: תשע״א־2, תשפ״ג]
(א)
הודעת מישכון אחת כאמור בתקנה 5, הודעה על שינוי פרטי משכון כאמור בתקנה 10 או הודעה על רישום או שינוי פרטי משכון לפי תקנה 11 (בתקנה זו – הודעה לרישום המשכון), תכלול נתונים ביחס ל־20 חייבים, 20 נושים או 20 נכסים לכל היותר.
(ב)
הוגשה הודעה לרישום משכון בניגוד לאמור בתקנת משנה (א), לא ירשום הרשם במאגר את הפעולה המבוקשת ויחזיר את ההודעה למבקש, בציון העובדה שההודעה לא נרשמה והסיבה שבשלה לא נרשמה.
(ג)
עלה מספר החייבים, הנושים או הנכסים לגבי משכון שנתבקש רישומו על המספר האמור בתקנת משנה (א), רשאי המבקש להגיש כמה הודעות לרישום המשכון ולציין כי הן קשורות זו לזו, והרשם יציין זאת במאגר.
עיון [תיקון: תשנ״ט, תשס״ה, תשע״א־2]
(א)
כל אדם רשאי, לפי בקשה שהגיש, לעיין במאגר בכל לשכה שהיא, ולקבל מהרשם דוח רישום בנייר או נסח רישום בנייר; העיון ייעשה לפי חתך חיפוש שבחר מבקש העיון; בקשת העיון תוגש לפי טופס 6 שבתוספת הראשונה; בתקנה זו –

”חתך חיפוש“ – מאפיין שרק לפיו נעשה חיפוש במאגר, ושהוא אחד מאלה: סימן רישוי, מספר זיהוי של החייב בצירוף שמו או בלעדיו, או מספר רישום המשכון; צוין בטופס הבקשה יותר ממאפיין אחד, יראו כל מאפיין נוסף כבקשת עיון נפרדת; ”דו״ח רישום“ – אישור על רישומו של משכון הקיים במאגר, לפי חתך החיפוש שצוין בבקשת העיון; ”נסח רישום“ – אישור על רישומו של משכון שבוטל.

(ב)
בקשה כאמור בתקנת משנה (א) ניתן להגיש גם שלא על פי נוסח טופס 6 שבתוספת, באמצעות מסר אלקטרוני באתר המאגר.
(ג)
(בוטלה).
(ד)
(בוטלה).
(ה)
(בוטלה).
עיון באמצעות האינטרנט [תיקון: תשע״א־2]
(א)
אדם רשאי לעיין במאגר באמצעות האינטרנט ולהפיק דוח עיון או נסח עיון; העיון ייעשה לפי חתך חיפוש שבחר מבקש העיון כאמור בתקנה 13.
(ב)
נסח עיון או דוח עיון שהופק באמצעות האינטרנט אינו מהווה דוח רישום או נסח רישום, כהגדרתו בתקנה 13.
(ג)
בתקנה זו –
”דוח עיון“ – תוצאות בדיקה לגבי רישומו של משכון הקיים במאגר, לפי חתך החיפוש שצוין בבקשת העיון;
”נסח עיון“ – תוצאות בדיקה לגבי רישומו של משכון שבוטל.
[תיקון: תשע״ד, תשפ״ג]

פרק ג׳: פעולות מקוונות במאגר

הגדרות [תיקון: תשע״ד, תשע״ז, תשפ״ג]
”אסמכתה לביצוע פעולה“ – אישור מקוון שיישלח לנושה מהרשם, אחרי ביצוע פעולה מקוונת בידי הנושה, שיאשר את ביצוע הפעולה המקוונת במאגר;
”בקשה לעיון בפרטי משכון“ – בקשה לעיון לפי תקנה 13א;
”הודעת משכון“, ”הודעה על שינוי פרטי משכון“, ”הודעה על ביטול משכון“, ”הודעה על הארכת רישום המשכון“ – לפי הטפסים בתוספת הראשונה;
”הודעת משכון אלקטרונית“ – הודעת משכון כאמור בפסקאות (1) או (2) בתקנה 13ו(ב);
”חייב“ – לרבות אדם שמשכן נכס כערובה לחיובו של אחר, כאמור בתקנה 7;
”נושה מוסדי“ – כל אחד מאלה:
(1)
נושה שהוא בעל רישיון לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א–1981 או תאגיד עזר כהגדרתו בחוק האמור;
(2)
(3)
נושה שהוא מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א–1981, וכן תאגיד הנשלט על ידו;
(4)
(5)
”נושה מורשה“ – מי שקיבל אישור לפי תקנה 13ג;
”פעולה במשכון“ – רישום משכון, שינוי בפרטי רישום של משכון, הארכת תוקף משכון, ביטול רישום של משכון או עיון במשכון, כמשמעותן של פעולות אלה בפרק ב׳;
”שדר“ – שדר אלקטרוני הכולל, לפי העניין, את הנתונים הנדרשים לפי פרק ב׳ לרישום במאגר של פעולה במשכון, וכן פרטים נוספים הנדרשים לזיהוי מבקש הפעולה, ולגבי נושה מורשה – המועבר, בדרך הקבועה בתוספת השלישית;
”פעולה מקוונת“ – בקשה לבצע פעולה במשכון באמצעות משלוח שדר לרשם.
[תיקון: תשפ״ג]

סימן א׳: פעולות מקוונות במאגר בידי נושה מורשה

אישור לביצוע פעולות מקוונות [תיקון: תשע״ד, תשע״ז, תשפ״ג]
(א)
הרשם רשאי לאשר לנושה מוסדי לבצע פעולות מקוונות במאגר, כולן או חלקן, או לבצע סוגי פעולות מקוונות כאמור, במשכונות שבהם הוא נושה יחיד, אם שוכנע כי קיימת בין הנושה המוסדי לבין הרשם תקשורת אלקטרונית, ישירה ומאובטחת, שתאפשר לנושה המוסדי משלוח שדר לביצוע הפעולה המקוונת, לפי פרק זה.
(ב)
אישור הרשם כאמור בתקנת משנה (א), יינתן בכתב, ויכלול את הפעולות המקוונות שרשאי הנושה המוסדי לבצע.
(ג)
הרשם רשאי לתת גם למי שאינו נושה מוסדי, שיש לו היקף פעילות משמעותי שיש בה ערך מוסף לשכלול שוק האשראי, אישור לביצוע פעולות מקוונות או לביצוע סוגי פעולות מקוונות, לפי הוראות תקנות משנה (א) ו־(ב), לגבי פעולות במשכון שאינן טעונות חתימת חייב, כולן או חלקן, אשר נדרשות לפעילותו זו.
קיומה של הודעה לעניין משכון [תיקון: תשע״ד]
(א)
נושה מורשה לא יבצע פעולה מקוונת במשכון של רישום משכון, הארכת תקופת משכון או שינוי פרטי משכון הטעונה חתימה של החייב (להלן בתקנה זו – פעולה הטעונה חתימה), אלא אם כן מילא כנדרש בפרק ב׳, הודעת משכון, הודעה על שינוי פרטי משכון, או הודעה על הארכת תקופת המשכון, לפי העניין (להלן בתקנה זו – הודעה לעניין משכון); ואולם הודעה לעניין משכון אינה חייבת לכלול חתימה של הנושה המורשה.
(ב)
ביצוע פעולה הטעונה חתימה בהעדרה של הודעה לעניין משכון החתומה בידי החייב, לא ייחשב לרישום לפי תקנות אלה.
(ג)
הנושה המורשה יוודא בטרם ביצוע פעולה הטעונה חתימה כי השדר תואם באופן מלא את הפרטים בהודעה לעניין המשכון.
(ד)
בפעולה הטעונה חתימה, משכון שנרשם במאגר לפי שדר ששלח הנושה המורשה, ייחשב לרשום לפי תקנות אלה רק לעניין אותם פרטים בשדר הכלולים גם בהודעה לעניין המשכון.
אי־רישומה של פעולה מקוונת בידי נושה מורשה [תיקון: תשע״ד, תשפ״ג]
(א)
לא תירשם פעולה מקוונת במאגר אם הרשם נוכח לדעת כי השדר שנשלח בידי הנושה המורשה לא כלל את כל הפרטים הנדרשים כאמור בתקנות אלה או אם לא צורפו לשדר המסמכים הנדרשים לפי תקנות אלה, ויכול שלפני קליטת השדר במאגר יתבצעו בדיקות תקינות אוטומטיות באשר לפרטים הכלולים בשדר או במסמכים שצורפו לשדר.
(א1)
על אף האמור ברישה של תקנת משנה (א), הרשם ירשום במאגר הודעה שלא נכלל בה מען החייב, ובלבד שייכללו בה כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד, של החייב.
(ב)
הרשם רשאי לבחון פעולות מקוונות, כולן או חלקן, סוגים שלהן או פעולות כאמור של נושה מסוים, בטרם יירשמו במאגר.
(ג)
בלי לגרוע מכלליות האמור בתקנת משנה (ב), שדר שצורף אליו העתק ייפוי כוח שנתן החייב, כאמור בתקנה 13ו(ב), יירשם במאגר רק לאחר בחינתו בידי הרשם וכן רשאי הרשם להודיע לנושה המורשה מראש ובכתב על סוגי פעולות מקוונות נוספות שיהיו טעונות בחינה כאמור.
(ד)
שלח הנושה המורשה שדר לביצוע פעולה מקוונת והפעולה המקוונת לא נרשמה במאגר אלא הועברה לבחינה בידי הרשם, כאמור בתקנת משנה (ב) או (ג), יקבל על כך הנושה המורשה הודעה מיידית בתקשורת אלקטרונית ישירה ומאובטחת.
(ה)
בחינת הרשם כאמור בתקנות משנה (ב) או (ג), תסתיים לכל היותר חמישה ימי עסקים לאחר משלוח השדר לביצוע הפעולה המקוונת.
(ו)
אין באמור בתקנה זו כדי לגרוע מאחריותו של הנושה המורשה להבטיח כי השדר וצרופותיו תקינים וכוללים את כל הנתונים והמסמכים הנדרשים לפי תקנות אלה.
פעולה מקוונת של רישום משכון [תיקון: תשע״ד, תשע״ז, תשפ״ג]
(א)
רישום משכון בפעולה מקוונת ייעשה באמצעות משלוח שדר של הנושה המורשה למאגר שיכלול את הנתונים הנדרשים בהודעת משכון וכן את פרטי כתובת הדואר האלקטרוני ומספר הטלפון הנייד של החייב.
(ב)
הנושה המורשה יצרף לשדר את אחד מאלה:
(1)
העתק סרוק של הודעת משכון כאמור בתקנה 13ד(א);
(2)
הודעת משכון שמולאה כנדרש בפרק ב׳, חתומה בידי החייב בחתימה אלקטרונית כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס״א–2001, באופן חתימה שאישר הרשם לנושה המורשה אם שוכנע כי יש באופן החתימה כאמור כדי להעיד על הסכמת החייב לביצוע הפעולה במשכון; הרשם יפרסם באתר האינטרנט של משרד המשפטים את אופני החתימה שאישר לפי פסקה זו; אם חתימת החייב בהודעת המשכון נעשתה לפי ייפוי כוח, יצוין פרט זה בשדר, ויצורף העתק סרוק גם של ייפוי הכוח שנתן החייב.
(ג)
למעט במקרים שחלה עליהם תקנה 13ה(ב) או (ג), בוצעה בידי הנושה המורשה פעולה מקוונת של רישום משכון, יקבל הנושה המורשה בתקשורת אלקטרונית ישירה ומאובטחת מהרשם חיווי מיידי שהוא אחד מאלה:
(1)
אם נרשם המשכון במאגר – אסמכתה לביצוע הפעולה הכוללת גם את מספר רישום המשכון ואת פרטי המשכון שנרשם;
(2)
אם לא נרשם המשכון במאגר – הודעה על אי־הרישום, בציון סיבת הסירוב;
נוסף על האמור בפסקה (1), אם נרשם המשכון במאגר, ימסור הרשם לחייב או יעמיד לעיונו, אישור בדבר רישומו של המשכון, באופן האמור בתקנה 9(א).
(ד)
במקרים שחלה עליהם תקנה 13ה(ב) או (ג), לאחר השלמת בחינה בידי הרשם, תישלח לנושה המורשה הודעה בדואר וכן בדואר אלקטרוני לכתובת שמסר הנושה המורשה לרשם, אם נמסרה, לגבי רישומה או אי־רישומה של הפעולה המקוונת במאגר ואם הפעולה המקוונת לא נרשמה – תצוין בהודעה סיבת הסירוב.
אי־התאמה בין הודעת המשכון האלקטרונית לפרטי המשכון הרשום במאגר [תיקון: תשע״ד, תשע״ז, תשפ״ג]
(א)
נוכח הרשם לדעת כי יש אי־התאמה בין הפרטים הכלולים בהודעת המשכון האלקטרונית שצורפה לשדר ששלח הנושה המורשה (להלן בתקנה זו – הודעת המשכון האלקטרונית, השדר המקורי, בהתאמה), לבין המשכון שנרשם לפי פרטי השדר המקורי, לרבות אם הודעת המשכון האלקטרונית אינה חתומה ביד החייב לפי פרק ב׳ או בחתימה אלקטרונית לפי תקנה 13ו(ב)(2) (להלן בתקנה זו – אי־התאמה) יודיע על כך לנושה המורשה באופן מיידי ולגורמים שסוכמו מראש ובכתב בין הרשם לבין הנושה המורשה ובאופן שסוכם, לרבות בפקסימילה או באמצעי תקשורת אחר (להלן בפרק זה – הודעה ראשונה בעניין אי־התאמה); ואולם, ברישום הודעה לפי תקנה 5(ג), אי־ציון מספר שלדה בהודעת המשכון האלקטרונית לא יהווה אי־התאמה, ובלבד שניתנה הסכמת החייב בכתב לכך שמספר השלדה יישלח בשדר המקורי מאחר שהמספר כאמור לא היה ידוע בעת חתימת החייב על הודעת המשכון האלקטרונית, והסכמתו זו תוצג לרשם, לפי דרישה.
(ב)
בלי לגרוע מהוראות תקנה 13י לאחר קבלת ההודעה הראשונה בעניין אי־התאמה, רשאי הנושה המורשה לשלוח לרשם, בתוך 10 ימי עסקים, באופן שסוכם כאמור בתקנת משנה (א) אחת מההודעות האלה, לפי העניין:
(1)
הודעה על ביטול רישום המשכון לפי הוראות פרק ב׳;
(2)
העתק הודעת משכון נכונה למועד משלוח השדר המקורי, שפרטיה תואמים את פרטי השדר המקורי שנשלח, ולציין את מספר רישום המשכון שאליה היא קשורה, ובכלל זה, ייפוי כוח של החייב למי שחתם על הודעת המשכון המקורית למועד משלוח השדר המקורי;
(3)
בקשה לעדכון פרטי המשכון במאגר בטופס הודעה על שינוי פרטי משכון לפי התוספת הראשונה, כשהיא חתומה בידי הנושה המורשה בלבד ולא החייב, המתקנת את פרטי המשכון במאגר כפי שנרשמו לפי השדר המקורי ומתאימה אותם לפרטים הכלולים בהודעת המשכון האלקטרונית;
(4)
הודעה לשינוי פרטי משכון לפי פרק ב׳ או, אם אי־ההתאמה היא לעניין העדר צירוף ייפוי כוח להודעת המשכון המקורית – ייפוי כוח של החייב לחתימה על הודעת המשכון המקורית;
(5)
הודעה כי הוא מבקש ארכה של 10 ימי עסקים לביצוע התיקון הנדרש; ביקש הנושה המורשה ארכה כאמור, יפעל במהלך הארכה באחת מהדרכים המפורטות בפסקאות (1) עד (4), ויחולו הוראות תקנת משנה (ה), בשינויים המחויבים, אם הנושה לא פעל כאמור עד תום הארכה; אם הוגשה בקשה מנומקת של הנושה המורשה, רשאי הרשם לתת לנושה המורשה ארכה נוספת אם שוכנע כי יש טעמים מיוחדים המצדיקים זאת.
(ג)
בכל אחת מהפעולות לפי תקנת משנה (ב), יציין הנושה המורשה כי הפעולה מתבצעת בעקבות הודעת הרשם, ויצרף את ההודעה הראשונה לעניין אי־התאמה לפנייתו; הפעולה במשכון לפי פסקאות (3) ו־(4) לתקנת משנה (ב), תבוצע במאגר בידי הרשם, ויצוין במאגר מועד ביצוע השינוי ופרטיו וכן שהתיקון בוצע בעקבות אי־התאמה; הרשם ישלח לנושה המורשה ולחייב הודעה בדבר ביצוע הפעולה במשכון לפי תקנת משנה זו.
(ד)
לא פעל הנושה המורשה כאמור בתקנת משנה (ב) בתום 5 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה הראשונה על אי־התאמה, ישלח הרשם לנושה המורשה הודעה שנייה על אי־התאמה (להלן בפרק זה – הודעה שנייה לעניין אי־התאמה).
(ה)
לא פעל הנושה המורשה כאמור בתקנת משנה (ב), בתום 5 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה השנייה לעניין אי־התאמה יבטל הרשם את רישום המשכון במאגר וימסור הודעה על ביטולו לנושה ולחייב.
דרישת מסמך מקור [תיקון: תשע״ד, תשע״ז]
(א)
הגיש החייב לרשם תצהיר שנערך לפי התוספת הרביעית, ולפיה לא חתם על הודעת המשכון האלקטרונית שצורפה לשדר של הנושה המורשה לרישום המקוון של אותו משכון במאגר, לרבות באמצעות ייפוי כוח שנתן או בחתימה אלקטרונית לפי תקנה 13ו(ב)(2), או כי פרטי הודעת המשכון האלקטרונית אינם תואמים את פרטי הודעת המשכון שנחתמה בידו כאמור, ידרוש הרשם מהנושה המורשה להציג לפניו את הודעת המשכון המקורית.
(ב)
הרשם יבטל את רישום המשכון במאגר אם הנושה המורשה לא הציג בתוך 30 ימים מדרישה כאמור בתקנת משנה (א), או בתום ארכה אם ניתנה לו כאמור בתקנת משנה (ג), את הודעת המשכון המקורית או, אם הודעת המשכון המקורית ניזוקה או אבדה, הציג לו את אחד מאלה:
(1)
הסכם משכון מקורי בצירוף תצהיר מטעם הנושה המורשה המצהיר כי הודעת המשכון המקורית ניזוקה או אבדה;
(2)
צו של בית משפט האוסר על הרשם לבטל את המשכון.
(ג)
הנושה המורשה רשאי לבקש מהרשם ארכה של 30 ימים נוספים מהמועד האמור בתקנת משנה (ב), להצגת המסמכים המפורטים בה.
(ד)
הרשם רשאי לדרוש מהנושה המורשה להציג לפניו את הודעת המשכון המקורית בתוך התקופה האמורה בתקנה זו, גם אם לא הוגש תצהיר בידי החייב כאמור בתקנת משנה (א), ואולם בהעדר תצהיר כאמור לא יבטל הרשם את המשכון.
מניעת ביצוע פעולות במשכון [תיקון: תשע״ד]
בתקופה שבה מתנהל בירור של הרשם מול הנושה המורשה, לפי תקנה 13ז או 13ח, לא יהיה ניתן לבצע פעולות במשכון לפי תקנות אלה, לגבי המשכון הרשום למעט כמפורט בתקנות 13ז(ב) או 13י, והודעה על הבירור תפורסם במאגר, בהערה בקשר למשכון; לאחר סיום הבירור ימחק הרשם את ההערה.
ביטול מקוון של משכון בידי הנושה המורשה [תיקון: תשע״ד, תשפ״ג]
(א)
ביטול משכון בפעולה מקוונת ייעשה באמצעות משלוח שדר של נושה מורשה למאגר שיכלול את הנתונים הנדרשים להודעה על ביטול משכון.
(ב)
עם רישום הביטול במאגר, תימסר לנושה המורשה אסמכתה לביצוע הפעולה, הכוללת את פרטי המשכון שבוטל וכן תישלח הודעה לחייב.
שינוי מקוון בפרטי משכון רשום בידי הנושה המורשה [תיקון: תשע״ד, תשע״ז]
ביקש נושה מורשה לבצע שינויים בפרטי משכון רשום, לרבות הארכת תקופת המשכון, ישלח הנושה המורשה שדר למאגר הכולל את שינוי הפרטים שנמסרו; אם נדרשת חתימת החייב על ההודעה לביצוע השינוי לפי הוראות פרק ב׳, תצורף ההודעה האמורה לשדר כהודעה אלקטרונית ויחולו לעניין השינויים שבוצעו בפרטי המשכון הרשום, ההוראות החלות על רישום מקוון של משכון, לרבות תקנות 13ז ו־13ח, בשינויים המחויבים; לא נדרשת חתימת חייב לפי הוראות פרק ב׳, יחולו ההוראות החלות על ביטול מקוון של משכון כמפורט בתקנה 13י.
עיון מקוון במאגר בידי נושה מורשה [תיקון: תשע״ד]
(א)
עיון במאגר בפעולה מקוונת ייעשה באמצעות משלוח שדר של נושה מורשה שבו בקשה לבצע עיון מקוון במאגר, לפי חתך חיפוש כהגדרתו בתקנה 13.
(ב)
נשלח שדר כאמור, יקבל הנושה המורשה בתקשורת אלקטרונית ישירה ומאובטחת, לפי בקשתו, דוח עיון או נסח עיון, כהגדרתם בתקנה 13א.
חזקות לעניין ביצוע פעולות מקוונות [תיקון: תשע״ד]
(א)
חזקה שפעולה מקוונת בוצעה בידי נושה מורשה מסוים אם הנושה המורשה זוהה כשולח השדר לפי אמצעי הזיהוי האלקטרוני כפי שסוכם בין הנושה המורשה לרשם.
(ב)
בכפוף להוראות תקנה 13ד(ב), נשלחה לנושה מורשה אסמכתה לביצוע הפעולה, חזקה שהפעולה המקוונת נרשמה במאגר לפי הפרטים שבאסמכתה האמורה.
הודעות לחייב [תיקון: תשע״ד, תשפ״ג]
הודעה לחייב מהרשם תישלח בדואר אלקטרוני אם הודיע החייב לנושה המורשה על הסכמתו לכך, ואם לא הסכים החייב, תימסר באופן האמור בתקנה 9(א).
סירוב ביצוע פעולות [תיקון: תשע״ד, תשפ״ג]
הרשם יסרב לקבל הודעה לפי פרק ב׳, לביצוע פעולות במשכון שאושרו לפי תקנה 13ג׳, אם הנושה בהודעה הוא תאגיד בנקאי; הוראות תקנה זו לא יחולו על פעולות במשכון הכוללות כמה נושים, פעולות במשכון שבוצעו לפי ייפוי כוח שניתן מאת החייב, פעולות במשכון לפי צו של בית המשפט או מקרים מיוחדים בהחלטה מנומקת בכתב.
[תיקון: תשפ״ג]

סימן ב׳: פעולות מקוונות במאגר בידי מי שאינו נושה מורשה

הוראות לעניין הגשה באופן מקוון [תיקון: תשפ״ג]
(א)
פעולות במאגר לפי תקנה 4(ב) לתקנות אלה, יכול שייעשו באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של משרד המשפטים.
(ב)
חייב, נושה ומגיש בקשה, אם ישנו, המבקשים לבצע פעולה מקוונת במאגר (בסימן זה – המבקשים), יציינו במקום המיועד לכך כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד ליצירת קשר עימם.
(ג)
עם רישום הפעולה במאגר, ימסור הרשם למבקשים או יעמיד לעיונם, אסמכתה לביצוע הפעולה, הכוללת את פרטי המשכון באופן האמור בתקנה 9(א).
(ד)
כל אחד מהמבקשים יזדהה באתר באמצעות תעודה אלקטרונית או הזדהות אלקטרונית בטוחה ויאשר באתר את הפרטים שציין בבקשה או במסמך המצורף לה;
לעניין זה –
”הזדהות אלקטרונית בטוחה“ – הזדהות אלקטרונית באמצעות אימות רב–גורמים, הכולל שני פרטי אימות לפחות;
”חוק חתימה אלקטרונית“ – חוק חתימה אלקטרונית, התשס״א–2001;
”פרט אימות“ – פרט ייחודי שנועד לאמת זהות;
”תעודה אלקטרונית“ – אחת מאלה:
(1)
תעודה אלקטרונית כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית;
(2)
תעודה אלקטרונית לאימות כהגדרתה בסעיף 23א לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה–1965
(3)
תעודה אחרת שאישר השר לפי הצעת הרשם ורשם הגורמים המאשרים כמשמעותו בחוק חתימה אלקטרונית; הודעה על אישור תעודה כאמור תפורסם בידי השר ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד המשפטים.
(ה)
על אף האמור בתקנת משנה (ד), רישום משכון בפעולה מקוונת לפי סימן זה בידי נושה מוסדי שאינו נושה מורשה באתר האינטרנט של משרד המשפטים, יכול שייעשה בהזדהות של הנושה המוסדי בלבד, בצירוף הודעת משכון או העתק סרוק של הודעת משכון כאמור בתקנה 13ו(ב); הוראות תקנות 13ד, 13ז, 13ח ו־13ט יחולו, בשינויים המחויבים, על רישום לפי סעיף קטן זה.
אי–רישומה של פעולה מקוונת שבוצעה בידי מי שאינו נושה מורשה [תיקון: תשפ״ג]
(א)
לא תירשם פעולה מקוונת במאגר אם הרשם נוכח לדעת כי ההודעה לא כללה את כל הפרטים הנדרשים לפי תקנות אלה או אם לא צורפו לה המסמכים הנדרשים לפי תקנות אלה, ויכול שיתבצעו בדיקות תקינות אוטומטיות באשר לפרטים הכלולים בהודעה או במסמכים שצורפו לה.
(ב)
בלי לגרוע מכלליות האמור בתקנת משנה (א), שדר שצורף אליו אחד מאלה, יירשם במאגר רק לאחר בחינתו בידי הרשם:
(1)
העתק ייפוי כוח;
(2)
החלטת בית משפט לפי תקנה 11;
(3)
צו קיום צוואה, צו ירושה או החלטת בית המשפט, לפי תקנה 5(ה).
(ג)
אין באמור בתקנה זו כדי לגרוע מאחריות המבקשים להבטיח כי השדר וצרופותיו תקינים וכוללים את כל הנתונים והמסמכים הנדרשים לפי תקנות אלה.
[תיקון: תשפ״ג]

סימן ג׳: הוראות כלליות לעניין פעולות מקוונות

סייגים לתחולה [תיקון: תשע״ד]
(א)
הוראות פרק זה לא יחולו על משכון שנרשם באופן ידני לפי תקנות המשכון (סדרי עיון ורישום), התשכ״ז–1967.
(ב)
תקנה 12א לא תחול על ביצוע פעולות מקוונות במשכון לפי פרק זה.
[תיקון: תשע״ד]

פרק ד׳: הוראות שונות

אגרה [תיקון: תשע״א־2, תשע״ד, תשע״ז, תשפ״ג]
(א)
בעד כל שירות או פעולה של הרשם או של לשכה, לרבות בעד עיון במאגר לפי תקנה 13 או תקנה 13א, תשולם אגרה כמפורט בתוספת השניה; האגרה תשולם עם הגשת הבקשה למתן השירות או לביצוע הפעולה.
(ב)
בביצוע פעולה מקוונת במשכון בידי נושה מורשה, ישלם הנושה המורשה אגרה כאמור בתקנת משנה (א), לפי העניין, עם הגשת הבקשה לביצוע הפעולה המקוונת או בתום יום העסקים שבו בוצעה הפעולה המקוונת, באופן מרוכז לכלל הפעולות המקוונות שבוצעו באותו יום עסקים והטעונות תשלום אגרה כפי שיצוין באישור לפי תקנה 13ג, ורשאי הרשם לאשר לנושה מורשה מסוים כי האגרה תשולם במרוכז כאמור, בתום כמה ימי עסקים מביצוע הפעולה המקוונת.
עדכון סכומים [תיקון: תשע״א, תשע״ח]
(א)
הסכומים הקבועים בתוספת השנייה ישתנו ב־1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב)
סכום שהשתנה כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של מחצית השקל יעוגל כלפי מעלה.
(ג)
המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת השנייה כפי שהשתנה עקב האמור בתקנות משנה (א) ו־(ב).
(ד)
בתקנה זו –
”המדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם בחודש אוקטובר שלפני יום השינוי;
”המדד היסודי“ – המדד שפורסם בחודש אוקטובר שלפני יום השינוי הקודם, ולעניין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות המשכון (סדרי רישום ועיון) (תיקון), התשע״א–2011, המדד שפורסם בחודש דצמבר 2010.
מישכון של חברה ושל אגודה
רישום מישכון של חברה לפי הוראות פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג–1983, או של אגודה שיתופית לפי הוראות פקודת האגודות השיתופיות, לפי הענין, רואים כרישום גם לפי סעיף 4(3) לחוק, ותקנות 4 עד 15, 17 ו־18 לא יחולו עליו; לענין רישום כאמור יראו כיום הרישום את היום שבו הוגשה לרשם החברות או לרשם האגודות השיתופיות, לפי הענין, ההודעה לפי הפקודות האמורות בדבר פרטי השעבוד.
הודעת העברה של רישום מישכון [תיקון: תשנ״ט]
(א)
המבקש לרשום במאגר משכון שנרשם לפי תקנות המשכון (סדרי רישום ועיון), התשכ״ז–1967 (להלן – הרישום הישן), ימציא לאותה לשכה שבה מצוי הרישום הישן הודעת העברה של רישום מישכון (להלן – הודעת העברה) ערוכה לפי טופס 7 שבתוספת הראשונה, בצירוף אסמכתה לקיומו של הרישום הישן; לענין זה, ”אסמכתה“ – מסמך המעיד על קיומו של הרישום הישן ופרטיו, ובאין מסמך כאמור, תצהיר בכתב של הנושה כאמור בסעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל״א–1971, המאמת את הפרטים שציין בהודעת ההעברה.
(ב)
עם רישום הודעת העברה במאגר יבטל הרשם את הרישום הישן.
(ג)
על הודעת העברה יחולו הוראות תקנות אלה החלות על הודעת מישכון, ואולם היא תירשם במאגר לפי היום ושעת הקבלה שנרשמו לפי תקנה 5(ב) לתקנות המשכון (סדרי רישום ועיון), התשכ״ז–1967 (להלן – תקנות התשכ״ז).
(ד)
הרשם רשאי, מיוזמתו, לבצע העברה כאמור בתקנה זו גם בלא הודעת העברה, והוראות תקנת משנה (ג) יחולו גם על העברה כאמור.
[תיקון: תשנ״ט]
(בוטלה).
אצילת סמכויות
הרשם רשאי לאצול כל סמכות הנתונה לו לפי תקנות אלה, כולה, מקצתה או בסייגים, לעובד לשכה.
ביטול
תקנות התשכ״ז – בטלות.
תחילה [תיקון: תשנ״ד]
תחילתן של תקנות אלה ביום כ׳ בניסן התשנ״ד (1 באפריל 1994) (להלן – יום התחילה).
הוראות מעבר [תיקון: תשנ״ד, תשנ״ט]
(א)
על אף האמור בתקנה 20 ימשיכו תקנות התשכ״ז לחול על רישום ישן כמפורט להלן:
(1)
תקנות 3 עד 6, 13 ו־15, לענין ביטול מישכון ולענין עיון;
(2)
תקנה 14 לענין החלטות בית־המשפט המורות על ביטול רישומו של המישכון;
(3)
(ב)
בקשות לרישום ושינוי שהומצאו לפי תקנות התשכ״ז יירשמו לפיהן, ויראו רישום כאמור כרישום כדין, אף אם בפועל נעשה לאחר יום התחילה.
(ג)
הודעת מישכון שנערכה לפי תקנות התשכ״ז לפני יום התחילה ולא נרשמה (להלן – ההודעה המקורית), יירשם המשכון לפי הודעת מישכון חדשה גם אם איננה כוללת חתימת החייב, ובלבד –
(1)
שההודעה המקורית צורפה להודעת המישכון החדשה;
(2)
שהוגשה עד ליום כ״א בסיון התשנ״ד (31 במאי 1994).
(ד)
(בוטלה).
[תיקון: תשנ״ט]

תוספת ראשונה

[תיקון: תשס״ה, תשע״א־2, תשפ״ג]
טופס 1: הודעת מישכון (תקנה 5(א))
[תיקון: תשנ״ט־2, תשע״א־2]
נספח א': נושים/חייבים נוספים (תקנות 5(א) ו־8(ב))
[תיקון: תשע״א־2]
טופס 2: הודעה על הוספת סימן רישוי (תקנה 5(ג))
[תיקון: תשס״ה]
טופס 3: הודעה על ביטול משכון (תקנה 10(א))
[תיקון: תשע״א־2, תשפ״ג]
טופס 4: הודעה על הארכת רישום המשכון (תקנה 10(א))
[תיקון: תשס״ה, תשע״א־2]
טופס 5: הודעה על שינוי פרטי משכון (תקנה 10(א))
טופס 6: בקשת עיון (תקנה 13)
[תיקון: תשס״ה]
טופס 7: הודעת העברה (תקנה 17(א))
[תיקון: תשס״ה, תשע״א־2]
נספח ב': נכסים נוספים (תקנות 5(א) ו־8(ב))
[תיקון: תשנ״ט, [הודעות]]

תוספת שניה

(תקנה 14)

אגרה בעד (הסכומים מעודכנים לשנת 2023) בשקלים חדשים
רישום הודעת משכון ורישום הודעה של המחאת זכות בהתאם לתקנות פשיטת הרגל (סדרי רישום של המחאת זכות), התש״ל–1970, לתקופה –
(א)
עד 5 שנים, לכל שנה 40
(ב)
החל בשנה השישית פטור
[תיקון: תשע״ח]
רישום כאמור בפסקה (1)(א) הנעשה בפעולה מקוונת, לתקופה של עד חמש שנים, לכל שנה 35
ביטול משכון פטור
[תיקון: תשע״ח]
שינויים –
(א)
שינוי פרטי חייב, נושה, נכס או בעל נכס 40
(א1)
שינוי כאמור בפסקת משנה (א) הנעשה בפעולה מקוונת 35
(ב)
שינוי פרט כאמור בפסקת משנה (א) בשל טעות סופר או טעות של הרשם פטור
(ג)
הארכת תקופת משכון –
(1)
עד 5 שנים, לכל שנה 40
(2)
החל בשנה השישית פטור
(ד)
הארכת תקופת משכון כאמור בפסקה (ג)(1) הנעשית בפעולה מקוונת, לכל שנה עד חמש שנים 35
[תיקון: תשע״א]
עיון במאגר, כולל קבלת דוח, נסח או מסמך אחר וכן אימות מסמך 35
עיון במאגר, כולל הדפסת דוח, נסח או מסמך אחר, באמצעות האינטרנט 11
הודעת העברה פטור
[תיקון: תשע״ד]

תוספת שלישית

(תקנה 13ב)

שדר השדר ייערך במתכונת של ממשל זמין לפי התקן הבין־לאומי ws-security; הרשם יוודא כי השדר חתום בתעודה אלקטרונית במתכונת האמורה וכי זהות הנושה המורשה לפי התעודה האלקטרונית זהה לפרטי הנושה המורשה בתוכן השדר.
[תיקון: תשע״ד]

תוספת רביעית

(תקנה 13ח)

תצהיר חייב


ה׳ בניסן התשנ״ד (17 במרס 1994)
  • דוד ליבאי
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.