חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק הגז הפחמימני המעובה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק הגז הפחמימני המעובה מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הגז הפחמימני המעובה, התשפ״א–2020


קישור למאגר החקיקה הלאומי ס״ח תשפ״א, 146; תשפ״ב, 1150; תשפ״ד, 193.

עדכון סכומים: י״פ תשפ״ב, 3344; תשפ״ג, 2468.


תוכן עניינים

פרק א׳: הגדרות

הגדרות [תיקון: תשפ״ד]
בחוק זה –
”גז פחמימני מעובה“, ”גז“ – גז פחמימני המורכב ברובו מפרופאן, פרופילן, בוטאן או בוטילן או האיזומרים שלהם, הנמצא במצב צבירה של גז או נוזל, למעט גז כאמור המפורט בתוספת הראשונה;
”דמי פיגורים“ ו”ריבית שקלית“ – (החל מיום 1.10.2024): כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה;
”היתר למיתקן גז“ – כמשמעותו בסעיף 9;
”הזרמת גז“ – הזרמת גז בצנרת בין מיתקני גז שאינם מיתקני גז לצריכה עצמית, למעט הזרמת גז כאמור בצנרת הנמצאת כולה בשטח שמחזיק בעל רישיון ספק גז אחד;
”הליכים בשל עבירה“ – החל בפתיחה בחקירה על פי דין;
”ועדת הכלכלה“ – ועדת הכלכלה של הכנסת;
”חוק החברות“ – חוק החברות, התשנ״ט–1999;
”חוק פסיקת ריבית והצמדה“ – (החל מיום 1.10.2024): חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א–1961;
”חוק התקנים“ – חוק התקנים, התשי״ג–1953;
”מיתקן גז“ – מיתקן או מכשיר המשמש למילוי, להזרמה, למדידה, לשקילה, לצריכה או לאחסון של גז, לרבות מכל, צינור או אבזר קבוע או מיטלטל במיתקן או במכשיר כאמור;
”מיתקן גז טעון היתר“ – כל אחד מאלה:
(1)
מיתקן גז המשמש לאחד מאלה:
(א)
מילוי גז, לרבות בתחנת תדלוק בגז;
(ב)
הזרמת גז;
(ג)
אחסון גז, לרבות במקום המשמש לחניית כלי רכב המוביל גז שלא בעת פריקה או טעינה, ולמעט אחסון גז כמפורט בתוספת השנייה;
(2)
מיתקן גז לצריכה עצמית או כמה מיתקני גז כאמור המחוברים ביניהם, שמתקיים לגביהם המפורט להלן, לפי העניין:
(א)
אם הם נמצאים באזור מגורים – קיבולתם עולה על 10 טונות;
(ב)
אם הם נמצאים באזור אחר – קיבולתם עולה על 20 טונות;
”מיתקן גז לצריכה עצמית“ – מיתקן גז המשמש צרכן גז;
”מכל מחנאות“ – מכל מיטלטל שקיבולתו אינה עולה על 12 ליטרים;
”מכל מיטלטל“ – כלי קיבול מיטלטל לאחסון גז;
”מכל נייח“ – כלי קיבול לאחסון גז המותקן באופן קבוע וממולא במקום ההתקנה;
”המנהל“ – המנהל כמשמעותו בסעיף 42;
”מעבדה מאושרת“ – כמשמעותה בסעיף 12(א) לחוק התקנים;
”מערכת גז“ – מערכת שבאמצעותה מסופק גז לצרכן גז;
”מערכת גז מרכזית“ – מערכת גז שבאמצעותה מסופק גז לשני צרכני גז לפחות;
”מפקח“ – כמשמעותו בסעיף 47;
”המשרד“ – משרד האנרגיה;
”נושא משרה“ – כהגדרתו בחוק החברות;
”סוכן“ – מי שמבצע פעולת ספק גז מטעם בעל רישיון ספק גז לפי הוראות סימן ב׳ בפרק ג׳;
”עבודת גז“ – כל אחת מפעולות אלה:
(1)
מילוי או ריקון גז, למעט מילוי גז ברכב מנועי המונע בגז למכל המחובר למערכת הנעת הרכב בתחנת תדלוק בגז;
(2)
הזרמת גז;
(3)
תכנון, התקנה, בדיקה, תחזוקה, שינוי, תיקון או פירוק של מיתקן גז, למעט תכנון של אחד מאלה:
(א)
מכשיר המשמש לצריכת גז;
(ב)
מכל, צינור או אבזר במיתקן גז;
(4)
הובלת גז, למעט הובלת גז כמפורט בתוספת השלישית;
”פעולת ספק גז“ ו”רישיון ספק גז“ – כמשמעותם בסעיף 2;
”צרכן גז“ – מי שרוכש גז לצריכה עצמית;
”צרכן גז ביתי“ – צרכן גז הרוכש גז לצריכה ביתית;
”רישיון עבודת גז“ – כמשמעותו בסעיף 14(א);
”רכב מנועי“ – כהגדרתו בפקודת התעבורה;
”שינוי יסודי“ – שינוי יסודי במיתקן גז טעון היתר כמפורט בתוספת הרביעית;
”שליטה“ – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968;
”תחנת תדלוק בגז“ – אתר שבו מספקים גז, בדרך של תדלוק, לרכב מנועי המונע בגז או למכל המשמש להפעלת בלון כהגדרתו בסעיף 75(א)(2) לחוק הטיס, התשע״א–2011;
”תקן“ – תקן כמשמעותו בסעיף 6(א) לחוק התקנים החל על גז או על מיתקן גז, כתוקפו מזמן לזמן, ומפורסם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי;
”תקן רשמי“ – תקן רשמי כמשמעותו בסעיף 8(א) לחוק התקנים החל על גז או על מיתקן גז, כתוקפו מזמן לזמן, ומפורסם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי;
”השר“ – שר האנרגיה.

פרק ב׳: רישוי

סימן א׳: רישיון ספק גז

חובת קבלת רישיון
ספק גז לא יבצע אדם, בתמורה או שלא בתמורה, פעולת ספק גז כמפורט להלן אלא אם כן בידו רישיון ספק גז לביצוע אותה פעולה שניתן לו לפי סעיף 4 ובהתאם לתנאי הרישיון:
(1)
שיווק, מכירה או הספקה של גז;
(2)
הקמה או הפעלה של מיתקן גז טעון היתר או ביצוע שינוי יסודי במיתקן כאמור;
(3)
הובלת גז.
פטור מחובת קבלת רישיון ספק גז
(א)
על אף האמור בסעיף 2, המבצע פעולת ספק גז כמפורט להלן פטור מחובת קבלת רישיון ספק גז לגבי אותה פעולה:
(1)
סוכן הרשום ברישיונו של בעל רישיון ספק גז המבצע פעולת ספק גז מטעם בעל הרישיון בהתאם להוראות סימן ב׳ בפרק ג׳;
(2)
מי שמשווק גז לצרכן גז באמצעות מילוי גז ברכב מנועי המונע בגז או במכל המשמש להפעלת בלון בתחנת תדלוק בגז שניתן לגביה היתר למיתקן גז; לעניין זה, ”בלון“ – כהגדרתו בסעיף 75(א)(2) לחוק הטיס, התשע״א–2011;
(3)
מי שמשווק מכל מחנאות לצרכן גז במיתקן גז המשמש לאחסון גז שניתן לגביו היתר למיתקן גז או במיתקן גז שאינו מיתקן גז טעון היתר;
(4)
מי שמוביל גז כמפורט בתוספת השלישית;
(5)
מי שמבצע פעולת ספק גז אחרת, אם קבע השר פעולה כאמור, באישור ועדת הכלכלה.
(ב)
(1)
על אף האמור בסעיף 2, המנהל רשאי, בהחלטה מנומקת בכתב, לתת פטור לאדם מחובת קבלת רישיון ספק גז במקרים דחופים ובהתקיים נסיבות מיוחדות אם שוכנע כי אין במתן הפטור כדי לפגוע בבטיחות הציבור או בשלומו.
(2)
פטור לפי פסקה (1) יינתן לבקשת אדם או אם מצא המנהל כי יש צורך בכך ובנסיבות כאמור באותה פסקה.
(3)
המנהל רשאי להורות על תנאים למתן הפטור ועל חובות שיחולו על מקבל הפטור לשם הבטחת רמת הבטיחות הנדרשת לפי חוק זה.
תנאים למתן רישיון ספק גז
(א)
המנהל רשאי לתת רישיון ספק גז למבקש שמתקיימים לגביו כל אלה:
(1)
הוא חברה כהגדרתה בחוק החברות;
(2)
המנהל הכללי של החברה או מנהל בכיר בחברה, וכן עובדים בחברה שיבצעו פעולת ספק גז, הם בעלי מיומנות, ידע וניסיון מקצועי הנדרשים לצורך ביצוע פעולת ספק הגז שלגביה מתבקש הרישיון, כפי שקבע השר, באישור ועדת הכלכלה;
(3)
ברשותו אמצעים ותשתית מתאימים לביצוע פעולת ספק הגז שלגביה מתבקש הרישיון, כפי שקבע השר, באישור ועדת הכלכלה;
(4)
הוא מבוטח בביטוח לכיסוי חבותו בשל נזקים, בהתאם להוראות כאמור בסעיף 22;
(5)
ברשותו הון עצמי שקבע השר, באישור ועדת הכלכלה, ומתקיימים בו תנאים אחרים שקבע השר בדרך האמורה, המצביעים על איתנותו הפיננסית;
(6)
הוא, וכן בעל שליטה או נושא משרה בו, לא הורשעו בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה המבקש אינו ראוי, לדעת המנהל, לבצע פעולת ספק גז.
(ב)
במתן רישיון ספק גז לפי סעיף זה רשאי המנהל להביא בחשבון, בין השאר, שיקולים שבטובת הציבור.
(ג)
המנהל רשאי לסרב לתת רישיון ספק גז למבקש אף אם מתקיימים לגביו התנאים לפי סעיף קטן (א) אם נגד מבקש הרישיון, או נגד בעל שליטה או נושא משרה בו, תלויים ועומדים הליכים בשל עבירה כאמור בסעיף קטן (א)(6) או משיקולים שבטובת הציבור, ובלבד שנתן למבקש הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו.
(ד)
המנהל רשאי לקבוע תנאים ברישיון ספק גז.
בקשה לרישיון ספק גז או לחידושו
(א)
המבקש לקבל רישיון ספק גז או לחדשו, יגיש למנהל בקשה לכך; בבקשה יכלול המבקש פרטים ומסמכים כפי שקבע השר, ורשאי המנהל לדרוש מהמבקש פרטים או מסמכים נוספים אם נראה לו כי הדבר דרוש בנסיבות העניין לשם מתן החלטה בבקשה.
(ב)
בקשה לחידוש רישיון ספק גז תוגש למנהל 90 ימים לפחות לפני תום תקופת תוקפו של הרישיון.
(ג)
החלטת המנהל בבקשה לרישיון ספק גז או לחידושו תינתן בתוך 75 ימים מיום קבלת הבקשה; לא סיים המנהל את הטיפול בבקשה לחידוש רישיון ספק גז ותוקף הרישיון עמד לפקוע, רשאי המנהל, אם נוכח כי אין מניעה בטיחותית לעשות כן, להאריך את תוקף רישיון ספק הגז עד לסיום הטיפול בבקשה.
תקופת רישיון ספק גז וחידושו
(א)
תוקפו של רישיון ספק גז יהיה לחמש שנים, וניתן לחדשו לתקופות נוספות של חמש שנים בכל פעם; הרישיון יחודש בכפוף להוראות סעיף 8.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), המנהל רשאי, בהחלטה מנומקת בכתב ולאחר שנתן למבקש הזדמנות לטעון את טענותיו, לתת למבקש רישיון ספק גז או לחדשו לתקופה הקצרה מחמש שנים, אם המבקש הפר תנאי מתנאי רישיון כאמור, הוראה מההוראות לפי חוק זה או הוראה מהוראות לפי חוק התקנים בקשר לגז או למיתקן גז; בבואו לתת החלטה לפי סעיף זה ישקול המנהל, בין השאר, את היקף ההפרה ונסיבותיה ואת היות ההפרה הפרה חוזרת.
איסור העברה, שעבוד או עיקול של רישיון ספק גז
(א)
רישיון ספק גז אינו ניתן להעברה, לשעבוד או לעיקול אלא באישור המנהל ובהתאם לתנאים שהורה.
(ב)
העברת השליטה בבעל רישיון ספק גז טעונה אישור מראש ובכתב מאת המנהל, ורשאי המנהל לקבוע כי העברה כאמור טעונה רישיון ספק גז חדש.
(ג)
אישור לפי סעיף קטן (א) או (ב) יינתן בתוך 60 ימים מיום הגשת הבקשה לאישור, אם שוכנע המנהל שמתקיימים בנעבר כל התנאים הנדרשים למתן רישיון ספק גז.
ביטול רישיון ספק גז, התלייתו, הגבלתו או סירוב לחדשו
(א)
המנהל רשאי לבטל רישיון ספק גז, להתלותו עד למילוי תנאים שיורה עליהם, להגבילו או לסרב לחדשו, בהתקיים אחד מאלה:
(1)
הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב, שגוי, מטעה או חלקי;
(2)
בעל הרישיון חדל לבצע את פעולת ספק הגז נושא הרישיון;
(3)
חדל להתקיים בבעל הרישיון תנאי מהתנאים למתן הרישיון;
(4)
בעל הרישיון הפר תנאי מתנאי הרישיון;
(5)
בעל הרישיון הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה או הוראה מההוראות לפי חוק התקנים בקשר לגז או למיתקן גז;
(6)
ניתן לגבי בעל הרישיון צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע״ח–2018, המורה על פירוקו, או שהוא החליט על פירוקו מרצון.
(ב)
בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), המנהל רשאי להתלות, להגביל או לסרב לחדש רישיון ספק גז אם תלויים ועומדים נגד בעל הרישיון הליכים בשל עבירה כאמור בסעיף 4(א)(6), עד לסיום ההליכים.
(ג)
הגבלת רישיון ספק גז לפי סעיף קטן (א) או (ב) יכול שתהיה, בין השאר, לעניין האזור שבו רשאי בעל הרישיון לבצע פעולת ספק גז או כמות הגז המרבית שבעל הרישיון רשאי לרכוש ולספק, בעצמו או באמצעות סוכן, בהתחשב במספר צרכניו ובסוגיהם.
(ד)
המנהל לא יבטל, לא יתלה, לא יגביל ולא יסרב לחדש רישיון ספק גז לפי סעיף זה, אלא לאחר שנתן לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו, ואם ההגבלה היא בנוגע לסוכן – לאחר שנתן גם לסוכן הזדמנות לטעון את טענותיו.
(ה)
הודעה על ביטול רישיון, התלייתו, הגבלתו או סירוב לחדשו תפורסם באתר האינטרנט של המשרד ובכל דרך אחרת שיחליט המנהל.
(ו)
המנהל רשאי להורות למי שרישיונו בוטל, הותלה, הוגבל או לא חודש לפי סעיף זה לפעול להסדרת סיום פעולות ספק הגז נושא הרישיון או לצמצומן, והכול לפי העניין, באופן ובמועד שיורה; בהוראות לפי סעיף קטן זה רשאי המנהל, בין השאר, לדרוש ממי שרישיונו בוטל, הותלה, הוגבל או לא חודש כאמור –
(1)
להעביר לו את רשימת צרכני הגז שהוא סיפק להם גז ואת כתובותיהם;
(2)
להודיע לצרכני הגז על סיום או צמצום ביצוע הפעולות כאמור, לפי העניין;
(3)
לטפל במיתקני הגז באופן שיורה המנהל.

סימן ב׳: היתר למיתקן גז

חובת קבלת היתר להקמה או להפעלה של מיתקן גז טעון
היתר בלי לגרוע מהוראות סעיף 2, לא יקים אדם ולא יפעיל מיתקן גז טעון היתר ולא יבצע שינוי יסודי במיתקן כאמור אלא אם כן ניתן לו, נוסף על רישיון ספק גז, גם היתר לביצוע אותה פעולה במיתקן הגז לפי סימן זה, ובהתאם לתנאי ההיתר.
תנאים למתן היתר ותנאים בהיתר
(א)
המנהל רשאי לתת לבעל רישיון ספק גז היתר למיתקן גז אם שוכנע כי השימוש במיתקן הגז שלגביו הוגשה הבקשה יהיה באופן שאין בו סיכון לאדם או לרכוש וכי מתקיימות הדרישות לעניין תנאי בטיחות שקבע השר; השר רשאי לקבוע כי תנאי לקבלת היתר למיתקן גז לפי סעיף זה הוא גם עמידה בדרישות לעניין תנאי בטיחות הקבועות בחיקוקים אחרים כפי שיקבע.
(ב)
המנהל רשאי לקבוע תנאים בהיתר למיתקן גז.
בקשה להיתר או לחידושו
(א)
בעל רישיון ספק גז המבקש לקבל היתר למיתקן גז או לחדשו, יגיש למנהל בקשה לכך; בבקשה יכלול המבקש פרטים ומסמכים כפי שקבע השר, ורשאי המנהל לדרוש מהמבקש פרטים או מסמכים נוספים אם נראה לו כי הדבר דרוש בנסיבות העניין לשם מתן החלטה בבקשה.
(ב)
בקשה לחידוש היתר למיתקן גז תוגש למנהל 90 ימים לפחות לפני תום תקופת תוקפו של ההיתר.
(ג)
החלטת המנהל בבקשה להיתר מיתקן גז או לחידושו תינתן בתוך 75 ימים מיום קבלת הבקשה; לא סיים המנהל את הטיפול בבקשה לחידוש היתר ותוקף ההיתר עומד לפקוע, רשאי המנהל, אם נוכח כי אין מניעה בטיחותית לעשות כן, להאריך את תוקף ההיתר עד לסיום הטיפול בבקשה.
תקופת ההיתר וחידושו
(א)
תוקפם של היתר להקמה של מיתקן גז ושל היתר לביצוע שינוי יסודי במיתקן גז יהיה לשנה.
(ב)
תוקפו של היתר להפעלה של מיתקן גז יהיה לחמש שנים; ואולם, המנהל רשאי, בהחלטה מנומקת בכתב ולאחר שנתן למבקש הזדמנות לטעון את טענותיו, לתת למבקש היתר כאמור לתקופה הקצרה מחמש שנים, אם המבקש הפר תנאי מתנאי רישיון ספק גז או היתר למיתקן גז, הוראה מההוראות לפי חוק זה או הוראה מההוראות לפי חוק התקנים בקשר לגז או למיתקן גז, או מטעמים הנוגעים לשלום הציבור; בבואו לתת החלטה לפי סעיף זה ישקול המנהל, בין השאר, את היקף ההפרה ונסיבותיה ואת היות ההפרה הפרה חוזרת.
(ג)
היתר כאמור בסעיף קטן (א) או (ב) ניתן לחידוש, בהתקיים התנאים למתן ההיתר לפי סעיף 10(א), לתקופות נוספות של שנה או חמש שנים בכל פעם, לפי העניין, ולעניין היתר כאמור בסעיף קטן (ב) – אף לתקופה הקצרה מחמש שנים בנסיבות המנויות באותו סעיף קטן.
(ד)
על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג) –
(1)
פקע תוקפו של רישיון ספק גז שניתן לבעל היתר למיתקן גז או שהרישיון כאמור בוטל או הותלה לפני תום תקופת תוקפו של ההיתר, יפקע או יותלה, לפי העניין, באותו מועד גם תוקפו של ההיתר למיתקן הגז;
(2)
הוגבל רישיון ספק גז לפני תום תקופת תוקפו של ההיתר, רשאי המנהל לבטל או להגביל את ההיתר בהתאם להגבלות הרישיון.
ביטול היתר, התלייתו, הגבלתו או סירוב לחדשו
(א)
המנהל רשאי לבטל היתר למיתקן גז, להתלותו עד למילוי תנאים שיורה עליהם, להגבילו או לסרב לחדשו אם מתקיימות לגבי ההיתר או בעל רישיון ספק הגז המחזיק בהיתר, לפי העניין, אחת הנסיבות האמורות בסעיף 8(א)(1) עד (5), בשינויים המחויבים, או אם מצא שטעמי בטיחות של אדם או רכוש מחייבים זאת.
(ב)
בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), המנהל רשאי להתלות או להגביל היתר למיתקן גז אם תלויים ועומדים נגד בעל רישיון ספק הגז המחזיק בהיתר, או נגד בעל שליטה או נושא משרה בו, הליכים בשל עבירה כאמור בסעיף 4(א)(6), עד לסיום ההליכים.
(ג)
(1)
המנהל לא יבטל, לא יתלה, לא יגביל ולא יסרב לחדש היתר למיתקן גז לפי סעיף זה אלא לאחר שנתן לבעל רישיון ספק הגז המחזיק בהיתר הזדמנות לטעון את טענותיו; ואולם, המנהל רשאי להתלות היתר או להגבילו אף בטרם ניתנה לבעל רישיון ספק הגז המחזיק בהיתר הזדמנות כאמור, אם היה לו יסוד סביר להניח כי מיתקן גז מהווה סכנה ממשית ומיידית לאדם או לרכוש, ובלבד שייתן לבעל הרישיון כאמור הזדמנות לטעון את טענותיו בהקדם האפשרי לאחר מתן ההחלטה ולא יאוחר מ־30 ימים לאחר מתן ההחלטה.
(2)
הותלה או הוגבל היתר לפי פסקה (1) וניתנה לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו לאחר מתן ההחלטה בדבר ההתליה או ההגבלה כאמור, רשאי המנהל, לאחר ששמע את טענותיו של בעל הרישיון, גם לבטל את ההיתר או לסרב לחדשו.

סימן ג׳: רישיון עבודת גז

חובת קבלת רישיון עבודת גז
(א)
לא יבצע אדם, בתמורה או שלא בתמורה, עבודת גז, אלא אם כן בידו רישיון לביצוע אותה עבודת גז שניתן לו לפי סעיף 15 ובהתאם לתנאי הרישיון.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), מי שמבצע עבודת גז כמפורט להלן פטור מחובת קבלת רישיון עבודת גז לגביה:
(1)
עובד הרשות הארצית לכבאות והצלה או אדם אחר שמונה והוכשר לסייע לרשות הארצית לכבאות והצלה המבצע עבודת גז במסגרת מילוי תפקידו ובהתאם לנוהלי הרשות לעניין זה;
(2)
מפקח המבצע עבודת גז במסגרת מילוי תפקידו לפי חוק זה;
(3)
מי שמבצע עבודת גז כפי שקבע השר, באישור ועדת הכלכלה; השר רשאי לקבוע חובה לעבור הכשרה לפי תכנית שיאשר המנהל או עובד המשרד שהמנהל הסמיך לכך כתנאי לקבלת פטור מרישיון עבודת גז לפי פסקה זו וכן חובות שיחולו על מי שמבצע עבודת גז כאמור.
תנאים למתן רישיון עבודת גז ותנאים ברישיון עבודת גז
(א)
המנהל רשאי לתת למבקש רישיון עבודת גז אם מתקיימים לגביו כל אלה:
(1)
הוא אזרח ישראלי או תושב ישראל;
(2)
הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי, לדעת המנהל, לבצע עבודת גז;
(3)
הוא עומד בתנאים בדבר השכלה אקדמית, תקופת ותק, כשירות, השתלמויות וניסיון מעשי, כפי שקבע השר, באישור ועדת הכלכלה; בתקנות לפי פסקה זו רשאי השר לקבוע, בהסכמת שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, חובה לעבור הכשרה מקצועית כתנאי למתן רישיון עבודת גז;
(4)
הוא סיים התמחות כפי שקבע השר, באישור ועדת הכלכלה; תקופת ההתמחות שיקבע השר כתנאי למתן רישיון לפי פסקה זו לא תעלה על שנה;
(5)
הוא עמד בבחינות מקצועיות בנושאים ולפי סדרים שקבע השר, בהסכמת שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ובאישור ועדת הכלכלה;
(6)
הוא מבוטח בביטוח לכיסוי חבותו בשל נזקים, בהתאם להוראות לפי סעיף 36.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), המנהל רשאי לתת למבקש שאינו אזרח ישראלי ואינו תושב ישראל רישיון לביצוע עבודת גז מסוימת, לתקופה ובתנאים כפי שיורה, אם מתקיימים לגביו כל אלה:
(1)
הוא בעל ניסיון, מומחיות וידע מקצועי בביצוע עבודת הגז;
(2)
הוא הציג בפני המנהל רישיון או תעודה הנדרשים לביצוע אותה עבודת גז במדינה שבה הוא מבצע את אותה עבודה, אם רישיון או תעודה כאמור נדרשים באותה מדינה;
(3)
הוא מבוטח בביטוח לכיסוי חבותו בשל נזקים, בהתאם להוראות לפי סעיף 36.
(ג)
המנהל רשאי לסרב לתת רישיון עבודת גז למבקש אף אם מתקיימים לגביו התנאים לפי סעיף קטן (א) אם נגד מבקש הרישיון תלויים ועומדים הליכים בשל עבירה כאמור בסעיף קטן (א)(2), ובלבד שנתן למבקש הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו.
(ד)
המנהל רשאי לקבוע תנאים ברישיון עבודת גז.
בקשה לרישיון עבודת גז או לחידושו
על הגשת בקשה לרישיון עבודת גז או לחידושו יחולו הוראות סעיף 5, בשינויים המחויבים.
תקופת רישיון עבודת גז וחידושו
(א)
תוקפו של רישיון עבודת גז יהיה לחמש שנים, וניתן לחדשו לתקופות נוספות של חמש שנים בכל פעם; הרישיון יחודש בכפוף להוראות סעיף 18.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), המנהל רשאי, בהחלטה מנומקת בכתב ולאחר שנתן למבקש הזדמנות לטעון את טענותיו, לתת למבקש רישיון עבודת גז או לחדשו לתקופה הקצרה מחמש שנים אם המבקש הפר תנאי מתנאי רישיון כאמור, הוראה מההוראות לפי חוק זה או הוראה מההוראות לפי חוק התקנים בקשר לגז או למיתקן גז; בבואו לתת החלטה לפי סעיף זה ישקול המנהל, בין השאר, את היקף ההפרה ונסיבותיה ואת היות ההפרה הפרה חוזרת.
ביטול רישיון עבודת גז, התלייתו, הגבלתו או סירוב לחדשו
(א)
המנהל רשאי לבטל רישיון עבודת גז, להתלותו עד למילוי תנאים שיורה עליהם, להגבילו או לסרב לחדשו בהתקיים לגבי הרישיון או בעל הרישיון הוראות סעיף 8(א)(1) עד (5), בשינויים המחויבים.
(ב)
בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), המנהל רשאי להתלות רישיון עבודת גז, להגבילו או לסרב לחדשו אם תלויים ועומדים נגד בעל הרישיון הליכים בשל עבירה כאמור בסעיף 15(א)(2), עד לסיום ההליכים.
(ג)
(1)
המנהל לא יבטל, לא יתלה, לא יגביל ולא יסרב לחדש רישיון עבודת גז לפי סעיף זה אלא לאחר שנתן לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו; ואולם, המנהל רשאי להתלות או להגביל רישיון עבודת גז אף בטרם ניתנה לבעל הרישיון הזדמנות כאמור אם היה לו יסוד סביר להניח כי בשל פעילותו של בעל הרישיון יש חשש לסכנה מיידית לפגיעה באדם או לגרימת נזק חמור לרכוש, ובלבד שייתן לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו בהקדם האפשרי לאחר מתן ההחלטה, ולא יאוחר מ־30 ימים לאחר מתן ההחלטה.
(2)
הותלה או הוגבל רישיון עבודת גז לפי פסקה (1) וניתנה לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו לאחר מתן ההחלטה בדבר ההתליה או ההגבלה כאמור, רשאי המנהל, לאחר ששמע את טענותיו של בעל הרישיון, גם לבטל את הרישיון או לסרב לחדשו.

פרק ג׳: חובות והגבלות על פעילותם של בעל רישיון ספק גז ובעל רישיון עבודת גז

סימן א׳: חובות והגבלות על בעל רישיון ספק גז

רכישת גז בידי בעל רישיון
ספק גז בעל רישיון ספק גז לא ירכוש גז אלא מבעל רישיון ספק גז אחר או בדרך של יבוא לפי כל דין.
הספקת גז בידי בעל רישיון ספק גז
(א)
בעל רישיון ספק גז לא יספק גז אלא לאחד מאלה:
(1)
צרכן גז;
(2)
בעל רישיון ספק גז אחר;
(3)
מי שפטור מחובת קבלת רישיון ספק גז לפי הוראות סעיף 3.
(ב)
בעל רישיון ספק גז לא יספק גז לצרכן גז אלא אם כן הוא התקשר עמו בחוזה בכתב להספקת גז; ואולם, בעל רישיון ספק גז רשאי לספק גז לצרכן גז אף אם לא התקשר עמו בחוזה, ובלבד שנמסרה לצרכן הגז, בסמוך למועד הספקת הגז וחמישה ימים לכל היותר לאחר מועד ההספקה, חשבונית ובה פרטי בעל הרישיון ופרטי צרכן הגז.
אמות מידה לעניין מתן שירות לצרכני גז
(א)
השר, בהתייעצות עם שר הכלכלה והתעשייה ובאישור ועדת הכלכלה, רשאי לקבוע אמות מידה לעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל בעל רישיון ספק גז המספק גז לתת לצרכני הגז, ורשאי הוא לקבוע הוראות מיוחדות לעניין מתן שירותים כאמור לצרכן גז ביתי.
(ב)
המנהל רשאי לקבוע ברישיון ספק גז תנאים לעניין מתן שירות לצרכני גז, בכפוף להוראות לפי סעיף קטן (א).
ביטוח לבעל רישיון ספק גז
בעל רישיון ספק גז יהיה מבוטח בביטוח לכיסוי חבותו בשל נזקים במשך כל תקופת הרישיון, בהתאם להוראות התוספת החמישית ולהוראות שקבע השר באישור ועדת הכלכלה.
דיווח על מיתקני גז שאינם טעוני היתר
(א)
בסעיף זה –
”מיתקני גז טעוני דיווח“ – מכל נייח שאינו טעון היתר או מכלים מיטלטלים המחוברים למערכת גז מרכזית, אשר באמצעותם בעל רישיון ספק גז מספק גז לצרכני גז, בעצמו או באמצעות סוכן;
”שינוי יסודי“ – כמפורט בחלק א׳ לתוספת השישית.
(ב)
בעל רישיון ספק גז ידווח למנהל, ביום העבודה הראשון בכל רבעון, על כל מיתקני הגז טעוני הדיווח שברבעון הקודם הוא החל לספק להם גז, חדל לספק להם גז או ביצע בהם שינוי יסודי.
(ג)
דיווח כאמור בסעיף קטן (ב) יכלול את הפרטים המנויים בחלק ב׳ לתוספת השישית ויועבר במתכונת שיורה המנהל.
(ד)
המנהל רשאי להעביר מידע מדיווח שנמסר לו לפי סעיף קטן (ב) לרשות ציבורית המנויה בחלק ג׳ לתוספת השישית, על פי בקשתה, לשם שמירה על שלום הציבור או מניעת פגיעה ברכוש, אם שוכנע כי הרשות הציבורית נוקטת אמצעים מספקים לשמירה על סודיות המידע כאמור בסעיף קטן (ה).
(ה)
רשות ציבורית שהועבר לה מידע לפי סעיף זה תשמור אותו בסוד, לא תעבירו לאחר ולא תעשה בו כל שימוש, אלא לשם שמירה על שלום הציבור או מניעת פגיעה ברכוש בהתאם להוראות לפי חוק זה או על פי צו בית משפט.
בדיקת תקינות של מיתקן גז טעון היתר שאינו מיתקן גז לצריכה עצמית
(א)
בעל רישיון ספק גז יבצע בדיקה ראשונית ובדיקות תקופתיות למיתקן גז טעון היתר שאינו מיתקן גז לצריכה עצמית, והכול בהתאם להוראות שקבע השר ולתנאי ההיתר למיתקן הגז; בחוק זה, ”בדיקה ראשונית“ – בדיקת תקינותו של מיתקן גז לפני הספקה ראשונית של גז אליו.
(ב)
בעל רישיון ספק גז ישמור את התיעוד הנוגע לביצוע בדיקה ראשונית ושתי בדיקות תקופתיות אחרונות שבוצעו לפי סעיף זה, באמצעותו או באמצעות סוכן, וכן תיעוד נוסף אם קבע השר, למשך שבע שנים מתום תוקף ההיתר למיתקן הגז; תיעוד כאמור יכול שיישמר באמצעים דיגיטליים.
בדיקת תקינות של מיתקן גז לצריכה עצמית
(א)
בעל רישיון ספק גז יבצע בדיקה ראשונית למיתקן גז לצריכה עצמית; במקרה של הספקת גז באמצעות מכל גז מיטלטל תבוצע בדיקה ראשונית במועד שבו בעל הרישיון סיפק את המכל לראשונה לצרכן או בחודש שקדם לאותו מועד, ובלבד שלא חל שינוי במיתקן הגז ממועד הבדיקה עד מועד הספקת המכל.
(ב)
(1)
בעל רישיון ספק גז יבצע בדיקה תקופתית למיתקן גז לצריכה עצמית שהוא מספק לו גז.
(2)
בדיקה תקופתית תבוצע אחת לחמש שנים לפחות, אלא אם כן נקבעה תקופה קצרה יותר לגבי סוגי מיתקני גז בתקן רשמי או בהוראות שקבע השר.
(ג)
החובה לבצע בדיקה תקופתית כאמור בסעיף קטן (ב) תחול כל עוד מתקיים אחד מאלה:
(1)
ההתקשרות בין בעל רישיון ספק הגז ובין צרכן הגז לא הסתיימה;
(2)
המכל הנייח שבבעלות בעל רישיון ספק הגז או מכלי הגז המיטלטלים שבאמצעותם בעל רישיון ספק הגז סיפק גז למיתקן הגז מחוברים למיתקן הגז.
(ד)
בדיקה ראשונית או בדיקה תקופתית של מיתקן גז לצריכה עצמית תבוצע בהתאם לתקן רשמי; לא נקבעו בתקן רשמי הוראות לגבי ביצוע בדיקה כאמור או לגבי ביצוע בדיקה כאמור בעניין מסוים, רשאי השר לקבוע הוראות לעניין זה.
(ה)
בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) ו־(ב), בעל רישיון ספק גז יבצע בדיקה של מיתקן גז לצריכה עצמית אם התבקש לעשות כן על ידי צרכן הגז או על ידי אדם אחר בשל חשש לליקוי במיתקן הגז.
(ו)
ספק גז נכנס יבדוק מיתקן גז לצריכה עצמית לפני שהוא מספק גז למיתקן; בדיקה כאמור תבוצע בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף קטן (ד) לעניין בדיקה תקופתית.
(ז)
בעל רישיון ספק גז יפנה לצרכן הגז לשם תיאום מועד לביצוע בדיקה במיתקן הגז לפי סעיף זה, בהתאם לתנאים שנקבעו לעניין זה ברישיון ספק הגז ובכפוף להוראות לפי סעיף 21 לעניין תיאום המועד.
(ח)
צרכן גז יאפשר לבעל רישיון ספק גז או לסוכן לבצע בדיקה לפי סעיף זה במיתקן הגז, במועד שתואם עמו לפי הוראות סעיף קטן (ז).
(ט)
(1)
בעל רישיון ספק גז ישמור את התיעוד הנוגע לביצוע בדיקה ראשונית ושתי בדיקות תקופתיות אחרונות שבוצעו לפי סעיף זה, ולעניין הספקת גז באמצעות מערכת גז מרכזית – גם שרטוט של המערכת הכולל את הצנרת, והכול כל עוד הוא מספק גז למיתקן; תיעוד כאמור יכול שיישמר באמצעים דיגיטליים, ורשאי השר לקבוע חובה לשמור תיעוד נוסף.
(2)
במקרה של החלפת ספק גז יעביר ספק הגז היוצא לספק הגז הנכנס את התיעוד כאמור בפסקה (1) וכן תיעוד בנוגע למיתקן הגז הנדרש לפי תקן רשמי.
(י)
בסעיף זה, ”ספק גז יוצא“ ו”ספק גז נכנס“ – כהגדרתם בפרק ד׳ לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ״ט–1989.
תיקון ליקויים במיתקן גז
ראה בעל רישיון ספק גז, במהלך בדיקת מיתקן גז או הספקת גז למיתקן גז או שנודע לו בדרך אחרת, כי המיתקן לא עומד בהוראה מהוראות לפי חוק זה, ובכלל זה בתנאי ההיתר למיתקן גז, או בדרישות תקן רשמי, יפעל לתיקון הליקוי לשם התאמת המיתקן להוראה או לדרישה, בהתאם לדרישות תקן רשמי או לתנאי ההיתר; לא נקבעו בתקן רשמי דרישות לעניין תיקון ליקויים במיתקן גז, רשאי השר לקבוע הוראות לעניין זה.
ניתוק זרימת גז למיתקן גז לצריכה עצמית
(א)
בעל רישיון ספק גז ינתק את הספקת הגז למיתקן גז לצריכה עצמית בהתקיים אחד מאלה:
(1)
צרכן הגז לא איפשר לבעל הרישיון לבצע לגביו בדיקה לפי הוראות סעיף 25, לאחר שבעל הרישיון פנה אליו לשם תיאום מועד ביצוע הבדיקה בהתאם להוראות לפי סעיף 25(ז);
(2)
נמצאו במיתקן הגז ליקויים אשר לפי דרישות תקן רשמי יש להפסיק בשלהם מיידית את הספקת הגז למיתקן; לא נקבעו בתקן רשמי דרישות כאמור, רשאי השר לקבוע הוראות לעניין זה.
(ב)
לא ינתק בעל רישיון ספק גז את הספקת הגז כאמור בסעיף קטן (א) אלא לאחר שמסר לצרכן, ככל הניתן בטרם הניתוק, הודעה שבה תצוין, בין היתר, סיבת הניתוק.
(ג)
ניתוק הספקת הגז לפי סעיף קטן (א) ייעשה באמצעות אבזר שיעצור את הספקת הגז למיתקן הגז; לאחר הניתוק, יסמן בעל הרישיון על גבי המיתקן כי הספקת הגז למיתקן נותקה.
(ד)
צרכן גז יאפשר לבעל רישיון ספק גז לנתק את הספקת הגז למיתקן גז, לפי הוראות סעיף זה, ולא יחדש את זרימת הגז למיתקן גז שנותק כאמור.
(ה)
בעל רישיון ספק גז לא יחדש את הספקת הגז למיתקן גז שנותק לפי סעיף זה ולא יספק גז למיתקן הגז עד לביצוע הבדיקות או לתיקון הליקויים כאמור בסעיף קטן (א), לפי העניין.
(ו)
בעל רישיון ספק גז יהיה פטור מחובת ניתוק לפי סעיף קטן (א)(1) אם לא היתה לו גישה למיתקן הגז לשם הניתוק כאמור או שצרכן הגז לא איפשר לו לנתק את הספקת הגז למיתקן הגז, ובלבד שבעל רישיון ספק הגז מחזיק תיעוד בנוגע לסיבה לאי־הניתוק.
(ז)
פנה צרכן גז לבעל רישיון ספק גז כדי לתאם ביצוע בדיקות או תיקון ליקויים כאמור בסעיף קטן (א), יפעל ספק הגז לתיאום הביצוע או התיקון בהקדם האפשרי.
(ח)
בתובענה אזרחית שהוגשה נגד בעל רישיון ספק גז בשל הפרת חובותיו לבצע פעולת ספק גז, תהיה זו הגנה טובה לבעל רישיון ספק הגז אם הוכיח כי ניתק את הספקת הגז למיתקן הגז לפי הוראות סעיף זה.

סימן ב׳: ביצוע פעולת ספק גז באמצעות סוכן

ביצוע פעולת ספק גז באמצעות סוכן
בעל רישיון ספק גז לא יבצע פעולת ספק גז באמצעות סוכן אלא אם כן המנהל התיר לו ברישיון לבצעה באמצעות אותו סוכן ובהתאם לתנאים שנקבעו ברישיון.
תנאים לביצוע פעולת ספק גז באמצעות סוכן
המנהל רשאי להתיר לבעל רישיון ספק גז, ברישיון ספק הגז ובתנאים שיקבע בו, לבצע פעולת ספק גז באמצעות סוכן, אם מתקיימים כל אלה:
(1)
הסוכן הוא אזרח ישראלי או תושב ישראל, או חברה כהגדרתה בחוק החברות;
(2)
בעל הרישיון והסוכן התקשרו ביניהם בחוזה בכתב לביצוע פעולת ספק גז מטעמו של בעל הרישיון באמצעות הסוכן; בחוזה כאמור יפורטו פעולות ספק גז שהסוכן יבצע מטעם בעל הרישיון, ובכלל זה רשימת מיתקני הגז טעוני ההיתר שהסוכן יפעיל מטעמו של בעל הרישיון או רשימת האזורים שבהם הסוכן יספק גז לצרכני גז מטעם בעל הרישיון, לפי העניין;
(3)
לסוכן מיומנות, ידע מקצועי וניסיון, ואם הסוכן הוא חברה – למנהל הכללי של החברה או למנהל בכיר בחברה וכן לבעלי תפקידים בחברה המבצעים פעולות ספק גז מיומנות, ידע מקצועי וניסיון, והכול כפי שקבע השר באישור ועדת הכלכלה;
(4)
הסוכן עבר הכשרה בביצוע פעולות ספק גז שערך בעל הרישיון לפי תכנית שאישר המנהל, ואם הסוכן הוא חברה – המנהל הכללי של החברה או מנהל בכיר בחברה וכן בעלי תפקידים בחברה המבצעים פעולות ספק גז עברו הכשרה כאמור;
(5)
הסוכן מבוטח בביטוח לכיסוי חבותו על נזקים, בהתאם להוראות כאמור בסעיף 33;
(6)
הסוכן אינו עוסק בביצוע פעולות ספק גז מטעם בעל רישיון ספק גז אחר;
(7)
הסוכן לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת המנהל, לבצע פעולות ספק גז, ואם הסוכן הוא חברה – גם בעל שליטה או נושא משרה בה לא הורשעו בעבירה כאמור.
בקשה לביצוע פעולת ספק גז באמצעות סוכן
(א)
מבקש רישיון ספק גז או בעל רישיון ספק גז רשאי לבקש מהמנהל, בבקשה לרישיון ספק גז או לחידוש הרישיון לפי סעיף 5, להתיר לו לבצע פעולת ספק גז באמצעות סוכן.
(ב)
בעל רישיון ספק גז רשאי לבקש מהמנהל, בתקופת תוקפו של רישיונו, להתיר לו לבצע פעולת ספק גז באמצעות סוכן; בקשה כאמור תכלול פרטים ומסמכים שקבע השר, ורשאי המנהל לדרוש מבעל הרישיון פרטים או מסמכים נוספים, אם נראה לו שהדבר דרוש בנסיבות העניין לשם מתן ההחלטה בבקשה; החלטת המנהל בבקשה לפי סעיף קטן זה תינתן בתוך 60 ימים מיום קבלת הבקשה.
הודעה על הפסקת התקשרות עם סוכן
בעל רישיון ספק גז שהחליט על הפסקת ההתקשרות עם סוכן שביצע מטעמו פעולות ספק גז לפי סימן זה והודיע על כך לסוכן, יודיע למנהל, ללא דיחוי ובטרם הפסקת ההתקשרות על כוונתו לעשות כן; המנהל רשאי לתת הוראות לבעל הרישיון ולסוכן לעניין זה, ובכלל זה הוראות לעניין הסדרת סיום פעולות הסוכן באופן ובמועד כפי שיורה ולעניין הספקת הגז לצרכנים.
איסור ביצוע פעולת ספק גז באמצעות סוכן [תיקון: תשפ״ב]
(א)
המנהל רשאי להחליט, בהחלטה מנומקת בכתב, כי בעל רישיון ספק גז שהותר לו לבצע פעולת ספק גז באמצעות סוכן מסוים לא יהיה רשאי לעשות כן –
(1)
ליתרת תקופת הרישיון או לתקופה קצרה יותר עד לקיום תנאים שיורה, בהתקיים אחד מאלה:
(א)
חדל להתקיים באותו סוכן תנאי מהתנאים כאמור בסעיף 29;
(ב)
הותר לבעל הרישיון לבצע פעולת ספק גז באמצעות סוכן על יסוד מידע כוזב, שגוי, מטעה או חלקי;
(ג)
אחת הנסיבות כאמור בסעיף 8(א)(2), (4) או (5), שיחולו לעניין זה בשינויים המחויבים;
(2)
כל עוד תלויים ועומדים נגד הסוכן הליכים בשל עבירה כאמור בסעיף 29(7), ואם הסוכן הוא חברה – תלויים ועומדים נגד בעל שליטה או נושא משרה בה הליכים בשל עבירה כאמור.
(ב)
המנהל לא ייתן החלטה לפי סעיף קטן (א) אלא לאחר שנתן לבעל רישיון ספק הגז ולסוכן הזדמנות לטעון את טענותיהם.
ביטוח לסוכן
(א)
בעל רישיון ספק גז יבטח סוכן המבצע פעולת ספק גז מטעמו בביטוח לכיסוי חבותו בשל נזקים, בהתאם להוראות לפי סעיף 22, בשינויים המחויבים.
(ב)
ביטוח כאמור בסעיף קטן (א) יהיה באותם התנאים שבהם בעל רישיון ספק הגז מבוטח כאמור בסעיף 22 ויהיה תקף במשך כל התקופה שבה אותו סוכן רשאי לבצע מטעמו של בעל הרישיון פעולת ספק גז כאמור בסעיפים 30 ו־31.
החלת הוראות על סוכן
הוראות לפי חוק התקנים בקשר לגז או למיתקן גז החלות לגבי בעל רישיון ספק גז, וכן ההוראות לפי חוק זה, למעט הוראות סעיפים 22 ו־23 ופרקים ב׳ ו־ה׳, יחולו גם לגבי סוכן המבצע פעולת ספק גז מטעמו של בעל רישיון ספק גז, בכפוף להוראות הרישיון לעניין ביצוע פעולת ספק גז באמצעות סוכן כאמור בסימן זה, והכול בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:
(1)
בסעיף 19, במקום האמור בו יקראו ”סוכן לא ירכוש גז אלא מבעל רישיון ספק הגז שמטעמו הוא מבצע פעולת ספק גז“;
(2)
בסעיף 20, במקום האמור בו יקראו:
"(א)
סוכן לא יספק גז אלא לאחד מאלה:
(1)
צרכן גז;
(2)
מי שפטור מחובת קבלת רישיון ספק גז לפי הוראות סעיף 3(א)(2) או (3).
(ב)
סוכן לא יספק גז לצרכן גז אלא אם כן בעל רישיון ספק הגז שמטעמו הוא פועל התקשר עם הצרכן בחוזה בכתב להספקת גז; ואולם סוכן רשאי לספק גז לצרכן גז אף אם בעל הרישיון לא התקשר עם הצרכן בחוזה, ובלבד שבעל הרישיון מסר לצרכן, בסמוך למועד הספקת הגז וחמישה ימים לכל היותר לאחר מועד ההספקה, חשבונית ובה פרטי בעל הרישיון ופרטי צרכן הגז."
חובת פיקוח של בעל רישיון ספק גז על קיום ההוראות בידי סוכן
(א)
בעל רישיון ספק גז המבצע פעולת ספק גז באמצעות סוכן לפי הוראות פרק זה חייב לפקח על קיום ההוראות בידי הסוכן כאמור בסעיף 34.
(ב)
בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א), בעל רישיון ספק גז המבצע פעולת ספק גז באמצעות סוכן, יבצע את כל הפעולות האלה:
(1)
יערוך ביקורת, אחת לשישה חודשים לפחות, שבה –
(א)
יבדוק את התאמת כמות הגז שהסוכן רכש למספר צרכני הגז שהוא מספק להם גז מטעם בעל הרישיון ולסוגיהם;
(ב)
יבדוק את קיומו של חוזה בכתב להספקת גז עם כל צרכן גז שהסוכן מספק לו גז מטעם בעל הרישיון או קיומה של חשבונית כאמור בסעיף 20(ב) שנמסרה לצרכן הגז;
(ג)
יבדוק את קיומם של טפסים המעידים על ביצוע בדיקות ראשוניות ובדיקות תקופתיות בהתאם להוראות לפי סעיף 25 לכל מיתקני הגז לצריכה עצמית המשמשים צרכני גז שהסוכן מספק להם גז מטעם בעל הרישיון;
(ד)
יבדוק את תקינותם של 1% לפחות ממיתקני הגז לצריכה עצמית המשמשים צרכני גז שהסוכן מספק להם גז מטעם בעל הרישיון, ובלבד שמספר המיתקנים שייבדקו לפי פסקת משנה זו לא יקטן מ־10 ולא יעלה על 500; בדיקה לפי פסקת משנה זו לא תבוא במקום הבדיקה התקופתית למיתקן גז; בדיקה כאמור תתבצע במיתקני הגז;
(2)
יקיים אחת לשנה לסוכנים המבצעים פעולות ספק גז מטעמו הדרכת ריענון לגבי פעולות הספקת הגז שהם מבצעים מטעם בעל הרישיון, במתכונת שאישר המנהל;
(3)
פעולות נוספות, אם קבע השר כאלה.
(ג)
בעל רישיון ספק גז ירשום את הפעולות שביצע לפי סעיף קטן (ב), יתעד את הבדיקות כאמור וישמור את הרישום והתיעוד חמש שנים.
(ד)
מצא בעל רישיון ספק גז בביקורת שערך לפי סעיף זה כי סוכן מטעמו הפר הוראה מהוראות לפי חוק זה או הוראה מהוראות לפי חוק התקנים בקשר לגז או למיתקן גז או שנודע לו על כך בדרך אחרת, יפעל לתיקון ההפרה ולמניעת הישנותה; מצא בעל רישיון ספק גז כי הפרה כאמור שביצע סוכן מטעמו עלולה לסכן באופן ממשי ומיידי אדם או רכוש, ידווח על כך למנהל בכתב מייד.

סימן ג׳: חובת בעל רישיון עבודת גז

ביטוח לבעל רישיון עבודת גז
בעל רישיון עבודת גז יהיה מבוטח בביטוח לכיסוי חבותו בשל נזקים, במשך כל תקופת הרישיון, בהתאם להוראות שקבע השר, באישור ועדת הכלכלה.

פרק ד׳: הגבלות נוספות לעניין ביצוע פעולות בקשר לגז

התאמת הגז לדרישות התקן
(א)
לא ייצר אדם, לא ייבא, לא ירכוש מייבוא ולא יספק גז אלא אם כן הגז עומד בדרישות התקן כמפורט בתוספת השביעית.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), המנהל רשאי, בנסיבות מיוחדות, בהחלטה מנומקת בכתב, לתת לאדם פטור מחובת התאמת הגז לדרישות התקן כאמור באותו סעיף קטן, לתקופה קצובה כפי שיורה, אם שוכנע כי אין בכך כדי לפגוע בבטיחות הציבור או בשלומו; המנהל רשאי להורות על תנאים למתן הפטור ועל חובות שיחולו על מקבל הפטור לשם הבטחת רמת הבטיחות הנדרשת לפי חוק זה; פטור לפי סעיף קטן זה יפורסם באתר האינטרנט של המשרד.
איסור רכישת גז ממי שאינו בעל רישיון ספק גז
(א)
צרכן גז לא ירכוש גז אלא מבעל רישיון ספק גז או ממי שפטור מחובת קבלת רישיון ספק גז לפי הוראות סעיף 3.
(ב)
מי שפטור מחובת קבלת רישיון ספק גז לפי הוראות סעיף 3(א)(2) או (3) לא ירכוש גז אלא מבעל רישיון ספק גז או מסוכן.
איסור העסקת מי שאינו בעל רישיון עבודת גז
מי שאינו צרכן גז ביתי, ובכלל זה בעל רישיון ספק גז או סוכן, לא יעסיק בעבודות גז אלא את מי שהוא בעל רישיון עבודת גז או את מי שפטור מחובת קבלת רישיון כאמור לפי הוראות סעיף 14(ב).
אחסון מכלי מחנאות שאינם משמשים למילוי חוזר
מי שמאחסן מכלי מחנאות שאינם משמשים למילוי חוזר בקיבולת כוללת שאינה עולה על 60 ליטרים או קיבולת אחרת שקבע השר, לשם שיווקם, יחולו עליו הדרישות המפורטות בתוספת השמינית.
אחסון או הובלה של גז בידי צרכן גז שאינו צרכן גז ביתי
צרכן גז שאינו צרכן גז ביתי המאחסן או מוביל מכלים מיטלטלים כאמור בתוספת השנייה או השלישית לשם עיסוקו, יאחסן או יוביל את המכלים במקום מאוורר ובמצב מאונך, ובזמן ההובלה יבטיח כי המכלים מאובטחים מפני נפילה ויחזיק בכלי הרכב אישור המעיד על רכישת המכלים מבעל רישיון ספק גז; השר רשאי לקבוע דרישות נוספות לאחסון או להובלה של גז לפי סעיף זה.

פרק ה׳: המנהל וסמכויותיו

המנהל וסמכויותיו
(א)
השר ימנה, מקרב עובדי משרדו, אדם בעל ידע וכישורים מתאימים להיות מנהל ענייני בטיחות הגז שיהיו נתונות לו הסמכויות לפי חוק זה; הודעה על המינוי תפורסם ברשומות.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), סמכויות המנהל לפי סעיפים 3(ב), 37(ב) ו־47(ב)(2) ופרקים ח׳ ו־ט׳ יהיו נתונות למנהל מינהל הדלק במשרד.
(ג)
מנהל מינהל הדלק במשרד רשאי לאצול את סמכויותיו לפי פרק ח׳, למעט לפי סעיף 62(ג), למנהל ענייני בטיחות הגז או לעובד בכיר אחר האחראי לנושא העיצומים הכספיים במשרד; הודעה על אצילת סמכות כאמור תפורסם ברשומות.
תיקון ליקוי או הפסקת הפרה
היה למנהל יסוד סביר להניח כי קיים ליקוי במיתקן גז או כי בעל רישיון ספק גז או סוכן הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה או מההוראות לפי חוק התקנים בקשר לגז או למיתקן גז, רשאי הוא להורות לבעל רישיון ספק הגז, בהודעה בכתב, לתקן את הליקוי או להפסיק את ההפרה, לפי העניין, באופן, בתוך פרק הזמן ובתנאים כפי שיורה.
הכנת תכנית בטיחות
המנהל רשאי להורות לבעל רישיון ספק גז להכין תכנית בטיחות בנוגע למיתקן גז שלגביו ניתן לו היתר למיתקן גז, לפי הנחיות ועד המועד כפי שיורה; הוראה כאמור יכול שתהיה לגבי סוג של מיתקני גז או לגבי מיתקן גז מסוים.
הפסקת שימוש במיתקן גז
(א)
המנהל רשאי להורות לבעל רישיון ספק גז או למחזיק במיתקן גז, בהודעה בכתב, להפסיק שימוש במיתקן גז ולרוקן את הגז מהמיתקן ללא דיחוי, בהתקיים אחד מאלה:
(1)
מיתקן הגז טעון היתר ולא ניתן לגביו היתר;
(2)
אם ראה שטעמי בטיחות של אדם או רכוש מחייבים זאת.
(ב)
המנהל לא ייתן הוראה לפי סעיף זה אלא לאחר שנתן למי שכלפיו מופנית ההוראה הזדמנות לטעון את טענותיו; ואולם, המנהל רשאי לתת הוראה לפי סעיף זה אף בטרם נתן למי שכלפיו מופנית ההוראה הזדמנות כאמור אם היה לו יסוד סביר להניח כי מיתקן הגז מהווה סכנה ממשית ומיידית לאדם או לרכוש, ובלבד שייתן למי שכלפיו מופנית ההוראה הזדמנות לטעון את טענותיו בהקדם האפשרי לאחר מתן ההוראה, ולא יאוחר מ־30 ימים לאחר מתן ההוראה.
(ג)
לא בוצעה הוראה שנתן המנהל לפי סעיף זה וראה המנהל שאי־ביצועה מהווה סכנה ממשית ומיידית לאדם או לרכוש, רשאי הוא לנקוט צעדים לכפיית קיומה או לבצעה במקום מי שחייב בביצועה ולגבות מהאדם שכלפיו מופנית ההוראה את כפל ההוצאות שהוציא לשם כך; על גביית הוצאות כאמור יחולו הוראות פקודת המסים (גבייה), כאילו היו מס כמשמעותו באותה פקודה.
הפסקת ביצוע עבודת גז שאינה טעונה רישיון עבודת גז
(א)
המנהל רשאי להורות למי שמבצע עבודת גז שביצועה אינו טעון רישיון עבודת גז בהתאם להוראות לפי סעיף 14(ב)(3) להפסיק לבצעה, אם מבצע עבודת הגז הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה או מהוראות לפי חוק התקנים בקשר לגז או למיתקן גז.
(ב)
המנהל לא ייתן הוראה לפי סעיף זה אלא לאחר שנתן למי שכלפיו מופנית ההוראה הזדמנות לטעון את טענותיו; ואולם, המנהל רשאי לתת הוראה לפי סעיף זה אף בטרם ניתנה למי שכלפיו מופנית ההוראה הזדמנות כאמור אם היה לו יסוד סביר להניח כי בשל פעילותו יש חשש לסכנה מיידית של פגיעה באדם או של גרימת נזק חמור לרכוש, ובלבד שייתן למי שכלפיו מופנית ההוראה הזדמנות לטעון את טענותיו בהקדם האפשרי לאחר מתן ההוראה, ולא יאוחר מ־30 ימים לאחר מתן ההוראה.

פרק ו׳: פיקוח ואכיפה

הסמכת מפקחים וסמכויות פיקוח
(א)
השר רשאי להסמיך, מקרב עובדי משרדו, מפקחים שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי פרק זה, כולן או חלקן, לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוק זה (בפרק זה – מפקח).
(ב)
לא יוסמך מפקח לפי הוראות סעיף קטן (א) אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה:
(1)
משטרת ישראל הודיעה, לא יאוחר משלושה חודשים מיום קבלת פרטי העובד, כי היא אינה מתנגדת להסמכתו מטעמים של שלום הציבור וביטחונו, לרבות בשל עברו הפלילי;
(2)
הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי פרק זה, כפי שהורה השר, בהסכמת השר לביטחון הפנים, וכן הכשרה מתאימה בנושאים הנוגעים לחוק זה ולהוראות חוק התקנים בקשר לגז או למיתקן גז, כפי שהורה המנהל;
(3)
הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה השר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים.
(ג)
הודעה על הסמכת מפקח לפי סעיף זה תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד.
(ד)
לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה רשאי מפקח –
(1)
לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;
(2)
לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוען של ההוראות לפי חוק זה או להקל על ביצוען; בפסקה זו, ”מסמך“ – לרבות פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ״ה–1995;
(3)
לערוך בדיקות או מדידות או ליטול דגימות, למסור את המדידות או הדגימות לבדיקת מעבדה מאושרת, לשמור אותן או לנהוג בהן בדרך אחרת, וכן להורות לבעל רישיון ספק גז על מסירת המדידות או הדגימות כאמור לבדיקת מעבדה מאושרת או על שמירתן לתקופה שיורה או לנהוג בהן בדרך אחרת;
(4)
להיכנס למקום שיש לו יסוד להניח כי נמצא בו מיתקן גז, לרבות לכלי תחבורה כשהוא נייח, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט; ואולם, מפקח רשאי להיכנס למקום המשמש למגורים גם בלא צו של בית משפט, לבקשת המחזיק במקום או אם יש לו יסוד סביר להניח שמיתקן הגז הנמצא במקום מהווה סכנה ממשית ומיידית לאדם או לרכוש; לעניין זה לא יראו שטחים משותפים בבניין מגורים כמקום המשמש למגורים.
סמכויות אכיפה
התעורר חשד לביצוע עבירה לפי הוראות חוק זה, רשאי מפקח –
(1)
לחקור כל אדם הקשור לעבירה כאמור או שעשויות להיות לו ידיעות הנוגעות לעבירה כאמור; על חקירה לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 2 ו־3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), בשינויים המחויבים;
(2)
לתפוס כל חפץ הקשור לביצוע עבירה כאמור; על תפיסה לפי פסקה זו יחולו הוראות הפרק הרביעי לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ״ט–1969 (בסעיף קטן זה – פקודת מעצר וחיפוש), בשינויים המחויבים;
(3)
לבקש מבית משפט צו חיפוש לפי סעיף 23 לפקודת מעצר וחיפוש, ולבצעו; על חיפוש לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 24(א)(1), 26 עד 28 ו־45 לפקודת מעצר וחיפוש, בשינויים המחויבים.
זיהוי מפקח
(א)
מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי פרק זה אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים אלה:
(1)
הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;
(2)
בעת ביצוע סמכויותיו לפי סעיף 48, הוא לובש מדי מפקח בצבע ובצורה שהורה השר לעניין זה, ובלבד שהמדים כאמור אינם נחזים להיות מדי משטרה;
(3)
יש בידו תעודה החתומה בידי השר, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו של מפקח, שאותה יציג על פי דרישה.
(ב)
חובת ההזדהות לפי סעיף קטן (א) לא תחול אם קיומה עלול לגרום לפגיעה בביטחון המפקח או בביטחון אדם אחר; חלפה הנסיבה שבשלה לא קיים המפקח את חובת ההזדהות כאמור בסעיף קטן זה, יקיים המפקח את חובתו כאמור מוקדם ככל האפשר.

פרק ז׳: עונשין

עונשין [תיקון: תשפ״ב]
(א)
העושה אחד מאלה, דינו – מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה בידי תאגיד – כפל הקנס האמור:
(1)
מבצע פעולת ספק גז בלא רישיון ספק גז, בניגוד להוראות סעיף 2, ובלבד שאינו פטור מחובת רישוי לפי סעיף 3;
(2)
מקים או מפעיל מיתקן גז טעון היתר בלא היתר למיתקן הגז, בניגוד להוראות סעיף 9;
(3)
מבצע עבודת גז ללא רישיון עבודת גז, בניגוד להוראות סעיף 14(א), ובלבד שאינו פטור מחובת רישוי לפי סעיף 14(ב);
(4)
בעל רישיון ספק גז –
(א)
הרוכש גז, בניגוד להוראות סעיף 19;
(ב)
המספק גז בניגוד להוראות סעיף 20(א);
(ג)
המעסיק בעבודת גז את מי שאינו בעל רישיון עבודת גז, בניגוד להוראות סעיף 39;
(5)
סוכן –
(א)
הרוכש גז, בניגוד להוראות סעיף 19 כפי שהוחל בסעיף 34(1);
(ב)
המספק גז, בניגוד להוראות סעיף 20(א) כפי שהוחל בסעיף 34(2);
(ג)
המעסיק בעבודת גז את מי שאינו בעל רישיון עבודת גז, בניגוד להוראות סעיף 39 כפי שהוחל בסעיף 34.
(ב)
העושה אחד מאלה, דינו – מאסר 18 חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה בידי תאגיד – כפל הקנס האמור:
(1)
בעל רישיון ספק גז –
(א)
המבצע פעולת ספק גז שלא בהתאם לתנאי רישיון ספק הגז, בניגוד להוראות סעיף 2;
(ב)
המבצע שינוי יסודי במיתקן גז טעון היתר בלא היתר לביצוע שינוי יסודי במיתקן הגז, בניגוד להוראות סעיף 9;
(ג)
שאינו מבצע בדיקה ראשונית או בדיקה תקופתית למיתקן גז טעון היתר שאינו מיתקן גז לצריכה עצמית, בניגוד להוראות סעיף 24(א);
(ד)
המבצע פעולת ספק גז באמצעות סוכן בלי שהמנהל התיר לו ברישיון לעשות כן או שלא בהתאם לתנאים שנקבעו ברישיונו, בניגוד להוראות סעיף 28;
(2)
סוכן –
(א)
המבצע פעולת ספק גז שלא בהתאם לתנאי רישיון ספק הגז, בניגוד להוראות סעיף 2 כפי שהוחל בסעיף 34;
(ב)
המבצע שינוי יסודי במיתקן גז טעון היתר בלא היתר לביצוע שינוי יסודי במיתקן הגז, בניגוד להוראות סעיף 9 כפי שהוחל בסעיף 34;
(ג)
שאינו מבצע בדיקה ראשונית או בדיקה תקופתית למיתקן גז טעון היתר שאינו מיתקן גז לצריכה עצמית, בניגוד להוראות סעיף 24(א) כפי שהוחל בסעיף 34;
(3)
בעל רישיון ספק גז או מחזיק במיתקן גז שאינו פועל בהתאם להוראת המנהל להפסיק שימוש במיתקן גז או לרוקן אותו שניתנה לפי סעיף 45;
(4)
מי שמבצע עבודת גז, שביצועה אינו טעון רישיון עבודת גז בהתאם להוראות לפי סעיף 14(ב)(3) שאינו פועל בהתאם להוראת המנהל להפסקת ביצוע עבודת הגז שניתנה לפי סעיף 46.
(ג)
העושה אחד מאלה, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה בידי תאגיד – כפל הקנס האמור:
(1)
בעל רישיון ספק גז –
(א)
המקים או מפעיל מיתקן גז טעון היתר או מבצע שינוי יסודי במיתקן כאמור שלא בהתאם לתנאי ההיתר, בניגוד להוראות סעיף 9;
(ב)
שאינו מבצע בדיקה ראשונית למיתקן גז לצריכה עצמית, בניגוד להוראות סעיף 25(א);
(ג)
שאינו מבצע בדיקה תקופתית למיתקן גז לצריכה עצמית שהוא מספק לו גז, בניגוד להוראות סעיף 25(ב);
(ד)
שאינו מבצע בדיקה של מיתקן גז לצריכה עצמית אף שהתבקש לעשות כן על ידי צרכן גז, בניגוד להוראות סעיף 25(ה);
(ה)
שהוא ספק גז נכנס שאינו מבצע בדיקה למיתקן גז לצריכה עצמית לפני שהוא מספק גז למיתקן, בניגוד להוראות סעיף 25(ו);
(ו)
שאינו מנתק את זרימת הגז למיתקן גז, בניגוד להוראות סעיף 27(א) עד (ג);
(ז)
המחדש את זרימת הגז למיתקן גז שנותק או המספק גז למיתקן כאמור, בניגוד להוראות סעיף 27(ה);
(ח)
שאינו פועל בהתאם להוראת המנהל לתיקון ליקוי או להפסקת הפרה שניתנה לפי סעיף 43;
(2)
סוכן –
(א)
המקים או מפעיל מיתקן גז טעון היתר או מבצע שינוי יסודי במיתקן כאמור שלא בהתאם לתנאי ההיתר, בניגוד להוראות סעיף 9 כפי שהוחל בסעיף 34;
(ב)
שאינו מבצע בדיקה ראשונית למיתקן גז לצריכה עצמית, בניגוד להוראות סעיף 25(א) כפי שהוחל בסעיף 34;
(ג)
שאינו מבצע בדיקה תקופתית למיתקן גז לצריכה עצמית שהוא מספק לו גז, בניגוד להוראות סעיף 25(ב) כפי שהוחל בסעיף 34;
(ד)
שאינו מבצע בדיקה של מיתקן גז לצריכה עצמית אף שהתבקש לעשות כן על ידי צרכן גז, בניגוד להוראות סעיף 25(ה) כפי שהוחל בסעיף 34;
(ה)
שאינו מבצע בדיקה מטעמו של ספק גז נכנס למיתקן גז לצריכה עצמית לפני הספקת גז למיתקן, בניגוד להוראות סעיף 25(ו) כפי שהוחל בסעיף 34;
(ו)
שאינו מנתק את זרימת הגז למיתקן גז, בניגוד להוראות סעיף 27(א) עד (ג) כפי שהוחל בסעיף 34;
(ז)
המחדש את זרימת הגז למיתקן גז שנותק או המספק גז למיתקן כאמור, בניגוד להוראות סעיף 27(ה) כפי שהוחל בסעיף 34;
(3)
בעל רישיון עבודת גז המבצע עבודת גז ללא רישיון לביצוע אותה עבודה או שלא בהתאם לתנאי הרישיון, בניגוד להוראות סעיף 14(א);
(4)
מייצר, מייבא, רוכש מייבוא או מספק גז שאינו עומד בדרישות התקן, בניגוד להוראות סעיף 37;
(5)
מי שפטור מחובת קבלת רישיון ספק גז לפי הוראות סעיף 3(א)(2) או (3) הרוכש גז בניגוד להוראות סעיף 38(ב).
(ד)
העושה אחד מאלה, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה בידי תאגיד – כפל הקנס האמור:
(1)
צרכן גז שאינו צרכן גז ביתי –
(א)
המחדש את זרימת הגז למיתקן גז שנותק, בניגוד להוראות סעיף 27(ד);
(ב)
הרוכש גז בניגוד להוראות סעיף 38(א);
(2)
מי שאינו צרכן גז ביתי ואינו בעל רישיון ספק גז או סוכן המעסיק בעבודת גז את מי שאינו בעל רישיון עבודת גז, בניגוד להוראות סעיף 39.
(ה)
המפר הוראה מהוראות לפי חוק זה כמפורט בתוספת התשיעית, דינו – מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה בידי תאגיד – כפל הקנס האמור.
אחריות נושא משרה בתאגיד
(א)
נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי סעיף 50 בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – מחצית הקנס הקבוע ליחיד בשל אותה עבירה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, לפי הגבוה.
(ב)
נעברה עבירה לפי סעיף 50 בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.
(ג)
בסעיף זה, ”נושא משרה“ – מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או בעל תפקיד אחר האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.

פרק ח׳: עיצום כספי

סימן א׳: הטלת עיצום כספי

עיצום כספי
(א)
המפר הוראה מההוראות לפי חוק זה החלה עליו, כמפורט להלן, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה:
(1)
בעל רישיון ספק גז או בעל רישיון עבודת גז כמפורט בטור א׳ בחלק א׳ לעניין הוראות החוק או בחלק ג׳ לתוספת העשירית לעניין תקנות וצווים – בסכום הנקוב בטור ב׳ באותה תוספת לצד אותה הפרה;
(2)
מי שהפר הוראה מהוראות לפי חוק זה כמפורט בטור א׳ בחלק ב׳ לתוספת העשירית – בסכום הנקוב בטור ב׳ באותה תוספת לצד אותה הפרה.
(ב)
המפר הוראה מהוראות חוק התקנים כמפורט בטור א׳ בחלק ד׳ לתוספת העשירית, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה בסכום הנקוב בטור ב׳ באותה תוספת לצד אותה הפרה.
(ג)
סוכן שהפר הוראה מההוראות כאמור בסעיפים קטנים (א)(1) ו־(ב) כפי שהוחלה לגביו בסעיף 34, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה בסכום שניתן להטיל על בעל רישיון ספק הגז בשל אותה הפרה.
הודעה על כוונת חיוב
(א)
היה למנהל יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה או הוראה מהוראות חוק התקנים כאמור בסעיף 52 (בפרק זה – המפר), ובכוונתו להטיל עליו עיצום כספי לפי אותו סעיף, ימסור למפר הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי (בפרק זה – הודעה על כוונת חיוב).
(ב)
בהודעה על כוונת חיוב יציין המנהל, בין השאר, את אלה:
(1)
המעשה או המחדל (בפרק זה – המעשה) המהווה את ההפרה ומועד ביצועו;
(2)
סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלומו;
(3)
זכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני המנהל לפי הוראות סעיף 54;
(4)
הסמכות להוסיף על סכום העיצום הכספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת לפי הוראות סעיף 56 ושיעור התוספת.
זכות טיעון
מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף 53 רשאי לטעון את טענותיו, בפני המנהל, בכתב או בעל פה לפי החלטת המנהל, לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו, בתוך 45 ימים ממועד מסירת ההודעה, ורשאי המנהל להאריך את התקופה האמורה בתקופה נוספת שלא תעלה על 45 ימים.
החלטת המנהל ודרישת תשלום
(א)
המנהל יחליט, לאחר ששקל את הטענות שנטענו לפי סעיף 54, אם להטיל על המפר עיצום כספי, ורשאי הוא להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 57.
(ב)
החליט המנהל לפי הוראות סעיף קטן (א) –
(1)
להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו דרישה, בכתב, לשלם את העיצום הכספי (בפרק זה – דרישת תשלום), שבה יציין, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן ואת התקופה לתשלומו;
(2)
שלא להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו הודעה על כך, בכתב.
(ג)
בדרישת התשלום או בהודעה לפי סעיף קטן (ב) יפרט המנהל את נימוקי החלטתו.
(ד)
לא טען המפר את טענותיו לפי הוראות סעיף 54 בתוך התקופה האמורה באותו סעיף, יראו את ההודעה על כוונת חיוב, בתום אותה תקופה, כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.
הפרה חוזרת והפרה נמשכת
(א)
בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה החלק העשרים שלו לכל חודש מלא שבו נמשכת ההפרה.
(ב)
בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה סכום השווה לעיצום הכספי כאמור; לעניין זה, ”הפרה חוזרת“ – הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה או מהוראות חוק התקנים בקשר לגז או למיתקן גז, כאמור בסעיף 52, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע.
סכומים מופחתים
המנהל אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בסימן זה אלא במקרים, בנסיבות ובהתאם לשיקולים המפורטים בתוספת האחת־עשרה ובשיעורים הקבועים בה.
סכום מעודכן של העיצום הכספי
(א)
העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שלא טען את טענותיו לפני המנהל כאמור בסעיף 54 – ביום מסירת ההודעה על כוונת חיוב; הוגש ערעור לבית משפט לפי סעיף 66 ועוכב תשלומו של העיצום הכספי בידי המנהל או בית המשפט יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בערעור.
(ב)
סכומי העיצום הכספי הקבועים בתוספת העשירית יתעדכנו ב־1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ב־1 בינואר של השנה הקודמת; הסכומים האמורים יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; עדכון ראשון לפי סעיף קטן זה יהיה ביום כ״ח בטבת התשפ״ב (1 בינואר 2022); לעניין זה, ”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ג)
המנהל יפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד הודעה על סכומי העיצום הכספי המעודכנים לפי סעיף קטן (ב).
המועד לתשלום העיצום הכספי
המפר ישלם את העיצום הכספי בתוך 45 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 55.
הפרשי הצמדה וריבית [תיקון: תשפ״ד]
לא שילם המפר עיצום כספי במועד, ייווספו על העיצום הכספי לתקופת הפיגור הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א–1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית), עד לתשלומו.
ריבית שקלית ודמי פיגורים [תיקון: תשפ״ד]
(החל מיום 1.10.2024): לא שילם המפר עיצום כספי במועד, ייווספו על העיצום הכספי לתקופת הפיגור ריבית שקלית ודמי פיגורים, עד לתשלומו, ויחולו הוראות חוק פסיקת ריבית והצמדה, בשינויים המחויבים.
גבייה
עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו יחול חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ״ה–1995.

סימן ב׳: התראה מינהלית

התראה מינהלית
(א)
היה למנהל יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור בסעיף 52, והתקיימו נסיבות שקבע המנהל בנהלים, באישור היועץ המשפטי לממשלה, רשאי הוא, במקום להמציא למפר הודעה על כוונת חיוב ולהטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות סימן א׳, להמציא לו התראה מינהלית לפי הוראות סימן זה; בסעיף קטן זה, ”היועץ המשפטי לממשלה“ – לרבות משנה ליועץ המשפטי לממשלה שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לעניין זה.
(ב)
בהתראה המינהלית יציין המנהל מהו המעשה המהווה את ההפרה ומועד ביצועו, יודיע למפר כי עליו להפסיק את ההפרה וכי אם ימשיך בהפרה או יחזור עליה יהא צפוי לעיצום כספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת, לפי העניין, כאמור בסעיף 64, וכן יציין את זכותו של המפר לבקש את ביטול ההתראה לפי הוראות סעיף 63.
(ג)
נהלים לפי סעיף קטן (א) שקבע המנהל יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד.
בקשה לביטול התראה מינהלית
(א)
נמסרה למפר התראה מינהלית כאמור בסעיף 62, רשאי הוא לפנות למנהל בכתב, בתוך 45 ימים, בבקשה לבטל את ההתראה בשל אחד מטעמים אלה:
(1)
המפר לא ביצע את ההפרה;
(2)
המעשה שביצע המפר המפורט בהתראה אינו מהווה הפרה.
(ב)
קיבל המנהל בקשה לביטול התראה מינהלית לפי הוראות סעיף קטן (א), רשאי הוא לבטל את ההתראה או לדחות את הבקשה ולהותיר את ההתראה על כנה; החלטת המנהל תינתן בכתב, ותימסר למפר בצירוף נימוקים.
הפרה נמשכת והפרה חוזרת לאחר התראה מינהלית
(א)
נמסרה למפר התראה מינהלית לפי הוראות סימן זה והמפר המשיך להפר את ההוראה שבשלה נמסרה לו ההתראה, יראו את ההפרה כאמור כהפרה נמשכת לעניין סעיף 56(א), והמנהל ימסור למפר הודעה על כוונת חיוב בשל ההפרה הנמשכת בהתאם להוראות סעיף 53, בשינויים המחויבים; מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב כאמור רשאי לטעון את טענותיו לפני המנהל ויחולו לעניין זה הוראות סעיפים 54 ו־55, בשינויים המחויבים.
(ב)
נמסרה למפר התראה מינהלית לפי הוראות סימן זה והמפר חזר והפר את ההוראה שבשלה נמסרה לו ההתראה, בתוך שנתיים מיום מסירת ההתראה, יראו את ההפרה הנוספת כאמור כהפרה חוזרת לעניין סעיף 56(ב), והמנהל ימסור למפר הודעה על כוונת חיוב בשל ההפרה החוזרת, בהתאם להוראות סעיף 53, בשינויים המחויבים; מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב כאמור רשאי לטעון את טענותיו לפני המנהל ויחולו לעניין זה הוראות סעיפים 54 ו־55, בשינויים המחויבים.

סימן ג׳: הוראות כלליות

עיצום כספי בשל הפרה לפי חוק זה ולפי חוק אחר
על מעשה אחד המהווה הפרה של הוראה מההוראות כאמור בסעיף 52 ושל הוראה מההוראות לפי חוק אחר לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד.
ערעור [תיקון: תשפ״ד]
(א)
על החלטה סופית של המנהל לפי פרק זה ניתן לערער לבית משפט השלום שבו יושב נשיא בית משפט השלום; ערעור כאמור יוגש בתוך 30 ימים מיום שנמסרה למפר הודעה על ההחלטה.
(ב)
אין בהגשת ערעור לפי סעיף קטן (א) כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא אם כן הסכים לכך המנהל או שבית המשפט הורה על כך.
(ג)
החליט בית המשפט לקבל ערעור שהוגש לפי סעיף קטן (א) לאחר ששולם העיצום הכספי לפי הוראות פרק זה, והורה על החזרת סכום העיצום הכספי ששולם או על הפחתת העיצום הכספי, יוחזר הסכום ששולם או כל חלק ממנו אשר הופחת, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.
(החל מיום 1.10.2024): החליט בית המשפט לקבל ערעור שהוגש לפי סעיף קטן (א) לאחר ששולם העיצום הכספי לפי הוראות פרק זה, והורה על החזרת סכום העיצום הכספי ששולם או על הפחתת העיצום הכספי, יוחזר הסכום ששולם או כל חלק ממנו אשר הופחת, בתוספת ריבית שקלית מיום תשלומו עד יום החזרתו, ויחולו הוראות חוק פסיקת ריבית והצמדה לעניין ריבית זו, בשינויים המחויבים.
פרסום
(א)
הטיל המנהל עיצום כספי לפי פרק זה, יפרסם באתר האינטרנט של המשרד את הפרטים שלהלן, בדרך שתבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעתו בקבלת ההחלטה להטיל עיצום כספי:
(1)
דבר הטלת העיצום הכספי;
(2)
מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי ונסיבות ההפרה;
(3)
סכום העיצום הכספי שהוטל;
(4)
אם הופחת העיצום הכספי – הנסיבות שבשלהן הופחת סכום העיצום ושיעור ההפחתה;
(5)
פרטים על המפר הנוגעים לעניין;
(6)
שמו של המפר – אם המפר הוא תאגיד.
(ב)
הוגש ערעור לפי סעיף 66, יפרסם המנהל בפרסום לפי סעיף קטן (א) גם את דבר הגשת הערעור ואת תוצאותיו, באותה הדרך שפרסם לפי סעיף קטן (א).
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (א)(6), המנהל רשאי לפרסם את שמו של מפר שהוא יחיד לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה, אם סבר שהדבר נחוץ לצורך אזהרת הציבור; ההזדמנות לטעון טענות לפי סעיף קטן זה יכול שתינתן למפר במסגרת זכות הטיעון לפי סעיף 54, ובלבד שהמנהל הודיע למפר על כוונתו לפרסם את שמו בהודעה על כוונת חיוב לפי סעיף 53.
(ד)
על אף האמור בסעיף זה, לא יפרסם המנהל פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית מנועה מלמסור לפי סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ״ח–1998, וכן רשאי הוא שלא לפרסם פרטים לפי סעיף זה שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור.
(ה)
פרסום לפי סעיף זה בעניין עיצום כספי שהוטל על תאגיד יהיה לתקופה של ארבע שנים, ובעניין עיצום כספי שהוטל על יחיד – לתקופה של שנתיים; בפרסום כאמור יישם המנהל אמצעים טכנולוגיים נאותים ומתקדמים כדי למנוע, ככל האפשר, את העיון בפרטים שפורסמו באתר האינטרנט של המשרד בתום תקופת הפרסום, ובלבד שיש אמצעים מקובלים למניעת העיון כאמור.
(ו)
השר רשאי לקבוע דרכים נוספות לפרסום הפרטים האמורים בסעיף זה.
שמירת אחריות פלילית [תיקון: תשפ״ד]
(א)
תשלום עיצום כספי או המצאת התראה מינהלית לפי פרק זה לא יגרעו מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה או מהוראות לפי חוק התקנים בקשר לגז או למיתקן גז, כאמור בסעיף 52, המהווה עבירה.
(ב)
שלח המנהל למפר הודעה על כוונת חיוב או המציא לו התראה מינהלית בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא יוגש נגדו כתב אישום בשל אותה הפרה אלא אם כן התגלו עובדות חדשות המצדיקות זאת.
(ג)
הוגש נגד אדם כתב אישום בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא ינקוט נגדו המנהל הליכים לפי פרק זה בשל אותה הפרה, ואם הוגש כתב האישום בנסיבות האמורות בסעיף קטן (ב) לאחר שהמפר שילם עיצום כספי – יוחזר לו הסכום ששולם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלום הסכום, עד יום החזרתו.
(החל מיום 1.10.2024): הוגש נגד אדם כתב אישום בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא ינקוט נגדו המנהל הליכים לפי פרק זה בשל אותה הפרה, ואם הוגש כתב האישום בנסיבות האמורות בסעיף קטן (ב) לאחר שהמפר שילם עיצום כספי – יוחזר לו הסכום ששולם בתוספת ריבית שקלית מיום תשלום הסכום, עד יום החזרתו, ויחולו הוראות חוק פסיקת ריבית והצמדה לעניין ריבית זו, בשינויים המחויבים.

פרק ט׳: תחולה על המדינה ועל מערכת הביטחון

הגדרות – פרק ט׳
”גוף ביטחוני“ – גוף מהגופים המנויים בהגדרה ”מערכת הביטחון“;
”התאמה ביטחונית“ – כמשמעותה בסעיף 15 לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס״ב–2002;
”מערכת הביטחון“ – כל אחד מאלה:
(1)
משרד הביטחון ויחידות הסמך שלו;
(2)
צבא הגנה לישראל;
(3)
יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה;
(4)
מפעלי מערכת הביטחון כמשמעותם בסעיף 20 לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ״ח–1998, שאינם יחידות כאמור בפסקה (3) ואשר שר הביטחון הודיע עליהם לשר;
(5)
משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר והרשות להגנה על עדים;
”פקודות הצבא“ – כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט״ו–1955;
”קצין בכיר“ ו”קצין מוסמך“ – כהגדרתם בסעיף 10 לחוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), התשע״א–2011;
”השר הממונה“ – כמפורט להלן:
(1)
לעניין גוף המנוי בפסקאות (1), (2) או (4) להגדרה ”מערכת הביטחון“ – שר הביטחון;
(2)
לעניין גוף המנוי בפסקה (3) להגדרה ”מערכת הביטחון“ – ראש הממשלה;
(3)
לעניין גוף המנוי בפסקה (5) להגדרה ”מערכת הביטחון“ – השר לביטחון הפנים.
תחולה על המדינה
הוראות חוק זה יחולו גם על המדינה.
תחולה על צבא הגנה לישראל
על אף האמור בסעיף 70
(1)
הובלת מכלים מיטלטלים בידי צבא הגנה לישראל פטורה מחובת קבלת רישיון ספק גז, ובלבד שבוצעה לפי נהלים שנקבעו לעניין זה בפקודות הצבא; נהלים כאמור ייקבעו בשים לב להוראות לפי חוק זה ובהסכמת המנהל;
(2)
ההוראות לפי חוק זה לא יחולו על הקמה של מיתקן גז טעון היתר המשמש לאחסון מכלים מיטלטלים בשטח המוחזק בידי צבא הגנה לישראל ולשימוש הצבא ועל הפעלה של מיתקן כאמור או על שינוי יסודי בו המבוצעים על ידי צבא הגנה לישראל, ובלבד שבוצעו על פי פקודות הצבא שייקבעו לעניין זה בהסכמת המנהל ויבטיחו את רמת הבטיחות הנדרשת לפי חוק זה;
(3)
בעל רישיון ספק גז שהתקשר עם משרד הביטחון לשם הקמה או הפעלה של מכל נייח שהוא מיתקן גז טעון היתר בשטח המוחזק בידי צבא הגנה לישראל ולשימוש הצבא או לשם ביצוע של שינוי יסודי במיתקן כאמור – פטור מחובת קבלת היתר למיתקן גז, ובלבד שבהתקשרות נקבעו תנאים המבטיחים את רמת הבטיחות הנדרשת לפי חוק זה; אין בהוראות פסקה זו כדי לגרוע מחובתו של בעל רישיון ספק גז או של סוכן מטעמו לפעול בהתאם להוראות לפי חוק זה ולהוראות לפי חוק התקנים בקשר לגז או למיתקן גז כאמור;
(4)
חובת הדיווח לפי הוראות סעיף 23 לא תחול על מיתקני גז שבעל רישיון ספק גז מספק להם גז בשטח המוחזק בידי צבא הגנה לישראל ולשימוש הצבא.
הוראות מיוחדות לעניין סמכויות פיקוח ואכיפה כלפי מערכת הביטחון
(א)
על אף האמור בפרק ו׳, לעניין סמכויות פיקוח ואכיפה כלפי מערכת הביטחון יחולו הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ז).
(ב)
מפקח לא יפעיל את סמכויותיו לפי דיני הגפ״מ לעניין מיתקן גז המוחזק בידי צבא הגנה לישראל, למעט מיתקן גז המשמש למילוי גז או תחנת תדלוק בגז.
(ג)
מפקח לא יפעיל סמכויותיו לפי דיני הגפ״מ לעניין מיתקן גז מסוים המוחזק בידי יחידות סמך של משרד ראש הממשלה שעיקר פעילותן בתחום ביטחון מדינת ישראל אם ראה ראש הממשלה כי יש צורך בכך במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים של ביטחון המדינה המתקיימים לגבי אותו מיתקן, לעניין כל סמכויות המפקח או חלקן.
(ד)
מפקח לא יפעיל סמכויותיו לפי דיני הגפ״מ לעניין מיתקן גז מסוים המוחזק בידי יחידות סמך של משרד הביטחון שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה, אם ראה ראש הממשלה, לפי המלצת שר הביטחון, כי יש צורך בכך במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים של ביטחון המדינה המתקיימים לגבי אותו מיתקן, לעניין כל סמכויות המפקח או חלקן.
(ה)
החליט ראש הממשלה כאמור בסעיף קטן (ג) או (ד), יחולו על הגוף הביטחוני הוראות סעיף 71(4), בשינויים המחויבים; ראש הממשלה יודיע לשר על החלטתו.
(ו)
צבא הגנה לישראל ויחידות סמך שהוחלט לגבי מיתקן גז מסוים המוחזק בידיהן כאמור בסעיף קטן (ג) או (ד) יקבעו בפקודות הצבא או בהוראות פנימיות, לפי העניין, בהסכמת המנהל, את אופן הפיקוח על ביצוע דיני הגפ״מ; פקודות או הוראות פנימיות כאמור ייקבעו בהתחשב במאפייני מיתקני הגז והשימוש בהם ויבטיחו את רמת הבטיחות הנדרשת לפי דיני הגפ״מ ואת האפשרות לפקח על ביצועם, ובכלל זה לעניין העברת מידע מהגוף הביטחוני למנהל לגבי הפרה של דיני הגפ״מ שביצע בעל רישיון ספק גז המספק גז לגוף הביטחוני.
(ז)
לעניין מיתקן גז המוחזק בידי גוף ביטחוני שאינו צבא הגנה לישראל או שאינו יחידת סמך שהוחלט לגבי מיתקן גז מסוים המוחזק בידיה כאמור בסעיפים קטנים (ג) או (ד), מפקח יפעיל את סמכויותיו לפי דיני הגפ״מ בכפוף להוראות סעיפים 73 עד 80.
(ח)
בסעיף זה, ”דיני הגפ״מ“ – ההוראות לפי חוק זה וההוראות לפי חוק התקנים בקשר לגז או למיתקן גז.
התאמה ביטחונית ומידע מסווג
לא יפעיל מפקח את סמכויותיו כאמור בסעיף 72 אלא אם כן נקבעה לו התאמה ביטחונית מתאימה לכך ובהתאם לכללי אבטחת המידע של גוף ביטחוני; גוף ביטחוני יביא לידיעת המנהל את כללי אבטחת המידע האמורים.
סמכות כניסה
(א)
קצין בכיר או קצין מוסמך רשאי לעכב את כניסתו המיידית של מפקח למיתקן של גוף ביטחוני, אם מצא כי התקיים אחד מאלה:
(1)
כניסתו באותה העת תשבש פעילות מבצעית או מודיעינית, חקירה פלילית או תרגיל או אימון רחבי היקף, או שנעשה בהם שימוש באמצעי לחימה;
(2)
מתרחשת במקום פעילות עוינת;
(3)
מתקיימת במיתקן פעילות שמפקח אינו רשאי להיחשף לה מטעמים של ביטחון המדינה או יחסי החוץ של מדינת ישראל.
(ב)
קבע קצין בכיר או קצין מוסמך כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך למנהל או לעובד המשרד שהמנהל הסמיכו לכך, וייקבע מועד חדש לכניסתו של המפקח, מוקדם ככל האפשר לאחר שחלפה העילה שמנעה את כניסתו.
הזדהות
דרש מפקח מאדם להזדהות לפניו לשם הפעלת סמכויותיו במיתקן של גוף ביטחוני, וכללי אבטחת המידע של הגוף הביטחוני אוסרים על אותו אדם להזדהות אלא לפני מי שמוסמך לכך על פיהם, רשאי אותו אדם להימנע מהצגת תעודה מזהה ולמסור כינוי או מידע אחר שיאפשר את איתורו ככל שיידרש באמצעות הקצין המוסמך, באופן שיאפשר את זימונו לחקירה ככל שיידרש.
תיעוד ממצאים
לשם הפעלת סמכויותיו, רשאי מפקח להשתמש באמצעים שונים לתיעוד ממצאיו; הכנסת האמצעים האמורים או תנאי השימוש בהם יהיו בהתאם לכללי אבטחת המידע של הגוף הביטחוני ובאופן שיאפשר את התיעוד הנדרש.
מסירת ידיעות ומסמכים
(א)
מסירת ידיעה או מסמך, כולם או חלקם, למפקח, תהיה בהתאם להתאמתו הביטחונית ובהתאם לכללי אבטחת המידע של הגוף הביטחוני, אולם –
(1)
קצין מוסמך רשאי להורות כי ידיעה או מסמך מסוימים בעלי רגישות ביטחונית מיוחדת לא יועברו למפקח, אף אם התאמתו הביטחונית מתאימה, אלא למנהל;
(2)
קצין מוסמך רשאי להורות כי מפקח לא יוציא ממיתקן של גוף ביטחוני מסמך מסוים שהקצין המוסמך קבע לגביו כי הוא בעל רגישות ביטחונית מיוחדת; מסמך כאמור יישמר במקום שייועד לשם כך במיתקן, ויהיה נגיש למפקח או למנהל, לפי העניין, בהתאם לכללי אבטחת המידע של הגוף הביטחוני.
(ב)
קצין מוסמך רשאי להורות כי מידע מסווג שאינו קשור לחומר החקירה ואינו קשור במישרין לעילת הפיקוח לא ייכלל בידיעה או במסמך הנמסרים למפקח או למנהל כאמור בסעיף קטן (א)(1), ובלבד שיידע את המפקח בכך שהשמיט מידע.
מדידות ודגימות
מדידות ודגימות שהן או תוצאותיהן עשויות להיות מסווגות, יבוצעו ויישמרו במעבדות מסווגות שאישר המנהל, בהסכמת קצין בכיר, ובלבד שלא יהיה בכך כדי למנוע עריכת מדידה או נטילת דגימה.
תפיסה
(א)
לא יתפוס מפקח חפץ שיש חשש כי בשל הוצאתו מידי גוף ביטחוני יינזקו משמעותית כשירותו של הגוף הביטחוני, רמת הכוננות שלו ויכולתו להגן על ביטחון המדינה או על שלום הציבור.
(ב)
קצין מוסמך רשאי להורות כי מפקח לא יוציא ממיתקן של גוף ביטחוני חפץ מסוים שהקצין המוסמך קבע לגביו כי הוא בעל רגישות ביטחונית מיוחדת; חפץ כאמור יישמר במקום שייועד לשם כך במיתקן, בהתאם לכללי אבטחת המידע של הגוף הביטחוני, ויהיה נגיש למפקח.
סייג למסירת מידע
מסירת מידע למנהל או לעובד המשרד לפי פרק זה תהיה בהתאם להתאמתו הביטחונית של המנהל או של עובד המשרד.

פרק י׳: הוראות שונות

שמירת דינים
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובכלל זה מהוראות לפי דין המחייבות היתר, רישיון או אישור למיתקן גז ומהוראות לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ״א–1981.
פרסום רישיונות ספקי גז ורשימת רישיונות ספקי גז וסוכניהם
רישיונות ספקי גז ורשימת בעלי רישיונות ספקי גז והסוכנים שפועלים מטעמם יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד; המידע לפי סעיף זה יעודכן מעת לעת.
ביצוע ותקנות
(א)
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.
(ב)
בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א), השר רשאי להתקין תקנות בעניינים אלה:
(1)
בטיחות ביצוע פעולת ספק גז או עבודת גז;
(2)
בטיחות מיתקן גז, ובכלל זה טיפול באירוע גז;
(3)
בטיחות הצריכה של גז;
(4)
החזקה, אחסון או הובלה של מכל מיטלטל בידי צרכן גז;
(5)
מתן הודעה מוקדמת לצרכן גז על מועד בדיקה של מיתקן גז וביצוע עבודת גז;
(6)
קביעת אגרות בעד בקשות לרישיונות והיתרים לפי חוק זה וחידושם, ובכלל זה בקשה לביצוע פעולת ספק גז באמצעות סוכן, וגביית תשלומים בשל הוצאות שהוציאה המדינה לפי חוק זה; תקנות לפי פסקה זו יותקנו בהסכמת שר האוצר;
(7)
חובת מסירת מידע שתחול על בעלי רישיונות לפי חוק זה לעניין רכישה או הספקה של גז או מיתקני גז;
(8)
השמדת מיתקן גז שאינו עומד בדרישות תקן רשמי לעניין בטיחות מיתקן גז או בדרישות לעניין בטיחות מיתקן גז שקבע השר לפי פסקה (2).
(ג)
תקנות לפי סעיפים קטנים (א) ו־(ב) יכול שיהיו כלליות או לסוגים של גז, של מיתקני גז או של עבודות גז, לפי העניין.
(ד)
תקנות לפי סעיף קטן (ב)(1) עד (7) טעונות אישור של ועדת הכלכלה.
שינוי התוספות
השר, באישור ועדת הכלכלה, רשאי, בצו, לשנות את התוספות, ולעניין שינוי התוספת התשיעית, התוספת העשירית והתוספת האחת־עשרה – גם בהסכמת שר המשפטים, ובלבד שסכומי העיצום הכספי שייקבעו לפי סעיף זה בתוספת העשירית לא יעלו על סכומים אלה, לפי העניין:
(1)
1,500,000 שקלים חדשים – לעניין הפרות של הוראות חוק זה והוראות חוק התקנים;
(2)
200,000 שקלים חדשים – לעניין הפרות של הוראות התקנות.

פרק י״א: תיקונים עקיפים

הנוסח שולב בחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ״ט–1989 (בחוק זה – חוק הגז (בטיחות ורישוי)).
[תיקון: תשפ״ב]

פרק י״ב: תחילה והוראות מעבר

תחילה
(א)
תחילתו של חוק זה ביום כ״א בתמוז התשפ״א (1 ביולי 2021) (להלן – יום התחילה).
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א) –
(1)
תחילתו של סעיף 23 ושל פרט (8) בחלק א׳ לתוספת העשירית ביום כ״ה בתשרי התשפ״ב (1 באוקטובר 2021);
(2)
תחילתן של הוראות לעניין מיתקן טעון היתר שלפי חוק הגז (בטיחות ורישוי) לא נדרש לו היתר, ובכלל זה הוראות לעניין חובת קבלת היתר ואכיפתן, ביום כ״ח בטבת התשפ״ב (1 בינואר 2022).
תקנות ראשונות
תקנות ראשונות לפי סעיף 21 יובאו לאישור ועדת הכלכלה בתוך שנה מיום התחילה.
הוראות מעבר לעניין רישיונות והיתרים וחובת דיווח
(א)
רישיון ספק גז ורישיון לעיסוק בעבודת גז שניתנו לפי הוראות פרק ג׳ לחוק הגז (בטיחות ורישוי) כנוסחו ערב יום התחילה ועמדו בתוקפם ערב המועד האמור, יראו אותם כרישיונות שניתנו לפי סימן א׳ לפרק ב׳ או סימן ג׳ לפרק ב׳ לחוק זה, בהתאמה, והם יהיו בתוקף עד תום תקופת תוקפם אלא אם כן בוטלו או הותלו קודם לכן לפי הוראות חוק זה.
(ב)
היתר למיתקן גז שניתן לפי הוראות סעיף 4 לחוק הגז (בטיחות ורישוי) כנוסחו ערב יום התחילה לתקופה קצובה, ועמד בתוקפו ערב המועד האמור, יראו אותו כהיתר למיתקן גז שניתן לפי סימן ב׳ לפרק ב׳ לחוק זה, והוא יהיה בתוקף עד תום תקופת תוקפו אלא אם כן בוטל או הותלה קודם לכן לפי הוראות חוק זה.
(ג)
היתר למיתקן גז שניתן לפי הוראות סעיף 4 לחוק הגז (בטיחות ורישוי) כנוסחו ערב יום התחילה לתקופה שאינה קצובה, ועמד בתוקפו ערב המועד האמור, יראו אותו כהיתר למיתקן גז שניתן לפי סימן ב׳ לפרק ב׳ לחוק זה והוא יהיה בתוקף עד יום י״ב בתמוז התשפ״ג (1 ביולי 2023) אלא אם כן בוטל או הותלה קודם לכן לפי הוראות חוק זה, ובלבד שבעל רישיון ספק הגז הגיש למנהל בקשה להיתר למיתקן לפי סעיף 11 לא יאוחר מיום ח׳ בטבת התשפ״ג (1 בינואר 2023), והבקשה לא נדחתה עד אותו מועד.
הוראות מעבר לעניין ביצוע פעולת גז באמצעות סוכן
(א)
בעל רישיון ספק גז כאמור בסעיף 94(א) שביצע ערב יום התחילה פעולת ספק גז באמצעות סוכן, וסוכן שביצע פעולת ספק גז כאמור, רשאים, על אף הוראות סעיף 28, להמשיך ולבצע את אותה פעולה עד יום ח׳ בטבת התשפ״ג (1 בינואר 2023), ובלבד שהתקיימו כל אלה:
(1)
בעל הרישיון הגיש למנהל בקשה להתיר לו לבצע את פעולת ספק הגז באמצעות אותו סוכן לפי הוראות סעיף 30 עד יום ב׳ בתמוז התשפ״ב (1 ביולי 2022), והבקשה לא נדחתה עד אותו מועד;
(2)
רישיון ספק הגז לא בוטל במהלך התקופה האמורה לפי הוראות חוק זה.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), המנהל רשאי להורות לבעל רישיון ספק גז שביצע פעולת ספק גז באמצעות סוכן כאמור בסעיף קטן (א) להפסיק לבצע פעולת ספק גז באמצעות אותו סוכן, אם הסוכן הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה או הוראה מההוראות לפי חוק התקנים בקשר לגז או למיתקן גז; המנהל לא ייתן החלטה כאמור אלא לאחר שנתן לבעל רישיון ספק הגז ולסוכן הזדמנות לטעון את טענותיהם.
(ג)
בסעיף זה, ”סוכן“ – יחיד או תאגיד שפעל כמורשה מטעמו של ספק הגז לשם ביצוע פעולה החייבת ברישיון ספק גז לפי התקשרות ביניהם שהייתה בתוקף ערב יום התחילה.
הוראות מעבר לעניין מעבר מאכיפה פלילית לעיצום כספי
(א)
עבר אדם לפני יום התחילה עבירה לפי חוק הגז (בטיחות ורישוי) או עבירה לפי חוק התקנים בקשר לגז או למיתקן גז והמעשה מהווה הפרה שבשלה ניתן להטיל עיצום כספי או להמציא התראה מינהלית לפי הוראות פרק ח׳ לחוק זה, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי או להמציא לו התראה מינהלית לפי הוראות הפרק האמור, ובלבד שטרם הוגש נגדו כתב אישום בשל אותה עבירה, ואם הוגש כתב אישום – בוטל האישום בהסכמת הצדדים לפי סעיף 94(ב) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב–1982.
(ב)
עבר אדם לפני יום התחילה עבירה לפי חוק הגז (בטיחות ורישוי) ולאחר ביצועה בוטלה העבירה והמעשה המהווה את העבירה נקבע כהפרה לפי חוק זה, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי או להמציא התראה מינהלית לפי הוראות פרק ח׳ גם אם החלו נגדו הליכים פליליים בשל אותה עבירה שהופסקו לפי סעיף 4 לחוק העונשין, ובלבד שטרם ניתן בעניינו פסק דין חלוט.
(ג)
סכום העיצום הכספי שיוטל בשל הפרה כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב) יהיה הסכום הנקוב בטור ב׳ לתוספת העשירית לצד אותה הפרה או סכום הקנס שהיה ניתן להטיל בשל העבירה לפי הוראות חוק הגז (בטיחות ורישוי) כנוסחו ערב יום התחילה או לפי חוק התקנים בקשר לגז או למיתקן גז, לפי העניין, לפי הנמוך.
הוראות מעבר לעניין דיווח על מיתקני גז שאינם מיתקני גז טעוני היתר
בלי לגרוע מהוראות סעיף 23, עד יום התחילה ידווח בעל רישיון ספק גז למנהל על כל מיתקני הגז טעוני הדיווח שלו והוראות הסעיף האמור יחולו בשינויים המחויבים; במקום הוראות סעיף 23(ד) יחולו הוראות אלה: המנהל רשאי להעביר מידע מדיווח שנמסר לו לפי סעיף זה לרשות ציבורית המנויה בחלק ד׳ לתוספת השישית, על פי בקשתה, לשם שמירה על שלום הציבור או מניעת פגיעה ברכוש, אם שוכנע כי הרשות הציבורית נוקטת אמצעים מספקים לשמירה על סודיות המידע כאמור בסעיף 23(ה); בקשה של רשות ציבורית לפי סעיף זה תוגש לא יאוחר מיום ב׳ בתמוז התשפ״ב (1 ביולי 2022).
שמירת תוקף של החלטות או הוראות לפי חוק הגז (בטיחות ורישוי)
החלטות או הוראות שנתן המנהל לפי חוק הגז (בטיחות ורישוי) בנוגע לגז או למיתקן גז לפני יום התחילה ועמדו בתוקף ערב היום האמור, יראו אותן כאילו ניתנו לפי חוק זה, כל עוד לא בוטלו או שונו לפי חוק זה.
הוראות מעבר לעניין מינויים
(א)
מי שמונה למנהל לפי סעיף 3 לחוק הגז (בטיחות ורישוי) לעניין גז פחמימני מעובה, יראו אותו כמנהל ענייני בטיחות הגז שמונה לפי סעיף 42(א) לחוק זה.
(ב)
מי שמונה למפקח לפי הוראות סעיפים 22 ו־23 לחוק הגז (בטיחות ורישוי) ומינויו היה בתוקף ערב יום תחילתו של חוק זה, יראו אותו כמפקח שהוסמך לפי סעיף 47 לחוק זה.
הוראות מעבר לעניין תקנות וצווים
(א)
תקנות וצווים שנקבעו לפי חוק הגז (בטיחות ורישוי) בנוגע לגז פחמימני מעובה יעמדו בתוקפם כנוסחם ערב יום התחילה כאילו הותקנו לפי ההוראות בחוק זה שבהן נתונה סמכות התקנת תקנות וצווים באותם עניינים, אלא אם כן נקבעו במקומם הוראות בחוק זה וכל עוד לא שונו או בוטלו התקנות והצווים כאמור לפי חוק זה.
(ב)
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תשלומים בעד גז המסופק במערכת גז מרכזית), התשמ״ט–1989, יעמוד בתוקפו כנוסחו ערב יום התחילה, ויראו אותו כאילו נקבע לפי חוק זה, כל עוד לא שונה או בוטל לפי דין או כל עוד לא נכנסו לתוקפן הוראות במקומו לפי חוק זה.

תוספת ראשונה

(סעיף 1)

חריגים להגדרה ”גז פחמימני מעובה“, ”גז“

גז פחמימני מעובה שנעשה בו שימוש לייצור של גז פחמימני מעובה, של גז פחמימני שאינו גז פחמימני מעובה או של חומר אחר, בתהליך ייצור בתעשייה הכימית או במפעלים פטרוכימיים, ובלבד שאינו משמש חומר בעירה בתהליך הייצור;
גז פחמימני מעובה המיועד לשימוש במערכת מיזוג אוויר או קירור;
[תיקון: תשפ״ב]
גז פחמימני מעובה המיועד לשימוש במצית, או במכל למילוי מצית שקיבולתו אינה עולה על 600 סמ״ק;
גז פחמימני מעובה שנעשה בו שימוש בתרסיס, למעט תרסיס המיועד לשימוש כחומר בעירה.

תוספת שנייה

(סעיף 1 – פסקה (1)(ג) להגדרה ”מיתקן גז טעון היתר“, סעיף 41)

אחסון גז שאינו טעון היתר

אחסון גז במכל נייח לצריכה עצמית או בכמה מכלים נייחים לצריכה עצמית המחוברים זה לזה שקיבולתם הכוללת אינה עולה על 10 טון אם הם באזור מגורים או על 20 טון אם הם באזור אחר;
אחסון מכל מיטלטל המחובר למיתקן גז;
אחסון של לא יותר משני מכלים מיטלטלים שאינם מכלי מחנאות שלא מחוברים למיתקן גז;
אחסון של לא יותר מארבעה מכלים מיטלטלים שקיבולתם הכוללת אינה עולה על 220 ליטרים בידי צרכן גז שאינו צרכן גז ביתי ולצורך עיסוקו, ובלבד שהמכלים מיועדים להספקת גז למכשיר מיטלטל המשמש לצריכת גז במסגרת עיסוקו;
אחסון של לא יותר מחמישה מכלי מחנאות שאינם מחוברים למיתקן גז שקיבולתם הכוללת אינה עולה על 24 ליטרים;
אחסון של מכלי מחנאות שאינם משמשים למילוי חוזר שקיבולתם הכוללת אינה עולה על 60 ליטרים בידי מי שמשווק מכלים כאמור לצרכן גז.

תוספת שלישית

(סעיף 1 – פסקה (4) להגדרה ”עבודת גז“, סעיפים 3(א)(4) ו־41)

הובלת גז הפטורה מרישיון ספק גז ומרישיון עבודת גז

הובלה של לא יותר מחמישה מכלי מחנאות שקיבולתם הכוללת אינה עולה על 24 ליטרים;
הובלה של לא יותר מארבעה מכלים מיטלטלים שקיבולתם הכוללת אינה עולה על 220 ליטרים בידי צרכן גז שאינו צרכן גז ביתי ולצורך עיסוקו, ובלבד שהמכלים מיועדים להספקת גז למכשיר מיטלטל המשמש לצריכת גז במסגרת עיסוקו.

תוספת רביעית

(סעיף 1)

”שינוי יסודי“, לעניין מיתקן גז טעון היתר

שינוי הקיבולת של מיתקן הגז;
שינוי ייעוד מיתקן הגז;
הוספת עמדות מילוי או ריקון גז במיתקן גז או שינוי המיקום של עמדות כאמור;
שינוי מיקום או הוספה של מכל נייח או של משאבות, מדחסים או מאיידים במערכת הגז של מיתקן הגז;
שינוי בצנרת הגז.

תוספת חמישית

(סעיף 22)

דרישות לעניין ביטוח בעל רישיון ספק גז

בעל רישיון ספק גז יערוך ביטוח לכיסוי חבותו בשל כל אירוע, בסכום שלא יפחת מסכום השווה, בשקלים חדשים, ל־5 מיליון דולר של ארצות הברית לפי שער החליפין היציג של הדולר של ארצות הברית לעומת השקל החדש כפי שמפרסם בנק ישראל, ואם הוא בעל רישיון ספק גז העוסק רק באחסון או בשיווק של מכלי מחנאות שאינם משמשים למילוי חוזר – בסכום שלא יפחת מסכום השווה, בשקלים חדשים, לחצי מיליון דולר של ארצות הברית לפי שער כאמור;
הביטוח ייערך אצל מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א–1981, ויכסה תביעות בשל אירועים שאירעו בתקופת תוקפה של הפוליסה, גם אם הוגשו לאחר מכן;
סכום ההשתתפות העצמית בביטוח כאמור לא יעלה על 1% מסכום הביטוח לאירוע.

תוספת שישית

חלק א׳

(סעיף 23(א))

”שינוי יסודי“, לעניין מיתקן גז החייב בדיווח

שינוי מיקום מיתקן הגז ביותר מחמישה מטרים;
חיבור מבנה נוסף למיתקן הגז;
הוספה או הורדה של מכל נייח או של מאייד.

חלק ב׳

(סעיף 23(ג))

פרטי דיווח על מיתקן גז החייב בדיווח

כתובת מלאה של כל מכל נייח או מכלים מיטלטלים המחוברים למערכת גז מרכזית ונקודות ציון שלהם;
סוג צרכן הגז;
רשימת כתובות של מבנים המחוברים לאותה מערכת גז;
תאריך התקנה ראשוני של מיתקן הגז;
תאריך בדיקה אחרונה של מיתקן הגז;
מספר המאיידים;
במכל נייח – גם כל אלה:
(א)
נפח המכל (בליטרים או בגאלון אמריקני);
(ב)
מספר סידורי שהיצרן הטביע על המכל;
(ג)
שנת ייצור המכל;
(ד)
פרטי מכלים נייחים נוספים המחוברים למכל הנייח;
(ה)
תאריך התקנת הגנה קתודית;
במכלים מיטלטלים המחוברים למערכת גז מרכזית – גם מספר המכלים וקיבולתם (בליטרים).

חלק ג׳

(סעיף 23(ד))

רשויות ציבוריות שהמנהל יעביר אליהן פרטי דיווח על מיתקן גז לפי סעיף 23(ד)

הרשות הארצית לכבאות והצלה;
שירות ההתגוננות האזרחית.

חלק ד׳

(סעיף 97)

רשויות ציבוריות שהמנהל יעביר אליהן פרטי דיווח על מיתקן גז לפי סעיף 97

הרשות הארצית לכבאות והצלה;
שירות ההתגוננות האזרחית;
רשות מקומית.

תוספת שביעית

(סעיף 37(א))

תקנים לעניין גז

לעניין גז שאינו משמש לרכב מנועי – תקן ישראלי ת״י 1134 חלק 1 – ”גז פחמימני מעובה (גפ״מ): גפ״מ למטרות כלליות, למעט גפ״מ לתחבורה – דרישות כימיות ופיזיקליות“;
לעניין גז המשמש לרכב מנועי – תקן ישראלי ת״י 5202 – ”דלק לרכב מנועי – גפ״מ (גז פחמימני מעובה) – דרישות ושיטות בדיקה“.

תוספת שמינית

(סעיף 40)

אחסון מכלי מחנאות שאינם משמשים למילוי חוזר

המכלים יאוחסנו בכלוב מגן מרשת מתכת צפופה (בתוספת זו – כלוב מגן);
כלוב המגן יותקן במקום שאינו נמוך ממפלס הקרקע;
כלוב המגן יותקן במרחק של מטר וחצי לפחות מנקודת חשמל או ממיתקן חשמלי המחובר לנקודת חשמל;
יותקנו מתזים מעל כלוב המגן או יותקן מטף שקיבולתו 3 ליטרים לפחות בסמוך לכלוב המגן.

תוספת תשיעית

(סעיפים 50(ה) ו־84)

עונשין על הפרת תקנות לפי החוק

עוסק בעבודת גפ״מ כאמור בתקנות 3(א)(6) ו־3(א)(11) לתקנות רישוי העוסקים בעבודות גפ״מ בלא שעבר הכשרה והסמכה, בניגוד להוראות תקנה 3(ג) או (ד) לתקנות האמורות;
מבצע שינוי במכל גפ״מ, בניגוד להוראות סעיף 2 לצו מכלי גפ״מ מיטלטלים;
ספק גז או סוכן הממלא, מוליך, מוביל, מחזיק, מוכר או משווק מכל גפ״מ, בניגוד להוראות סעיף 3(א) לצו מכלי גפ״מ מיטלטלים או בניגוד להוראות סעיף 3(א) לצו האמור כפי שהוחל בסעיף 34, לפי העניין;
ספק גז או סוכן הממלא מכל בגפ״מ, בניגוד להוראות סעיף 4 לצו מכלי גפ״מ מיטלטלים או בניגוד להוראות סעיף 4 לצו האמור כפי שהוחל בסעיף 34, לפי העניין;
ספק גז או סוכן המחבר מכל גפ״מ למיתקן גז, בניגוד להוראות סעיף 5 לצו מכלי גפ״מ מיטלטלים או בניגוד להוראות סעיף 5 לצו האמור כפי שהוחל בסעיף 34, לפי העניין;
מכניס לישראל או מייבא אליה מכל גפ״מ, בניגוד להוראות סעיף 6 לצו מכלי גפ״מ מיטלטלים או בניגוד להוראות סעיף 6 לצו האמור כפי שהוחל בסעיף 34, לפי העניין;
ספק גז שאינו מפעיל מוקד חירום טלפוני במשך 24 שעות ביממה, כל ימות השנה, בניגוד להוראות סעיף 2(א) לצו אירוע גפ״מ;
ספק גז, בעל רישיון לעיסוק בעבודת גפ״מ או בעל הכשרה שהוא עובד של ספק הגז או של נותן שירותים לספק הגז, שאינו מגיע ללא דיחוי למקום שנתקבלה לגביו קריאה, או אינו מפסיק את דליפת הגז ממכלית הגז או את הספקת הגז הראשית למיתקן כאמור, לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף 3(ג) לצו אירוע גפ״מ;
ספק גז או בעל רישיון לעיסוק בעבודת גפ״מ העורך שינוי במקום אירוע גז שיש בו נפגעים או נזק לרכוש או נוטל דבר ממקום האירוע או נוקט כל פעולה, בניגוד להוראות סעיף 3(ו) לצו אירוע גפ״מ;
ספק גז או בעל רישיון לעיסוק בעבודת גפ״מ המחדש הספקת גז למיתקן גז, בניגוד להוראות סעיף 4(ב) לצו אירוע גפ״מ;
ספק גז או בעל רישיון לעיסוק בעבודת גפ״מ המחדש הספקת גז באירוע דליפה ממכשיר צורך גפ״מ ללא אישור תקינות המכשיר מאת מי שמורשה לתחזק מכשיר כאמור, בניגוד להוראות סעיף 4(ג) לצו אירוע גפ״מ.

תוספת עשירית

(הסכומים הנקובים בתוספת זו מעודכנים לשנת 2023):

חלק א׳

(סעיף 52(א)(1) ו־(ג))

עיצום כספי על הפרת הוראות החוק על ידי בעל רישיון ספק גז, סוכן או בעל רישיון עבודת גז

[תיקון: [י״פ הודעות]]
 טור א׳
ההפרה
טור ב׳
סכום העיצום הכספי
(בשקלים חדשים)
(1)ביצע פעולת ספק גז, שלא בהתאם לתנאי רישיון ספק גז, בניגוד להוראות סעיף 25,390 בשל כל תנאי שהופר
(2)העביר, שעבד או עיקל רישיון ספק גז או העביר שליטה בבעל רישיון ספק גז, בניגוד להוראות סעיף 7540 בשל כל צרכן שעליו דיווח בהתאם להוראות לפי חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ״ט–1989, ובלבד שסכום העיצום לא יעלה על 107,810 שקלים חדשים למפר שהוא ספק גז קטן כהגדרתו בתקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מכירת גז על ידי בתי זיקוק וספקי גז), התש״ע–2009, ולא יעלה על 1,078,070 שקלים חדשים למפר שאינו ספק גז קטן
(3)לא פעל בהתאם להוראת המנהל להסדרת סיום פעולות ספק הגז, בניגוד להוראת סעיף 8(ו)1,070 בשל כל צרכן שכלפיו בוצעה ההפרה
(4)הקים או הפעיל בלא היתר מיתקן גז טעון היתר המשמש לאחסון מכלים מיטלטלים שקיבולתם הכוללת אינה עולה על 150 ליטרים, בניגוד להוראות סעיף 98,090
(5)הקים או הפעיל בלא היתר מיתקן גז טעון היתר המשמש לאחסון מכלים מיטלטלים שקיבולתם הכוללת עולה על 150 ליטרים ואינה עולה על 1,000 ליטרים למיתקן הגז, בניגוד להוראות סעיף 910,780
(6)ביצע בלא היתר שינוי יסודי במיתקן גז טעון היתר שקיבולתו אינה עולה על 1,000 ליטרים, בניגוד להוראות סעיף 95,390
(7)ביצע בלא היתר שינוי יסודי במיתקן גז טעון היתר שקיבולתו עולה על 1,000 ליטרים, בניגוד להוראות סעיף 916,170
(8)הקים או הפעיל שלא בהתאם לתנאי ההיתר מיתקן גז טעון היתר שקיבולתו אינה עולה על 1,000 ליטרים או ביצע שינוי יסודי במיתקן כאמור, בניגוד להוראות סעיף 93,230 בשל כל תנאי שהופר
(9)הקים או הפעיל שלא בהתאם לתנאי ההיתר מיתקן גז טעון היתר שקיבולתו עולה על 1,000 ליטרים ואינה עולה על 25 טונות או ביצע שינוי יסודי במיתקן כאמור, בניגוד להוראות סעיף 95,390 בשל כל תנאי שהופר
(10)הקים או הפעיל שלא בהתאם לתנאי ההיתר מיתקן גז טעון היתר שקיבולתו עולה על 25 טונות או ביצע שינוי יסודי במיתקן כאמור, בניגוד להוראות סעיף 910,780 בשל כל תנאי שהופר
(11)ביצע עבודת גז ללא רישיון לביצוע אותה עבודת גז, בניגוד להוראות סעיף 14(א)10,780
(12)ביצע עבודת גז שלא בהתאם לתנאי הרישיון, בניגוד להוראות סעיף 14(א)5,390
(13)סיפק גז לצרכן גז בלא שהתקשר עמו בחוזה בכתב להספקת גז או בלא שנמסרה לצרכן הגז חשבונית ובה פרטי בעל הרישיון ופרטי צרכן הגז, בניגוד להוראות סעיף 20(ב)540 בשל כל צרכן גז
(14)ביצע פעולת ספק גז בלא ביטוח לכיסוי חבותו בשל נזקים או שלא בהתאם להוראות התוספת החמישית, בניגוד להוראות סעיף 2232,340
(15)לא דיווח למנהל על מיתקן גז טעון דיווח, בניגוד להוראות סעיף 23(ב)2,700 בשל כל מכל נייח או מערכת גז מרכזית שמחוברים אליה מכלים מיטלטלים
(16)לא ביצע בדיקה ראשונית או בדיקה תקופתית למיתקן גז טעון היתר שאינו מיתקן גז לצריכה עצמית, בניגוד להוראות סעיף 24(א)3,230
(17)לא שמר תיעוד של בדיקה של מיתקן גז טעון היתר שאינו מיתקן גז לצריכה עצמית, בניגוד להוראות סעיף 24(ב)1,620
(18)לא ביצע בדיקה ראשונית למיתקן גז לצריכה עצמית בניגוד להוראות סעיף 25(א)1,070 בשל כל צרכן גז
(19)לא ביצע בדיקה תקופתית למיתקן גז לצריכה עצמית שהוא סיפק לו גז, בניגוד להוראות סעיף 25(ב)330 בשל כל צרכן גז
(20)ביצע בדיקה ראשונית או בדיקה תקופתית למיתקן גז לצריכה עצמית שלא בהתאם לתקן רשמי, בניגוד להוראות סעיף 25(ד)330 בשל כל צרכן גז
(21)לא ביצע בדיקה של מיתקן גז לצריכה עצמית, בניגוד להוראות סעיף 25(ה)540 בשל כל צרכן גז
(22)ספק גז נכנס שלא ביצע בדיקה למיתקן גז לצריכה עצמית לפני שסיפק לו גז, בניגוד להוראות סעיף 25(ו)330 בשל כל צרכן גז
(23)לא שמר תיעוד או לא העביר אותו לספק הגז הנכנס, בניגוד להוראות סעיף 25(ט)540 בשל כל צרכן גז, ולא יותר מ־21,560
(24)לא פעל לתיקון ליקוי בניגוד להוראות סעיף 262,700 בשל כל מיתקן גז שאינו לצריכה עצמית; 1,070 בשל כל מיתקן גז לצריכה עצמית
(25)לא ניתק את זרימת הגז למיתקן גז, בניגוד להוראות סעיף 27(א) עד (ג)2,700 בשל כל צרכן גז
(26)ביצע פעולת ספק גז באמצעות סוכן, בלי שהמנהל התיר לו ברישיון לעשות כן, בניגוד להוראות סעיף 2826,950
(27)ביצע פעולת ספק גז באמצעות סוכן שלא בהתאם לתנאים שנקבעו ברישיון, בניגוד להוראות סעיף 285,390 בשל כל תנאי שהפר
(28)לא הודיע למנהל על הפסקת ההתקשרות עם סוכן שביצע מטעמו פעולות ספק גז, בניגוד להוראות סעיף 3110,780
(29)לא פעל בהתאם להוראות המנהל, בניגוד להוראות סעיף 311,070 בשל כל צרכן
(30)לא ביטח סוכן המבצע פעולת ספק גז מטעמו בביטוח לכיסוי חבותו בשל נזקים, או ביטח אותו בביטוח שלא בהתאם להוראות התוספת החמישית, בניגוד להוראות סעיף 22 כפי שהוחל בסעיף 3332,340
(31)לא ביצע את הפעולות בהתאם להוראות פסקת משנה (א), (ב) או (ג) שבסעיף 35(ב)(1) או לא שמר רישום ותיעוד על ביצוען, בניגוד להוראות סעיף 35(ג)5,390 בשל כל פעולה שלא ביצע
(32)לא ביצע בדיקה, בניגוד להוראות סעיף 35(ב)(1)(ד), או לא שמר רישום ותיעוד על ביצועה, בניגוד להוראות סעיף 35(ג)330 בשל כל מיתקן גז
(33)לא קיים הדרכת רענון לסוכנים המבצעים פעולת ספק גז מטעמו, בניגוד להוראות סעיף 35(ב)(2)5,390
(34)לא פעל לתיקון הפרה שבוצעה בידי סוכן מטעמו, בניגוד להוראות סעיף 35(ד)5,390
(35)לא דיווח למנהל על הפרה שבוצעה בידי סוכן המהווה סכנה ממשית ומיידית לאדם או לרכוש, בניגוד להוראות סעיף 35(ד)8,090
(36)ביצע עבודת גז בלא ביטוח לכיסוי חבותו בשל נזקים, בניגוד להוראות סעיף 365,390
(37)ייצר, ייבא, רכש מייבוא או סיפק גז שאינו עומד בדרישות התקן, בניגוד להוראות סעיף 37, ובלבד שאינו פטור מחובת התאמת הגז לדרישות התקן לפי סעיף 37(ב)
(א)
1,070 בשל כל מכל מיטלטל המכיל גז שאינו עומד בדרישות התקן ולא יותר מ־107,810;
(ב)
10,780 בשל כל מכל נייח המשמש לצריכה עצמית המכיל גז שאינו עומד בדרישות התקן ולא יותר מ־269,520;
(ג)
73,310 בשל כל מכל נייח במיתקן גז שאינו לצריכה עצמית המכיל גז שאינו עומד בדרישות התקן;
(38)לא פעל בהתאם להוראת המנהל לתיקון ליקוי או להפסקת הפרה, שניתנה לפי סעיף 4310,780
(39)לא פעל בהתאם להוראת המנהל להכנת תכנית בטיחות לגבי מיתקן גז, שניתנה לפי סעיף 4426,950
(40)לא פעל בהתאם להוראת המנהל להפסקת שימוש במיתקן גז או לריקונו שניתנה לפי סעיף 4510,780
(41)לא מסר מסמך לפי דרישת מפקח, בניגוד להוראות סעיף 47(ד)(2)3,230
(42)לא דיווח למנהל על כל מיתקני הגז טעוני הדיווח שלו, בניגוד להוראות סעיף 972,700 בשל כל מכל נייח או מערכת גז מרכזית שמחוברים אליה מכלים מיטלטלים

חלק ב׳

(סעיף 52(א)(2))

עיצום כספי על הפרת הוראות לפי החוק

 טור א׳
ההפרה
טור ב׳
סכום העיצום הכספי
(בשקלים חדשים)
(1)ביצע פעולת ספק גז ללא רישיון ספק גז, בניגוד להוראות סעיף 2, ובלבד שאינו פטור מחובת רישוי לפי סעיף 35,390 ליחיד
10,780 לתאגיד
(2)ביצע עבודת גז ללא רישיון עבודת גז, בניגוד להוראות סעיף 14(א), ובלבד שאינו פטור מחובת רישוי לפי סעיף 14(ב)2,700
(3)אחסן מכלי מחנאות שאינם משמשים למילוי חוזר, בניגוד להוראות סעיף 405,390
(4)אחסן או הוביל לצורך עיסוקו מכלים מיטלטלים, בניגוד להוראות סעיף 411,070
(5)עסק בעבודת גפ״מ כאמור בתקנה 3(א) לתקנות רישוי העוסקים בעבודות גפ״מ בלא שעבר הכשרה או הסמכה, בניגוד להוראות תקנה 3(ב)1,620

חלק ג׳

(סעיף 52(א)(1) ו־(ג))

עיצום כספי על הפרת תקנות וצווים לפי החוק

[תיקון: [י״פ הודעות], תשפ״ב]
 טור א׳
ההפרה
טור ב׳
סכום העיצום הכספי
(בשקלים חדשים)
(1)אחסן גפ״מ בכמות העולה על 25 טונות, בניגוד להוראות סעיף 4 לצו המחסנים5,390 בשל כל טונה מעל ל־25 טונות או חלק ממנה
(2)אחסן מכלים בניגוד להוראות סעיפים 5(א), (ב) או (ד) או 16 לצו המחסנים5,390
(3)אחסן מכלי מחנאות בניגוד להוראות סעיפים 5(ג), 18(6) או 19(א)(2) לצו המחסנים5,390
(4)אחסן מכל בניגוד להוראות סעיפים 5(ה), או 17(ב) לצו המחסנים270 בשל כל מכל, ולא יותר מ־21,560
(5)ביצע בשטח מחסן גפ״מ עבודה באש גלויה או עבודת ריתוך, בניגוד להוראות סעיף 9(א) לצו המחסנים5,390
(6)לא קיים שמירה על מחסן גפ״מ או לא הפעיל מערכת התראה בשעות שאין פעילות במחסן, בניגוד להוראות סעיף 11(ה) לצו המחסנים10,780
(7)קיים במחסן פעילות שאינה אחסון מכלי גפ״מ בלא קבלת היתר מאת המנהל, בניגוד להוראות סעיף 14 לצו המחסנים2,160
(8)אחסן במחסן עזר מכלים שאינם בעלי שסתום או שאינם מכלי מחנאות, בניגוד להוראות סעיף 15 לצו המחסנים5,390
(9)אחסן מכלי מחנאות במחסן עזר, בניגוד להוראות סעיף 17(א) לצו המחסנים1,070
(10)אחסן מכלי מחנאות בבית מסחר הנמצא בבניין, בניגוד להוראות סעיף 19(א)(1) לצו המחסנים1,070
(11)אחסן מכלי מחנאות במחסן עזר שאינו בבניין, בניגוד להוראות סעיף 20 לצו המחסנים1,070
(12)סיפק גפ״מ או מכל גפ״מ, או מילא מכל גפ״מ, בניגוד להוראות תקנה 3 לתקנות החלת תקן 11341,620 בשל כל מכל
(13)הפעיל מיתקן גז שלא צויד בהתקן דגימה, בניגוד להוראות תקנה 4 לתקנות החלת תקן 113410,780
(14)אימן יותר מארבעה מתמחים באותה עת, בניגוד להוראות תקנה 5(ד) לתקנות רישוי העוסקים בעבודות גפ״מ10,780
(15)ביצע בלא הסמכה התקנה והפעלה ראשונית של מכשיר צורך גפ״מ לשימוש שאינו ביתי, בניגוד להוראות תקנה 9(א)(6) לתקנות רישוי העוסקים בעבודות גפ״מ5,390
(16)התקין או תחזק מיתקן גפ״מ ללא ביצוע הבדיקות המתחייבות לפי התקן הנוגע לאותו סוג מיתקן, בניגוד להוראות תקנה 10(א) לתקנות רישוי העוסקים בעבודות גפ״מ2,700
(17)אישר הפעלה ראשונית של מיתקן גפ״מ, בניגוד להוראות תקנה 10(ב) או (ג) לתקנות רישוי העוסקים בעבודות גפ״מ10,780
(18)לא חתם על מסמך בציון שמו המלא, מספר רישיונו וסוג הרישיון, בניגוד להוראות תקנה 11א לתקנות רישוי העוסקים בעבודות גפ״מ210
(19)ביצע שינוי סימון על מכל גפ״מ, בניגוד להוראות סעיף 2 לצו מכלי גפ״מ מיטלטלים1,070 בשל כל מכל
(20)מילא, הוליך, הוביל, החזיק, מכר או שיווק מכל גפ״מ, בניגוד להוראות סעיף 3 לצו מכלי גפ״מ מיטלטלים1,620 בשל כל מכל, ולא יותר מ־107,810
(21)מילא מכל בגפ״מ, בניגוד להוראות סעיף 4 לצו מכלי גפ״מ מיטלטלים540 בשל כל מכל, לא פחות מ־5,390 ולא יותר מ־107,810
(22)חיבר מכל גפ״מ למיתקן גז, בניגוד להוראות סעיף 5 לצו מכלי גפ״מ מיטלטלים1,070 בשל כל מכל
(23)הכניס לישראל או ייבא אליה מכל גפ״מ, בניגוד להוראות סעיף 6 לצו מכלי גפ״מ מיטלטלים1,620 בשל כל מכל, ולא יותר מ־107,810
(24)הוציא מכל גז מישראל לאזור, בניגוד להוראות סעיף 7 לצו מכלי גפ״מ מיטלטלים270 בשל כל מכל, ולא יותר מ־107,810
(25)לא הפעיל מוקד חירום טלפוני, בניגוד להוראות תקנה 7(א)(3) לתקנות רישוי ספקי גפ״מ53,900
(26)לא העסיק מפקח בטיחות, בניגוד להוראות תקנה 7(א)(5) לתקנות רישוי ספקי גפ״מ16,170
(27)במיתקן גז שהפעיל לא נכח צוות עובדים בכל שעות פעילות המיתקן, בניגוד להוראות תקנה 7(ב)(1) לתקנות רישוי ספקי גפ״מ10,780
(28)במיתקן גז שהפעיל לא נכח בעל רישיון עבודת גז בכל שעות פעילות המיתקן, בניגוד להוראות תקנה 7(ב)(2) לתקנות רישוי ספקי גפ״מ10,780
(29)לא העסיק מתקיני גפ״מ, בניגוד להוראות תקנה 7(ב)(5)(א) עד (ג) לתקנות רישוי ספקי גפ״מ16,170 בשל כל מתקין גפ״מ שלא העסיק
(30)לא וידא כי נבדקו באופן מדגמי מיתקני גז, בניגוד להוראות תקנה 7(ב)(5)(ד) או (6)(ה), לפי העניין, לתקנות רישוי ספקי גפ״מ330 בשל כל מיתקן גז שלא נבדק
(31)לא נתן בתוך שתי דקות מענה אנושי לקריאה הנוגעת לאירוע גז או לחשש לאירוע כאמור, בניגוד להוראות סעיף 2(א) לצו אירוע גפ״מ5,390
(32)לא פרסם את פרטי מוקד החירום בחשבון הגז או באתר האינטרנט, בניגוד להוראות סעיף 2(ב) לצו אירוע גפ״מ16,170
(33)לא פרסם את פרטי מוקד החירום על המכל או בסמוך לו, ובמערכת גז מרכזית – גם בסמוך לברז ראשי קומתי, בניגוד להוראות סעיף 2(ב) לצו אירוע גפ״מ270 בשל כל מיתקן גז, ולא יותר מ־107,810
(34)לא העסיק בעלי רישיונות לעיסוק בעבודות גפ״מ או לא הכשיר אנשים מטעמו אשר ערוכים להגיע ללא דיחוי למכלית גז או למיתקן גז כאמור בסעיף 3(א) לצו אירוע גפ״מ, בניגוד להוראות אותו סעיף26,950
(35)לא העביר קריאה שהתקבלה לבעל רישיון לעיסוק בעבודת גפ״מ או לבעל הכשרה, בניגוד להוראות סעיף 3(ב) לצו אירוע גפ״מ10,780
(36)לא הגיע ללא דיחוי למקום שנתקבלה לגביו קריאה, או לא הפסיק את דליפת הגז ממכלית הגז או את הספקת הגז הראשית למיתקן הגז שהתקבלה לגביו קריאה, לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף 3(ג) לצו אירוע גפ״מ10,780
(37)לא הודיע על האירוע בלא דיחוי למוקד החירום של ספק הגז שמיתקן הגז מסומן בסימונו, בניגוד להוראות סעיף 3(ג) לצו אירוע גפ״מ1,070
(38)לא תיעד בכתב את הנסיבות לאי־הפסקת הספקת הגז למיתקן, בניגוד להוראות סעיף 3(ה) לצו אירוע גפ״מ1,070
(39)נקט פעולה במקום אירוע גז ללא תיאום עם גורם מטעם גוף הצלה, משטרת ישראל או המשרד שנכח במקום, בניגוד להוראות סעיף 3(ז) לצו אירוע גפ״מ5,390
(40)חידש הספקת הגז למיתקן גז שאירע בו אירוע גז, בניגוד להוראות סעיף 4(א) לצו אירוע גפ״מ5,390
(41)חידש הספקת גז למיתקן גז שאירע בו אירוע גז שלא היו בו נפגעים ולא נגרם נזק לרכוש, ללא אישור בדבר התאמת המיתקן לתקן 158 חלק 4, בניגוד להוראות סעיף 4(ב) לצו אירוע גפ״מ5,390
(42)חידש הספקת גז למיתקן גז שאירע בו אירוע גז שהיו בו נפגעים או נגרם נזק לרכוש, ללא תעודת בדיקה בדבר התאמת המיתקן לתקן 158 או אישור בכתב בדבר התאמת המיתקן לתקן 158 חלק 4, בניגוד להוראות סעיף 4(ב) לצו אירוע גפ״מ10,780
(43)חידש הספקת גז באירוע גז שהייתה בו דליפה ממכשיר צורך גפ״מ ללא אישור תקינות המכשיר מאת מי שמורשה לתחזק מכשיר כאמור, בניגוד להוראות סעיף 4(ג) לצו אירוע גפ״מ1,620
(44)לא דיווח לעובד המשרד על אירוע גז שהיו בו נפגעים או נזק לרכוש או שנכח בו גורם מטעם גוף הצלה, משטרת ישראל או המשרד, מייד עם היוודע לו הדבר, בניגוד להוראות סעיף 5(א) לצו אירוע גפ״מ2,700
(45)לא מסר למנהל דוח מלא ומפורט בתוך 10 ימים מיום אירוע גז שהיו בו נפגעים או נזק לרכוש או שנכח בו גורם מטעם גוף הצלה, משטרת ישראל או המשרד, בניגוד להוראות סעיף 5(ב) לצו אירוע גפ״מ2,700
(46)לא מסר למנהל בתחילת רבעון דוח ובו פירוט של כל אירועי הגז שאירעו ברבעון הקודם, בניגוד להוראות סעיף 5(ג) לצו אירוע גפ״מ5,390
(47)לא מסר למנהל הבהרות, בניגוד להוראות סעיף 5(ד) לצו אירוע גפ״מ5,390
(48)לא שמר את האישורים והתיעוד הנדרשים לתקופה של שבע שנים לפחות, בניגוד להוראות סעיף 6 לצו אירוע גפ״מ5,390

חלק ד׳

(סעיף 52(ב) ו־(ג))

עיצום כספי על הפרת הוראות חוק התקנים

[תיקון: [י״פ הודעות]]
 טור א׳
ההפרה
טור ב׳
סכום העיצום הכספי
(בשקלים חדשים)
(1)ייצר, מכר, ייבא או ייצא מיתקן גז שלא עומד בדרישות תקן רשמי החל עליו, למעט דרישות בדבר סימון מיתקן הגז, או ביצע עבודה הנוגעת למיתקן גז שתהליכיה לא עומדים בדרישות תקן רשמי, בניגוד להוראות סעיף 9(א) לחוק התקנים2,700 בשל כל מיתקן גז
(2)ייצר, מכר, ייבא או ייצא מיתקן גז שלא עומד בדרישות בדבר סימון מיתקן הגז בתקן רשמי החל עליו, בניגוד להוראות סעיף 9(א) לחוק התקנים540 בשל כל מכל או אבזר שלא סימן
(3)תחזק, התקין או הפעיל מיתקן גז שלא בהתאם לדרישות תקן רשמי, למעט דרישות בדבר סימון מיתקן הגז, בניגוד להוראות סעיף 9(א1) לחוק התקנים2,700 בשל כל מיתקן גז
(4)תחזק, התקין או הפעיל מיתקן גז שלא בהתאם לדרישות בדבר סימון מיתקן הגז בתקן רשמי החל עליו, בניגוד להוראות סעיף 9(א1) לחוק התקנים540 בשל כל מכל או אביזר שלא סימן

תוספת אחת־עשרה

(סעיפים 57 ו־84)

סכומים מופחתים לעניין עיצום כספי

הגדרות
”אישור“ – כל אחד מאלה:
(1)
אם המפר חייב, לפי דין, במינוי רואה חשבון מבקר – אישור שנתן רואה חשבון מבקר שמונה כאמור המבקר את הדוחות הכספיים השנתיים;
(2)
אישור שנתן רואה חשבון או אישור שנתן יועץ מס מייצג כי נתון פלוני תואם לאמור במסמך שהוגש במסגרת פעולת הייצוג של יועץ המס;
”מחזור עסקאות“ – מחזור עסקאות של עוסק כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1975;
”רואה חשבון מבקר“ – כהגדרתו בחוק החברות.
הפחתת סכומי העיצום הכספי
המנהל רשאי להפחית למפר את סכום העיצום הכספי, בשיעורים שלהלן, אם התקיימה אחת או יותר מנסיבות אלה:
(1)
המפר לא הפר כל הוראה מהוראות חוק זה או לפיו בארבע השנים שקדמו להפרה – 30%; לא הפר את אותה הוראה בשנתיים שקדמו להפרה – 20%;
(2)
מפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה למנהל – 40%;
(3)
המפר נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק, להנחת דעתו של המנהל – 30%.
הפחתה בשל נסיבות אישיות
ראה המנהל, לגבי מפר שהוא יחיד, שההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי או שהתקיימו נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות את הדין עם המפר, רשאי הוא להפחית למפר את סכום העיצום הכספי בשיעור של 20%.
הפחתה בשל כמה נסיבות
התקיימו לגבי מפר כמה נסיבות כאמור בסעיפים 2 ו־3, רשאי המנהל להפחית למפר מסכום העיצום הכספי את השיעורים המנויים לצד אותן נסיבות במצטבר, ובלבד ששיעור ההפחתה לא יעלה על 80% מסכום העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה אם היתה זו הפרה ראשונה, ועל 70% ממנו, אם היתה זו הפרה שאינה הפרה ראשונה.
הפחתה בשל התחשבות במחזור עסקאות
(א)
מצא המנהל שסכום העיצום הכספי עולה על 5% ממחזור העסקאות של המפר, רשאי הוא להפחית את הסכום ל־5% ממחזור העסקאות שלו.
(ב)
סעיף קטן (א) יחול בין שהופחת סכום העיצום הכספי לפי סעיפים 2 ו־3 ובין שלא הופחת.
(ג)
מפר המבקש הפחתה של סכום העיצום הכספי לפי סעיף זה, יגיש למנהל אישור, לעניין גובה מחזור העסקאות שלו, בתוך 45 ימים ממועד מסירת ההודעה על כוונת חיוב.


התקבל בכנסת ביום כ״ג בכסלו התשפ״א (9 בדצמבר 2020).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • יובל שטייניץ
  שר האנרגיה
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יריב לוין
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.