חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות המפלגות (אגרות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות המפלגות (אגרות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות המפלגות (אגרות), התשנ״ג–1993


ק״ת תשנ״ג, 730; תשנ״ד, 622; תשנ״ו, 206; תשע״א, 1256.

הודעות: (להשלים)...


בתוקף סמכותי לפי סעיף 33 לחוק המפלגות, התשנ״ב–1992 (להלן – החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


אגרות
בעד פעולות רישום ובעד שירותי הרשם לפי החוק ולפי תקנות המפלגות (רישום ודיווח), התשנ״ג–1993, ישולמו האגרות כמפורט בתוספת, באמצעות בנק הדואר.
הצמדה [תיקון: תשע״א]
(א)
סכומי האגרות שבתוספת ישתנו ב־1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי) לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב)
בתקנה זו –
”המדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי;
”המדד היסודי“ – המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה – המדד שפורסם בחודש יוני 1993.
(ג)
(נמחקה).
(ד)
סכום שהשתנה כאמור בתקנות משנה (א) עד (ג) יעוגל כלהלן:
(1)
אם הוא נמוך מ־10 שקלים חדשים – לא יעוגל;
(2)
אם הוא גבוה מ־10 שקלים חדשים – יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של חצי שקל יעוגל כלפי מעלה.
(ה)
הרשם יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנה עקב האמור בתקנות משנה (א) עד (ד).
[תיקון: [הודעות]]

תוספת

(תקנה 1)

[תיקון: תשנ״ד, תשנ״ו]
(כל הסכומים מעודכנים לשנת 2021)
בעד –
(1)
בקשה לרישום מפלגה או בקשה לשינוי רישום — 2,256 שקלים חדשים
(2)
רישום שינוי על פי דיווח — 66 שקלים חדשים
(3)
עיון בבקשה ובמסמכים שצורפו לה — 115 שקלים חדשים
(4)
עיון בפנקס המפלגות — 66 שקלים חדשים
(4א)
עיון בקובץ של הרשם — 321 שקלים חדשים
(5)
קבלת מידע באמצעות –
(א)
דף מחשב עד 5 עמודים — 66 שקלים חדשים
לכל עמוד נוסף — 9 שקלים חדשים
(ב)
צילום, לכל עמוד — 2 שקלים חדשים
(6)
אימות מסמך, לכל דף מחשב או עמוד צילום — 9 שקלים חדשים


ח׳ בניסן התשנ״ג (30 במרס 1993)
  • דוד ליבאי
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.