חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מכירת גז על ידי בתי זיקוק וספקי גז)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מכירת גז על ידי בתי זיקוק וספקי גז) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מכירת גז על ידי בתי זיקוק וספקי גז), התש״ע–2009


תקנות קודמות: ק״ת תשס״ו, 695. תקנות חדשות: ק״ת תש״ע, 386; תשע״ח, 2062.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 16 ו־19 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ״ט–1989 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשע״ח]
בתקנות אלה –
”בז״א“ – פז – בית זיקוק אשדוד בע״מ או מי שיפעיל את בית הזיקוק באשדוד;
”בז״ן“ – בתי הזיקוק לנפט בע״מ או מי שיפעיל את בית הזיקוק בחיפה;
”בית זיקוק“ – בז״א או בז״ן;
”גז“ – גז פחמימני מעובה כמשמעותו בחוק הגז (להלן – גפ״מ), העומד בדרישות תקן ישראלי ת״י 1134;
”המנהל“ – מנהל מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה;
”חודש מחסור“ – חודש שבו אין בידי בית זיקוק לספק את מלוא הביקוש ממנו לגז;
”יום עבודה“ – ימים א׳ עד ו׳, למעט מועד ממועדי ישראל המפורטים בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח–1948, ויום העצמאות;
”כושר אספקה“ – מלוא כושר ייצור גז של בית זיקוק בזמן נתון, למעט ייצור גז לשימוש עצמי במיתקניו;
”ספק גז“ – מי שעוסק במכירה או בשיווק של גז, ובלבד שהוא בעל רישיון לפי חוק הגז, למעט בית זיקוק;
”ספק גז חדש“ – ספק גז שהמנהל הודיע עליו לבית זיקוק שהוא ספק גז הרוכש גז מבתי זיקוק שנה או פחות ואינו תאגיד קשור לספקי גז אחרים, וכן ספק גז אחר שלא רכש גז מבתי הזיקוק במהלך תשעת החודשים שקדמו לבקשתו, למעט ספק גז שלא רכש גז בתקופה כאמור בשל שלילת רישיונו;
”ספק גז קטן“ – ספק גז שהמנהל הודיע עליו לבית זיקוק שהוא ספק גז למעלה משנה ואינו תאגיד קשור לספקי גז אחרים ושחלקו היחסי בגז שנופק לו בבית הזיקוק ביחס להיקף המכירות לשאר ספקי הגז בבתי הזיקוק, בשלושת החודשים שקדמו לחודש שלפני חודש המחסור, אינו עולה על 5 אחוזים;
”צרכן גז ביתי“ – צרכן גז הרוכש גז לשימוש ביתי, אף אם מערכת אספקת הגז המשמשת אותו, משמשת גם צרכן גז הרוכש גז שלא לשימוש ביתי;
”צרכן גדול“ – (נמחקה);
”שלילת רישיון“ – התליית רישיון אשר ניתן לפי חוק הגז, ביטולו או סירוב לחדשו;
”תאגיד קשור“ – חברה קשורה כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968, וכן מספר תאגידים אשר בעל מניות אחד מחזיק ב־25 אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק של כל אחד מהם או מכוח ההצבעה בהם, או שהוא רשאי למנות 25 אחוזים או יותר מהדירקטורים של כל אחד מהם;
מכירת גז
בית זיקוק ימכור גז לספק גז בלבד.
תחזית ייצור [תיקון: תשע״ח]
בית זיקוק יודיע בכתב לכל ספק גז ולמנהל ביום עבודה הראשון בחודש, מהי תחזית כושר האספקה שלו הצפוי לכל אחד משלושת החודשים הרצופים הבאים לאחר חודש ההודעה, ויעשה כל שביכולתו כדי לעמוד בתחזית כאמור; בית זיקוק יודיע למנהל ולספקי הגז על כל סטייה העולה על 5 אחוזים מתחזית כאמור, מיד לאחר שנודע לו על כך, ועל משך הזמן המשוער שתיארך הסטייה; בית הזיקוק יפרט לפני המנהל את נימוקי היווצרות הסטייה כאמור.
הזמנת גז [תיקון: תשע״ח]
(א)
לגבי כל חודש שנעשית בעדו הזמנה (להלן – חודש האספקה), יקבל בית זיקוק הזמנות לגז מספקי גז, עד היום העשירי בחודש שקדם לו.
(ב)
עלה הביקוש לגז על כמות הגז שבית זיקוק צפוי לייצר בחודש האספקה, יודיע בית זיקוק לכל ספק גז, עד היום השניים עשר בחודש שקדם לחודש האספקה, בשעה 12:00 בצהריים, ואם יום זה אינו יום עבודה – עד יום העבודה שקדם לו, בשעה 12:00 בצהריים, מהי כמות הגז שהוא צפוי לקבל בחודש האספקה מתוך כושר האספקה שלו באותו מועד, לפי תקנות אלה.
חובת מכירה
בחודשי מחסור יספק בית זיקוק לספקי הגז את כל כושר האספקה שלו, לרבות גז שהוזמן מבית זיקוק אך נותר במיתקניו או הוחזר אליהם לשם שיווק הגז שלא כחומר זינה.
אספקה לספקי גז חדשים [תיקון: תשע״ח]
(א)
בחודשי מחסור יפריש כל בית זיקוק 2 אחוזים מכושר האספקה שלו אשר ישמשו לאספקת גז לספקי גז חדשים.
(ב)
בחודשי מחסור יקבל ספק גז חדש, המעוניין בכך, במשך שלושת החודשים הראשונים לפעילותו, גז מתוך 2 האחוזים כאמור בתקנת משנה (א), מבית זיקוק לפי בחירתו, בכמות שיבקש שלא תעלה על 15 טון לחודש, או בכמות גבוהה יותר, שיורה עליה המנהל, אם ספק הגז הוכיח למנהל כי צרכניו צורכים גז בכמות העולה על הכמות האמורה, ומן החודש הרביעי יקבל גז בכמויות שיורה עליהן המנהל, לפי צריכת צרכני הגז של ספק הגז החדש; עלתה הכמות שיש לספק לספקי גז חדשים לפי תקנה משנה זו על שני אחוזים מכושר האספקה של בית הזיקוק, יקבל כל אחד מספקי הגז החדשים את הכמות היחסית שמהווה הכמות שקיבל לפי תקנת משנה זו, מתוך הכמות שבית הזיקוק הפריש לספקי הגז החדשים לפי תקנת משנה (א).
(ג)
יתרת הכמות האמורה בתקנת משנה (א), שהמנהל לא הורה לספק לספקי גז חדשים ואשר לא סופקה להם, או שספקי הגז החדשים לא צרכו אותה, תסופק לכל שאר ספקי הגז בכמות השווה לחלקם היחסי בגז שמספקים בתי הזיקוק לפי תקנות אלה.
אספקה לספקי גז קטנים [תיקון: תשע״ח]
(א)
בחודש מחסור יספק בית זיקוק לכל ספק גז קטן, המעוניין בכך, גז בשיעור מכושר האספקה של אותו בית זיקוק, השווה לחלק היחסי בגז שקיבל ספק הגז הקטן מבית הזיקוק, ביחס לשאר ספקי הגז –
(1)
בשלושת החודשים המקבילים בשנה הקודמת בממוצע; לעניין זה יראו את חודש המחסור כחודש השלישי במניין שלושת החודשים האמורים;
(2)
בשלושת החודשים שקדמו לחודש שלפני חודש המחסור, בממוצע.
(ב)
לעניין חישוב שיעור הגז יהיה משקלן של התקופות האמורות בתקנת משנה (א)(1) ו־(2) שווה.
(ג)
שיעור הגז שיקבל ספק גז קטן, יהיה כאמור בתקנות משנה (א) ו־(ב), בתוספת 10 אחוזים ממנו.
(ד)
תקנת משנה (ג) תחול רק בהתקיים שני תנאים אלה:
(1)
ספק גז קטן הגיש למנהל את כל הדוחות שלפי תקנה 11 והוכיח, להנחת דעתו של המנהל, כי כל רכישות הגז ואספקותיו נעשו לפי תקנות אלה;
(2)
סך כל רכישות הגז מבתי הזיקוק של כלל ספקי הגז שביום תחילתן של תקנות אלה אינם ספקי גז קטנים עולה על 75 אחוזים מסך כל מכירת הגז של בתי הזיקוק.
(ה)
הוכיח ספק גז קטן למנהל, להנחת דעתו, שבתקופה הקובעת ממוצע מחירי הגז שלו בכל אחד מסוגי מיתקני הגז שהוא מספק להם גז, במחצית מהרשויות המקומיות שבהן הוא מספק גז לפחות, נמוך ב־8 אחוזים מממוצע מחירי הגז של שלושת ספקי הגז הגדולים באותה תקופה, שיעור הגז שיקבל בתקופה הבאה ספק גז קטן כאמור שביקש זאת יהיה כאמור בתקנות משנה (א) עד (ג), בתוספת 50 אחוזים ממנו; בתקנת משנה זו –
”התקופה הבאה“ – מחצית שנה הבאה לאחר התקופה הקובעת;
”התקופה הקובעת“ – חודשים ינואר עד אפריל או חודשים יולי עד אוקטובר, לפי העניין;
”סוגי מיתקני גז“ – כמשמעותם בתקנות מסירת מידע;
”ממוצע מחירי הגז“ – במכל מיטלטל: המחיר הממוצע של הספקת מכל, שספק הגז דיווח עליו לפי תקנות מסירת מידע; במאגר גפ״מ במכלים מיטלטלים או במכל נייח: המחיר הממוצע של תשלום דו־חודשי קבוע, שספק הגז דיווח עליו כאמור, בתוספת מחיר ממוצע להספקת מ״ק גז, שהספק דיווח עליו כאמור, כשהוא מוכפל ב־3.8;
”ספקי הגז הגדולים“ – ספקי הגז שממוצע רכישות הגז שלהם מבתי הזיקוק בתקופה הקובעת הוא הגדול ביותר.
(ו)
תקנת משנה (ה) תחול רק בהתקיים תנאים אלה:
(1)
ספק הגז הקטן הגיש למנהל את כל הדו״חות שלפי תקנות מסירת מידע;
(2)
התקיימו התנאים המפורטים בתקנת משנה (ד).
(ז)
בחודש מחסור שבו שני בתי הזיקוק מספקים גז בכמות שאינה עולה על 70 אחוזים מכושר האספקה החודשי הממוצע של שני בתי הזיקוק בשנה שקדמה לאותו חודש, או בחודש מחסור שבו בית זיקוק אחד מספק גז בכמות שאינה עולה על 40 אחוזים מסך כושר האספקה החודשי הממוצע של אותו בית זיקוק בשנה שקדמה לאותו חודש, שיעור הגז שיקבל ספק גז קטן שביקש זאת מכל אחד מבתי הזיקוק יהיה כאמור בתקנות משנה (א), (ב) ו־(ה), בתוספת 30 אחוזים ממנו, ובחודש מחסור כאמור שבין חודש דצמבר לחודש מרס, שיעור כאמור בתוספת 40 אחוזים ממנו; בחודש מחסור שבו בית זיקוק אחד מספק גז בכמות שאינה עולה על 40 אחוזים מכושר האספקה החודשי הממוצע של אותו בית זיקוק בשנה שקדמה לאותו חודש, ספק גז קטן שרוכש גז מאותו בית הזיקוק בלבד והתקשר בחוזה לרכישת גז מבית זיקוק האחר, יקבל גז מבית הזיקוק האחר בכמות שמתאימה לצריכת צרכניו, שלא תעלה על 30 טון.
(ח)
המנהל יודיע לבית זיקוק על תוספות לפי תקנה זו.
אספקה לספקי גז גדולים [תיקון: תשע״ח]
(א)
בחודש מחסור יספק בית זיקוק לספק גז שאינו ספק גז קטן ומעוניין בכך, גז בשיעור מן הכמות הכללית שמספק בית הזיקוק, השווה לחלק היחסי בגז שסיפק לשאר ספקי הגז שאינם ספקי גז קטנים –
(1)
בשלושת החודשים המקבילים בשנה הקודמת, בממוצע; לעניין זה יראו את חודש המחסור כחודש השלישי במניין שלושת החודשים האמורים;
(2)
בשלושת החודשים שקדמו לחודש שלפני חודש המחסור, בממוצע.
(ב)
לעניין חישוב שיעור הגז האמור יהיה משקלן של התקופות האמורות בתקנת משנה (א)(1) ו־(2) שווה; חישוב כאמור ייעשה מתוך כושר האספקה של אותו בית זיקוק, בניכוי כמות הגז שהופרשה בעבור ספקי הגז החדשים והקטנים לפי תקנות 6 ו־7.
(ג)
(בוטלה).
(ד)
(בוטלה).
חישוב שיעור גז במקרה מיוחד [תיקון: תשע״ח]
(א)
לצורך חישוב שיעור הגז האמור בתקנות 7(א) ו־8(א), יראו חודש שבו ספק גז לא רכש גז מבית זיקוק בשל שלילת רישיונו, כאילו סופק לו גז בכמות זהה לזו שסופקה לו בחודש האחרון שלפני שלילת הרישיון.
(ב)
בית זיקוק יודיע לספק גז מהו שיעור הגז שעליו לספק לאותו ספק גז ושחושב לפי תקנות אלה.
אספקת כמות גז נוספת בשל ייצור נוסף [תיקון: תשע״ח]
(א)
נודע לבית זיקוק במהלך החודש שקדם לחודש האספקה, לאחר ששלח הודעה לפי תקנה 3 על תחזית כושר האספקה הצפוי, כי הוא צפוי לייצר בחודש האספקה כמות גז העולה על הכמות לפי תחזית כאמור (להלן – כמות גז נוספת), יודיע על כך למנהל ולספקי הגז, מיד לאחר שנודע לו על כך.
(ב)
ספק גז המעוניין לקבל גז מהכמות הנוספת, יודיע על כך לבית זיקוק בתוך 24 שעות ממועד הודעת בית זיקוק על כמות הגז הנוספת; עלה הביקוש לגז לפי תקנת משנה זו על כמות הגז הנוספת, יודיע בית זיקוק לספק הגז המעוניין, בתוך 48 שעות ממועד הודעתו על כמות הגז הנוספת, מהי כמות הגז שספק הגז צפוי לקבל מתוך כמות הגז הנוספת, לפי שיעור חלקו היחסי שקיבל לפי תקנות אלה.
(ג)
הודיע בית זיקוק לאחר היום ה־15 בחודש שקדם לחודש האספקה, כי הוא צפוי לייצר כמות גז נוספת, לא יספק בחודש האספקה את כמות הגז הנוספת, או חלק ממנה, לתאגיד הקשור אליו.
(ד)
על אף האמור בתקנת משנה (ג) –
(1)
אם במהלך 12 החודשים הקודמים לחודש האספקה, לא סיפק בית זיקוק לתאגיד הקשור אליו כמות גז נוספת, או חלק ממנה, שעליה הודיע לאחר היום ה־15 בחודש, רשאי בית זיקוק לספק לתאגיד הקשור אליו כמות שאינה עולה על 66 אחוזים מכמות הגז הנוספת;
(2)
אם במהלך 12 החודשים הקודמים לחודש האספקה לא סיפק בית זיקוק לתאגיד הקשור אליו יותר מפעם אחת כמות גז נוספת, או חלק ממנה, שעליה הודיע לאחר היום ה־15 בחודש, רשאי בית זיקוק לספק לתאגיד הקשור אליו כמות שאינה עולה על 33 אחוזים מכמות הגז הנוספת;
(3)
הוכיח בית זיקוק למנהל, להנחת דעתו, כי עשה כל שביכולתו כדי לספק את מלוא כמות הגז הנוספת לספקי גז שאינם קשורים אליו, ובכלל זה הפחית את מחיר כמות הגז הנוספת בשיעור של 10 אחוזים לפחות, רשאי המנהל, בהחלטה מנומקת בכתב, לאשר לבית זיקוק לספק את כמות הגז הנוספת, או חלק ממנה, לתאגיד הקשור אליו.
(ה)
כמות גז נוספת שבית זיקוק סיפק לתאגיד הקשור אליו לפי תקנת משנה (ד) לא תבוא בחשבון ממוצע הרכישות לפי תקנות אלה.
הגבלת מכירה
(א)
ספק גז לא יספק גז בחודש מחסור בבית זיקוק לספקי גז אחרים, בכמות כוללת העולה על 5 אחוזים מכמות הגז שקיבל באותו חודש מבתי הזיקוק.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי ספק גז למכור לספקי גז כמות נוספת של גז השווה לכמות הגז שייבא או שרכש מבית זיקוק שאין בו מחסור.
אספקה לצרכן גדול [תיקון: תשע״ח]
(א)
הוכיח ספק גז למנהל, להנחת דעתו, כי בתקופה של שלושה חודשים שקדמו להגשת הבקשה התקשר בחוזה לאספקת גז עם לא יותר משלושה צרכני גז הרוכשים גז לשימוש תעשייתי, חקלאי או מסחרי בכמות שנתית כוללת העולה על 120 טון (בתקנה זו – צרכן גדול), יורה המנהל לבתי הזיקוק להעביר לספק הגז (להלן – הספק הנכנס), את הגז נושא החוזה ולגרוע אותו ממי שסיפק גז לצרכן הגדול קודם לכן (להלן – הספק היוצא), בכפוף לאמור בתקנות משנה (ב) ו־(ג).
(ב)
כמות הגז שתועבר מהספק היוצא לספק הנכנס תהיה הכמות הבסיסית כשהיא מוכפלת בחלק היחסי שמהוות הרכישות בישראל של הספק היוצא מכלל הרכישות של אותו ספק (להלן – הכמות המועברת); לעניין זה –
”הכמות הבסיסית“ – הכמות הממוצעת שרכש הצרכן הגדול מספק הגז היוצא בשלושת החודשים שקדמו לחתימת החוזה שלו עם הספק הנכנס, ואם הוכח להנחת דעת המנהל כי הכמות הממוצעת בתקופה האמורה אינה משקפת את כמות הצריכה החודשית הממוצעת של הצרכן הגדול בשנה שקדמה להחלפת ספק הגז – הכמות הממוצעת שרכש הצרכן הגדול מהספק היוצא בשנה האמורה;
”כלל הרכישות“ – רכישות מבתי הזיקוק בישראל ורכישות מייבוא במהלך 12 החודשים שקדמו לחתימת החוזה עם הספק הנכנס.
(ג)
רכש הספק היוצא גז בשני בתי הזיקוק תיגרע הכמות המועברת בחלקים יחסיים מרכישותיו של הספק היוצא בשני בתי הזיקוק.
(ד)
הכמות המועברת תיווסף לכמות הגז הממוצעת שיספק בית זיקוק לספק הנכנס לפי תקנות 7(א) או 8(א), לפי העניין, ותיגרע מהכמות הממוצעת שיספק בית זיקוק לספק היוצא לפי התקנות האמורות, לפי העניין.
אספקה לצבר צרכנים ביתיים [תיקון: תשע״ח]
(א)
הוכיח ספק גז למנהל, להנחת דעתו, כי בתקופה של השנה שקדמה להגשת הבקשה התקשר בחוזים לאספקת גז עם צרכני גז ביתי שעד לאותו מועד היו קשורים בחוזה עם ספק גז אחר, אחד או יותר, וסך כל צריכת הגז של אותם צרכנים, לאחר שקוזזה ממנה כמות הצריכה של צרכני גז ביתי שהפסיקו עמו את ההתקשרות באותה תקופה, עלתה על 30 טון, יורה המנהל לבתי הזיקוק להעביר לספק הנכנס כמות גז ולגרוע אותו מהספק היוצא, בכפוף לאמור בתקנות משנה (ב) ו־(ג).
(ב)
כמות הגז שתועבר מהספק היוצא לספק הנכנס תהיה הכמות החודשית הממוצעת שרוכש צרכן גז ביתי כשהיא מוכפלת בחלק היחסי שמהוות הרכישות בישראל של הספק היוצא מכלל הרכישות של אותו ספק (להלן – הכמות המועברת); לעניין זה –
”הכמות החודשית הממוצעת“ – 1.8 מטרים מעוקבים גז, וברשויות מקומיות שגובהן עולה על 600 מטרים, הכלולות ברשימה המפורסמת באתר האינטרנט של משרד האנרגיה – 5.4 מטרים מעוקבים גז;
”כלל הרכישות“ – רכישות מבתי הזיקוק בישראל ורכישות מייבוא במהלך השנה שקדמה להגשת הבקשה.
(ג)
רכש הספק היוצא גז בשני בתי הזיקוק תיגרע הכמות המועברת בחלקים יחסיים מרכישותיו של הספק היוצא בשני בתי הזיקוק.
(ד)
הכמות המועברת תיווסף לכמות הגז הממוצעת שיספק בית זיקוק לספק הנכנס לפי תקנות 7(א) או 8(א), לפי העניין, ותיגרע מהכמות הממוצעת שיספק בית זיקוק לספק היוצא לפי התקנות האמורות, לפי העניין.
העברת כמויות גז בין בתי זיקוק [תיקון: תשע״ח]
לבקשת ספק גז, המנהל רשאי להורות על העברת כמות גז שהוקצבה לספק גז לפי תקנות אלה מבית זיקוק אחד לבית זיקוק אחר, ובלבד שספק הגז התקשר בחוזה לרכישת גז מבית הזיקוק האחר ושכמות הגז שתועבר לא תעלה על 10 טון בחודש.
משלוח הודעות [תיקון: תשע״ח]
הודעות לפי תקנות אלה יישלחו בכתב, בדואר אלקטרוני או בפקסימילה, לפי בחירת השולח.
דיווח למנהל [תיקון: תשע״ח]
(א)
בתחילת כל רבעון, עד ליום החמישה עשר לחודש הראשון של הרבעון, יגיש בית זיקוק למנהל דוח לגבי כל אחד משלושת החודשים שחלפו לפי פרטים אלה:
(1)
פירוט הזמנות גז שהגישו ספקי גז;
(2)
אופן חלוקת הגז בין כל ספקי הגז;
(3)
כמויות גפ״מ שאינו עומד בדרישות תקן 1134 אשר סופקו.
(ב)
בתחילת כל רבעון, עד ליום החמישה עשר לחודש הראשון של הרבעון, יגיש ספק גז למנהל דוח שערך במתכונת שהורה עליה המנהל, ושאושר בידי רואה חשבון, ובו פרטים אלה לגבי כל אחד משלושת החודשים שחלפו:
(1)
כמות הגז אשר הזמין מכל אחד מבתי הזיקוק;
(2)
כמות הגז אשר קיבל מכל אחד מבתי הזיקוק;
(3)
כמויות הגז שמכר לכל אחד מספקי הגז האחרים;
(4)
כמויות הגז שרכש מכל אחד מספקי הגז האחרים;
(5)
כמויות הגז אשר סיפק לכל צרכניו לסוגיהם, לפי דרישת המנהל.
הפחתת כמות גז בשל הפרת תקנה 11 [תיקון: תשע״ח]
(א)
המנהל רשאי להורות לבית זיקוק להפחית מכמות הגז המחושבת לפי תקנות אלה לספק גז שלא הגיש דיווח למנהל לפי תקנה 11, או שהגיש דיווח כוזב או שגוי; הכמות שתופחת כאמור תהיה לפי כמות הגז שהצרכנים שלגביהם לא הוגש דיווח או שהוגש לגביהם דיווח כוזב או שגוי צפויים לצרוך, ולפי סוגי הצרכנים.
(ב)
החלטה על הפחתת כמות גז כאמור בתקנת משנה (א) תהיה מנומקת ובכתב, ולאחר שהמנהל נתן לספק הגז הזדמנות לטעון את טענותיו בכתב.
עונשין [תיקון: תשע״ח]
בית זיקוק או ספק גז, לפי העניין, העושה אחד מאלה דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל״ז–1977:
(1)
מוכר גז למי שאינו ספק גז, בניגוד לתקנה 2;
(2)
מספק גז בניגוד לתקנה 9(א);
(3)
אינו מדווח למנהל לפי תקנה 11;
(4)
מספק כמות גז נוספת לתאגיד הקשור אליו בניגוד לתקנה 8ב(ג).
ביטול
תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מכירת גז על ידי יצרני גז), התשס״ו–2006 – בטלות.
תחילה ודוחות ראשונים
(א)
תחילתן של תקנות אלה ביום ט״ו בטבת התש״ע (1 בינואר 2010).
(ב)
דוחות ראשונים לפי תקנה 11 יוגשו למנהל עד יום כ״ט בטבת התש״ע (15 בינואר 2010).


י׳ בטבת התש״ע (27 בדצמבר 2009)
  • עוזי לנדאו
    שר התשתיות הלאומיות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.