חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ״מ), התשס״ו–2006


ק״ת תשס״ו, 740; תשע״א, 1258; תשע״ט, 26.

עדכון סכומים: ק״ת תשע״ה, 1088; תשע״ו, 348; תשע״ז, 485; תשע״ח, 732; תשע״ט, 1668; תש״ף, 366; תשפ״א, 1406; תשפ״ב, 1511; תשפ״ג, 727; תשפ״ד, 1041.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9, 11, 15(א), 18, 29 ו־30 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ״ט–1989 (להלן – החוק), בהסכמת שר התעשיה המסחר והתעסוקה, ולענין תקנה 8 – באישור שר האוצר, לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


לפי סעיף 100(א) לחוק הגז הפחמימני המעובה, התשפ״א–2020, יראו תקנות אלו כאילו הותקנו לפי החוק האמור.


הגדרות [תיקון: תשע״א, תשע״ט]
בתקנות אלה –
”אירוע גפ״מ“ – דליפה לא מבוקרת של גפ״מ ממיתקן גז, או חשש לדליפה כאמור וכן שריפה של מיתקן הגז או התמוטטות של מבנה על המיתקן;
”אישור התמחות“ – (נמחקה);
”בדיקה“ – בדיקת התאמתה של מערכת גפ״מ לדרישות התקן ת״י 158, או תקן אחר שאישר המנהל, או בדיקת התאמת מערכת גפ״מ לתכניות;
”גפ״מ“ – גז פחמימני מעובה, כהגדרתו בחוק;
”האגף להכשרה“ – האגף להכשרה ולפיתוח כוח אדם במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה;
”המנהל“ – מי שמונה לפי סעיף 3(ב) לחוק למנהל עניני גז פחמימני מעובה;
”מאגר“ – מכל גפ״מ, מיטלטל או נייח, או כמה מכלים המחוברים ביניהם והמחוברים למערכת גפ״מ;
”מיתקן גפ״מ“ – מיתקן גז לגפ״מ, למעט מכשיר צורך גפ״מ;
”מיתקן גפ״מ מיוחד“ – אחד מאלה:
(1)
מיתקן גפ״מ שקיבולו המרבי עולה על 1,500 טון גפ״מ;
(2)
מיתקן גפ״מ המשמש להטענת גפ״מ לאונייה או לרכבת או לפריקתו מאונייה או מרכבת;
(3)
מיתקן גפ״מ המשמש להולכת גפ״מ במצב נוזלי בין מיתקני אחסון גפ״מ, שאינו בתחום מיתקן גפ״מ אחד;
”מיתקן מילוי“ – אתר שמתבצעת בו פעילות אחסון של גפ״מ בצובר או מילוי גפ״מ במכלים מיטלטלים, וכל פעילות אחרת הכרוכה בכך, לרבות מילוי ופריקת מכליות גפ״מ והולכת גפ״מ בצנרת, והכל שלא לצריכה עצמית;
”מכל נייח“ – כהגדרתו בתקן ישראלי ת״י 158 חלק 1;
”מכל מיטלטל“ – מכל להובלה ואחסנה של גפ״מ, שחל עליו תקן ישראל[י] ת״י 70 או ת״י 844;
”מכלית כביש“ – רכב להובלת גפ״מ בצובר;
”מכשיר צורך גפ״מ“ – כל מכשיר או מכונה שבהם מתבצעת שריפה של גפ״מ או נעשה שימוש בגפ״מ בתהליך ייצור, ובלבד שהגפ״מ אינו משמש כחומר זינה בתהליך ייצור כימי;
”מכשיר צורך גפ״מ לשימוש ביתי“ – מכשיר צורך גפ״מ המיועד לשימוש ביתי ומשמש צרכן גז ביתי;
”מכשיר צורך גפ״מ לשימוש שאינו ביתי“ – מכשיר צורך גפ״מ שאינו מכשיר צורך גפ״מ לשימוש ביתי;
”מערכת גפ״מ“ – צנרת גפ״מ וכל אבזר, לרבות שסתומים, ברזים, וסתים, אמצעי בקרה ואמצעי מדידה, הקשורים למכשירים צורכי גפ״מ, למקור הספקת גפ״מ או למכלי גפ״מ, בין מכלים מיטלטלים ובין נייחים, לצריכה עצמית או שלא לצריכה עצמית;
”מערכת גפ״מ במצב נוזלי“ – חלק ממיתקן גפ״מ שנמצא בלחץ הגז במכל או בלחץ גבוה יותר, ובו גפ״מ במצב נוזלי או אמצעים לאיוד של גפ״מ נוזלי למצב גזי;
”מערכת גפ״מ מרכזית“ – מערכת גפ״מ הקשורה למקור הספקה אחד שבאמצעותה מסופק גז לשני צרכנים או יותר;
”המפקח על משקלות ומידות“ – כמשמעותו בפקודת המשקלות והמידות (להלן – פקודת המשקלות והמידות);
”עבודת גפ״מ“ – עבודת גז בגפ״מ;
”צרכן גז ביתי“ – צרכן גז הרוכש גז לשימוש ביתי;
”קיבול מרבי כולל“ – משקל גפ״מ שניתן לאחסנו במכל, ב־90% מנפחו הכולל, והמחושב לפי מסה סגולית 0.56 ק״ג לליטר;
”רישיון“ – רישיון לעבודת גפ״מ לפי תקנות אלה, לפי הטופס שבתוספת הראשונה;
”תחזוקה“ – בדיקה תקופתית לפי ת״י, תיקון והחלפה של חלקים פגומים או כוונון לצורך פעילותם התקינה של מערכת גפ״מ או מכשיר צורך גפ״מ;
”ת״י“ או ”תקן“ – תקן ישראלי כשמשמעותו בחוק התקנים, התשי״ג–1953, אחד מאלה:
(1)
תקן ישראלי 158 – ”מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ״מ)“ על חלקיו;
(2)
תקן ישראלי 70 – ”מכלים למילוי חוזר לגזים פחמימניים מעובים (גפ״מ“)";
(3)
(נמחקה);
(4)
תקן ישראלי 844 – מכלים שלא למילוי חוזר, לגז פחמימני מעובה (גפ״מ);
[במקור הסיפה הייתה חלק מפסקה (3), אך נראה שהכוונה הייתה להשאירה כסיפה של ההגדרה]:
שהופקד לעיון הציבור בספריית מכון התקנים, רח׳ חיים לבנון 42, תל אביב, ובמשרדי אגף הבטיחות, מנהל הגז במשרד התשתיות הלאומיות, רח׳ יפו 234, ירושלים;
”תכנית“ – תכנית ביצוע הנדסית של מיתקן גפ״ם, שהוכנה על ידי מי שמוסמך לכך לפי תקנה 9.
איסור עיסוק [תיקון: תשע״ט]
(א)
לא יעסוק אדם בעבודת גפ״מ אלא אם כן הוא בעל רישיון לפי תקנות אלה.
(ב)
(בוטלה).
עבודות גפ״מ הטעונות הסמכה [תיקון: תשע״א, תשע״ט]
(א)
על אף האמור בתקנה 2, עבודות גפ״מ המפורטות להלן אינן טעונות רישיון לפי תקנות אלה:
(1)
הובלת גפ״מ במכליות כביש ובמכלים מיטלטלים;
(2)
חיבור מכלים מיטלטלים למיתקן גפ״מ;
(3)
מילוי גפ״מ במכלים נייחים ומילוי גפ״מ במכלים מיטלטלים במיתקן מילוי;
(4)
הפעלת מערכות גפ״מ במיתקן מילוי;
(5)
הולכת גפ״מ בין מיתקני מילוי;
(6)
תחזוקה של מכשירים צורכי גפ״מ, חיבורם למערכת גפ״מ, וניתוקם ממערכת כאמור, למעט התקנה והפעלה ראשונית של מכשיר צורך גפ״מ לשימוש שאינו ביתי;
(7)
לעניין מיתקן לתדלוק רכב בגפ״מ – אימות דיוק, אימות דיוק מחדש וביקורת, כהגדרתם בפקודת המשקלות והמידות ואישור דגם כמשמעותו בתקנות המשקלות והמידות, התשכ״ג–1963;
(8)
נטילת דגימת גפ״מ;
(9)
ניתוק מיתקן גז ממערכת גפ״מ;
(10)
חיבור של מכשיר צורך גפ״מ למערכת גפ״מ או ניתוקו ממערכת כאמור באמצעות מחבר לניתוק מהיר הכולל שסתום סגירה אוטומטי;
(11)
ביצוע בדיקה תקופתית לפי ת״י 158 חלק 4 למערכת גפ״מ קבועה עם מאגר נפרד המשמשת צרכן גז ביתי, או בדיקה תקופתית כאמור למערכת גפ״מ מרכזית קבועה – בחלק מיתקן הגז הנמצא בדירת צרכן גז ביתי מברז הניתוק הראשי של הדירה.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א) –
(1)
עבודת גפ״מ כמפורט בפסקאות (1) עד (5) טעונה הכשרה והסמכה על ידי ספק הגז שבמסגרת עיסוקו היא נעשית, על פי נהלים כתובים שלו שיאושרו על ידי המנהל או מי שהוא הסמיך לכך;
(2)
עבודת גפ״מ כמפורט בפסקה (7) טעונה הכשרה והסמכה על ידי המפקח על המשקלות והמידות;
(3)
עבודת גפ״מ כמפורט בפסקאות (8) ו־(9) טעונה הכשרה לפי תכנית שתאושר על ידי המנהל או מי שהוא הסמיכו;
(4)
עבודת גפ״מ כמפורט בפסקה (10) תיעשה על פי הוראות כתובות של ספק הגז או ספק המכשיר צורך הגפ״מ שאושרו על ידי מתכנן גפ״מ.
(ג)
לגבי עבודת גפ״מ כאמור בתקנת משנה (א)(6), נחוצה הכשרה והסמכה של העוסק בה על ידי ספק גז או על ידי חברה שעיסוקה אחזקת מכשירים צורכי גפ״מ מהסוג הנוגע לענין או על ידי המפעל שבו מותקן המכשיר הצורך גפ״מ (להלן – המסמיך), על פי נהלים כתובים של המסמיך, ותכלול הכשרה בסיסית בתחום הגפ״מ והמכשיר צורך הגפ״מ מהסוג הנוגע לעניין על פי תכנית שתאושר על ידי המנהל וכן בחינת הסמכה שיאשר המנהל.
(ד)
עבודת גפ״מ כמפורט בתקנת משנה (א)(11), טעונה הכשרה והסמכה על ידי ספק הגז שבמסגרת עיסוקו היא נעשית, על פי נהלים כתובים שלו, שיאשר המנהל או מי שהוא הסמיך לכך וכן בחינת הסמכה שיאשר המנהל.
סוגי רישיונות [תיקון: תשע״ט]
רישיון לעבודת גפ״מ יהיה מסוג כמפורט להלן:
(1)
מתקין גפ״מ רמה 1;
(2)
מתקין גפ״מ רמה 2;
(3)
מתכנן גפ״מ;
(4)
מתכנן גפ״מ בכיר;
(5)
מתכנן מיתקן גפ״מ מיוחד מסוים.
תנאים למתן רישיון [תיקון: תשע״א, תשע״ט]
(א)
מי שנוסף על התנאים המפורטים בסעיפים 15(א)(1) ו־(2) ו־(ב) לחוק עומד בתנאים המפורטים להלן, רשאי המנהל להעניק לו רישיון לעסוק בעבודת גפ״מ, כמפורט להלן:
(1)
מתקין גפ״מ רמה 1 – אם מתקיימים בו שני אלה:
(א)
התמחה בעבודות גפ״מ המפורטות בתקנה 9(א), במשך 480 שעות לפחות, בתקופה שלא תפחת משלושה חודשים ולא תעלה על שנתיים, אצל בעל רישיון מתקין גפ״מ רמה 1 או מתקין גפ״מ רמה 2, שעסק כבעל רישיון במשך שלוש שנים לפחות;
(ב)
קיבל מאת מנהל האגף להכשרה או מי שהוא הסמיכו (להלן – מנהל האגף) תעודת מתקין גפ״מ רמה 1;
(2)
מתקין גפ״מ רמה 2 – אם מתקיימים בו כל אלה:
(א)
עסק כבעל רישיון מתקין גפ״מ רמה 1 במשך שנתיים לפחות;
(ב)
התמחה בעיסוק בעבודות גפ״מ המפורטות בתקנה 9(ב), במשך 480 שעות לפחות, בתקופה שלא תפחת משלושה חודשים ולא תעלה על שנתיים, אצל בעל רישיון מתקין גפ״מ רמה 2, שעסק כבעל רישיון כאמור שלוש שנים לפחות;
(ג)
קיבל מאת מנהל האגף תעודת מתקין גפ״מ רמה 2;
(3)
מתכנן גפ״מ – אם מתקיימים בו שני אלה:
(א)
עסק בתחום תכנון של מערכות גפ״מ, ובדיקת התאמת ההתקנה והתחזוקה של מערכות כאמור לתכניות, במשך שנה לפחות, סך הכול 1,440 שעות לפחות, בפיקוח מתכנן גפ״מ בכיר או מתכנן גפ״מ שעסק כבעל רישיון כאמור שלוש שנים לפחות;
(ב)
הוא הנדסאי הרשום במרשם ההנדסאים והטכנאים כמשמעותו בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע״ג–2012 (להלן – הנדסאי), שעסק בתחום לימודיו במשך 5 שנים לפחות, או מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי״ח–1958 (להלן – מהנדס), באחד מתחומים מקצועיים אלה:
(1)
הנדסת מכונות;
(2)
הנדסה כימית;
(3)
הנדסה חקלאית;
(4)
אווירונאוטיקה;
(5)
הנדסת גז (תואר מחוץ לארץ שמכירה בו המועצה להשכלה גבוהה כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958);
(6)
תחומים אחרים מאלה המנויים בפסקאות משנה (1) עד (5), ובלבד שהוא בעל תואר מוכר כמהנדס או כהנדסאי והמנהל, נציג משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ונציג אקדמיה אישרו כי הכשרתו כמהנדס או כהנדסאי מתאימה לדרישות העיסוק כמתכנן גפ״מ;
(4)
מתכנן גפ״מ בכיר – אם מתקיימים בו שני אלה:
(א)
הוא מהנדס באחד מהתחומים שפורטו בפסקה (3)(ב);
(ב)
הוא מתכנן גפ״מ שעסק בתחום תכנון של מערכות גפ״מ ובדיקת התאמת ההתקנה והתחזוקה של מערכות כאמור לתכניות, במשך 5 שנים לפחות;
(5)
מתכנן מיתקן גפ״מ מיוחד מסוים – אם הוא מהנדס שהוכיח, להנחת דעתו של המנהל, כי הוא בעל ניסיון וידע מקצועי בתכנון מיתקן גפ״מ מהסוג שלגביו מבוקש הרישיון.
(ב)
תעודת מתקין גפ״מ רמה 1 ומתקין גפ״מ רמה 2, לפי הענין, תינתן למי שסיים קורס להכשרה מקצועית בגפ״מ של האגף להכשרה, או בפיקוחו, ועמד בהצלחה בבחינות שעורכת, מטעם המנהל, מחלקת הבחינות של האגף להכשרה, לפי תכנית בחינות, תנאי קבלה וסדרים של האגף, שנקבעו בהתייעצות עם המנהל.
(ג)
המבקש להירשם כמתמחה יגיש בקשה על כך למנהל ויצרף אליה אישור על קבלה להתמחות ופיקוח לפי הטופס שבתוספת הראשונה א׳, חתום בידי מאמן.
(ד)
המאמן לא יאמן יותר מארבעה מתמחים באותה עת.
(ה)
המאמן ינהל לכל אחד מהמתמחים יומן עבודה מפורט שדוגמתו בטופס 1 בתוספת השנייה א׳.
בקשת רישיון [תיקון: תשע״א, תשע״ט]
(א)
מבקש רישיון יגיש למנהל בקשה, בשני עותקים לפי הטופס שבתוספת השניה (להלן – הבקשה), שיצורפו לה כל אלה:
(1)
תעודת מתקין גז, או אישור או רישיון אחר לביצוע עבודות גפ״מ שניתן על פי דין;
(2)
הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי הנוגע לו; כשמשמעותו בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ״א–1981 (להלן – המרשם הפלילי);
(3)
אישור על כיסוי ביטוחי לתחום עיסוקו של המבקש, מחברת הביטוח שלו או של מעסיקו;
(4)
אישור סיום התמחות בהתאם להוראות תקנה 5(א)(1) ו־(2), לפי טופס 2 שבתוספת השנייה א׳, בצירוף יומן עבודה מפורט לפי טופס 1 שבתוספת השנייה א׳;
(5)
אישור תשלום אגרה לפי תקנה 8;
(6)
צילום תעודת זהות של מבקש הרישיון;
(7)
תמונת פספורט של מבקש הרישיון.
(ב)
המנהל או מי שהוא הסמיכו לכך, רשאי לדרוש ממבקש הרישיון ומהמאמן ביאורים בקשר למסמכים שבתקנת משנה (א) ופרטים נוספים, בין בעל פה ובין בכתב, לצורך החלטה בבקשה.
(ג)
בקשה לקבלת רישיון מתקין גפ״מ רמה 1 או רישיון מתקין גפ״מ רמה 2 תוגש בתוך שנתיים מתום תקופת ההתמחות.
בקשה לחידוש רישיון [תיקון: תשע״ט]
(א)
המבקש לחדש רישיון יגיש למנהל בקשה כאמור בתקנה 6 בצירוף:
(1)
אישור על כיסוי ביטוחי לתחום עיסוקו של המבקש, מחברת הביטוח שלו או של מעסיקו;
(2)
הצהרה בכתב כי עסק בפועל בעבודות גפ״מ בתקופת הרישיון;
(3)
אישור תשלום אגרה לפי תקנה 8;
(4)
אישור השתתפות בקורס רענון לפי תקנה 11;
(5)
צילום תעודת זהות;
(6)
תמונת פספורט.
(ב)
הבקשה לחידוש רישיון תוגש לא יאוחר מ־60 ימים לפני תום תוקף הרישיון.
אגרות [תיקון: תשע״ט]
(א)
בעד בחינה לפי תקנה 5(ב) תשולם אגרה כמפורט בתוספת השלישית.
(ב)
בעד מתן רישיון או חידושו לאחר שפקע תוקפו או שבוטל לפי סעיף 17 לחוק, לפי הענין, תשולם אגרה כמפורט בתוספת השלישית.
(ג)
סכומי האגרה שבתוספת השלישית ישתנו ב־1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה –
”המדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;
”המדד היסודי“ – המדד שפורסם בחודש יוני 2005.
(ד)
סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (ג) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.
(ה)
מנהל מינהל הדלק יפרסם בהודעה ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד האנרגיה את סכומי האגרה כפי שהשתנו לפי תקנה זו.
פטור [תיקון: תשע״ט]
עובד המדינה שהרישיון דרוש לו לצורך מילוי תפקידו, פטור מהחובה לצרף לבקשתו אישור על כיסוי ביטוחי לפי תקנות 6(א)(3) ו־7(א)(1).
סמכויות בעלי רישיון [תיקון: תשע״ט]
(א)
בעל רישיון מתקין גפ״מ רמה 1 רשאי לעסוק בעבודות גפ״מ אלה:
(1)
תכנון, התקנה, בדיקה ותחזוקה של מיתקן גפ״מ המשמש לאספקת גפ״מ ליחידת דיור בודדת, ובכלל אלה מערכת גפ״מ דירתית הקשורה למערכת גפ״מ מרכזית, עד לברז המחבר למערכת מרכזית;
(2)
התקנה של מאגר ומערכת גפ״מ מרכזית בבנין מגורים בודד הכולל יותר מיחידת דיור אחת, על פי תכנית מפורטת המאושרת בידי מי שמורשה, לפי הענין, לתכנן מיתקני גפ״מ לפי תקנות אלה, למעט התקנה של מכל נייח ושל מערכת גפ״מ במצב נוזלי;
(3)
התקנה של מאגר ומערכת גפ״מ לשימוש שאינו אחד השימושים המפורטים בפסקאות משנה (1) ו־(2), בקיבול מרבי כולל עד 1,000 ק״ג גפ״מ, על פי תכנית מפורטת המאושרת בידי מי שמורשה לתכנן מיתקני גפ״מ לפי תקנות אלה, למעט התקנה של מכל נייח ושל מערכת גפ״מ במצב נוזלי;
(4)
תחזוקה של מאגר ומערכת גפ״מ כאמור בפסקאות (2) ו־(3), על פי נוהל של ספק הגז שבמסגרת עיסוקו היא נעשית, שיאשר מתכנן גפ״מ, למעט תחזוקה של מערכת גפ״מ במצב נוזלי;
(5)
חיבור של מכשיר צורך גפ״מ לשימוש ביתי למערכת גפ״מ ביתית וניתוקו ממערכת כאמור, תחזוקת כיריים צורכי גפ״מ המיועדים לשימוש ביתי ומשמשים צרכן גז ביתי;
(6)
התקנה והפעלה ראשונית של מכשיר צורך גפ״מ לשימוש שאינו ביתי, ובלבד שבעל הרישיון הוסמך לכך על ידי ספק גז או על ידי חברה שעיסוקה אחזקת מכשירים צורכי גפ״מ מהסוג הנוגע לעניין או על ידי המפעל שבו מותקן המכשיר הצורך גפ״מ, על פי תכנית וכן בחינת הסמכה שיאשר המנהל.
(ב)
בעל רישיון מתקין גפ״מ רמה 2 רשאי לעסוק בעבודות גפ״מ אלה:
(1)
כל עבודות גפ״מ שבסמכות מתקין גפ״מ רמה 1;
(2)
תכנון, התקנה, בדיקה ותחזוקה של מיתקן גפ״מ לצריכה עצמית במגורים, מסחר, תעשיה וחקלאות, ובלבד שהקיבול המרבי הכולל של המאגר אינו עולה על 10 טון גפ״מ;
(3)
התקנה ותחזוקה של מיתקן גפ״מ לצריכה עצמית עם מאגר בקיבול מרבי כולל העולה על 10 טון גפ״מ, מיתקן גפ״מ שלא לצריכה עצמית ומיתקן גפ״מ מיוחד, על פי תכנית מפורטת המאושרת בידי בעל רישיון מתכנן גפ״מ, מתכנן גפ״מ בכיר או מתכנן מיתקן גפ״מ מיוחד מסוים, לפי העניין;
(4)
תכנון, התקנה, בדיקה ותחזוקה של מחסן עזר.
(ג)
בעל רישיון מתכנן גפ״מ רשאי לתכנן ולבדוק מיתקן גפ״מ לצריכה עצמית שקיבולו המרבי הכולל אינו עולה על 20 טון גפ״מ, ומיתקן גפ״מ שאינו לצריכה עצמית, שקיבולו המרבי הכולל אינו עולה על 10 טון או מחסן גפ״מ ולתכנן תחזוקה של מיתקן או מחסן כאמור, ובלבד שאינו מיתקן גפ״מ מיוחד.
(ד)
בעל רישיון מתכנן גפ״מ בכיר רשאי לתכנן כל מיתקן גפ״מ שאינו מיתקן גפ״מ מיוחד, לתכנן תחזוקת מיתקן גפ״מ מכל סוג ולבדוק כל מיתקן גפ״מ למעט בדיקת התאמת מיתקן גפ״מ מיוחד לתכניות.
(ה)
בעל רישיון מתכנן מיתקן גפ״מ מיוחד מסוים, רשאי לתכנן התקנה ותחזוקה של מיתקן גפ״מ מיוחד שלגביו ניתן לו רישיון מאת המנהל, ולבדוק מיתקן כאמור.
(ו)
בדיקת התקנות גפ״מ [תיקון: תשע״ט]
(א)
בלי לגרוע מהוראות תקנה 9, המתקין או המתחזק מיתקן גפ״מ יבצע את הבדיקות המתחייבות לפי התקן הנוגע לאותו סוג מיתקן.
(ב)
לפני הפעלה ראשונית של מיתקן גפ״מ חדש או מיתקן גפ״מ שנעשה בו שינוי מהותי, בעל רישיון הרשאי לתכנן מיתקן כאמור, יבדוק את המיתקן, ויאשר את הפעלתו רק לאחר שווידא כי המיתקן מתאים לדרישות התקן ולתכנית; כמו כן יוודא בעל רישיון כאמור כי בידי ספק הגז המספק גז למיתקן יש הוראות שימוש במיתקן הכוללות הוראות בעניין פעולה במקרה של אירוע גפ״מ, תחזוקה ובדיקות תקופתיות של המיתקן.
(ג)
בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (ב), ומהדרישות לפי התקן –
(1)
בעל רישיון לא יאשר הפעלה ראשונית של מערכת גפ״מ מרכזית חדשה, מכל נייח או מיתקן גפ״מ חדש של שלושה מכלים או יותר שאינו לשימוש ביתי, אלא לאחר שמעבדה מאושרת נתנה תעודת בדיקה בדבר התאמת המיתקן לתקן, או שמתכנן גפ״מ או מתכנן גפ״מ בכיר, לפי העניין, שאינו עובד של ספק הגז ושלא תכנן את המיתקן או פיקח על התקנתו, נתן אישור בכתב בדבר התאמת המיתקן לתקן לצורך הפעלתו הראשונית של המיתקן כאמור;
(2)
בעל רישיון לא יאשר הפעלה ראשונית של מערכת גפ״מ מרכזית, מכל נייח או מיתקן גפ״מ של חמישה מכלים או יותר שאינו לשימוש ביתי, שנעשה בהם שינוי מהותי, אלא לאחר שמעבדה מאושרת נתנה תעודת בדיקה בדבר התאמת המיתקן לתקן, או שמתקין גפ״מ רמה 2, או מתכנן גפ״מ או מתכנן גפ״מ בכיר, לפי העניין, שרשאי לפי תקנה 9 לתכנן מיתקן כאמור, שאינו עובד של ספק הגז ושלא תכנן את המיתקן או פיקח על התקנתו, נתן אישור בכתב בדבר התאמת המיתקן לתקן לצורך הפעלתו הראשונית של המיתקן כאמור.
(ד)
בתקנה זו –
”מעבדה מאושרת“, ”תעודת בדיקה“ – כמשמעותם בסעיף 12(א) לחוק התקנים, התשי״ג–1953;
”שינוי מהותי“ – שינוי בכל אחד מאלה:
(1)
מיקום המכל הנייח, המכלים המיטלטלים או המאייד;
(2)
הגדלת קיבולת המכל הנייח או הוספת מכלים מיטלטלים;
(3)
הוספת מאייד, שינוי דגם המאייד או ההספק הרשום על המאייד;
(4)
תוואי צנרת הגפ״מ, קוטרה או סוגה, למעט חלק הצנרת שנמצא בתוך דירת צרכן גז ביתי.
רענון
בעל רישיון ישתתף, אחת לשנתיים, בקורס רענון שאישר המנהל בהיקף של שמונה שעות הדרכה לפחות, או במתכונת ותדירות אחרים שאישר המנהל.
חתימה וחותמת [תיקון: תשע״ט]
בעל רישיון יחתום בציון שמו המלא, מספר רישיונו וכן סוג הרישיון על כל מסמך לפי תקנות אלה וכל מסמך הנוגע לעבודת גפ״מ שביצע.
חובת הצגת רישיון [תיקון: תשע״ט]
(א)
לא יבצע אדם עבודת גפ״מ אלא אם כן נמצא אתו רישיון תקף או תעודת הסמכה, לפי העניין.
(ב)
בעל רישיון או הסמכה חייב להציג רישיון תקף או את תעודת הסמכתו, לפי העניין, לפי דרישת מקבל השירות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן.
הוראות מעבר [תיקון: תשע״א]
(א)
מי שערב תחילתן של תקנות אלה היה מתקין גפ״מ רמה 1 או מתקין גפ״מ רמה 2, רשאי לעסוק בעבודת גפ״מ במשך שנה מיום פרסומן, ובלבד שהגיש בקשה לפי תקנה 6 בתוך שישה חודשים מיום הפרסום.
(ב)
על אף האמור בתקנה 5(א)(3) ו־(4)
(1)
המנהל רשאי להעניק רישיון מתכנן גפ״מ למי שנוסף על התנאים המפורטים בסעיפים 15(א)(1) ו־(2) ו־(ב) לחוק, הגיש בקשה לפי תקנה 6, לא יאוחר מיום ג׳ בטבת התשע״ב (29 בדצמבר 2011), והתקיימו לגביו כל אלה:
(א)
ערב תחילתן של תקנות אלה היה מתקין גפ״מ רמה 2;
(ב)
הוא עסק בתחום תכנון מיתקני גפ״מ לצריכה עצמית עם מאגר בקיבול מרבי כולל העולה על 10 טון או בתכנון מיתקני גפ״מ שלא לצריכה עצמית, במשך 5 שנים לפחות קודם לתחילתן של תקנות אלה;
(ג)
הוא הנדסאי הרשום בפנקס ההנדסאים והטכנאים המוסמכים המתנהל בידי האגף להכשרה, באחד מהתחומים המקצועיים המפורטים בתקנה 5(א)(3);
(2)
המנהל רשאי להעניק רישיון מתכנן גפ״מ בכיר שיוגבל לעיסוק בעבודות גפ״מ במיתקני גפ״מ שקיבולם המרבי הכולל אינו עולה על 150 טון, למי שנוסף על התנאים המפורטים בסעיפים 15(א)(1) ו־(2) ו־(ב) לחוק, הגיש בקשה לפי תקנה 6, לא יאוחר מיום ג׳ בטבת התשע״ב (29 בדצמבר 2011), והתקיימו לגביו כל אלה:
(א)
ערב תחילתן של תקנות אלה היה מתקין גפ״מ רמה 2;
(ב)
הוא עסק בתחום תכנון מיתקני גפ״מ לצריכה עצמית בקיבול מרבי כולל העולה על 20 טון או בתכנון מיתקני גפ״מ שלא לצריכה עצמית בקיבול מרבי כולל העולה על 10 טון, במשך 10 שנים לפחות קודם לתחילתן של תקנות אלה;
(ג)
הוא הנדסאי הרשום בפנקס ההנדסאים והטכנאים המוסמכים המתנהל בידי האגף להכשרה, באחד מהתחומים המקצועיים המפורטים בתקנה 5(א)(3);
(3)
על אף האמור בפסקאות (1)(ב) ו־(2)(ב) בתקנת משנה (ב), לעניין התקופות המנויות באותן פסקאות, תובא בחשבון גם השנה שמיום פרסומן של תקנות אלה בהתאם לאמור בתקנת משנה (א).
[תיקון: תשע״ט]

תוספת ראשונה

(תקנה 1)

רישיון לעסוק בעבודות גפ״מ

רישיון יהיה תעודה שגודלה כ־5 ס״מ על 8 ס״מ, הנושאת את תמונת בעל הרישיון וכוללת את הפרטים האלה:
שם מלא של בעל הרישיון;
מספר הרישיון;
תאריך לידה של בעל הרישיון;
מספר הזהות של בעל הרישיון;
תוקף הרישיון;
סוג הרישיון.
[תיקון: תשע״ט]

תוספת ראשונה א׳

(תקנה 5(ג))

אישור על קבלה להתמחות ופיקוח

אני, בעל מס׳ זהות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., בעל רישיון לעיסוק בעבודות גפ״מ מסוג . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שמספרו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., מצהיר בזה כי:
1.
אני עצמאי/מועסק על ידי אחר ששמו . . . . . . . . . . . . . . . ומענו . . . . . . . . . . . . . בכתובת . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
2.
קיבלתי את . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בעל מס׳ זהות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כמתמחה לתקופה של . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חודשים . . . . . . . . . . . . . . . שעות בחודש לפחות, בהתאם לתקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ״מ), התשס״ו–2006;
3.
כל עוד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יהיה בשירותי, הוא יעבוד אך ורק בפיקוחי;
תאריך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שם המאמן . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . סוג הרישיון לעיסוק בעבודות גפ״מ . . . . . . . . . . . . . מס׳ רישיון . . . . . . . . . . . . . חתימה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[תיקון: תשע״ט]

תוספת שנייה

(תקנות 6 ו־7)

בקשה לקבלת/חידוש רישיון לעסוק בעבודות גפ״מ

פרטי המבקש:
שם מלא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מס׳ זהות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מען . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . דואר אלקטרוני . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
טלפון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פקס׳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טלפון נייד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
סוג הרישיון המבוקש (סמן X במקום המתאים):
סוג הרישיוןרישיון חדשחידוש רישיון
מתקין גפ״מ רמה 1  
מתקין גפ״מ רמה 2  
מתכנן גפ״מ  
מתכנן גפ״מ בכיר  
מתכנן מיתקן גפ״מ מיוחד מסוים  
מסמכים מצורפים:
המסמךרישיון חדשחידוש רישיון
צילום תעודת זהות (כולל ספח)
אישור השכלה (תעודת מתקין גז מטעם האגף להכשרה, רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים או בפנקס ההנדסאים והטכנאים, לפי העניין) 
אישור התמחות 
אישור על כיסוי ביטוחי
אישור השתתפות בקורס רענון 
אישור תשלום אגרה
תמונת פספורט עדכנית
הצהרה בכתב בנוגע לעיסוק בפועל בעבודות גפ״מ בתקופת הרישיון 
הצהרת המבקש:
אני החתום מטה מצהיר בזה כי –
(1)
אני מכיר את כל הוראות תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי עוסקים בעבודות גפ״מ), התשס״ו–2006, הוראות חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ״ט–1989, וכן כל חיקוק אחר בדבר בטיחות בתחום הגפ״מ, והתקנים הקשורים לעבודות גפ״מ שבתחום סמכות הרישיון שאני מבקש, ואקפיד למלא אחריהם;
(2)
אני מסכים כי המנהל יבקש ויקבל מן המרשם הפלילי במשטרה כל רישום פלילי הנוגע לי.
תאריך . . . . . . . . . . . . . . . . . . שם מלא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חתימה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[תיקון: תשע״ט]

תוספת שנייה א׳

(תקנות 5(ה) ו־6(א)(4))

טופס 1

יומן עבודה

תאריךמקוםפירוט העבודהמשך העבודה
    
    
אני מצהיר על נכונות הפרטים הרשומים ביומן עבודה זה.
תאריך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חתימת המתמחה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
אני מאשר את נכונות יומן עבודה זה
תאריך . . . . . . . . . . . . . . . שם המאמן . . . . . . . . . . . . . . . . . מס׳ רישיון . . . . . . . . . . . . . . . סוג הרישיון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חתימה + חותמת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

טופס 2

אישור סיום התמחות

אני הח״מ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מס׳ זהות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מאשר בזה, כי מר/גב׳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מס׳ זהות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עבד/ה בפיקוחי מיום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עד יום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., בסך הכול . . . . . . . . . . . . . . . שעות, וכי בתקופה זו עסק בעבודות גפ״מ האלה:
(1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(3)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
אני מאשר כי במהלך תקופת התמחות זו לא אימנתי יותר מארבעה מתמחים בו בזמן.
תאריך . . . . . . . . . . . . . . . . . . שם המאמן . . . . . . . . . . . . . . . . מס׳ רישיון . . . . . . . . . . . . . . . סוג הרישיון . . . . . . . . . . . . . . . . . חתימה + חותמת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

תוספת שלישית

(תקנה 8)

אגרות

[תיקון: [הודעות]]
בעד – בשקלים חדשים (מעודכן לשנת 2024)
1.
בחינה עיונית בכל אחת משתי הרמות – 156
2.
בחינה מעשית בכל אחת משתי הרמות – 156
3.
מתן רישיון – 206
4.
חידוש רישיון שפג תוקפו – 165
5.
חידוש רישיון שבוטל לפי סעיף 17 לחוק למעט פסקה (1) שבו343


כ״ז בניסן התשס״ו (25 באפריל 2006)
  • רוני בר־און
    שר התשתיות הלאומיות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.