חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק שירות המדינה (מינויים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק שירות המדינה (מינויים) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק שירות המדינה (מינויים), תשי״ט–1959


קישור למאגר החקיקה הלאומי ס״ח תשי״ט, 86, X; תש״ך, 99; תשכ״ב, 25; תשכ״ג, 110; תשל״ז, 46; תשמ״ג, 34, 46; תשנ״א, 55; תשנ״ד, 66; תשנ״ה, 500; תשנ״ו, 188, 222; תשנ״ח, 157; תשס״א, 78; תשס״ב, 96; תשס״ה, 718; תשס״ט, 87; תשע״א, 7; תשע״ה, 105; תשע״ו, 1200; תשע״ז, 6, 42; תשע״ח, 56.

תיקון התוספת: י״פ תש״ל 458, 1710, 2272; תשל״ב, 2368; תשל״ג, 1628; תשל״ד, 1340; תשל״ו, 1314; תשל״ז, 170, 744, 1336; תשל״ח, 1616; תשל״ט, 357; תש״ם 1482, 1842; תשמ״ב, 2, 1398, 1736; תשמ״ד, 2730; תשמ״ט, 178; תש״ן, 2786; תשנ״א, 814; תשנ״ב, 2412, 3376, 3696; תשנ״ג, 590, 807, 1690; תשנ״ה, 2, 2166, 3759; תשנ״ח, 716; תש״ס, 1460; תשס״ב, 3284; תשס״ג, 403; תשס״ד, 1322, 1554, 1870; תשס״ה, 82, 915, 1179, 1179, 2641, 4028; תשס״ו, 1238; תשס״ז, 135, 1571, 2804, 3553; תשס״ח, 96, 1322, 1540, 2556, 2890, 3050, 3050, 3520, 3978, 4532; תשס״ט, 2965; תש״ע, 128, 3230, 3254, 3254, 4270; תשע״א, 1270, 2402, 4240, 4832, 5165, 5852, 6314, 6466; תשע״ב, 1970, 3925, 3952, 5650; תשע״ג, 750; תשע״ד, 5784, 6698; תשע״ה, 2, 646, 3042, 3042, 5988, 6456, 6484, 7136, 7940, 8156, 8644; תשע״ו, 2856, 4333, 4572, 7110, 10320; תשע״ז, 2436, 2436, 3490, 3490, 3986, 4708, 5672; תשע״ח, 1754, 1754, 4340, 4664, 6164; תשע״ט, 11368; תש״ף, 6620, 6620, 6764, 7862, 8716; תשפ״א, 920, 9794, 10473, 10716; תשפ״ב, 1254, 3470, 3660, 11824; תשפ״ג, 3348, 3666, 3902. הודעות פטור: י״פ תשכ״א, 386; תשכ״ג, 422; תשכ״ד, 2, 89, 1651; תשכ״ה, 966, 2666; תשכ״ו, 1320; תשכ״ז, 290, 1502, 1890, 2322; תשכ״ח, 510, 1054, 1414; תשכ״ט, 1081; תש״ל, 69, 69, 1302, 1622, 1710, 1950, 2386; תשל״א, 270, 270, 1886, 1886; תשל״ב, 206, 1030, 1806; תשל״ג, 450, 530, 1268; תשל״ד, 62, 1340; תשל״ה, 1054; תשל״ו, 1056; תשל״ז, 296, 1126, 1912; תשל״ח, 624, 1320, 2220; תש״ם 1482; תשמ״ט, 1796, 2826, 4013; תשנ״א, 1102; תשנ״ב, 50; תשנ״ד, 1994, 3514, 3514; תשנ״ה, 3759; תשנ״ז, 5392, 5392, 5392; תשנ״ח, 2898; תשנ״ט, 402, 2696, 3444, 3444, 3444, 3445; תש״ס, 1458, 1459, 1459, 2414, 4895; תשס״א, 1402, 1402, 1712, 1876, 3176, 3312, 3440, 3440; תשס״ב, 3432; תשס״ג, 400, 400, 401, 401, 402, 402, 402, 403, 403, 712, 1758, 1758, 1758; תשס״ד, 1322, 1354, 1870, 2386, 3168, 3352, 3432, 3496; תשס״ה, 298, 915, 1090, 1179, 2056, 2523, 2641, 4028; תשס״ו, 1238, 1884, 1884, 1885, 2088, 2514; תשס״ז, 134, 134, 434, 1330, 1571, 2074, 2170, 2495, 2495, 2804, 2805, 3552, 3553; תשס״ח, 96, 1322, 1322, 1540, 2508, 2556, 2556, 2556, 3186, 3186, 3978; תשס״ט, 107, 1613, 1613, 1613, 2965, 2965, 4376, 5254; תש״ע, 128, 1714, 2217, 3230, 3254; תשע״א, 794, 1158, 2402, 4240, 5540, 5804, 5852, 6234, 6602; תשע״ב, 470, 1970, 2810, 4747, 4747, 4747, 4747, 4748, 4748, 4748, 5650; תשע״ג, 282, 558, 1494, 1594, 1662, 3456, 3588; תשע״ד 692, 1096, 3074, 3478, 1096, 3074, 6398; תשע״ה, 26, 1726, 6400, 7136, 7940, 8156; תשע״ו, 1400, 2760, 3764, 4012, 4333, 4348, 4572, 7710, 7770, 10192; תשע״ז, 244, 244, 1568, 1568, 1568, 1569, 1388, 1388, 1433, 2344, 2345, 3204, 3902, 5084, 5084, 5084, 5084, 5084, 5085, 8488; תשע״ח, 1575, 1575, 1754, 1754, 1938, 4348, 4383, 4664, 6806, 6806, 7558, 7561, 10084, 10370; תשע״ח, 2690, 4068, 4164, 6224, 6385, 11796, 12192, 12670, 15126; תש״ף, 6136, 6496, 8534, 8534, 8716; תשפ״א, 438, 474, 2650, 2650; תשפ״ב, 438, 474, 796, 796, 4409, 4456, 9770, 9882, 11664; תשפ״ג, 1172, 1196, 3950, 4106. פטור מתחולת החוק: י״פ תשי״ט, 1617; תשכ״א, 984, 1586; תשכ״ז, 1502; תשל״ו, 1640; תשל״ח, 2116; תשמ״ד, 554; תשנ״ב, 3376; תשנ״ט, 2696; תשס״ט, 2966.


לפי סעיף 1 לחוק שירות התעסוקה (תיקון מס׳ 4), תשל״ז–1976, המונח ”לשכת עבודה“ הוחלף במונח ”לשכת שירות התעסוקה“.


הגדרות [תיקון: תשע״ה]
בחוק זה –
”שר“ – לרבות ראש הממשלה;
”משרד“ – יחידה בשירות המדינה שבראשה עומד שר, לרבות לשכת נשיא המדינה, משרדי הכנסת, הלשכה של מבקר המדינה וועדת הבחירות המרכזית לכנסת;
”נציגות עובדי המדינה“ – ארגון עובדי המדינה המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדי המדינה.
תחולה [תיקון: תשכ״ג]
חוק זה אינו חל על קבלת אדם לשירות המדינה ועל שירותו בה –
(1)
במשרה שחוק הסמיך את הכנסת או ועדת מועדותיה לקבוע לה, בהחלטה, את המשכורת הצמודה לה, או שהמשכורת הצמודה לה נקבעה בחוק;
(2)
במשרה של חבר בית דין שרעי או של בית דין דתי נוצרי;
(3)
(4)
בחיל המשטרה או בשירות בתי הסוהר;
(5)
כעובד בשירות צבא־הגנה לישראל;
(6)
במפעלים המשרתים את מערכת הבטחון אם תנאי עבודתו של אותו אדם נקבעו בהסכם קיבוצי החל על אותם המפעלים בלבד;
(7)
כעובד בשכר יומי, בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה.
החלת החוק
הממשלה רשאית, בהודעה שתפורסם ברשומות, להורות כי הוראות חוק זה או מקצתן יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על רשות מקומית.
פטור מתחולת החוק
הממשלה רשאית, לאחר התייעצות עם ועדת העבודה של הכנסת ובהודעה שתפורסם ברשומות, לקבוע שירותים, מפעלים או יחידות שעל עובדיהם או על סוגי עובדיהם לא יחולו הוראות חוק זה או מקצתן.
היועץ המשפטי לממשלה
הממשלה רשאית לקבוע את הדרכים והתנאים למינויו של היועץ המשפטי לממשלה ובמידה שלא קבעתם, יחולו על מינויו הוראות חוק זה.
נציב שירות המדינה
הממשלה תמנה נציב שירות המדינה (להלן – נציב השירות); על מינויו לא תחול חובת המכרז לפי סעיף 19 והודעה על המינוי תפורסם ברשומות.
ועדת שירות המדינה [תיקון: תשנ״ו]
(א)
הממשלה תמנה ועדת של אחד עשר לועדת שירות המדינה (להלן – ועדת השירות); יושב ראש הועדה יהיה נציב השירות, חמישה מחבריה יהיו מנהלים כלליים של משרדים, וחמישה מחבריה יהיו אנשי ציבור שאינם עובדי המדינה, הודעה על מינוי הועדה והרכבה, תפורסם ברשומות.
(ב)
ועדת השירות רשאית לאצול מסמכויותיה לועדת משנה בת חמישה חברים או יותר, ובלבד שמספר החברים בה יהיה בלתי זוגי; יושב ראש ועדת משנה יהיה נציב השירות, ויתר חבריה יהיו – מחציתם מנהלים כלליים של משרדים ומחציתם אנשי ציבור שאינם עובדי המדינה.
חילופי גברי
כעבור שנתיים מיום מינוי ועדת השירות יפרשו בכל שנה שנים מחבריה, מנהל כללי אחד ואיש ציבור אחד, לפי סדר שתקבע הממשלה, והיא תמנה במקומם מנהל כללי אחר ואיש ציבור אחר.
מילוי מקום שנתפנה
מת אחד מחברי ועדת השירות או התפטר או נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו, תמנה הממשלה חבר אחר במקומו; ואולם רשאית ועדת השירות לפעול אף אם פחת מספר חבריה, ובלבד שלא פחת ביותר משני חברים.
סדרי עבודת הועדה
ועדת השירות תקבע בעצמה סדרי עבודתה ודיוניה, במידה שלא נקבעו בחוק זה או בתקנות.
החלטות הועדה [תיקון: תשי״ט]
החלטות ועדת השירות לפי חוק זה יובאו לפני הממשלה, והיא רשאית, תוך 60 יום מיום שהובאו לפניה, לשנותן או לבטלן, ובלבד שלא ישונו ולא יבוטלו למפרע; ואולם כל עוד לא שונו או בוטלו על ידי הממשלה או על ידי ועדת השירות, יבצע אותן נציב השירות.
מנהלים כלליים [תיקון: תשכ״ג, תשע״א]
הממשלה תמנה, בכפוף להוראות חוק זה ובתנאים שתקבע, לכל משרד מנהל כללי על פי הצעת השר הממונה על אותו משרד, ועל המינוי לא תחול חובת מכרז לפי סעיף 19.
תקן
השר או מי שהוסמך לכך על ידיו יציע לנציב השירות, בדרכים שייקבעו בתקנות, רשימת משרות בשירות המדינה ועל הדרגות הצמודות להן, רשימה רשימה לכל יחידה מיחידות משרדו (להלן – תקן).
אישור תקן [תיקון: תשכ״ג]
תקן טעון אישור נציב השירות; לא אישר נציב השירות תקן שהוצא כאמור בסעיף 13, יביאו אותו לפני ועדת השירות אשר תשמע את נציב השירות, את הממונה על התקציבים או את נציגיהם, את נציג השר שהציע את התקן ואת נציגות עובדי המדינה; החליטה ועדת השירות שלא לאשר את התקן כפי שהוצע, רשאי השר שהציעו להגיש ערר לממשלה.
מינוי למשרה
לא יתמנה אדם עובד מדינה אלא למשרה פנויה בתקן.
ייצוג הולם בקרב העובדים בשירות המדינה [תיקון: תשנ״ה, תשנ״ח, תשס״א, תשס״ה, תשע״ו, תשע״ז־2, תשע״ח]
(א)
בקרב העובדים בשירות המדינה, בכלל הדרגות והמקצועות, בכל משרד ובכל יחידת סמך, יינתן ביטוי הולם, בנסיבות הענין, לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסיה הערבית, לרבות הדרוזית והצ׳רקסית, של מי שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה (בחוק זה – ייצוג הולם), של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים.
(א1)
(1)
לעניין אנשים עם מוגבלות, לא יראו ייצוג הולם כאמור בסעיף קטן (א), במשרד או ביחידת סמך המעסיקים 100 עובדים לפחות (בסעיף זה – משרד גדול), אלא אם כן 5% לפחות מקרב העובדים במשרד או ביחידה הם עובדים עם מוגבלות משמעותית;
(2)
יעדים שתקבע הממשלה לפי סעיף קטן (ב) ייקבעו, לעניין אנשים עם מוגבלות, בכפוף להוראות פסקה (1);
(3)
לעניין פסקה (1), הוראות סעיף 9ד לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות החלות לעניין מעסיק ציבורי גדול יחולו לעניין משרד גדול, ובמקום ”הנציבות“ יקראו ”נציב שירות המדינה“; ואולם ההוראות האמורות לא יחולו לעניין משרדים ויחידות סמך שעיקר פעילותם בתחום ביטחון המדינה ומטעמים של ביטחון המדינה זהות עובדיהם חסויה או שאין למסור מידע לגבי זהותם לפי כל דין; עמידתם של גופים כאמור בהוראות פסקה (1) תיבחן בדרך אחרת שעליה יורה הנציב.
(ב)
הממשלה תפעל לקידום ייצוג הולם בקרב העובדים בשירות המדינה בהתאם ליעדים שתקבע, ולשם כך, בין השאר –
(1)
המשרד או יחידות הסמך הנוגעים בדבר, וכן נציב שירות המדינה, כל אחד בתחומו, ינקטו אמצעים הנדרשים בנסיבות הענין, אשר יש בהם כדי לאפשר ולעודד ייצוג הולם, לרבות ביצוע התאמות כמשמעותן בסעיף 8(ה) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות;
(2)
הממשלה רשאית לייעד משרות אשר יועסקו בהן, ככל האפשר, רק מועמדים שהם כשירים לתפקיד, מקרב קבוצה הזכאית לייצוג הולם לפי הוראות סעיף קטן (א) שאינה מיוצגת באופן הולם, כפי שתקבע הממשלה;
(3)
הממשלה רשאית להורות, לענין משרה או קבוצת משרות או לענין דרגה או קבוצת דרגות, שיפורטו בהוראה, ולתקופה שתקבע בה, על מתן עדיפות למועמדים מקרב קבוצה הזכאית לייצוג הולם לפי הוראות סעיף קטן (א) שאינה מיוצגת באופן הולם, כאשר הם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, ולענין מתן עדיפות לאנשים עם מוגבלות, רשאית הממשלה לקבוע כי הוראות לפי פסקה זו יחולו על אנשים עם מוגבלות מסוימת או בדרגת חומרה מסוימת; ובלבד שאם קבעה כן, תינתן עדיפות כאמור גם למועמדים עם מוגבלות משמעותית.
(ג)
הוראות סעיף זה יחולו על כל דרכי הקבלה לעבודה והקידום בעבודה לפי חוק זה, לרבות מינוי בדרך מכרז, העסקה שלא במכרז ומינוי בפועל.
(ד)
נציב שירות המדינה, לאחר התייעצות עם הרשות לקידום מעמד האישה, עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ועם ארגונים שלדעת נציב שירות המדינה עוסקים בקידום זכויותיהן של קבוצות הזכאיות לייצוג הולם לפי סעיף קטן (א), יגיש לממשלה, אחת לשנה, המלצות בדבר היעדים שעל הממשלה לקבוע לפי סעיף קטן (ב).
(ה)
נציב שירות המדינה רשאי לקבוע הוראות לביצוע סעיף זה, ולענין מתן עדיפות למועמדים כאמור בסעיף קטן (ב) רשאי הוא לקבוע הוראות בדבר הערכת הכישורים של המועמדים.
(ו)
כל משרד וכל יחידת סמך יגישו לנציב שירות המדינה, אחת לשנה, דין וחשבון לגבי ביצוע הוראות סעיף זה ובו יפורטו, בין השאר, נתונים באשר לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסיה הערבית, לרבות הדרוזית והצ׳רקסית, של מי שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים, במשרד או ביחידת הסמך.
(ז)
נציב שירות המדינה יגיש לממשלה ולועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אחת לשנה, דין וחשבון באשר לפעולות שננקטו לפי סעיף זה באותה שנה ונתונים באשר לייצוג הולם בשירות המדינה.
(ח)
הוראות לפי סעיף זה אינן טעונות פרסום ברשומות.
(ח1)
לשם הבטחת עמידה ביעדי ייצוג הולם לפי סעיף זה, רשאי נציב שירות המדינה לנקוט אמצעי אכיפה, לרבות בתחומי התקן, הגיוס וניהול כוח האדם, או להורות על אמצעים אחרים שיקבע.
(ח2)
לעניין יישום יעדי הייצוג ההולם לפי סעיף זה, רשאי נציב שירות המדינה להורות כי לא יובאו במניין עובדים בתפקידים מסוימים במשרד, ביחידת סמך או בדירוג, שעליהם יורה, בשל מאפיינים ייחודיים שבאופיו ומהותו של התפקיד, הנכללים בתיאור העיסוק של התפקיד; הוראות כאמור לעניין אנשים עם מוגבלות טעונות אישור של ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, למעט לעניין משרדים ויחידות סמך שעיקר פעילותם בתחום ביטחון המדינה ומטעמים של ביטחון המדינה זהות עובדיהם חסויה או שאין למסור מידע לגבי זהותם לפי כל דין.
(ח3)
בכל משרד ויחידת סמך ימונה ממונה על ייצוג הולם לפי סעיף זה, ויכול שימונה נוסף על תפקידים אחרים שהוא ממלא; הממונה –
(1)
יקבל פניות של עובדים ושל המשרד או יחידת הסמך בנושא ייצוג הולם;
(2)
ייזום פעולות להגברת המודעות לייצוג הולם והמידע לגביו וליישומו בקרב הממונים והעובדים, בשיתוף הגורמים הנוגעים בדבר;
(3)
ייתן ייעוץ והדרכה בדבר חובות המשרד או יחידת הסמך לפי סעיף זה;
(4)
ימלא כל תפקיד אחר שיטיל עליו נציב שירות המדינה בקשר ליישום סעיף זה.
(ח4)
ראש הממשלה, בהסכמת שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי, בצו, לעדכן את התוספת הראשונה.
(ט)
בסעיף זה –
”אנשים עם מוגבלות“, ו”נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות“ – כמשמעותם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות;
”חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות“ – חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח–1998;
”עובד“ או ”מועמד“ עם מוגבלות משמעותית – כהגדרתו בסעיף 9ב לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות;
”הרשות לקידום מעמד האישה“ – כמשמעותה בחוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ״ח–1998;
”בן האוכלוסייה החרדית“ – מי שמשתייך לאוכלוסייה החרדית ושהוא, ילדו או בן זוגו לומד באחד ממוסדות החינוך החרדיים המנויים בתוספת הראשונה או למד במוסד כאמור;
”עולה חדש“ – מי שעלה לישראל בהיותו בגיר וטרם עברו 12 שנים מיום עלייתו.
אזרחות או תושבות קבע [תיקון: תשס״ב]
(א)
לא יתמנה אדם עובד המדינה אם איננו אזרח ישראל או תושב קבע בישראל; חדל עובד המדינה מהיות אזרח ישראל או תושב קבע בישראל יראוהו כמתפטר משירות המדינה; ועדת השירות רשאית, על אף האמור בכל דין אחר, לקבוע לו פיצויים או גימלה בשיעור שייראה בעיניה; בסעיף קטן זה, ”תושב קבע בישראל“ – מי שהוא בעל רישיון לישיבת קבע בישראל לפי חוק הכניסה לישראל, התשי״ב–1952.
(ב)
לא יתמנה אדם למשרה שהמינוי לה הוא בידי הממשלה או טעון אישור הממשלה, וכן למשרה או לסוג משרות שקבעה הממשלה על פי הצעת נציב השירות ובהודעה שפורסמה ברשומות, אלא אם כן הוא אזרח ישראל.
(ג)
לא יתמנה אדם עובד המדינה ברשות ביטחון אלא אם כן הוא אזרח ישראל; לענין זה, ”רשות ביטחון“ – שירות הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, המועצה לביטחון לאומי, וכן גוף או יחידה אחרים שעיקר פעילותם ביטחון המדינה או יחסי החוץ שלה שקבעה הממשלה בהודעה שפורסמה ברשומות על פי הצעת ראש הממשלה, שר הביטחון או שר החוץ.
דרך המינוי
מינוי עובד המדינה יהיה בכתב חתום בידי נציב השירות והוא יחתום גם על כתבי המינוי של המתמנים על ידי הממשלה לפי חוק זה; על כתב המינוי של נציב השירות יחתום ראש הממשלה.
כתב המינוי
כתב המינוי לפי סעיף 17 ישמש ראיה לכך שעובד המדינה נתמנה במועד ובדרגה שפורטו בו.
מכרז
לא יתמנה אדם עובד המדינה אלא לאחר שנציב השירות הכריז על המשרה בפומבי, על פי בקשת המנהל הכללי או מי שהוסמך לכך על ידיו, בין שנתפנתה המשרה ובין שהיא עשויה להתפנות.
כללי המכרז [תיקון: תשכ״ג]
פטור ממכרז [תיקון: תשכ״ג]
הממשלה רשאית על פי הצעת ועדת השירות ובהודעה שתפורסם ברשומות, לקבוע משרות וסוגים של משרות שעליהם לא תחול, בתנאים שתקבע, חובת המכרז באמורה בסעיף 19, והסעיף 11 לא יחול על הצעת ועדת השירות; וועדת השירות רשאית, בין בדרך כלל ובין במקרה מסויים, להתיר, בתנאים שתקבע, או ללא תנאי, מינוי למשרה בלי שהוכרז עליה כאמור, אם המועמד עובד לשירות המדינה לפי חוק זה עקב אחת מאלה:
(1)
העברת משרתו או יחידתו של המועמד ממוסד מוכר כמשמעותו בסעיף 61 לחוק שירות המדינה (גימלאות), תשט״ו–1955 – לשירות המדינה;
(2)
העברת משרתו או יחידתו של המועמד מארגון ציבורי כמשמעותו בפרק החמישי לחוק שירות המדינה (גימלאות), תשט״ו–1955 – לשירות המדינה, אם על העברת המועמד חל הסכם כללי או מיוחד לפי סעיף 62א לאותו חוק;
(3)
העברה ממשרה בשירות המדינה שחוק זה אינו חל עליו.
לשכות העבודה
לא תחול חובת מכרז לפי סעיף 19 על משרות שלהן מתקבל אדם באמצעות לשכות עבודה לפי חוק שירות התעסוקה, תשי״ט–1959.
מינוי באישור הממשלה [תיקון: תשכ״ג, תשע״א, תשע״ז־2]
למשרה מן המשרות המפורטות בתוספת השנייה לחוק זה לא יתמנה אדם אלא באישור הממשלה ובתנאים שתקבע; הממשלה רשאית להוסיף על רשימת המשרות שבתוספת השנייה ולגרוע ממנה.
הטלת תפקיד באופן זמני [תיקון: תשע״א]
(א)
בסעיף זה, ”נושא משרה“ – מי שנתמנה לפי סעיפים 12 או 23, או עובד מדינה שנתונה לו סמכות על פי חוק, שעליו להפעילה בעצמו.
(ב)
נתפנתה משרתו של נושא משרה או נבצר ממנו להשתמש בסמכותו או למלא את תפקידו, רשאי השר שעם משרדו נמנית המשרה (בסעיף זה – השר), בהתייעצות עם נציב השירות, להטיל על עובד מדינה אחר למלא את התפקיד, לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים.
(ג)
השר רשאי, לאחר התייעצות עם נציב השירות, להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (ב) בתקופות נוספות, ובלבד שסך כל תקופת הטלת התפקיד באופן זמני לא תעלה על שישה חודשים; ואולם רשאי השר, בהסכמת נציב השירות והיועץ המשפטי לממשלה, להודיע לממשלה על הארכת תקופת הטלת התפקיד באופן זמני מעבר לשישה חודשים כאמור, בהתקיים נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, וכל עוד מתקיימות נסיבות מיוחדות כאמור.
(ד)
היה נושא משרה מנוע מלעסוק בעניין מסוים במסגרת תפקידו, רשאי השר, לאחר התייעצות עם נציב השירות, להטיל על עובד מדינה אחר למלא את התפקיד באותו עניין עד שתוסר המניעה.
בחינות
מועמד למשרה שהוכרז עליה כאמור בסעיף 19, חייב לעמוד בבחינות ובמבחנים להוכחת כשירותו וסגולותיו; נמצאו בבחינה כשירים למשרה, יתמנה לה הכשיר שבין הכשירים.
היקף הבחינות
ועדת השירות תקבע, לאחר התייעצות עם השרים הנוגעים בדבר או עם מי שהוסמך לכך על ידיהם, את היקף הבחינות והמבחנים האמורים בסעיף 24, לכל המשרות לסוגיהן, ובמידה שלא קבעה כאמור, רשאית ועדת השירות לאצול מסמכותה זו לנציב.
ניהול בחינות
נציב השירות ימנה את הבוחנים בבחינות לפי סעיף 24 מתוך רשימה שאושרה מראש מתוך רשימה שאושרה מראש על ידי ועדת השירות, ויקבע את סדרי הבחינות והמבחנים במידה שלא נקבעו על ידי ועדת השירות; ובלבד שבין הבוחנים בכל בחינה יהיה לפחות נציג אחד של המשרד הנוגע בדבר.
תעודות השכלה או הכשרה [תיקון: תשכ״ג]
ועדת השירות רשאית לקבוע, לענין הכשרה או השכלה פלונית, כי בעלי תעודות ממוסדות שהועדה תכיר בהם לענין זה וכן תעודות הכשרה או השכלה מסוג מסויים יפטרו, בתנאים שתקבע הועדה, את בעלי אותן התעודות מבחינות או ממבחנים, כולם או מקצתם.
בחינות ללא מכרז
כושר רפואי [תיקון: תשכ״ג]
(א)
לא יתמנה אדם עובד המדינה אלא לאחר שרופא ממשלתי כמשמעותו בפקודת בריאות העם, 1940, או ועדה של רופאים, שמינה שר הבריאות או מי שהוסמך לכך על ידיו, קבעו שהוא כשיר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה; והמועמד למשרה כאמור חייב למסור לרופא או לועדה, לפי דרישתם, כל ידיעות או תעודות בדבר מצב בריאותו בעבר או בהווה;
(ב)
ועדת השירות רשאית, בין בדרך כלל ובין במקרה מסויים, לפטור, בתנאים שתקבע או ללא תנאי מקיום תנאי סעיף קטן (א) את מי שעובר לשירות המדינה בנסיבות המתוארות בפסקאות (1) ו־(2) לסעיף 21, וכן את מי שעובר לשירות לפי חוק זה משירות במדינה שחוק זה אינו חל עליו ושבו קיים הסדר המבטיח בדיקה רפואית של עובד בשעת קבלתו לשירות, אם העובד נבדק למעשה בשעת קבלתו כאמור.
שמירת זכויות נכים
שום דבר האמור בסעיף 29 אינו בא לגרוע מזכויות נכים להעסקה על פי כל דין.
חיוב בבדיקה רפואית
ועדת השירות רשאית להטיל, בדרך כלל או למקרה מסויים, חובת בדיקה רפואית ומסירת ידיעות ותעודות בדבר מצב הבריאות על אדם שהוראות סעיף 29 אינן חלות עליו.
ויתור על סודיות המידע הנוגע למצב בריאות [תיקון: תשנ״א, תשנ״ד]
(א)
ויתור על סודיות המידע הנוגע למצב בריאותו, שנתן מועמד לשירות המדינה, יהיה תקף רק לצורך ביצועם וקיום הוראותיהם של סעיפים 29, 31 ו־32 של חוק זה, או 15, 94 ו־98 לחוק שירות המדינה (גימלאות) [נוסח משולב], התש״ל–1970.
(ב)
נדרש עובד למסור ויתור על סודיות המידע הנוגע למצב בריאותו, לא יהיה תוקף לויתור אלא לענין מסויים ולגבי מידע הנוגע למועד מסירת כתב הויתור, או לתקופה שקדמה לו.
(ג)
לא ייעשה שימוש בויתור שניתן על־פי הוראות סעיף זה אלא בידי אדם שחלה עליו על פי חוק, חובת השמירה על סודיות המידע הרפואי.
(ד)
הוראות סעיף זה לא יחולו על נושאי משרות או ממלאי תפקידים שסווגו בסיווג בטחוני ואשר הויתור על סודיות המידע הנוגע למצב בריאותם דרוש מטעמי בטחון המדינה, ועל מועמדים למשרות או לתפקידים כאמור, והכל לענין העסקתם והתאמתם למשרתם או לתפקידם, וכל עוד הם מועסקים במשרות או בתפקידים כאמור; הודעה על כך תימסר לכל נושא משרה או ממלא תפקיד כאמור.
(ה)
נציב שירות המדינה יביא את העקרונות של סיווג המשרות והתפקידים כאמור בסעיף קטן (ד), לידיעת ועדה משותפת לועדת החוקה חוק ומשפט ולועדת החוץ והבטחון של הכנסת; עקרונות אלה אינם טעונים פרסום ברשומות.
מבחנים רפואיים [תיקון: תשכ״ג]
(א)
ועדת השירות, בהתייעצות עם מי שהוסמך לכך על ידי שר הבריאות, רשאית לקבוע מבחנים לכושר רפואי לדרגותיו לענין סעיף 29, הן בדרך כלל, הן לסוגי משרות והן למשרות בודדות, וכן רשאית היא לקבוע כללים ונוהל לבדיקות רפואיות לפי חוק זה.
(ב)
מבחנים לפי סעיף זה לא יחייבו בבדיקת כשרו הרפואי של מי שעובר ממשרה בשירות המדינה בחוק זה אינו חל עליה ושנתקבל אליה לפני יום כ״ה באלול תשט״ז (1 בספטמבר 1956) בלי שנבדק כשרו הרפואי בשעת קבלתו או בסמוך לה.
קירבה משפחתית
ועדת השירות תקבע סייגים למינויו של אדם למשרה ביחידה מינהלית שבמשרד כשקיימים יחסי קרבה משפחתית קרובה בינו לבין עובד באותה יחידה, והוא הדין לגבי מינויו של עובד למשרה במשרד כשקיימים יחסי קירבה כאמור בינו לבין עובד באותו משרד והמינוי עשוי להביא ליחסי כפיפות ביניהם; את מידת הקירבה המשפחתית תקבע ועדת השירות בכללים.
הצהרת אמונים
עובד המדינה חייב לפני שיימסר לו כתב מינוי לפי סעיף 17 או כתב הרשאה לפי סעיף 37 להצהיר הצהרה זו:
”אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה ולמלא ביושר ובאמונה כל חובה המוטלת עלי כעובד המדינה“
ההצהרה תהיה בפני שר או עובד המדינה שהוסמך לכך בתקנות.
הצהרה על רכוש [תיקון: תשנ״א]
עובד המדינה הנמנה עם נושאי משרות או בעלי דרגות שקבעה לענין זה הממשלה על־פי הצעת נציב שירות המדינה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת חייב להצהיר על נכסיו ועל חובותיו, שלו ושל בן־זוגו החי אתו ושל ילדיו הסמוכים על שולחנו, ועל מקורות הכנסתם בעבר במידה שהם עשויים להיות גם מקורות הכנסתם בעתיד; דרכי ההצהרה, טפסיה ומועדי הגשתה ייקבעו בתקנות.
דין משמעתי [תיקון: תשע״ז]
עובד המדינה המפר את חובתו לפי סעיף 35 עובר עבירת משמעת.
שמירת סודיות של הצהרה על רכוש [תיקון: תשע״ז]
(א)
נציב שירות המדינה או מי שהוא הסמיכו לכך ישמור בסוד את ההצהרות על רכוש, לא יגלה כל פרט מהן ולא יעשה בהן כל שימוש אלא בהסכמתו או לפי בקשתו של עובד המדינה ובהסכמת מי שהמידע הוא עליו.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א) –
(1)
בית המשפט רשאי להורות על גילוי פרטים מתוך ההצהרה על הרכוש אם התעורר חשד לעבירה פלילית, ולאחר ששקל את מידת הפגיעה בפרטיות הכרוכה בגילוי המידע;
(2)
אב בית הדין למשמעת לפי חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ״ג–1963, רשאי להורות על גילוי פרטים מתוך ההצהרה על הרכוש, בהליך משמעתי לפי סעיף 35א ולצורך אותו הליך.
סודיות
מי שהגיעה אליו ידיעה שנמסרה בהצהרה לפי סעיף 35 חייב לשמרה בסוד ולא לגלותה אלא למי שהוסמך לכך כדין; העובר על הוראת סעיף זה, דינו – מאסר שנה אחת.
עובדים זמניים
נציב השירות רשאי, על פי בקשת המנהל הכללי או מי שהוסמך לכך על ידיו, להרשות העסקת עובד זמני לתקופה שלא תעלה על תקופות כהונתם של עובדים זמניים לסוגיהם כפי שנקבעו בתקנות, או עד לגמר עבודה פלונית שבה הוא מועסק ושלפי טיבה אינה צמיתה, ולא יועסק עובד זמני לפי סעיף זה אלא לאחר שניתן לו כתב הרשאה של נציב השירות; ועדת השירות רשאית לקבוע כי הוראות הסעיפים 15, 16, 19, 29 ו־35 לא יחולו על סוגי עובדים זמניים שיועסקו לפי סעיף זה.
העסקה לשעה [תיקון: תשל״ז]
ביקש אדם להתקבל לשירות המדינה וטרם נקבע כשרו הרפואי, ונציב השירות היה סבור כי מחמת דחיפות השירות הנדון אין לדחות קבלתו עד לקביעת כשרו הרפואי רשאי נציב השירות, אם נתמלאו יתר התנאים המוקדמים למינוי לפי חוק זה, להרשות את העסקתו לשעה לתקופה שיקבע; והוא הדין כשמועמד מתקבל באמצעות לשכת שירות התעסוקה [במקור: לשכת עבודה] וחייב לעמוד בבחינה או במבחן, ותוצאות הבחינות או המבחן טרם נודעו.
סיום העסקה לשעה
תקופת שירותו של המועסק לפי סעיף 38 תסתיים לא יאוחר מאשר 30 יום לאחר יום קביעת כשרו הרפואי או קבלת תוצאות הבחינה או המבחן, אם לא ניתן לו קודם לכן כתב מינוי או כתב הרשאה לפי סעיף 37.
העסקה בתקופת הנסיון [תיקון: תשכ״ג]
מי שנתמלאו בו כל התנאים להעסקתו בשירות המדינה פרט להוצאת כתב המינוי, רשאי נציב השירות להרשות את העסקתו עד לגמר תקופת הנסיון.
חוזה מיוחד
שום דבר האמור בחוק זה אינו בא למנוע את הממשלה לעשות חוזה מיוחד עם אדם שיועסק בשירות המדינה במקרים ולפי תנאים שייקבעו בתקנות על פי המלצת ועדת השירות ובהתייעצות עם ועדת העבודה של הכנסת; בעשיית חוזה מיוחד כאמור תיוצג הממשלה על ידי נציב השירות; הוראות חוק זה לא יחולו על אדם המועסק לפי חוזה מיוחד אלא במידה שנקבע כך בחוזה.
עובדי לשכת הנשיא, הכנסת, מבקר המדינה וועדת הבחירות המרכזית לכנסת [תיקון: תשע״ה]
(א)
לגבי עובדי לשכת נשיא המדינה, עובדי הכנסת ועובדי לשכת מבקר המדינה נתונות הסמכויות של הממשלה ושל ועדת השירות לפי חוק זה, בידי ועדת הכספים של הכנסת, וסמכויותיהם של שר, מנהל כללי ונציב השירות לפי חוק זה נתונות –
(1)
לגבי עובדי לשכת נשיא המדינה – בידי מנהל הלשכה;
(2)
לגבי עובדי הכנסת – בידי יושב ראש הכנסת או מי שיתמנה לכך על ידיו;
(3)
לגבי עובדי לשכת מבקר המדינה – בידי מבקר המדינה או מי שיתמנה לכך על ידיו.
(ב)
לגבי עובדי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, נתונות הסמכויות של הממשלה, של ועדת השירות, של שר, של נציב השירות ושל מנהל כללי לפי חוק זה, בידי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית או עובד בכיר של ועדת הבחירות המרכזית שיתמנה לכך על ידיו; ואולם –
(1)
סמכות היושב ראש לפי סעיפים 4, 20, 21, 25, 26 למעט הסמכות למנות בוחנים, 27 עד 33, 35 ו־40 טעונה גם התייעצות עם נציב השירות;
(2)
סעיף 12 לא יחול; יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ימנה מנהל כללי לוועדה, לפי המלצת ועדת איתור שימנה ועל המינוי לא תחול חובת המכרז לפי סעיף 19.
דינים אחרים
לא ינהגו עוד לפי הוראות כל דין אחר בדבר קבלת אדם לשירות המדינה, פרט לחוק זה; אולם הוראות חוק זה אינן גורעות מהוראות חוק שירות התעסוקה, תשי״ט–1959.
הטלת סמכויות על פי חיקוקים
הוענקה סמכות או תפקיד לענין חיקוק פלוני לאדם שלא נתמנה עובד המדינה לפי חוק זה, אין בהענקה זו בלבד כדי להעניק לבעל הסמכות או התפקיד זכות, או להטיל עליו חובה, כעובד המדינה.
עובד שנתקבל בניגוד לחוק
שולם שכר מאוצר המדינה לאדם שנתקבל לשירות המדינה בניגוד להוראות חוק זה או לתקנות, חייב מי שקיבלו לעבודה להחזיר לאוצר המדינה כל סכום ששולם.
קבלת משרה שלא כחוק
המשיג או המנסה להשיג משרה בשירות המדינה, לעצמו או לאחר, במסירת ידיעה כוזבת או בהעלמת עובדה הנוגעות לענין, או בשימוש באיומים או בכוח או באמצעים פסולים אחרים, דינו – מאסר שנה אחת או קנס – 2,500 לירות.
סמכות למנוע מינויים מסויימים [תיקון: תשמ״ג, תשמ״ג־2]
(א)
על אף האמור בחוק זה, רשאי נציב השירות שלא למנות אדם עובד המדינה, בכל אחד מאלה:
(1)
האדם עבר עבירה על חוק זה כדי להשיג את המינוי או שהוא בעל עבר פלילי;
(ב)
האדם פוטר על פי החלטה בהליך משמעתי שנערך לפי חיקוק;
ואם מינה אדם כאמור, רשאי הוא לבטל את המינוי.
(ב)
החלטת נציב השירות לפי סעיף קטן (א) טעונה אישור ועדת השירות.
פיטורים בשל אי־התאמה [תיקון: תשס״ט]
(א)
מצא נציב השירות כי עובד המדינה אינו מתאים למלא את תפקידו שלא מחמת עבירת משמעת אלא מחמת אי־התאמה, רשאי הוא, לאחר שנתן לעובד הזדמנות להשמיע את טענותיו, לפטרו או להפסיק את עבודתו.
(ב)
נציב השירות, באישור ועדת השירות, רשאי לאצול את סמכותו לפי סעיף קטן (א), דרך כלל או לעניינים מסוימים, לעובד המדינה, בהודעה שתפורסם ברשומות.
(ג)
עובד המדינה הרואה את עצמו נפגע מהחלטה לפטרו או להפסיק את עבודתו אשר ניתנה בידי מי שנאצלה לו הסמכות לפי סעיף קטן (ב), רשאי לערור עליה לפני נציב השירות, בתוך 30 ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה.
חובת התייעצות
על אף האמור בחוק זה ובתקנות יהיו ועדת השירות ונציב השירות חייבים בהתייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם נציגות עובדי המדינה בכל ענין לפי חוק זה אשר בו חייבים או נוהגים להיוועץ עמם לפני תחילת חוק זה; חובת התייעצות כאמור תחול גם על כל הבאים במקום ועדת השירות ונציב השירות לענין סעיף 41.
אצילת סמכויות [תיקון: תשכ״ב, תשכ״ג]
נציב השירות רשאי, באישור ועדת השירות, לאצול לאחר מסמכותו לפי הסעיפים 17, 19, 25, 37, 38, 39א או 50 ומסמכותו למנות בוחן לפי סעיף 26, אם בדרך כלל ואם לענינים מסויימים, וכן רשאי הוא, באישור ועדת השירות, לאצול מסמכותו לייצג את הממשלה בעשיית חוזים מיוחדים לפי סעיף 40; בעלי התפקידים שהנציב רשאי לאצול להם מסמכותו לפי סעיף 40 ייקבעו בתקנות, באישור ועדת העבודה של הכנסת, בתנאים שתראה.
שמירת תקפו לשעה של הנוהג הקיים
כל עוד לא נעשתה תקנה לפי חוק זה בענין פלוני ינהגו בו לפי הנוהג שהיה קיים ערב תחילתו של חוק זה, במידה שאין סתירה בין אותו נוהג לבין כל דין, סעיף זה יעמוד בתקפו עד תום שנתיים מיום תחילתו של חוק זה.
אישור מינויים קיימים
העובד בשירות המדינה ביום ה־30 שלאחר תחילת חוק זה ויש בידיו כתב מינוי מטעם מחלקת המנגנון או נציבות המנגנון או נציבות שירות המדינה שניתן לו לפני תחילת חוק זה, רואים אותו כאילו נתמנה לפי חוק זה; ומי שהיה עובד קבוע בשירות המדינה ביום פרסום חוק זה ברשומות ואין בידו כתב מינוי כאמור, יתן לו נציב השירות כתב מינוי, ומשנתן רואים את העובד כאילו נתמנה לפי חוק זה.
[תיקון: תשנ״א]
(בוטל).
הצהרת אמונים במינוי קיים
מי שרואים אותו כאילו נתמנה עובד המדינה לפי סעיף 50, חייב להצהיר הצהרה לפי סעיף 34 במועד שייקבע לכך בתקנות, לא עשה כן יראוהו כמתפטר משירות המדינה במועד האמור, ולא תהיה לו זכות לפיצויים או לגימלה.
חובת האזרחות במינוי קיים
מי שרואים אותו כאילו נתמנה עובד המדינה לפי סעיף 50 ואינו אזרח ישראל, יראוהו כמתפטר משירות המדינה כתום שנה אחת מיום תחילת חוק זה אם לא רכש בינתיים את אזרחות ישראל; ועדת השירות רשאית, על אך האמור בכל דין אחר, לקבוע לו פיצויים או גמלה בשיעור שייראה בעיניה.
פטור עובדים זמניים
ועדת השירות רשאית לפטור עובדים זמניים מתחולת הוראות הסעיפים 51–53, כולן או מקצתן.
ביצוע ותקנות
ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו לרבות תקנות בדבר אגרות, דמי הרשמה לבחינות ושכר לאנשי הציבור מבין חברי ועדת השירות.
תחילה
תחילת חוק זה היא בתום שלושה חדשים לאחר פרסומות ברשומות.
[תיקון: תשע״ז־2]

תוספת ראשונה

(סעיף 15א)

מוסד חרדי שהוא אחד מאלה:
מוסד חינוך רשמי כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש״ט–1949 (להלן – חוק לימוד חובה), המיועד לאוכלוסייה החרדית בלבד;
מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי כמשמעותו בחוק לימוד חובה, המיועד לאוכלוסייה החרדית בלבד;
מוסד חינוך שניתנה בעניינו הוראת פטור לפי סעיף 5(א) לחוק לימוד חובה, המיועד לאוכלוסייה החרדית בלבד;
מוסד חינוך תרבותי ייחודי שניתנו לו הכרה ורישיון מכוח חוק מוסדות חינוך תרבותיים יחודיים, התשס״ח–2008, המיועד לאוכלוסייה החרדית בלבד;
[תיקון: תשכ״ג, י״פ תשמ״ט, י״פ תשס״ח־8, תשע״ז־2, י״פ תשע״ז־5]

תוספת שנייה

(סעיף 23)

משרד האוצר

החשב הכללי
הממונה על אגף כלכלה והכנסות המדינה
הממונה על השכר והסכמי עבודה
הממונה על התקציבים
הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון
מנהל רשות המסים
ציר כלכלי בוושינגטון, בריסל ולונדון
[תיקון: י״פ תש״ף־4, י״פ תש״ף־5]
יושב ראש מטה תשתיות לאומיות
ראש הרשות לאכיפת דיני התכנון והבנייה
יושב ראש מטה הדיור
[תיקון: י״פ תש״ף־4]
(נגרע)
[תיקון: י״פ תשע״ח־2]
מנהל שירות עיבודים ממוחשבים (שע״מ) ברשות המסים

משרד הביטחון

מבקר מערכת הביטחון
מנהל רשות החירום הלאומית (רח״ל)
ראש האגף הביטחוני מדיני
ראש אגף הממונה על הביטחון במערכת הביטחון (מלמ״ב)
[תיקון: י״פ תשפ״ג־3]
ראש מינהלת ההתיישבות (הסדרת שירותים אזרחיים ביהודה והשומרון).

המשרד לביטחון הפנים

מבקר המשרד לביטחון פנים
מנהל הרשות להגנת עדים
נציב כבאות והצלה
מנהל מינהלת השיטור העירוני
[תיקון: י״פ תשע״ח]
מנהל הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול

משרד הבינוי והשיכון

מנהל המרכז למיפוי ישראל
רשם הקבלנים

משרד הבריאות

נציב קבילות הציבור למקצועות רפואיים
[תיקון: י״פ תש״ף־3, י״פ תשפ״א־3]

משרד הדיגיטל הלאומי (כותרת נמחקה)

[תיקון: י״פ תש״ף־3, י״פ תשפ״א־3]
(נמחק)

משרד החוץ

שגריר, ציר וקונסול כללי, אם יכהן כראש נציגות

משרד החינוך

יושב ראש המזכירות הפדגוגית
מנהל האגף לחינוך ממלכתי–דתי
מנהל המינהל הפדגוגי
מנהל הרשות הארצית למדידה והערכה (ראמ״ה)
[תיקון: י״פ תשע״ח־5]
(נמחק)
מנהל הטלוויזיה החינוכית

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מנהל הרשות לתכנון במשרד החקלאות ופיתוח הכפר
מנהל השירותים להגנת הצומח והביקורת
ראש מינהל המחקר החקלאי
[תיקון: י״פ תשפ״ג־2]

משרד העבודה

[תיקון: י״פ תש״ף־3, י״פ תשפ״ג־2]
הממונה על זרוע עבודה
[תיקון: י״פ תש״ף]
(נמחק)

משרד הכלכלה והתעשייה

[תיקון: י״פ תשע״ח־4, י״פ תשפ״א־4, י״פ תשפ״ג־2]
(נמחק)
[תיקון: י״פ תשפ״ב־4]
(נמחק)
[תיקון: י״פ תשפ״ב־2]
מנהל מינהל אזורי תעשייה
[תיקון: י״פ תש״ף־3, י״פ תשפ״א־2, י״פ תשפ״א־3]
ראש רשות התקשוב הממשלתי
[תיקון: י״פ תשפ״ב]
ראש מערך הדיגיטל הלאומי

משרד המדע הטכנולוגיה והחלל

מנהל אגף בכיר (חלל)

משרד המשפטים

היועץ המשפטי לממשלה
השמאי הממשלתי הראשי
מנהל הסיוע המשפטי
מנהל מערכות ההוצאה לפועל
משנה ליועץ המשפטי לממשלה
סגן נציב תלונות הציבור על שופטים
פרקליט המדינה
ראש הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע
רשם התאגידים
נציב הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות
[תיקון: י״פ תשפ״ב־6]
ראש מנהלת בתי הדין

משרד הפנים

ממונה על המחוז
ראש רשות האוכלוסין וההגירה
מנהל מינהל השלטון המקומי
ראש הרשות לניהול המאגר הביומטרי
[תיקון: י״פ תש״ף־4]
יושב ראש ועדה מחוזית לתכנון ולבנייה
[תיקון: י״פ תש״ף־4]
מנהל מינהל התכנון
[תיקון: י״פ תשפ״א]
ראש מטה התכנון

משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

מנהל התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון
[תיקון: י״פ תשע״ח־4, י״פ תשפ״א־4]
(נגרע)
[תיקון: י״פ תשפ״א־2, י״פ תשפ״ג]
(נגרע)

משרד ראש הממשלה

ראש המטה לביטחון לאומי
מנהל התכנית לפיתוח טכנולוגיות המקטינות את השימוש העולמי בנפט בתחבורה
ראש המועצה הלאומית לכלכלה והיועץ הכלכלי לראש הממשלה
[תיקון: י״פ תש״ף־3]
(נגרע)
חבר בית הדין המיוחד לגיור
ראש הוועדה לאנרגיה אטומית
ראש היחידה לרישוי ובטיחות בוועדה לאנרגיה אטומית
המשנה לראש המטה לביטחון לאומי
ראש לשכת הקשר ”נתיב“
ראש מערך ההסברה הלאומי
ראש מערך הגיור
מנהל מינהל הסגל הבכיר בנציבות שירות המדינה
[תיקון: י״פ תשפ״ב־3]
(נגרע)
[תיקון: י״פ תשע״ח־3]
ראש מערך הסייבר הלאומי
[תיקון: י״פ תש״ף־2]
מנהל לשכת הפרסום הממשלתית

המשרד לשוויון חברתי

מנהל הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים
[תיקון: י״פ תשפ״ב]
מנהל הרשות לפיתוח כלכלי חברתי של המגזר החרדי
[תיקון: י״פ תשפ״ג]
מנהל הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב

המשרד לשירותי דת

מנהל הרבנות הראשית

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

מנהל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית
מנהל השירות המטאורולוגי
[תיקון: י״פ תשפ״ב־5]
מנהל רשות המטרו

משרד התרבות והספורט

מנהל מינהל התרבות במשרד התרבות והספורט
מנהל מינהל הספורט
[תיקון: י״פ תשע״ז־6, י״פ תשע״ז־7, י״פ תש״ף־2]
(נמחק)

משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

מנהל מינהל המחקר למדעי האדמה והים
[תיקון: י״פ תשע״ט]
מנהל המכון הגיאולוגי

כללי

מדען ראשי במשרד ממשלתי
כל משרה שלגביה נקבע בחיקוק שנושאה יתמנה על ידי הממשלה, כל עוד לא הועברה סמכות המינוי לאחר לפי כל דין
משרת מנהל ביחידות מסווגות ומשרת עוזר שר במשרד הביטחון שלגביהן נקבע בהחלטת ממשלה שנושאן יתמנה בידי הממשלה וששמותיהן שמורים במזכירות הממשלה
[תיקון: י״פ תש״ף]

משרד ההתיישבות

[תיקון: י״פ תש״ף]
מנהל הרשות לשירות אזרחי


נתקבל בכנסת ביום כ״ז אדר ב׳ תשי״ט (6 באפריל 1959).
  • דוד בן־גוריון
    ראש הממשלה
  • יצחק בן־צבי
    נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.