חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תו ירוק לעובדים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תו ירוק לעובדים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תו ירוק לעובדים), התשפ״ב–2021


ק״ת תשפ״ב, 118, 128, 164, 168, 172, 734, 740, 906, 1020, 1138, 1222, 1564, 1596, 1718, 1736, 1796, 1862, 1898, 2214.


בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 8, 11 ו־23 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020 (להלן – החוק), בהתאם לסעיף 4(ד)(2) לחוק, מתקינה הממשלה תקנות אלה:


תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תו ירוק לעובדים), התשפ״ב–2021 פקעו ביום 11.3.2022.


הגדרות [תיקון: תשפ״ב, תשפ״ב־5, תשפ״ב־11, תשפ״ב־13, תשפ״ב־18]
בתקנות אלה –
”אדם מנוע חיסון“ – אדם שרופא או שקופת חולים קבעו כי קיימת לגביו מניעה רפואית מלהתחסן נגד nCoV, בהתאם להוראות המנהל לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, אשר הציג אישור על כך מטעם הרופא או קופת החולים למעסיק או למי מטעמו;
”אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית“ – אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה במהלך 84 השעות שקדמו להצגתה, הכולל אמצעי לאימות האישור (קוד QR) ואת הפרטים האלה:
(1)
שמו של האדם שלגביו ניתן האישור;
(2)
מספר הזהות של האדם שלגביו ניתן האישור, מספר דרכון שלו או מספר מזהה אחר שנתנה לו רשות שלטונית;
(3)
מועד פקיעת תוקף האישור;
(4)
אמצעי לאימות האישור;
”אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR“ – אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במהלך השבוע שקדם להצגתה;
”אישור ”תו ירוק““ – אחד מאלה:
(1)
אישור שמנפיק משרד הבריאות, לאדם, המעיד על כך שהוא זכאי לתעודת מחלים או מחוסן;
(2)
תעודת מחלים או מחוסן;
(3)
אישור שקיבל אדם מאת המנהל על כך שהוא משתתף בניסוי קליני לחיסון נגד נגיף הקורונה שמתנהל בישראל;
(4)
(פקעה);
”אישור ”תו ירוק“ זמני“ – (פקעה);
”בדיקת קורונה מיידית“ – בדיקת קורונה שתוצאותיה מתקבלות מייד, במקום ביצוע הבדיקה, המתבצעת לפי תקנות בריאות העם (דיגום וביצוע בדיקות קורונה), התשפ״א–2021;
”המנהל“ – כהגדרתו בסעיף 2 לפקודת בריאות העם, 1940, ומי שהוא הסמיכו לעניין סעיף 20 לפקודה האמורה;
”תעודת מחלים או מחוסן“ – אישור החלמה תקף או תעודת מחוסן תקפה כמשמעותם בצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש״ף–2020;
”תקנות הגבלת פעילות“ – (נמחקה).
כניסת עובד בהצגת ”תו ירוק“ [תיקון: תשפ״ב־2, תשפ״ב־3, תשפ״ב־5, תשפ״ב־11, תשפ״ב־13]
(א)
עובד לא ייכנס למקום עבודתו המנוי בתקנה 4, אלא אם כן הציג למעסיק או למי מטעמו אחד מאלה, בצירוף תעודה מזהה:
(1)
אישור ”תו ירוק“;
(2)
אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך 84 השעות שקדמו לכניסתו למקום העבודה;
(3)
לגבי מוסד הפועל במסגרת תכנית ”מגן אבות ואימהות“ – אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR מטעם משרד הבריאות במסגרת תכנית ”מגן אבות ואימהות“, שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום העבודה, ואם חלפו שלושה ימים מיום ביצוע בדיקה כאמור, גם אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית או תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית לשימוש ביתי שנעשתה בכניסה למקום העבודה, שבוצעו במהלך שלושת הימים שקדמו לכניסתו למקום העבודה;
(4)
(פקעה);
(5)
לעניין אדם מנוע חיסון – אישור כאמור בתקנת משנה זו או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום העבודה;
(6)
(פקעה);
(7)
(פקעה).
(ב)
תקנת משנה (א) לא תחול לעניין עובד שאינו בא במגע עם המטופלים, מקבלי השירות או קהל הלקוחות במקום העבודה ושמעסיקו קבע לגביו כך בכתב.
חובות המעסיק
(א)
מעסיק במקום עבודה יידע את העובדים במקום העבודה לגבי הכללים שבתקנה 2.
(ב)
מעסיק במקום עבודה לא יאפשר כניסה של עובדים למקום העבודה בניגוד להוראות תקנה 2.
תחולה [תיקון: תשפ״ב־16]
תקנות אלה יחולו במקומות העבודה המפורטים להלן:
(1)
מוסד רפואי שהוא אחד מאלה:
(א)
בית חולים כמשמעותו בפקודת בריאות העם, 1940;
(ב)
(ג)
מוסד לטיפול במשתמשים בסמים;
(ד)
ארגון הנותן שירותי רפואת חירום;
(ה)
מי שנותן שירותי שיקום לפי חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש״ס–2000;
(2)
מוסד רווחה שהוא אחד מאלה:
(א)
בית דיור מוגן כהגדרתו בחוק הדיור המוגן, התשע״ב–2012;
(ב)
בית אבות;
(ג)
מסגרת רווחה כהגדרתה בסעיף 11(ג)(1) או (2) לחוק שהיא אחת מאלה:
(1)
מסגרת חוץ־ביתית לקטינים;
(2)
מקלטים לנשים נפגעות אלימות במשפחה וילדיהן;
(3)
מסגרת חוץ־ביתית לאנשים עם מוגבלויות;
(4)
מסגרת רווחה שאינה כוללת לינת לילה, המיועדת למתן טיפול בקטינים, אנשים עם מוגבלות או אזרחים ותיקים;
(5)
(6)
מסגרת המספקת קורת גג זמנית או ממושכת או מספקת הגנה, הזנה, טיפול וסיוע בעבור אנשים חסרי קורת גג, אנשים חסרי עורף משפחתי, אנשים המתמודדים עם התמכרויות או אוכלוסיות בזנות;
(3)
(נמחקה).
עונשין [תיקון: תשפ״ב־5, תשפ״ב־11, תשפ״ב־13]
מעסיק שהתיר כניסה של עובד למקום עבודה לאדם שהוא לא אחד מהמפורטים להלן בניגוד לאמור בתקנה 3(ב), דינו – קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:
(1)
מי שהציג אחד מאלה, בצירוף הצגת תעודה מזהה:
(א)
אישור ”תו ירוק“;
(ב)
אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך 84 השעות שקדמו לכניסתו למקום העבודה;
(ג)
אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR מטעם משרד הבריאות במסגרת תכנית ”מגן אבות ואימהות“, שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום העבודה, ואם חלפו שלושה ימים מיום ביצוע בדיקה כאמור, גם אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית או תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית לשימוש ביתי שנעשתה בכניסה למקום העבודה, שבוצעו במהלך שלושת הימים שקדמו לכניסתו למקום העבודה, לגבי מוסד הפועל במסגרת תכנית ”מגן אבות ואימהות“;
(ד)
לעניין אדם מנוע חיסון – אישור כאמור בתקנה 2(א)(2) או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום עבודתו בצירוף הצגת תעודה מזהה;
(ה)
(פקעה);
(ו)
(פקעה);
(2)
עובד שלא בא במגע עם המטופלים, מקבלי השירות או קהל הלקוחות במקום העבודה, והמעסיק קבע לגביו שהוא כזה.
עבירה מינהלית [תיקון: תשפ״ב־5]
(א)
עבירה על הוראה מההוראות המפורטות בטור א׳ שבתוספת היא עבירה מינהלית.
(ב)
לעבירה מינהלית כאמור בתקנת משנה (א) יהיה קנס מינהלי קצוב, כקבוע לצידה בטור ב׳ בתוספת.
(ג)
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית כאמור בתקנת משנה (ב) שהיא עבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק העבירות המינהליות, הוא כפל הקנס המינהלי האמור בתקנת משנה (ב), או קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, לפי הנמוך מביניהם.
גורם מוסמך להטלת קנס מינהלי [תיקון: תשפ״ב־5]
(א)
הגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי תקנה 4ב הוא כל אחד מאלה:
(1)
שוטר;
(2)
מפקח שהוא עובד המדינה שנתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל דין, וכן פקח שמינה מנהל רשות הטבע והגנים הלאומיים לפי סעיף 58 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ח–1998;
(3)
עובד רשות מקומית שהוסמך עד יום ט״ו בסיוון התש״ף (7 ביוני 2020), לפי סעיף 5(ב) לחוק העבירות המינהליות;
(4)
(5)
(6)
(ב)
לשם אכיפת ההוראות לפי תקנות אלה, תהיה לשוטר סמכות להורות לכל אדם לפעול בהתאם לתקנות או להפסיק פעילות בניגוד להן.
[תיקון: תשפ״ב]
(לא אושרה).
תחילה [תיקון: תשפ״ב]
תחילתן של תקנות אלה ביום ביום כ״ט בתשרי התשפ״ב (5 באוקטובר 2021) (להלן – יום התחילה).
תוקף [תיקון: תשפ״ב, תשפ״ב־5, תשפ״ב־7, תשפ״ב־8, תשפ״ב־9, תשפ״ב־10, תשפ״ב־11, תשפ״ב־12, תשפ״ב־13, תשפ״ב־14, תשפ״ב־16, תשפ״ב־18]
תוקפן של תקנות אלה עד יום ז׳ באדר ב׳ התשפ״ב (10 במרס 2022).
הוראת שעה [תיקון: תשפ״ב]
בתקופה שמיום התחילה עד יום י״ג בחשוון התשפ״ב (19 באוקטובר 2021) יראו כאילו בתקנה 1 לתקנות אלה, בהגדרה ”אישור ”תו ירוק““, בסופה בא:
”(4)
אישור מאת הגורם המחסן, לאדם, המעיד על כך שקיבל מנת חיסון שלישית נגד nCov.“
[תיקון: תשפ״ב־5]

תוספת

(תקנה 4ב(א) ו־(ב))

 טור א׳
העבירות המינהליות
טור ב׳
קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים
(1)5,000


ט״ז בתשרי התשפ״ב (22 בספטמבר 2021)
  • נפתלי בנט
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.