חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות האגודות השיתופיות (הוראות כלליות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות האגודות השיתופיות (הוראות כלליות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות האגודות השיתופיות (הוראות כלליות), תשל״ו–1976

תקנות בדבר הוראות כלליות


ק״ת תשל״ו, 983; תשל״ז, 1137; תש״ם, 245; תשמ״ד, 1643; תשמ״ו, 1126; תשמ״ז, 411, 1009; תשמ״ח, 1098; תש״ן, 894; תשנ״ד, 528; תשס״ו, 321; תשס״ח, 1608.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 55 ו־65 לפקודת האגודות השיתופיות (להלן – הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:


אימות העתקים
(א)
העתקים של רישומים בפנקסי האגודה יאומתו בידי מורשי החתימה מטעם האגודה.
(ב)
האימות ייכתב על גבי ההעתק ויצויינו בו פרטים אלה:
(1)
כי העתק זה מתאים למקור;
(2)
כי הפנקס שממנו הועתקו הפרטים שצויינו בהעתק זה נמצא ברשות האגודה;
(3)
תאריך האימות והטבעת חותמת האגודה;
(4)
חתימות המורשים, שמותיהם ותפקידיהם באגודה.
חלוקת רווחים [תיקון: תשל״ז, תש״ם, תשמ״ד, תשמ״ו, תשס״ו, תשס״ח]
(א)
אגודה רשאית להשתמש בכספי קרן שמורה לפיתוח עסקיה ולכל מטרה אחרת הכלולה בתקנות האגודה.
(ב)
על אף האמור בתקנות האגודה, יחולק הרווח הנקי כך:
(1)
באגודה שסווגה כאגודה לאשראי וחסכון והיא תאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א–1981, 70 אחוזים לקרן שמורה, 20 אחוזים לקרן חובות רעים ומסופקים ו־10 אחוזים מניות הטבה לחברים להגדלת הונם באגודה, באופן יחסי לסכום השתתפות החבר בהון האגודה;
(2)
באגודה שסווגה כאגודה לאשראי, 50 אחוזים לקרן שמורה, 20 אחוזים לקרן חובות רעים ומסופקים ו־30 אחוזים מניות הטבה לחברים להגדלת הונם באגודה, באופן יחסי לסכום השתתפות החבר בהון האגודה.
(ג)
(בוטלה).
(ד)
(בוטלה).
(ה)
על אף האמור בתקנות של אגודה אשר סיווגה הרשם כאגודה לקופות גמל ופנסיה, תהיה חלוקת הרווחים באגודה כאמור כפופה להוראות תקנות 8(1) ו־40 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ״ד–1964.
כיסוי גרעונות וחלוקת הוצאות [תיקון: תשמ״ד, תשמ״ו, תשמ״ח]
(א)
אגודה רשאית להחליט באסיפה כללית על דרכי כיסוי גרעונות וייחוס החובות וההוצאות של האגודה לחבריה.
(ב)
אגודה שסווגה כמושב עובדים או כפר שיתופי, לא תעביר משנה לשנה הוצאות שהיו לה, הנוגעות לעסקיה ומטרותיה, לרבות הוצאות מימון וריבית, אלא תחלקם בין חבריה על פי כללים חשבונאיים מקובלים ובכפוף לתקנותיה, זולת אם הוחלט להעביר כאמור את ההוצאות, בהחלטה מיוחדת שנתקבלה באסיפה הכללית של האגודה.
(ב1)
הוראות תקנת משנה (ב) לא יחולו לגבי הוצאה שהאגודה חוייבה בה, על פי תקנת משנה (א), מכח חברותה באגודה אחרת.
(ג)
לא חילקה האגודה את ההוצאות כאמור, רשאי הרשם לערוך חקירה על פי סעיף 43 לפקודה ולהורות לברית הפיקוח שהאגודה חברה בה, לבצע את החלוקה בהתאם לממצאי החקירה ובכפוף לאמור בתקנת משנה (ב).
הגבלת אשראי וערבות בארגון קניות מושבי במושב עובדים ובכפר שיתופי ומתן הלוואות וערבויות [תיקון: תשמ״ו, תשמ״ז, תש״ן]
(א)
אגודה שהיא ארגון קניות מושבי או שסווגה כמושב עובדים או ככפר שיתופי תקבע באסיפה כללית שכונסה תוך שלושה חדשים מתחילת כל שנת כספים שלה, את הסכום הכולל של האשראי שהאגודה תהא רשאית לקבל מחבריה ומשאינם חבריה ואת סכום הערבות הכולל שתהא רשאית לתת לחבריה ולשאינם חבריה במשך אותה שנת כספים; לענין תקנות אלה, ”ארגון קניות מושבי“ – אגודה מרכזית שמטרתה העיקרית היא לדאוג לאספקה שוטפת של תשומות ייצור ורוב חבריה הם אגודות שסווגו כמושבי עובדים או כפרים שיתופיים;
לענין תקנה זו –
”ערבות“ – למעט ערבות בדרך שעבוד שיצרה האגודה לבקשת חבר בה על משק שהוא מחזיק בו, ובלבד שהערבות כאמור נוצרה להבטחת הלוואת פריסה שהחבר מקבל במסגרת הסדר החוב שלו ואין בה כדי להטיל חיוב כספי כלשהו על האגודה, וההחלטה על מתן ערבות בדרך שעבוד כאמור התקבלה באספה הכללית;
”משק“ – שטח קרקע שהועמד מטעם האגודה כנחלה לרשות החבר.
(ב)
באגודה כאמור בתקנת משנה (א) שמכהן בה ועד ממונה, יבוא אישור הרשם במקום אישור האסיפה הכללית.
(ג)
אגודה כאמור בתקנת משנה (א) תמציא לרשם, תוך 14 ימים מיום הקביעה כאמור בתקנת משנה (א), העתקים של ההחלטה ושל פרוטוקול האסיפה הכללית שבה היא נתקבלה, ותקפה של ההחלטה יהיה מיום מתן אישורו של הרשם לקבלת המסמכים האמורים.
(ד)
אגודה כאמור בתקנת משנה (א) לא תתן לחבריה ולשאינם חבריה הלוואות וערבויות, לפי הענין, בסכום העולה על הסכום הכולל שהיא קבעה כאמור בתקנת משנה (א).
(ה)
הלוואה או ערבות שנתנה אגודה כאמור בתקנת משנה (א), תהיה כנגד חתימת מקבל ההלוואה או הערבות על התחייבות חוזית להחזרת ההלוואה ומתן בטוחות להנחת דעתו של ועד האגודה.
איסור מתן אשראי והשקעות על ידי ארגון קניות [תיקון: תשמ״ז]
(א)
ארגון קניות מושבי לא יתן אשראי לחבריו ולשאינם חבריו אלא לצורך אספקת תשומות ייצור בלבד.
(ב)
ארגון קניות מושבי לא ירכוש ולא ישקיע, במישרין או בעקיפין, כספים בנכס כלשהו שאינו תשומות ייצור שאותן הוא מספק או מבנים, ציוד או שירותים הדרושים לו לצורך אספקת תשומות ייצור כאמור.
הוראת שעה שתחול על ארגוני קניות מושביים [תיקון: תשמ״ז־2]
(מספור כפול במקור).
ארגוני קניות מושביים שנתנו התחייבויות וערבויות לפני יום א׳ בשבט התשמ״ז (10 בדצמבר 1986), יהיו רשאים להחליפם לערבויות ובטחונות חדשים לפי החלטת הועד ללא אישור האסיפה הכללית בתנאי שפעולות אלה יבוצעו לא יאוחר מיום ו׳ בטבת התשמ״ח (31 בדצמבר 1987).
העברת מסמכים לרשם [תיקון: תשנ״ד]
(א)
המסמכים האמורים בתקנה 5(ב) ו־(ד) לתקנות האגודות השיתופיות (ייסוד), תשל״ו–1976 הפרוטוקולים של האסיפה הכללית, ועל פי בקשת הרשם כל פרוטוקול של רשות אחרת מרשויות האגודה יועברו לרשם במישרין או באחת הדרכים הבאות:
(1)
אגודה שסווגה כאגודה חקלאית, שבתקנונה כלולה הוראה בדבר הסתנפותה או חברותה באגודה אחרת, והאגודה האחרת חברה באותה אגודה – באמצעות האגודה האחרת;
(2)
אגודה החברה באגודה מרכזית שסווגה על ידי הרשם כברית־סיוע – באמצעות ברית־סיוע;
(3)
אגודה שחלות עליה פסקאות (1) ו־(2), תעביר את המסמכים האמורים באחת מהדרכים האמורות בהן;
(4)
אגודה שלא חלות עליה פסקאות (1) או (2) והיא חברה בברית־פיקוח – באמצעות אותה ברית־פיקוח;
(5)
כל אגודה אחרת – במישרין לרשם.
(ב)
אגודה שבאמצעותה יש להעביר מסמכים בהתאם לתקנת־משנה (א) תעביר אותם לרשם תוך חמישה־עשר יום מהיום שבו נמסרו לה.
(ג)
לא העבירה אגודה את המסמכים בהתאם לתקנת־משנה (ב) תוך המועד האמור בה, יומצאו המסמכים לרשם במישרין.
עיון במסמכים
כל אדם רשאי לעיין, במשרד הרשם, במסמכים המפורטים להלן, לאחר ששילם את האגרה שנקבעה לכך:
(1)
פנקס הרישום;
(2)
העתק תעודת הרישום של האגודה;
(3)
תקנותיה של אגודה;
(4)
פנקס השעבודים שהאגודות הטילו על נכסיהן, ופנקס השעבודים לזכות האגודה;
(5)
צו מאת הרשם;
(6)
כל מסמך אחר בהסכמת הרשם.
עדיפות תקנות הפקודה על תקנות האגודה
היתה סתירה בין הוראות תקנות או צווים לפי הפקודה לבין תקנותיה של אגודה, ההוראה שבתקנות או הצווים שניתנו לפי הפקודה – עדיפות.
ביטול
הנוסח שולב בתקנות האגודות השיתופיות, 1934.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות האגודות השיתופיות (הוראות כלליות), תשל״ו–1976“.


י״א בשבט תשל״ו (13 בינואר 1976)
  • משה ברעם
    שר העבודה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.