חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי ספקי גפ"מ)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי ספקי גפ"מ) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי ספקי גפ״מ), התשע״ט–2018


ק״ת תשע״ט, 634.

עדכון סכומים: ק״ת תשע״ט, 1669; תש״ף, 416; תשפ״א, 1404; תשפ״ב, 1510; תשפ״ג, 726.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9, 10(א), 14, 29(א) ו־30 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ״ט–1989 (להלן – החוק), לעניין תקנות 7(ב)(3) ו־(4) וכן לעניין ההוראות הנוגעות להובלה של גז שבתוספות הראשונה והשנייה – בהסכמת שר התחבורה והבטיחות בדרכים, ולעניין תקנה 5, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


לפי סעיף 100(א) לחוק הגז הפחמימני המעובה, התשפ״א–2020, יראו תקנות אלו כאילו הותקנו לפי החוק האמור.


פרק א׳: הגדרות

הגדרות
בתקנות אלה –
”אירוע גפ״מ“ – דליפה לא מבוקרת של גפ״מ ממיתקן גז או ממכלית גז, וכן שריפה של מיתקן או התמוטטות של מבנה על המיתקן;
”גפ״מ“ – גז פחמימני מעובה;
”גפ״מ תחבורה“ – גפ״מ המיועד לשימוש כלי רכב;
”היתר להפעלת מיתקן“ – היתר שנתן המנהל להפעלת מיתקן גז לפי סעיף 4 לחוק;
”מכל מיטלטל“ – כלי קיבול מיטלטל המיועד לאחסון גפ״מ, אשר תקן ישראלי 70 חל עליו;
”מכל נייח“ – כלי קיבול המיועד לאחסון גפ״מ, אשר תקן ישראלי 158 חל עליו;
”מכל שלא למילוי חוזר“ – כלי קיבול מיטלטל המיועד לאחסון גפ״מ, אשר תקן ישראלי ת״י 844 חל עליו;
”מכלית“ – רכב מסחרי הרשאי לפי רישיונו להוביל גפ״מ, למעט רכב המשמש להובלת מכלים מיטלטלים או מכלים שלא למילוי חוזר;
”המנהל“ – מי שמונה לפי סעיף 3(א) לחוק למנהל לענייני גז פחמימני מעובה;
”מערכת גז מרכזית“ – מערכת להספקת גז, שבאמצעותה מסופק גז לשני צרכני גז ביתי או יותר;
”מתכנן גפ״מ“, ”מתכנן גפ״מ בכיר“, ”מתקין גפ״מ רמה 1“, ”מתקין גפ״מ רמה 2“ – כמשמעותם בתקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ״מ), התשס״ו–2006;
”מתקין גפ״מ“ – מתקין גפ״מ רמה 1 או מתקין גפ״מ רמה 2;
”פקודת התעבורה“ – פקודת התעבורה;
”צרכן גז ביתי“ – צרכן גז הרוכש גז לצריכה ביתית;
”רכב“ – רכב מסחרי הרשאי לפי רישיונו להוביל גפ״מ ומשמש להובלת מכלים מיטלטלים או מכלים שלא למילוי חוזר;
”רכב מנועי“ ו”רכב מסחרי“ – כהגדרתם בפקודת התעבורה;
”תחנת תדלוק“ – אתר שבו מוכרים או מספקים גפ״מ בדרך של תדלוק לרכב מנועי;
”תקן“ – אחד מאלה לפי העניין וכתוקפו מזמן לזמן לפי חוק התקנים, התשי״ג–1953, שעותק שלו מופקד לעיון הציבור במשרדי מכון התקנים הישראלי:
(1)
תקן ישראלי 70 – ”מכלים למילוי חוזר לגזים פחמימניים מעובים (גפ״מ)“;
(2)
תקן ישראלי 158 – ”מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ״מ)“ על חלקיו;
(3)
תקן ישראלי 844 – ”מכלים שלא למילוי חוזר, לגז פחמימני מעובה (גפ״מ)“;
”תקנות שירותי הובלה“ – תקנות שירותי הובלה, התשס״א–2001.
סוגי רישיונות ספק גז
בקשה לרישיון ספק גז תהיה לתחום פעילות אחד או יותר מאלה:
(1)
ייצור גפ״מ;
(2)
מילוי גפ״מ במכלית;
(3)
מילוי גפ״מ במכלים מיטלטלים;
(4)
הולכת גפ״מ בצנרת בין מיתקני גז שאינם משמשים לצריכה עצמית;
(5)
הובלת גפ״מ במכלית;
(6)
הובלת מכלים מיטלטלים;
(7)
הובלת מכלים שלא למילוי חוזר;
(8)
אחסון גפ״מ במכלים נייחים שאינם משמשים לצריכה עצמית;
(9)
אחסון מכלים מיטלטלים;
(10)
אחסון מכלים שלא למילוי חוזר;
(11)
שיווק גפ״מ למכלים נייחים;
(12)
שיווק מכלים מיטלטלים;
(13)
שיווק מכלים שלא למילוי חוזר;
(14)
שיווק גפ״מ תחבורה לתחנות תדלוק.
הגשת בקשה
(א)
בקשה לרישיון ספק גז תוגש לפי הטופס שבתוספת הראשונה, ויצורפו לה המסמכים המפורטים בטופס.
(ב)
הבקשה תיחתם ביד מי שהוסמך לחייב את החברה בחתימתו, ויצורף לה אישור מאת עורך דין בדבר סמכות החותם לחתום בשם החברה ותצהיר מאושר בידי עורך דין בדבר נכונות האמור בבקשה ושהמסמכים המצורפים נאמנים למקור; ובמבקש רישיון שהוא יחיד תיחתם הבקשה ביד מבקש הרישיון ויצורף לה תצהיר כאמור.
הודעה על שינויים
(א)
מבקש רישיון ספק גז או בעל רישיון ספק גז יודיע למנהל בכתב על שינוי שחל בנתוני הבקשה, לא יאוחר מ־8 ימים מיום השינוי, ואולם היה השינוי ברשימת כתובות המכלים הנייחים שלהם בעל הרישיון מספק גפ״מ, יודיע על כך בעל הרישיון למנהל בכתב לא יאוחר מיום העבודה הראשון בחודש שלאחר החודש שבו בוצע השינוי.
(ב)
תקנת משנה (א) לא תחול על שינוי בפרטים 7, 12(2) עד (5) ו־14 בטופס שבתוספת הראשונה.
אגרות
(א)
בעד בקשה לרישיון ספק גז בתחום פעילות המפורט בטור א׳ בטבלה שבתוספת השנייה, ישלם מבקש הרישיון אגרה כמפורט לצדו בטור ב׳ או ג׳ בטבלה, לפי העניין.
(ב)
סכומי האגרות לפי תקנה זו יעודכנו ב־1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ג)
סכומי האגרות המעודכנים יעוגלו לשקל החדש השלם הקרוב.
(ד)
מנהל מינהל הדלק במשרד האנרגיה יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת השנייה כפי שהתעדכנה לפי האמור בתקנה זו.
(ה)
בתקנה זו –
”המדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;
”המדד היסודי“ – המדד שפורסם בחודש יוני 2016.
בדיקת היערכות המבקש
במהלך בדיקת בקשה לרישיון יבחן המנהל כי המבקש ערוך לקיים את החובות שיהיו מוטלות עליו כבעל רישיון לפי תקנה 7.
חובות בעל רישיון ספק גז
(א)
מי שהוא בעל רישיון ספק גז יחולו עליו חובות אלה:
(1)
מנהל בכיר אצל המבקש העוסק בתחומי הנדסה או תפעול או המנהל הכללי של המבקש – הוא בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בתחום הפעילות המבוקש;
(2)
לרשותו מיתקני גז הדרושים לצורכי הפעילות לפי הרישיון;
(3)
הוא מפעיל, בעצמו או באמצעות אחר, מוקד חירום טלפוני, במשך 24 שעות ביממה כל ימות השנה, אשר נותן מענה אנושי לקריאה הנוגעת לאירוע גפ״מ או לחשש לאירוע כאמור;
(4)
הוא ערך ביטוח לכיסוי חבותו בשל כל אירוע לפי הוראות התוספת השנייה לחוק ופרט 21 בבקשה שבתוספת הראשונה;
(5)
הוא מעסיק מפקח בטיחות מתכנן גפ״מ, ואם הבקשה היא לרישיון ייצור גפ״מ – מתכנן גפ״מ בכיר, שתפקידו לבצע פעולות אלה:
(א)
לוודא כי כל מיתקן גז שאינו מיתקן גז לצריכה עצמית, אשר מופעל על ידי המבקש לצורך הפעילות לפי הרישיון, נבדק בתדירות ובאופן שנקבעו בהוראות כל דין ובהיתר להפעלת המיתקן, ועומד בדרישות הבטיחות על פי כל דין וההיתר להפעלת המיתקן;
(ב)
להבטיח קיום נוהלי עבודה כתובים בתחום הפעילות לפי הרישיון ולוודא את ביצועם;
(ג)
להכשיר, על פי נהלים כתובים, כל עובד חדש בתחום הפעילות לפי הרישיון, מיד עם קבלתו לעבודה, ולרענן את הכשרתם של כל העובדים בתחום הפעילות לפי הרישיון אחת לשנה לפחות, או לפקח על הכשרה כאמור.
(ב)
נוסף על אמור בתקנת משנה (א), יחולו על בעל רישיון ספק גז מהתחומים המפורטים להלן, גם חובות אלה לפי העניין:
(1)
אחסון גפ״מ במכלים נייחים או מילוי גפ״מ במכלים מיטלטלים או במכלית במיתקן שקיבולתו עולה על 1,500 טון, ייצור גפ״מ, או הולכת גפ״מ בצנרת, הוא מעסיק צוות עובדים שהוכשרו לעבוד במיתקן, על פי תכנית כתובה שאישר המנהל, אשר יהיו נוכחים במיתקן במשך כל שעות פעילותו, ויהיו אחראים על קיום דרישות הבטיחות במיתקן לפי כל דין ולפי ההיתר להפעלת המיתקן ועל מתן מענה מקצועי במקרה של אירוע גפ״מ;
(2)
מילוי גפ״מ במכלים מיטלטלים או במכלית במיתקן שקיבולתו אינה עולה על 1,500 טון – הוא מעסיק בעל רישיון מתקין גפ״מ רמה 2, שהוכשר לעבוד במיתקן המילוי, על פי תכנית כתובה שאישר המנהל, שעסק בעבודות גז כבעל רישיון כאמור במשך 3 שנים לפחות, אשר יהיה נוכח במיתקן המילוי במשך כל שעות פעילותו, ויהיה אחראי על קיום דרישות הבטיחות במיתקן לפי כל דין ולפי ההיתר להפעלת המיתקן ועל מתן מענה מקצועי במקרה של אירוע גפ״מ;
(3)
הובלת גפ״מ במכלית – לרשותו מכליות שיש להן רישיון להוביל גפ״מ לפי תקנות שירותי הובלה, ציוד לריקון גפ״מ מהמכלית והוא מעסיק נהגים שיש להם היתר להובלת גפ״מ לפי התקנות האמורות;
(4)
הובלת מכלים מיטלטלים או הובלת מכלים שלא למילוי חוזר – לרשותו כלי רכב שיש להם רישיון להוביל גפ״מ לפי תקנות שירותי הובלה והוא מעסיק נהגים שיש להם היתר להובלת גפ״מ לפי התקנות האמורות;
(5)
שיווק גפ״מ למכלים נייחים –
(א)
הוא מעסיק שני מתקיני גפ״מ לפחות, שאחד מהם לפחות הוא מתקין גפ״מ רמה 2; מתקיני גפ״מ לפי פסקאות משנה (ב) ו־(ג) ייחשבו במניין המתקינים לפי פסקת משנה זו;
(ב)
הוא מעסיק מתקין גפ״מ רמה 1 או מתקין גפ״מ רמה 2, לכל 5,000 צרכני גז ביתיים, או לפחות מכך;
(ג)
הוא מעסיק מתקין גפ״מ רמה 2, לכל 1,000 צרכני גז שאינם ביתיים, או לפחות מכך;
(ד)
הוא מוודא, באמצעות מפקח הבטיחות שהוא מעסיק לפי תקנת משנה (א)(5), כי אחת לשישה חודשים לפחות, נבדקו באופן מדגמי על ידי בעל הרישיון 1% ממיתקני הגז המשמשים לאספקת גז לצרכני ספק הגז, ועמדו בדרישות תקן ישראלי 158, ובלבד שסך כל המיתקנים שייבדקו לפי פסקת משנה זו לא יקטן מ־10 ולא יעלה על 500; בדיקה זו לא תבוא במקום הבדיקה התקופתית למיתקן הנדרשת לפי סעיף 14(5) לחוק ותקן ישראלי 158;
(ה)
יש לו ציוד מתאים לריקון גפ״מ ממכל נייח או שהוא קשור בחוזה עם מי שיש לו ציוד כאמור;
(ו)
הוא יעביר למנהל רשימה עדכנית של כתובות המכלים הנייחים שהוא מספק להם גפ״מ;
(ז)
יש לו גם רישיון להובלת גפ״מ במכלית, או שהוא קשור בחוזה עם בעל רישיון ספק גז שיש לו רישיון כאמור;
(6)
שיווק מכלים מיטלטלים –
(א)
הוא מעסיק שני מתקיני גפ״מ לפחות, שאחד מהם לפחות הוא מתקין גפ״מ רמה 2; מתקיני גפ״מ לפי פסקאות משנה (ב) ו־(ג) ייחשבו במניין המתקינים לפי פסקת משנה זו;
(ב)
הוא מעסיק מתקין גפ״מ רמה 1, לכל 5,000 צרכני גז ביתיים, או לפחות מכך;
(ג)
הוא מעסיק מתקין גפ״מ רמה 2, לכל 1,000 צרכני גז שאינם צרכנים ביתיים, או לפחות מכך;
(ד)
לרשותו מכלים מיטלטלים המסומנים בשמו בקיבולת כוללת של 60 טון לפחות;
(ה)
הוא מוודא באמצעות מפקח הבטיחות שהוא מעסיק לפי תקנת משנה (א)(5), כי אחת לשישה חודשים לפחות, נבדקו באופן מדגמי על ידי בעל הרישיון 1% ממיתקני הגז המשמשים לאספקת גז לצרכני ספק הגז, ועמדו בדרישות תקן ישראלי 158, ובלבד שסך כל המיתקנים שייבדקו לא יקטן מ־10 ולא יעלה על 500; בדיקה זו לא תבוא במקום הבדיקה התקופתית למיתקן הנדרשת לפי סעיף 14(5) לחוק ותקן ישראלי 158;
(ו)
הוא יעביר למנהל רשימה עדכנית של כתובות מערכות הגז המרכזיות שהוא משווק להם גפ״מ באמצעות מכלים מיטלטלים;
(ז)
יש לו גם רישיון מילוי גפ״מ במכלים מיטלטלים, רישיון אחסון מכלים מיטלטלים ורישיון הובלת מכלים מיטלטלים, או שהוא קשור בחוזה עם ספק גז, אחד או יותר, שיש לו רישיון בתחומי הפעילות האמורים;
(7)
שיווק מכלים שלא למילוי חוזר – הוא מבקש גם רישיון אחסון מכלים שלא למילוי חוזר ורישיון הובלת מכלים שלא למילוי חוזר, או שהוא קשור בחוזה עם ספק גז, אחד או יותר, שיש לו רישיון בתחומי הפעילות האמורים;
(8)
שיווק גפ״מ תחבורה לתחנות תדלוק – יש לו ציוד לריקון גפ״מ מתחנת תדלוק או שהוא קשור בחוזה עם מי שיש לו ציוד כאמור, והוא מבקש גם רישיון הובלת גפ״מ במכלית, או שהוא קשור בחוזה עם ספק גז שיש לו רישיון כאמור.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן.

תוספת ראשונה

(תקנות 3, 4(ב) ו־7(א)(4))

בקשה לרישיון ספק גז

לפי תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי ספקי גפ״מ), התשע״ט–2018 (להלן – התקנות)
”בעל עניין“ ו”נושא משרה“ – כהגדרתם בחוק החברות, התשנ״ט–1999;
”חומ״ס“ – חומר מסוכן;
”שליטה“ – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968;
פרטי מבקש הרישיון
שם החברה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מספר רישום החברה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מען החברה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מספר טלפון: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מספר פקס׳: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
אתר אינטרנט של החברה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
יש לצרף תעודת האגד החברה מאושרת בידי רשם החברות
פרטי המנהל הכללי של החברה
שם מלא: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מספר טלפון: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מספר טלפון נייד: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
כתובת דואר אלקטרוני: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
פרטי איש קשר בחברה לצורך בירור פרטים בקשר לבקשה
שם איש הקשר: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מספר טלפון: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מספר טלפון נייד: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מספר פקס׳: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
כתובת דואר אלקטרוני: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
סוג הבקשה
רישיון ראשון
חידוש רישיון
שינוי רישיון
תחום הפעילות המבוקש
(1)
ייצור גפ״מ;
(2)
מילוי גפ״מ במכלית;
(3)
מילוי גפ״מ במכלים מיטלטלים;
(4)
הולכת גפ״מ בצנרת בין מיתקני גז שאינם משמשים לצריכה עצמית;
(5)
הובלת גפ״מ במכלית;
(6)
הובלת מכלים מיטלטלים;
(7)
הובלת מכלים שלא למילוי חוזר;
(8)
אחסון גפ״מ במכלים נייחים שאינם משמשים לצריכה עצמית;
(9)
אחסון מכלים מיטלטלים;
(10)
אחסון מכלים שלא למילוי חוזר;
(11)
שיווק גפ״מ למכלים נייחים;
(12)
שיווק מכלים מיטלטלים;
(13)
שיווק מכלים שלא למילוי חוזר;
(14)
שיווק גפ״מ תחבורה לתחנות תדלוק.
המקום או האזור שבו תבוצע הפעילות לפי הרישיון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בחידוש רישיון יש לציין את מספר הצרכנים לפי הפירוט הזה:
מספר הצרכנים הביתיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מספר הצרכנים שאינם ביתיים . . . . . . . . . . . . . . . .
ניסיון בתחום העיסוק המבוקש:
האם יש למנהל הכללי של החברה ניסיון של 3 שנים לפחות בתחום הפעילות שלגביו ניתן הרישיון: כן/לא
אם למנהל הכללי של החברה אין ניסיון, שם מנהל בכיר העוסק בתחום הנדסה או תפעול בחברה שיש לו ניסיון של שלוש שנים לפחות בתחום הפעילות שלגביו ניתן הרישיון, ותיאור תפקידו בחברה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
נתונים לגבי בעלי תפקידים בחברה:
(א)
בעלי המניות וחלקם היחסי בהון החברה המבקשת:
שםמעןמס׳ זהותמספר המניות
המוחזקות וסוגיהן
החלק היחסי מן ההון
המונפק באחוזים
     
     
(ב)
נושאי משרה בחברה:
שםמעןמס׳ זהותתפקיד
    
    
(ג)
בעלי עניין בחברה:
שםמעןמס׳ זהותתחום עיסוק
    
    
(ד)
בעלי שליטה בחברה:
שםמעןמס׳ זהותתפקיד
    
    
(ה)
המבקש יציין אם הוא תאגיד קשור בעל עניין או בעל שליטה ברישיון אחר או במבקש רישיון אחר, או אם בעל עניין או בעל שליטה בו הוא בעל רישיון או מבקש רישיון אחר: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
פרטי מוקד חירום טלפוני אנושי העונה לקריאה הנוגעת לאירוע גפ״מ 24 שעות ביממה כל ימות השנה:
שם מפעיל המוקד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
כתובת המוקד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
טלפון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פקס׳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
דואר אלקטרוני . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
פרטי המורשים מטעם החברה לספק גז לצרכני החברה:
סוכן שהוא יחיד:
שם משפחה . . . . . . . . . . . . . . . . . . שם פרטי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מס׳ זהות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מען: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מספר טלפון: . . . . . . . . . . . . . . . . .
אזור פעילות: . . . . . . . . . . . . . . . .
סוכן שהוא חברה:
שם החברה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מספר רישום החברה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שם מנהל החברה: . . . . . . . . . . . . . . . . .
מען החברה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מספר טלפון: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
אזור פעילות: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
פרטי עוסקים בעבודות גפ״מ שהמבקש מעסיק לצורך הפעילות לפי הרישיון:
(1)
בכל סוגי הרישיונות – מפקח הבטיחות של החברה לפי תקנה 7(א)(4):
שם משפחה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שם פרטי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
סוג רישיון לעסוק בעבודות גז . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מס׳ רישיון עיסוק בעבודות גז . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
טלפון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . נייד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מען . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
האם מועסק אצל המבקש במשרה מלאה? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כן/לא
יש לצרף רישיון לעיסוק בעבודות גז.
(2)
ברישיון אחסון גפ״מ במכלים נייחים או מילוי גפ״מ במכלים מיטלטלים או במכלית במיתקן שקיבולתו עולה על 1,500 טון, ייצור גפ״מ, או הולכת גפ״מ בצנרת – פרטי צוות העובדים אשר יהיו נוכחים במיתקן בכל שעות פעילותו;
(3)
ברישיון מילוי גפ״מ במכלים מיטלטלים במיתקן שקיבולתו אינה עולה על 1,500 טון – פרטי מתקין גפ״מ רמה 2 אשר יהיה נוכח במיתקן בכל שעות פעילותו:
שם משפחה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שם פרטי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
סוג רישיון לעסוק בעבודות גז . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מס׳ רישיון עיסוק בעבודות גז . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ותק כמתקין גפ״מ רמה 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
טלפון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . סלולרי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מען . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
יש לצרף רישיון לעיסוק בעבודות גז.
(4)
ברישיון הובלת גפ״מ – פרטי הנהגים:
שם משפחה . . . . . . . . . . . . . . . . . . שם פרטי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מס׳ זהות . . . . . . . . . . . . . . מספר רישיון נהיגה . . . . . . . . . . . . .
מספר אישור הובלת חומ״ס . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
יש לצרף אישור הובלת חומ״ס בתוקף.
יש לצרף אישור הכשרה והסמכה של המוביל על ידי המבקש.
(5)
ברישיון שיווק גפ״מ למכלים נייחים ושיווק מכלים מיטלטלים:
פרטי מתקיני גפ״מ רמה 1:
שם משפחה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שם פרטי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
סוג רישיון לעסוק בעבודות גז . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מס׳ רישיון עיסוק בעבודות גז . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
טלפון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . סלולרי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
פרטי מתקיני גפ״מ רמה 2:
שם משפחה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שם פרטי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
סוג רישיון לעסוק בעבודות גז . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מס׳ רישיון עיסוק בעבודות גז . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
טלפון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . סלולרי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
יש לצרף רישיון לעיסוק בעבודות גז.
יש לצרף נהלים כתובים להכשרת עובדים בתחום הפעילות שלגביו מבוקש הרישיון.
בבקשה לחידוש רישיון ייצור גפ״מ, מילוי גפ״מ במכלים מיטלטלים, הולכת גפ״מ או אחסון גפ״מ, יש לפרט את כל סוגי מיתקני הגז העומדים לרשות המבקש לצורך הפעילות לפי הרישיון וכתובתם, לפי המתכונת הזו:
סוג המיתקןכתובת המיתקןתוקף ההיתר
   
   
בבקשה לרישיון הובלת גפ״מ, פירוט מספרי המכליות או הרכבים העומדים לרשות המבקש לצורך הובלת גפ״מ –
יש לצרף רישיון של המכליות או הרכבים המפורטים בפרט זה;
בבקשה לרישיון הובלת גפ״מ במכלית יש לצרף אישור כי לרשות המבקש ציוד לריקון גפ״מ ממכלית.
בבקשה לרישיון שיווק גפ״מ למכלים נייחים –
יש לצרף אישור כי למבקש ציוד מתאים לריקון גפ״מ ממכל נייח או חוזה התקשרות עם מי שיש לו ציוד כאמור;
בבקשה לחידוש רישיון שיווק גפ״מ במכלים נייחים – יש לצרף רשימת כתובות עדכנית של המכלים הנייחים שהמבקש מספק להם גפ״מ;
אם הבקשה אינה לתחום הובלת גפ״מ במכלית, יש לצרף חוזה התקשרות עם בעל רישיון ספק גז שיש לו רישיון להובלת גפ״מ במכלית.
בבקשה לרישיון שיווק מכלים מיטלטלים –
יש לצרף אישור בדבר רכישת מכלים מיטלטלים המסומנים בשמו בקיבולת כוללת של 60 טון לפחות. דרישה זו לא תחול על חידוש רישיון;
בבקשה לחידוש רישיון שיווק גפ״מ במכלים מיטלטלים – יש לצרף רשימה עדכנית של כתובות מערכות הגז המרכזיות שהוא משווק להם גפ״מ באמצעות מכלים מיטלטלים;
אם הבקשה אינה לתחום מילוי גפ״מ במכלים מיטלטלים, אחסון והובלה של מכלים כאמור, יש לצרף חוזה התקשרות עם בעל רישיון ספק גז, אחד או יותר, שיש לו רישיונות בתחומי הפעילות האמורים.
בבקשה לשיווק מכלים שלא למילוי חוזר –
אם הבקשה אינה לתחום אחסון והובלה של מכלים שלא למילוי חוזר, יש לצרף חוזה התקשרות עם בעל רישיון ספק גז, אחד או יותר, שיש לו רישיונות בתחומי הפעילות האמורים.
בבקשה לרישיון שיווק גפ״מ תחבורה לתחנות תדלוק –
יש לצרף אישור כי למבקש ציוד לריקון גפ״מ מתחנת תדלוק או חוזה התקשרות עם מי שיש לו ציוד כאמור;
אם הבקשה אינה לתחום הובלת גפ״מ במכלית, יש לצרף חוזה התקשרות עם ספק גז שיש לו רישיון להובלת גפ״מ במכלית.
יש לצרף הסכמה בנוסח שלהלן למסירת מידע מן המרשם הפלילי:
אני החתום מטה, המוסמך לחייב את החברה בחתימתי, שם המשפחה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שם פרטי . . . . . . . . . . . מס׳ זהות . . . . . . . . . . . . מסכים לכך שמשטרת ישראל תמסור למנהל ענייני בטיחות הגז במשרד האנרגיה, מידע מן המרשם הפלילי על אודות חברת . . . . . . . . . . . . . . ., ח״פ . . . . . . . . . . . . ., לצורך הטיפול בבקשת החברה לקבלת רישיון ספק גז.
תאריך . . . . . . . . . . . . . . . . . . חתימה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
יש לצרף אישור תשלום אגרה לפי תקנה 5 לתקנות.
יש לצרף אישור עריכת ביטוח הערוך לפי הטופס המצורף:

הנדון: אישור עריכת ביטוחים

אנו, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . החתומים מטה, מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ח״פ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (להלן – הספק) לתקופה שמיום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עד יום . . . . . . . . . . . . . . . . . . בכל הקשור לתחומי הרישיון שלהלן של הספק:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
את כל הביטוחים המפורטים להלן:
(1)
ביטוח חבות מעבידים בגבולות אחריות שלא יפחתו מסכום של 5,000,000 דולר ארה״ב לעובד, לאירוע; כיסוי ביטוחי זה יורחב לכסות את חבותו של הספק כלפי סוכנים, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשב כמעבידם;
(2)
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בתנאים האלה:
(א)
גבול האחריות לא יפחת מסכום של 5,000,000 דולר ארה״ב לאירוע;
(ב)
הביטוח מורחב לכיסוי חבות הספק כלפי צד שלישי בעד פעילות סוכנים, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם;
(ג)
סכום ההשתתפות העצמית אינו עולה על 1% מסכום הביטוח לאירוע;
(ד)
הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל וכל מי מטעמה בעד כל תביעה שתוגש כנגדה או מי מטעמה בקשר למעשה או מחדל של הספק בקשר לפעילותו על פי הרישיון;
(3)
ביטוח אחריות המוצר וביטוח אחריות מקצועית בתנאי פסקה (2)(א) עד (ד), ובעיסוק בהובלת גפ״מ – ביטוח חובה על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל״ה–1975, לכלי הרכב המובילים גפ״מ, וביטוח אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש כתוצאה משימוש ברכב, ובכלל זה טעינתו ופריקתו, בגבול אחריות שלא יפחת מסכום של 5,000,000 דולר ארה״ב לאירוע.
כללי
בפוליסת הביטוח נכללו התנאים האלה:
(1)
צמצום או ביטול הביטוח על ידי אחד הצדדים לא יהיה לו כל תוקף אלא אם כן ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 60 ימים לפחות, במכתב רשום למנהל ענייני בטיחות הגז במשרד האנרגיה;
(2)
אנו מוותרים על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל ועובדיה, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
תאריך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א–1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
יש לצרף תצהיר זה לצורך שקילת שיקולי ריכוזיות ופנייה לוועדה לצמצום הריכוזיות לפני הקצאת זכות לגורם ריכוזי. התצהיר יועבר לפי הצורך לוועדה לצמצום הריכוזיות לפי סעיף 4(ד)(2) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע״ד–2013:
אני הח״מ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מס זהות . . . . . . . . . . . . . . . . המשמש כ. . . . . . . . . . . . . . . . . (נושא משרה בתאגיד) בתאגיד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (שם התאגיד) מס׳ תאגיד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מאשר בזה כי:
אני מוסמך לחתום על אישור זה בשם התאגיד.
אנא בחר באחת מן האפשרויות האלה:
יש לתאגיד בעל שליטה:
שם השולט הישיר: . . . . . . . . . . . .
ח״פ/ת״ז . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שם בעלי השליטה הסופיים (Ultimate Parent Entity): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ח״פ/ת״ז . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
אין לתאגיד בעל שליטה.
אנא סמן את האפשרויות הנכונות בנוגע לתאגיד:
התאגיד, בעלי מניותיו או השותפים בו (המחזיקים 5% לפחות מאמצעי השליטה בו), לפי העניין, אינם מנויים ברשימת הגורמים הריכוזיים לפי סעיף 4 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע״ד–2013 (להלן – חוק הריכוזיות);
למיטב ידיעתי, לא מתקיימת לגבי התאגיד, בעלי מניותיו או השותפים בו (המחזיקים 5% לפחות מאמצעי השליטה בו) חלופה מהחלופות שבסעיף 4(א) לחוק הריכוזיות;
למיטב ידיעתי, בעל מניות או שותף בתאגיד (במישרין או בעקיפין) הוא חלק מקבוצה המנויה ברשימת הגורמים הריכוזיים או שמתקיימת לגביו אחת מהחלופות האמורות.
פרט: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תאריךשם התאגידחותמת התאגידשם המאשרחתימת המאשר
     
באישור זה, ”שליטה“, ”החזקה“ ו”אמצעי שליטה“ – כהגדרתם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א–1981.

תוספת שנייה

(תקנה 5(א))

אגרות

[תיקון: [הודעות]]
טור א׳
תחום הפעילות בגז
טור ב׳
אגרה בשקלים חדשים
לספק גז קטן
טור ג׳
אגרה בשקלים חדשים
לספק גז שאינו ספק גז קטן
1.
ייצור גפ״מ
1,6676,665
2.
מילוי גפ״מ במכלית
6662,667
3.
מילוי גפ״מ במכלים מיטלטלים
6662,667
4.
הולכת גפ״מ בצנרת
1,6676,665
5.
הובלת גפ״מ במכלית
3331,334
6.
הובלת מכלים מיטלטלים
6662,667
7.
הובלת מכלים שלא למילוי חוזר
3331,334
8.
אחסון גפ״מ במכלים נייחים
6662,667
9.
אחסון מכלים מיטלטלים
6662,667
10.
אחסון מכלים שלא למילוי חוזר
3331,334
11.
שיווק גפ״מ למכלים נייחים
6662,667
12.
שיווק מכלים מיטלטלים
6662,667
13.
שיווק מכלים שלא למילוי חוזר
6332,667
14.
שיווק גפ״מ תחבורה לתחנות תדלוק
1,0003,999


ז׳ בחשוון התשע״ט (16 באוקטובר 2018)
  • יובל שטייניץ
    שר האנרגיה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.