חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי הדין וביצוע)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי הדין וביצוע) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי הדין וביצוע), תש״ל–1970

תקנות סדרי דין וביצוע


ק״ת תש״ל, 2080; תשל״ב, 424; תשמ״ט, 36; תשנ״ב, 1306; תשע״ז, 1210; תשפ״א, 1267.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 53 ו־83 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ״ב–1962, ולפי סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי״ז–1957, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:


חוק בתי המשפט, תשי״ז–1957, הוחלף בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד–1984.


פרשנות [תיקון: תשע״ז]
בתקנות אלה –
”בית המשפט“ – בית משפט המוסמך לפי תקנה 3;
”הנחיות מקדימות לאפוטרופוס“ – הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס, כמשמעותן בסעיף 35א לחוק;
”ממנה“ – מי שממנה מיופה כוח לפי הוראות סימן ב׳ בפרק שני 1 לחוק;
”מרשם“ – מרשם ייפויי כוח מתמשכים, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמכי הבעת רצון, שמנהל האפוטרופוס הכללי לפי החוק;
שאר המונחים משמעותם כמשמעות הנודעת להם בחוק, אם אין כוונה אחרת משתמעת.
תחולת סדר הדין האזרחי [תיקון: תשע״ז, תשפ״א]
בעניני כשרות משפטית ואפוטרופסות יחולו תקנות בית משפט לענייני משפחה (סדרי דין), התשפ״א–2020, במידה שאין בהן סתירה לתקנות אלה.
בית המשפט המוסמך [תיקון: תשע״ז]
בקשה המוגשת לפי החוק תוגש לבית המשפט לענייני משפחה שבתחום סמכותו נמצא מקום מגוריו של הקטין, פסול הדין או האדם שמוגשת בקשה למנות לו אפוטרופוס או האדם שמונה לו אפוטרופוס או הממנה, ואם אין לו מקום מגורים בישראל, מקום הימצאם של נכסיו; לא היה לקטין, לפסול הדין או לאדם שמוגשת בקשה למנות לו אפוטרופוס או לאדם שמונה לו אפוטרופוס או לממנה מקום מגורים או נכסים בישראל, יהא מוסמך לדון בבקשה בית המשפט המחוזי בירושלים.
המצאת בקשה [תיקון: תשע״ז]
בקשה כאמור בתקנה 3 תוגש לבית המשפט בשלושה עתקים ומספר עתקים נוספים לפי הצורך, והיא תומצא –
(1)
לפסול הדין או לאדם שמוגשת בקשה למנות לו אפוטרופוס או לאדם שמונה לו אפוטרופוס זולת אם בית המשפט הורה שאין להמציאה להם;
(1א)
לקטין – בהמצאה להורהו או לאפוטרופוס שלו ובאין לו הורים או אפוטרופוס – למי שהקטין נמצא באחריותו; מונה לקטין אפוטרופוס לדין או עורך דין בהליכים לפי החוק – תומצא הבקשה לאפוטרופוס לדין או לעורך הדין שמונה לו; בית המשפט יורה על העברת מסמכי הבקשה כולם או חלקם גם לקטין עצמו אם מצא כי יש בכך כדי לקדם את טובת הקטין בשים לב לגילו ולמידת בגרותו;
(2)
ליועץ המשפטי לממשלה;
(3)
למי שבית המשפט הורה על כך.
בקשה להכרזת פסול דין
(א)
בקשה להכרזת פסול דין תהא בכתב; המבקש יפרט בבקשתו את שמו, מענו ומספר זהותו של מי שמבקשים להכריזו פסול דין, את הטעמים שעל יסודם מוגשת הבקשה ואת הענין שיש בה למבקש.
(ב)
המבקש יצרף לבקשתו תצהיר לאימות העובדות הכלולות בבקשה ותעודת רופא על מצב בריאותו של מי שמבקשים להכריזו פסול דין.
בקשה למינוי אפוטרופוס [תיקון: תשע״ז]
(א)
בקשה למינוי אפוטרופוס תהיה בכתב; המבקש יפרט בבקשתו את כל אלה:
(1)
שמו, מענו ומספר זהותו של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס ושל בני משפחה מדרגה ראשונה הידועים לו;
(2)
הטעמים שעל יסודם יש למנות אפוטרופוס, תוך התייחסות לעניינים שיש למסור לאפוטרופוס ולתקופת המינוי הנדרשת;
(3)
עמדתו של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס, ואם לא ניתן לבררה תצוין הסיבה לכך;
(4)
פירוט פרטיהם של בני משפחתו מדרגה ראשונה של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס, הידועים למבקש, תוך ציון קרבתם לאותו אדם ועמדתם לבקשה המוגשת בעניינו, אם ניתן לבררה במאמץ סביר.
(ב)
המבקש יצרף לבקשה תצהיר לאימות העובדות הכלולות בה וכן יציין אם למיטב ידיעתו, נערכו או הופקדו במרשם ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת רצון, הנוגעים למינוי אפוטרופוס לאותו אדם, ויצרפם אם הם מצויים בידיו.
(ג)
הציע המבקש מינוי של אפוטרופוס פלוני, יפרט בבקשתו את שמו ומענו של האפוטרופוס המוצע, ויצרף לבקשה את הסכמתו בכתב כולל ציון מספר האנשים שהוא משמש להם אפוטרופוס במועד הגשת הבקשה ואינם קרובי משפחתו, אם קיימים.
בדיקת המרשם [תיקון: תשע״ז]
(א)
הוגשה בקשה למינוי אפוטרופוס לאדם, יפנה בית המשפט למרשם באופן מקוון לצורך בדיקה אם הופקדו ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת רצון המתייחסים לאותו אדם; אם הופקד אחד המסמכים האמורים, הוא יועבר לבית המשפט.
(ב)
מצא בית המשפט כי הופקד ייפוי כוח מתמשך בעניינים שלגביהם מתבקש המינוי, יצורף מיופה הכוח כצד להליך; בית המשפט ישלח הודעה על קיומו של ייפוי כוח מתמשך לצדדים כדי לאפשר להם לבקש למחוק את הבקשה או לטעון כי התקיימו התנאים כאמור בסעיף 33א(ג)(1) לחוק למינוי אפוטרופוס על אף קיומו של ייפוי הכוח.
(ג)
מצא בית המשפט כי הופקדו הנחיות מקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת רצון, יצורף האפוטרופוס שמינויו מתבקש בהם כצד להליך וישלח הודעה על כך לצדדים.
בקשת הורה
בקשה של הורה לבית המשפט על פי סעיפים 19 או 25 לחוק תהא בכתב; העתק של הבקשה יומצא להורה השני.
החלטה בדבר הגבלת זכויותיו של הורה
לא יורה בית המשפט על פי סעיפים 26, 27 או 28 לחוק, אלא לאחר שנתן הזדמנות לכל אחד מהורי הקטין, וכן לאפוטרופסו אם נתמנה, להשמיע דברו.
החלטה על מינוי אפוטרופוס [תיקון: תשמ״ט, תשע״ז]
(א)
צו למינוי אפוטרופוס ייערך לפי טופס 1 שבתוספת.
(ב)
החלטה על מינוי אפוטרופוס תהיה מנומקת והיא תכלול את השיקולים ששקל בית המשפט במינוי האפוטרופוס לרבות בכל הנוגע להיקף העניינים שנמסרו לאפוטרופוס ולתקופת המינוי; במינוי אפוטרופוס לבגיר תכלול ההחלטה גם את השיקולים המנויים בסעיף 33א לחוק וכן יצוין אם האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס נשמע בדיון.
(ג)
עם מתן ההחלטה ימציא בית המשפט העתק של צו המינוי וההחלטה לאפוטרופוס הכללי ויצרף אליו העתק מהבקשה למינוי, על כל נספחיה לרבות כל מסמך שהוגש בעניין הבקשה, זולת אם הורה בית המשפט אחרת.
(ד)
בית המשפט ימציא העתק של צו המינוי גם לאפוטרופוס שמונה, למגיש הבקשה, לאדם שמונה לו אפוטרופוס, לבא כוחו של היועץ המשפטי לממשלה ולכל מי שיורה, והוא רשאי להורות על המצאת נימוקי המינוי ומסמכים אחרים אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות העניין.
פרטה ודו״חות [תיקון: תשל״ב, תשמ״ט, תשנ״ב, תשע״ז]
(א)
פרטה ודו״חות שעל האפוטרופוס להגישם לאפוטרופוס הכללי יוגשו בעותק אחד ויאומתו בתצהיר אלא אם כן שווים הכולל של נכסי האדם שמונה לו אפוטרופוס אינו מצדיק לדעת האפוטרופוס הכללי את אימות הדו״ח בתצהיר; האפוטרופוס הכללי רשאי להורות על המצאת עותקים נוספים לנוגעים בדבר.
(ב)
הפרטה תיערך לפי טופס 2 שבתוספת.
רישום [תיקון: תשל״ב, תשע״ז]
(א)
משנודע לאפוטרופוס שיש בנכסי האדם שמונה לו אפוטרופוס מקרקעין או נכסים אחרים שמתנהלים לגביהם לפי כל דין פנקסים המשמשים לרישום זכויות בעלות, ידאג שתירשם בהם הערה על מינוי אפוטרופוס.
(ב)
הממונה על הרישום ירשום הערה כאמור משהוגש לו צו המינוי.
ציון התפקיד [תיקון: תשע״ז]
בכל מסמך, הליך משפטי או פעולה של האפוטרופוס מכוח תפקידו יצויין שהוא פועל מטעם האדם שמונה לו אפוטרופוס.
הודעה ליועץ המשפטי לממשלה [תיקון: תשמ״ט]
העתק של כל בקשה או מסמך אחר המוגשים לפי החוק לבית המשפט יועבר לבא כוחו של היועץ המשפטי לממשלה במשרד האפוטרופוס הכללי שבתחום סמכותו של בית המשפט שאליו הוגשה הבקשה. הוראה זו לא תחול על בקשה שהאפוטרופוס הכללי הינו משיב בה.
שחרור מתצהיר [תיקון: תשנ״ב]
בענייני כשרות משפטית ואפוטרופסות המתנהלים לפי החוק בפני בית המשפט או הרשם רשאי הוא לפטור כל צד מהגשת תצהיר והוא יכול לדרוש תצהירים נוספים.
פנקסים [תיקון: תשל״ב, תשנ״ב, תשע״ז]
(א)
אפוטרופוס ינהל פנקסים לפי הכללים המקובלים, באופן שיאפשרו עריכת דין וחשבון כספי ופירוט הנכסים והחובות.
(ב)
הפנקסים האמורים יכללו, בין השאר, רישום שוטף של ההכנסות וההוצאות, ויפורטו לגבי כל הכנסה – מקורה, ולגבי כל הוצאה – יעודה.
(ג)
אפוטרופוס יקפיד על קיום אסמכתה לכל הוצאה והכנסה חוץ מסכומים קטנים שלפי הנוהג אין להם קבלות.
(ד)
כלל תפקידו של האפוטרופוס ניהול עסק של האדם שמונה לו אפוטרופוס, ינהל לגביו פנקסי חשבונות נפרדים.
חשבון נפרד [תיקון: תשע״ז]
אפוטרופוס יחזיק את כספי האדם שמונה לו אפוטרופוס בחשבון נפרד בבנק על שם האדם שמונה לו אפוטרופוס ויפקיד בו כספים שקיבל מכוח תפקידו, בתכוף ככל האפשר לאחר קבלתם.
ביטוח [תיקון: תשל״ב, תשע״ז]
האפוטרופוס יעשה ביטוחים אלה:
(1)
מפני אבדן רכוש ומפני אש – של נכסי האדם שמונה לו אפוטרופוס;
(2)
מפני אחריות מעבידים – לגבי העובדים שהוא מעסיק בקשר עם נכסי האדם שמונה לו אפוטרופוס.
דין וחשבון [תיקון: תשל״ב, תשמ״ט, תשנ״ב, תשע״ז]
אפוטרופוס יפרט בדין וחשבון שיגיש לאפוטרופוס הכללי לתקופת אותו דין וחשבון –
(1)
את ההוצאות וההכנסות;
(2)
פירוט הנכסים והחובות;
(3)
פרטים והסברים על הפעולות שביצע, כולל ביקוריו אצל האדם שמונה לו אפוטרופוס וקיום קשר עם קרוביו, טיפולו בניהול נכסי האדם שמונה לו אפוטרופוס ובשמירה על זכויותיו וכן בדבר ביטוחו של האדם שמונה לו אפוטרופוס בביטוח רפואי וסוציאלי.
חשבונות ומסמכים אחרים [תיקון: תשל״ב, תשמ״ט]
אפוטרופוס יגיש לאפוטרופוס הכללי במצורף לדין־וחשבון –
(1)
העתק מחשבון הבנק של האדם שמונה לו אפוטרופוס ליום עריכת הדין־וחשבון;
(2)
חשבונות, קבלות או כל מסמך אחר, כפי שיידרש;
(3)
מאזן וחשבון ריווח והפסד – לגבי ניהול עסק;
(4)
רשימת הדיירים – לגבי ניהול בנין להשכרה.
בדיקת הפרטה והדו״חות [תיקון: תשל״ב, תשמ״ט, תשע״ז]
(א)
האפוטרופוס הכללי רשאי להחליט בכל מקרה על אופן בדיקת הפרטה וכן על אופן הביקורת עליה לשם אימות תוכנה.
(ב)
האפוטרופוס הכללי רשאי להורות לאפוטרופוס להגיש לו דו״ח כשהוא מבוקר ומאושר בידי רואה חשבון או בידי מבקר שיקבע; דו״ח לגבי ניהול עסק של האדם שמונה לו אפוטרופוס יוגש בכל מקרה כשהוא מבוקר ומאושר בידי רואה חשבון, אלא אם כן הורה האפוטרופוס הכללי אחרת.
(ג)
עם סיום הבדיקה, ירשום האפוטרופוס הכללי את ממצאיו בחותם שיטביע על גבי הפרטה או הדו״ח שבדק, או בגליון נפרד לרישום הערות שיקבע לענין זה.
פטור מבדיקה [תיקון: תשל״ב, תשמ״ט, תשע״ז]
(א)
האפוטרופוס הכללי פטור מבדיקת דו״ח בכל אחד מאלה:
(1)
האפוטרופוס לא הוסמך ולא נדרש לטפל ברכושו של האדם שמונה לו אפוטרופוס;
(2)
לדעת האפוטרופוס הכללי אין שווים הכולל של נכסי האדם שמונה לו אפוטרופוס מצדיק את ההוצאה הנדרשת לבדיקת הדו״ח;
(3)
מעיון ראשון בדו״ח נראה לאפוטרופוס הכללי כי הוא נערך כשורה ובוקר כדבעי, וכן אין בו כדי להצביע על פעולות הטעונות בדיקה.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי האפוטרופוס הכללי לבדוק גם דו״ח כאמור בה אם ראה סיבה מיוחדת לעשות כן; החליט האפוטרופוס הכללי על בדיקה כאמור, ינמק את החלטתו בכתב.
רישום מרכזי של פסולי דין
(א)
ליד בית המשפט המחוזי בירושלים יתקיים משרד לרישום מרכזי של פסולי דין, וכל דורש יהא רשאי לעיין בו.
(ב)
הכריז בית משפט על אדם כפסול דין, ישלח הודעה על כך אל המשרד לרישום מרכזי של פסולי דין; ההודעה תציין את שמו, מספר זהותו ומענו של מי שהוכרז כפסול דין, את תאריך ההכרזה, את מספר התיק ואת בית המשפט שהחליט בדבר ההכרזה האמורה.
השם
לתקנות אלה יקרא ”תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי הדין וביצוע), תש״ל–1970“.
[תיקון: תשל״ב, תשמ״ט]

תוספת

[תיקון: תשע״ז]
טופס 1: צו מינוי אפוטרופוס (תקנה 9(א))
[תיקון: תשנ״ב]
טופס 2: פרטה (תקנה 10(ב))


כ״ד בתמוז תש״ל (28 ביולי 1970)
  • יעקב ש׳ שפירא
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.