חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי הדין וביצוע)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי הדין וביצוע) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי הדין וביצוע), תש״ל–1970

תקנות סדרי דין וביצוע


ק״ת תש״ל, 2080; תשל״ב, 424; תשמ״ט, 36; תשנ״ב, 1306; תשע״ז, 1210; תשפ״א, 1267; תשפ״ב, 3300.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 53 ו־83 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ״ב–1962, ולפי סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי״ז–1957, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:


חוק בתי המשפט, תשי״ז–1957 הוחלף בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד–1984.


פרשנות [תיקון: תשע״ז, תשפ״ב]
בתקנות אלה –
”בית המשפט“ – בית משפט המוסמך לפי תקנה 3;
”הנחיות מקדימות לאפוטרופוס“ – הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס, כמשמעותן בסעיף 35א לחוק;
”חשבון“ – חשבון המנוהל בתאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א–1981, או חשבון המנוהל באגודה בעלת רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי כמשמעותה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע״ו–2016, לרבות כספת;
”חשבון אפוטרופסות“ – חשבון בבעלות אדם שמונה לו אפוטרופוס;
”חשבון משותף“ – חשבון בבעלות כמה אנשים;
”ממנה“ – מי שממנה מיופה כוח לפי הוראות סימן ב׳ בפרק שני 1 לחוק;
”מרשם“ – מרשם ייפויי כוח מתמשכים, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמכי הבעת רצון, שמנהל האפוטרופוס הכללי לפי החוק;
”נכס“ – לרבות זכויות בנכס;
”נכס משותף“ נכס בבעלות כמה אנשים, אשר לפחות אחד מהם הוא אדם שמונה לו אפוטרופוס;
”סל מחיה“ – תקציב חודשי ממוצע לאדם שמונה לו אפוטרופוס בהתאם לפירוט ההכנסות וההוצאות השוטפות הממוצעות שלו;
”פרטי התקשרות“ – מען, כהגדרתו בתקנות סדר הדין האזרחי, התשע״ט–2018, מספר טלפון נייד וכתובת דואר אלקטרוני, אם ישנה.
תחולת סדר הדין האזרחי [תיקון: תשע״ז, תשפ״א]
בעניני כשרות משפטית ואפוטרופסות יחולו תקנות בית משפט לענייני משפחה (סדרי דין), התשפ״א–2020, במידה שאין בהן סתירה לתקנות אלה.
בית המשפט המוסמך [תיקון: תשע״ז, תשפ״ב]
בקשה המוגשת לפי החוק תוגש לבית המשפט לענייני משפחה שבתחום סמכותו נמצא מקום מגוריו של הקטין, פסול הדין או האדם שמוגשת בקשה למנות לו אפוטרופוס או האדם שמונה לו אפוטרופוס או הממנה, ואם אין לו מקום מגורים בישראל, מקום הימצאם של נכסיו; לא היה לקטין, לפסול הדין או לאדם שמוגשת בקשה למנות לו אפוטרופוס או לאדם שמונה לו אפוטרופוס או לממנה מקום מגורים או נכסים בישראל, יהא מוסמך לדון בבקשה בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב.
המצאת בקשה [תיקון: תשע״ז, תשפ״ב]
בקשה כאמור בתקנה 3 תוגש לבית המשפט בעותק אחד ומספר עתקים נוספים לפי הצורך, והיא תומצא –
(1)
לפסול הדין או לאדם שמוגשת בקשה למנות לו אפוטרופוס או לאדם שמונה לו אפוטרופוס זולת אם בית המשפט הורה שאין להמציאה להם; מונה לאדם אפוטרופוס לדין או עורך דין בהליכים לפי החוק – תומצא הבקשה גם לאפוטרופוס לדין או לעורך הדין שמונה לו;
(1א)
לקטין – בהמצאה להורהו או לאפוטרופוס שלו ובאין לו הורים או אפוטרופוס – למי שהקטין נמצא באחריותו; מונה לקטין אפוטרופוס לדין או עורך דין בהליכים לפי החוק – תומצא הבקשה לאפוטרופוס לדין או לעורך הדין שמונה לו; בית המשפט יורה על העברת מסמכי הבקשה כולם או חלקם גם לקטין עצמו אם מצא כי יש בכך כדי לקדם את טובת הקטין בשים לב לגילו ולמידת בגרותו;
(2)
ליועץ המשפטי לממשלה;
(3)
למי שבית המשפט הורה על כך.
בקשה להכרזת פסול דין
(א)
בקשה להכרזת פסול דין תהא בכתב; המבקש יפרט בבקשתו את שמו, מענו ומספר זהותו של מי שמבקשים להכריזו פסול דין, את הטעמים שעל יסודם מוגשת הבקשה ואת הענין שיש בה למבקש.
(ב)
המבקש יצרף לבקשתו תצהיר לאימות העובדות הכלולות בבקשה ותעודת רופא על מצב בריאותו של מי שמבקשים להכריזו פסול דין.
בקשה למינוי אפוטרופוס [תיקון: תשע״ז, תשפ״ב]
(א)
בקשה למינוי אפוטרופוס תהיה בכתב; המבקש יפרט בבקשתו את כל אלה:
(1)
שמו ומספר זהותו של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס, ופרטי ההתקשרות עימו, וכן שמותיהם של בני משפחה מדרגה ראשונה הידועים למבקש, ופרטי ההתקשרות עימם;
(2)
הטעמים שעל יסודם יש למנות אפוטרופוס, תוך התייחסות לעניינים שיש למסור לאפוטרופוס ולתקופת המינוי הנדרשת;
(3)
עמדתו של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס, ואם לא ניתן לבררה תצוין הסיבה לכך;
(4)
פירוט פרטיהם של בני משפחתו מדרגה ראשונה של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס, הידועים למבקש, תוך ציון קרבתם לאותו אדם ועמדתם לבקשה המוגשת בעניינו, אם ניתן לבררה במאמץ סביר;
(5)
בבקשה למינוי אפוטרופוס לענייני רכוש יפרט המבקש, אם ידוע לו במועד הגשת הבקשה, על אודות חובות ועל אודות זכויות ברכוש של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס, לרבות זכויות בנכס משותף או בחשבון משותף, זכויות שעתידות לקום לו בנכסים וזכויות בנכסים אף אם אינן רשומות על שמו, וכן על אודות הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס שניתנו ונערכו לפי סעיף 35א לחוק.
(ב)
המבקש יצרף לבקשה תצהיר לאימות העובדות הכלולות בה וכן יציין אם למיטב ידיעתו, נערכו או הופקדו במרשם ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת רצון, הנוגעים למינוי אפוטרופוס לאותו אדם, ויצרפם אם הם מצויים בידיו.
(ג)
הציע המבקש אפוטרופוס שהוא מבקש למנות, יפרט בבקשה את שמו, מספר זהותו ופרטי ההתקשרות עימו, ויציין את הזיקה שלו לאדם שלגביו מתבקש המינוי, ובכלל זה אם הוא קרוב משפחתו או אם יש קשר עסקי או כלכלי ביניהם או אם יש להם נכסים משותפים או חובות ביניהם או כל זיקה אחרת, ויצרף לבקשה את הסכמתו בכתב של האפוטרופוס, כולל ציון מספר האנשים שהוא משמש להם אפוטרופוס במועד הגשת הבקשה ושאינם קרובי משפחתו, אם קיימים.
בדיקת המרשם [תיקון: תשע״ז]
(א)
הוגשה בקשה למינוי אפוטרופוס לאדם, יפנה בית המשפט למרשם באופן מקוון לצורך בדיקה אם הופקדו ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת רצון המתייחסים לאותו אדם; אם הופקד אחד המסמכים האמורים, הוא יועבר לבית המשפט.
(ב)
מצא בית המשפט כי הופקד ייפוי כוח מתמשך בעניינים שלגביהם מתבקש המינוי, יצורף מיופה הכוח כצד להליך; בית המשפט ישלח הודעה על קיומו של ייפוי כוח מתמשך לצדדים כדי לאפשר להם לבקש למחוק את הבקשה או לטעון כי התקיימו התנאים כאמור בסעיף 33א(ג)(1) לחוק למינוי אפוטרופוס על אף קיומו של ייפוי הכוח.
(ג)
מצא בית המשפט כי הופקדו הנחיות מקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת רצון, יצורף האפוטרופוס שמינויו מתבקש בהם כצד להליך וישלח הודעה על כך לצדדים.
בקשת הורה
בקשה של הורה לבית המשפט על פי סעיפים 19 או 25 לחוק תהא בכתב; העתק של הבקשה יומצא להורה השני.
החלטה בדבר הגבלת זכויותיו של הורה
לא יורה בית המשפט על פי סעיפים 26, 27 או 28 לחוק, אלא לאחר שנתן הזדמנות לכל אחד מהורי הקטין, וכן לאפוטרופסו אם נתמנה, להשמיע דברו.
החלטה על מינוי אפוטרופוס [תיקון: תשמ״ט, תשע״ז]
(א)
צו למינוי אפוטרופוס ייערך לפי טופס 1 שבתוספת.
(ב)
החלטה על מינוי אפוטרופוס תהיה מנומקת והיא תכלול את השיקולים ששקל בית המשפט במינוי האפוטרופוס לרבות בכל הנוגע להיקף העניינים שנמסרו לאפוטרופוס ולתקופת המינוי; במינוי אפוטרופוס לבגיר תכלול ההחלטה גם את השיקולים המנויים בסעיף 33א לחוק וכן יצוין אם האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס נשמע בדיון.
(ג)
עם מתן ההחלטה ימציא בית המשפט העתק של צו המינוי וההחלטה לאפוטרופוס הכללי ויצרף אליו העתק מהבקשה למינוי, על כל נספחיה לרבות כל מסמך שהוגש בעניין הבקשה, זולת אם הורה בית המשפט אחרת.
(ד)
בית המשפט ימציא העתק של צו המינוי גם לאפוטרופוס שמונה, למגיש הבקשה, לאדם שמונה לו אפוטרופוס, לבא כוחו של היועץ המשפטי לממשלה ולכל מי שיורה, והוא רשאי להורות על המצאת נימוקי המינוי ומסמכים אחרים אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות העניין.
פרטה [תיקון: תשפ״ב]
(א)
פרטה שמגיש אפוטרופוס לפי סעיף 51 לחוק תכלול פרטים בדבר כלל נכסיו והתחייבויותיו של האדם שמונה לו אפוטרופוס, ופרטים לגבי הליכים הנוגעים לאותו אדם, ובכלל זה כל הפרטים האלה:
(1)
שמם ומספרי זהותם של האדם והאפוטרופוס, פרטי ההתקשרות עימם וציון סוג הקרבה ביניהם;
(2)
שנת הלידה של האדם ושל האפוטרופוס;
(3)
פרטי תיק מינוי האפוטרופוס בבית המשפט;
(4)
נסיבות המינוי;
(5)
נכסיו של האדם, לרבות נכסי מקרקעין ומיטלטלין, בעלות בעסק, נכסים פיננסיים, ובכלל זה ניירות ערך וכסף מזומן, וכן ביטוחים קיימים על שם האדם;
(6)
חובות שחב בהם האדם וכספים המגיעים לו או צפויים להגיע לו בתקופה הקרובה;
(7)
פרטי הליכים משפטיים שהאדם צד להם, ובכלל זה מספרי ההליכים;
(8)
הליכי מיצוי זכויות שנערכים בעבור האדם;
(9)
מקום מגורי האדם בפועל;
(10)
קרובי האדם ואנשים נוספים שהאדם בקשר קבוע או רציף איתם, ותדירות ביקוריהם אצל האדם;
(11)
מצבו של האדם בעניינים רפואיים ואישיים;
(12)
קשר עם גורמים טיפוליים;
(13)
פעילויות שבהן האדם משתתף;
(14)
יכולתו של האדם להתנהל באופן עצמאי.
(ב)
נוסף על האמור בתקנת משנה (א), פרטה תכלול אסמכתאות על אודות נכסי האדם והתחייבויותיו וכן הצהרה של האפוטרופוס על אודות נכונות הפרטים שמסר, ואם לאדם מונו כמה אפוטרופסים לענייני רכוש – גם על אודות ידיעתם ואישורם את הדוח.
סל מחיה [תיקון: תשפ״ב]
(א)
האפוטרופוס יגיש לאפוטרופוס הכללי טופס לקביעת סל מחיה (להלן – טופס סל מחיה) עם הגשת הפרטה ונוסף על כך יגיש טופס כאמור בכל פעם שחל שינוי משמעותי בהכנסותיו או בהוצאותיו של האדם שמונה לו אפוטרופוס.
(ב)
האפוטרופוס יגיש את טופס סל המחיה על גבי טופס ייעודי לכך שיפרסם האפוטרופוס הכללי באתר האינטרנט שלו ויפרט בו את הוצאות האדם שמונה לו אפוטרופוס."
דין וחשבון [תיקון: תשל״ב, תשמ״ט, תשנ״ב, תשע״ז, תשפ״ב]
(א)
דין וחשבון שמגיש אפוטרופוס לפי סעיף 53 לחוק, יכלול את הפרטים האלה לגבי תקופת אותו דין וחשבון:
(1)
שמם ומספרי זהותם של האדם שמונה לו אפוטרופוס והאפוטרופוס, ופרטי ההתקשרות עימם;
(2)
מקום המגורים בפועל של האדם שמונה לו אפוטרופוס;
(3)
שינויים משמעותיים הנוגעים לאדם שמונה לו אפוטרופוס;
(4)
פירוט ההוצאות וההכנסות של האדם שמונה לו אפוטרופוס;
(5)
פירוט הנכסים והחובות של האדם שמונה לו אפוטרופוס;
(6)
פירוט על אודות הליכים משפטיים שהאדם שמונה לו אפוטרופוס צד להם, לרבות מספרי ההליכים;
(7)
פרטים על הפעולות שביצע, כולל ביקוריו אצל האדם שמונה לו אפוטרופוס, קיום קשר עם קרוביו ועם גורמים טיפוליים, טיפולו בניהול נכסי האדם ובשמירה על זכויותיו וכן בדבר ביטוחו של האדם בביטוח רפואי וסוציאלי;
(8)
עניינים משמעותיים הנוגעים לאדם שמונה לו אפוטרופוס הנמצאים בטיפול האפוטרופוס.
(ב)
נוסף על האמור בתקנת משנה (א), דין וחשבון כאמור באותה תקנת משנה יכלול אסמכתאות על אודות נכסי האדם והתחייבויותיו לגבי התקופה שאליה מתייחס הדין וחשבון וכן הצהרה של האפוטרופוס אודות נכונות הפרטים שמסר, ואם לאדם מונו כמה אפוטרופסים לענייני רכוש – גם על אודות ידיעתם ואישורם את הדוח.
רישום [תיקון: תשל״ב, תשע״ז]
(א)
משנודע לאפוטרופוס שיש בנכסי האדם שמונה לו אפוטרופוס מקרקעין או נכסים אחרים שמתנהלים לגביהם לפי כל דין פנקסים המשמשים לרישום זכויות בעלות, ידאג שתירשם בהם הערה על מינוי אפוטרופוס.
(ב)
הממונה על הרישום ירשום הערה כאמור משהוגש לו צו המינוי.
ציון התפקיד [תיקון: תשע״ז]
בכל מסמך, הליך משפטי או פעולה של האפוטרופוס מכוח תפקידו יצויין שהוא פועל מטעם האדם שמונה לו אפוטרופוס.
הודעה ליועץ המשפטי לממשלה [תיקון: תשמ״ט]
העתק של כל בקשה או מסמך אחר המוגשים לפי החוק לבית המשפט יועבר לבא כוחו של היועץ המשפטי לממשלה במשרד האפוטרופוס הכללי שבתחום סמכותו של בית המשפט שאליו הוגשה הבקשה. הוראה זו לא תחול על בקשה שהאפוטרופוס הכללי הינו משיב בה.
שחרור מתצהיר [תיקון: תשנ״ב]
בענייני כשרות משפטית ואפוטרופסות המתנהלים לפי החוק בפני בית המשפט או הרשם רשאי הוא לפטור כל צד מהגשת תצהיר והוא יכול לדרוש תצהירים נוספים.
פנקסים [תיקון: תשל״ב, תשנ״ב, תשע״ז, תשפ״ב]
(א)
אפוטרופוס ינהל פנקסים לפי הכללים המקובלים כפי שפרסם האפוטרופוס הכללי, באופן שיאפשרו עריכת דין וחשבון כספי ופירוט הנכסים והחובות.
(ב)
הפנקסים האמורים יכללו, בין השאר, רישום שוטף של ההכנסות וההוצאות, ויפורטו לגבי כל הכנסה – מקורה, ולגבי כל הוצאה – יעודה.
(ג)
אפוטרופוס יקפיד על קיום אסמכתה לכל הוצאה והכנסה חוץ מסכומים קטנים שלפי הנוהג אין להם קבלות.
(ד)
כלל תפקידו של האפוטרופוס ניהול עסק של האדם שמונה לו אפוטרופוס, ינהל לגביו פנקסי חשבונות נפרדים.
חשבונות אפוטרופסות [תיקון: תשע״ז, תשפ״ב]
(א)
אפוטרופוס ינהל את כספי האדם שמונה לו אפוטרופוס (בתקנה זו – אדם) בחשבון נפרד על שם האדם, ובכלל זה חשבון קיים של האדם שהוא על שמו בלבד; היה האדם שותף בחשבון משותף טרם מינוי האפוטרופוס, ינהל האפוטרופוס עם המינוי את כספי האדם בחשבון נפרד.
(ב)
היה בחשבון אפוטרופסות מורשה חתימה, יפעל האפוטרופוס לביטול הרשאותיו לפעול בחשבון בתכוף ככל האפשר לאחר מינויו או ינהל את כספי האדם בחשבון נפרד כאמור בתקנת משנה (א).
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (א), היה האדם שותף בחשבון משותף טרם המינוי ושותפו של האדם בחשבון הוא בן זוגו שעימו הוא מנהל משק בית משותף, רשאי האפוטרופוס, בהסכמת בן הזוג האמור, להמשיך ולנהל את כספי האדם בחשבון המשותף; חובות הדיווח לאפוטרופוס הכללי החלות על האפוטרופוס לפי כל דין, יחולו על כלל הפעילות בחשבון המשותף.
(ד)
האפוטרופוס הכללי רשאי להורות, מיוזמתו או לבקשת אפוטרופוס שמונה לאדם, על כל אחד מאלה:
(1)
כי הוראות תקנת משנה (א) או (ב) לא יחולו בנוגע לחשבונות האפוטרופסות של האדם, כולם או חלקם;
(2)
על הפרדת חשבון משותף עם בן הזוג, וזאת על אף האמור בתקנת משנה (ג).
(ה)
הורה האפוטרופוס הכללי כאמור בתקנת משנה (ד) או דחה בקשה של אפוטרופוס כאמור באותה תקנת משנה, יהיה רשאי האפוטרופוס לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות לפי סעיף 44 לחוק.
(ו)
הוראות האפוטרופוס הכללי לפי תקנה (ד) יימסרו לאפוטרופוס של האדם לבקשתו, לשם הצגתן לפני כל גורם.
ביטוח [תיקון: תשל״ב, תשע״ז]
האפוטרופוס יעשה ביטוחים אלה:
(1)
מפני אבדן רכוש ומפני אש – של נכסי האדם שמונה לו אפוטרופוס;
(2)
מפני אחריות מעבידים – לגבי העובדים שהוא מעסיק בקשר עם נכסי האדם שמונה לו אפוטרופוס.
דין וחשבון [תיקון: תשל״ב, תשמ״ט, תשנ״ב, תשע״ז, תשפ״ב]
אפוטרופוס יפרט בדין וחשבון שיגיש לאפוטרופוס הכללי לתקופת אותו דין וחשבון –
(1)
את ההוצאות וההכנסות;
(2)
פירוט הנכסים והחובות;
(3)
פרטים והסברים על הפעולות שביצע, כולל ביקוריו אצל האדם שמונה לו אפוטרופוס וקיום קשר עם קרוביו, טיפולו בניהול נכסי האדם שמונה לו אפוטרופוס ובשמירה על זכויותיו וכן בדבר ביטוחו של האדם שמונה לו אפוטרופוס בביטוח רפואי וסוציאלי.
חשבונות ומסמכים אחרים [תיקון: תשל״ב, תשמ״ט, תשפ״ב]
אפוטרופוס יגיש לאפוטרופוס הכללי במצורף לדין־וחשבון –
(1)
העתק מחשבון הבנק של האדם שמונה לו אפוטרופוס ליום עריכת הדין־וחשבון;
(2)
חשבונות, קבלות או כל מסמך אחר, כפי שיידרש;
(3)
מאזן וחשבון ריווח והפסד – לגבי ניהול עסק;
(4)
רשימת הדיירים – לגבי ניהול בנין להשכרה.
בדיקת הפרטה והדו״חות [תיקון: תשל״ב, תשמ״ט, תשע״ז, תשפ״ב]
(א)
האפוטרופוס הכללי רשאי להחליט בכל מקרה על אופן בדיקת הפרטה וכן על אופן הביקורת עליה לשם אימות תוכנה.
(ב)
האפוטרופוס הכללי רשאי להורות לאפוטרופוס להגיש לו דו״ח כשהוא מבוקר ומאושר בידי רואה חשבון או בידי מבקר שיקבע; דו״ח לגבי ניהול עסק של האדם שמונה לו אפוטרופוס יוגש בכל מקרה כשהוא מבוקר ומאושר בידי רואה חשבון, אלא אם כן הורה האפוטרופוס הכללי אחרת.
(ג)
עם סיום הבדיקה, ירשום האפוטרופוס הכללי את ממצאיו על גבי הפרטה או הדו״ח שבדק, או בגליון נפרד לרישום הערות שיקבע לענין זה.
פטור מבדיקה [תיקון: תשל״ב, תשמ״ט, תשע״ז, תשפ״ב]
(א)
האפוטרופוס הכללי פטור מבדיקת דו״ח בכל אחד מאלה:
(1)
האפוטרופוס לא הוסמך ולא נדרש לטפל ברכושו של האדם שמונה לו אפוטרופוס;
(2)
לדעת האפוטרופוס הכללי אין שווים הכולל של נכסי האדם שמונה לו אפוטרופוס מצדיק את ההוצאה הנדרשת לבדיקת הדו״ח;
(3)
מעיון ראשון בדו״ח נראה לאפוטרופוס הכללי כי הוא נערך כשורה ובוקר כדבעי, וכן אין בו כדי להצביע על פעולות הטעונות בדיקה.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי האפוטרופוס הכללי לבדוק גם דו״ח כאמור בה אם ראה סיבה מיוחדת לעשות כן.
מרשם פסולי דין [תיקון: תשפ״ב]
(א)
האפוטרופוס הכללי ינהל רשימה ממוחשבת של פסולי דין שהוכרזו לפי סעיף 8 לחוק, והמידע שהועבר אליו בהתאם להוראות תקנה זו (להלן – הרשימה).
(ב)
הכריז בית משפט על אדם כפסול דין, ישלח הודעה על כך, באופן מקוון, לאפוטרופוס הכללי, לצורך רישום ברשימת פסולי הדין; בהודעה יציין את שמו, מספר זהותו ומענו של מי שהוכרז כפסול דין, את תאריך ההכרזה ומשך ההכרזה או מועד סיומה, אם נקבעו בהחלטה, את מספר התיק ואת בית המשפט שהכריז כאמור.
(ג)
ביטל בית משפט את הכרזתו של אדם כפסול דין, ישלח הודעה על כך, באופן מקוון, לאפוטרופוס הכללי, לצורך עדכון רשימת פסולי הדין; בהודעה יציין את שמו, מספר זהותו ומענו של מי שבוטלה הכרזתו כפסול דין, את תאריך ההחלטה לביטול ההכרזה, את מועד תחילת ביטול ההכרזה כפסול דין, את מספר התיק ואת בית המשפט שביטל את ההכרזה.
(ד)
עיון ברשימת פסולי הדין יתאפשר בהתאם להוראות אלה:
(1)
המבקש לעיין ברשימת פסולי הדין יגיש לאפוטרופוס הכללי בקשה באופן מקוון; במסגרת הבקשה, המבקש ימסור את שמו ומספר זהותו, את שמו של האדם שלגביו מתבקש העיון ומספר הזהות שלו, וכן יצהיר כי העיון נדרש לו לגבי ביצוע פעולה משפטית מול אותו אדם, שתפורט בהצהרה, או מילוי הוראה שבדין, שתפורט בהצהרה, וכי הוא מתחייב שלא לעשות כל שימוש אחר במידע שנמסר לו, לרבות העברתו לאחר, אלא למטרה זו;
(2)
מנהל המרשם ימסור למבקש תשובה לבקשת עיון ברשימת פסולי הדין באופן מקוון, והמידע שיימסר במסגרת התשובה הוא אם האדם שלגביו מתבקש העיון מופיע ברשימה כמי שהוכרז כפסול דין נכון למועד בדיקת הבקשה האמורה, ומהו מועד ההכרזה.
השם
לתקנות אלה יקרא ”תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי הדין וביצוע), תש״ל–1970“.
[תיקון: תשל״ב, תשמ״ט]

תוספת

[תיקון: תשע״ז, תשפ״ב]
טופס 1: צו מינוי אפוטרופוס לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ״ב–1962 (להלן – החוק) (תקנה 9(א))
[תיקון: תשנ״ב, תשפ״ב]
טופס 2: (נמחק)


כ״ד בתמוז תש״ל (28 ביולי 1970)
  • יעקב ש׳ שפירא
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.