חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הדיג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הדיג מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הדיג, 1937

תקנות שהתקין מנהל עניני הממשלה עפ״י סעיף 9.


ע״ר 1937, תוס׳ 2, 86; 1938, תוס׳ 2, 1118; 1940, תוס׳ 2, 473; 1941, תוס׳ 2, 884, 1376; 1945, תוס׳ 2, 443; 1946, תוס׳ 2, 237; ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳, 1; ע״ר תש״ח, 22; ע״ר תש״ט, תוס׳ ב, 124; ק״ת תש״ט, 193; תשי״א, 110; תשי״ג, 384, 789; תשי״ד, 210; תשי״ד, 455; תשט״ו, 210; תשט״ז, 448, 767, 854; תשי״ז, 58, 1636; תשי״ח, 486, 969, 1074; תשי״ט, 312, 431, 1251, 1383; תש״ך, 63, 188, 244, 1039, 1775; תשכ״א, 1137, 1867; תשכ״ב, 33, 2550; תשכ״ג, 1566; תשכ״ה, 1758; תשכ״ז, 2332; תשכ״ח, 2048; תשכ״ט, 725; תש״ל, 1352, 1963; תשל״ב, 659; תשל״ד, 1177; תשל״ו, 1085; תשל״ז, 599, 1042; תשל״ט, 730; תש״ם, 1614; תשמ״א, 1564; תשמ״ה, 1256; תשמ״ו, 923, 1489; תשמ״ז, 87; תשמ״ח, 874; תשמ״ט, 1316; תשנ״ז, 829; תשנ״ח, 773, 994; תשנ״ט, 121, 1136; תש״ס, 137, 676; תשס״ו, 201; תשס״ט, 391; תשע״א, 470, 856; תשע״ז, 346; תשע״ח, 1834.

עדכון סכומים: י״פ תש״ם, 1758; תשמ״א, 1287; ק״ת תשמ״ב, 226, 1102; תשמ״ג, 186, 1115; תשמ״ד, 153, 1104, 2662; תשמ״ה, 688, 1196, 1756; תשמ״ו, 76, 1528; תשמ״ז, 280, 708, 1140; תשמ״ח, 460, 1052; תשמ״ט, 411, 874; תש״ן, 315, 522; תשנ״א, 45, 428, 950; תשנ״ב, 305, 1395; תשנ״ג, 755; תשנ״ד, 342, 1126; תשנ״ה, 483; תשנ״ו, 296, 1397; תשנ״ז, 614, 1235; תשנ״ט, 397; תשס״ב, 1019; תשס״ג, 14; תשס״ח, 654; תשס״ט, 1120, 1220; תש״ע, 1585; תשע״א, 1267; תשע״ג, 1593; תשע״ט, 1466; תש״ף, 2026; תשפ״א, 3340; תשפ״ג, 1796.


בתוקף הסמכויות המסורות לנציב העליון בסעיף 9 מפקודת הדיג, 1937, התקין מנהל עניני הממשלה את התקנות דלקמן:–


מכוח האמור בסעיפים 14 ו־15 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948, כל סמכות שהיתה נתונה על פי החוק בידי הנציב העליון תהא נתונה לממשלה, וכל מקום בו נאמר בחוק ”פלשתינה (א״י)“ ייקרא מעתה ”ישראל“. סמכויות הנציב העליון הועברו לשר החקלאות (ע״ר תש״ח, 22).


השם
תקנות אלה תקראנה תקנות הדיג, 1937.
פירוש [תיקון: 1941-2, תשל״ו, תשמ״ח, תשנ״ח, תשע״א, תשע״א־2, תשע״ז]
בתקנות אלה –
”דיג ברשת גריפה“ – שיטת דיג של פרישת רשת במים וגרירתה אל החוף;
”דיג ברשת עמידה“ – שיטת דיג באמצעות רשת הנפרשת במים בצורה אנכית ומעוגנת לקרקע;
”דיג ברשת זריקה“ – שיטת דיג באמצעות זריקת רשת (”שבכאת טרח“);
”דיג ברשת טבעת“ – שיטת דיג באמצעות רשת שלחלקה התחתון מוצמדות טבעות שבהן מושחל כבל המשמש לסגירתה;
”דיג מכמורת“ – שיטת דיג של גרירת רשת על ידי ספינה;
”דיג חופי“ – כל שיטות הדיג המפורטות בתקנות אלה, למעט דיג ברשת טבעת, במכמורת ובמערך חכות צף;
”הירדן ויובליו“ – נהר הירדן לפני כניסתו ולאחר יציאתו מים כנרת, לרבות היובלים הנשפכים לירדן;
”מערכת מימי הירדן“ פירושה הירדן והאגן שלו (לרבות ים כנרת ואגם החולה) וכל אותם הנחלים הזורמים באגן הירדן;
”מערך חכות“ – מספר קרסים הקשורים לחוט אחד בזה אחר זה;
”מערך חכות שוקע“ – מערך חכות שקרסיו על קרקעית הים;
”מערך חכות צף“ – מערך חכות שקרסיו מצויים בגוף המים;
”המשרד“ – משרד החקלאות ופיתוח הכפר;
”שק“ – ברשת טבעת או ברשת המשמשת לדיג מכמורת – החלק האחורי של הרשת שבו נאספים הדגים;
”מקשר לקשר“ – המרחק בין מרכזי שני קשרים סמוכים זה לזה;
”נחלי ים כנרת“ – כל הנחלים הנשפכים לים כנרת;
”נחלי ים תיכון“ – כל הנחלים הנשפכים לים התיכון;
”דיג מרחקים“ – דיג באזורים ימיים בהם הוענקו למדינת ישראל זכויות דיג בינלאומיות בתוקף היותה צד לאמנה בינלאומית;
”פקיד הדיג הראשי“ – מנהל אגף בכיר לדיג ולחקלאות מים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר או מי שהוא הסמיכו לעניין תקנות אלה.
רשיונות [תיקון: 1938, 1940, 1941-2, תש״ט־2, תשי״ג־2, תשט״ז־3, תשי״ז־2, תשי״ח־3, תשי״ט, תש״ך־2, תש״ך־5, תשכ״א, תש״ל, תשל״ד, תשל״ז, תשל״ט, תשמ״ז, תשמ״ח, תשנ״ח, תשנ״ח־2, תשנ״ט, תשנ״ט־2, תשע״ז, [הודעות]]
(1)
פקיד הדיג הראשי רשאי לתת לאנשים המתאימים, לפי שקול דעתו, רשיונות לדוג דגים (להלן – רשיון דיג); בקשה לרשיון דיג תוגש לאחד ממשרדי האגף לדיג של משרד החקלאות בתל־אביב, חיפה או טבריה.
(2)
על המבקשים רשיונות לציין:–
(א)
אם היו להם רשיונות קודם לכן;
(ב)
(פקעה);
(ג)
היכן יש בדעתם לדוג דגים;
(ד)
באיזו שיטת דיג יש בדעתם לנקוט.
(2א)
רשיון דיג ובקשת רשיון דיג, פרט לרשיונות ולבקשות לפי הסעיפים הקטנים (1)(ב) ו־(2) מסעיף 3 לפקודה, ייערכו בטופס שיקבע פקיד הדיג הראשי; דוגמת טופס לפי תקנת משנה זו תפורסם באתר האינטרנט של המשרד וניתן לקבלו במשרדי אגף הדיג של המשרד בבית דגן, חיפה או טבריה.
(2ב)
(פקעה).
(3)
אגרה של 30 שקלים חדשים (מתואם לשנת 1987; החל מיולי 2022, 202 ש״ח) תיגבה בעד כל רשיון דיג, שאינו רשיון לפי הסעיפים הקטנים (1)(ב) או (2) מסעיף 3 לפקודה ושאינו רשיון דיג למים פרטיים, וכן אינו רשיון הניתן לנציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת חוץ כמשמעותו בסעיף 3 לתוספת לחוק המכס, הבלו ומס הקניה (ביטול פטור מיוחד), תשי״ז–1957, שהוכרזו על ידי שר החוץ בתור שכאלה; האגרה בעד רשיון לפי הסעיפים הקטנים (1)(ב) או (2) מסעיף 3 לפקודה תיקבע על ידי שר החקלאות בכל מקרה ומקרה לפי נסיבות הענין.
(3א)
על אף האמור בתקנת משנה (3) תשולם בעד רשיון דיג בים כנרת אגרה של 75 שקלים חדשים (מתואם לשנת 1987; החל מיולי 2022, 487 ש״ח).
(3ב)
(נמחקה).
(4)
פרט לבקשה לרשיון הניתן לאדם מסויים בלבד, יש לצרף לכל בקשה לרשיון שלש העתקות מתמונתו האחרונה של המבקש (בגודל תמונת פספורט).
(5)
תקפו של רשיון דיג יפקע בתאריך הנקוב בו, אך לא יאוחר מתום שנה לאחר יום נתינתו.
(6)
בעל רשיון הניתן לאדם מסויים בלבד חייב להגיש לפקיד הדיג שבאזורו את רשימת הפועלים העובדים בדייג ואשר, אלמלא כן, היו נדרשים לקבל רשיונות פרטיים, ועליו להודיע לפקיד הדיג הנ״ל על כל שינוי שיחול בחבר העובדים במשך שבעה ימים מיום שחל השינוי.
(7)
רשיונות הניתנים עפ״י תקנות אלה לא יכללו דיג ספוגים.
(8)
(נמחקה).
(9)
(נמחקה).
(10)
פקיד הדיג הראשי יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, להוציא העתק של רשיון דיג שאבד או שנשמד; בעד כל העתק תיגבה אגרה של 15 שקלים חדשים (מתואם לשנת 1987; החל מיולי 2022, 107 ש״ח).
רשיון לספינה לעסוק בדיג [תיקון: תשמ״ח, תשמ״ט, תשנ״ח, תשנ״ט, תש״ס, תשע״ז, [הודעות]]
(1)
פקיד הדיג הראשי רשאי לתת, לפי שיקול דעתו, רשיון לספינה לעסוק בדיג בתנאים ובמגבלות שיקבע.
(2)
בקשה לרשיון לספינה לעסוק בדיג תוגש על ידי הבעל הרשום או הבעלים הרשומים של הספינה לאחד ממשרדי האגף לדיג של משרד החקלאות בתל־אביב, חיפה או טבריה.
(3)
הבקשה לרשיון לספינה לעסוק בדיג תכלול את הפרטים האלה:
(א)
פרטים מלאים על הספינה, לרבות מערכת ההנעה שלה;
(ב)
האזור בו תעסוק הספינה בדיג;
(ג)
שיטה או שיטות הדיג שבהן ישתמשו בספינה.
(4)
הבקשה והרשיון לספינה לעסוק בדיג ייערכו על גבי טופס שיקבע פקיד הדיג הראשי; דוגמת טופס לפי תקנת משנה זו תפורסם באתר האינטרנט של המשרד וניתן לקבלו במשרדי אגף הדיג של המשרד בבית דגן, חיפה או טבריה.
(4א)
לבקשה רשיון לספינה לעסוק בדיג יצורף רשיון שיט כהגדרתו בתקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ״ג–1982.
(5)
תוקף הרשיון לספינה לעסוק בדיג יפקע בתאריך הנקוב בו, אך לא יאוחר מתום שנה לאחר יום נתינתו, לפי קביעת פקיד הדיג הראשי.
(6)
הרשיון לספינה לעסוק בדיג יוחזק בספינה כל עת הימצאה בים ויוצג לבקורת לכל גורם מוסמך כמפורט בסעיף 6 לפקודת הדיג, 1937.
(7)
בעד רשיון לספינה לעסוק בדיג תשולם אגרה בשקלים חדשים כדלקמן:
(א)
לספינה הדגה ברשתות עמידה בים כנרת – 300 (מתואם לשנת 1989; החל מיולי 2022, 1,270)
(ב)
לספינה הדגה בשיטות אחרות בים כנרת – 1,150 (מתואם לשנת 1989; החל מיולי 2022, 4,990)
(ג)
לספינה הדגה בים התיכון או במפרץ אילת בדיג חופי – 45.50 (מתואם לשנת 1988; החל מיולי 2022, 260)
(ד)
לספינה הדגה בים התיכון או במפרץ אילת ברשת הקפה או במערך חכות צף – 53 (מתואם לשנת 1988; החל מיולי 2022, 289)
(ה)
למכמורתנים – 315 (מתואם לשנת 1988; החל מיולי 2022, 1,750)
(ו)
לספינה הפועלת בדיג מרחקים – 12,500 (מתואם לשנת 1988; החל מיולי 2022, 68,780)
(8)
פקיד הדיג הראשי יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, להוציא העתק של רשיון לספינה לעסוק בדיג שאבד או שנשמד; בעד כל העתק תשולם אגרה של 18.50 שקלים חדשים (מתואם לשנת 1988; החל מיולי 2022, 107 ש״ח).
(8א)
הועברה הבעלות בספינה שלגביה ניתן רשיון לעסוק בדיג, רשאי מי שקיבל את הרשיון, לבקש מפקיד הדיג הראשי להעבירו על שם הבעלים החדשים של הספינה או להותיר את הרשיון על שמו ולהעבירו לספינה אחרת שהוא הבעלים הרשומים שלה, ובלבד שההעברה תיעשה לספינה בעלת כושר דיג דומה; על בקשה כאמור יחולו הוראות תקנה זו.
(9)
ספינה המשתמשת לדיג בחכות בודדות תהיה פטורה מהחובה לקבל רשיון לספינה לעסוק בדיג, ובלבד שמספרן אינו עולה על שלוש.
פריקת דגים מספינות זרות [תיקון: תש״ט־2, תש״ך־5, תשל״ז, תשל״ט, תשמ״ז, [הודעות]]
(1)
פקיד הדיג הראשי מוסמך לתת רשיונות לפריקת דגים מספינות שאינן רשומות בישראל, בהתאם להוראות סעיף קטן (1) מסעיף 4 לפקודה.
(2)
ההתחיבות והרשיון לפי סעיף קטן (1) מסעיף 4 לפקודה ייערכו בטופס שיקבע פקיד הדיג הראשי.
(3)
הרשיון לפי תקנה זאת יינתן לתקופה של חודש ימים ותיגבה בעדו אגרה של 225 שקלים חדשים (מתואם לשנת 1987; החל מיולי 2022, 1,520 ש״ח).
(4)
רשיון כזה לא יקנה לבעליו זכות –
(א)
לדוג במימי ישראל;
(ב)
לפרוק דגים בחופי ישראל ללא רשיון יבוא וללא תשלום מכס, במידה שהוא חייב בהם לפי נסיבות הענין.
שיטות דיג אסורות [תיקון: 1941-2, 1945, 1946, תש״ט־2, תשי״א, תשט״ז, תשט״ז־2, תשי״ז, תשי״ח, תשי״ט־2, תשי״ט־3, תש״ך־4, תש״ך־5, תשכ״א־2, תשכ״ב־2, תשכ״ח, תשכ״ט, תשמ״ו־2, תשנ״ח, תשס״ו, תשע״ז]
(א)
לא ידוג אדם בשיטות הדיג האלה (להלן – שיטות דיג אסורות):
(1)
בדיג מכמורת בים התיכון, אם אורך השק קטן מ־4 מטרים;
(2)
בנחלי ים תיכון ובתחומי 100 מטרים מפתחם ברשת, למעט ברשתות ייעודיות לדיג דגיגי קיפונים (בורי); לעניין זה, ”דגיג“ – דג שאורכו מקצה פיהו ועד קצה זנבו אינו עולה על 5 סנטימטרים;
(3)
באמצעות רשת או סורג קבועים או אמצעי קבוע אחר. בפסקה זו, ”קבוע“ – המעוגן לקרקע במשך תקופה של שבעה ימים או יותר;
(4)
תוך שימוש בכל אמצעי המכוון להמריץ תנועת דגים לתוך רשתות או מלכודות, או להוצאתם ממקום מסתור;
(5)
באמצעות מערך חכות בים כנרת;
(6)
באמצעות רובה תת־ימי, בים כנרת ובמפרץ אילת;
(7)
מיתקני נשימה מלאכותיים לצלילה;
(8)
ברשת עמידה, אם מתקיים אחד מאלה:
(א)
מחוף ים כנרת או מחוף מפרץ אילת;
(ב)
מכלי שיט בים כנרת, אם אורכן המצטבר של רשתות העמידה עולה על 1,000 מטרים;
(ג)
מכלי שיט בים תיכון ובמפרץ אילת, אם אורכן המצטבר של רשתות העמידה עולה על 2,000 מטרים;
(9)
תוך שימוש בנשק חם;
(10)
במערכת מימי הירדן ובמפרץ אילת ברשת זריקה;
(11)
תוך שימוש במחולל מכות חשמל;
(12)
ברשת גריפה;
(13)
מכלי שיט באמצעות –
(א)
מערך חכות שוקע, שאורכו המצטבר עולה על 5,000 מטרים או שמספר קרסיו עולה על 1,500;
(ב)
במערך חכות צף שאורכו המצטבר עולה על 60,000 מטרים או שמספר קרסיו עולה על 2,000;
(14)
בדיג מכמורת, תוך שימוש בקורה המחוברת לחלק הקדמי של הרשת, אשר נגררת על קרקעית הים (”קורה חופרת“) או תוך שימוש בכדורים, צמיגים, גלגלים או אבזרים אחרים, המחוברים לרשת ומיועדים להקל על גרירתה על גבי סלעים ולמניעת הסתבכותה בהם;
(15)
בחכה בעלת קרס מרובה עוקצים (”עוגן“), בה מושלך הקרס לשם לכידת הדג בגופו (”חטיפה“);
(16)
בדיג ברשת טבעת בים התיכון, במרחק הקצר מ־500 מטרים מהחוף;
(17)
בדיג ברשת טבעת במערכת מימי הירדן המשמשת לדיג אמנונים, שפמנונים וביניות, אם אורך השק קטן מ־15 מטרים וגובהו קטן מ־10 מטרים.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי פקיד הדיג הראשי להתיר, למבקש מסוים, לתקופה שיקבע ובהחלטה מנומקת בכתב, שימוש בשיטות הדיג האסורות המנויות בפסקאות 4(2), 4(3), 4(6), 4(7), 4(10), 4(11), 4(12) ו־4(16) למטרות מחקר או לצורך מניעת נזק לדגה.
מידה מזערית לעיני רשתות [תיקון: 1940, 1941-2, תשי״ד־2, תשט״ו, תש״ל־2, תשל״ז, תשנ״ח, תשע״ז]
(א)
לא ידוג אדם דגים ברשת אם מידת עיני הרשת קטנה מהקבוע להלן:
(1)
ברשת מכמורת – 22 מילימטר מקשר לקשר או מידת מתח של 44 מילימטר, ובשק – 24 מילימטר מקשר לקשר או מידת מתח של 48 מילימטר;
(2)
ברשת עמידה המשמשת לדיג במערכת מימי הירדן – 45 מילימטר מקשר לקשר;
(3)
ברשת עמידה, במקום שאינו מערכת מימי הירדן – 30 מילימטר מקשר לקשר;
(4)
בשק של רשת טבעת, במערכת מימי הירדן, המשמשת לדיג אמנונים, שפמנונים וביניות – 45 מילימטר מקשר לקשר;
(5)
בכל רשת אחרת – 12 מילימטר מקשר לקשר.
(ב)
לא ידוג אדם במלכודת דגים או סרטנים, זולת אם גודל עין המלכודת הוא 30 מילימטרים או יותר מחיבור לחיבור, בכל חלקי המלכודת ולמצוף המחובר למלכודת מצורפת תווית פלסטיק הנושאת את פרטי רישיון הדיג של בעל המלכודת.
(ג)
על אף האמור בתקנות משנה (א) או (ב), רשאי פקיד הדיג הראשי להתיר, לתקופה שיקבע ובהחלטה מנומקת בכתב, שימוש ברשת או במלכודת שלא מתקיימים בהן התנאים הקבועים בתקנות המשנה האמורות, למטרות מחקר או לצורך מניעת נזק לדגה.
רשתות גריפה וטבעת ללבנונים [תיקון: תשי״ד־2, תשנ״ח, תשע״ז]
(א)
לא ישתמש אדם ברשת טבעת לדיג לבנונים במערכת מימי הירדן, אלא אם –
(1)
גדלו של חלק הרשת שאליו מרכזים את הדגים שליד חבל הפקקים הוא לפחות באורך של 15 מטרים ובגובה של 10 מטרים (להלן – מסננת) ומידות עיני הרשת הן:
(א)
במסננת – 14 מ״מ לפחות מקשר לקשר;
(ב)
בחלקים אחרים – 10 מ״מ מקשר לקשר;
(2)
סינן מהרשת בעזרת המסננת, לפני העלאת שלל מהמים, את דגי הלבנונים שהחזקתם אסורה לפי תקנה 6.
(ב)
פקיד הדיג הראשי רשאי, בהחלטה מנומקת בכתב, להתיר שימוש ברשתות שמידתן שונה מהקבוע בתקנת משנה (א).
[תיקון: תשי״ח, תשנ״ח]
(בוטלה).
הגבלת דיג בשמורת החולה [תיקון: תשכ״ג]
(א)
לא ידוג אדם דגים בשטח שמורת החולה אלא בחכה.
(ב)
בתקנה זו, ”שטח שמורת החולה“ – השטח שגבולותיו סומנו בקו כחול בתכנית בנין ערים מפורטת מס׳ 262 – שמורות טבע בצפון מערב החולה שהודעה על הפקדתה, ביחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה בילקוט הפרסומים 517, תשי״ז, עמ׳ 458.
[תיקון: תשכ״ג, תשע״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ג, תשנ״ח, תשע״ז]
(בוטלה).
סימון ציוד דיג [תיקון: תשל״ב, תשל״ז־2, תשנ״ח]
לא יפרוש אדם ציוד דיג אלא אם כן צירף לקצות ציוד הדיג ולכל חלק ממנו שאורכו עולה על 500 מטרים, מצופים נושאי דגל ביום ונושאי גוף תאורה עמיד במים בלילה, אשר ייראו ממרחק של 500 מטרים לפחות; לענין זה, ”ציוד דיג“ – מערכת חכות, רשתות עמידה ומלכודות דגים.
גודל מזערי של דגים [תיקון: תש״ט־2, תשכ״ז, תשל״ב, תשע״ז]
(א)
לא ידוג אדם, לא ימכור ולא יחזיק ברשותו כל דג מן המינים המפורטים בתוספת, שגדלו קטן מן הגודל שצויין בה, הנמדד מקצה פיהו של הדג ועד קצה זנבו כשהדג מונח בשכיבה, הוראות תקנת משנה זו לא יחולו על דגים במשקל כולל שאינו עולה על קילוגרם אחד, הנדוגים או מוחזקים לצורך שימוש מיידי כפיתיון לדיג בחכה.
(ב)
הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על דגים שנידוגו על ידי פקיד דיג, או על ידי אדם אחר על פי היתר בכתב שניתן לו לכך, לצרכי מדע ומחקר, לצורך גידול דגים או לצורך פתיון לדיג.
(ג)
פקיד הדיג הראשי רשאי לתת היתר לפי תקנת משנה (ב), בהגבלות ובתנאים או בלעדיהם.
(ד)
נדוגו דגים שלא לפי תקנה זו, יש להשיבם למים באופן מיידי.
בדיקת דגים [תיקון: 1941-2, תשי״ג, תשנ״ח]
אדם הדג דגים יאפשר לפקיד דיג, לפי דרישתו, לבדוק את הדגים למטרות מחקר וימסור פרטים מלאים ונכונים על שיטות הדיג של דגים אלה ועל מקום הדיג שלהם.
ניהול יומן דיג [תיקון: תשי״ט־4, תשנ״ח, תשע״ז]
(1)
האחראי לספינת דיג ינהל יומן דיג (להלן – יומן) בכל עת הפלגת הספינה; בתקנה זו, ”האחראי לספינת דיג“ – מי שניתן לו רישיון לספינה לעסוק בדיג לפי תקנה 2א.
(2)
היומן יהיה ערוך בטופס ולפי מתכונת שתיקבע על ידי פקיד הדיג הראשי. טופס היומן יימסר לאחראי לספינת דיג על ידי פקיד דיג.
(3)
לא ירשום האחראי לספינת הדיג ביומן אלא פרטים מלאים ונכונים לגבי כל ענין הטעון רישום על פי הטופס.
(4)
האחראי לספינת דיג ימסור את דפי היומן כפי שמולאו על ידיו לפקיד דיג לפי דרישתו, ולא יאוחר מ־7 ימים מיום שנמסרה לו הדרישה.
אזורים אסורים בדיג [תיקון: תש״ט, תש״ך, תשכ״ה, תשס״ו, תשע״ז, תשע״ח]
(1)
לא ידוג אדם דגים באזורים האלה:
(א)
באזור המים המסוגרים על ידי שוברי הגלים הראשיים והצדדיים בחיפה, או מעל שוברי גלים אלה;
(ב)
באזור המים המסוגרים על ידי חומת הים ביפו וצוקי הסלע הסמוכים לצפונה, או מעל חומת הים וצוקי סלע אלה;
(ג)
באזור מפרץ אילת המתוחם על ידי הנקודות הגאוגרפיות האלה:
בצפון – נמל אילת – ‎29 31 67 N‏, ‎34 56 30 E‏ ומנקודה זו בקו ישר מזרחה לתוך הים עד לנקודה ‎29 31 59 N‏, ‎34 56 48 E‏;
בדרום – חוף אלמוג – ‎29 30 83 N‏, ‎34 55 60 E‏ וממנה בקו ישר מזרחה לתוך הים עד לנקודה ‎29 30 72 N‏, ‎34 55 76 E‏;
במזרח – קו ישר המחבר בין הנקודות – ‎29 31 59 N‏, ‎34 56 48 E‏ שבצפון ו־‎29 30 72 N‏, ‎34 55 76 E‏ שבדרום;
(ד)
בים התיכון, בדיג מכמורת, באזורים המתוחמים על ידי הנקודות הגאוגרפיות כמפורט להלן:
(1)
מצפון לקו המתוחם בין הנקודות הגאוגרפיות (להלן – קו דור–הבונים):
רשת ישראל Xרשת ישראל Y
192455.7943723068.8990
170190.2548727368.0043
(2)
במקום שבו עומק המים פחות מ־40 מטרים, בין הקו דור–הבונים מצפון ועד הקו המתוחם בין הנקודות הגאוגרפיות להלן, מדרום (להלן – קו בת ים):
רשת ישראל Xרשת ישראל Y
175454.9979658597.6128
154229.3430665717.8553
(3)
במקום שבו עומק המים פחות מ־30 מטרים, מדרום לקו בת ים;
(4)
ממערב לחדרה:
רשת ישראל Xרשת ישראל Y
178408.9709353.8
173555.5710536.0
174965.9714331.7
179752.1713114.6
(5)
ממערב למכמורת:
רשת ישראל Xרשת ישראל Y
173368.8700912.1
174799.9705931.5
177434.1705495.9
176329.5700294.5
(6)
ממערב להרצליה:
רשת ישראל Xרשת ישראל Y
168121.3688882.2
170586.7688048.6
169137.6684526.5
166233.8685376.9
(7)
ממערב לתל אביב:
רשת ישראל Xרשת ישראל Y
164339.7666941.5
160882.6668286.1
165673.8683053.9
169267.6682022.7
(8)
ממערב לאשדוד:
רשת ישראל Xרשת ישראל Y
158020.3630516.4
160052.9634000.9
162426.8632770.7
160218.9629106.0
(9)
ממערב לאשקלון:
רשת ישראל Xרשת ישראל Y
152390.0617944.7
149993.4620705.8
152150.6622655.9
156402.5622655.5
154971.3618507.2
אלא לפי רשיון מיוחד לכך מאת פקיד הדיג הראשי.
(2)
פקיד הדיג הראשי רשאי לתת רשיון לפי תקנת משנה (1) או לסרב לתיתו או להגבילו או לקבוע בו תנאים מטעמים מיוחדים.
(3)
(בוטלה).
איסור דיג [תיקון: תשמ״ה, תשמ״ו, תשנ״ז, תשנ״ח, תש״ס־2, תשס״ו, תשס״ט, תשע״ז]
(א)
לא ידוג אדם דגים בים התיכון בתקופת הרבייה, למעט בדיג מכמורת; תקנת משנה זו לא תחול על דיג בחכה מהחוף.
(א1)
על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי פקיד הדיג הראשי להתיר, בהחלטה מנומקת בכתב, דיג בים תיכון בתקופת הרבייה, בשיטות דיג ובמועדים שיורה, ורשאי הוא לתת הוראות בעניין סוגי הדגים המותרים לדיג ושלל הדיג היומי המרבי המותר בדיג כאמור; הודעה על היתר לפי תקנת משנה זו תפורסם ברשומות.
(ב)
לא ידוג אדם דגים בתקופת הקינון וההטלה בכל ציוד דיג שהוא, לרבות בחכה בודדת או ברובה לדיג תת־מימי, בשטחים בים הכנרת שגבולותיהם כמפורט להלן:
(1)
שטח הבטיחה – שטח הבטיחה המתוחם בצפון על ידי הקו הישר הנמתח בין נקודות הציון 255700/754850 בצפון מערב לבין נקודת הציון 260000/753000 בדרום מזרח, ושטח הירדן ויובליו, בטווח של עד 2,000 מטר מכניסתם לכנרת;
(2)
שטח חוף מגדל גינוסר – שטח המים המתוחם: בצפון – נקודת ציון 250900/752000 וממנה בקו ישר לחוף בכיוון 270 מעלות; בדרום – נקודת ציון 249000/747450 וממנה בקו ישר לחוף בכיוון 270 מעלות; במזרח – קו ישר המחבר בין שתי נקודות הציון שבצפון ובדרום.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (ב), רשאי פקיד הדיג הראשי להתיר דיג בשטח הבטיחה או בחלקו או בשטח חוף מגדל גינוסר או בחלקו.
(ד)
פקיד הדיג הראשי יפרסם הודעה לציבור על תקופת הרבייה, על תקופת הגיוס במכמורת, על תקופת הקינון וההטלה ועל גודל שטח הבטיחה או שטח חוף מגדל גינוסר, לפי הענין, בשני עיתונים יומיים, האחד בשפה העברית והשני בשפה הערבית.
(ה)
בתקופת הקינון וההטלה לא תותר כניסת כלי שיט לשטח הבטיחה ושטח חוף מגדל גינוסר, למעט מעבר במאונך לקו החוף מול פתח נהר הירדן; לענין זה לא יראו ספינה המצוידת במכשירי דיג כאילו משתמשים בה לצורך דיג כאמור בסעיף 3א(1) לפקודה.
(ו)
(בוטלה).
(ז)
בתקנה זו,
”תקופת הקינון וההטלה“ – תקופת הקינון וההטלה של אמנון הגליל, שבין ה־15 במרס בין ה־15 ביולי של כל שנה, ובלבד שתקופה זו אינה עולה על 90 ימים רצופים;
”תקופת הרבייה“ – התקופה שבין 1 במרס לבין 1 ביולי של כל שנה, ובלבד שהתקופה הכוללת אינה פחותה מ־60 ימים רצופים ואינה עולה על 90 ימים רצופים.
(ח)
לא ידוג אדם בדיג מכמורת בים התיכון בתקופה שבין 1 במאי ועד 31 באוגוסט של כל שנה ובלבד שהתקופה הכוללת אינה עולה על 90 ימים רצופים (להלן – תקופת הגיוס במכמורת).
עונשין [תיקון: תשע״ז]
(א)
העושה אחד מאלה, דינו מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:
(1)
דג בשיטת דיג אסורה, בניגוד לתקנה 4(א);
(2)
דג דגים ברשת שמידת עיני הרשת שלה קטנה מהמותר, בניגוד לתקנה 5(א);
(3)
דג ברשת לדיג מכמורת, שבעיני הרשת שלה בשק לא מתקיימים התנאים המנויים בתקנה 5(ב), בניגוד לתקנה האמורה;
(4)
דג במלכודת דגים או סרטנים, שלא מתקיימים בה התנאים המנויים בתקנה 5(ג), בניגוד לתקנה האמורה;
(5)
דג דגים בשטח שמורת החולה, בניגוד להוראות תקנה 5ג(א);
(6)
פורש ציוד דיג בלי שצירף לקצותיו מצופים, בניגוד להוראות תקנה 5ו;
(7)
דג, מוכר דג או מחזיק דג מהמינים המפורטים בתוספת הראשונה, שגודלו קטן מהגודל שצוין בה, בניגוד להוראות תקנה 6(א);
(8)
דג דגים באזור אסור לדיג, בניגוד להוראות תקנה 8(1);
(9)
דג דגים בים התיכון בתקופת הרבייה, בניגוד להוראות תקנה 8א(א);
(10)
דג דגים בשטחים בים כנרת בתקופת הקינון וההטלה, בניגוד להוראות תקנה 8א(ב);
(11)
דג דגים בדיג מכמורת בים התיכון, בניגוד להוראות תקנה 8א(ח);
(12)
דג ברשת בירדן וביובליו ובנחלי ים כנרת, בלא רשות מאת פקיד הדיג הראשי, בניגוד להוראות תקנה 10;
(13)
קוצר או משמיד צמחייה בשטח ים כנרת, בניגוד להוראות תקנה 10א;
(14)
מכניס לישראל דגים חיים או ביצי דגים בלא רישיון בכתב מפקיד הדיג הראשי או בניגוד לתנאיו, בניגוד להוראות תקנה 11(1);
(15)
מחזיק דגים חיים שאינם מנויים בתוספת או בניגוד להוראות שבתוספת, בניגוד להוראות תקנה 12(א) או (ב).
(ב)
אחראי על ספינת דיג שלא ניהל יומן דיג בניגוד להוראות תקנה 7א, דינו – קנס.
[תיקון: תש״ך־3, תשנ״ח]
(בוטלה).
הגבלת דיג תת־מימי [תיקון: תשכ״ב]
לא ידוג אדם בכל שיטת דיג תת־מימי בתוך השטח המימי הכלול בין נקודת ציון 15552495 לאורך חוף מפרץ חיפה עד נקודת ציון 14832490 ומנקודה זו בקו ישר לתוך הים עד לנקודת ציון 14802510 ומנקודה זו בקו ישר עד לנקודת ציון 15552495.
הגבלת דיג בירדן ויובליו [תיקון: 1940, 1941-2, תשנ״ח, תשע״ז]
לא ידוג אדם דגים בכל רשת בירדן וביובליו ובנחלי ים כנרת, למעט בטווח של עד 2,000 מטרים ממקום כניסתם לים כנרת, אלא ברשות מאת פקיד הדיג הראשי ובהחלטה מנומקת בכתב.
איסור השמדת צמחיה [תיקון: תשי״ח־2, תש״ל־2]
לא יקצור אדם ולא ישמיד צמחיה בשטח ים כנרת.
הגבלות בהכנסת דגים חיים [תיקון: 1941, תשנ״ח, תשע״ז]
(1)
לא יכניס אדם לישראל דגים חיים או ביצי דגים בלי לקבל תחלה רשות בכתב מאת פקיד הדייג הראשי, ואף אז רק באותם התנאים שיוטלו על ידי פקיד הדייג הראשי, למעט דגים מהמינים המפורטים בטור א׳ לתוספת השלישית.
(2)
ובמיוחד רשאי פקיד הדייג הראשי לצוות לפי ראות עיניו כי הדגים, או ביצי הדגים הנידונים יועמדו תחת פיקוח או יהיו נתונים בהסגר במקום שימצא לנכון ולמשך התקופה שתישר בעיניו על חשבונו של האימפורטר [היבואן] או המביא, וכל אימת שיראה צורך בכך רשאי הוא לצוות להשמיד את הדגים, או ביצי הדגים, כולם או מקצתם, וכל ההפסד או ההוצאה שיהיו נגרמים כתוצאה מהשמדה זו יחולו על האימפורטר [היבואן] או על המביא. יתר על כן, רשאי פקיד הדייג הראשי, להעמיד תנאים מפורטים לפי ראות עיניו, בנוגע למקום השמירה והפיקוח ולצורת השמירה והפיקוח של דגים אלה לאחר כניסתם לישראל.
(3)
(נמחקה).
הגבלות על החזקת דגים חיים [תיקון: 1941, תשנ״ח, תשע״ז]
(א)
לא יחזיק אדם דגים חיים שאינם מהמינים המפורטים בטור א׳ לתוספת השלישית.
(ב)
לא יחזיק אדם דגים חיים מהמינים המפורטים בטור א׳ לתוספת השלישית, אלא באזורים המותרים להחזקה המפורטים לצדם בטור ב׳ לתוספת האמורה ובהתאם להוראות המיוחדות המפורטות לצדם בטור ג׳ לתוספת האמורה.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי פקיד הדיג הראשי להתיר, בהחלטה מנומקת בכתב, החזקת דגים ממינים שאינם מפורטים בתוספת השלישית, למטרות מחקר או לצורך מניעת נזק לדגה.
(ד)
על אף האמור בתקנת משנה (ב), רשאי פקיד הדיג הראשי להתיר, בהחלטה מנומקת בכתב, החזקה של דגים שלא בהתאם להוראות המיוחדות שבתוספת או לאשר שימוש במיתקן להחזקת דגים שיש בו מערכות המונעות יציאת דגים מהמיתקן לסביבה הטבעית, כמערכת סגורה, לעניין מין או סוג של דג המנוי בתוספת השלישית שנקבעה לגביו דרישה להחזקה במערכת סגורה בטור ג׳ בתוספת האמורה, בתנאים שיקבע.
(ה)
תקנה זו לא תחול על דגים חיים המועברים למקומות מכירה לשם מאכל בהתאם לכל דין.
[תיקון: 1941, תשנ״ח, תשע״ז]
(בוטלה).
מסירת דינים וחשבונות [תיקון: תש״ט־2, תשי״ד, תשט״ו־2, תשנ״ח]
אלה חייבים למסור לפקיד הדיג הראשי, למטרות סטטיסטיות, דין וחשבון על הפרטים הבאים, לתקופה ובטופס שייקבעו על ידיו:
(1)
מי שקיבל רשיון דיג או היתר לפי פקודת הדיג – על כמות הדגים ששלה, גדלם, מינם, סוגם ואיכותם, וכן על השיטה שבה נדוגו;
(2)
מי שעוסק בקניית דגים מבעל רשיון דיג או בעל היתר לפי פקודת הדיג או במכירתם מטעמו – על כמות הדגים שהגיעו לרשותו, גדלם, מינם, סוגם ואיכותם.
שמירת דינים [תיקון: תשע״ז]
תקנות אלה באות להוסיף על כל דין אחר ולא לגרוע מהן.
[תיקון: 1941-2, תש״ט־2, תשל״ב, תשנ״ח]

תוספת ראשונה

(תקנה 6)

דגי ים ודגי נהר

[תיקון: תשע״ז]
מין הדגשם מדעיגודל
קיפון בורי (בורי)(Mugil cephalus)20 ס״מ
קיפון זהוב (דהבן)(Liza aurata)20 ס״מ
קיפון חרוץ (כבאן)(Liza aurata)20 ס״מ
קיפון כילון (מוקשל)(Chelon labrrosus)20 ס״מ
קיפון טובר (טובר)(Liza ramada)20 ס״מ
דקר הסלעים (דאור)(Epinephelus guaza)40 ס״מ
דקר אלכסנדרוני (חפש)(Epinephelus alexandrinus)40 ס״מ
דוקרנית אדומה (ארדי)(Mycteroperca ruba)40 ס״מ
דקר המכמורת (לוקוס)(Epinephelus aeneus)40 ס״מ
צינון אמריקני (כסף)(Polyprion Americanus)30 ס״מ
ורדית מצויה (ז׳רבידן)(Pagellus erythrinus)11 ס״מ
אובלד שחור זנב (מנורן)(Oblada melanura)11 ס״מ
שישן מסורטט (מרמור)(Lithognathus mormyrus)11 ס״מ
גובס גליל (רופוס)(Boops boops)11 ס״מ
סרגוס משורטט (סרגוס סרגוס)(Diplodus sargus)11 ס״מ
סרגוס הפסים (סרגוס חדאדי)(Diplodus cervinus)11 ס״מ
סרגוס הטבעת (סרגוס סופר)(Diplodus anularis)11 ס״מ
ספרוס זהוב (דניס/אג׳אג׳)(Sparus aurata)15 ס״מ
שפרנון שווה קוצים (פארידה)(Pagrus sp)15 ס״מ
שינן החוט (פארידה)(Dentex gibbosus)15 ס״מ
טרית דקה (סרדינה רפיע)(Sandinella auria)11 ס״מ
טרית גסה (סרדינה עריד)(Sandinella maderensis)11 ס״מ
דוסמר מצוי (סרדינה מברום)(Dussumieria acuta)11 ס״מ
מולית אדומה (סולטן אברהים)(Mullus barbatus)11 ס״מ
מולית הפסים (סולטן ברבוניה)(Mullus surmuletus)11 ס״מ
אופון זהב־פס (סולטן פס זהב)(Upeneus moluccensis)11 ס״מ
אספרינה חלקה (ספרינה)(Sphyraena sphyraens)20 ס״מ
אספרינה מליטה (מליטה)(Sphyraena chrysotaenia)20 ס״מ
בקלה ים־תיכונית (בקלה)(Merluccius merluccius)16 ס״מ
אופירית נודדת (חול/מקרוני)(Saurida undosquamis)16 ס״מ
טרכון (טרולוס)(Trachurus sp)11 ס״מ
צנינון דו־ימי (טרולוס צהוב)(Alepes djedaba)11 ס״מ
מוסר מלכותי (מוסר)(argirosomus regius)40 ס״מ
סולית מצויה (סול/סמק מוסה)(Solea villgaris)16 ס״מ
טונה כחולת סנפיר(Thunnus thynnus)70 ס״מ
סקומברן זריז (פלמידה לבנה)(Scomberomorus commerson)30 ס״מ

דגי מים מתוקים

[תיקון: תשע״ז]
מין הדגשם מדעיגודל
בינית גדולת קשקש (קישרי)(Tor canis)30 ס״מ
בינית ארוכת ראש (קרסין)(Barbus longicepa)30 ס״מ
ירדני (חפאפי)(Capoeya damascina)30 ס״מ
אמנון הגליל (מושט אביאד)(Sarotherodon galilaeus)22 ס״מ
אמנון הירדן (מושט לובד)(Oreochromis aureus)20 ס״מ
טברנון שמעון (מרמור)(Tristramella simonis)18 ס״מ
לבנון (סרדין כנרת)(Mirogex terraesanctae)12 ס״מ
קיפון בורי (בורי)(Mugil cephalua)45 ס״מ
קיפון טובר (בורי טובר)(Liza ramada)45 ס״מ
כסיף(Hypophtalmichthys molitrix)80 ס״מ
[תיקון: תשל״ב, תשל״ז־2, תשנ״ח]

תוספת שניה

(תקנה 2(2ב))

הסכמה למסירת מידע מן המרשם הפלילי שבמשטרת ישראל

אני החתום מטה
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שם משפחה שם פרטי שם האב תאריך לידה מס׳ זהות
הגר ב: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מסכים לכך שמשטרת ישראל תמסור לפקיד הדיג הראשי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, מידע מן המרשם הפלילי לצורך הטיפול בבקשתי לקבלת רשיון לפי תקנות הדיג.
. . . . . . . . . . . . . . .
תאריך חתימה
[תיקון: תשנ״ח, תשע״ז]

תוספת שלישית

(תקנה 12)

דגים המותרים להחזקה ותנאי החזקתם

בתוספת זו, ”מערכת סגורה“ – מיתקן שאושר לפי תקנה 12(ב).
טור א׳
שם מדעי
טור ב׳
אזור המותר להחזקה
טור ג׳
דרישות החזקה מיוחדות
Acipenser guldenstedtiiכל הארץהחזקה במערכת סגורה
Argyrosomus regiusכל הארץהחזקה במערכת סגורה
Aristichthys nobilisכל הארץ
Bidyanus bidyanusכל הארץ
Clarias gariepinusכל הארץ
Ctenopharyngodon idellaכל הארץ
Cyprinus carpioכל הארץ
Dicentrachus labraxכל הארץ
Diplodus cervinus cervinusכל הארץ
Diplodus sargusכל הארץ
Epinehelus aeneusכל הארץ
Epinehelus malabaricusכל הארץ
Epinehelus marginatusכל הארץ
Epinehelus tauvinaכל הארץ
Hypophthalmichthys molitrixכל הארץ
Lates caclcariferכל הארץמצפון לנחל באר שבע – החזקה במערכת סגורה
Morone chrysopsכל הארץהחזקה במערכת סגורה
Morone saxatilis x M. chrysopsכל הארץבאגן הכנרת ובאגן נהר הירדן מצפון לסכר נהריים – החזקה במערכת סגורה
Liza ramada (ex Mugil capito)כל הארץ
Mugil cephalusכל הארץ
Mylopharyngodon piceusכל הארץ
Onchohynchus mykissכל הארץ
Oreochromis aureusכל הארץ
Oreochromis niloticusכל הארץ
Oreochromis niloticus x O.aureusכל הארץ
Paralichthys lethostigmaכל הארץ למעט האזור מקו פרשת המים ומערבה עד הים ובמפרץ אילתהחזקה במערכת סגורה
Piaractus mesopotamicusכל הארץ
Rachycentron canadumכל הארץ למעט האזור מקו פרשת המים ומערבה עד הים ובמפרץ אילתהחזקה במערכת סגורה
Sarotherodon galilaeus galilaeusכל הארץ
Sciaenops ocellatusכל הארץ
Siganus rivulatusכל הארץ
Sparus aurataכל הארץ
Abramites spp.כל הארץ
Acanthicus spp.כל הארץ
Acanthophthalmus spp.כל הארץ
Acara spp.כל הארץ
Acentrogobius spp.כל הארץ
Achirus spp.כל הארץ
Aequidens spp.כל הארץ
Agamyxis spp.כל הארץ
Alestes spp.כל הארץ
Altolamprologus spp.כל הארץ
Ambassis spp.כל הארץ
Amblydoras spp.כל הארץ
Amphlophus labiatusכל הארץ
Anabas spp.כל הארץ
Anaspidoglanis spp.כל הארץ
Ancistrus spp.כל הארץ
Anostomus spp.כל הארץ
Aphyocharax spp.כל הארץ
Aphyolebias spp.כל הארץ
Aphyosemion spp.כל הארץ
Apistogramma spp.כל הארץ
Aplocheilichthys spp.כל הארץ
Aplocheilichthys spp.כל הארץ
Aplocheilus spp.כל הארץ
Apteronotus spp.כל הארץ
Aristochromis spp.כל הארץ
Arius spp.כל הארץ
Arnoldichthys spilopterusכל הארץ
Astronotus ocellatusכל הארץ
Astyanax fasciatus mexicanusכל הארץ
Athieomastacembelus frenatus = Mastacembelus frenatusכל הארץ
Auchenoglanis occidentalisכל הארץ
Aulonocara baenschiכל הארץ
Aulonocara handsbaenschiכל הארץ
Aulonocara hueseriכל הארץ
Aulonocara jacobfreibergiכל הארץ
Aulonocara nyassaeכל הארץ
Aulonocara stuartgrantiכל הארץ
Aulonocranus dewindtiכל הארץ
Austrolebias alexandriכל הארץ
Austrolebias nigripinnisכל הארץ
Axelrodia sp.כל הארץ
Badis assamensisכל הארץ
Badis burmanicus = Badis ruberכל הארץ
Badis badisכל הארץ
Bagrichthys hypselopterus
Bagrus ubangensis
Balantiocheilus melanopterusכל הארץ
Barbonymus altusכל הארץ
Barbus arulius = Puntius aruliusכל הארץ
Barbus conchonius = Puntius conchoniusכל הארץ
Barbus everetti = Puntius everettiכל הארץ
Barbus lateristriga = Puntius lateristrigaכל הארץ
Barbus lineatus = Puntius lineatusכל הארץ
Barbus miolepis = Barbus stigmatopygusכל הארץ
Barbus nigrofasciatus = Puntius nigrofasciatusכל הארץ
Barbus oligolepis = Puntius oligolepisכל הארץ
Barbus pentazona pentazona = Puntius pentazonaכל הארץ
Barbus sachsi = Puntius sachsiכל הארץ
Barbus schwanenfeldi = Barbonymus schwanenfeldiכל הארץ
Barbus titteya = Puntius titteyaכל הארץ
Barbus callipterusכל הארץ
Barbus melanampyx = Puntius melanampyxכל הארץ
Barbus punctatus = Puntius punctatusכל הארץ
Barbus sachsiכל הארץ
Barbus sachsiiכל הארץ
Barbus stoliczkanus = Puntius stoliczkanusכל הארץ
Barbus tetrazona = Puntius tetrazonaכל הארץ
Barbus ticto = Puntius tictoכל הארץ
Barilius gatensisכל הארץ
Baryancistrus spp.כל הארץ
Beaufortia leverettiכל הארץ
Bedotia geayiכל הארץ
Betta bellicaכל הארץ
Betta coccinaכל הארץ
Betta imbellisכל הארץ
Betta splendensכל הארץ
Biotodoma wavriniכל הארץ
Boehlkea fredcochuiכל הארץ
Boleophthalmus boddartiכל הארץ
Botia spp.כל הארץ
Boulengerella maculataכל הארץ
Brachirus panoidesכל הארץ
Brachydanio albolineatus = Danio albolineatusכל הארץ
Brachydanio frankei = Danio frankeiכל הארץ
Brachydanio rerio = Danio rerioכל הארץ
Brachygobius doriaeכל הארץ
Brienomyrus brachyistiusכל הארץ
Brochis splendenכל הארץ
Brycinus longipinnisכל הארץ
Brycinus taeniurusכל הארץ
Bunocephalus coracoideusכל הארץ
Calamoichthys calabaricusכל הארץ
Callopanchax occidentalisכל הארץ
Callopanchax toddyכל הארץ
Capoeta tetrazonaכל הארץ
Carassius auratusכל הארץ
Carinotetraodon travancoricusכל הארץ
Carnegiella marthaeכל הארץ
Carnegiella stigata strigataכל הארץ
Chaca chacaכל הארץ
Chaetobranchopsis orbicularisכל הארץ
Chaetostoma spp.כל הארץ
Chalceus sp.כל הארץ
Chalinochromis brichardiכל הארץ
Champsochromis caeruleusכל הארץ
Chanda ranga = Parambasis rangaכל הארץ
Chanda wolfii = Parambasis wolfiiכל הארץ
Chanda baculis = Parambasis baculisכל הארץ
Chanda siamensis = Parambasis siamensisכל הארץ
Channallabes apusכל הארץ
Characidium sp.כל הארץ
Cheirodon axelrodi = Paracheirodon axelrodiכל הארץ
Chela cachiusכל הארץ
Chilodus gracilisכל הארץ
Chilodus punctatusכל הארץ
Chilotilapia rhoadesiiכל הארץ
Chitala ornateכל הארץ
Chromis brasiliensis = Geophagus brasiliensisכל הארץ
Chromis unimaculata = Geophagus brasiliensisכל הארץ
Chrysichthys brachynemaכל הארץ
Chrysichthys furcatus = Chrysichthys nigrodigitatusכל הארץ
Cichla temensisכל הארץ
Cichlasoma citrinellum x с. Severumכל הארץ
Citharinus citharus citharusכל הארץ
Clarias gariepinusכל הארץ
Clarias angolensisכל הארץ
Colisa fasciataכל הארץ
Colisa labiosaכל הארץ
Colisa laliaכל הארץ
Colisa sotaכל הארץ
Colomesus asellusכל הארץ
Colossoma bidens = Piaractus brachypomusכל הארץ
Colossoma macropomumכל הארץ
Copadichromis azureusכל הארץ
Copadichromis borleyiכל הארץ
Copadichromis Kadangoכל הארץ
Copadichromis mlotoכל הארץ
Copella sp.כל הארץ
Corydoras spp.כל הארץ
Crenicara filamentosaכל הארץ
Crenicichla atabapoכל הארץ
Crenicichla geayiכל הארץ
Crenicichla reganiכל הארץ
Crenicichla saxatilisכל הארץ
Crossocheilus kalliurusכל הארץ
Crossocheilus latiusכל הארץ
Crossocheilus siamensisכל הארץ
Ctenolucius hujetaכל הארץ
Ctenopoma acutirostreכל הארץ
Ctenopoma kingsleyaeכל הארץ
Ctenopoma maculatumכל הארץ
Ctenops nobilisכל הארץ
Cynoglossus microlepisכל הארץ
Cynolebias nigripinnis = Cynolebias nigropinatusכל הארץ
Cynotilapia afraכל הארץ
Cynotilapia axelrodiכל הארץ
Cyphotilapia frontosaכל הארץ
Cyprichromis leptosomaכל הארץ
Cyprinus carpio (koi carp)כל הארץ
Cyrtocara mooriiכל הארץ
Danio aequipinnatusכל הארץ
Danio dangilaכל הארץ
Danio malabaricus = Devario malabaricusכל הארץ
Dario Darioכל הארץ
Datnoides microlepisכל הארץ
Datnoides quadrifasciatusכל הארץ
Dekeyseria pulchraכל הארץ
Dermogenys pusillaכל הארץ
Dianema longibarbisכל הארץ
Dianema urostriatumכל הארץ
Dimidiochromis compressicepsכל הארץ
Distichodus fasciolatusכל הארץ
Distichodus lusossoכל הארץ
Dormitator lebretonisכל הארץ
Eclectochromis ornatusכל הארץ
Eigenmannia spp.כל הארץ
Enantiopus melanogenis = Xenotilapia mellanogenysכל הארץ
Enneacampus ansorgiiכל הארץ
Epalzeorhnychos erythrurus = Epalzeorhnychos muneseכל הארץ
Epalzeorhynchos bicolorכל הארץ
Epalzeorhynchos frenatusכל הארץ
Epalzeorhynchos kalliurusכל הארץ
Epalzeorhynchus siameseכל הארץ
Epiplatys grahamכל הארץ
Epiplatys longiventralisכל הארץ
Epiplatys dagetiכל הארץ
Epiplatys sexfasciatusכל הארץ
Eplzeorynchus kalopterusכל הארץ
Eremophilus camposi = Listrura camposiכל הארץ
Eremophilus candidus = Trichomycterus candidusכל הארץ
Eremophilus mutisiiכל הארץ
Eretmodus cyanostictusכל הארץ
Erpetoichthys calabaricusכל הארץ
Esomus danricusכל הארץ
Etroplus canarensisכל הארץ
Etroplus maculatesכל הארץ
Etroplus suratensisכל הארץ
Eutropiellus debauwi = Paraeutropius debauwiכל הארץ
Exodon paradoxusכל הארץ
Farlowella spp.כל הארץ
Fossorochromis rostratusכל הארץ
Fundulopanchax spp.כל הארץ
Garra annandaleiכל הארץ
Garra ghorensisכל הארץ
Garra mullyaכל הארץ
Garra rufaכל הארץ
Gastromyzon punctulatusכל הארץ
Gastropelecus stellatus = Thoracocharax stellatusכל הארץ
Gastropelecus pectorosus = Thoracocharax pectorosusכל הארץ
Gastropelecus secures = Thoracocharax securesכל הארץ
Geophagus jurupari = Satanoperca jurupariכל הארץ
Geophagus balzanii = Gymnogeophagus balzaniiכל הארץ
Geophagus brasiliensisכל הארץ
Geophagus steindachneriכל הארץ
Geophagus surinamensisכל הארץ
Geophagus brasiliensisכל הארץ
Geophagus olfersiכל הארץ
Geophagus tapajosכל הארץ
Geophagus tuberosusכל הארץ
Geophagus winemilleriכל הארץ
Glossolepis incisusכל הארץ
Glyptoperichthys gibbiceps = Pterygolichthys gibbicepsכל הארץ
Gnathonemus petersiiכל הארץ
Gobio gobioכל הארץ
Gymnarchus niloticusכל הארץ
Gymnocorymbus ternetziכל הארץ
Gymnorhamphichthys rondoniכל הארץ
Gymnothorax polyuranodonכל הארץ
Gymnothorax tileכל הארץ
Gymnotus carapoכל הארץ
Gyrinocheilus aymoneiriכל הארץ
Hara hara = Erethistes haraכל הארץ
Hara jerdoni = Erethistes jerdoniכל הארץ
Hasemania nanaכל הארץ
Helostoma temminckiכל הארץ
Hemichromis bimaculatusכל הארץ
Hemichromis lifaliliכל הארץ
Hemigrammus spp.כל הארץ
Hemiodopsis sp. = Hemidus sp.כל הארץ
Hemiodus spp.כל הארץ
Hepsetus odoeכל הארץ
herichthys carpintisכל הארץ
Heros severusכל הארץ
Heterotis niloticusכל הארץ
Himantura chaophrayaכל הארץ
Homaloptera zollingeriכל הארץ
Hoplosternum thoracata = Megalechis thoracataכל הארץ
Horabagrus brachysomaכל הארץ
Horadandia atukoraliכל הארץ
Hypancistrus spp.כל הארץ
Hyphessobrycon spp.כל הארץ
Hypopomus sp.כל הארץ
Hypoptopoma spp.כל הארץ
Inpaichthys kerriכל הארץ
Iodotropheus sprengeraeכל הארץ
Iriatherina werneriכל הארץ
Julidochromis dickfeldiכל הארץ
Julidochromis marlieriכל הארץ
Julidochromis ornatusכל הארץ
Julidochromis reganiכל הארץ
Julidochromis transcriptusכל הארץ
Kryptopterus spp.כל הארץ
Labeo bicolorכל הארץ
Labeo bogaכל הארץ
Labeo chrysophekadionכל הארץ
Labeo congoroכל הארץ
Labeo erythrurus = Epalzleorhyncus muneseכל הארץ
Labeo frenatus = Epalzleorhyncusfrenatusכל הארץ
Labeo rubropunctatus = Labeo congoכל הארץ
Labeotropheus fuelleborniכל הארץ
Labeotropheus trewavasaeכל הארץ
Labidochromis caeruleusכל הארץ
Labidochromis Hongiכל הארץ
Labidochromis Perlmuttכל הארץ
Laetacara dorsigeraכל הארץ
Lamontichthys filamentosusכל הארץ
Lamprologus brevis = Neolamprologus brevisכל הארץ
Lamprologus brichardi = Neolamprologus brichardiכל הארץ
Lamprologus calvus = Altolamprologus calvusכל הארץ
Lamprologus caudopunktatus = Neolamprologus caudopunktatusכל הארץ
Lamprologus leleupi = Neolamprologus leleupiכל הארץ
Lamprologus moorii = Variabilichromis mooriכל הארץ
Lamprologus tretocephalus = Neolamprologus tretocephalusכל הארץ
Lamprologus brevianalis = Neolamprologus tretocephalusכל הארץ
Lamprologus crassus = Neolamprologus crassusכל הארץ
Lamprologus marginatus = Neolamprologus tetracanthusכל הארץ
Lamprologus modestus = Neolamprologus modestusכל הארץ
Lamprologus mondabu = Neolamprologus mondabuכל הארץ
Lamprologus mooreiכל הארץ
Lamprologus multifasciatus = Neolamprologus multifasciatusכל הארץ
Lamprologus olivaceous = Neolamprologus olivaceousכל הארץ
Lamprologus pulcher = Neolamprologusכל הארץ
Lamprologus savoryi pulcher = Neolamprologus savoriכל הארץ
Lamprologus similis = Neolamprologus similisכל הארץ
Lamprologus tetracanthusכל הארץ
Lasiancistrus spp.כל הארץ
Lebistesreticulataכל הארץ
Leiarius pictusכל הארץ
Leiocassis siamensis = Pseudomystus siamensisכל הארץ
Leporacanthicus spp.כל הארץ
Leporinus spp.כל הארץ
Leptobarbus hoeveniiכל הארץ
Leptobarbus melanopterusכל הארץ
Lethrinops microstomaכל הארץ
Lethrinops marginatusכל הארץ
Lithoxus spp.כל הארץ
Loricaria spp.כל הארץ
Luciosoma setigerumכל הארץ
Macrognathus aculeatusכל הארץ
Macrognathus aralכל הארץ
Macrognathus pancalusכל הארץ
Macropodus concolor = Macrodon speechiכל הארץ
Macropodus opercularisכל הארץ
Malapterurus electricusכל הארץ
Marcusenius macrolepidotus angolensisכל הארץ
Marcusenius angolensisכל הארץ
Mastacembelus armatusכל הארץ
Mastacembelus circumcinctus = Macrognathus circumcinctusכל הארץ
Mastacembelus erythrotaeniaכל הארץ
Maylandia callainosכל הארץ
Maylandia greshakeiכל הארץ
Maylandia phaeosכל הארץ
Megalamphodus megalopterus = Hyphessobrycon megalopterusכל הארץ
Megalamphodus roseus = Hyphessobrycon roseusכל הארץ
Megalamphodus spp. = Hyphessobrycon sppכל הארץ
Melanochromis auratusכל הארץ
Melanochromis cyaneorhabdosכל הארץ
Melanochromis joanjonsonaeכל הארץ
Melanochromis johanniכל הארץ
Melanotaenia bosemaniכל הארץ
Melanotaenia lacustrisכל הארץ
Melanotaenia multisquamatus = Glossolepis multisquamataכל הארץ
Melanotaenia praecoxכל הארץ
Melanotaenia spp.כל הארץ
Melanotaenia trifasciataכל הארץ
Mesonauta festivusכל הארץ
Metriaclima phaeosכל הארץ
Metynnis hypsauchenכל הארץ
Metynnis spp.כל הארץ
Microgeophagus ramireziכל הארץ
Microglanis poecilusכל הארץ
Microglanis sp.כל הארץ
Microphis brachyurus brachyurusכל הארץ
Mikrogeophagus altispinosusכל הארץ
Mikrogeophagus ramirezi = Microgeophagus ramireziכל הארץ
Moenkhausia pittieriכל הארץ
Moenkhausia sanctaefilomenaeכל הארץ
Monocirrhus poliacanthusכל הארץ
Monodactylus argenteusכל הארץ
Monodactylus sebaeכל הארץ
Monotretus travancoricusכל הארץ
Mormyrops engystomaכל הארץ
Mormyrus longirostrisכל הארץ
Mormyrus anguilloidesכל הארץ
Morulius chrysophekadion = Labeo chrysophekadionכל הארץ
Myleus rubripinnis = Myloplus rubripinnisכל הארץ
Mystus bimaculatusכל הארץ
Mystus bleekeriכל הארץ
Mystus vittatusכל הארץ
Myxocyprinus asiaticusכל הארץ
Nandopsis octofasciatumכל הארץ
Nandus nandusכל הארץ
Nannacara anomalaכל הארץ
Nannostomus beckfordiכל הארץ
Nannostomus equesכל הארץ
Nannostomus spp.כל הארץ
Nanochromis transvestitusכל הארץ
Nemacheilus fasciatusכל הארץ
Nemacheilus spp.כל הארץ
Nematobrycon lacorteiכל הארץ
Nematobrycon palmeruכל הארץ
Nematolebias whiteiכל הארץ
Neolamprologus brevisכל הארץ
Neolamprologus buescheriכל הארץ
Neolamprologus caudopunctatusכל הארץ
Neolamprologus crassusכל הארץ
Neolamprologus falciculaכל הארץ
Neolamprologus leleupiכל הארץ
Neolamprologus multifasciatusכל הארץ
Neolamprologus sexfasciatusכל הארץ
Neolamprologus tretocephalusכל הארץ
Neolamprologus crassusכל הארץ
Neolamprologus mondabuכל הארץ
Neolamprologus moorii = Variabilichromis mooriiכל הארץ
Neolamprologus olivaceousכל הארץ
Neolamprologus pulcherכל הארץ
Neolamprologus similisכל הארץ
Neolamprologus tetracanthusכל הארץ
Neolebias ansorgiiכל הארץ
Neolebias powelliכל הארץ
Neolebias unifasciatusכל הארץ
Nimbochromis livingstoniiכל הארץ
Nothobranchius fuscotaeniatusכל הארץ
Nothobranchius patriziiכל הארץ
Nothobranchius rachoviiכל הארץ
Nothobranchius sppכל הארץ
Notopterus chitala =Chitala chitalaכל הארץ
Notopterus notopterusכל הארץ
Odontambylus rubicundusכל הארץ
Ompok bimaculatusכל הארץ
Ompok eugeniatusכל הארץ
Ompok pabdaכל הארץ
Ophthalmotilapia nasutaכל הארץ
Ophthalmotilapia ventralisכל הארץ
Osphronemus goramyכל הארץ
Osteoglossum bicirrhosumכל הארץ
Osteoglossum ferreiraiכל הארץ
Otocinclus flexilisכל הארץ
Otocinclus spp.כל הארץ
Otopharynx lithobatesכל הארץ
Otopharynx Tetrastogmaכל הארץ
Oxyeleotris marmorataכל הארץ
Oxymormyrus boulengeriכל הארץ
Panaque spp.כל הארץ
Pangasius hypophthalmusכל הארץ
Pangasius larnaudiiכל הארץ
Pangasius sanitwongseiכל הארץ
Pangasius sutchi = Pangasianodon hypophthalmusכל הארץ
Pangio kuhliכל הארץ
Pangio myersiכל הארץ
Pangio pangiaכל הארץ
Pantodon buchholziכל הארץ
Papiliochromis ramirezi = Mikrogeophagus ramireziכל הארץ
Papyrocranus aferכל הארץ
Paracheirodon axelrodiכל הארץ
Paracheirodon innesiכל הארץ
Paracheirodon simulansכל הארץ
Parailia pellucidכל הארץ
Parambassis punctulatusכל הארץ
Parambassis siamensisכל הארץ
Parancistrus spp.כל הארץ
Paratilapia Bleekeriכל הארץ
Paratilapia polleniכל הארץ
Parauchenoglanis macrostoma = Anaspidolanis macrostomaכל הארץ
paretroplus menaramboכל הארץ
Pareutropius debauwiכל הארץ
Peckoltia spp.כל הארץ
Pelvicachromis pulcherכל הארץ
Pelvicachromis taeniatusכל הארץ
Periophthalmus argentilineatusכל הארץ
Periophthalmus barbarusכל הארץ
Petersius ansorgii = Phenacogrammusכל הארץ
Petitella georgiae ansorgiiכל הארץ
Petrocephalus bane baneכל הארץ
Petrocephalus bane ansorgiiכל הארץ
Petrocephalus simusכל הארץ
Petrochromis famulaכל הארץ
Petrochromis fasciolatusכל הארץ
Petrochromis macrognathusכל הארץ
Petrochromis orthognathusכל הארץ
Petrochromis polyodonכל הארץ
Petrochromis trewavasaeכל הארץ
Phago loricatusכל הארץ
Phago maculates = Phago loricatusכל הארץ
Phenacogrammus ansorgiiכל הארץ
Phenacogrammus interruptusכל הארץ
Phractocephalus hemioliopterusכל הארץ
Phractolaemus ansorgiiכל הארץ
Phractura ansorgiiכל הארץ
Piaractus brachypomusכל הארץ
Pimelodella spp.כל הארץ
Pimelodus pictusכל הארץ
Pimelodus spp.כל הארץ
Placidochromis electraכל הארץ
Placidochromis phenochilusכל הארץ
Platydoras costatusכל הארץ
Plecostomus sp.כל הארץ
Poecilia latipinna/veliferasכל הארץ
Poecilia reticulataכל הארץ
Poecilia sphenopsכל הארץ
Poecilocharax weitzmaniכל הארץ
Pollimyrus nigripinnisכל הארץ
Polyacanthus fasciatus = Colisa fasciataכל הארץ
Polycentropsis abbreviataכל הארץ
Polycentrus schomburgkiiכל הארץ
Polypterus oranatipinnisכל הארץ
Polypterus senegalusכל הארץ
Polypterus delheziכל הארץ
Polypterus palmasכל הארץ
Polypterus senegalensisכל הארץ
Popondetta furcata = Pseudomugil furcataכל הארץ
Poptella longipinnisכל הארץ
Potamotrygon motoroכל הארץ
Potamotrygon reticulates = Potamotrygon orbignyiכל הארץ
Potamotrygon spp.כל הארץ
Prionobrama filigeraכל הארץ
Pristella maxillariesכל הארץ
Procatopus aberransכל הארץ
Procatopus similisכל הארץ
Prochilodus spp.כל הארץ
Protomelas fenestratusכל הארץ
Protomelas spilonotusכל הארץ
Protomelas taeniolatusכל הארץ
Protopterus aethiopicusכל הארץ
Protopterus annectensכל הארץ
Pseudacanthicus leopardusכל הארץ
Pseudogastromyzon fasciatusכל הארץ
Pseudogastromyzon myersiכל הארץ
Pseudomugil gertrudaeכל הארץ
Pseudophromenus cupanusכל הארץ
Pseudoplatystoma fasciatumכל הארץ
Pseudotropheus auroraכל הארץ
Pseudotropheus crabroכל הארץ
Pseudotropheus demasoniכל הארץ
Pseudotropheus elongatusכל הארץ
Pseudotropheus greshakei = Maylandia greshakeiכל הארץ
Pseudotropheus hajomaylandiכל הארץ
Pseudotropheus kingsizeiכל הארץ
Pseudotropheus lombardoiכל הארץ
Pseudotropheus macrophthalmusכל הארץ
Pseudotropheus Membe deepכל הארץ
Pseudotropheus msoboכל הארץ
Pseudotropheus politכל הארץ
Pseudotropheus saulosiכל הארץ
Pseudotropheus socolofiכל הארץ
Pseudotropheus zebraכל הארץ
Pterophyllum altumכל הארץ
Pterophyllum leopoldiכל הארץ
Pterophyllum scalareכל הארץ
Pterygoplichthys gibbicepsכל הארץ
Puntius arenatusכל הארץ
Puntius chalakudiensisכל הארץ
Puntius conchoniusכל הארץ
Puntius daruphani = Hypsibarbus wetmoreiכל הארץ
Puntius denisoniiכל הארץ
Puntius filamentosusכל הארץ
Puntius geliusכל הארץ
Puntius lineatusכל הארץ
Puntius melanampyxכל הארץ
Puntius phutinoכל הארץ
Puntius sachsiiכל הארץ
Puntius shalyniusכל הארץ
Puntius sophoreכל הארץ
Puntius terioכל הארץ
Puntius tictoכל הארץ
Puntius titteyaכל הארץ
Puntius vittatusכל הארץ
Puntius altusכל הארץ
Puntius punctatusכל הארץ
Puntius sachsiiכל הארץ
Puntius stoliczkanusכל הארץ
Puntius tictoכל הארץ
Puntius ticto punctatusכל הארץ
Puntius ticto stoliczkanusכל הארץ
Puntius ticto tictoכל הארץ
Pyrrhulina rachovianaכל הארץ
Rachovia pyropunctataכל הארץ
Rama chandramara = Chandramara chandramaraכל הארץ
Rasbora caudimaculataכל הארץ
Rasbora dorsiocellataכל הארץ
Rasbora hengeli = Trigonostigma hengeliכל הארץ
Rasbora heteromorpha = Trigonostigma heteromorphaכל הארץ
Rasbora kalochromaכל הארץ
Rasbora maculate = Barbus maculataכל הארץ
Rasbora trilineataכל הארץ
Rhamphichthys rostratusכל הארץ
Rhodeus sericeusכל הארץ
Rineloricaria parvaכל הארץ
Rivulus brasiliensis = Kryptobebias brasiliensisכל הארץ
Rivulus cylindraceusכל הארץ
Roloffia occidentalis = Callopanchax occidentalisכל הארץ
Rothee ticto = Punthius tictoכל הארץ
Sarcocheilichthys sinensis sinensisכל הארץ
Scatophagus argusכל הארץ
Scatophagus multifasciata = Selenotoea multifasciataכל הארץ
Schilbe marmoratusכל הארץ
Sciaenochromis fryeriכל הארץ
Scleropages formosusכל הארץ
Scleropages jardiniiכל הארץ
Scobinancistrus spp.כל הארץ
Selenotoca multifaciataכל הארץ
Semaprochilodus insignisכל הארץ
Simpsonichthys spp.כל הארץ
Spatuloricaria spp.כל הארץ
Spectracanthicus murinusכל הארץ
Sphaerichthys osphomenoides = Sphaerichthys selatanensisכל הארץ
Sternopygus spp.כל הארץ
Stigmatogobius sadanundioכל הארץ
Sturisoma aureumכל הארץ
Sturisoma panamensaכל הארץ
Sturisomatichthys spp.כל הארץ
Symphysodon aequifasciataכל הארץ
Symphysodon axelrodiכל הארץ
Symphysodon discusכל הארץ
Symphysodon heckelכל הארץ
Synodontis angelicaכל הארץ
Synodontis eupterusכל הארץ
Synodontis flavitaeniataכל הארץ
Synodontis nigriventisכל הארץ
Synodontis petricalaכל הארץ
Synodontis polliכל הארץ
Synodontis budgettiכל הארץ
Synodontis negritaכל הארץ
Synodontis ocelliferכל הארץ
Synodontis robbianusכל הארץ
Synodontis robertsi = Puntius tincoכל הארץ
Systomus tictoכל הארץ
Systomus tripunctatus = Puntius cholaכל הארץ
Tanichthys albonubeכל הארץ
Tateurndina ocellicaudaכל הארץ
Telmatherina ladigesi = Marosatherina ladigesiכל הארץ
Tetraodon biocellatusכל הארץ
Tetraodon cochinchinensisכל הארץ
Tetraodon cutcutiaכל הארץ
Tetraodon fluviatilisכל הארץ
Tetraodon leiurusכל הארץ
Tetraodon schoutedeniכל הארץ
Tetraodon mbuכל הארץ
Thayeria boehlkeiכל הארץ
Thoracocharax stellatusכל הארץ
Thorichthys elliotiכל הארץ
Thorichthys meekiכל הארץ
Toxotes jaculatrixכל הארץ
Trichogaster leeriiכל הארץ
Trichogaster microlepisכל הארץ
Trichogaster trichopterusכל הארץ
Trichopsis pumilisכל הארץ
Trichopsis vittataכל הארץ
Tropheus annectensכל הארץ
Tropheus brichardiכל הארץ
Tropheus duboisiכל הארץ
Tropheus mooriiכל הארץ
Variabilichromis mooriiכל הארץ
Xenentodon cancilaכל הארץ
Xenocara sp.כל הארץ
Xenomystus nigriכל הארץ
Xenotilapia melanogenysכל הארץ
Xenotilapia ochrogenysכל הארץ
Xiphophorus helleriiכל הארץ
Xiphophorus maculatesכל הארץ


16 בפברואר, 1937.
  • בפקודת הוד מעלתו
  • ס. מודי
    מ״מ המזכיר הראשי
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.