חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות), התשפ״א–2021


ק״ת תשפ״א, 3768, 3842, 3854, 3856, 3908, 3974, 3986, 3994, 4008, 4010, 4042, 4048, 4112; תשפ״ב, 66, 112, 116.


בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 8, 23, 24, 25 ו־27 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020 (להלן – החוק), ולאחר שהתקיים האמור בסעיף 4(ד)(2)(א) לחוק, מתקינה הממשלה תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשפ״א, תשפ״א־4, תשפ״א־6, תשפ״א־10, תשפ״א־11, תשפ״א־12, תשפ״ב]
בתקנות אלה –
”אדם מנוע חיסון“ – אדם שרופא או שקופת חולים קבעו כי קיימת לגביו מניעה רפואית מלהתחסן נגד nCoV, בהתאם להוראות המנהל;
”אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית“ – אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה במהלך 24 השעות שקדמו להצגתה, הכולל אמצעי לאימות האישור (קוד QR) ואת הפרטים המנויים בתקנה 3(ב);
”אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR“ – אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במהלך 72 השעות שקדמו להצגתה;
”אישור ”תו ירוק““ – אחד מאלה:
(1)
אישור שמנפיק משרד הבריאות, לפי תקנה 3(א), לאדם, המעיד על כך שהוא זכאי לתעודת מחלים או מחוסן;
(2)
תעודת מחלים או מחוסן;
(3)
אישור שקיבל אדם מאת המנהל על כך שהוא משתתף בניסוי קליני לחיסון נגד נגיף הקורונה שמתנהל בישראל;
(4)
אישור שמנפיק משרד הבריאות על סמך דיווח ממעבדה רפואית שנרשמה לפי תקנה 2 או 2א לתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל״ז–1977, כי אדם שביצע בדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR בתשלום קיבל תוצאה שלילית בבדיקה, ואשר תקף ל־72 שעות ממועד ביצוע הבדיקה;
(5)
(פקעה);
(6)
אישור שמנפיק משרד הבריאות על סמך דיווח ממעבדה רפואית שנרשמה לפי תקנה 2 או 2א לתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל״ז–1977, כי אדם שביצע בדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת תכנית ”מגן חינוך“ קיבל תוצאה שלילית בבדיקה, ואשר תקף ל־7 ימים ממועד ביצוע הבדיקה;
”בדיקת קורונה מיידית“ – בדיקת קורונה שתוצאותיה מתקבלות מייד, במקום ביצוע הבדיקה, המתבצעת לפי תקנות בריאות העם (דיגום וביצוע בדיקות קורונה), התשפ״א–2021;
”בית מלון“ – מקום אירוח שבו 11 יחידות אירוח לפחות, המיועד לספק לציבור אורחים בלתי מסוים ומתחלף, בתמורה, שירותי לינה ושירותים נלווים, לפרקי זמן קצובים וקצרים, והכול למעט כל אחד מאלה:
(1)
מקום אירוח כאמור שמיועד לשימוש של מטופלים ובני משפחותיהם, הסמוך למוסד רפואי;
(2)
מקום אירוח כאמור שמשמש כמקום לבידוד מטעם המדינה;
”גוף בודק“ – (נמחקה);
”הוראות המנהל“ – לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם;
”זכאות למתן שירות בלא המתנה בתור“ – (בוטלה);
”יחידת אירוח“ – יחידה המשמשת לאירוח ולנופש שבה חדר שינה אחד לפחות;
”ילד“ – מי שטרם מלאו לו 12 שנים ושלושה חודשים;
”המנהל“ – כהגדרתו בסעיף 2 לפקודת בריאות העם, ומי שהוא הסמיכו לעניין סעיף 20 לפקודה האמורה;
”מחלים או מחוסן“ – מחלים כהגדרתו בצו בידוד בית;
”מסוף מעבר יבשתי“ – מסוף מעבר כהגדרתו בחוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה), התש״ם–1980;
”מקום ציבורי או עסקי“ – מקום הפתוח לציבור, או בית עסק, לרבות מקום הפתוח לציבור או בית עסק המצוי בתוך תחנת תחבורה יבשתית או בתוך מסוף מעבר יבשתי או בתוך שדה תעופה בין־לאומי, ולמעט מקום כאמור שניתן בו שירות רפואי;
”תוצאה שלילית בבדיקת קורונה“ – (נמחקה);
”תחנת תחבורה יבשתית“ – כל אחד מאלה:
(1)
מתחם סגור או מבנה שמצויה בו תחנה מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה;
(2)
תחנת רכבת ארצית או כרמלית, לפי העניין, כהגדרת תחנה בתקנות מסילות הברזל (תנאי נסיעה ברכבת), התש״ס–2000, ובתקנות התעבורה (סדרי תנועה ושמירת הביטחון בכרמלית בחיפה), התשכ״א–1961, לפי העניין, הנמצאת במבנה או במתחם סגור;
”תכנית ”מגן חינוך““ – תכנית מטעם משרד הבריאות ומשרד החינוך לביצוע דיגום יזום של תלמידי מוסד המקיים פעילות חינוך אחת לשבוע;
”תעודת מחלים או מחוסן“ – אישור החלמה תקף או תעודת מחוסן תקפה כמשמעותם בצו בידוד בית;
”תעודת נכה“ – תעודת נכה שהנפיק המוסד לביטוח לאומי.
הגבלת התקהלות [תיקון: תשפ״א־6, תשפ״א־10]
(א)
לא יקיים אדם התקהלות ולא ישתתף בהתקהלות, כולל בטקס דתי או בתפילה, שמספר האנשים בה עולה על ההתקהלות המותרת, במרחב הציבורי, במרחב הפרטי או במקום ציבורי או עסקי; לעניין זה, ”התקהלות מותרת“- עד 100 אנשים בשטח פתוח ועד 50 אנשים במבנה, ואם מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח פתוח – עד 100 אנשים.
(ב)
תקנת משנה (א) לא תחול על אלה:
(1)
מקום הפועל ב”תו ירוק“ כמפורט בתקנה 2 או 4א;
(2)
מסוף מעבר יבשתי וטרמינל נוסעים בשדה תעופה בין־לאומי, למעט מקום ציבורי או עסקי הנמצא בתוך כל אחד מהם.
חובת הפעלת מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור ב”תו ירוק“ [תיקון: תשפ״א, תשפ״א־4, תשפ״א־6, תשפ״א־7, תשפ״א־8, תשפ״א־10, תשפ״א־11, תשפ״א־12, תשפ״ב]
(א)
לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי מהמפורטים להלן בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור ”תו ירוק“ או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, או לפעוט עד גיל שלוש או לילד שהציג תעודת נכה:
(1)
אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר שמתקיים בו אירוע או שמחה;
(2)
מועדון או דיסקוטק; לעניין זה, ”מועדון“ – מקום שמתקיים בו אירוע, לרבות מופע בידור ואומנות, שאינו בהושבה בלבד ושכולל הגשה או מכירה של מזון;
(3)
מקום לעריכת כנסים או תערוכות;
(4)
מכון כושר, סטודיו, בריכת שחייה המצויה במבנה, למעט בריכה טיפולית לצורך טיפול במים, או מועדון שדה (קאנטרי קלאב), למעט בריכת שחייה הנמצאת בו ושאינה מצויה במבנה; לעניין זה, ”בריכה טיפולית“ ו”טיפול במים“- כהגדרתה וכמשמעותו, בהתאמה, בפרט 21.1.1.1 לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש״ל–1970;
(5)
אזור הישיבה במבנה בבית אוכל, לרבות בר או פאב, שאינו מקום כאמור בפסקה (1) ואינו מועדון כהגדרתו בפסקה (2);
(6)
בית מלון ובכלל זה בריכת שחייה הנמצאת בו ושאינה מצויה במבנה;
(7)
מקום שמתקיימים בו אירוע ספורט או פעילות תרבות, בנוכחות קהל, שאינו מועדון כהגדרתו בפסקה (2); לעניין זה, ”פעילות תרבות“ – ובכלל זה הקרנת סרט, הצגה או מופעי מוזיקה, מחול או בידור;
(8)
מוזאון;
(9)
ספרייה;
(10)
אטרקציה, ובכלל זה פארק שעשועים, פארק מים, משחקייה (ג׳ימבורי), ולמעט גן לאומי ושמורת טבע, ובלבד שלא תופעל בהם אטרקציה אחרת; לעניין זה, ”גן לאומי ושמורת טבע“ – כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ח–1998, או פארק או שטח פתוח בעלי אופי דומה למקומות האמורים המשמש לתיירות.
(א1)
(פקעה).
(א2)
על אף האמור בתקנת משנה (א), לעניין בית מלון, רשאי אדם להפעילו בדרך של פתיחתו לציבור גם למי שהציג בעת קבלתו לראשונה (צ׳ק אין) בבית המלון אישור ”תו ירוק“, ולעניין ילד או אדם מנוע חיסון – גם אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR.
(ב)
(בוטלה).
אופן קבלת אישור ”תו ירוק“ ובדיקתו במקום ציבורי או עסקי
(א)
אדם יהיה זכאי לקבל את אישור ה”תו הירוק“ באחת הדרכים האלה:
(1)
בפנייה מקוונת למשרד הבריאות;
(2)
באמצעות יישומון שמשרד הבריאות מעמיד לשימוש הציבור בלא תשלום;
(3)
באמצעות פנייה טלפונית למוקד משרד הבריאות או למענה קולי אינטראקטיבי (IVR); בפנייה טלפונית למוקד משרד הבריאות האישור יישלח לזכאי בדואר או בדואר אלקטרוני, ובפנייה טלפונית למענה קולי אינטראקטיבי האישור יישלח בפקסימיליה;
(4)
בדרכים נוספות שיפרסם משרד הבריאות לציבור, ובכלל זה דרכים שאינן מקוונות.
(ב)
אישור ”תו ירוק“ יכלול את הפרטים האלה:
(1)
שמו של האדם שלגביו ניתן האישור;
(2)
מספר הזהות של האדם שלגביו ניתן האישור, מספר דרכון שלו או מספר מזהה אחר שנתנה לו רשות שלטונית;
(3)
מועד פקיעת תוקף האישור;
(4)
אמצעי לאימות האישור.
(ג)
הצגת אישור ”תו ירוק“ כאמור בתקנה 4(ב)(1) תהיה באחת מאלה:
(1)
הצגת מסמך שהתקבל בעקבות פנייה מקוונת כאמור בתקנת משנה (א)(1) או מסמך שהתקבל בדרך אחרת מטעם משרד הבריאות;
(2)
הצגת האישור על גבי יישומון כאמור בתקנת משנה (א)(2).
(ד)
סריקה של אישור ה”תו הירוק“ כאמור בתקנה 4(ב)(1) המופיע על גבי מסמך כאמור בתקנת משנה (ג)(1), תתבצע כמפורט להלן:
(1)
קבלת פרטי מידע השמורים באמצעי לאימות האישור (ברקוד) תתאפשר רק בעת הסריקה של אמצעי האימות ביישומון של משרד הבריאות (להלן – אמצעי הסריקה);
(2)
בעת סריקת אמצעי האימות יופיע באמצעי הסריקה, ובו בלבד, רק המידע האמור בתקנת משנה (ב), והוא יימחק מייד עם תום הצגתו למבצע הסריקה ולא יישמר באמצעי הסריקה או בכל דרך אחרת מלבד באישור ה”תו הירוק“ עצמו.
הוראות להפעלת מקום ציבורי או עסקי הפועל ב”תו ירוק“ [תיקון: תשפ״א, תשפ״א־4, תשפ״א־6, תשפ״א־10, תשפ״א־11]
(א)
המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט בכניסה אליו, במקום בולט לעין, בשפות עברית, ערבית ואנגלית, בדבר חובת הצגת אישור ”תו ירוק“ או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, כתנאי לכניסה למקום.
(ב)
המחזיק או המפעיל של המקום יכניס למקום רק את מי שהציג כתנאי לכניסתו אחד מהאישורים המפורטים להלן, וכן פעוט עד גיל שלוש:
(1)
אישור ”תו ירוק“, בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16, ואם הציג מסמך כאמור בתקנה 3(ג)(1) – לאחר סריקת המסמך כמפורט בתקנה 3(ד);
(2)
אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16, ולאחר סריקת המסמך בהתאם להוראות תקנה 3(ד), בשינויים המחויבים;
(3)
(פקעה);
(4)
(בוטלה);
(5)
לעניין ילד שהוא אדם עם מוגבלות – אישור כאמור בפסקה (1) או (2) או תעודת נכה.
האמור בתקנת משנה זו לא יחול לעניין כניסת המפעיל או מי מטעמו למקום, ובכלל זה עובדי המקום.
(ב1)
על אף האמור בתקנת משנה (ב), לעניין בית מלון, המפעיל או המחזיק של בית המלון יכניס אליו גם את מי שהציג בעת קבלתו לראשונה (צ׳ק אין) בבית המלון אישור ”תו ירוק“, ולעניין ילד או אדם מנוע חיסון – גם אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR.
(ג)
מחזיק או מפעיל של מקום שהכניסה אליו נעשית בדרך של תיאום או הזמנה מראש, יידע את הלקוחות בעת התיאום או ההזמנה, בדבר חובת הצגת אישור ”תו ירוק“ או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, כתנאי לכניסה למקום.
(ד)
המחזיק או המפעיל של המקום ימנה ממונה שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בתקנה זו.
(ה)
המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט לעניין שטח המקום; שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום.
הפעלת מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות בדרך של פתיחתו לציבור ב”תו ירוק“ [תיקון: תשפ״א, תשפ״א־4, תשפ״א־6, תשפ״א־10, תשפ״א־11, תשפ״א־12, תשפ״ב]
(א)
מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות ופועל ופועל בתפוסה של מעל 50 אנשים, לא יפעל בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור ”תו ירוק“ או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, או לפעוט עד גיל שלוש או לילד שהציג תעודת נכה, ויחולו לעניין הפעלתו הוראות תקנה 4; האמור בתקנה זו לא יחול לעניין הפעלת רחבת הכותל המערבי, מסגד אל־אקצה וכנסיית הקבר.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א) לעניין החלת הוראות תקנה 4 על מקום כאמור באותה תקנת משנה, בשבת ובחג יקראו את תקנה 4(ב) בשינויים אלה:
(1)
בפסקה (1), המילים ”ואם הציג מסמך כאמור בתקנה 3(ג)(1) – לאחר סריקת המסמך כמפורט בתקנה 3(ד)“ – לא ייקראו;
(2)
בפסקה (2), המילים ”ולאחר סריקת המסמך בהתאם להוראות תקנה 3(ד), בשינויים המחויבים“ – לא ייקראו.
(ג)
מפעיל מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות, הפועל בתפוסה של עד 50 אנשים בדרך של פתיחתו לציבור בלא חובת הצגת אישור ”תו ירוק“, יציב שלט בכניסה אליו, במקום בולט לעין, המיידע את השוהים במקום כי מספר השוהים המרבי הוא 50 אנשים, ובדבר העדר החובה להצגת אישור ”תו ירוק“ או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה בכניסה למקום.
תפוסה מותרת במקום הפועל ב”תו ירוק“ [תיקון: תשפ״א־6]
(א)
במקום ציבורי או עסקי הפועל ב”תו ירוק“ כאמור בתקנה 2(א)(1), (2), (3) או (7) או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות והפועל ב”תו ירוק“ כאמור בתקנה 4א, המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת; לעניין תקנה זו, ”התפוסה המרבית המותרת“ – כמפורט להלן:
(1)
במקום כאמור בתקנה 2(א)(1) – מספר אנשים שלא יעלה על 75% מהתפוסה המרבית של המקום, ובלבד שלא יעלה על 400 אנשים במבנה או על 500 אנשים בשטח פתוח, ובאירוע המתקיים במקום כאמור שחלקו במבנה וחלקו בשטח פתוח – לא יותר מ־400 אנשים;
(2)
במקום כאמור בתקנה 2(א)(2), (3) או (7) או בתקנה 4א – בשטח פתוח – עד 5,000 אנשים, במבנה – עד 1,000 אנשים, ואם המקום כולל גם מבנה וגם שטח פתוח – עד 5,000 אנשים.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), במקום כאמור באותה תקנת משנה הפועל ב”תו ירוק“ ואשר הקהל יושב בו במקומות ישיבה מסומנים, לא תהיה הגבלת תפוסה, ואם המקום הוא בשטח פתוח ורק בחלקו יש מקומות ישיבה מסומנים – בחלק שיש בו מקומות ישיבה מסומנים לא תהיה הגבלת תפוסה ובחלק שאין בו מקומות ישיבה מסומנים התפוסה המרבית המותרת תהיה עד 5,000 אנשים.
תפוסה מותרת במקום שאינו פועל ב”תו ירוק“ [תיקון: תשפ״א־6, תשפ״א־10, תשפ״א־12, תשפ״ב־2]
(א)
במקום ציבורי או עסקי שאינו מקום הפועל ב”תו ירוק“ לפי תקנה 2 או 4א, המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום; לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בהם.
(ב)
לעניין קניון, המנגנון שיפעיל מחזיק או מפעיל המקום לפי תקנת משנה (א) יהיה מנגנון ויסות דיגיטלי; לעניין זה, ”מנגנון ויסות דיגיטלי“ – אמצעי דיגיטלי לספירת הנכנסים למקום והיוצאים ממנו, ובלבד שהאמצעי לא יזהה או יאפשר זיהוי של הנכנסים והיוצאים, ובכלל זה לא יתעד את פניהם, ושהמידע המתועד באמצעותו יימחק ממנו בתוך 48 שעות, ולא ייעשה בו שימוש לכל צורך אחר זולת ביצוע הוראה זו; אין בכך כדי למנוע שימוש במידע על מספר הנכנסים והיוצאים.
(ג)
המחזיק או המפעיל של מקום כאמור בתקנת משנה (א) יציב שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום ולעניין שטח המקום; שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, הן במבנה והן בשטח פתוח.
(ד)
הוראות תקנות משנה (א) ו־(ג) לא יחולו על –
(1)
מקום ששטחו קטן מ־100 מטרים רבועים, ואולם המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט לעניין שטח המקום; לעניין זה, שטח המקום יחושב כאמור בתקנת משנה (ג);
(2)
מסגרת רווחה כהגדרתה בסעיף 11(ג) לחוק;
(3)
רחבת הכותל המערבי, מסגד אל־אקצה וכנסיית הקבר;
(הוראת שעה מיום 21.9.2021 עד ליום 28.9.2021): מסגד אל־אקצה וכנסיית הקבר;
(4)
מסוף מעבר יבשתי, למעט מקום ציבורי או עסקי הנמצא בתוכו;
(5)
טרמינל נוסעים בשדה תעופה בין־לאומי, למעט מקום ציבורי או עסקי הנמצא בתוכו;
(6)
מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות ופועל בתפוסה של עד 50 אנשים.
(ה)
(הוראת שעה מיום 21.9.2021 עד ליום 28.9.2021): על אף האמור בתקנת משנה (א) ובתקנה 1א, ברחבת הכותל המערבי, המפעיל יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום מעל 8,000 אנשים שיחולקו ל־15 קבוצות נפרדות לפחות; לעניין זה, ”המפעיל“ – הקרן למורשת הכותל המערבי.
הוראות להפעלת כל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור [תיקון: תשפ״א־6]
מחזיק או מפעיל של מקום ציבורי או עסקי לא יפעיל את המקום בדרך של פתיחתו לציבור, אלא בכפוף לקיום הוראות אלה:
(1)
המחזיק או המפעיל של המקום לא יכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה והמחויב בעטיית מסכה בהתאם להוראות סעיף 3ה לצו בידוד בית, ולא ייתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה כאמור;
(2)
המחזיק או המפעיל של המקום יתלה במקומות בולטים לעין במקום, לרבות בכניסה אליו, שלט בדבר חובת עטיית מסכה במקום;
(3)
אם יש במקום מערכת כריזה – המחזיק או המפעיל של המקום יודיע באמצעותה, אחת לחצי שעה לפחות, על חובת עטיית מסכה;
(4)
המחזיק או המפעיל של המקום ימנה אדם שיהיה אחראי ליישום הוראות תקנות אלה (להלן – ממונה קורונה).
מינוי סדרנים לשם שמירה על חובת עטיית מסכה ברחבת הכותל המערבי [תיקון: תשפ״א־12, תשפ״ב־2]
(הוראת שעה מיום 21.9.2021 עד ליום 28.9.2021): בלי לגרוע מהאמור בתקנה 5, ברחבת הכותל המערבי המפעיל, כהגדרתו בתקנה 4ג(ה), ימנה סדרנים שתפקידם ליידע את השוהים במקום על חובתם לעטות מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית.
הגבלת שהייה במקום ציבורי או עסקי הפועל ב”תו ירוק“ [תיקון: תשפ״א, תשפ״א־4, תשפ״א־6, תשפ״א־10, תשפ״א־11, תשפ״א־12, תשפ״ב]
לא ישהה אדם במקום ציבורי או עסקי שפתיחתו הותרה רק למי שהציג אישור ”תו ירוק“ לפי תקנה 2 או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות ושפתיחתו הותרה רק למי שהציג אישור ”תו ירוק“ לפי תקנה 4א, אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:
(1)
הוא מחלים או מחוסן;
(1א)
(פקעה);
(2)
הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך 24 השעות שקדמו לכניסתו למקום;
(2א)
(פקעה);
(2ב)
הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR בתשלום שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו למקום, ואם הוא בבית מלון – במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;
(2ג)
הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת תכנית ”מגן חינוך“, שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום, ואם הוא בבית מלון – במהלך 7 הימים שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;
(3)
הוא פעוט עד גיל שלוש;
(3א)
(בוטלה);
(3ב)
הוא ילד בעל תעודת נכה;
(4)
הוא מפעיל המקום או מי מטעמו, ובכלל זה עובדי המקום;
(4א)
(פקעה);
(5)
בבית מלון – גם ילד או אדם מנוע חיסון שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון.
עונשין [תיקון: תשפ״א, תשפ״א־4, תשפ״א־6, תשפ״א־10, תשפ״א־11, תשפ״א־12, תשפ״ב]
(א)
העושה אחת מאלה, דינו – קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:
(1)
המפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות והפועל ב”תו ירוק“ לפי תקנה 4א, ששטחו כמפורט להלן, בעצמו או באמצעות אחר, בדרך של פתיחתו למי שלא הציג אישור ”תו ירוק“ או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית ולעניין כניסת ילד או אדם מנוע חיסון לבית מלון – גם לא הציג בעת קבלתו לראשונה בבית המלון אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR, כל זאת למעט פעוט עד גיל שלוש או ילד שהציג תעודת נכה, והכול, בניגוד לתקנה האמורה:
(א)
שטח המקום לא עולה על 100 מ״ר;
(ב)
שטח המקום עולה על 100 מ״ר ולא עולה על 500 מ״ר;
(ג)
שטח המקום עולה על 500 מ״ר;
(2)
המפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות והפועל ב”תו ירוק“ לפי תקנה 4א(א), שלא הציב שלט כאמור בתקנה 4(א);
(2א)
מפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 4ב, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שקבע והפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, בהתאם למספר השוהים המותר לפי תקנה 4ב(א) או (ב), לפי העניין, והכול בניגוד לתקנה האמורה;
(2א1)
מפעיל מקום ציבורי או עסקי שמתקיימות בו תפילות הפועל בדרך של פתיחתו לציבור בלא חובת הצגת אישור ”תו ירוק“ כאמור בתקנה 4א(ג), בעצמו או באמצעות אחר, שלא הציג שלט כאמור בתקנה האמורה;
(2ב)
מפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 4ג, ששטחו כמפורט להלן, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שקבע והפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, בהתאם למספר השוהים המותר לפי תקנה 4ג, והכול בניגוד לתקנה האמורה:
(א)
שטח המקום עולה על 100 מ״ר ולא עולה על 500 מ״ר;
(ב)
שטח המקום עולה על 500 מ״ר;
(2ג)
מפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 4ג, למעט מקום כאמור בתקנה 4ג(ד), בעצמו או באמצעות אחר, בלי שהציב שלט לעניין מספר השוהים המותר כאמור בתקנה 4ג(ג);
(3)
מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, שהכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה או נתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה, בניגוד לתקנה 5(1);
(4)
מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שתלה שלט לעניין חובת עטיית מסכה, כאמור בתקנה 5(2);
(4א)
מפעיל מקום ציבורי או עסקי שלא מינה ממונה קורונה כאמור בתקנה 5(4);
(5)
השוהה במקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2 או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות כאמור בתקנה 4א, שאינו אחד מהמפורטים להלן, בניגוד לתקנה 6, ובלבד שבמקום הוצב שלט כאמור בתקנה 4(א):
(א)
מחלים או מחוסן;
(א1)
(פקעה);
(ב)
אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך 24 השעות שקדמו לכניסתו למקום;
(ב2)
אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו למקום, ואם הוא בבית מלון – במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;
(ב3)
אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת תכנית ”מגן חינוך“, שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום, ואם הוא בבית מלון – במהלך 7 הימים שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;
(ג)
פעוט עד גיל שלוש;
(ג1)
(בוטלה);
(ג2)
ילד בעל תעודת נכה;
(ד)
מפעיל המקום או מי מטעמו, ובכלל זה עובדי המקום;
(ד1)
(פקעה);
(ה)
בבית מלון – גם ילד או אדם מנוע חיסון שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון.
(ב)
בתקנה זו –
”מפעיל“ – מי שמפעיל מקום כאמור בתקנת משנה (א), ואם הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968, שנדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם בסעיף 4 לאותו חוק – בעל הרישיון או ההיתר.
עבירה מינהלית
עבירה על הוראה מההוראות המפורטות בטור א׳ שבתוספת, היא עבירה מינהלית.
קנס מינהלי קצוב
לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 8 יהיה קנס מינהלי קצוב, כקבוע לצידה בטור ב׳ בתוספת.
עבירה מינהלית חוזרת
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק העבירות המינהליות, יהיה כפל הקנס המינהלי האמור בתקנה 9, לפי העניין, או קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, לפי הנמוך מביניהם.
עבירה מינהלית נמשכת
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת יהיה בשיעור חמישית מהקנס הקבוע בתקנה 9, לפי העניין, לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שנקבע בהתראה כאמור בסעיף 8(ב1) לחוק העבירות המינהליות.
הגורם המוסמך להטלת קנס מינהלי
הגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי תקנות אלה (להלן – הגורם המוסמך), הוא כמפורט להלן, לפי העניין:
(1)
שוטר;
(2)
מפקח שהוא עובד המדינה שנתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל דין, וכן פקח שמינה מנהל רשות הטבע והגנים הלאומיים לפי סעיף 58 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ח–1998;
(3)
עובד רשות מקומית שהוסמך עד יום ט״ו בסיוון התש״ף (7 ביוני 2020) לפי סעיף 5(ב) לחוק העבירות המינהליות;
(4)
(5)
(6)
סמכויות שוטר [תיקון: תשפ״א־6]
לשם אכיפת ההוראות לפי תקנות אלה, יהיו לשוטר סמכויות אלה:
(1)
להורות לכל אדם לפעול בהתאם לתקנות או להפסיק פעילות בניגוד להן;
(2)
למנוע כניסת אדם למקום אם יש בכך הפרה של התקנות;
(3)
להורות על פיזור התקהלות הנעשית בניגוד להוראות תקנה 1א, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 27(א)(3) לחוק.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום י״ב באב התשפ״א (21 ביולי 2021).
תוקף [תיקון: תשפ״א, תשפ״א־2, תשפ״א־3, תשפ״א־4, תשפ״א־6, תשפ״א־8, תשפ״א־10, תשפ״א־12, תשפ״ב, תשפ״ב־2]
תוקפן של תקנות אלה עד יום כ״ח בתשרי התשפ״ב (4 באוקטובר 2021).
הוראת שעה – הצגת תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR [תיקון: תשפ״א]
על אף האמור בתקנות אלה, בתקופה שעד יום כ״ט באב התשפ״א (7 באוגוסט 2021), יראו כאילו – הנוסח שולב בתקנות כהוראת שעה מיום 29.7.2021 עד ליום 7.8.2021.
הוראת שעה – אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה בתשלום [תיקון: תשפ״א־4]
על אף האמור בתקנות אלה, בתקופה שעד יום ג׳ באלול התשפ״א (11 באוגוסט 2021), יראו לעניין תקנות 2, 4(ב)(1), ו־7(א)(1), אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR בתשלום כאישור ”תו ירוק“.
הוראת שעה – פטור מהצגת אישור ”תו ירוק“ או תוצאה שלילית לילד [תיקון: תשפ״א־4, תשפ״א־6]
על אף האמור בתקנות אלה, בתקופה שעד יום ט׳ באלול התשפ״א (17 באוגוסט 2021), יראו כאילו – הנוסח שולב בתקנות כהוראת שעה מיום 8.8.2021 ועד יום 17.8.2021.
[תיקון: תשפ״א־10, תשפ״א־11, תשפ״א־12]
(בוטלה).
הוראת שעה – מתווה לסליחות ולחגים סוכות ושמחת תורה ברחבת הכותל המערבי [תיקון: תשפ״א־12, תשפ״ב־2]
על אף האמור בתקנות אלה, בתקופה שממועד פרסומן של תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות) (תיקון מס׳ 5), התשפ״א–2021 (ביום 5.9.2021) עד יום ט׳ בתשרי התשפ״ב (15 בספטמבר 2021) ובתקופה שמיום ט״ו בתשרי התשפ״ב (21 בספטמבר 2021) עד יום כ״ב בתשרי התשפ״ב (28 בספטמבר 2021), יראו כאילו – הנוסח שולב בתקנות כהוראת שעה מיום 5.9.2021 ועד יום 15.9.2021 ומיום 21.9.2021 ועד יום 28.9.2021
הוראת שעה – הצגת תוצאת בדיקת PCR בראש השנה [תיקון: תשפ״א־12]
(א)
על אף האמור בתקנות אלה, בתקופה שמיום א׳ בתשרי התשפ״ב (7 בספטמבר 2021) עד יום ג׳ בתשרי התשפ״ב (9 בספטמבר 2021), יראו כאילו בתקנות, בכל מקום, במקום ”72“ בא ”96“.
(ב)
בתקופה שמיום כ״ט באלול התשפ״א (6 בספטמבר 2021) עד יום ב׳ בתשרי התשפ״ב (8 בספטמבר 2021), יראו כאילו – הנוסח שולב בתקנות כהוראת שעה מיום 6.9.2021 ועד יום 8.9.2021.
הוראת שעה – תוקף תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית ביום כיפור [תיקון: תשפ״ב]
על אף האמור בתקנות אלה, ביום י׳ בתשרי התשפ״ב (16 בספטמבר 2021), יראו כאילו – הנוסח שולב בתקנות כהוראת שעה ביום 16.9.2021.

תוספת

(תקנות 8 ו־9)

[תיקון: תשפ״א־6, תשפ״ב]
 טור א׳
העבירות המינהליות
טור ב׳
קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים
(1)7(א)(1)(א)5,000
(2)7(א)(1)(ב)7,500
(3)7(א)(1)(ג)10,000
(4)7(א)(2)3,000
(4א)7(א)(2א)3,750
(4א1)7(א)(2א1)1,000
(4ב)7(א)(2ב)(א)3,750
(4ג)7(א)(2ב)(ב)5,000
(4ד)7(א)(2ג)2,000
(5)7(א)(3)1,000
(6)7(א)(4)1,000
(7)7(א)(5)1,000


י׳ באב התשפ״א (19 ביולי 2021)
  • נפתלי בנט
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.