לדלג לתוכן

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (יישום האמנה בדבר סחר בין-לאומי במינים של חיית בר וצמחיית בר הנתונים בסכנה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (יישום האמנה בדבר סחר בין-לאומי במינים של חיית בר וצמחיית בר הנתונים בסכנה) מתוך ספר החוקים הפתוח

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (יישום האמנה בדבר סחר בין־לאומי במינים של חיית בר וצמחיית בר הנתונים בסכנה) (ערכי טבע מוגנים), התשס״ד–2004


ק״ת תשס״ד, 607; תשע״ח, 14; תש״ף, 332; תשפ״א, 1914; תשפ״ב, 2927; תשפ״ג, 1810.


מטרה
הגדרות [תיקון: תשע״ח]
באכרזה זו –
”מין“ – כל מין, תת־מין, או כל קיבוץ של אלה, הנפרד מבחינה גאוגרפית;
”נספח 1“ – נספח 1 לאמנה (Appendix I) שבו רשימה של ערכי טבע מוגנים הנתונים באיום של הכחדה, הנפגעים או העלולים להיפגע על ידי סחר;
”נספח 2“ – נספח 2 לאמנה (Appendix II) שבו רשימה של ערכי טבע מוגנים העלולים להיות נתונים באיום של הכחדה אלא אם כן יהא הסחר בהם כפוף להסדרה קפדנית;
”נספח 3“ – נספח 3 לאמנה (Appendix III) שהוא רשימה של ערכי טבע מוגנים, על פי בקשת המדינה ששמה צוין ליד כל אחד מהם;
”פרט“ –
(1)
כל בעל חיים או צמח, בין חי או מת;
(2)
במקרה של בעל חיים – לגבי מין הנכלל בנספחים 1 ו־2, כל חלק הניתן להכרה בנקל או תולדה שלו; ולגבי מין הנכלל בנספח 3, כל חלק הניתן להכרה בנקל או תולדה שלו, שפורשו בנספח 3 בזיקה למין;
(3)
במקרה של צמח – לגבי מין הנכלל בנספח 1, כל חלק הניתן להכרה בנקל או תולדה שלו; ולגבי מין הנכלל בנספחים 2 ו־3, כל חלק הניתן להכרה בנקל או תולדה שלו, שפורשו בנספחים 2 ו־3 בזיקה למין.
אכרזה על ערכי טבע מוגנים
ערכי הטבע המפורטים בתוספת לפי הנספחים 1, 2 ו־3, מוכרזים בזה ערכי טבע מוגנים.
תחילה
תחילתה של אכרזה זו 30 ימים מיום פרסומה.
[תיקון: תשע״ח, תשפ״ג]

תוספת

(סעיף 3)

חלק א׳: פרשנות

המינים המנויים בנספחים 1 עד 3, ואשר נכללים בחלקים ב׳ ו־ג׳ לתוספת, מצוינים על ידי שם המין או שהם כל המינים הנכללים בטקסון גבוה יותר או חלק מסוים ממנו.
הקיצור ”spp.‎“ מתייחס לכל המינים הנכללים בטקסון הגבוה יותר.
אזכורים אחרים לטקסונים גבוהים יותר מן המינים, שהקיצור ”spp“ אינו מופיע לצדם, הם לצורכי מידע וסיווג בלבד.
הקיצורים המנויים להלן משמשים בחלק ג׳ לתוספת שעניינה צמחים (Flora), לצורך תתי־סיווגים של המינים המנויים בה:
(א)
הקיצור ”ssp.‎“ מתייחס לתת־מין;
(ב)
הקיצור ”var(s).‎“ מתייחס לזן או זנים, לפי העניין.
[תיקון: תשפ״ג]
תוצרי הכלאה שהתקבלו מריבוי מלאכותי של מין אחד או יותר מהמינים או הטקסונים של הצמחים המנויים בנספחים 1 עד 3 בחלק ג׳ לתוספת, מותרים בסחר בכפוף לכל אלה:
(1)
הם מלווים בתעודה לפי הוראות האמנה והחלטות מכוחה, המעידה על כך שהם תוצר של ריבוי מלאכותי;
(2)
לעניין זרעים, אבקה (לרבות Pollinia), פרחים, נבטים או תרביות רקמה שנוצרו in vitro – אם הובלתם נעשית בכלים סטריליים.
שמות המדינות המופיעים בהערות, לצד שמות המינים המצוינים בנספח 3, הם שמות המדינות שביקשו להכליל את המינים שלצדן בנספח האמור.
[תיקון: תש״ף, תשפ״א]
(א)
אם מופיע מין מסוים בנספח מנספחי האמנה – הוא נכלל באותו נספח בין אם הוא חי או מת; נוסף על האמור, אם מין של בעלי חיים המופיע בנספח 3 או מין של צמחים המופיע בנספח 2 או 3 נכלל באותו נספח גם כל חלק או תולדה של אותו מין אלא אם כן צוין מפורשות בהערה לצד שם אותו המין כי רק חלקים או תולדות מסוימים שלו נכללים באותו הנספח.
(ב)
סימן הסולמית (#), שלאחריו מספר, שמופיע לצד שם המין או הטקסון הגבוה יותר הנכללים בנספחים 2 עד 3, מפנה להערות בחלק ד׳ לתוספת זו אשר קובעת את החלקים או התולדות של בעלי החיים או הצמחים שנקבעו כפרטים לפי סעיף 1(ב)(2) או (3) לאמנה.
[תיקון: תש״ף]
”תמצית“ – כל חומר שהופק באופן ישיר מחומר צמחי באמצעים כימיים או פיזיקליים, בכל תהליך ייצור; תמצית יכול שתהיה מוצקה כגון גביש, שרף, חלקיקים עדינים או גסים, חצי מוצקה כגון גומי או שעווה, או נוזלית כגון תמיסה, טינקטורה, שמן או שמנים אתריים;
”כלי נגינה מוגמרים“ – כלי נגינה שסיווגם ב”פרק 92 – כלי נגינה; חלקים ואבזרים של פריטים כאלה“ (להלן – פרק 92) בצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע״ז–2017 (להלן – צו תעריף המכס), שהם מוכנים לשימוש או שלצורך השימוש בהם נדרשת רק הרכבת חלקים, לרבות כלי נגינה שהם עתיקות שסיווגם בפרטים 97.05 ו־97.06 בצו תעריף המכס;
”אבזרים מוגמרים לכלי נגינה“ – אבזרים לכלי נגינה שסיווגם בפרק 92 לצו תעריף המכס שהם מופרדים מכלי הנגינה ושנוצרו או עוצבו לשימוש בלעדי ביחד עם כלי נגינה, באופן שאינו דורש שינויים נוספים לצורך השימוש בהם;
”חלקים מוגמרים לכלי נגינה“ – חלקים של כלי נגינה כמשמעותם בפרק 92 לצו תעריף המכס, שהם מוכנים להרכבה ושנוצרו או עוצבו לשימוש בלעדי ביחד עם כלי נגינה, באופן שיהיה ניתן לנגן בכלי הנגינה;
”מוצרים מוגמרים וארוזים לצורך מכירה קמעונאית“ – מוצרים שנשלחו כבודדים או באצווה, אשר אינם טעונים עיבוד נוסף והם ארוזים, ונושאים תווית למשתמש הסופי או למטרת מכירה קמעונאית, ואשר מצבם מתאים למכירה או לשימוש הקהל הרחב;
”אבקה“ – חומר מוצק ויבש, בצורת חלקיקים גסים או עדינים;
”משלוח“ – מטען שהועבר בכפוף לתנאי שטר מטען אחד או לתנאי שטר מטען אוויר אחד, בלא קשר לכמות המכולות או החבילות שהמטען מכיל ולגבי מטען אישי בלא קשר לפריטים הכלולים במטען האישי, שלובש או נושא עמו הנוסע בעל המטען האישי;
”עץ מעובד“ – כמשמעותו בפרט 44.09 בצו תעריף המכס;
”גידול מלאכותי“ (Artificially propagated) – כהגדרתו במילון המונחים של האמנה המפורסם באתר האינטרנט של האמנה;
”שבבי עץ“ – עץ שעובד לפיסות קטנות.

חלק ב׳: בעלי חיים

[תיקון: תש״ף, תשפ״א, תשפ״ב, תשפ״ג]
מספר סידוריטקסון גבוהנספח 1נספח 2נספח 3
(1)FAUNA
(2)PHYLUM CHORDATA
(3)CLASS MAMMALIA
(4)ARTIODACTYLA
(5)Antilocapridae
(6) Antilocapra americana
(אוכלוסיית מקסיקו בלבד; יתר האוכלוסיות אינן כלולות בנספחי האמנה)
  
(7)Bovidae
(8) Addax nasomaculatus  
(9)  Ammotragus lervia 
(10)   Antilope cervicapra
(נפאל, פקיסטן)
(11) Bos gaurus
(למעט פרטים מהזן המבויית הידוע בשם Bos frontalis, אשר אינו כלול בנספחי האמנה)
  
(12) Bos mutus
(למעט פרטים מהזן המבויית הידוע בשם Bos grunniens, אשר אינו כלול בנספחי האמנה)
  
(13) Bos sauveli  
(14)   Boselaphus tragocamelus
(פקיסטן)
(15)   Bubalus arnee
(נפאל; למעט פרטים מהזן המבויית הידוע בשם Bubalus bubalis, אשר אינו כלול בנספחי האמנה)
(16) Bubalus depressicornis  
(17) Bubalus mindorensis  
(18) Bubalus quarlesi  
(19)  Budorcas taxicolor 
(20)  Capra caucasica 
(21) Capra falconeri  
(22)   Capra hircus aegagrus
(פקיסטן; למעט פרטים מהזן המבויית אשר אינו כלול בנספחי האמנה)
(23)   Capra sibirica
(פקיסטן)
(24) Capricornis milneedwardsii  
(25) Capricornis rubidus  
(26) Capricornis sumatraensis  
(27) Capricornis thar  
(28)  Cephalophus brookei 
(29)  Cephalophus dorsalis 
(30) Cephalophus jentinki  
(31)  Cephalophus ogilbyi 
(32)  Cephalophus silvicultor 
(33)  Cephalophus zebra 
(34)  Damaliscus pygargus pygargus 
(35)   Gazella bennettii
(פקיסטן)
(36) Gazella cuvieri  
(37)   Gazella dorcas
(טוניסיה, אלג׳יריה)
(38) Gazella leptoceros  
(39) Hippotragus niger variani  
(40)  Kobus leche 
(41) Naemorhedus baileyi  
(42) Naemorhedus caudatus  
(43) Naemorhedus goral  
(44) Naemorhedus griseus  
(45) Nanger dama  
(46) Oryx dammah  
(47) Oryx leucoryx  
(48)  Ovis ammon 
(49) Ovis arabica  
(50) Ovis bochariensis  
(51)  (נמחק) 
(52) (נמחק)  
(53) (נמחק)  
(54)  Ovis canadensis
(אוכלוסיית מקסיקו בלבד; אוכלוסיות אחרות אינן כלולות בנספחי האמנה)
 
(54א) Ovis collium  
(54ב) Ovis cycloceros  
(54ג) Ovis darwini  
(54ד)  Ovis gmelini
(אוכלוסיית קפריסין בלבד; יתר האוכלוסיות אינן נכללות בנספחי האמנה)
 
(54ה)  Ovis hodgsoni 
(54ו) Ovis jubata  
(54ז) Ovis karelini  
(54ח)  Ovis nigrimontana 
(54ט) Ovis polii  
(54י) Ovis punjabiensis  
(54יא) Ovis severtzovi  
(54יב)  Ovis vignei 
(55) Pantholops hodgsonii  
(55א)  Philantomba maxwelli 
(56)  Philantomba monticola 
(57)   Pseudois nayaur
(פקיסטן)
(58) Pseudoryx nghetinhensis  
(59)  Rupicapra pyrenaica ornata 
(60)  Saiga borealis
(עם מכסה של אפס פרטים מהבר למטרות מסחריות)
 
(61)  Saiga tatarica
(עם מכסה של אפס פרטים מהבר למטרות מסחריות)
 
(62)   Tetracerus quadricornis
(נפאל)
(63)Camelidae
(64)  Lama guanicoe 
(65) Vicugna vicugna
(למעט האוכלוסיות המפורטות מטה שכולן נכללות בנספח 2 – (1) אוכלוסיות ארגנטינה באזורים Jujuy‏, Catamarca ו־Salta‏; (2) אוכלוסיות שבשביה למחצה באזורים Jujuy‏, Salta‏, Catamarca‏, La Rioja ו־San Juan‏; (3) אוכלוסיות של צ׳ילה באזורים Tarapacá‏, Arica ו־Parinacota‏; (4) אוכלוסיות של אקוואדור, פרו ובוליביה)
  
(66)  Vicugna vicugna
(כל האוכלוסיות האלה – (1) אוכלוסיות ארגנטינה באזורים Jujuy‏, Catamarca ו־Salta‏; (2) אוכלוסיות שבשביה למחצה באזורים Jujuy‏, Salta‏, ‏Catamarca‏, La Rioja ו־San Juan‏; (3) אוכלוסיות של צ׳ילה באזורים Tarapacá‏, Arica ו־Parinacota‏; (4) אוכלוסיות של אקוואדור, פרו ובוליביה; יתר האוכלוסיות נכללות בנספח 1) [צ״ל: – ראו הערה מס׳ 1]
 
(67)Cervidae
(68) Axis calamianensis  
(69) Axis kuhlii  
(70)   Axis porcinus
(פקיסטן; למעט תת־המין הנכלל בנספח 1)
(71) Axis porcinus annamiticus  
(72) Blastocerus dichotomus  
(73)  Cervus elaphus bactrianus 
(74)   Cervus elaphus barbarus
(טוניסיה, אלג׳יריה)
(75) Cervus elaphus hanglu  
(76) Dama dama mesopotamica  
(77) Hippocamelus spp.‎  
(78)   Mazama temama cerasina
(גואטמלה)
(79) Muntiacus crinifrons  
(80) Muntiacus vuquangensis  
(81)   Odocoileus virginianus mayensi
(גואטמלה)
(82) Ozotoceros bezoarticus  
(83)  Pudu mephistophiles 
(84) Pudu puda  
(85) Rucervus duvaucelii  
(86) Rucervus eldii  
(86א)Giraffidae
(86ב)  Giraffa camelopardalis 
(87)Hippopotamidae
(88)  Hexaprotodon liberiensis 
(89)  Hippopotamus amphibius 
(90)Moschidae
(91) Moschus spp.‎
(האוכלוסיות של אפגניסטן, בוטאן, הודו, מיאנמאר, נפאל ופקיסטן בלבד. יתר האוכלוסיות נכללות בנספח 2)
  
(92)  Moschus spp.‎
(למעט האוכלוסיות של אפגניסטן, בוטאן, הודו, מיאנמאר, נפאל ופקיסטן)
 
(93)Suidae
(94) Babyrousa babyrussa  
(95) Babyrousa bolabatuensis  
(96) Babyrousa celebensis  
(97) Babyrousa togeanensis  
(98) Sus salvanius  
(99)Tayassuidae
(100)  Tayassuidae spp.‎
(למעט המין המנוי בנספח 1, ואוכלוסיות המין Pecari tajacu ממקסיקו ומארצות הברית שאינן כלולות בנספחי האמנה)
 
(101) Catagonus wagneri  
(102)CARNIVORA
Ailuridae
(103) Ailurus fulgens  
(104)Canidae
(105)   Canis aureus
(הודו)
(106) Canis lupus
(האוכלוסיות של בוטאן, הודו, נפאל ופקיסטן בלבד; ולמעט הזן המבוית Canis lupus familiaris והדינגו Canis lupus dingo. יתר האוכלוסיות כלולות בנספח 2)
  
(107)  Canis lupus
(למעט האוכלוסיות של בוטאן, הודו, נפאל ופקיסטן; ולמעט הזן המבוית Canis lupus familiaris והדינגו Canis lupus dingo)
 
(108)  Cerdocyon thous 
(109)  Chrysocyon brachyurus 
(110)  Cuon alpinus 
(111)  Lycalopex culpaeus 
(112)  Lycalopex fulvipes 
(113)  Lycalopex griseus 
(114)  Lycalopex gymnocercus 
(115) Speothos venaticus  
(116)   Vulpes bengalensis
(הודו)
(117)  Vulpes cana 
(118)   Vulpes vulpes griffithi
(הודו)
(119)   Vulpes vulpes Montana
(הודו)
(120)   Vulpes vulpes pusilla
(הודו)
(121)  Vulpes zerda 
(122)Eupleridae
(123)  Cryptoprocta ferox 
(124)  Eupleres goudotii 
(125)  Fossa fossana 
(126)Felidae
(127)  Felidae spp.‎
(למעט המינים המנויים בנספח 1; ולמעט הזן המבוית אשר אינו כלול בנספחי האמנה)
 
(128) Acinonyx jubatus
(נקבעו, מכסות יצוא שנתיות מאושרות לפרטים חיים ומזכרות ציד אשר הסחר בהם כפוף לסעיף 3 לאמנה, כמפורט להלן: חמישה מבוצואנה, 150 מנמיביה ו־50 מזימבאבואה)
  
(129) Caracal caracal
(אוכלוסיות אסיה בלבד. יתר האוכלוסיות כלולות בנספח 2)
  
(130) Catopuma temminckii  
(130א) Herpailurus yagouaroundi
(אוכלוסיות צפון ומרכז אמריקה בלבד; יתר האוכלוסיות נכללות בנספח 2)
  
(131) Felis nigripes  
(132) Leopardus geoffroyi  
(133) Leopardus guttulus  
(133א) Leopardus jacobita  
(134) Leopardus pardalis  
(135) Leopardus tigrinus  
(136) Leopardus wiedii  
(137) Lynx pardinus  
(137א) Neofelis diardi  
(138) Neofelis nebulosa  
(139) Panthera leo
(אוכלוסיית הודו בלבד; יתר האוכלוסיות נכללות בנספח 2. לגבי אוכלוסיית אפריקה נקבעה מכסה של אפס פריטים של חלקי חיות שמקורם בבר, ליצוא למטרות מסחריות)
  
(140) Panthera onca  
(141) Panthera pardus  
(142) Panthera tigris  
(142א) Panthera uncia  
(143) Pardofelis marmorata  
(144) Prionailurus bengalensis bengalensis
(האוכלוסיות של בנגלדש, הודו ותאילנד בלבד; יתר האוכלוסיות כלולות בנספח 2)
  
(145) Prionailurus planiceps  
(146) Prionailurus rubiginosus
(האוכלוסיה של הודו בלבד; יתר האוכלוסיות כלולות בנספח 2)
  
(147) (נמחק)  
(148) Puma concolor
(האוכלוסיות של קוסטה ריקה ופנמה בלבד; יתר האוכלוסיות נכללות בנספח 2)
  
(149) (נמחק)  
(150)Herpestidae
(151)   Herpestes edwardsi
(הודו, פקיסטן)
(152)   Herpestes fuscus
(הודו)
(153)   Herpestes javanicus
(פקיסטן)
(154)   Herpestes javanicus auropunctatus
(הודו)
(155)   Herpestes smithii
(הודו)
(156)   Herpestes urva
(הודו)
(157)   Herpestes vitticollis
(הודו)
(158)Hyaenidae
(159)   Hyaena hyaena
(פקיסטן)
(160)   Proteles cristata
(בוצואנה)
(161)Mephitidae
(162)  Conepatus humboldtii 
(163)Mustelidae
(164)Lutrinae
(165)  Lutrinae spp.‎
(למעט המינים הנכללים בנספח 1)
 
(166) Aonyx capensis microdon
(האוכלוסיות של קמרון וניגריה בלבד; יתר האוכלוסיות כלולות בנספח 2)
  
(166א) Aonyx cinereus  
(167) Enhydra lutris nereis  
(168) Lontra feline  
(169) Lontra longicaudis  
(170) Lontra provocax  
(171) Lutra lutra  
(172) Lutra nippon  
(172א) Lutrogale perspicillata  
(173) Pteronura brasiliensis  
(174)Mustelinae
(175)   Eira barbara
(הונדורס)
(176)   (נמחק)
(177)   Martes flavigula
(הודו)
(178)   Martes foina intermedia
(הודו)
(179)   Martes gwatkinsii
(הודו)
(180)   Mellivora capensis
(בוצואנה)
(181)   Mustela altaica
(הודו)
(182)   Mustela erminea ferghanae
(הודו)
(183)   Mustela kathia
(הודו)
(184) Mustela nigripes  
(185)   Mustela sibirica
(הודו)
(186)Odobenidae
(187)   Odobenus rosmarus
(קנדה)
(188)Otariidae
(189)  Arctocephalus spp.‎
(למעט המין המנוי בנספח 1)
 
(190) Arctocephalus townsendi  
(191)Phocidae
(192)  Mirounga leonina 
(193) Monachus spp.‎  
(194)Procyonidae
(195)   (נמחק)
(196)   (נמחק)
(197)   Nasua narica
(הונדורס)
(198)   Nasua nasua solitaria
(אורוגוואי)
(199)   Potos flavus
(הונדורס)
(200) Ursidae  
(201)  Ursidae spp.‎
(למעט המינים המנויים בנספח 1)
 
(202) Ailuropoda melanoleuca  
(203) Helarctos malayanus  
(204) Melursus ursinus  
(204א)   Adenia spinosa
(דרום אפריקה)
(205) Tremarctos ornatus  
(206) Ursus arctos
(האוכלוסיות של בוטאן, סין, מקסיקו ומונגוליה בלבד; יתר האוכלוסיות כלולות בנספח 2)
  
(207) Ursus arctos isabellinus  
(208) Ursus thibetanus  
(209)Viverridae
(210)   Arctictis binturong
(הודו)
(211)   Civettictis civetta
(בוצואנה)
(212)  Cynogale bennettii 
(213)  Hemigalus derbyanus 
(214)   Paguma larvata
(הודו)
(215)   Paradoxurus hermaphroditus
(הודו)
(216)   Paradoxurus jerdoni
(הודו)
(217)  Prionodon linsang 
(218) Prionodon pardicolor  
(219)   Viverra civettina
(הודו)
(220)   Viverra zibetha
(הודו)
(221)   Viverricula indica
(הודו)
(222)CETACEA
(223)  CETACEA spp.‎
(למעט המינים הנכללים בנספח 1. לגבי פריטים מאוכלוסיית הים השחור של המין Tursiops truncatus שהועברו מהבר בעיקר למטרות מסחריות, נקבעה מכסת ייצוא של אפס פרטים)
 
(224)Balaenidae
(225) Balaena mysticetus  
(226) Eubalaena spp.‎  
(227)Balaenopteridae
(228) Balaenoptera acutorostrata
(למעט אוכלוסיית מערב גרינלנד אשר רואים אותה כנכללת בנספח 2)
  
(229) Balaenoptera bonaerensis  
(230) Balaenoptera borealis  
(231) Balaenoptera edeni  
(232) Balaenoptera musculus  
(233) Balaenoptera omurai  
(234) Balaenoptera physalus  
(235) Megaptera novaeangliae  
(236)Delphinidae
(237) Orcaella brevirostris  
(238) Orcaella heinsohni  
(239) Sotalia spp.‎  
(240) Sousa spp.‎  
(241)Eschrichtiidae
(242) Eschrichtius robustus  
(243)Iniidae
(244) Lipotes vexillifer  
(245)Neobalaenidae
(246) Caperea marginata  
(247)Phocoenidae
(248) Neophocaena asiaeorientalis  
(249) Neophocaena phocaenoides  
(250) Phocoena sinus  
(251)Physeteridae
(252) Physeter macrocephalus  
(253)Platanistidae
(254) Platanista spp.‎  
(255)Ziphiidae
(256) Berardius spp.‎  
(257) Hyperoodon spp.‎  
(258)CHIROPTERA
(259)Phyllostomidae
(260)   Platyrrhinus lineatus
(אורוגואי)
(261)Pteropodidae
(262)  Acerodon spp.‎
(למעט המין המנוי בנספח 1)
 
(263) Acerodon jubatus  
(264)  Pteropus spp.‎
(למעט Pteropus brunneus אשר אינו נכלל בנספחי האמנה; ולמעט המינים הנכללים בנספח 1)
 
(265) Pteropus insularis  
(266) Pteropus loochoensis  
(267) Pteropus mariannus  
(268) Pteropus molossinus  
(269) Pteropus pelewensis  
(270) Pteropus pilosus  
(271) Pteropus samoensis  
(272) Pteropus tonganus  
(273) Pteropus ualanus  
(274) Pteropus yapensis  
(275)CINGULATA
(276)Dasypodidae
(277)   (נמחק)
(278)   Cabassous tatouay
(אורוגוואי)
(279)  Chaetophractus nationi
(נקבעה מכסת יצוא של אפס פרטים. רואים בכל הפרטים ממין זה כנכללים בנספח 1)
 
(280) Priodontes maximus  
(281)DASYUROMORPHIA
(282)Dasyuridae
(283) Sminthopsis longicaudata  
(284) Sminthopsis psammophila  
(285)DIPROTODONTIA
(286)Macropodidae
(287)  Dendrolagus inustus 
(288)  Dendrolagus ursinus 
(289) Lagorchestes hirsutus  
(290) Lagostrophus fasciatus  
(291) Onychogalea fraenata  
(292)Phalangeridae
(293)  Phalanger intercastellanus 
(294)  Phalanger mimicus 
(295)  Phalanger orientalis 
(296)  Spilocuscus kraemeri 
(297)  Spilocuscus maculatus 
(298)  Spilocuscus papuensis 
(299)Potoroidae
(300) Bettongia spp.‎  
(301)Vombatidae
(302) Lasiorhinus krefftii  
(303)LAGOMORPHA
(304)Leporidae
(305) Caprolagus hispidus  
(306) Romerolagus diazi  
(307)MONOTREMATA
(308)Tachyglossidae
(309)  Zaglossus spp.‎ 
(310)PERAMELEMORPHIA
(311)Peramelidae
(312) Perameles bougainville  
 Thylacomyidae
(313) Macrotis lagotis  
(314)PERISSODACTYLA
(315)Equidae
(316) Equus africanus
(למעט הזן המבוית הידוע בשם Equus asinus שאינו כלול בנספחי האמנה)
  
(317) Equus grevyi  
(318)  Equus hemionus
(למעט תתי־המין המנויים בנספח 1)
 
(319) Equus hemionus hemionus  
(320) Equus hemionus khur  
(320א) Equus hemionus luteus  
(321)  Equus kiang 
(322) Equus przewalskii  
(323)  Equus zebra hartmannae 
(324)  Equus zebra zebra 
(325)Rhinocerotidae
(326) Rhinocerotidae spp.‎
(למעט תת־המין הנכלל בנספח 2)
  
(327)  Ceratotherium simum simum
)(1) האוכלוסיות של דרום אפריקה ואסווטיני, ובלבד שמדובר במזכרות ציד ובפרטים חיים המועברים ליעדים מאושרים לפי הוראות האמנה וההחלטות מכוחה;
(2) האוכלוסייה של נמיביה, ובלבד שמדובר בפרטים חיים המועברים ליעדים מאושרים לפי הוראות האמנה וההחלטות מכוחה בתחום תפוצת המין הטבעי וההיסטורי באפריקה, למטרות שמירת טבע in-situ בלבד; פרטים שלא מתקיים בהם האמור, רואים אותם כפרטים של מינים הנכללים בנספח 1.)
 
(328)Tapiridae
(329) Tapiridae spp.‎
(למעט המין הנכלל בנספח 2)
  
(330)  Tapirus terrestris 
(331)PHOLIDOTA
(332)Manidae
(333)  Manis spp.‎
(למעט המינים הנכללים בנספח 1)
 
(334) Manis crassicaudata  
(335) Manis culionensis  
(336) Manis gigantea  
(337) Manis javanica  
(338) Manis pentadactyla  
(339) Manis temminckii  
(340) Manis tetradactyla  
(341) Manis tricuspis  
(342)PILOSA
(343)Bradypodidae
(344)  Bradypus pygmaeus 
(345)  Bradypus variegatus 
 (נמחק)
(346)   (נמחק)
(347)Myrmecophagidae
(348)  Myrmecophaga tridactyla 
(349)   Tamandua mexicana
(גואטמלה)
(350)PRIMATES
(351)  PRIMATES spp.‎
(למעט המינים הנכללים בנספח 1)
 
(352)Atelidae
(353) (נמחק)  
(354) Alouatta palliata  
(355) Aouatta pigra  
(356) Ateles geoffroyi frontatus  
(357) Ateles geoffroyi ornatus  
(358) (נמחק)  
(359) Brachyteles arachnoides  
(360) Brachyteles hypoxanthus  
(361) Oreonax flavicauda  
(362)Cebidae
(363) Callimico goeldii  
(364) Callithrix aurita  
(365) Callithrix flaviceps  
(366) Leontopithecus spp.‎  
(367) Saguinus bicolor  
(368) Saguinus geoffroyi  
(369) Saguinus leucopus  
(370) Saguinus martinsi  
(371) Saguinus oedipus  
(372) Saimiri oerstedii  
(373)Cercopithecidae
(374) Cercocebus galeritus  
(375) Cercopithecus diana  
(376) Cercopithecus roloway  
(377) Macaca silenus  
(378) Macaca sylvanus  
(379) Mandrillus leucophaeus  
(380) Mandrillus sphinx  
(381) Nasalis larvatus  
(382) Piliocolobus kirkii  
(383) Piliocolobus rufomitratus  
(384) Presbytis potenziani  
(385) Pygathrix spp.‎  
(386) Rhinopithecus spp.‎  
(387) Semnopithecus ajax  
(388) Semnopithecus dussumieri  
(389) Semnopithecus entellus  
(390) Semnopithecus hector  
(391) Semnopithecus hypoleucos  
(392) Semnopithecus priam  
(393) Semnopithecus schistaceus  
(394) Simias concolor  
(395) Trachypithecus geei  
(396) Trachypithecus pileatus  
(397) Trachypithecus shortridgei  
(398)Cheirogaleidae
(399) Cheirogaleidae spp.‎  
(400)Daubentoniidae
(401) Daubentonia madagascariensis  
(402)Hominidae
(403) Gorilla beringei  
(404) Gorilla gorilla  
(405) Pan spp.‎  
(406) Pongo abelii  
(407) Pongo pygmaeus  
(407א) Pongo tapanuliensis  
(408)Hylobatidae
(409) Hylobatidae spp.‎  
(410)Indriidae
(411) Indriidae spp.‎  
(412)Lemuridae
(413) Lemuridae spp.‎  
(414)Lepilemuridae
(415) Lepilemuridae spp.‎  
(416)Lorisidae
(417) Nycticebus spp.‎  
(418)Pitheciidae
(419) Cacajao spp.‎  
(420) Chiropotes albinasus  
(421)PROBOSCIDEA
(422)Elephantidae
(423) Elephas maximus  
(424) Loxodonta africana
(למעט האוכלוסיות של בוצוואנה, נמיביה, דרום אפריקה וזימבאבואה, אשר נכללות בנספח 2)
  
(425)  Loxodonta africana
(האוכלוסיות של בוצוואנה, נמיביה, דרום אפריקה וזימבאבווה בלבד; כל יתר האוכלוסיות נכללות בנספח 1) – ראה הערה מספר 2
 
(426)RODENTIA
(427)Chinchillidae
(428) Chinchilla spp.‎
(למעט פרטים מהזן המבוית אשר אינם כלולים באמנה)
  
(429)Cuniculidae
(430)   Cuniculus paca
(הונדורס)
(431)Dasyproctidae
(432)   Dasyprocta punctata
(הונדורס)
(433)Erethizontidae
(434)   Sphiggurus mexicanus
(הונדורס)
(435)   Sphiggurus spinosus
(אורוגואי)
(436)Muridae
(437)  Leporillus conditor 
(438)  Pseudomys fieldi 
(439)  Xeromys myoides 
(440)  Zyzomys pedunculatus 
(441)Sciuridae
(442) Cynomys mexicanus  
(443)   Marmota caudata
(הודו)
(444)   Marmota himalayana
(הודו)
(445)  Ratufa spp.‎ 
(446)   (נמחק)
(447)SCANDENTIA
(448)  SCANDENTIA spp.‎
(כל המינים בסדרה נכללים בנספח 2)
 
(449)SIRENIA
(450)Dugongidae
(451) Dugong dugon  
(452)Trichechidae
(453) Trichechus inunguis  
(454) Trichechus manatus  
(455) Trichechus senegalensis  
(456)CLASS AVES
(457)ANSERIFORMES
(458)Anatidae
(459) Anas aucklandica  
(460)  Anas bernieri 
(461) Anas chlorotis  
(462)  Anas formosa 
(463) Anas laysanensis  
(464) Anas nesiotis  
(465) Asacornis scutulata  
(466)  Branta canadensis leucopareia 
(467)  Branta ruficollis 
(468) Branta sandvicensis  
(469)  Coscoroba coscoroba 
(470)  Cygnus melanocoryphus 
(471)  Dendrocygna arborea 
(472)   Dendrocygna autumnalis
(הונדורס)
(473)   Dendrocygna bicolor
(הונדורס)
(474)  Oxyura leucocephala 
(475) Rhodonessa caryophyllacea  
(476)  Sarkidiornis melanotos 
(477)APODIFORMES
(478)Trochilidae
(479)  Trochilidae spp.‎
(למעט המין הנכלל בנספח 1)
 
(480) Glaucis dohrnii  
(481)CHARADRIIFORMES
(482)Burhinidae
(483)   Burhinus bistriatus
(גוואטמלה)
(484)Laridae
(485) Larus relictus  
(486)Scolopacidae
(487) Numenius borealis  
(488) Numenius tenuirostris  
(489) Tringa guttifer  
(490)CICONIIFORMES
(491)Balaenicipitidae
(492)  Balaeniceps rex 
(493)Ciconiidae
(494) Ciconia boyciana  
(495)  Ciconia nigra 
(496) Jabiru mycteria  
(497) Mycteria cinerea  
(498)Phoenicopteridae
(499)  Phoenicopteridae spp.‎ 
(500)Threskiornithidae
(501)  Eudocimus ruber 
(502)  Geronticus calvus 
(503) Geronticus eremita  
(504) Nipponia nippon  
(505)  Platalea leucorodia 
(506)COLUMBIFORMES
(507)Columbidae
(508) Caloenas nicobarica  
(509) Ducula mindorensis  
(510)  Gallicolumba luzonica 
(511)  Goura spp.‎ 
(512)   Nesoenas mayeri
(מאוריציוס)
(513)CORACIIFORMES
(514)Bucerotidae
(515)  Aceros spp.‎
(למעט המין הנכלל בנספח 1)
 
(516) Aceros nipalensis  
(517)  Anorrhinus spp.‎ 
(518)  Anthracoceros spp.‎ 
(519)  Berenicornis spp.‎ 
(520)  Buceros spp.‎
(למעט המין הנכלל בנספח 1)
 
(521) Buceros bicornis  
(522)  Penelopides spp.‎ 
(523) Rhinoplax vigil  
(524)  Rhyticeros spp.‎
(למעט המין הנכלל בנספח 1)
 
(525) Rhyticeros subruficollis  
(526)CUCULIFORMES
(527)Musophagidae
(528)  Tauraco spp.‎ 
(529)FALCONIFORMES
(530)  FALCONIFORMES spp.‎
(למעט: (1) המינים הנכללים בנספחים 1 ו־3; (2) המינים ,Caraca lutosa‏, Cathartes aura‏, Cathartes burrovianus‏, Cathartes melambrotus‏, Coragyps atratus אשר אינם נכללים באמנה)
 
(531)Accipitridae
(532) Aquila adalberti  
(533) Aquila heliaca  
(534) Chondrohierax wilsonii  
(535) Haliaeetus albicilla  
(536) Harpia harpyja  
(537) Pithecophaga jefferyi  
(538)Cathartidae
(539) Gymnogyps californianus  
(540)   Sarcoramphus papa
(הונדורס)
(541) Vultur gryphus  
(542)Falconidae
(543) Falco araeus  
(544) Falco jugger  
(545) Falco newtoni
(אוכלוסיית סיישל בלבד)
  
(546) (נמחק)  
(547) Falco peregrinus  
(548) Falco punctatus  
(549) Falco rusticolus  
(550)GALLIFORMES
(551)Cracidae
(552)   Crax alberti
(קולומביה)
(553) Crax blumenbachii  
(554)   Crax daubentoni
(קולומביה)
(555)   Crax globulosa
(קולומביה)
(556)   Crax rubra
(הונדורס, גואטמלה וקולומביה)
(557) Mitu mitu  
(558) Oreophasis derbianus  
(559)   Ortalis vetula
(הונדורס, גואטמלה)
(560)   Pauxi pauxi
(קולומביה)
(561) Penelope albiopennis  
(562)   Penelope purpurascens
(הונדורס)
(563)   Penelopina nigra
(גואטמלה)
(564) Pipile jacutinga  
(565) Pipile pipile  
(566)Megapodiidae
(567) Macrocephalon maleo  
(568)Phasianidae
(569)  Argusianus argus 
(570) Catreus wallichii  
(571) Colinus virginianus ridgwayi  
(572) Crossoptilon crossoptilon  
(573) Crossoptilon mantchuricum  
(574)  Gallus sonneratii 
(575)  Ithaginis cruentus 
(576) Lophophorus impejanus  
(577) Lophophorus lhuysii  
(578) Lophophorus sclateri  
(579) Lophura edwardsi  
(580)   Lophura leucomelanos
(פקיסטן)
(581) Lophura swinhoii  
(582)   Meleagris ocellata
(גואטמלה)
(583)   Pavo Cristatus
(פקיסטן)
(584)  Pavo muticus 
(585)  Polyplectron bicalcaratum 
(586)  Polyplectron germaini 
(587)  Polyplectron malacense 
(588) Polyplectron napoleonis  
(589)  Polyplectron schleiermacheri 
(590)   Pucrasia macrolopha
(פקיסטן)
(591) Rheinardia ocellata  
(592) Syrmaticus ellioti  
(593) Syrmaticus humiae  
(594) Syrmaticus mikado  
(594א)  Syrmaticus reevesii 
(595) Tetraogallus caspius  
(596) Tetraogallus tibetanus  
(597) Tragopan blythii  
(598) Tragopan caboti  
(599) Tragopan melanocephalus  
(600)   Tragopan satyra
(נפאל)
(601) Tympanuchus cupido attwateri  
(602)GRUIFORMES
(603)Gruidae
(604)  Gruidae spp.‎
(למעט המינים הנכללים בנספח 1)
 
(604א) Antigone canadensis nesiotes  
(604ב) Antigone canadensis pulla  
(604ג) Antigone vipio  
(604ד) Balearica pavonina  
(605) Grus americana  
(606) (נמחק)  
(607) (נמחק)  
(608) Grus japonensis  
(609) (נמחק)  
(610) Grus monacha  
(611) Grus nigricollis  
(611א) Leucogeranus leucogeranus  
(612) (נמחק)  
(613)Otididae
(614)  Otididae spp.‎
(למעט המינים הנכללים בנספח 1)
 
(615) Ardeotis nigriceps  
(616) Chlamydotis macqueenii  
(617) Chlamydotis undulata  
(618) Houbaropsis bengalensis  
(619)Rallidae
(620) Hypotaenidia sylvestris  
(621)Rhynochetidae
(622) Rhynochetos jubatus  
(623)PASSERIFORMES
(623א)Alaudidae
(623ב)   Alauda arvensis
(אוקראינה) (אוכלוסיית אוקראינה בלבד)
(623ג)   Galerida cristata
(אוקראינה) (אוכלוסיית אוקראינה בלבד)
(623ד)   Lullula arborea
(אוקראינה) (אוכלוסיית אוקראינה בלבד)
(623ה)   Melanocoryp-ha calandra
(אוקראינה) (אוכלוסיית אוקראינה בלבד)
(624)Atrichornithidae
(625) Atrichornis clamosus  
(626)Cotingidae
(627)   Cephalopterus ornatus
(קולומביה)
(628)   Cephalopterus penduliger
(קולומביה)
(629) Cotinga maculate  
(630)  Rupicola spp.‎ 
(631) Xipholena atropurpurea  
(632)Emberizidae
(632א)   Emberiza citrinella
(אוקראינה) (אוכלוסיית אוקראינה בלבד)
(632ב)   Emberiza hortulana
(אוקראינה) (אוכלוסיית אוקראינה בלבד)
(633)  Gubernatrix cristata 
(633א)   Melopyrrha nigra
(קובה)
(634)  Paroaria capitata 
(635)  Paroaria coronata 
(636)  Tangara fastuosa 
(636א)   Tiaris canorus
(קובה)
(637)Estrildidae
(638)  Amandava formosa 
(639)  Lonchura oryzivora 
(640)  Poephila cincta cincta 
(641)Fringillidae
(641א)   Carduelis cannabina
(אוקראינה) (אוכלוסיית אוקראינה בלבד)
(641ב)   Carduelis carduelis
(אוקראינה) (אוכלוסיית אוקראינה בלבד)
(642) Carduelis cucullata  
(642א)   Carduelis flammea
(אוקראינה) (אוכלוסיית אוקראינה בלבד)
(642ב)   Carduelis hornemanni
(אוקראינה) (אוכלוסיית אוקראינה בלבד)
(642ג)   Carduelis spinus
(אוקראינה) (אוכלוסיית אוקראינה בלבד)
(643)  Carduelis yarrellii 
(643א)   Carpodacus erythrinus
(אוקראינה) (אוכלוסיית אוקראינה בלבד)
(643ב)   Loxia curvirostra
(אוקראינה) (אוכלוסיית אוקראינה בלבד)
(643ג)   Pyrrhula pyrrhula
(אוקראינה) (אוכלוסיית אוקראינה בלבד)
(643ד)   Serinus serinus
(אוקראינה) (אוכלוסיית אוקראינה בלבד)
(644)Hirundinidae
(645) Pseudochelidon sirintarae  
(646)Icteridae
(647) Xanthopsar flavus  
(648)Meliphagidae
(649)  Lichenostomus melanops cassidix 
(650)Muscicapidae
(651)   Acrocephalus rodericanus
(מאוריציוס)
(651א)  Copsychus malabaricus 
(652)  Cyornis ruckii 
(653)  Dasyornis broadbenti litoralis 
(654)  Dasyornis longirostris 
(654א)   Erithacus rubecula
(אוקראינה) (אוכלוסיית אוקראינה בלבד)
(654ב)   Ficedula parva
(אוקראינה) (אוכלוסיית אוקראינה בלבד)
(655)  Garrulax canorus 
(656)  Garrulax taewanus 
(656א)   Hippolais icterina
(אוקראינה) (אוכלוסיית אוקראינה בלבד)
(657)  Leiothrix argentauris 
(658)  Leiothrix lutea 
(659)  Liocichla omeiensis 
(659א)   Luscinia svecica
(אוקראינה) (אוכלוסיית אוקראינה בלבד)
(659ב)   Luscinia luscinia
(אוקראינה) (אוכלוסיית אוקראינה בלבד)
(659ג)   Luscinia megarhynchos
(אוקראינה) (אוכלוסיית אוקראינה בלבד)
(659ד)   Luscinia saxatilis
(אוקראינה) (אוכלוסיית אוקראינה בלבד)
(660) Picathartes gymnocephalus  
(661) Picathartes oreas  
(661א)   Sylvia atricapilla
(אוקראינה) (אוכלוסיית אוקראינה בלבד)
(661ב)   Sylvia borin
(אוקראינה) (אוכלוסיית אוקראינה בלבד)
(661ג)   Sylvia curruca
(אוקראינה) (אוכלוסיית אוקראינה בלבד)
(661ד)   Sylvia nisoria
(אוקראינה) (אוכלוסיית אוקראינה בלבד)
(662)   Terpsiphone bourbonnensis
(מאוריציוס)
(662א)   Turdus merula
(אוקראינה) (אוכלוסיית אוקראינה בלבד)
(662ב)   Turdus philomelos
(אוקראינה) (אוכלוסיית אוקראינה בלבד)
(662ג)Oriolidae
(662ד)   Oriolus oriolus
(אוקראינה) (אוכלוסיית אוקראינה בלבד)
(663)Paradisaeidae
(664)  Paradisaeidae spp.‎ 
664א)Paridae   
(664ב)   Parus ater
(אוקראינה) (אוכלוסיית אוקראינה בלבד)
(665)Pittidae
(666)  Pitta guajana 
(667) Pitta gurneyi  
(668) Pitta kochi  
(669)  Pitta nympha 
(670)Pycnonotidae
(671) Pycnonotus zeylanicus  
(672)Sturnidae
(673)  Gracula religiosa 
(674) Leucopsar rothschildi  
(674א)Troglodytidae
(674ב)   Troglodytes troglodytes
(אוקראינה) (אוכלוסיית אוקראינה בלבד)
(675)Zosteropidae
(676) Zosterops albogularisi  
(677)PELECANIFORMES
(678)Fregatidae
(679) Fregata andrewsi  
(680)Pelecanidae
(681) Pelecanus crispus  
(682)Sulidae
(683) Papasula abbotti  
(684)PICIFORMES
(685)Capitonidae
(686)   Semnornis ramphastinus
(קולומביה)
(687)Picidae
(688) Dryocopus javensis richrdsi  
(689)Ramphastidae
(690)   Baillonius bailloni
(ארגנטינה)
(691)  Pteroglossus aracari 
(692)   Pteroglossus castanotis
(ארגנטינה)
(693)  Pteroglossus viridis 
(694)   Ramphastos dicolorus
(ארגנטינה)
(695)  Ramphastos sulfuratus 
(696)  Ramphastos toco 
(697)  Ramphastos tucanus 
(698)  Ramphastos vitellinusi 
(699)   Selenidera maculirostris
(ארגנטינה)
(700)PODICIPEDIFORMES
(701)Podicipedidae
(702) Podilymbus gigas  
(703)PROCELLARIIFORMES
(704)Diomedeidae
(705)  Phoebastria albatrus 
(706)PSITTACIFORMES
(707)  PSITTACIFORMES spp.‎
(למעט המינים הנכללים בנספח 1, ולמעט המינים: Agapornis roseicollis‏, Melopsittacus undulatus‏, Nymphicus hollandicus‏, Psittacula krameri, שאינם כלולים בנספחי האמנה)
 
(708)Cacatuidae
(709) Cacatua goffini  
(710) Cacatua haematuropygia  
(711) Cacatua moluccensis  
(712) Cacatua sulphurea  
(713) Probosciger aterrimus  
(714)Loriidae
(715) Eos histrio  
(716) Vini ultramarina  
(717)Psittacidae
(718) Amazona arausiaca  
(719) Amazona auropalliata  
(720) Amazona barbadensis  
(721) Amazona brasiliensis  
(722) Amazona finschi  
(723) Amazona guildingii  
(724) Amazona imperialis  
(725) Amazona leucocephala  
(726) Amazona oratrix  
(727) Amazona pretrei  
(728) Amazona rhodocorytha  
(729) Amazona tucumana  
(730) Amazona versicolor  
(731) Amazona vinacea  
(732) Amazona viridigenalis  
(733) Amazona vittata  
(734) Anodorhynchus spp.‎  
(735) Ara ambiguous  
(736) Ara glaucogularis  
(737) Ara macao  
(738) Ara militaris  
(739) Ara rubrogenys  
(740) Cyanopsitta spixii  
(741) Cyanoramphus cookii  
(742) Cyanoramphus forbesi  
(743) Cyanoramphus novaezelandiae  
(744) Cyanoramphus saisseti  
(745) Cyclopsitta diophthalma coxeni  
(746) Eunymphicus cornutus  
(747) Guarouba guarouba  
(748) Neophema chrysogaster  
(749) Ognorhynchus icterotis  
(749א) Pezoporus flaviventris  
(750) Pezoporus occidentalis  
(751) Pezoporus wallicus  
(752) Pionopsitta pileata  
(753) Primolius couloni  
(754) Primolius maracana  
(755) Psephotellus chrysopterygius  
(756) Psephotellus dissimilis  
(757) Psephotellus pulcherrimus  
(758) Psittacula echo  
(759) Psittacus erithacus  
(760) Pyrrhura cruentata  
(761) Rhynchopsitta spp.‎  
(762) Strigops habroptilus  
(763)RHEIFORMES
(764)Rheidae
(765) Pterocnemia pennata
(למעט תת־המין הנכלל בנספח 2)
  
(766)  Pterocnemia pennata pennata 
(767)  Rhea americana 
(768)SPHENISCIFORMES
(769)Spheniscidae
(770)  Spheniscus demersus 
(771) Spheniscus humboldti  
(772)STRIGIFORMES
(773)  STRIGIFORMES spp.‎
(למעט Sceloglaux albifacies ולמעט המינים הנכללים בנספח 1)
 
(774)Strigidae
(775) Heteroglaux blewitti  
(776) Mimizuku gurneyi  
(777) Ninox natalis  
(778)  (נמחק) 
(779)Tytonidae
(780) Tyto soumagnei  
(781)STRUTHIONIFORMES
(782)Struthionidae
(783) Struthio camelus
(האוכלוסיות של אלג׳יריה, בורקינה פסו, קמרון, הרפובליקה של מרכז אפריקה, צ׳אד, מאלי, מאוריטניה, מרוקו, ניג׳ר, ניגריה, סנגל וסודן בלבד. יתר האוכלוסיות אינן נכללות בנספחי האמנה)
  
(784)TINAMIFORMES
(785)Tinamidae
(786) Tinamus solitaries  
(787)TROGONIFORMES
(788)Trogonidae
(789) Pharomachrus mocinno  
(790)CLASS REPTILIA
(791)CROCODYLIA
(792)  CROCODYLIA spp.‎
(למעט המינים הנכללים בנספח 1)
 
(793)Alligatoridae
(794) Alligator sinensis  
(795) Caiman crocodilus apaporiensis  
(796) Caiman latirostris
(למעט האוכלוסיות הנכללות בנספח 2 המפורטות להלן: (1) האוכלוסייה של ארגנטינה; (2) האוכלוסייה של ברזיל, עם מכסה של אפס פרטים מהבר למטרות מסחריות)
  
(797) Melanosuchus niger
(למעט האוכלוסיות הנכללות בנספח 2 המפורטות להלן: (1) האוכלוסייה של ברזיל; (2) האוכלוסייה של אקוודור, עם מכסה של אפס פרטים מהבר למטרות מסחריות)
  
(798)Crocodylidae
(799) Crocodylus acutus
(למעט אוכלוסיות אלה הנכללות בנספח 2 – (1) האוכלוסיות בקולומביה של: (א) המחוז לניהול אינטגרטיבי של המנגרובים של מפרץ Cispata; (ב) Tinajones; (ג) La Balsa והשטחים המקיפים אותה במחלקת Córdoba‏; (2) האוכלוסייה של קובה; (3) האוכלוסייה של מקסיקו, עם מכסה של אפס פרטים מהבר למטרות מסחריות)
  
(800) Crocodylus cataphractus  
(801) Crocodylus intermedius  
(802) Crocodylus mindorensis  
(803) Crocodylus moreletii
(למעט אוכלוסיות אלה הנכללות בנספח 2: (1) האוכלוסיה של מקסיקו; (2) האוכלוסיה של בליז, עם מכסה של אפס פרטים מהבר למטרות מסחריות)
  
(804) Crocodylus niloticus
(למעט האוכלוסיות של בוצוואנה, מצרים [עם מכסה של אפס פרטים מהבר למטרות מסחריות], אתיופיה, קניה, מדגסקר, מלאווי, מוזמביק, נמיביה, דרום אפריקה, אוגנדה, טנזניה [עם מכסה שנתית של לא יותר מ־1600 פרטים מהבר, כולל מזכרות ציד ופרטים שמקורם בחוות גידול], זמביה וזימבבוואה הנכללות בנספח 2)
  
(805) Crocodylus palustris  
(806) Crocodylus porosus
(למעט האוכלוסיות הנכללות בנספח 2 המפורטות להלן: (1) אוסטרליה; (2) אינדונזיה; (3) מלזיה [שמקורם באיסוף מהבר במדינת Sarawak בלבד, ועם מכסה של אפס פרטים מהבר למטרות מסחריות במדינות האחרות של מלזיה (שהן Sabah וחצי האי של מלזיה)]; (4) פפואה גינאה החדשה; (5) פיליפינים [אוכלוסיית איי Palawan בלבד, עם מכסה של אפס פרטים מהבר למטרות מסחריות])
  
(807) Crocodylus rhombifer  
(808) Crocodylus siamensis  
(809) Osteolaemus tetraspis  
(810) Tomistoma schlegelii  
(811)Gavialidae
(812) Gavialis gangeticus  
(813)RHYNCHOCEPHALIA
(814)Sphenodontidae
(815) Sphenodon spp.‎  
(816)SAURIA
(817)Agamidae
(817א)  Ceratophora aspera
(עם מכסה של אפס פרטים ליצוא מהבר למטרות מסחריות)
 
(817ב) Ceratophora erdeleni  
(817ג) Ceratophora karu  
(817ד)  Ceratophora stoddartii
(עם מכסה של אפס פרטים ליצוא מהבר למטרות מסחריות)
 
(817ה) Ceratophora tennentii  
(817ו) Cophotis ceylanica  
(817ז) Cophotis dumbara  
(817ח)  Lyriocephalus scutatus
(עם מכסה של אפס פרטים ליצוא מהבר למטרות מסחריות)
 
(817ט)   Calotes ceylonensis
(סרי לנקה)
(817י)   Calotes desilvai
(סרי לנקה)
(817יא)   Calotes liocephalus
(סרי לנקה)
(817יב)   Calotes liolepis
(סרי לנקה)
(817יג)   Calotes manamendrai
(סרי לנקה)
(817יד)   Calotes nigrilabris
(סרי לנקה)
(817טו)   Calotes pethiyagodai
(סרי לנקה)
(817טז)   Ctenophorus spp.‎
(אוסטרליה)
(817יז)   Intellagama spp.‎
(אוסטרליה)
(817יח)  Physignathus cocincinus 
(818)  Saara spp.‎ 
(818א)   Tympanocryptis spp.‎
(אוסטרליה)
(819)  Uromastyx spp.‎ 
(819א)Anguidae
(820)  Abronia spp.‎
(למעט המינים הנכללים בנספח 1. לגבי המינים המפורטים להלן נקבעה מכסה של אפס פרטים מהבר:
1. Abronia aurita‏,
2. A. gaiophantasma‏,
3. A. montecristoi‏,
4. A. salvadorensis‏,
5. A. vasconcelosii)
 
(821)(נמחק)
(822) Abronia anzuetoi  
(823) Abronia campbelli  
(824) Abronia fimbriata  
(825) Abronia frosti  
(826) Abronia meledona  
(827)Chamaeleonidae
(828)  Archaius spp.‎ 
(829)  Bradypodion spp.‎ 
(830)  Brookesia spp.‎
(למעט המין הנכלל בנספח 1)
 
(831) Brookesia perarmata  
(832)  Calumma spp.‎ 
(833)  Chamaeleo spp.‎ 
(834)  Furcifer spp.‎ 
(835)  Kinyongia spp.‎ 
(836)  Nadzikambia spp.‎ 
(836א)  Palleon spp.‎ 
(837)  Rhampholeon spp.‎ 
(838)  Rieppeleon spp.‎ 
(839)  Trioceros spp.‎ 
(840)Cordylidae
(841)  Cordylus spp.‎ 
(842)  Hemicordylus spp.‎ 
(843)  Karusaurus spp.‎ 
(844)  Namazonurus spp.‎ 
(845)  Ninurta spp.‎ 
(846)  Ouroborus spp.‎ 
(847)  Pseusocordylus spp.‎ 
(848)  Smaug spp.‎ 
(848א)Eublepharidae
(848ב)  Goniurosaurus spp.‎
(למעט המינים המקומיים של יפן)
 
(848ג)   Goniurosaurus kuroiwae [הערה #18]
(יפן)
(848ד)   Goniurosaurus orientalis [הערה #18]
(יפן)
(848ה)   Goniurosaurus sengokui [הערה #18]
(יפן)
(848ו)   Goniurosaurus splendens [הערה #18]
(יפן)
(848ז)   Goniurosaurus toyamai [הערה #18]
(יפן)
(848ח)   Goniurosaurus yamashinae [הערה #18]
(יפן)
(849)Gekkonidae
(849א)   Carphodactylus spp.‎
(אוסטרליה)
(850) Cnemaspis psychedelica  
(850א)  Cyrtodactylus jeyporensis 
(851)   Dactylocnemis spp.‎
(ניו זילנד)
(851א)  Gekko gecko 
(851ב) Gonatodes daudini  
(852)   Hoplodactylus spp.‎
(ניו זילנד)
(853) Lygodactylus williamsi  
(854)   Mokpirirakau spp.‎
(ניו זילנד)
(855)  Nactus serpensinsula 
(856)  Naultinus spp.‎ 
(856א)  Paroedura androyensis 
   Nephrurus spp.‎
(אוסטרליה)
(856ב)   Orraya spp.‎
(אוסטרליה)
(856ג)  Paroedura androyensis 
(857)  Paroedura masobe 
(858)  Phelsuma spp.‎ 
(858א)   Phyllurus spp.‎
(אוסטרליה)
(858ב)  Rhoptropella spp.‎ 
(859)  Rhoptropella spp.‎
    Saltuarius spp.‎
(אוסטרליה)
(859א)   Sphaerodactylus armasi
(קובה)
(859ב)   Sphaerodactylus celicara
(קובה)
(859ג)   Sphaerodactylus dimorphicus
(קובה)
(859ד)   Sphaerodactylus intermedius
(קובה)
(859ה)   Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi
(קובה)
(859ו)   Sphaerodactylus nigropunctatus granti
(קובה)
(859ז)   Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus
(קובה)
(859ח)   Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal
(קובה)
(859ט)   Sphaerodactylus nigropunctatus strategus
(קובה)
(859י)   Sphaerodactylus notatus atactus
(קובה)
(859יא)   Sphaerodactylus oliveri
(קובה)
(859יב)   Sphaerodactylus pimienta
(קובה)
(859יג)   Sphaerodactylus ruibali
(קובה)
(859יד)   Sphaerodactylus siboney
(קובה)
(859טו)   Sphaerodactylus torrei
(קובה)
(859טז)   Strophurus spp.‎
(אוסטרליה)
(859יז)  Tarentola chazaliae 
(860)   Toropuku spp.‎
(ניו זילנד)
(861)   Tukutuku spp.‎
(ניו זילנד)
(861א)   Underwoodisaurus spp.‎
(אוסטרליה)
(862)  Uroplatus spp.‎ 
(862א)   Uvidicolus spp.‎
(אוסטרליה)
(863)   Woodworthia spp.‎
(ניו זילנד)
(864)Helodermatidae
(865)  Heloderma spp.‎
(למעט תת־המין הנכלל בנספח 1)
 
(866) Heloderma horridum charlesbogerti  
(867)Iguanidae
(868)  Amblyrhynchus cristatus 
(869) Brachylophus spp.‎  
(870)  Conolophus spp.‎ 
(870א)  Ctenosaura spp.‎ 
(871)  (נמחק) 
(872)  (נמחק) 
(873)  (נמחק) 
(874)  (נמחק) 
(875) Cyclura spp.‎  
(876)  Iguana spp.‎ 
(877)  (נמחק) 
(878)  (נמחק) 
(879)  (נמחק) 
(880)  (נמחק) 
(881) Sauromalus varius  
(882)Lacertidae
(883) Gallotia simonyi  
(884)  Podarcis lilfordi 
(885)  Podarcis pityusensis 
(886)Lanthanotidae
(886א)  Lanthanotidae spp.‎
(נקבעה מכסת ייצוא של אפס פרטים מהבר למטרות מסחריות)
 
(886ב)Phrynosomatidae
(886ג)  Phrynosoma spp.‎ 
(887)  (נמחק) 
(887א)Polychrotidae
(887ב)   Anolis agueroi
(קובה)
(887ג)   Anolis baracoae
(קובה)
(887ד)   Anolis barbatus
(קובה)
(887ה)   Anolis chamaeleonides
(קובה)
(887ו)   Anolis equestris
(קובה)
(887ז)   Anolis guamuhaya
(קובה)
(887ח)   Anolis luteogularis
(קובה)
(887ט)   Anolis pigmaequestris
(קובה)
(887י)   Anolis porcus
(קובה)
(888)Scincidae
(889)  Corucia zebrata 
(889א)   Egernia spp.‎
(אוסטרליה)
(889ב)  Tiliqua adelaidensis 
(889ג)   Tiliqua multifasciata
(אוסטרליה)
(889ד)   Tiliqua nigrolutea
(אוסטרליה)
(889ה)   Tiliqua occipitalis
(אוסטרליה)
(889ו)   Tiliqua rugose
(אוסטרליה)
(889ז)   Tiliqua scincoides intermedia
(אוסטרליה)
(889ח)   Tiliqua scincoides scincoides
(אוסטרליה)
(890)Teiidae
(891)  Crocodilurus amazonicus 
(892)  Dracaena spp.‎ 
(893)  Salvator spp.‎ 
(894)  Tupinambis spp.‎ 
(895)Varanidae
(896)  Varanus spp.‎
(למעט המינים הנכללים בנספח 1)
 
(897) Varanus bengalensis  
(898) Varanus flavescens  
(899) Varanus griseus  
(900) Varanus komodoensis  
(901) Varanus nebulosus  
(902)Xenosauridae
(903) Shinisaurus crocodilurus  
(904)SERPENTES
(905)Boidae
(906)  Boidae spp.‎
(למעט המינים הנכללים בנספח 1)
 
(907) Acrantophis spp.‎  
(908) Boa constrictor occidentalis  
(909) (נמחק)  
(910) Chilabothrus monensis  
(911) Chilabothrus subflavus  
(912) Sanzinia madagascariensis  
(913)Bolyeriidae
(914)  Bolyeriidae spp.‎
(למעט המינים הנכללים בנספח 1)
 
(915) Bolyeria multocarinata  
(916) Casarea dussumieri  
(917)Colubridae
(918)   Atretium schistosum
(הודו)
(919)   Cerberus rynchops
(הודו)
(920)  Clelia clelia 
(921)  Cyclagras gigas 
(922)  Elachistodon westermanni 
(923)  Ptyas mucosus 
(924)   Xenochrophis piscator
(הודו)
(925)   Xenochrophis schurrenbergeri
(הודו)
(926)   Xenochrophis tytleri
(הודו)
(927)Elapidae
(928)  Hoplocephalus bungaroides 
(929)   Micrurus diastema
(הונדורס)
(930)   Micrurus nigrocinctus
(הונדורס)
(931)   Micrurus ruatanus
(הונדורס)
(932)  Naja atra 
(933)  Naja kaouthia 
(934)  Naja mandalayensis 
(935)  Naja naja 
(936)  Naja oxiana 
(937)  Naja philippinensis 
(938)  Naja sagittifera 
(939)  Naja samarensis 
(940)  Naja siamensis 
(941)  Naja sputatrix 
(942)  Naja sumatrana 
(943)  Ophiophagus Hannah 
(944)Loxocemidae
(945)  Loxocemidae spp.‎ 
(946)Pythonidae
(947)  Pythonidae spp.‎
(למעט המין הנכלל בנספח 1)
 
(948) Python molurus  
(949)Tropidophiidae
(950)  Tropidophiidae spp.‎ 
(951)Viperidae
(952)  Atheris desaixi 
(953)  Bitis worthingtoni 
(953א)   Crotalus durissus
(הונדורס)
(953ב)   Crotalus russelii
(הודו)
(953ג)   Crotalus palaestinae
(ישראל)
(953ד)  Montivipera wagneri 
(953ה)  Protobothrops mangshanensis 
(954)   (נמחק)
(954א)  Pseudocerastes urarachnoides 
(955)  (נמחק) 
(956) Vipera ursinii
(האוכלוסיה של אירופה בלבד; למעט האוכלוסיה בשטחה של ברית המועצות לשעבר, שאינה נכללת בנספחי האמנה)
  
(957)  (נמחק) 
(958)TESTUDINES
(959)Carettochelyidae
(960)  Carettochelys insculpta 
(961)Chelidae
(962)  Chelodina mccordi
(נקבעה מכסת יצוא של אפס פרטים מהבר)
 
(962א)  Chelus fimbriatus (הכולל גם את Chelus orinocensis) 
(963) Pseudemydura umbrina  
(964)Cheloniidae
(965) Cheloniidae spp.‎  
(966)Chelydridae
(967)  Chelydra serpentina 
(968)  Macrochelys temminckii 
(969)Dermatemydidae
(970)  Dermatemys mawii 
(971)Dermochelyidae
(972) Dermochelys coriacea  
(973)Emydidae
(974)  Clemmys guttata 
(975)  Emydoidea blandingii 
(975א)   Emys orbicularis
(אוקראינה) (אוכלוסיית אוקראינה בלבד)
(976)  Glyptemys insculpta 
(977) Glyptemys muhlenbergi  
(978)   Graptemys spp.‎
(למעט המינים הרשומים בנספח 2) (ארצות הברית)
(978א)  Graptemys barbouri 
(978ב)  Graptemys ernsti 
(978ג)  Graptemys gibbonsi 
(978ד)  Graptemys pearlensis 
(978ה)  Graptemys pulchra 
(979)  Malaclemys terrapin 
(980)  Terrapene spp.‎
(למעט המין הנכלל בנספח 1)
 
(981) Terrapene Coahuila  
(982)Geoemydidae
(983) Batagur affinis  
(984) Batagur baska  
(985)  Batagur borneoensis
(נקבעה מכסת ייצוא של אפס פרטים מהבר למטרות מסחריות)
 
(986)  Batagur dhongoka 
(987) Batagur kachuga  
(988)  Batagur trivittata
(נקבעה מכסת ייצוא של אפס פרטים מהבר למטרות מסחריות)
 
(989)  Cuora spp.‎
(למעט המינים הנכללים בנספח 1; נקבעה מכסת ייצוא של אפס פרטים מהבר למטרות מסחריות של המינים Cuora aurocapitata‏, C. flavomarginata‏, C. mccordi‏, C. mouhotii‏, C. pani‏, C. trifasciata‏, C. yunnanensis‏ ו־C. zhoui)
 
(989א) Cuora bourreti  
(989א1) Cuora galbinifrons  
(989ב) Cuora picturata  
(990)  Cyclemys spp.‎ 
(991) Geoclemys hamiltonii  
(992)  Geoemyda japonica 
(993)  Geoemyda spengleri 
(994)  Hardella thurjii 
(995)  Heosemys annandalii
(נקבעה מכסת ייצוא של אפס פרטים מהבר למטרות מסחריות)
 
(996)  Heosemys depressa
(נקבעה מכסת ייצוא של אפס פרטים מהבר למטרות מסחריות)
 
(997)  Heosemys grandis 
(998)  Heosemys spinosa 
(999)  Leucocephalon yuwonoi 
(999א)  Malayemys khoratensis 
(1000)  Malayemys macrocephala 
(1001)  Malayemys subtrijuga 
(1002) Mauremys annamensis  
(1003)   Mauremys iversoni
(סין)
(1004)  Mauremys japonica 
(1005)   Mauremys megalocephala
(סין)
(1006)  Mauremys mutica 
(1007)  Mauremys nigricans 
(1008)   Mauremys pritchardi
(סין)
(1009)   Mauremys reevesii
(סין)
(1010)   Mauremys sinensis
(סין)
(1011) Melanochelys tricarinata  
(1012)  Melanochelys trijuga 
(1013) Morenia ocellata  
(1014)  Morenia petersi 
(1015)  Notochelys platynota 
(1016)   Ocadia glyphistoma
(סין)
(1017)   Ocadia philippeni
(סין)
(1018)  Orlitia borneensis
(נקבעה מכסת ייצוא של אפס פרטים מהבר למטרות מסחריות)
 
(1019)  Pangshura spp.‎
(למעט המין המנוי בנספח 1)
 
(1020) Pangshura tecta  
(1020א) Rhinoclemm spp.‎  
(1021)  Sacalia bealei 
(1022)   Sacalia pseudocellata
(סין)
(1023)  Sacalia quadriocellata 
(1024)  Siebenrockiella crassicollis 
(1025)  Siebenrockiella leytensis 
(1026)  Vijayachelys silvatica 
(1027)Kinosternidae
(1027א)  Claudius angustatus
(1027ב)  Kinosternon spp.‎ (למעט המינים הרשומים בנספח 1) 
(1027ג) Kinosternon cora‎  
(1027ד) Kinosternon vogti‎  
(1027ה)  Staurotypus salvinii
(1027ו)  Staurotypus triporcatus 
(1027ז)  Sternotherus spp.‎ 
(1028)Platysternidae
(1029) Platysternidae spp.‎  
(1030)Podocnemididae
(1031)  Erymnochelys madagascariensis 
(1032)  Peltocephalus dumerilianus 
(1033)  Podocnemis spp.‎ 
(1034)Testudinidae
(1035)  Testudinidae spp.‎
(למעט המינים הנכללים בנספח 1 לגבי פרטים מהמין Centrochelys sulcata שהועברו מהבר בעיקר למטרות מסחריות, נקבעה מכסת ייצוא של אפס פרטים)
 
(1036) Astrochelys radiate  
(1037) Astrochelys yniphora Chelonoidis nigra  
(1038) 
(1038א) Geochelone elegans  
(1039) Geochelone platynota  
(1040) Gopherus flavomarginatus  
(1040א) Malacochersus tornieri  
(1041) Psammobates geometricus  
(1042) Pyxis arachnoides  
(1043) Pyxis planicauda  
(1044) Testudo kleinmanni  
(1045)Trionychidae
(1046)  Amyda cartilaginea 
(1047)   (נמחק)
(1048)   (נמחק)
(1049)   (נמחק)
(1049א)  Apalone spp.‎
(למעט תת־המינים הכלולים בנספח 1)
 
(1050) Apalone spinifera atra  
(1051)  Chitra spp.‎
(למעט המינים הנכללים בנספח 1)
 
(1052) Chitra chitra  
(1053) Chitra vandijki  
(1054)  Cyclanorbis elegans 
(1055)  Cyclanorbis senegalensis 
(1056)  Cycloderma aubryi 
(1057)  Cycloderma frenatum 
(1058)  Dogania subplana 
(1059)  Lissemys ceylonensis 
(1060)  Lissemys punctata 
(1061)  Lissemys scutata 
(1062)  Nilssonia Formosa 
(1063) Nilssonia gangetica  
(1064) Nilssonia hurum  
(1065) Nilssonia leithii  
(1066)  Nilssonia nigricans 
(1067)  Palea steindachneri 
(1068)  Pelochelys spp.‎ 
(1069)  Pelodiscus axenaria 
(1070)  Pelodiscus maackii 
(1071)  Pelodiscus parviformis 
(1072)  Rafetus euphraticus 
(1073)  Rafetus swinhoei 
(1074)  Trionyx triunguis 
(1075)CLASS AMPHIBIA
(1076)ANURA
(1077)Aromobatidae
(1078)  Allobates femoralis 
(1079)  Allobates hodli 
(1080)  Allobates myersi 
(1081)  Allobates rufulus 
(1082)  Allobates zaparo 
(1083)  Anomaloglossus rufulus 
(1084)Bufonidae
(1085) (נמחק)  
(1086) Altiphrynoides spp.‎  
(1087) Atelopus zeteki  
(1088) Incilius periglenes  
(1089) Nectophrynoides spp.‎  
(1090) Nimbaphrynoides spp.‎  
(1090א) Sclerophrys channingi‎  
(1090ב) Sclerophrys‎ superciliaris  
(1091)Calyptocephalellidae
(1092)   Calyptocephalella gayi
(צ׳ילה)
(1092א)Centrolenidae
(1092ב)  Centrolenidae spp‎.‎ 
(1093)Dendrobatidae
(1094)  Adelphobates spp.‎ 
(1095)  Ameerega spp.‎ 
(1096)  Andinobates spp.‎ 
(1097)  Dendrobates spp.‎ 
(1098)  Epipedobates spp.‎ 
(1099)  Excidobates spp.‎ 
(1199א)   Holacanthus limbaughi
(צרפת)
(1100)  Hyloxalus azureiventris 
(1101)  Minyobates spp.‎ 
(1102)  Oophaga spp.‎ 
(1102א)  Paruwrobates andinus‎ 
(1102ב)  Paruwrobates erythromos‎ 
(1103)  Phyllobates spp.‎ 
(1104)  Ranitomeya spp.‎ 
(1105)Dicroglossidae
(1106)  Euphlyctis hexadactylus 
(1107)  Hoplobatrachus tigerinus 
(1108)Hylidae
(1109)  Agalychnis spp.‎
(כולל את המינים Agalychnis annae‏, A. callidryas‏, A. lemur‏, A. moreletii‏, A. saltator‏, A. spurrelli‏, A. terranova; לגבי המין Agalychnis lemur נקבעה מכסת ייצוא של אפס פרטים מהבר למטרות מסחריות)
 
(1110)Mantellidae
(1111)  Mantella spp.‎ 
(1112)Microhylidae
(1113)  Dyscophus antongilii 
(1114)  Dyscophus guineti 
(1115)  Dyscophus insularis 
(1116)  Scaphiophryne boribory 
(1117)  Scaphiophryne gottlebei 
(1118)  Scaphiophryne marmorata 
(1119)  Scaphiophryne spinosa 
(1120)Myobatrachidae
(1121)  Rheobatrachus spp.‎
(למעט Rheobatrachus silus‏, R. vitellinus, שאינם נכללים בנספחי האמנה)
 
(1122)Telmatobiidae
(1123) Telmatobius culeus  
(1124)CAUDATA
(1125)Ambystomidae
(1126)  Ambystoma dumerilii 
(1127)  Ambystoma mexicanum 
(1128)Cryptobranchidae
(1129)  Andrias spp.‎ 
(1130)   Cryptobranchus alleganiensis
(ארצות הברית)
(1131)Hynobiidae
(1132)   Hynobius amjiensis
(סין)
(1133)Salamandridae
(1133א)  Echinotriton chinhaiensis 
(1133ב)  Echinotriton maxiquadratus 
(1133ג)   Echinotriton andersoni [הערה #18]
(יפן)
(1133ד)  Laotriton laoensis
(נקבעה מכסת ייצוא של אפס פרטים מהבר למטרות מסחריות)
 
(1134) Neurergus kaiseri  
(1134א)  Paramesotriton spp.‎ 
(1135)  Paramesotriton hongkongensis 
(1136)   Salamandra algira
(אלג׳יריה)
(1136א)  Tylototriton spp.‎ 
(1137)CLASS ELASMOBRANCHII
(1138)CARCHARHINIFORMES
(1139)Carcharhinidae
(1139א)  Carcharinidae spp.‎ 
(1140)  (נמחק) 
(1141)  (נמחק) 
(1142)Sphyrnidae
(1142א)  Sphyrnidae spp.‎ 
(1143)   (נמחק)
(1144)  (נמחק) 
(1145)  (נמחק) 
(1146)LAMNIFORMES
(1147)Alopiidae
(1148)  Alopias spp.‎ 
(1149)Cetorhinidae
(1150)  Cetorhinus maximus 
(1151)Lamnidae
(1152) Carcharodon carcharias  
(1152א)  Isurus oxyrinchus 
(1152ב)  Isurus paucus 
(1153)  Lamna nasus 
(1154)MYLIOBATIFORMES
(1155)Myliobatidae
(1156)  (נמחק) 
(1157)  Mobula spp.‎ 
(1158)Potamotrygonidae
(1159)   Paratrygon aiereba
(קולומביה)
(1160)   Potamotrygon spp.‎
(האוכלוסיות של ברזיל של המינים אשר אינם נכללים בנספח 2, בלבד) (ברזיל)
(1160א)  Potamotrygon albimaculata 
(1161)   Potamotrygon constellata
(קולומביה)
(1161א)  Potamotrygon henlei 
(1161ב)  Potamotrygon jabuti 
(1161ג)  Potamotrygon leopoldi 
(1162)   Potamotrygon magdalenae
(קולומביה)
(1162א)  Potamotrygon marquesi 
(1163)   Potamotrygon motoro
(קולומביה)
(1164)   Potamotrygon orbignyi
(קולומביה)
(1165)   Potamotrygon schroederi
(קולומביה)
(1166)   Potamotrygon scobina
(קולומביה)
(1166א)  Potamotrygon signata 
(1166ב)  Potamotrygon wallacei 
(1167)   Potamotrygon yepezi
(קולומביה)
(1168)ORECTOLOBIFORMES
(1169)Rhincodontidae
(1170)  Rhincodon typus 
(1171)PRISTIFORMES
(1172)Pristidae
(1173) Pristidae spp.‎  
 [צ״ל: CLASS CHONDRICHTHYES]
(1173א)RHINOPRISTIFORMES
(1173ב)Glaucostegidae
(1173ג)  Glaucostegus spp.‎ 
(1173ד)Rhinidae
(1173ה)  Rhinidae spp.‎ 
(1173ו)Rhinobatidae
(1173ז)  Rhinobatidae spp.‎ 
(1174)CLASS ACTINOPTERYGII
(1175)ACIPENSERIFORMES
(1176)  ACIPENSERIFORMES spp.‎
(למעט המינים הנכללים בנספח 1)
 
(1177)Acipenseridae
(1178) Acipenser brevirostrum  
(1179) Acipenser sturio  
(1180)ANGUILLIFORMES
(1181)Anguillidae
(1182)  Anguilla anguilla 
(1183)CYPRINIFORMES
(1184)Catostomidae
(1185) Chasmistes cujus  
(1186)Cyprinidae
(1187)  Caecobarbus geertsi 
(1188) Probarbus jullieni  
(1189)OSTEOGLOSSIFORMES
(1190)Arapaimidae
(1191)  Arapaima gigas 
(1192)Osteoglossidae
(1193) Scleropages formosus  
(1194) Scleropages inscriptus  
(1195)PERCIFORMES
(1196)Labridae
(1197)  Cheilinus undulates 
(1198)Pomacanthidae
(1199)  Holacanthus clarionensis 
(1200)Sciaenidae
(1201) Totoaba macdonaldi  
(1202)SILURIFORMES
(1202א)Loricariidae
(1202ב)  Hypancistrus zebra
(נקבעה מכסת ייצוא של אפס פרטים מהבר למטרות מסחריות)
 
(1203)Pangasiidae
(1204) Pangasianodon gigas  
(1205)(נמחק)
(1206)   (נמחק)
(1207)SYNGNATHIFORMES
(1208)Syngnathidae
(1209)  Hippocampus spp.‎ 
(1210)CLASS DIPNEUSTI
(1211)CERATODONTIFORMES
(1212)Neoceratodontidae
(1213)  Neoceratodus forsteri 
(1214)CLASS COELOCANTHI
(1215)COELACANTHIFORMES
(1216)Latimeriidae
(1217) Latimeria spp.‎  
(1218)PHYLUM ECHINODERMATA
(1219)CLASS HOLOTHUROIDEA
(1220)ASPIDOCHIROTIDA
(1221)Stichopodidae
(1221א)   Isostichopus fuscus
(אקוודור)
(1221ב)  Thelenota spp.‎ 
(1222)   (נמחק)
(1222א)HOLOTHURIIDA
(1222ב)Holothuriidae
(1222ג)  Holothuria fuscogilva 
(1222ד)  Holothuria nobilis 
(1222ה)  Holothuria whitmaei 
(1223)PHYLUM ARTHROPODA
(1224)CLASS ARACHNIDA
(1225)ARANEAE
(1226)Theraphosidae
(1227)  (נמחק) 
(1228)  Aphonopelma pallidum 
(1229)  Brachypelma spp.‎ 
(1229א)  (נמחק) 
(1229ב)   Caribena versicolor
(האיחוד האירופי)
(1229ג)  Poecilotheria spp.‎ 
(1229ד)  Sericopelma angustum 
(1229ה)  Sericopelma embrithes 
(1229ו)  Tliltocatl spp.‎ 
(1230)SCORPIONES
(1231)Scorpionidae
(1231א)  Pandinus camerounensis 
(1232)  Pandinus dictator 
(1233)  Pandinus gambiensis 
(1234)  Pandinus imperator 
(1235)  Pandinus roeseli 
(1236)Insecta
(1237)COLEOPTERA
(1238)Lucanidae
(1239)   Colophon spp.‎
(דרום אפריקה)
(1240)Scarabaeidae
(1241)  Dynastes satanas 
(1242)LEPIDOPTERA
(1243)Nymphalidae
(1244)   Agrias amydon boliviensis
(בוליביה)
(1245)   Morpho godartii lachaumei
(בוליביה)
(1246)   Prepona praeneste buckleyana
(בוליביה)
(1247)Papilionidae
(1247א) Achillides chikae chikae  
(1247ב) Achillides chikae hermeli  
(1248)  Atrophaneura jophon 
(1249)  Atrophaneura pandiyana 
(1250)  Bhutanitis spp.‎ 
(1251)  Ornithoptera spp.‎
(למעט המינים הנכללים בנספח 1)
 
(1252) Ornithoptera alexandrae  
(1253) (נמחק)  
(1254) Papilio homerus  
(1255) Papilio hospiton  
(1255א) Parides burchellanus  
(1256)  Parnassius apollo 
(1257)  Teinopalpus spp.‎ 
(1258)  Trogonoptera spp.‎ 
(1259)  Troides spp.‎ 
(1260)PHYLUM ANNELIDA
(1261)CLASS HIRUDINOIDEA
(1262)ARHYNCHOBDELLIDA
(1263)  Hirudinidae 
(1264)  Hirudo medicinalis 
(1265)  Hirudo verbena 
(1266)PHYLUM MOLLUSCA
(1267)CLASS BIVALVIA
(1268)MYTILOIDA
(1269)Mytilidae
(1270)  Lithophaga lithophaga 
(1271)UNIONOIDA
(1272)Unionidae
(1273) Conradilla caelata  
(1274)  Cyprogenia aberti 
(1275) Dromus dromas  
(1276) Epioblasma curtisi  
(1277) Epioblasma florentina  
(1278) Epioblasma sampsonii  
(1279) Epioblasma sulcata perobliqua  
(1280) Epioblasma torulosa gubernaculum  
(1281)  Epioblasma torulosa rangiana 
(1282) Epioblasma torulosa torulosa  
(1283) Epioblasma turgidula  
(1284) Epioblasma walkeri  
(1285) Fusconaia cuneolus  
(1286) Fusconaia edgariana  
(1287) Lampsilis higginsii  
(1288) Lampsilis orbiculata orbiculata  
(1289) Lampsilis satur  
(1290) Lampsilis virescens  
(1291) Plethobasus cicatricosus  
(1292) Plethobasus cooperianus  
(1293)  Pleurobema clava 
(1294) Pleurobema plenum  
(1295) Potamilus capax  
(1296) Quadrula intermedia  
(1297) Quadrula sparsa  
(1298) Toxolasma cylindrella  
(1299) Unio nickliniana  
(1300) Unio tampicoensis tecomatensis  
(1301) Villosa trabalis  
(1302)VENEROIDA
(1303)Tridacnidae
(1304)  Tridacnidae spp.‎ 
(1305)CLASS CEPHALOPODA
(1306)NAUTILIDA
(1307)Nautilidae
(1308)  Nautilidae spp.‎ 
(1309)CLASS GASTROPODA
(1310)MESOGASTROPODA [צ״ל: CAENOGASTROPODA]
(1311)Strombidae
(1312)    
(1313)  Strombus gigas 
(1314)STYLOMMATOPHORA
(1315)Achatinellidae
(1316) Achatinella spp.‎  
(1317)Camaenidae
(1318)  Papustyla pulcherrima 
(1319)Cepolidae
(1320) Polymita spp.‎  
(1321)PHYLUM CNIDARIA
(1322)CLASS ANTHOZOA
(1323)ANTIPATHARIA
(1324)  ANTIPATHARIA spp.‎ 
(1325)GORGONACEAE
(1326)Coralliidae
(1327)   Corallium elatius
(סין)
(1328)   Corallium japonicum
(סין)
(1329)   Corallium konjoi
(סין)
(1330)   Corallium secundum
(סין)
(1331)HELIOPORACEA
(1332)Helioporidae
(1333)  Helioporidae spp.‎
(המין Heliopora coerulea בלבד; ולמעט מאובנים אשר אינם כפופים להוראות האמנה)
 
(1334)SCLERACTINIA
(1335)  SCLERACTINIA spp.‎
(מאובנים אינם כפופים להוראות האמנה)
 
(1336)STOLONIFERA
(1337)Tubiporidae
(1338)  Tubiporidae spp.‎
(מאובנים אינם כפופים להוראות האמנה)
 
(1339)CLASS HYDROZOA
(1340)ANTHOZOA
(1341)MILLEPORINA
(1342)Milleporidae
(1343)  Milleporidae spp.‎
(מאובנים אינם כפופים להוראות האמנה)
 
(1344)STYLASTERINA
(1345)Stylasteridae
(1346)  Stylasteridae spp.‎
(מאובנים אינם כפופים להוראות האמנה)
 

חלק ג׳: צמחים

[תיקון: תשפ״א]
(נמחק).
[תיקון: תש״ף, תשפ״ג]
מספר סידוריטקסון גבוהנספח 1נספח 2נספח 3
(1)FLORA
(2)AGAVACEAE
(3) Agave parviflora  
(4)  Agave victoriae-reginae [הערה #4] 
(5)  Nolina interrata 
(6)  Yucca queretaroensis 
(6א)AIZOACEAEA
(6ב)   Conophytum app.‎
(דרום אפריקה)
(6ג)   Mestoklema tuberosum
(דרום אפריקה)
(7)AMARYLLIDACEAE
(8)  Galanthus spp.‎ [הערה #4] 
(9)  Sternbergia spp.‎ [הערה #4] 
(10)ANACARDIACEAE
(11)  Operculicarya decaryi 
(12)  Operculicarya hyphaenoides 
(13)  Operculicarya pachypus 
(14)APOCYNACEAE
(15)  Hoodia spp.‎ [הערה #9] 
(16)  Pachypodium spp.‎ [הערה #4]
(למעט המינים הנכללים בנספח 1)
 
(17) Pachypodium ambongense  
(18) Pachypodium baronii  
(19) Pachypodium decaryi  
(19א) Pachypodium windsorii  
(19ב)   Raphionacme zeyheri
(דרום אפריקה)
(20)  Rauvolfia serpentina [הערה #2] 
(21)ARALIACEAE
(22)  Panax ginseng [הערה #3]
(אוכלוסיית רוסיה בלבד; יתר האוכלוסיות אינן נכללות בנספחי האמנה)
 
(23)  Panax quinquefolius [הערה #3] 
(24)ARAUCARIACEAE
(25) Araucaria araucana  
(26)ASPARAGACEAE
(27)  Beaucarnea spp.‎ 
(28)BERBERIDACEAE
(29)  Podophyllum hexandrum [הערה #2] 
(29א)(החל מיום 25.11.2024):
BIGNONIACEAE
(29ב)  (החל מיום 25.11.2024):
Handroanthus spp.‎ [הערה #17]
 
(29ג)  (החל מיום 25.11.2024):
Roseodendron spp.‎ [הערה #17]
 
(29ד)(החל מיום 25.11.2024):
Tabebuia spp.‎ [הערה #17]
 
(30)BROMELIACEAE
(31)  Tillandsia harrisii [הערה #4] 
(32)  Tillandsia kammii [הערה #4] 
(33)  Tillandsia xerographica [הערה #4] 
(34)CACTACEAE
(35)  CACTACEAE spp.‎ [הערה #4]
(למעט המינים הנכללים בנספח 1; ולמעט המינים Pereskia spp.‎‏, Pereskiopsis spp.‎‏, Quiabentia spp.‎ אשר אינם נכללים בנספחי האמנה) – ראה הערה מספר 9
 
(36) Ariocarpus spp.‎  
(37) Astrophytum asterias  
(38) Aztekium ritteri  
(39) Coryphantha werdermannii  
(40) Discocactus spp.‎  
(41) Echinocereus ferreiranus ssp. lindsayorum  
(42) Echinocereus schmollii  
(43) Escobaria minima  
(44) Escobaria sneedii  
(45) pectinifera
(כולל תת־המין solisioides)
  
(46) Melocactus conoideus  
(47) Melocactus deinacanthus  
(48) Melocactus glaucescens  
(49) Melocactus paucispinus  
(50) Obregonia denegrii  
(51) Pachycereus militaris  
(52) Pediocactus bradyi  
(53) Pediocactus knowltonii  
(54) Pediocactus paradinei  
(55) Pediocactus peeblesianus  
(56) Pediocactus sileri  
(57) Pelecyphora spp.‎  
(58) Sclerocactus blainei  
(59) Sclerocactus brevihamatus ssp. Tobuschii  
(60) Sclerocactus brevispinus  
(61) Sclerocactus cloverae  
(62) Sclerocactus erectocentrus  
(63) Sclerocactus glaucus  
(64) Sclerocactus mariposensis  
(65) Sclerocactus mesae-verdae  
(66) Sclerocactus nyensis  
(67) Sclerocactus papyracanthus  
(68) Sclerocactus pubispinus  
(69) Sclerocactus sileri  
(69א) Sclerocactus wetlandicus  
(70) Sclerocactus wrightiae  
(71) Strombocactus spp.‎  
(72) Turbinicarpus spp.‎  
(73) Uebelmannia spp.‎  
(74)CARYOCARACEAE
(75)  Caryocar costaricense [הערה #4] 
(76)COMPOSITAE (Asteraceae)‎
(76א)   Crassothonna cacalioides
(דרום אפריקה)
(76ב)   Crassothonna clavifolia
(דרום אפריקה)
(76ג)   Othonna armiana
(דרום אפריקה)
(76ד)   Othonna euphorbioides
(דרום אפריקה)
(76ה)   Othonna retrorsa
(דרום אפריקה)
(77) Saussurea costus  
(77א)CRASSULACEAE
(77ב)  Rhodiola spp.‎ [הערה #2] 
(77ג)   Tylecodon bodleyae
(דרום אפריקה)
(77ד)   Tylecodon nolteei
(דרום אפריקה)
(77ה)   Tylecodon reticulatus
(דרום אפריקה)
(78)CUCURBITACEAE
(79)  Zygosicyos pubescens 
(80)  Zygosicyos tripartitus 
(81)CUPRESSACEAE
(82) Fitzroya cupressoides  
(83) Pilgerodendron uviferum  
(83א)  Widdringtonia whytei 
(84)CYATHEACEAE
(85)  Cyathea spp.‎ [הערה #4] 
(86)CYCADACEAE
(87)  CYCADACEAE spp.‎ [הערה #4]
(למעט המין הנכלל בנספח 1)
 
(88) Cycas beddomei  
(89)DICKSONIACEAE
(90)  Cibotium barometz [הערה #4] 
(91)  Dicksonia spp.‎ [הערה #4]
(האוכלוסיה של אמריקה (צפון, מרכז ודרום) בלבד; יתר האוכלוסיות אינן נכללות בנספחי האמנה)
 
(92)DIDIEREACEAE
(93)  DIDIEREACEAE spp.‎ [הערה #4] 
(94)DIOSCOREACEAE
(95)  Dioscorea deltoidea [הערה #4] 
(96)DROSERACEAE
(97)  Dionaea muscipula [הערה #4] 
(98)EBENACEAE
(99)  Diospyros spp.‎ [הערה #5]
(האוכלוסיות של מדגסקר, בלבד, שאר האוכלוסיות אינן נכללות בנספחי האמנה)
 
(100)EUPHORBIACEAE
(101)  Euphorbia spp.‎ [הערה #4]
(למעט, המינים הנכללים בנספח 1; ולמעט, המינים והפרטים המפורטים להלן, אשר אינם כפופים להוראות האמנה: 1. המין Euphorbia misera‏; 2. פרטים מריבוי מלאכותי של המין Euphorbia trigona‏; 3. פרטים של Euphorbia trigona שמקורם בריבוי מלאכותי; 4. פרטים של Euphorbia lactea שמקורם בריבוי מלאכותי של מוטציות צבעוניות או מצויצות או בצורת מניפה, כאשר הם מורכבים על שורשים של Euborphia nerifolia‏; 5. פרטים של Euphorbia 'Milii'‎ שמקורם בריבוי מלאכותי, כאשר הם נסחרים במשלוחים של לפחות 100 צמחים וניתן לזהות בנקל שמדובר בפרטים מריבוי מלאכותי)
 
(102) Euphorbia ambovombensis  
(103) Euphorbia capsaintemaiensis  
(104) Euphorbia cremersii
(כולל הזנים forma‏ viridifolia, var. Rakotozafyi)
  
(105) Euphorbia cylindrifolia
(כולל תת־המין tuberifera)
  
(106) Euphorbia decaryi
(כולל הזנים vars. ampanihyensis‏, robinsonii‏, spirosticha)
  
(107) Euphorbia francoisii  
(108) Euphorbia moratii
(כולל הזנים vars. antsingiensis‏, bemarahensis‏, multiflora)
  
(109) Euphorbia parvicyathophora  
(110) Euphorbia quartziticola  
(111) Euphorbia tulearensis  
(112)FAGACEAE
(113)   Quercus mongolica [הערה #5]
(רוסיה)
(114)FOUQUIERIACEAE
(115)  Fouquieria columnaris [הערה #4] 
(116) Fouquieria fasciculate  
(117) Fouquieria purpusii  
(117א)GERANIACEAE
(117ב)   Monsonia herrei
(דרום אפריקה)
(117ג)   Monsonia multifida
(דרום אפריקה)
(117ד)   Monsonia patersonii
(דרום אפריקה)
(117ה)   Pelargonium crassicaule
(דרום אפריקה)
(117ו)   Pelargonium triste
(דרום אפריקה)
(118)GNETACEAE
(119)   Gnetum montanum [הערה #1]
(נפאל)
(120)JUGLANDACEAE
(121)  Oreomunnea pterocarpa [הערה #4] 
(122)LAURACEAE
(123)  Aniba rosaeodora [הערה #12] 
(124)LEGUMINOSAE (Fabaceae)‎
(124א)  Afzelia spp.‎ [הערה #17]
(אוכלוסיות אפריקה בלבד; שאר האוכלוסיות אינן נכללות בנספחי האמנה)
 
(125)  (נמחק) 
(126)  Dalbergia spp.‎ [הערה #15]
(למעט המין המנוי בנספח 1)
 
(127) Dalbergia nigra  
(128)  (החל מיום 25.11.2024):
Dipteryx spp.‎ [הערה #17]
(עד יום 25.11.2024):
Dipteryx panamensis
(קוסטה ריקה וניקרגואה)
(129)  Guibourtia demeusei [הערה #15] 
(130)  Guibourtia pellegriniana [הערה #15] 
(131)  Guibourtia tessmannii [הערה #15] 
(131א)  Paubrasilia echinata [הערה #10] 
(132)  Pericopsis elata [הערה #17] 
(133)  Platymiscium parviflorum [הערה #4] 
(134)  Pterocarpus spp. [הערה #17]
(למעט המין Pterocarpus santalinus הנכלל בנספח 2 עם הערה #7; אוכלוסיות אפריקה בלבד; שאר האוכלוסיות אינן נכללות בנספחי האמנה)
 
(135)  Pterocarpus santalinus [הערה #7] 
(135א)  (נמחק) 
(136)  Senna meridionalis 
(137)LILIACEAE
(138)  Aloe spp.‎ [הערה #4]
(למעט המינים הנכללים בנספח 1; ולמעט המינים Aloe vera‏, Aloe barbadensis אשר אינם נכללים בנספחי האמנה)
 
(139) Aloe albida  
(140) Aloe albiflora  
(141) Aloe alfredii  
(142) Aloe bakeri  
(143) Aloe bellatula  
(144) Aloe calcairophila  
(145) Aloe compressa
(כולל הזנים vars. paucituberculata‏, rugosquamosa‏, schistophila)
  
(146) Aloe delphinensis  
(147) Aloe descoingsii  
(147א)  (נמחק) 
(148) Aloe fragilis  
(149) Aloe haworthioides
(כולל הזן var. Aurantiaca)
  
(150) Aloe helenae  
(151) Aloe laeta
(כולל הזן var. Maniaensis)
  
(152) Aloe parallelifolia  
(153) Aloe parvula  
(154) Aloe pillansii  
(155) Aloe polyphylla  
(156) Aloe rauhii  
(157) Aloe suzannae  
(158) Aloe versicolor  
(159) Aloe vossii  
(160)MAGNOLIACEAE
(161)   Magnolia liliifera var. obovata [הערה #1]
(נפאל)
(162)MALVACEAE
(163)  Adansonia grandidieri [הערה #16] 
(164)MELIACEAE
(164א)  Cedrela spp.‎
(אוכלוסיות ניו־טרופיות (מרכז אמריקה) בלבד)
 
(164ב)  Khaya spp. [הערה #17]
(אוכלוסיות אפריקה בלבד; שאר האוכלוסיות אינן נכללות בנספחי האמנה)
 
(165)   (נמחק)
(166)   (נמחק)
(167)   (נמחק)
(168)  Swietenia humilis [הערה #4] 
(169)  Swietenia macrophylla [הערה #6]
(אוכלוסיות ניו־טרופיות (מרכז אמריקה), בלבד)
 
(170)  Swietenia mahagoni [הערה #5] 
(171)NEPENTHACEAE
(172)  Nepenthes spp.‎ [הערה #4]
(למעט המינים הנכללים בנספח 1)
 
(173) Nepenthes khasiana  
(174) Nepenthes rajah  
(175)OLEACEAE
(176)   Fraxinus mandshurica [הערה #5]
(רוסיה)
(177)ORCHIDACEAE
(178)  ORCHIDACEAE spp.‎ [הערה #4]
(למעט המינים הנכללים בנספח 1) – ראה הערה מספר 10
 
(179) Aerangis ellisii
(נבטים או תרביות רקמה של מין זה שגודלו in vitro אינם נכללים בנספחי האמנה אם הם מועברים בכלים סטריליים ובלבד שהנבטים או תרביות הרקמה הם מגידול מלאכותי)
  
(179א) Cattleya jongheana
(נבטים או תרביות רקמה של מין זה שגודלו in vitro אינם נכללים בנספחי האמנה אם הם מועברים בכלים סטריליים ובלבד שהנבטים או תרביות הרקמה הם מגידול מלאכותי)
  
(179ב) Cattleya lobata
(נבטים או תרביות רקמה של מין זה שגודלו in vitro אינם נכללים בנספחי האמנה אם הם מועברים בכלים סטריליים ובלבד שהנבטים או תרביות הרקמה הם מגידול מלאכותי)
  
(180) Dendrobium cruentum
(נבטים או תרביות רקמה של מין זה שגודלו in vitro אינם נכללים בנספחי האמנה אם הם מועברים בכלים סטריליים ובלבד שהנבטים או תרביות הרקמה הם מגידול מלאכותי)
  
(180א) Mexipedium xerophyticum
(נבטים או תרביות רקמה של מין זה שגודלו in vitro אינם נכללים בנספחי האמנה אם הם מועברים בכלים סטריליים ובלבד שהנבטים או תרביות הרקמה הם מגידול מלאכותי)
  
(181) (נמחק)  
(182) (נמחק)  
(183) Paphiopedilum spp.‎
(נבטים או תרביות רקמה של מין זה שגודלו in vitro אינם נכללים בנספחי האמנה אם הם מועברים בכלים סטריליים ובלבד שהנבטים או תרביות הרקמה הם מגידול מלאכותי)
  
(184) Peristeria elata
(נבטים או תרביות רקמה של מין זה שגודלו in vitro אינם נכללים בנספחי האמנה אם הם מועברים בכלים סטריליים ובלבד שהנבטים או תרביות הרקמה הם מגידול מלאכותי)
  
(185) Phragmipedium spp.‎
(נבטים או תרביות רקמה של מין זה שגודלו in vitro אינם נכללים בנספחי האמנה אם הם מועברים בכלים סטריליים ובלבד שהנבטים או תרביות הרקמה הם מגידול מלאכותי)
  
(186) Renanthera imschootiana
(נבטים או תרביות רקמה של מין זה שגודלו in vitro אינם נכללים בנספחי האמנה אם הם מועברים בכלים סטריליים ובלבד שהנבטים או תרביות הרקמה הם מגידול מלאכותי)
  
(187)OROBANCHACEAE
(188)  Cistanche deserticola [הערה #4] 
(189)PALMAE (Arecaceae)‎
(190)  Beccariophoenix madagascariensis [הערה #4] 
(191)  Dypsis decaryi [הערה #4] 
(192) Dypsis decipiens  
(193)  Lemurophoenix halleuxii 
(194)   Lodoicea maldivica [הערה #13]
(סיישל)
(195)  Marojejya darianii 
(196)  Ravenea louvelii 
(197)  Ravenea rivularis 
(198)  Satranala decussilvae 
(199)  Voanioala gerardii 
(200)PAPAVERACEAE
(201)   Meconopsis regia [הערה #1]
(נפאל)
(202)PASSIFLORACEAE
(203)  Adenia firingalavensis 
(204)  Adenia olaboensis 
(204א)   Adenia spinosa
(דרום אפריקה)
(205)  Adenia subsessilifolia 
(206)PEDALIACEAE
(207)  Uncarina grandidieri 
(208)  Uncarina stellulifera 
(209)PINACEAE
(210) Abies guatemalensis  
(211)   Pinus koraiensis [הערה #5]
(רוסיה)
(212)PODOCARPACEAE
(213)   Podocarpus neriifolius [הערה #1]
(נפאל)
(214) Podocarpus parlatorei  
(215)PORTULACACEAE
(216)  Anacampseros spp.‎ [הערה #4] 
(217)  Avonia spp.‎ [הערה #4] 
(218)  Lewisia serrata [הערה #4] 
(218א)   Portulacaria pygmaea
(דרום אפריקה)
(219)PRIMULACEAE
(220)  Cyclamenspp.‎ [הערה #4]
– ראה הערה מספר 11
 
(221)RANUNCULACEAE
(222)  Adonis vernalis [הערה #2] 
(223)  Hydrastis canadensis [הערה #8] 
(224)ROSACEAE
(225)  Prunus africana [הערה #4] 
(226)RUBIACEAE
(227) Balmea stormiae  
(228)SANTALACEAE
(229)  Osyris lanceolata [הערה #2]
(אוכלוסיות של ברונדי, אתיופיה, קניה, רוואנדה, אוגנדה וטנזניה בלבד. שאר האוכלוסיות אינן נכללות בנספחי האמנה)
 
(230)SARRACENIACEAE
(231)  Sarracenia spp.‎ [הערה #4]
(למעט המינים הנכללים בנספח 1)
 
(232) Sarracenia oreophila  
(233) Sarracenia rubra ssp. alabamensis  
(234) Sarracenia rubra ssp. Jonesii  
(235)SCROPHULARIACEAE
(236)  Picrorhiza kurrooa [הערה #2]
(אינו כולל את המין Picrorhiza scrophulariiflora אשר אינו כלול בנספחי האמנה)
 
(237)STANGERIACEAE
(238)  Bowenia spp.‎ [הערה #4] 
(239) Stangeria eriopus  
(240)TAXACEAE
(241)  Taxus chinensis [הערה #2]
(כולל תתי־מין וזנים)
 
(242)  Taxus cuspidata [הערה #2]
(כולל תתי־מין וזנים) – ראה הערה מספר 12
 
(243)  Taxus fuana [הערה #2]
(כולל תתי־מין וזנים)
 
(244)  Taxus sumatrana [הערה #2]
(כולל תתי־מין וזנים)
 
(245)  Taxus wallichiana [הערה #2] 
(246)THYMELAEACEAE (Aquilariaceae)‎
(247)  Aquilaria spp.‎ [הערה #14] 
(248)  Gonystylus spp.‎ [הערה #4] 
(249)  Gyrinops spp.‎ [הערה #14] 
(250)TROCHODENDRACEAE (Tetracentraceae)‎
(251)   Tetracentron sinense [הערה #1]
(נפאל)
(252)VALERIANACEAE
(253)  Nardostachys grandiflora [הערה #2] 
(254)VITACEAE
(255)  Cyphostemma elephantopus 
(256)  Cyphostemma laza 
(257)  Cyphostemma montagnacii 
(258)WELWITSCHIACEAE
(259)  Welwitschia mirabilis [הערה #4] 
(260)ZAMIACEAE
(261)  ZAMIACEAE spp.‎ [הערה #4]
(למעט המינים הנכללים בנספח 1)
 
(262) Ceratozamia spp.‎  
(263) Encephalartos spp.‎  
(264) Microcycas calocoma  
(265) Zamia restrepoi  
(266)ZINGIBERACEAE
(267)  Hedychium philippinense [הערה #4] 
(268)  Siphonochilus aethiopicus
(אוכלוסיות של מוזמביק, דרום אפריקה, אסווטיני, זימבבוואה. שאר האוכלוסיות אינן נכללות בנספחי האמנה)
 
(269)ZYGOPHYLLACEAE
(270)  Bulnesia sarmientoi [הערה #11] 
(271)  Guaiacum spp.‎ [הערה #2] 

חלק ד׳: הערות לנספחים

[תיקון: תשפ״א]

פרק א׳: הערות

הערה מס׳ 1:
בהערה זו, ”צמר“ – צמר של ויקוניות Vicugna vicugna ותוצריו, שמקורו בגז של ויקוניות בעודן בחיים.
כדי לאפשר סחר בין־לאומי בצמר של ויקוניות Vicugna vicugna ובתוצריו ולמטרה זו בלבד, הסחר במוצרים שמקורם בצמר, מותר בכפוף לכל אלה:
(א)
אדם המעבד צמר לצורך ייצור בד או בגדים, חייב לקבל אישור מאת הרשות המוסמכת הרלוונטית בארץ המוצא, לצורך שימוש במלל, בסימן מסחרי או בלוגו ”ארץ מוצא הוויקוניה“ אשר אומצו על ידי ארצות המוצא, שהן צד לאמנה לשימור ולממשק של ויקוניה (Convention for the Conservation and Management of the Vicuña); לעניין הערה זו, ”ארצות מוצא“ – מדינות תפוצתו של המין Vicugna vicugna, שהן ארגנטינה, בוליביה, צ׳ילה, אקוודור ופרו.
(ב)
בגדים או בדים משווקים המיוצרים מצמר יהיו מסומנים או מזוהים בהתאם לכל אלה:
(1)
לעניין סחר בין־לאומי בבדים העשויים מצמר, בין אם הבד יוצר בארצות המוצא ובין אם יוצר מחוצה להן:
(א)
השימוש במלל, בסימן המסחרי, או בלוגו, יאפשר את זיהוי ארץ המוצא;
(ב)
בקצות הבד יופיעו המילים ”ויקוניה [ארץ המוצא]“;
(ג)
על המלל, הסימן המסחרי, או הלוגו להופיע באופן הזה: ”ויקוניה [ארץ המוצא]“ בצדו האחורי של הבד, כלהלן:
(איור הושמט)
(2)
לעניין סחר בין־לאומי בבגדים העשויים מצמר, בין אם הבגדים יוצרו בארצות המוצא ובין אם יוצרו מחוצה להן:
(א)
השימוש במלל, בסימן המסחרי, או בלוגו יהיה כאמור בסעיף (ב)(1);
(ב)
המלל, הסימן המסחרי או הלוגו יופיע על גבי תווית המוצמדת לבגד;
(ג)
אם הבגד יוצר מחוץ לארץ המוצא, יופיע שם המדינה המייצרת נוסף על המלל, לסימן המסחרי או ללוגו האמורים.
(ג)
לעניין סחר בין־לאומי במוצרי מלאכת יד העשויים מצמר בתוך ארצות המוצא, יופיע המלל, הסימן המסחרי או הלוגו ”ויקוניה [ארץ מוצא] – בעל מלאכה“ כלהלן:
(איור הושמט)
(ד)
היה מקורו של צמר אשר שימש לייצור בגדים ובדים, בכמה מדינות שונות, יופיעו המלל, הסימן המסחרי והלוגו של כל אחת מארצות המוצא של הצמר כאמור בסעיף (ב).
(ה)
כל פרט אחר, שלא התקיימו בו התנאים המנויים בסעיפים (א) עד (ד), ייחשב כפרט שמקורו במין המנוי בנספח 1 והסחר בו יהיה בכפוף להוראות האמנה החלות על הפרטים המנויים בנספח האמור.
[תיקון: תש״ף]
הערה מס׳ 2:
בהערה זו, ”CoP12“‏, ”CoP14“‏, ”CoP17“ ו־”CoP18“ – הוועידות ה־12, ה־14, ה־17 וה־18, בהתאמה, של הצדדים לאמנה.
האוכלוסיות של בוצואנה, נמיביה, דרום אפריקה וזימבבואה מנויות בנספח 2, במטרה להתיר את הפעולות האלה בלבד:
(א)
סחר במזכרות ציד למטרות לא מסחריות;
(ב)
סחר בפרטים בעודם בחיים ליעדים ראויים ומקובלים, המפורטים בהחלטת אמנה מספר Resolution Conf. 11.20 (Rev. CoP18) כאשר הסחר נערך בידי בוצוואנה ונמיביה, או לצורך תכניות שימור in situ בנמיביה ודרום אפריקה;
(ג)
סחר בעורות;
(ד)
סחר בשיער;
(ה)
סחר במוצרי עור למטרות מסחריות ושאינן מסחריות, כאשר הסחר נערך בידי בוצואנה, נמיביה ודרום אפריקה; וסחר למטרות שאינן מסחריות, כאשר הסחר נערך בידי זימבאבואה;
(ו)
סחר בחרוזי ekipas למטרות לא מסחריות, כאשר כל פריט מסומן ומורשה, ומשולב בתוך תכשיט מוגמר, וזאת כאשר הסחר נערך בידי נמיביה; וכן סחר בתחריטי שנהב למטרות לא מסחריות הנערך בידי זימבאבואה;
(ז)
סחר בשנהב גולמי רשום, כאשר הסחר נערך בידי בוצוואנה, נמיביה, דרום־אפריקה וזימבבואה; וכן סחר בחטים שלמים וחלקי חטים, בכפוף לכל אלה:
(1)
השנהב מצוי ורשום במאגר ממשלתי, ומקורו במדינה שבה הוא רשום, למעט שנהב שהוחרם ושנהב שמקורו לא ידוע;
(2)
מזכירות האמנה, בהתייעצות עם הוועדה המתמדת (Standing Committee), אישרה כי שותפי הסחר כפופים לדיני מדינות המקיימות חקיקה מדינתית ומנגנוני בקרת סחר מקומי, שיש בהם כדאי להבטיח כי השנהב המיובא אל שטחי המדינה לא יועבר לייצוא חוזר וכי יקוימו לגביו הדרישות שנקבעו בהחלטה Resolution Conf. 10.10 (Rev. CoP18) בדבר ייצור וסחר מקומי;
(3)
מזכירות האמנה אימתה את התקיימות התנאים המנויים בפסקאות (1) ו־(2).
(4)
לעניין שנהב גולמי בלבד, במסגרת CoP12 אושרה מכירה מותנית של שנהב גולמי המצוי ורשום במאגרים בבעלות ממשלתית, בכמויות המפורטות להלן:
(א)
20,000 קילוגרמים של שנהב גולמי שמקורו בבוצואנה;
(ב)
10,000 קילוגרמים של שנהב גולמי שמקורו בנמיביה;
(ג)
30,000 קילוגרמים של שנהב גולמי שמקורו בדרום אפריקה;
(5)
בלי לגרוע מהוראות פסקה (4), יהיה מותר גם סחר בשנהב שמתקיימים לגביו כל התנאים האלה:
(א)
השנהב מצוי בבעלות ממשלתית של בוצואנה, נמיביה, דרום אפריקה וזימבאואה;
(ב)
השנהב נרשם עד 31 בינואר 2007 והרישום אומת בידי מזכירות האמנה;
(ג)
מדובר במכירה אחת לכל יעד;
(ד)
המכירה נעשית תחת פיקוח קפדני של מזכירות האמנה;
סחר בהתאם להוראות פסקה זו יהיה בכפוף לקבלת אישור מאת הוועדה המתמדת (Standing Committee) בדבר התקיימות התנאים המנויים;
(6)
הרווחים מן הסחר המפורט בסעיף זה ישמשו באופן בלעדי לשמירה על פילים ולתכניות לשימור ופיתוח קהילתי באזור התפוצה של הפילים או בסמוך לו;
(ח)
לא יוגשו לוועידת המדינות שהן צד לאמנה הצעות נוספות להתיר סחר בשנהב פילים מן האוכלוסיות המנויות בנספח 2 במהלך התקופה שתחילתה ב־CoP14 ועד תום 9 שנים לאחר מועד מכירת השנהב הבודדת בהתאם להוראות סעיף (ז)(1), (2), (3), (5) ו־(6);
הטיפול בהצעות נוספות כאמור יהיה בהתאם ל־Decisions 16.55, 14.78 (Rev. CoP16);
בלי לגרוע מהאמור בהערה זו, רשאית הוועדה המתמדת (Standing Committee), על פי הצעת מזכירות האמנה, להחליט על הפסקה חלקית או מלאה של הסחר בשנהב, בשל הפרת הוראה מהוראות הערה זו מצד המדינות המייצאות או המייבאות את השנהב, או בשל השלכות שליליות של הסחר בשנהב על אוכלוסיות פילים אחרות;
כל פרט אחר, שלא התקיימו בו תנאים לסחר לפי הערה זו, ייחשב כפרט שמקורו במין המנוי בנספח 1 והסחר בו יהיה בכפוף להוראות האמנה החלות על הפרטים המנויים בנספח האמור.
הערה מס׳ 9:
פרטים שהם תוצר של ריבוי מלאכותי של בני כלאיים או זנים מבויתים של המינים או הזנים, לפי העניין, המפורטים להלן אינם כפופים להוראות האמנה:
(1)
Hatiora x graeseri;
(2)
Schlumbergera x buckleyi;
(3)
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata;
(4)
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata;
(5)
Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncate;
(6)
Schlumbergera truncata – זנים מבויתים;
(7)
מוטציות צבעוניות של Cactaceae spp.‎ שמורכבות על בסיסי הרכבה אלה: Harrisia‏, 'Jusbertii'‏, Hylocereus trigonus או Hylocereus undatus;
(8)
Opuntia microdasys – זנים מבויתים.
הערה מס׳ 10:
פרטים שהם תוצר של ריבוי מלאכותי של בני כלאיים של הסוגים Cymbidium‏, Dendrobium‏, Phalaenopsis ו־Vanda אינם כפופים להוראות האמנה ובלבד שהתקיימו לגביהם כל אלה:
(א)
ניתן לזהות כי מדובר בפרטים שהם תוצר של גידול מלאכותי; לעניין סעיף זה, ”זיהוי“ – שלילת קיומם של סממנים המרמזים כי מדובר בצמחים שנאספו מן הבר, כמפורט להלן: נזק פיזי או סממני התייבשות בולטים הנובעים מן האיסוף; גדילה לא אחידה; גודל או צורה לא מתאימים לטקסון או לשאר הצמחים באותו המשלוח; הידבקות של אצות או אורגניזמים אחרים לעלים; נזק של חרקים או בעלי חיים אחרים;
(ב)
(1)
כאשר הצמחים נשלחים כשאינם בשלב פריחה –
(א)
על הסחר להתבצע במכלים בודדים, כגון קרטונים, ארגזים, קופסאות או מדפים בודדים, שבכל אחד מהם 20 פריטים או יותר של אותו בן כלאיים;
(ב)
על הפריטים הארוזים בתוך אותו מכל להיות בעלי רמת בריאות ואחידות דומה;
(ג)
על המשלוח להיות מלווה במסמך המתעד בבירור את מספר הפריטים של כל בן כלאיים, כגון חשבונית מס;
(2)
כאשר הצמחים נשלחים במצב של פריחה, אין מגבלה על כמות הפריטים בכל משלוח, ואולם על הפריטים להיות מוצרים מוגמרים וארוזים למטרת מכירה קמעונאית; בפסקה זו, ”מצב של פריחה“ – פרח פתוח אחד לפחות לכל צמח במשלוח.
(ג)
סחר בצמחים שאינם עומדים בתנאים המפורטים בסעיפים (א) ו־(ב), מותר רק אם הוא מלווה במסמכים מתאימים לפי הוראות האמנה והחלטות מכוחה.
הערה מס׳ 11:
פרטים שהם תוצר של גידול מלאכותי של זנים מבויתים של המין Cyclamen persicum, אינם כפופים להוראות האמנה, למעט פקעות יבשות של זנים כאמור.
הערה מס׳ 12:
זנים מבויתים שהם תוצר של גידול מלאכותי של המין Taxus cuspidata, הנמצאים בחיים והמצויים בתוך עציצים או מכלים קטנים אחרים, אינם כפופים להוראות האמנה, ובלבד שכל משלוח נושא תווית או מסמך המציינים את שם הטקסון או הטקסונים ואת המילים ”מגידול מלאכותי“.
[תיקון: תשפ״א]

פרק ב׳: הערות עם סימן סולמית (#)

[תיקון: תשפ״א, תשפ״ג]
”הערה #1“ – כל חלקי הצמח ותולדותיו, למעט –
(א)
זרעים, נבגים, ואבקה (לרבות pollinia);
(ב)
נבטים או תרביות רקמה שגודלו in vitro והועברו במכלים סטריליים;
(ג)
פרחי קטיף מצמחים שהם תוצר של גידול מלאכותי;
(ד)
פירות, חלקי צמחים ותולדותיהם שהתקבלו מריבוי מלאכותי של הסוג Vanilla;
”הערה #2“ – כל חלקי הצמח ותולדותיו, למעט –
(א)
זרעים ואבקה;
(ב)
מוצרים מוגמרים וארוזים לצורך מכירה קמעונאית;
”הערה #3“ – שורשים שלמים או פרוסים, וכן חלקי שורשים, למעט חלקים ותולדות מעובדים, כגון אבקות, גלולות, תמציות, חליטות וסוכריות;
[תיקון: תש״ף, תשפ״ג]
”הערה #4“ – כל חלקי הצמח ותולדותיו, למעט –
(א)
זרעים, לרבות תרמילי זרעים של Orchidaceae, נבגים ואבקה (לרבות pollinia); חריג זה לא יחול על זרעי Cactaceae spp.‎ אשר מיוצאים ממקסיקו, ועל זרעים של Beccariophoenix madagascariensis ו־Dypsis decaryi אשר מיוצאים ממדגסקר;
(ב)
נבטים או תרביות רקמה שגודלו in vitro ומועברים במכלים סטריליים;
(ג)
פרחי קטיף מצמחים שהם תוצר של גידול מלאכותי;
(ד)
פירות, חלקי צמחים ותולדותיהם, שהם תוצר של ריבוי מלאכותי של הסוג Vanilla (Orchidaceae) ושל המשפחה Cactaceae;
(ה)
גבעולים, פרחים, חלקים או תולדות, שהם תוצר של ריבוי מלאכותי או ביות של צמחים מסוג Opuntia, תת־הסוג Opuntia וכן מסוג Selenicereus (Cactaceae);
(ו)
מוצרים מוגמרים של Euphorbia antisyphilitica ו־Aloe ferox ארוזים ומוכנים למכירה קמעונאית;
(ז)
מוצרים מוגמרים וארוזים לצורך מכירה קמעונאית של מוצרי קוסמטיקה המכילים חלקים ונגזרות מצמחים שמקורם בגידול מלאכותי של: Bletilla striata‏, Cycnoches cooperi‏, Gastrodia elata‏, Phalaenopsis amabilis או P. lobbii;
”הערה #5“ – בולי עץ, עץ מנוסר ולוחות פורניר;
”הערה #6“ – בולי עץ, עץ מנוסר, לוחות פורניר ולבידים;
”הערה #7“ – בולי עץ, שבבי עץ, אבקה ותמציות;
”הערה #8“ – חלקים תת־קרקעיים של צמחים, כגון שורשים או קני שורש, בין שהם שלמים, ובין שהם מחולקים או בצורת אבקה;
”הערה #9“ – כל חלקי הצמחים או תולדותיהם, למעט אלה הנושאים תווית שעל גביה מופיע הכיתוב: ”מופק ממינים של הסוג Hoodia, מקטיף ועיבוד מבוקרים ובכפוף להוראות ההסכם עם הרשות המנהלת של אמנת CITES הרלוונטית של ממשלות בוצוואנה, נמיביה או דרום אפריקה, [מספרי הסכמים BW/xxxxxx‏, NA/xxxxxx ו־ZA/xxxxxx בהתאמה]“;
[תיקון: תשפ״ג]
”הערה #10“ – כל החלקים, תוצרים ומוצרים מוגמרים, למעט –
(א)
כלי נגינה מוגמרים;
(ב)
אבזרים מוגמרים לכלי נגינה;
(ג)
חלקים מוגמרים לכלי נגינה;
”הערה #11“ – בולי עץ, עץ מנוסר, לוחות פורניר, לבידים, אבקות ותמציות, למעט מוצרים מוגמרים כגון בשמים, המכילים תמציות כאמור כרכיבים;
”הערה #12“ – בולי עץ, עץ מנוסר, לוחות פורניר, לבידים ותמציות, למעט מוצרים מוגמרים כגון בשמים, המכילים תמציות כאמור כרכיבים;
”הערה #13“ – הגלעין, הידוע גם בשמות ”endosperm“‏, ”pulp“ או ”copra“ וכל תולדה שלו;
[תיקון: תשפ״ג]
”הערה #14“ – כל חלקי הצמח ותולדותיו, למעט –
(א)
זרעים ואבקה;
(ב)
נבטים או תרביות רקמה שגודלו in vitro ומועברים במכלים סטריליים;
(ג)
פירות;
(ד)
עלים;
(ה)
אבקת עץ ”agar“ סחוט, לרבות אבקה דחוסה בכל צורה;
(ו)
מוצרים מוגמרים וארוזים לצורך מכירה קמעונאית, למעט שבבי עץ, חרוזים, חרוזי תפילה ופסלונים;
[תיקון: תש״ף, תשפ״א, תשפ״ג]
”הערה #15“ – כל חלקי הצמח ותולדותיו, למעט –
(א)
עלים, פרחים, אבקה, פירות וזרעים;
(ב)
מוצרים מוגמרים של עץ מהמינים הרשומים בטבלה שבחלק ג׳ ולצדם המילים ”הערה #15“ במשקל מרבי של 10 קילוגרמים למשלוח; לעניין המשקל המרבי האמור, יחושב סך החלקים הבודדים של כל הפריטים במשלוח העשויים עץ מהמין הרלוונטי. החישוב ייעשה לפי המשקל הכולל של כל הפריטים של כל מין ומין בנפרד, ולא לפי המשקל הכולל של הפריטים של כמה מינים יחד;
(ג)
כלי נגינה מוגמרים, חלקים מוגמרים לכלי נגינה ואבזרים מוגמרים לכלי נגינה;
(ד)
חלקים ותולדות של Dalbergia cochinchinensis אשר נכללים בהערה #4;
(ה)
חלקים ותוצרים של Dalbergia spp.‎ אשר מקורם מקסיקו ואשר יוצאו ממנה, הנכללים בהערה #6;
[תיקון: תש״ף]
”הערה #16“ – זרעים, פירות ושמנים;
[תיקון: תש״ף]
”הערה #17“ – בולי עץ, עץ מנוסר, לוחות פורניר, לבידים ועץ מעובד;
[תיקון: תש״ף, תשפ״א]
”הערה #18“ – למעט חלקים ותוצרים שאינם ביצים.


י״ח באייר התשס״ד (9 במאי 2004)
  • יהודית נאות
    השרה לאיכות הסביבה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.