תקנות חינוך ממלכתי (העברה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות חינוך ממלכתי (העברה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות חינוך ממלכתי (העברה), תשי״ט–1959

תקנות בדבר העברת תלמידים ממוסד חינוך אחד למשנהו


ק״ת תשי״ט, 1169, 1371; תשכ״א, 1558; תשכ״ב, 1491; תשכ״ח, 1176; תשל״ה, 2456; תשל״ז, 356; תשל״ח, 742, 1199, 1477; תשמ״א, 435; תשמ״ח, 582; תשס״א, 295.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 34 לחוק חינוך ממלכתי, תשי״ג–1953, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשל״ה, תשל״ח, תשל״ח־2]
”חוק החינוך“ – חוק חינוך ממלכתי, תשי״ג–1953;
”חוק הלימוד“ – חוק לימוד חובה, תש״ט–1949;
”מוסד“ – מוסד חינוך ממלכתי או מוסד חינוך ממלכתי דתי;
”מוסד מיוחד“ – מוסד לתלמידים קשי חינוך או בעלי מום;
”מוסד פטור“ – מוסד חינוך שמדובר בו בסעיף 5(א) לחוק הלימוד;
”מוסד פרטי“ – מוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק הלימוד שאינו מוסד רשמי;
”מוסד רשמי“ – מוסד חינוך רשמי כמשמעותו בחוק הלימוד;
”מועד העברה“ –
(1)
לענין ילד – פרק הזמן שמיום א׳ הראשון לחודש אדר, ובשנה מעוברת – לחודש אדר ב׳, של השנה הקודמת לשנת הלימודים שלקראתה נעשית ההעברה, ועד תום עשרים יום מאותו יום;
(2)
לענין נער – פגרת הפסח של השנה הקודמת לשנת הלימודים שלקראתה נעשית ההעברה;
”מפקח“ – אדם שנתמנה על ידי המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות להיות מפקח;
”מנהל המחוז“ – מנהל הלשכה המחוזית של משרד החינוך והתרבות;
”נער“ – מי שבראשית שנת הלימודים היה באחד הגילים 14 או 15;
”רשות חינוך מקומית“ –
(1)
לענין מוסד – רשות החינוך המקומית המקיימת את המוסד;
(2)
לענין תלמיד – רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה גר התלמיד;
(3)
לענין שטחם של מושב, קבוצה או קיבוץ – למעט מועצה אזורית שבתחום שיפוטה הם מצויים;
(4)
לענין סמכויות ותפקידים – לרבות מנהל המחלקה לחינוך שבה, אם נתמנה מנהל כאמור;
שאר המונחים שאינם מצויים בחוק החינוך – כמשמעותם בחוק הלימוד.
העברות לפי בקשת הורים [תיקון: תשל״ה, תשס״א]
הורים של תלמיד רשאים:
(1)
להגיש, בכל עת, בקשה להעביר את התלמיד –
(א)
ממוסד רשמי למוסד מיוחד;
(ב)
ממוסד פרטי למוסד רשמי;
(ג)
ממוסד רשמי אחד למשנהו או ממוסד רשמי למוסד פרטי, מטעמים חינוכיים, ואלה הם: אי התאמת התלמיד לחברת הילדים; קשיים של הורים או תלמידים עם מנהל המוסד או מוריו, ובעיות הסתגלות;
(ד)
ממוסד רשמי אחד למשנהו מטעם העתקת מגוריו של התלמיד בתוך תחום השיפוט של רשות החינוך המקומית;
(ה)
ממוסד רשמי אחד למשנהו מטעם מחלת התלמיד;
(ו)
ממוסד פרטי אחד למשנהו.
(2)
להגיש, במועד ההעברה, בקשה להעביר את התלמיד –
(א)
ממוסד רשמי אחד למשנהו;
(ב)
ממוסד רשמי למוסד פרטי;
(ג)
ממוסד רשמי למוסד פטור.
(3)
להגיש, לא יאוחר מששה שבועות לפני ראשית שנת הלימודים, בקשה להעביר את התלמיד ממוסד רשמי למוסד פרטי המקיים כיתות לחינוך על יסודי.
עריכת בקשה להעברה [תיקון: תשל״ח־2]
(א)
הבקשה תיערך לפי נוסח הטופס שבתוספת, תוגש בשני העתקים ותיחתם על ידי המבקש ועל ידי נציג רשות חינוך מקומית כאמור בתקנת משנה (ב); העתק אחד יישמר בידי רשות החינוך המקומית ויובא על ידיה לדיון כמפורט בתקנה 7, וההעתק השני יימסר לידי המבקש.
(ב)
נציג רשות החינוך המקומית יכתוב את הבקשה בנוכחותו של המבקש במשרד רשות החינוך המקומית.
(ג)
היתה הבקשה להעברה למוסד פרטי או למוסד פטור, יצרף המבקש מכתב מאותו מוסד פרטי או מוסד פטור המאשר שהתלמיד יתקבל אם הבקשה תאושר.
(ד)
(בוטל).
איסור ייעוץ וניהול תעמולה [תיקון: תשכ״א, תשכ״ב, תשל״ח־3]
(א)
במועד ההעברה לא תנוהל תעמולה בענין הגשת בקשות העברה בתחום שיפוטה של רשות החינוך המקומית שבה מתנהלות פעולות העברה, וכן יימנע נציג רשות החינוך המקומית מכל הערה העשויה להשפיע על ההורה המבקש העברה. חל יום השבת מיד לפני התחלת מועד ההעברה או בין הימים הנכללים בו, לא תנוהל תעמולה גם ביום זה.
(ב)
ראה הרשם כמשמעותו בתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי״ט–1959 (להלן – תקנות הרישום), כי מתנהלת תעמולה כאמור בתקנת משנה (א), ינקוט בכל האמצעים המתאימים כדי להפסיק את התעמולה; לא עלה הדבר בידו, או היה לו יסוד להניח כי התנהלה תעמולה בתקופה האסורה, יודיע על כך לרשם הראשי כמשמעותו בתקנות הרישום, אשר יחליט אם להפסיק את קבלת בקשות ההעברה.
הגדרת תעמולה [תיקון: תשכ״ב]
לענין תקנה 4 – ”תעמולה“ – הסעה או הולכה ברגל במאורגן של הורים או נערים (להלן – רושמים) למשרד הרישום, בין שהוצאות ההסעה הן על חשבון הרושמים ובין על חשבון אנשים אחרים וכן כל פעולת הסברה הבאה לשכנע רושם להעביר או להימנע מלהעביר תלמיד אל מוסד שבו ניתן חינוך ממלכתי או חינוך ממלכתי–דתי או שהוא מוסד חינוך מוכר שאיננו מוסד רשמי והיא מבוצעת בדרכים אלה, כולן או מקצתן –
(1)
נעשית באסיפות או בהתכנסויות אחרות, בין ברשות הרבים ובין ברשות היחיד;
(2)
נעשית באמצעות מודעות שפורסמו או הודבקו במועד ההעברה ברשות הרבים;
(3)
מלווה בהשמצות לרבות הוצאת שם רע כאמור בפקודת הנזיקין האזרחיים, 1944, על מוסד או על מוסד חינוך מוכר שאיננו רשמי או על מפקחיהם, מנהליהם, מוריהם ועובדיהם האחרים או על החינוך הניתן במוסדות האמורים או על ההווי בהם;
(4)
מלווה במתן תמורה כגון כסף, שווה כסף או הנאה חמרית או מלווה באיום לעשות מעשה המהווה עבירה פלילית או למנוע מהרושם הנאה כלשהי עקב ההעברה למוסד כאמור.
העברה לפי בקשת מנהל מוסד רשמי
המנהל מוסד רשמי רשאי, באישור המפקח הממונה של אותו מוסד, לבקש בכתב מאת רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא אותו מוסד, להעביר תלמיד הלומד באותו מוסד למוסד אחר מטעמים חינוכיים.
העברה על ידי רשות החינוך המקומית [תיקון: תשכ״ב, תשל״ה]
(א)
רשות החינוך המקומית רשאית להעביר תלמיד הלומד במוסד רשמי שבתחום שיפוטה למוסד אחר שבאותו תחום מטעמים חינוכיים או מטעמי חסכון בתקציב או מטעמים המחייבים חינוך מיוחד, או אם התלמיד לומד במוסד על פי רישום או העברה שלא בהתאם לאזור הרישום שנקבע לו כדין.
(ב)
היה בדעת רשות החינוך המקומית להעביר תלמיד מטעמים חינוכיים כאמור בתקנת משנה (א), לא תבצעה רשות החינוך המקומית אלא בהסכמת מנהל המחוז.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (א), לא תעביר רשות החינוך המקומית תלמיד ממוסד חינוך ממלכתי אל מוסד חינוך ממלכתי–דתי אלא בהסכמת הוריו, וכן בהיפוכם של דברים.
העברה לפי דרישת השר [תיקון: תשכ״ח, תשל״ה]
(א)
על אף האמור בתקנות אלה, רשאי השר, במקרים מיוחדים, לדרוש מרשות חינוך מקומית להעביר תלמיד הרשום בתחום שיפוטה ממוסד אחד למשנהו מטעמים תקציביים שמטרתם חסכון בכוחות הוראה ובכיתות, ובלבד שיישמרו המרחקים האמורים בתקנה 7 לתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי״ט–1959.
(ב)
רוצה השר לדרוש העברת תלמיד כאמור בתקנת משנה (א), ישלח על כך הודעה למנהל המחוז ולמנהל המחלקה לחינוך שברשות החינוך המקומית, אם היה כזה.
(ג)
מנהל המחלקה לחינוך שקיבל הודעה כאמור בתקנת משנה (ב), ישלח לשר את חוות דעתו תוך עשרה ימים מיום שקיבל את ההודעה; לא שלח מנהל המחלקה לחינוך את חוות־דעתו תוך הזמן האמור, יראו אותו כמסכים להעברה.
(ד)
על אף האמור בתקנה זו, לא יועבר תלמיד ממוסד חינוך ממלכתי למוסד חינוך ממלכתי–דתי, או להיפך, בלי הסכמת הוריו.
הדיון בבקשת ההעברה [תיקון: תשל״ה, תשל״ז, תשל״ח־2, תשס״א]
(א)
היתה הבקשה להעברה ממוסד פרטי שבבעלות רשות החינוך המקומית או בבעלות תאגיד שבשליטתה למוסד פרטי אחר, או להיפך, תעביר רשות החינוך המקומית את הבקשה להחלטתו של מנהל המחוז, אשר ידון בה לפי שאר הוראותיה של תקנה זו, ואם היתה בקשה להעברה ממוסד דתי או למוסד דתי – ייוועץ תחילה במפקח על החינוך הממלכתי–דתי במחוז; על החלטתו של מנהל המחוז ועל כוחה של הודעתו יחולו תקנות 8 ו־9, בתיאומים המחוייבים לפי הענין.
(ב)
בשעת הדיון בבקשת העברה תעיין רשות החינוך המקומית בדו״ח על התלמיד ובחוות דעת על בקשת ההעברה מאת מנהל המוסד שבו לומד התלמיד; בהחלטת הרשות יינתן משקל גם לנימוקים של טובת הילד.
(ג)
בשעת הדיון על העברת תלמיד בעל מום למוסד מיוחד, תעיין רשות החינוך המקומית, נוסף על הדו״ח וחוות הדעת כאמור בתקנת משנה (ב), בדו״ח על התלמיד מאת הרופא.
(ד)
בשעת הדיון על העברת תלמיד קשה חינוך למוסד מיוחד, תעיין רשות החינוך המקומית, נוסף על הדו״ח וחוות הדעת האמורים בתקנת משנה (ב), בדו״ח על התלמיד מאת מומחה שהוכר על ידי השר.
(ה)
לאחר הדיון והעיון כאמור, תחליט רשות החינוך המקומית אם לאשר את הבקשה או לא לאשרה.
(ו)
רשות החינוך המקומית תאשר, ללא דיון, בקשה להעביר תלמיד ממוסד פרטי אחד למשנהו, להוציא –
(1)
בקשה להעברה מחטיבת ביניים, למעט בקשה להעברה למוסד שקבע המנהל הכללי לענין זה;
(2)
בקשה להעברה לחטיבת ביניים;
(3)
בקשה להעביר נער ממוסד חינוך פרטי טרם שחלפה שנת לימודים אחת לאחר שנרשם במוסד כאמור לפי תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום נוסף), תשל״ח–1978;
(4)
בקשה להעביר תלמיד שקיימת לגביו חוות דעת של מומחה כמשמעותו בתקנת משנה (ד), שהוא קשה חינוך.
(ז)
(בוטל).
(ח)
היתה בקשת ההעברה לפי תקנה 2(1)(ב) והוגשה שלא במועד ההעברה, תעבירה רשות החינוך המקומית למנהל הכללי של משרד החינוך (להלן – המנהל הכללי), באמצעות מנהל המחוז המתאים.
(ט)
אישרה רשות החינוך המקומית בקשה להעביר תלמיד ממוסד רשמי למשנהו, תקבע את המוסד הרשמי שאליו מועבר התלמיד בהתחשב, ככל האפשר, עם משאלתם של ההורים בדבר המוסד הרצוי להם.
הודעה בדבר החלטה [תיקון: תשל״ה]
(א)
רשות החינוך המקומית תודיע בכתב על החלטתה בדבר העברת תלמיד ובדבר המוסד שאליו הוא מועבר במועדים שלהלן:
(1)
אם הבקשה היא להעברה מיידית – תוך ארבעה־עשר יום מיום הגשתה;
(2)
אם הבקשה היא לקראת שנת־הלימודים הקרובה והגישו אותה בין ה־1 באפריל לבין ה־15 ביולי – עד 1 באוגוסט;
(3)
אם הבקשה היא לקראת שנת־הלימודים הקרובה והגישו את הבקשה לאחר 15 ביולי – עד 10 בספטמבר.
(ב)
ההודעה לפי תקנת משנה (א) תימסר –
(1)
להוריו של התלמיד שהגישו כדין את בקשת ההעברה;
(2)
למנהל המוסד בו לומד התלמיד;
(3)
למנהל המוסד שאליו הועבר התלמיד.
(ג)
החליטה רשות החינוך המקומית לסרב לאשר את הבקשה, תפרט בהודעה על החלטתה את נימוקי סירובה.
(ד)
חלף המועד שנקבע בתקנת משנה (א) בלא שרשות החינוך המקומית הודיעה על החלטתה, רשאי המבקש להגיש בקשתו למנהל המחוז, ואם לא החליט בה מנהל המחוז תוך 14 יום – לחזור ולהגישה למנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות; על החלטת מנהל המחוז ועל החלטת המנהל הכללי יחולו הוראות תקנות־משנה (ב) ו־(ג).
כוחה של הודעת רשות החינוך המקומית [תיקון: תשל״ה]
הודעת רשות החינוך המקומית, בדבר העברת תלמיד למוסד רשמי, מחייבת –
(1)
את מנהל המוסד בו למד התלמיד, ואין הוא רשאי להרשות לתלמיד להמשיך את לימודיו בו;
(2)
את מנהל המוסד בו ילמד התלמיד, ועליו לקבלו במועד שנקבע בהודעה;
(3)
את ההורים.
[תיקון: תשל״ה]
(בוטל).
ערעור של הורים ושל נער [תיקון: תשל״ה, תשל״ח־2, תשס״א]
(א)
הוריו של ילד או של נער בגיל 14 או 15, רשאים תוך 7 ימים מיום שקיבלו הודעה לפי תקנה 8, להגיש למנהל המחוז ערעור בכתב על האמור בהודעה.
(ב)
מנהל המחוז ידון בערעור תוך 7 ימים מיום קבלתו בהתייעצות עם רשות החינוך המקומית, ויודיע החלטתו למערערים ולרשות החינוך המקומית.
(ג)
החלטת מנהל המחוז תהיה סופית, למעט בערעור כאמור בתקנת משנה (ד).
(ד)
על החלטת מנהל המחוז שלא לקבל את ערעור ההורים בבקשות העברה ממוסד רשמי למוסד פרטי, כאמור בתקנה 2(1)(ג), רשאים ההורים להגיש ערעור, בכתב, למנהל הכללי, בתוך 7 ימים מיום שקיבלו את ההודעה על ההחלטה; החלטת המנהל הכללי בערעור תהיה סופית.
ערעור מנהל מוסד שאליו הועבר תלמיד [תיקון: תשל״ה, תשמ״א]
(א)
מנהל המוסד שקיבל הודעה על העברת תלמיד למוסדו לפי תקנה 8(ב), או סירוב רשות חינוך מקומית לאשר בקשתו לפי תקנה 5, רשאי להגיש, תוך שלושה ימים מיום שקיבל את ההודעה, ערעור בכתב למנהל המחוז על האמור בהודעה.
(ב)
מנהל המחוז ידון בערעור, בהתייעצות עם רשות החינוך המקומית, תוך שבעה ימים מיום קבלתו ויודיע את החלטתו למערער, לאחר ששמע את המערער ואת מנהל המוסד ממנו הועבר התלמיד, ואם מדובר במנהל בית־ספר ממלכתי–דתי – לאחר שנועץ במפקח על החינוך הממלכתי–דתי במחוז.
(ג)
החליט מנהל המחוז לקבל את הערעור, יודיע על כך לשני המנהלים, לרשות החינוך המקומית ולהורי התלמיד.
(ד)
החלטת מנהל המחוז הינה סופית והיא מחייבת את מנהלי המוסדות, את רשות החינוך המקומית ואת הורי התלמיד.
הודעה על כניסה למוסד
(א)
תוך חמישה ימים מיום שהתחיל תלמיד ללמוד במוסד יודיע מנהל המוסד על כך בכתב לרשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה גר התלמיד.
(ב)
ההודעה תפרט את שם התלמיד, מספרו בספר התושבים המתנהל לפי פקודת מרשם התושבים, תש״ט–1949, מענו והכיתה בה הוא לומד.
סמכויות השר בקשר להעברה [תיקון: תשי״ט]
(א)
היה לשר יסוד להניח שאין בדעתה או ביכלתה של רשות חינוך מקומית פלונית למלא את חובותיה לפי תקנות אלה, רשאי הוא לצוות, בצו שיפורסם בדרך הנראית לו, שלאותה רשות חינוך מקומית לא יהיו הסמכויות האמורות בתקנות אלה ושהן יועברו למי שהשר יקבע ולתקופה שיקבע.
(ב)
היה לשר יסוד להניח שרשות חינוך מקומית פלונית השתמשה בסמכויותיה לפי תקנות אלה, במקרה מסויים או בדרך כלל, שלא בהתאם לתקנות אלה, רשאי הוא, בצו שיובא לידיעת הנוגעים בדבר בדרך הנראית לו, לבטל פעולה בקשר להעברת תלמיד פלוני ממוסד אחד למשנהו או לבטל את כל הפעולות בקשר להעברת תלמידים תוך תקופה מסויימת ולצוות על עשיית אותה פעולה או אותן פעולות מחדש בתקופה או באופן שהשר יקבע ובהתאם להוראות של מי שהשר יקבע.
(ג)
ניתן צו לפי תקנה זו לגבי פעולת העברה מסויימת, תיחשב הפעולה שלגביה ניתן הצו כבטלה וכל הנוגע בדבר רשאי להגיש מחדש את בקשת ההעברה לאדם שהשר יקבע ובהתאם לכללים שיפורטו על ידי אותו אדם.
(ד)
פעולות העברה שלא נערכו על ידי רשות חינוך מקומית בתוקף צו שניתן לפי תקנה זו, תישא רשות החינוך המקומית בהוצאותיהן והן ייגבו ממנה בדרך שהשר יקבע.
העברה מרשות לרשות [תיקון: תשל״ח־2, תשמ״ח]
תקנות אלה יחולו אף על העברת תלמיד למוסד־חינוך כהגדרתו בחוק הלימוד שברשות חינוך מקומית אחרת מזו שבתחום שיפוטה הוא גר, וכל מקום בתקנות אלה שמדובר ברשות חינוך מקומית – שתי הרשויות במשמע.
העברת סמכויות
השר רשאי להעביר את סמכויותיו לפי תקנות אלה.
עונשין [תיקון: תשל״ח־2]
העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, לרבות מי שמקבל למוסד תלמיד שעבר ממוסד חינוך אחר שלא בהתאם לתקנות אלה, דינו – מאסר חודש או קנס 500 לירות.
ביטול
תקנות חינוך ממלכתי (העברה), תשי״ד–1953 – בטלות.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות חינוך ממלכתי (העברה), תשי״ט–1959“.

תוספת

(תקנה 3(א))

בקשת העברה

(הושמט)


ו׳ באדר ב׳ תשי״ט (16 במרס 1959)
  • זלמן ארן
    שר החינוך והתרבות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.