תקנות מחלות בעלי חיים (הסדר יבוא מוצרי כוורת)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות מחלות בעלי חיים (הסדר יבוא מוצרי כוורת) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מחלות בעלי חיים (הסדר יבוא מוצרי כוורת), התשמ״ב–1982


ק״ת תשמ״ב, 1004, 1364, 1388; תשנ״ה, 1371. עדכון סכומים: ק״ת תשמ״ג, 190, 1119; תשמ״ד, 157, 1108, 2666; תשמ״ה, 692, 1200, 1760; תשמ״ו, 80, 1532; תשמ״ז, 283, 711, 1143; תשמ״ח, 463, 1056; תשמ״ט, 415, 878; תש״ן, 319, 526; תשנ״א, 49, 432, 954; תשנ״ב, 309, 1399; תשנ״ג, 759; תשנ״ד, 346, 1130; תשנ״ה, 487; תשנ״ו, 300, 1401; תשנ״ז, 618, 1239; תשנ״ט, 402; תשס״ב,2311; תשס״ג, 18; תשס״ח, 658; תשס״ט, 1133, 1223, 1226; תש״ע, 1588; תשע״א, 1270; תשע״ג, 1596; תשע״ט, 1469; תש״ף, 2029; תשפ״א, 3343; תשפ״ג, 1799; תשפ״ד, 1873.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי חיים, וסעיף 9 לפקודת הגנת הדבורים, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשנ״ה]
בתקנות אלה –
”מוצרי כוורת“ – אבקת פרחים, מזון מלכות ופרופוליס;
”אבקת פרחים“ – חומר חלבוני שהופק מפרחים והמשמש מזון לדבורים (pollen);
”מזון מלכות“ – תערובת של חמרים חלבוניים ופחממיים המיוצרת על ידי דבורים והמשמשת לגידול רימות מלכות דבורים (Royal jelly);
”פרופוליס“ – חומר חיטוי וציפוי כוורות המיוצר על ידי דבורים;
”המנהל“ – מנהל השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות;
”נמל יבוא“ – נמלי הים: חיפה, אשדוד ואילת, נמל תעופה בן גוריון וכל נמל או אתר כניסה אחר שאישר המנהל לענין תקנות אלה;
”רופא“ – רופא וטרינרי ממשלתי.
יבוא מוצרי כוורת [תיקון: תשמ״ב, תשנ״ה, [הודעות]]
(א)
לא ייבא אדם מוצרי כוורת אלא דרך נמל יבוא ועל פי רשיון בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאיו.
(ב)
מבקש רשיון יגיש בקשתו בכתב למנהל עשרה ימים לפחות לפני צאת מוצרי הכוורת מארץ המוצא לישראל.
(ג)
המנהל רשאי לתת את הרשיון, לסרב לתיתו, לבטלו או להתלותו, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם.
(ד)
בעד רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך 55 שקלים חדשים (החל מיולי 2023; 75 שקלים מתואמים ליולי 1982).
הודעה מוקדמת
בעל רשיון יודיע בכתב לרופא על כל יבוא של מוצרי כוורת 48 שעות לפחות לפני התאריך המיועד לכניסתו לנמל היבוא.
תנאים לשחרור מנמל היבוא
רופא יתיר לשחרר מוצרי כוורת מנמל היבוא אם נתמלאו תנאים אלה:
(1)
תנאי הרשיון;
(2)
הוא מצא, בבדיקה שערך בהתאם להוראות המנהל, שאינם נושאי מחלה או אינם חשודים כנושאי מחלה העלולה לפגוע בבריאות בעלי החיים בארץ.
סמכות המנהל לשחרור
על אף האמור בתקנה 4 רשאי המנהל לצוות על שחרור מוצרי כוורת מנמל היבוא אף אם לא נתמלאו כל תנאי הרשיון כאמור בסעיף 4(1).
השמדת מוצרי כוורת
המנהל רשאי לצוות על השמדתם של מוצרי כוורת, או על החזרתם לארץ המוצא, אם נתגלה שהם נושאי מחלה או חשודים כנושאי מחלה העלולה לפגוע בבריאות בעלי חיים בארץ.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.


י״ג בניסן התשמ״ב (6 באפריל 1982)
  • שמחה ארליך
    שר החקלאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.