חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות האגודות השיתופיות (ייסוד)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות האגודות השיתופיות (ייסוד) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות האגודות השיתופיות (ייסוד), תשל״ו–1976

תקנות בדבר יסוד אגודה שיתופית


ק״ת תשל״ו, 974; תשמ״א, 1182; תשס״א, 496; תשס״ב, 621; תשס״ו, 189.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 55(1) ו־65 לפקודת האגודות השיתופיות (להלן – הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:


בקשת רישום
(א)
בקשה לרישום אגודה שיתופית תוגש לרשם בטופס שבתוספת הראשונה חתום בידי המבקשים (להלן – המייסדים), כאמור בסעיף 8 לפקודה.
(ב)
לבקשה יצורפו –
(1)
שני עתקים מהצעת תקנות האגודה חתומים בידי המייסדים;
(2)
הודעה חתומה בידי המייסדים על שמותיהם של חברי הועד הזמני המוסמכים לנהל את עניני האגודה מיום רישומה עד לבחירת ועד ההנהלה הראשון של האגודה בהתאם לתקנותיה;
(3)
כל מסמך והודעה אחרים שלדעת הרשם דרושים לרישום האגודה.
הודעה על החלטת הרשם
תוך ששים יום מיום הגשת הבקשה כדין, יודיע הרשם למייסדים או לחברי הועד הזמני את החלטתו על הבקשה.
ניהול פנקס רישום
הרשם ינהל פנקס רישום אגודות שיתופיות (להלן – הפנקס), שבו יירשמו פרטים אלה:
(1)
שם האגודה ומענה;
(2)
תאריך הרישום;
(3)
סוג האגודה;
(4)
שינויים בשם האגודה;
(5)
הודעות על מיזוג האגודה, פירוקה, מחיקתה או הפיכתה לחברה;
(6)
פרטים אחרים שיקבע הרשם.
שם האגודה ומענה
(א)
הוראות סעיפים 9 ו־51 לפקודה יחולו בשינויים שלהלן:
(1)
שמה של אגודה יציין באופן ברור את מהותה ומלת זיהוי שלה ולפי דרישת הרשם – גם את מקום עסקיה;
(2)
שינוי בשם האגודה טעון שינוי בתקנותיה;
(3)
חל שינוי בשמה של אגודה, ירשום הרשם את השם החדש בפנקס ויתן לאגודה תעודה על כך, אשר תשמש ראיה שהשם שונה כאמור בה;
(4)
על שינוי שמה של אגודה תפורסם הודעה ברשומות;
(5)
אגודה שחל שינוי במענה תודיע על כך בכתב לרשם תוך שבועיים;
(6)
כל הודעה וכל מסמך משפטי המיועדים לאגודה מותר למסרם לה לפי מענה, כפי שהודע עליו לרשם בהודעה שצורפה לבקשת הרישום או למענה החדש, אם שונה המען.
(ב)
אגודה שלא מתקיימת בה הוראת פסקה (1) של תקנת משנה (א) או אגודה המשתמשת בשם העלול להטעות או לפגוע בתקנת הציבור, רשאי הרשם לצוות עליה כי תשנה את שמה תוך זמן שקבע הרשם, ובלבד שנתן לאגודה הזדמנות להשמיע טענותיה.
(ג)
על צו מאת הרשם לפי תקנת משנה (ב) ניתן לערור בפני שר העבודה תוך המועד הקבוע בסעיף 51 לפקודה.
הוראות חובה בתקנות האגודה
אגודה תקבע בתקנותיה הוראות בענינים המפורטים בתוספת השניה.
אימוץ תקנות לדוגמה
אגודה רשאית לאמץ את התקנות לדוגמה שאישר הרשם לאגודות מאותו סוג או לקבוע לעצמה תקנות.
תיקון תקנות האגודה [תיקון: תשס״ו]
(א)
אגודה רשאית לתקן את תקנותיה.
(ב)
תיקון התקנות יהא על פי החלטה שנתקבלה באסיפה כללית לפי התנאים שלהלן:
(1)
נכחו באסיפה הכללית הראשונה לפחות שני שלישים מכלל חברי האגודה, או באסיפה כללית נדחית מספר נוכחים כלשהו, ובלבד שהאסיפה הכללית הנדחית כונסה לא לפני עשרה ימים ולא יאוחר משלושים יום מיום כינוס האסיפה הכללית הראשונה;
(2)
הצביע בעד התיקון רוב של שלושה רבעים מהמצביעים, מלבד אם נקבע בתקנות האגודה רוב גדול יותר;
(3)
בסדר היום של האסיפה הכללית הכלול בהזמנה הופיע סעיף מפורש בדבר תיקון התקנות, ובהזמנה לאסיפה כללית נדחית – צויין שההחלטה באותה אסיפה כללית יכולה להתקבל במספר חברים נוכחים כלשהו;
(4)
לפני ההצבעה באסיפה הכללית בדבר תיקון התקנות חולק לחברי האגודה הסבר בכתב, הכולל את הרקע לתיקון המוצע, הנסיבות שהצריכו את התיקון ומשמעויות התיקון במלוא היקפן.
(ג)
אישר הרשם מראש ובכתב הצעת תיקון לתקנות אגודה שהוגשה לו מאת הועד, יכול שהצעת התיקון תתקבל ברוב של שני שלישים מהקולות שניתנו בהצבעה באסיפה כללית, יהא מספרם אשר יהא, ובלבד שהאסיפה הכללית לתיקון התקנות כונסה לא יאוחר משלושה חדשים לאחר תאריך אישור הרשם, אולם אם האסיפה הכללית תכניס שינויים בהצעת התיקון שאישר הרשם כאמור, יהא דרוש לקבלתה רוב של שלושה רבעים מהקולות שניתנו בהצבעה.
(ד)
בקשה לרישום תיקון לתקנות תיחתם בידי שניים מחברי הועד או, בהסכמת הרשם אם ראה טעם מיוחד לכך, בידי היושב ראש והמזכיר של האסיפה הכללית, והיא תומצא לרשם או לאגודה שבאמצעותה יש להעביר את הבקשה לרשם לפי תקנה 3 לתקנות האגודות השיתופיות (הוראות כלליות), תשל״ו–1976, לפי הענין, תוך מאה ושמונים יום מיום קבלת החלטת האסיפה הכללית בדבר התיקון בתקנות ויצורפו לה מסמכים אלה:
(1)
תצהיר חתום בידי מגישי הבקשה שבו נאמר כי קויימו הוראות תקנות משנה (ב) או (ג), לפי הענין; לתצהיר יצורף ההסבר בכתב שחולק לחברים בהתאם לתקנת משנה 7(ב)(4), והוראות תקנות האגודה לגבי קבלת החלטה בדבר תיקון התקנות;
(2)
נוסח ההחלטה של האסיפה הכללית בדבר תיקון התקנות כשהוא חתום בידי מגישי הבקשה;
(3)
נוסח התיקון המבוקש בתקנות האגודה, מודפס בצורת טבלה המראה את התקנה המקורית ואת התקנה המתוקנת.
(ה)
אם לא נקבע אחרת באסיפה הכללית יהיו מגישי הבקשה האמורה בתקנת משנה (ד), או מי שהם מינוהו לכך בכתב, רשאים על פי דרישת הרשם להכניס בנוסח התיקון לתקנות האגודה שינויי נוסח וסגנון שאינם משנים את מהות הענין.
(ו)
רשם האגודות השיתופיות לא יאשר בקשה לרישום תיקון לתקנות אגודה שיתופית אלא אם כן הוכח להנחת דעתו כי קוימו הוראות תקנת משנה (ב).
[תיקון: תשס״א, תשס״ב, תשס״ו]
(בוטלה).
קביעת סוג האגודה ושינוי שמה בידי הרשם [תיקון: תשמ״א, תשס״א]
(א)
קבע הרשם את סוגה של אגודה יודיע על כך בכתב לאגודה.
(ב)
שינה הרשם את סוגה של האגודה יודיע לה על כך בכתב, ואם נכלל הסוג הקודם בשם האגודה, ישנה הרשם בפנקס את שם האגודה בהתאם לסוג החדש וישלח לאגודה תעודת רישום מתוקנת.
תוקף השינוי בתקנות
תוקף התיקון בתקנות האגודה יהיה מיום הרישום על ידי הרשם.
ביטול
הנוסח שולב בתקנות האגודות השיתופיות, 1934.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות האגודות השיתופיות (ייסוד), תשל״ו–1976“.

תוספת ראשונה

(תקנה 1)

בקשה לרישום אגודה שיתופית לפי תקנות האגודות השיתופיות (ייסוד), תשל״ו–1976

לכבוד
רשם האגודות השיתופיות
משרד העבודה, ירושלים
אנו החתומים מטה, מייסדי האגודה, מבקשים בזה לרשום את האגודה להלן לפי פקודת האגודות השיתופיות:
שם האגודה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מענה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
סוגה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
אנו מצרפים בזה שני עתקים מתקנות האגודה חתומים בידי המייסדים.
מר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . נתמנה בידינו לשאת ולתת בדבר רישומה של האגודה ואישורן של התקנות האמורות.
האנשים המפורטים להלן נתמנו בידינו לשמש כחברי הועד הזמני, עד לבחירת ועד ההנהלה הראשון של האגודה בהתאם לתקנותיה.
חברי הועד הזמני:
מס׳ סידורישם משפחההשם הפרטיהמען
1.   
2.   
3.   
4.   
המייסדים:
מס׳ סידורישם משפחההשם הפרטיהמעןמס׳ זהותחתימה
1.     
2.     
3.     
4.     

תוספת שניה

(תקנה 5)

פרק א׳ – פרטים על האגודה
א.
שם האגודה.
ב.
המען הרשום של האגודה.
ג.
מטרות האגודה.
ד.
סמכויות האגודה.
פרק ב׳ – חברות
א.
הכשירויות הדרושות לחברות באגודה.
ב.
הליכי קבלת חברים:
1.
הוראות בדבר הגשת הבקשה להתקבל כחבר באגודה.
2.
קביעת הרשות המוסמכת לדון ולהחליט בבקשה, והליכי הדיון.
3.
התנאים לקבלת חבר באגודה.
4.
קביעת הרשות המהווה ערכאת ערעור על סירוב לקבל חבר לאגודה והליכי הדיון בערעור.
5.
הוראות בדבר רישום בפנקס החברים.
ג.
פקיעת החברות באגודה.
1.
קביעת העילות לפקיעת החברות באגודה.
2.
פקיעת החברות במקרה של יציאת חבר מהאגודה, נסיבותיה, תנאיה, וקביעת הרשות המוסמכת להחליט בענין זה.
3.
פקיעת החברות במקרה של הוצאת חבר מהאגודה, העילות להוצאה, קביעת הרשות המוסמכת להחליט בענין זה והליכי הוצאת חבר מהאגודה.
4.
קביעת הרשות המוסמכת לדון בערעור חבר על החלטה להוציאו מהאגודה והליכי הערעור.
פרק ג׳ – רשויות האגודה
א.
האסיפה הכללית:
1.
מועד כינוסה של האסיפה הכללית השנתית.
2.
הוראות בדבר כינוסה של אסיפה כללית שלא מן המנין, מי זכאי לדרוש כינוסה ותוך איזה פרק זמן מיום הדרישה ייקבע מועד כינוסה.
3.
הנושאים שיידונו באסיפה כללית שנתית ובאסיפה כללית שלא מן המנין.
4.
דרך פרסום ההודעות המזמינות לאסיפה הכללית ומועד הפרסום.
5.
המנין החוקי לקיום אסיפה כללית.
6.
המנין החוקי לקיום אסיפה כללית נדחית.
7.
דרך קבלת החלטות באסיפה כללית.
8.
מספר הקולות שיש לכל חבר בעת הצבעה.
9.
הוראת חובה לנהל פרוטוקול על מהלך האסיפה.
ב.
אסיפת מורשים
נקבע בתקנות האגודה קיומה של אסיפת מורשים, יפורטו אופן בחירתם של המורשים, דרכי כינוסה של האסיפה וסדרי עבודתה.
ג.
אסיפה מקומית
נקבע בתקנות האגודה קיומה של אסיפת מורשים במקום אסיפה כללית, יפורטו בתקנות סמכויותיה, דרכי כינוסה, סדרי עבודתה וניהולה של אסיפה מקומית.
ד.
מועצת האגודה
נקבע בתקנות האגודה קיומה של מועצת האגודה, יפורטו אופן בחירתה, דרכי עבודתה וסמכויותיה.
ה.
ועד ההנהלה:
1.
מבנה הועד, דרכי בחירת חבריו ותקופת כהונתו.
2.
הוראות בדבר בחירת יושב־ראש ועד ההנהלה ובעלי תפקידים אחרים.
3.
נקבע בתקנות האגודה קיומן של ועדות משנה, יפורטו דרכי מינויין וסמכויותיהן.
4.
הוראות בדבר הסמכת מורשי חתימה בשם האגודה ע״י הועד.
5.
קביעת הזכאים לדרוש קיום ישיבת ועד ומועד הישיבה עקב דרישה.
6.
ניהול ישיבות הועד.
7.
קביעת מנין חוקי בישיבות הועד.
8.
הוראת חובה לנהל פרוטוקול על מהלך ישיבות הועד.
9.
הוראות בדבר קבלת החלטות על ידי הועד – מספר הקולות הדרוש.
ו.
ועדת בקורת
נקבע בתקנות האגודה מינויה של ועדת ביקורת – יפורטו הרכבה, סמכויותיה, דרכי פעולתה ותקופת כהונתה.
ז.
בחירות
הוראות בדבר נהלי הבחירות לרשויות האגודה.
פרק ד׳ – הון האגודה, חשבונות ושמוש ברווחים
א.
דרכי השתתפות החברים בהון האגודה.
ב.
פדיון מניות חבר ע״י האגודה.
1.
בפקיעת חברות שלא עקב מות החבר.
2.
בפקיעת חברות עקב מות חבר:
(א)
כשנכנס במקומו חליף כחבר אגודה.
(ב)
כשלא נכנס במקומו חליף.
ג.
שיעורה ודרך חישובה של אחריות חבר לחובות האגודה בנוסף להשתתפותו בהון האגודה.
ד.
תשלומים נוספים שהאגודה זכאית להטיל על חבריה.
ה.
דרך יצירת קרנות באגודה.
ו.
קביעת שיעור מירבי של רווחים שאגודה רשאית לחלק לחבריה ואופן חלוקתם.
ז.
דרך קביעת שיעור ההשתתפות של חברי האגודה בכסוי גרעונותיה.
ח.
קביעת שנת הכספים של האגודה – מועדי תחילתה וסופה.
ט.
הנהלת חשבונות האגודה ואופן ניהול בקורת החשבונות שלה.
פרק ה׳ – פעולות הנוגעות לעסקי האגודה
א.
דרכי ניהול עסקים עם חברים, מתן שירותים לחברים, לרבות מתן הלוואות.
ב.
דרכי ניהול עסקים עם שאינם חברים.
ג.
התנאים לקבלת פקדונות והלוואות משאינם חברים ושיעורם.
פרק ו׳ – שונות
א.
הליכי קבלת החלטות בדבר שינויים בתקנות האגודה.
ב.
דרכי יישוב סכסוכים.
ג.
פירוק אגודה על פי החלטת חבריה.


י״א בשבט תשל״ו (13 בינואר 1976)
  • משה ברעם
    שר העבודה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.