חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות המפלגות (רישום ודיווח)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות המפלגות (רישום ודיווח) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות המפלגות (רישום ודיווח), התשנ״ג–1993


ק״ת תשנ״ג, 722; תשנ״ד, 622, 882; תשנ״ו, 206, 280, 712; תשנ״ז, 110.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4(ב), 12 ו־33 לחוק המפלגות, התשנ״ב–1992 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: הליכי רישום

הגשת בקשה [תיקון: תשנ״ד, תשנ״ד־2]
(א)
בקשה לרישום מפלגה תוגש בידי מייסדיה לפי טופס 1 שבתוספת; חתימות המייסדים על הבקשה יאומתו בידי עורך־דין שהחתימה נעשתה בנוכחותו; כל חותם יצרף לבקשה אישור מאת משרד הפנים על היותו אזרח ישראל ותצהיר על היותו תושב ישראל; התצהיר ואימות החתימה יהיו לפי טופס 2 שבתוספת.
(ב)
טופס הבקשה ימולא בהדפסה לכל פרטיו, ויימסר לרשם במשרדו, בחמישים עותקים ובמספר עותקים נוסף שידרוש הרשם, לשם הפצתה לפי סעיף 4(ג) לחוק.
(ג)
לבקשה יצורפו חמישה עותקים מן המסמכים הבאים:
(1)
תקנון המפלגה;
(2)
מסמך שבו יפורטו מטרותיה המוצהרות של המפלגה;
(3)
כל מסמך נוסף להבהרת המטרות, כגון אמנת היסוד של המפלגה, מצעה בבחירות האחרונות לכנסת וכל מסמך כיוצא באלה, ככל שישנו.
(ד)
לא תקובל בקשה אלא אם כן קויימו כל הדרישות המפורטות בתקנות משנה (א) עד (ג), וצורף לה אישור על תשלום אגרת הרישום לפי תקנות המפלגות (אגרות), התשנ״ג–1993 (להלן – תקנות האגרות).
דרישת מסמכים נוספים
הרשם רשאי לדרוש מן המבקשים כל מסמך נוסף על האמור בתקנה 1, או הסבר בכתב או בתצהיר, ככל שייראה לו לצורך מילוי תפקידו.
פרסום הודעה על הגשת בקשה
העתונים שבהם יפרסם הרשם, בנוסף לרשומות, הודעה על הגשת הבקשה יהיו שלושה עתונים יומיים לפחות, שמהם שניים לפחות בשפה העברית: אחד עתון בוקר והשני עתון צהריים; בהודעה יפורטו תאריך הגשת הבקשה, השם המוצע למפלגה, עיקרי מטרותיה ומענה כפי שנרשמו בבקשה, וכן שמותיהם ומעניהם של עשרת הראשונים ברשימת מייסדיה.
עיון בבקשות
(א)
המעונין לעיין בבקשה לרישומה של מפלגה רשאי, לבקשתו, לעשות כן במשרדו של הרשם במועד שיקבע.
(ב)
בקשה לעיון על פי תקנת משנה (א) תוגש לרשם לפי טופס 3 שבתוספת, בצירוף אישור על תשלום אגרת עיון בבקשה לפי תקנות האגרות.
(ג)
הוגשה בקשה לפי תקנת משנה (ב), יהיה המבקש רשאי לקבל העתק צילומי או דף מחשב מבקשת הרישום ונספחיה, לאחר תשלום האגרה המתאימה לפי תקנות האגרות.
התנגדות לרישום מפלגה
(א)
התנגדות לרישום מפלגה, על פי סעיף 6(א) לחוק, תימסר לרשם או תישלח לו בדואר רשום, בחמישה עותקים, לפי טופס 4 שבתוספת, לא יאוחר מ־30 ימים מתאריך פרסום ההודעה ברשומות על הגשת בקשה לרישום. לטופס ההתנגדות יצורפו תעודה מאת משרד הפנים המעידה על אזרחותו הישראלית של המתנגד ותצהיר שלו על היותו תושב ישראל, וכן תצהיר לאימות העובדות שבנימוקי ההתנגדות, אם הביא עובדות.
(ב)
הרשם רשאי לבקש את תגובתם של מבקשי הרישום להתנגדות ולקבוע מועד להגשתה.
(ג)
החלטת הרשם לקבל את ההתנגדות או לדחותה, תינתן תוך 30 ימים מיום שההתנגדות נתקבלה במשרדו, או תוך 30 ימים מהיום שקבע להגשת תגובה, לפי המאוחר, והיא תימסר למתנגד ולמבקשי הרישום או תישלח להם בדואר רשום.
(ד)
בהחלטת הרשם כאמור בתקנת משנה (ג), יצוין כי על פי סעיף 6(ג) לחוק ניתן להגיש בקשת רשות ערעור על ההחלטה לבית המשפט העליון.
החלטת סירוב
העברת החלטתו של הרשם לסרב לרשום מפלגה, לאישור בית המשפט העליון לפי סעיף 6(ד) לחוק, תיעשה בהודעה שישגר אל רשם בית המשפט; העתק ההודעה יישלח למבקשי הרישום, ואם היתה התנגדות לרישום – תישלח ההודעה גם למתנגד.
רישום בפנקס
(א)
צורת פנקס המפלגות ופרטיו יהיו לפי טופס 5 שבתוספת.
(ב)
רישום מפלגה בפנקס המפלגות וכל שינוי בו, ייעשו בחתימת הרשם.
הודעה על הרישום ותעודה
(א)
פרסום הודעה בעתונים על רישום מפלגה בפנקס ייעשה בשלושה עתונים יומיים לפחות, כפי שנקבעו בתקנה 3.
(ב)
תעודת רישום של מפלגה בפנקס המפלגות, שיתן לה הרשם לפי סעיף 12 לחוק, תהיה לפי טופס 6 בתוספת.
עיון בפנקס
המבקש לעיין בפנקס המפלגות יהא רשאי לעשות כן במשרד הרשם במועד שיקבע הרשם; כמו־כן יהיה המבקש רשאי לקבל העתק מן הרישום; בקשה לעיון בפנקס או לקבלת העתק רישום תוגש לפי טופס 7 שבתוספת בצירוף אישור על תשלום אגרת עיון בפנקס לפי תקנות האגרות.

פרק ב׳: בקשות לשינויים ודיווח

שינוי שם או מטרה
בקשה לענין סעיף 9 לחוק, לרישום שינויים בשמה או במטרה ממטרותיה של מפלגה תוגש בכתב, בדרך שמוגשת בקשה לרישום מפלגה, ויחולו עליה הוראות תקנות 1 עד 8 בשינויים כמפורט להלן ובשינויים אחרים המחוייבים לפי הענין:
(1)
לענין תקנה 1(א), הבקשה תיחתם בידי מי שהסמיכה לכך המפלגה, אך במקום אימות חתימה ואישור עליה יצורף כתב ההסמכה;
(2)
לענין תקנה 1(ג), במקום המצורפים הנקובים בה יצורפו ההחלטה על השינוי, ואם היה שינוי מטרה – מסמך המעיד על המטרה החדשה;
(3)
תעודה על רישום השינוי תהיה לפי טופס 8 שבתוספת.
דיווח
מפלגה תודיע לרשם בכתב, בדואר רשום, על כל אחד מאלה:
(1)
כל שינוי שחל בתקנונה או במענה;
(2)
צו שנתן בית המשפט לפירוקה; להודעה יצורף העתק מאושר מן הצו;
(3)
החלטה שנתקבלה במפלגה על פירוקה מרצון; להודעה יצורף העתק מן ההחלטה.
מחיקה מהפנקס
(א)
קיבל הרשם הודעה על פירוק המפלגה כאמור בתקנה 11, ימחק את רישומה מפנקס המפלגות, בתום חמישה עשר ימים מן היום שנתקבלה ההחלטה על פירוק מרצון, או ביום שלאחר היום שנקבע לפירוקה, אם נקבע.
(ב)
היה הפירוק של מפלגה לפי צו בית המשפט, ימחק הרשם את הרישום ביום שקיבל הודעה על הפירוק בצירוף הצו.
מען
הודעה על מען הרשם תפורסם ברשומות.
תשלום הוצאות פרסום
הודעה שיש לפרסמה לפי סעיפים 4(ב), 9 או 12 לחוק, תפורסם בידי הרשם לאחר שהמבקשים או המפלגה הנוגעת בדבר, לפי הענין, שילמו לו את הוצאות הפרסום במלואן, בדרך ובמועד שהורה.
הוראת מעבר לענין מפלגות קיימות
הוראות תקנות אלה יחולו גם על מפלגה הקיימת ביום תחילתן, אולם הבקשה לרישומה תוגש לפי טופס 9 שבתוספת בתוך תקופת תקפו של חוק המפלגות (רישום מפלגות קיימות) (הוראת שעה), התשנ״ג–1993, ותיחתם כפי שנקבע בסעיף 1 לחוק האמור.
[תיקון: תשנ״ד, תשנ״ז]

פרק ג׳: מימון בחירות מקדימות – הודעות, הנחיות ורישום

הודעה על מועד הבחירות [תיקון: תשנ״ד]
(א)
הודעת מפלגה לרשם על מועד בחירות לפי סעיף 28ג לחוק תהיה בכתב, ותישלח אליו בדואר רשום או במסירה אישית במשרדו, לא יאוחר מיום תחילת תקופת הבחירות.
(ב)
בהודעה יצויינו מהות התפקיד שלשמו נועדו הבחירות, המועד שנקבע לעריכתן, ואם קבע המוסד לביקורת של המפלגה כי לפי הערכתו מספר בעלי זכות הבחירה בהן עולה על 150,000 – אישור על כך.
דרישת מסמכים ופרטים [תיקון: תשנ״ד]
הרשם רשאי לדרוש מן המפלגה פרטים נוספים על האמור בתקנה 16(ב), ובכלל זה הסבר בכתב או בתצהיר, ככל שייראה לרשם לצורך מילוי תפקידו.
פרסום הנחיות [תיקון: תשנ״ד]
הרשם יפרסם ברשומות את הנחיותיו לענין ניהול מערכת החשבונות הנוגעים לתרומות שקיבל מועמד ולהוצאות שהוציא במערכת הבחירות, ולענין ביצוע סעיפים 28כ ו־28כא לחוק.
קובץ הרישומים [תיקון: תשנ״ד, תשנ״ז]
הרשם ינהל במשרדו, באופן שיקבע, קובץ רישומים נפרד לכל מערכת של בחירות מקדימות (להלן – הקובץ), שייפתח עם קבלת ההודעה לפי תקנה 16.
עיון בקובץ [תיקון: תשנ״ד]
(א)
המעונין לעיין בקובץ רשאי, לבקשתו, לעשות כן במשרדו של הרשם, במועד שהוא יקבע.
(ב)
בקשה לעיון על פי תקנת משנה (א) תוגש לרשם לפי טופס 10 שבתוספת, בצירוף אישור על תשלום אגרת העיון בקובץ לפי תקנות האגרות, והוראות תקנה 4(ג) יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין.
[תיקון: תשנ״ו]

פרק ד׳: הודעות על תאגידים מפלגתיים, נכסים והתחייבויות

הודעות על תאגידים ונכסיהם [תיקון: תשנ״ו]
(א)
הודעת מפלגה לרשם, בהתאם לסעיף 21א(ב) לחוק, על פרטי התאגיד המפלגתי שבשליטתה ועל פירוט הנכסים שהיו בבעלותו ביום תחילת החוק תהיה לפי טופס 11 שבתוספת.
(ב)
הודעתה של מפלגה לרשם על שינויים במסמכי ההתאגדות של התאגיד המפלגתי שבשליטתה, בהתאם לסעיף 21א(ג) לחוק, תהיה לפי טופס 12 שבתוספת.
(ג)
ההודעות האמורות בסעיפים קטנים (ב) ו־(ג) של סעיף 21א לחוק יימסרו לנמעניהן במשרדיהם או יישלחו אליהם בדואר רשום בשלושה העתקים, כשהן מודפסות לכל פרטיהן וחתומות ביד מי שהוסמך לכך בידי הגוף המופקד על ניהול ענייני המפלגה (להלן – המודיע), תוך ציון פרטיו האישיים, כמפורט בטופס המתאים; חתימת המודיע תאומת בידי עורך־דין שהחתימה נעשתה בנוכחותו.
הודעה על נכסי מפלגה [תיקון: תשנ״ו]
(א)
הודעתה של מפלגה שנרשמה לפני קבלתו של חוק המפלגות (תיקון מס׳ 4), התשנ״ה–1995, על נכסיה והתחייבויותיה כאמור בסעיף 7(ב) לחוק האמור, תהיה לפי טופס 13 שבתוספת.
(ב)
הוראות תקנה 21(ג) יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על הודעות המפלגה לפי סעיף 25א לחוק ועל הודעתה כאמור בתקנת משנה (א).
קובץ נכסים [תיקון: תשנ״ו]
(א)
הרשם ינהל במשרדו קובץ להודעותיה של כל מפלגה, בנפרד, על נכסיה והתחייבויותיה ועל נכסי התאגידים שבשליטתה או שיש לה זיקה אליהם או זכות בהם מכל סוג (להלן – קובץ הנכסים).
(ב)
בקשה לעיון בקובץ הנכסים תוגש לרשם לפי טופס 14 שבתוספת ויחולו עליה הוראות תקנה 20 בשינויים המחוייבים.
[תיקון: תשנ״ו־3]

פרק ה׳: הודעה על רשימת המועמדים לכנסת ולראש הממשלה

הודעה על מועמדי המפלגה [תיקון: תשנ״ו־3]
הודעת מפלגה לרשם על רשימת המועמדים שנקבעה מטעמה בבחירות לכנסת ועל סדרם ברשימה, בהתאם לסעיף 19א לחוק, תוגש ותיחתם באופן שנקבע על פי סעיף 57(ג) לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], התשכ״ט–1969 (להלן – חוק הבחירות), והודעתה על קביעת המועמד מטעמה לראש הממשלה בבחירות מיוחדות לפי אותו סעיף לחוק, תוגש ותיחתם באופן שנקבע על פי סעיף 57(ד) לחוק הבחירות.
הודעה על באי כוח המפלגה [תיקון: תשנ״ו־3]
(א)
הודעת מפלגה לרשם על קביעת בא־כוחה וממלא מקומו, בהתאם לסעיף 19ב לחוק, תפרט, ביחס לכל אחד מהם, את שמו המלא, מספר זהותו, מענו, מספרי הטלפון שלו במשרדו ובביתו ומספר הפקסימיליה שלו.
(ב)
ההודעה תמולא בהדפסה לכל פרטיה, תיחתם בידי מי שהוסמך לכך בידי הגוף המופקד על ניהול ענייני המפלגה, תוך ציון פרטיו האישיים על פי תקנת משנה (א), תאומת בידי עורך־דין שהחתימה נעשתה בנוכחותו ותימסר לרשם במשרדו, בשלושה עותקים.
קובץ הודעות [תיקון: תשנ״ו־3]
הרשם ינהל במשרדו קובץ נפרד להודעותיה של כל מפלגה על פי תקנות 24 ו־25.
תחילה [תיקון: תשנ״ד, תשנ״ו, תשנ״ו־3]
תחילתן של תקנות אלה ביום תחילת החוק.

תוספת

[תיקון: תשנ״ד־2]
טופס 1: בקשה לרישום מפלגה (תקנה 1(א))
[תיקון: תשנ״ד־2]
טופס 2: תצהיר (תקנה 1(א))
טופס 3: בקשה לעיין בבקשה לרישום מפלגה (תקנה 4(ב))
טופס 4: הודעה על התנגדות לרישום מפלגה בפנקס המפלגות (תקנה 5(א))
טופס 5: פנקס המפלגות (תקנה 7(א))
טופס 6: תעודת רישום בפנקס המפלגות לפי חוק המפלגות, התשנ״ב–1992 (תקנה 8(ב))
טופס 7: בקשה לעיין בפנקס / לקבל העתק של רישום (תקנה 9)
טופס 8: תעודת רישום שינוי שם או מטרה של מפלגה לפי חוק המפלגות, התשנ״ב–1992 (תקנה 10(ב))
טופס 9: בקשה לרישום מפלגה קיימת (תקנה 15)
[תיקון: תשנ״ד, תשנ״ז]
טופס 10: בקשה לעיון בקובץ רישומים – בחירות מקדימות (תקנה 20(ב))
[תיקון: תשנ״ו]
טופס 11: הודעה בדבר נכסים בבעלות תאגיד מפלגתי (תקנה 21(א))
[תיקון: תשנ״ו]
טופס 12: הודעה על שינויים במסמכי התאגדות של תאגיד מפלגתי (תקנה 21(ב))
[תיקון: תשנ״ו, תשנ״ו־2]
טופס 13: הודעת מפלגה על נכסיה והתחייבויותיה לפי סעיף 7(ב) לחוק המפלגות (תיקון מס׳ 4), התשנ״ה–1995 (תקנה 22(א))
[תיקון: תשנ״ו]
טופס 14: בקשה לעיין בקובץ נכסים והתחייבויות של מפלגה (תקנה 23(ב))


ח׳ בניסן התשנ״ג (30 במרס 1993)
  • דוד ליבאי
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.