חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה), תש״ם–1980


קישור למאגר החקיקה הלאומי ס״ח תש״ם, 104, 125; תשנ״ה, 20.

שינוי התוספת לחוק: ק״ת תשמ״ב, 1335; תשנ״ח, 708; תשנ״ט, 524; תשס״ו, 576, 765; תשס״ז, 1078; תשס״ח, 1144, 1383; תשע״ו, 1133.


פרשנות [תיקון: תשנ״ה]
בחוק זה –
(1)
יהא לכל מונח המשמעות שיש לו בחוק רשות שדות התעופה, תשל״ז–1977 (להלן – החוק העיקרי), ושני החוקים יתפרשו כאחד;
(2)
”מסופי מעבר“ – מסופי מעבר יבשתיים לתנועת בני אדם, טובין וכלי רכב, המפורטים בתוספת.
סמכויות זמניות [תיקון: תשנ״ה]
(א)
עד יום שיקבע שר התחבורה בהודעה ברשומות באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יהא זה מתפקידה של הרשות, בנוסף לתפקידיה האחרים לפי סעיף 5 לחוק העיקרי
(1)
להחזיק, להפעיל, לפתח ולנהל את מסופי המעבר המפורטים בתוספת (להלן – מסופי המעבר של הרשות), בין שהם בישראל ובין שהם מחוצה לה, לבצע בהם פעולות תכנון ובניה ולתת בהם שירותים נלווים לכל הפעולות האלה;
(2)
לנקוט אמצעים לבטחונם של מסופי המעבר של הרשות ושל בני האדם, הטובין, כלי הרכב, המבנים והציוד שבהם, בהתאם להוראות שר התחבורה.
(ב)
בנוסף על שירות שהרשות תתן על פי סעיף קטן (א) רשאית היא לתת שירותים אחרים במסופי המעבר של הרשות או בקשר אתם שניתן לתתם אגב מילוי תפקידיה כאמור.
(ג)
במלאה את תפקידיה ובמתן שירותים לפי סעיף זה תונחה הרשות בעקרונות מתן שירות יעיל לרווחת המשתמשים במסופי המעבר של הרשות ובהבטחת תנאי תפעול ברמה נאותה לרשויות המוסמכות שיפעלו במסופי המעבר של הרשות.
(ד)
(1)
החוק העיקרי, למעט סעיפים 25, 26, 27, 28, 32, 40א ו־41 שבו, יחול על מילוי תפקידיה של הרשות לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים לפי הענין.
(2)
לענין מסופי המעבר של הרשות, ייקרא סעיף 55(א) לחוק העיקרי כאילו נאמר בו:
”(א)
שר התחבורה רשאי בצו, בהתייעצות עם המועצה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להוסיף מסוף מעבר לרשימה שבתוספת או לגרוע ממנה.“
(3)
לענין מסופי המעבר המפורטים בחלק ב׳ בתוספת, סעיף 30(א) לחוק העיקרי ייקרא כאילו נאמר בו:
”(א)
הרשות רשאית לקבוע, באישור שר התחבורה, לאחר שהתייעץ עם שר הבטחון ועם שר החוץ, כללים להחזקת מסופי מעבר המפורטים בחלק ב׳ בתוספת, ניהולם, הפעלתם והפיקוח עליהם ולביצועם היעיל של תפקידיה ושל סמכויותיה לפי חוק זה.“
(ה)
סעיף 22(א)(2) לחוק הטיס (בטחון בתעופה האזרחית), תשל״ז–1977, יחול גם על מסוף מעבר כאילו היה מיתקן תעופתי שחל עליו הסעיף האמור, וכאילו הרשות היא מפעילו, הכל בשינויים המחוייבים לפי הענין.
מימון מסופי המעבר [תיקון: תשנ״ה]
הקמת מסופי המעבר, אחזקתם, תפעולם ופיתוחם וכל הוצאה של הרשות למילוי תפקידיה וביצוע סמכויותיה לפי חוק זה, ימומנו מהאגרות שייגבו במסופי המעבר ומהכנסות אחרות שתפיק הרשות בהם, וממקורות אחרים שיועמדו לרשותה.
[תיקון: תש״ם]

תוספת

(סעיף 2(א)(1))

[תיקון: תשנ״ה]

חלק א׳

[תיקון: ק״ת תשמ״ב]
(נמחק)
[תיקון: ק״ת תשמ״ב, ק״ת תשס״ו־2, תשס״ח־2]
(נמחק)
[תיקון: ק״ת תשמ״ב]
מסוף ניצנה
[תיקון: ק״ת תשמ״ב]
מסוף טבה
[תיקון: ק״ת תשמ״ב, ק״ת תשע״ו]
(נמחק)
[תיקון: תשנ״ה]

חלק ב׳

[תיקון: תשנ״ה]
מסוף אלנבי
[תיקון: תשנ״ה]
מסוף נהר הירדן
[תיקון: תשנ״ה, ק״ת תשס״ו]
מסוף יצחק רבין
[תיקון: ק״ת תשנ״ח, תשס״ח־2]
(נמחק)
[תיקון: ק״ת תשנ״ט, תשס״ח]
(נמחק)


נתקבל בכנסת ביום ט׳ בניסן תש״ם (26 במרס 1980).
  • יצחק נבון
    נשיא המדינה
  • מנחם בגין
    ראש הממשלה
  • חיים לנדאו
    שר התחבורה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.