חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק המידע הפלילי ותקנת השבים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק המידע הפלילי ותקנת השבים מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע״ט–2019


קישור למאגר החקיקה הלאומי ס״ח תשע״ט, 298; תשפ״א, 296; תשפ״ב, 329; תשפ״ג, 96, 374, 643, 686.

דחיית תחילה: ק״ת תשפ״ב, 1720.


חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע״ט–2019 נכנס לתוקף ביום 12.7.2022 והחליף את חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ״א–1981.


תוכן עניינים

פרק א׳: הגדרות

הגדרות
בחוק זה –
”אזור“ ו”בית משפט צבאי“ – כהגדרתם בתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ״ז–1967, כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק מעת לעת;
”ביטול זכות“ – לרבות השעיה, הפקעה, התליה או סיוג של זכות;
”גוף המנהל הליך פלילי“ – רשות חוקרת, רשות תביעה וקובל;
”החלטה המהווה פרט רישום פלילי“ – צו או קביעה לפי סעיף 8(א)(2) עד (4), למעט צו או קביעה כאמור בסעיף 17(א);
”ועדת החוקה“ – ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת;
”זכות“ – לרבות רישיון, הרשאה, אישור, הכרה, זיכיון, הטבה, תעודה, היתר, מינוי, הסמכה, רישום בפנקס רשמי או העסקה;
”חוק העונשין“ – חוק העונשין, התשל״ז–1977;
”חוק השיפוט הצבאי“ – חוק השיפוט הצבאי, התשט״ו–1955;
”מידע פלילי“ – מידע מהמרשם הפלילי ומהמרשם המשטרתי;
”מערכת הביטחון“ – כהגדרתה בחוק חובת המכרזים, התשנ״ב–1992;
”המרשם הפלילי“ – מרשם המנוהל על ידי המשטרה הכולל פרטי רישום פלילי;
”המרשם המשטרתי“ – מרשם המנוהל על ידי המשטרה הכולל פרטי רישום משטרתי;
”מתן זכות“ – לרבות חידוש זכות או הארכתה;
”נתונים נלווים“ – פרטים מזהים על האדם וכן מידע נוסף על ההליך הפלילי הנוגע לפרטי רישום פלילי או פרטי רישום משטרתי, לפי העניין, ובכלל זה מועדי קבלת החלטות שיפוטיות והחלטות אחרות על פי דין;
”פקודות המשטרה“ – פקודות משטרת ישראל כהגדרתן בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א–1971;
”פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)“ – פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), 1927;
”פרט רישום פלילי“ – פרט מהפרטים המנויים בסעיפים 8 או 9 לגבי אדם ומועדם;
”פרט רישום משטרתי“ – פרט מהפרטים המנויים בסעיפים 27 או 28 לגבי אדם;
”פרט רישום שהתיישן“ – פרט רישום פלילי שחלפה לגביו תקופת ההתיישנות לפי חוק זה;
”פרט רישום שנמחק“ – פרט רישום פלילי שחלפה לגביו תקופת המחיקה לפי חוק זה;
”רשות חוקרת“ – רשות העוסקת באכיפת החוק, שיש לה סמכות חקירה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) או סמכות בדיקה וחקירה לפי סימן ב׳, לפרק ראשון בחלק ה׳ לחוק השיפוט הצבאי;
”רשות הרישוי“ – כהגדרתה בפקודת התעבורה;
”תובע“ – כמשמעותו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי;
”השר“ – שר המשפטים.

פרק ב׳: עקרונות ניהול המידע הפלילי

ניהול המידע הפלילי
(א)
המשטרה תנהל מרשם פלילי ומרשם משטרתי.
(ב)
על אף האמור בכל דין, פרטי הרישום הפלילי, פרטי הרישום המשטרתי ונתונים נלווים יימסרו למשטרה על ידי גוף המנהל הליך פלילי, בדרך ובמועד שיקבעו שר המשפטים והשר לביטחון הפנים; השרים האמורים רשאים, לקבוע גופים או פרטי רישום שהחובה לא תחול לגביהם; תקנות לפי סעיף קטן זה טעונות אישור של ועדת החוקה.
(ג)
אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מסמכותה של המשטרה לנהל רישומים אחרים הדרושים לה לצרכיה שעליהם לא יחולו הוראות חוק זה.
(ד)
גוף המנהל הליך פלילי לא יעשה כל שימוש במידע פלילי שברשותו אלא לשם מילוי תפקידו, ולא יעבירו לאחר, למעט למשטרה כאמור בסעיף קטן (ב) ולתובע.
(ה)
הוראות סעיף קטן (ב) יחולו על קובל לעניין פרטי רישום פלילי בלבד.
חיסיון המידע הפלילי
(א)
מידע פלילי יהיה חסוי ולא יימסר אלא לפי הוראות חוק זה.
(ב)
לא ידרוש אדם מידע פלילי, במישרין או בעקיפין, שלא בהתאם להוראות חוק זה, לרבות בדרך של תצהיר, הצהרה או שאלון בכתב; לעניין זה, לא יראו מי שדרש מידע פלילי כאמור כזכאי לקבלו בשל כך בלבד שהאדם שהמידע הפלילי נוגע לו הסכים למסירת המידע.
עיון במידע פלילי
(א)
כל אדם זכאי לעיין במידע הפלילי על עצמו.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), קצין משטרה רשאי לאפשר –
(1)
להורה לעיין במידע פלילי על ילדו הקטין או לאפוטרופוס של אדם שהציג צו שיפוטי המעיד על מינויו כאמור לעיין במידע הפלילי על אותו אדם;
(2)
עיון במידע פלילי על אדם, לקרוב משפחה שלו או לאדם אחר הקרוב אליו שקיבל ממנו ייפוי כוח לכך, אם נוכח קצין המשטרה שנבצר מהאדם שהמידע עליו לעיין במידע באופן אישי, לרבות בשל מצבו הבריאותי או בשל היעדרותו מהארץ;
(3)
עיון במידע פלילי של אדם לאדם אחר המתלווה אליו אם נוכח קצין המשטרה שהאדם שהמידע עליו זקוק לסיועו.
(ג)
(1)
עיון כאמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב) ייעשה בדרך של הצגת המידע הפלילי לאדם על גבי צג מחשב בתחנת משטרה, בדרך שיקבע השר בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים.
(2)
לא יצלם אדם ולא ייצור עותק של המידע המוצג לו כאמור בפסקה (1).
(ד)
על אף האמור בסעיף קטן (ב), קצין משטרה ימסור תדפיס מהמידע הפלילי לעורך דין שקיבל ייפוי כוח מיוחד לכך מהאדם שהמידע עליו, לשם ייצוגו לפני בית משפט, בית דין או גוף מינהלי הזכאים לקבל מידע פלילי לפי הוראות חוק זה; בסעיף קטן זה, ”עורך דין“ – לרבות מתמחה המועסק על ידו.
(ה)
מי שעיין במידע בהתאם להוראות סעיפים קטנים (ג) או (ד), לא ימסור את המידע אלא למי שהמידע עליו.
מסירת מידע פלילי
(א)
על אף האמור בכל דין, לא יימסר מידע פלילי אלא בהתאם להוראות חוק זה ובהיקף הקבוע בו.
(ב)
נקבעו בחיקוק הוראות שעל פיהן זכאי גוף או בעל תפקיד לקבל מידע פלילי, יימסר המידע לאותו גוף או בעל תפקיד על פי הוראות חוק זה, ואולם אין בכך כדי לגרוע מחובתו של מקבל המידע לשקול את המידע בהתאם לאמור באותו חיקוק, בכפוף להוראות סעיף 36.
(ג)
לא יימסר מידע פלילי לגוף או לבעל תפקיד מכוח פרטים 3(1) ו־(2), 5(1) עד (4), (11), (13) עד (16), (19) ו־(20) לתוספת הראשונה או מכוח סעיף 12 והתוספת השנייה או חיקוק אחר, אלא אם כן נקבעו הנחיות או נהלים פנימיים לעניין שקילת מידע פלילי בקשר למתן זכות או ביטול זכות החלים על אותו גוף או בעל תפקיד, לעניין שמירת המידע ולעניין התחשבות בתיקים תלויים ועומדים בכפוף להוראות סעיף 36(ד) בלבד.
(ד)
השר רשאי לקבוע הוראות לעניין דרכי מסירה של מידע פלילי ושמירתו.
הודעה על מסירת מידע פלילי
(א)
מי שזכאי לקבל מידע פלילי על אדם לפי חוק זה לשם מתן זכות או ביטול זכות, ימסור לאדם שהמידע עליו הודעה בכתב על מסירת המידע או על הכוונה לבקשו, בסמוך להגשת הבקשה לקבלת המידע.
(ב)
לא תחול חובת מסירת הודעה כאמור בסעיף קטן (א) –
(1)
על מסירת מידע לרשות הרישוי או לרופא מוסמך לפי סעיף 16;
(2)
אם מקבל המידע החליט, בהחלטה מנומקת בכתב, כי ההודעה עלולה לסכל את המטרה שלשמה נמסר המידע, ובלבד שלאחר שהוסרה המניעה תימסר ההודעה;
(3)
אם האדם שהמידע עליו הסכים בכתב למסירת המידע לעניין הזכות המסוימת;
(4)
אם המידע נמסר לגופים או לבעלי התפקידים המנויים –
(א)
(ב)
תיקון טעות
(א)
הוברר כי נפלה טעות ברישומו של פרט רישום פלילי או של פרט רישום משטרתי, תתקן המשטרה את הטעות במרשם הפלילי או המשטרתי, לפי העניין.
(ב)
תוקנה טעות כאמור בסעיף קטן (א), תמסור המשטרה הודעה על כך לאדם שהמידע עליו, ולמקבל המידע – אם הוא פנה לתיקון הטעות.
(ג)
אין בהוראות סעיף קטן (ב) כדי לגרוע מסמכות המשטרה למסור הודעה למקבל המידע אף אם תיקון הטעות לא נבע מפנייתו.

פרק ג׳: המרשם הפלילי

סימן א׳: תוכן המרשם הפלילי

פרטי הרישום במרשם הפלילי
(א)
המרשם הפלילי יכלול את הפרטים המנויים להלן וכן נתונים נלווים:
(1)
הרשעות ועונשים של בית משפט או בית דין בפלילים (בסעיף זה – בית משפט) בשל פשעים ועוונות (להלן – עבירות);
(2)
צווים כמפורט להלן שנתן בית משפט עקב עבירה אף אם ניתנו בלא הרשעה: צווי מבחן, צווי שירות לתועלת הציבור, צווים בדבר התחייבות להימנע מעבירה;
(3)
קביעת בית משפט באישום בעבירה כי הנאשם אינו מסוגל לעמוד לדין או אינו בר־עונשין מחמת היותו אדם הסובל ממחלת נפש או לקוי בכושרו השכלי;
(4)
קביעה לפי סעיף 24 וצו לפי סעיף 26 לחוק הנוער;
(5)
שינוי שנעשה בפרט רישום מכוח חנינה או מכוח סמכות אחרת על פי דין;
(6)
שינוי של תקופת ההתיישנות או המחיקה של פרט רישום, מכוח החלטת נשיא המדינה לפי סעיף 25.
(ב)
פרטי רישום כאמור בסעיף קטן (א) בעבירות תעבורה ייכללו במרשם לעניין עבירות תעבורה; השר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, יקבע הוראות בדבר ניהול מרשם כאמור.
(ג)
על אף האמור בסעיפים קטן [צ״ל: קטנים] (א) ו־(ב), פרטים בדבר עבירות קנס ועבירות מינהליות לא ייכללו במרשם הפלילי, למעט במקרים שקבע השר, באישור ועדת החוקה.
פרטי רישום פלילי מהאזור
נוסף על פרטי הרישום המנויים בסעיף 8, המשטרה רשאית לכלול במרשם הפלילי פרטי רישום כאמור, בשינויים המחויבים, בשל הליך פלילי לפני בית משפט צבאי בעבירות לפי הדין החל באזור.

סימן ב׳: מסירת מידע מהמרשם הפלילי

גישה ישירה למידע הפלילי
(א)
המרשם הפלילי והמרשם המשטרתי, לרבות פרטי רישום פלילי שנמחקו, יהיו פתוחים לפני הגופים המנויים להלן והם יהיו רשאים להעביר ביניהם מידע פלילי, והכול במידה שהדבר דרוש למילוי תפקידיהם:
(1)
המשטרה, בהתאם לפקודות המשטרה;
(2)
שירות הביטחון הכללי, לפי כללים שיקבע ראש שירות הביטחון הכללי;
(3)
המשטרה הצבאית, לפי כללים שיקבע קצין המשטרה הצבאית הראשי;
(4)
אגף המודיעין במטה הכללי של צבא ההגנה לישראל (להלן – אמ״ן), לפי כללים שיקבע ראש אמ״ן;
(5)
המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, לפי כללים שיקבע ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;
(6)
אגף הממונה על הביטחון במערכת הביטחון, לפי כללים שיקבע הממונה על הביטחון במערכת הביטחון;
(7)
המחלקה לחקירת שוטרים שבמשרד המשפטים, לפי כללים שיקבע מנהל המחלקה לחקירת שוטרים;
(8)
היחידה לחקירות פנים בצבא הגנה לישראל, לפי כללים שיקבע מפקד היחידה.
(ב)
(1)
כללים לפי סעיף קטן (א) טעונים אישור של השר.
(2)
כללים לפי סעיף קטן (א)(1) ו־(7) טעונים אישור של ועדת החוקה.
(3)
כללים לפי סעיף קטן (א)(2) עד (6) ו־(8) טעונים אישור של ועדה משותפת של ועדת החוקה וועדת החוץ והביטחון של הכנסת, והם אינם טעונים פרסום ברשומות.
(ג)
העברת מידע בין הגופים המנויים בסעיף קטן (א) אינה כפופה להגבלות שחוק זה קובע לעניין מסירת מידע ואינה מחייבת מסירת הודעה כאמור בסעיפים 11 ו־12.
מסירת מידע מהמרשם הפלילי לגופים ולבעלי תפקידים
(א)
המשטרה תמסור מידע מהמרשם הפלילי לגופים ולבעלי התפקידים המנויים בתוספת הראשונה לשם מילוי תפקידיהם, ואם מנויה בתוספת המטרה שלשמה ניתן להעביר את המידע – למטרה זו בלבד; לעניין סעיף זה, ”מידע מהמרשם הפלילי“ – למעט מידע על הרשעות שנמחקו.
(ב)
שירות הביטחון הכללי רשאי למסור מידע מהמרשם הפלילי לגופים ולבעלי התפקידים המנויים בתוספת הראשונה לשם מילוי תפקידיהם, ואם מנויה בתוספת המטרה שלשמה ניתן להעביר את המידע – למטרה זו בלבד.
(ג)
המשטרה הצבאית רשאית למסור מידע מהמרשם הפלילי לגופים ולבעלי התפקידים המנויים בפרטים 2(2), (3), (13) ו־(14), 3(3) ו־5(8) לתוספת הראשונה לשם מילוי תפקידיהם, למטרות המנויות באותם פרטים בלבד.
(ד)
אמ״ן רשאי למסור מידע מהמרשם הפלילי לבעלי התפקידים המנויים בפרט 3(3) לתוספת הראשונה לשם מילוי תפקידיהם, למטרות המנויות באותו פרט בלבד.
(ה)
מסירת המידע מהמרשם הפלילי לפי סעיף זה תהיה לפי דרישת הגופים או בעלי התפקידים הזכאים לקבלו ולפי כללים שיקבע השר בהתייעצות עם השר הממונה על אותו גוף או בעל תפקיד ובאישור ועדת החוקה, ולעניין כללים לגבי סעיפים קטנים (ב) עד (ד) – באישור ועדה משותפת של ועדת החוקה וועדת החוץ והביטחון של הכנסת.
(ו)
לעניין גופים ובעלי תפקידים המנויים בתוספת הראשונה בפרטים 3(1) ו־(2), 4, 5(1) עד (4), (11), (13) עד (16), (19) ו־(20) וגופים ובעלי תפקידים שנקבעו לפי הוראות סעיף קטן (ז) שהמידע נמסר להם לשם מתן זכות או ביטול זכות, יימסר המידע אם הסכים לכך מבקש הזכות ויחולו לעניין הסכמה כאמור הוראות סעיפים 12(ד) ו־(ה); הוראות סעיף קטן זה לא יחולו לעניין גופים ובעלי תפקידים המנויים בפרטים 3(3) ו־5(5), (6), (8), (9) ו־(10) לתוספת הראשונה.
(ז)
השר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה, רשאי לשנות את התוספת הראשונה ולהוסיף לה גופים ובעלי תפקידים נוספים, ובלבד ששוכנע כי הם מסוג הגופים או בעלי התפקידים המפורטים בפסקאות (1) עד (5) שלהלן, וכי המידע חיוני לשם מילוי תפקידם ולתכליות המנויות באותה פסקה:
(1)
רשויות חוקרות – לשם ניהול חקירה;
(2)
גופים ובעלי תפקידים על פי דין הקשורים להליך הפלילי ולמה שנגזר ממנו, וכן גופים ובעלי תפקידים העוסקים בטיפול בחשודים, בנאשמים או במורשעים;
(3)
גופים ובעלי תפקידים שהמידע נדרש להם מטעמי ביטחון המדינה, לשם מינוי עובדים או לעניין ביצוע עבודה, תפקיד או שירות בגוף כאמור;
(4)
גורמים הממנים בעלי תפקידים בשירות הציבורי שאופי תפקידם והיקף האחריות הנתונים להם מצדיקים מסירת מידע לפי סעיף זה לשם מינוי כאמור;
(5)
גופים או בעלי תפקידים שהמידע נדרש להם מהטעמים המפורטים בפסקאות (1), (2) או (3) שבסעיף 12(ג), ובלבד שיש חשש לפגיעה משמעותית באינטרס ציבורי חיוני אם לא יימסר המידע לאותם גופים או בעלי תפקידים ואם היקף הפגיעה האפשרית ועוצמתה הם ברמה גבוהה במיוחד המצדיקה מסירת מידע בהיקף רחב יותר מהנמסר לפי סעיף 12.
מסירת מידע מהמרשם הפלילי לשם מתן זכות או ביטול זכות
(א)
המשטרה תמסור מידע מהמרשם הפלילי על מבקש זכות או בעל זכות למי שהוסמך לכך בתוספת השנייה, לפי חיקוק אחר או לשם מכרז לפי סעיף 14, אם מבקש הזכות או בעל הזכות נתן את הסכמתו לכך לעניין הזכות המסוימת; לעניין סעיף זה, ”מידע מהמרשם הפלילי“ – למעט מידע על פרטי רישום שהתיישנו או שנמחקו.
(ב)
(1)
המידע כאמור בסעיף קטן (א) יימסר לגופים ולבעלי התפקידים כאמור בחיקוק המסמיך רק למטרות המנויות בו, או כאמור בתוספת השנייה רק למטרות המנויות בה.
(2)
על אף האמור בפסקה (1), אם חיקוק מסמיך לשקול מידע פלילי לשם בחינת זכאות של מבקש זכות לקבל זכות או של בעל זכות להחזיק בזכות או לשם בחינה של ביטול זכות, יראו את ההסמכה האמורה כהסמכה לשקול מידע פלילי לכלל המטרות האמורות, וכן לשם חידוש זכות, בחינה תקופתית חוזרת של הזכאות להחזיק בזכות וקבלת החלטה בדבר נקיטת הליכים משמעתיים עקב עבירה פלילית.
(ג)
זכאות גופים או בעלי תפקידים לקבל מידע מהמרשם הפלילי לשם מתן זכות או ביטול זכות תיקבע בחיקוק אם קבלת המידע מוצדקת בהתאם לתכלית אחת או יותר מהתכליות המנויות להלן, אלא אם כן נקבעה באותו חיקוק תכלית ראויה אחרת המצדיקה זאת:
(1)
המידע נדרש לגוף או לבעל התפקיד לשם הגנה על קטינים וחסרי ישע;
(2)
המידע נדרש לגוף או לבעל התפקיד לעניין עיסוק במקצוע או מינוי לתפקיד הכרוכים ביחסי נאמנות או אמון מיוחדים;
(3)
המידע נדרש לגוף או לבעל התפקיד לשם מניעת פגיעה בגופו של אדם או בבריאותו או לשם שמירה על אינטרס ציבורי חיוני.
(ד)
הסכמה כאמור בסעיף קטן (א) תינתן בכתב לפי הטופס שבתוספת השלישית ותישמר בידי מבקש המידע בדרך ולתקופה שיקבע השר בתקנות.
(ה)
ניתנה הסכמה של מבקש זכות או בעל זכות למסירת מידע מהמרשם הפלילי עליו כאמור בסעיף קטן (א), לא תידרש הסכמה נוספת שלו למסירת מידע כאמור לעניין אותה זכות לשם בדיקה תקופתית חוזרת של הזכאות להחזיק בזכות, ביטול זכות, התלייתה, סיוגה, חידושה או לשם קבלת החלטה בדבר נקיטת הליכים משמעתיים עקב עבירה פלילית.
(ו)
השר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, רשאי, בצו –
(1)
לשנות את חלק א׳ של התוספת השנייה ולהוסיף לו גופים ובעלי תפקידים שנקבעו בחיקוק בהתאם לתנאים כאמור בסעיף קטן (ג);
(2)
באישור ועדת החוקה, מטעמים מיוחדים – לשנות את חלק ב׳ של התוספת השנייה ולהוסיף לו גופים ובעלי תפקידים שהמידע נדרש להם מהטעמים המפורטים בפסקאות (1), (2) או (3) שבסעיף קטן (ג), אם מתן הזכות שבשלה מתבקש המידע אינו על פי חיקוק.
(ז)
אין בהוראות סעיפים קטנים (ה) ו־(ו)(1) כדי למנוע מסירת מידע מהמרשם הפלילי לגוף או לבעל תפקיד הזכאי לפי חיקוק לקבל את המידע, אף אם טרם הוסף לחלק א׳ של התוספת השנייה כאמור בסעיף קטן (ו)(1).
(ח)
הוראה בחיקוק המקנה סמכות למסור מידע פלילי לגוף או לבעל תפקיד, שלא נקבע שהיא טעונה אישור של הכנסת או של ועדה מוועדותיה, תהא טעונה אישור של ועדת החוקה.
מסירת מידע מהמרשם הפלילי לשם כהונה
נקבעה בחיקוק פסלות לכהונה ציבורית בשל עבר פלילי, תמסור המשטרה מידע מהמרשם הפלילי, למעט מידע על פרטי רישום שהתיישנו או שנמחקו, על מי שממלא או נועד למלא אותה כהונה, למי שהיועץ המשפטי לממשלה אישר זאת, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לאחר שראה שיש למבקש עניין מוצדק לקבל את המידע, אם אותו מבקש לא הוסמך על פי חיקוק להביא בחשבון את עברו הפלילי של מי שממלא או נועד למלא את הכהונה הציבורית.
מסירת מידע מהמרשם הפלילי לשם מכרז
(א)
המשטרה תמסור לגוף ציבורי מידע מהמרשם הפלילי על עבירות לפי החיקוקים המנויים בתוספת הרביעית, לשם התקשרות בחוזה לביצוע עסקה בטובין במסגרת מכרז, אם האדם שהמידע עליו נתן את הסכמתו לכך; בסעיף זה –
”גוף ציבורי“ – המדינה, רשות מקומית או גוף המנוי בסעיף 2(א) לחוק חובת המכרזים, התשנ״ב–1992;
”מידע מהמרשם הפלילי“ – למעט מידע על פרטי רישום שהתיישנו או שנמחקו.
(ב)
מידע כאמור בסעיף קטן (א) יימסר לעניין המציע במכרז, בעלי השליטה ונושאי המשרה הנוגעים בדבר בגוף המציע.
(ג)
המשטרה תמסור לגוף ציבורי מידע מהמרשם הפלילי לשם התקשרות בחוזה הכולל ביצוע עבודה או רכישת שירותים במסגרת מכרז כאמור בסעיף קטן (א), על המציע במכרז, בעלי השליטה ונושאי המשרה הנוגעים בדבר בגוף המציע, וכן על נותן שירות או מבצע עבודה נושא ההתקשרות – אם נתנו את הסכמתם לכך, באופן ובהיקף שיקבע שר המשפטים בהסכמת שר האוצר, ולעניין התקשרות של מערכת הביטחון – שר המשפטים בהסכמת שר הביטחון; תקנות לפי סעיף זה טעונות אישור ועדת החוקה.
(ד)
מידע לפי סעיף זה יימסר לחשב הכללי או לחשב של המשרד הממשלתי או הגוף הנוגע בדבר, ולעניין רשות מקומית או תאגיד – ליועץ המשפטי שלהם, וכן לוועדת המכרזים הדנה במכרז שבשלו ניתן המידע.
(ה)
על גוף המקבל מידע לפי סעיף זה, יחולו הוראות סעיפים 5, 36 ו־39 עד 41.
מסירת מידע מהמרשם הפלילי למדינה זרה או לגוף מחוץ לישראל [תיקון: תשפ״ג]
(א)
נזקק אדם למידע מהמרשם הפלילי על עצמו לשם קבלת זכות במדינה זרה, יימסר המידע, לבקשת האדם, לנותן הזכות באמצעות משרד החוץ או נציגות המדינה הזרה בישראל או בדרך אחרת שתורה עליה המשטרה בנהלים; לעניין סעיף קטן זה, ”מידע מהמרשם הפלילי“ – למעט מידע על פרטי רישום שהתיישנו או שנמחקו.
(ב)
נמסר מידע לפי סעיף קטן (א), לא ישמש אלא לשם מסירתו לנותן הזכות במדינה הזרה.
(ג)
המשטרה רשאית למסור מידע מהמרשם הפלילי לידי מדינה זרה או לידי גוף מחוץ לישראל המנוי להלן, לשם מילוי תפקידיו, בין מיוזמתה ובין לפי בקשה מנומקת מאת המדינה או הגוף:
(1)
רשות זרה שהמדינה התחייבה למסור לה מידע במסגרת הסכם או אמנה;
(2)
רשות מוסמכת זרה כמשמעותה בחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ״ח–1998, וגוף מהגופים המנויים בתוספת הראשונה לחוק האמור;
(3)
גוף מחוץ לישראל המנוי בתוספת החמישית;
לעניין סעיף קטן זה, ”מידע מהמרשם הפלילי“ – למעט מידע על פרטי רישום שנמחקו.
(ד)
במקרים מיוחדים, באישור קצין משטרה בכיר בדרגת ניצב משנה ומעלה, רשאית המשטרה למסור, בהתאם להוראות סעיף קטן (ג), גם פרטי רישום משטרתי כאמור בסעיף 27(2) ו־(3).
(ה)
מסירת מידע לפי סעיף קטן (ג) תותנה בידי המשטרה בהתקיימות תנאים אלה:
(1)
השימוש במידע יהיה לשם מילוי תפקידיו של הגוף המקבל את המידע ורק למטרה של שמירה על שלום הציבור וביטחונו, אלא אם כן אישר קצין משטרה בדרגת סגן־ניצב ומעלה שימוש למטרה אחרת;
(2)
המידע לא יועבר לגורם אחר בתוך המדינה המקבלת או הארגון המקבל, אלא אם כן אישר קצין משטרה בדרגת סגן־ניצב ומעלה את העברתו, ואולם ניתן להעביר את המידע בלא אישור כאמור לגורמים אחרים בתוך המדינה המקבלת או הארגון המקבל לשם המשך הטיפול בחקירה, בהליך או בתיק שלשמם נמסר המידע;
(3)
המידע לא יועבר למדינה אחרת או לארגון בין־לאומי אחר, אלא אם כן אישר קצין משטרה בדרגת סגן־ניצב ומעלה את העברתו לגוף מהגופים האמורים בסעיף קטן (ג).
(ו)
על אף האמור בפסקאות (1) ו־(2) של סעיף קטן (ה), על העברת מידע פלילי לפי הסכם או מזכר כאמור בסעיף 11טז3 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ״ו–1996 (בסעיף קטן זה – חוק החיפוש בגוף), בעניינו של אדם שהתקיימו לגבי נתון הזיהוי המשויך אליו התנאים כאמור בסעיף קטן (ד)(3) של הסעיף האמור, יחולו הוראות סעיף קטן (ח) של אותו סעיף; לעניין זה, ”נתון זיהוי“ – נתון שהופק מטביעת אצבעות כהגדרתה בחוק החיפוש בגוף.
מסירת מידע מהמרשם הפלילי לעניין רישוי נהיגה
(א)
המשטרה תמסור לרשות הרישוי, על פי דרישתה או ביוזמת המשטרה, מזמן לזמן, מידע מהמרשם הפלילי על כל אחד מאלה:
(1)
מבקש רישיון או היתר לנהיגה ברכב ציבורי או בעל רישיון או היתר כאמור, באמבולנס, ברכב כיבוי אש, באופנוע להגשת עזרה ראשונה וברכב חילוץ;
(2)
מבקש רישיון או היתר לשמש בעל בית ספר, מורה מוסמך או מנהל מקצועי כהגדרתם בתקנה 170 לתקנות התעבורה או בעל רישיון או היתר כאמור;
(3)
מבקש רישיון סחר לפי תקנה 292א לתקנות התעבורה או בעל רישיון כאמור;
(4)
מי שביצע עבירת תעבורה או עבירה הנוגעת לשימוש בסם מסוכן או להחזקת סם מסוכן לשם שימוש בו או עבירה לפי סעיף 79(א) או 133 לחוק השיפוט הצבאי כשהעבירה נעברה בקשר לרכב;
(5)
מבקש רישיון נהיגה או בעל רישיון נהיגה, שרופא מוסמך סבור כי בשל עברו הפלילי אין לתת לו אישור רפואי לנהיגה לפי תקנה 194 לתקנות התעבורה, או שניתן לו אישור כאמור והרופא המוסמך קבע בו תנאים והגבלות;
(6)
מבקש תעודה;
לעניין סעיף זה, ”מידע מהמרשם הפלילי“ – למעט מידע על פרטי רישום שהתיישנו או שנמחקו.
(ב)
מסירת מידע מהמרשם לפי סעיף קטן (א)(1) עד (3) ו־(6) טעונה הסכמה של המבקש, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 12(ד) ו־(ה), בשינויים המחויבים.
(ג)
המשטרה תמסור לרופא המוסמך או לוועדת ערר מידע מהמרשם הפלילי על מבקש רישיון נהיגה או בעל רישיון נהיגה העומד לבדיקה של רופא מוסמך לשם מתן אישור רפואי לנהיגה לפי תקנה 194 לתקנות התעבורה.
(ד)
בסעיף זה –
”אופנוע להגשת עזרה ראשונה“, ”אמבולנס“, ”רכב חילוץ“ ו”רכב כיבוי אש“ – כמשמעותם בתקנות התעבורה;
”ועדת ערר“ – כמשמעותה בסעיף 55א לפקודת התעבורה;
”עבירת תעבורה“ – עבירה המנויה בסעיף 25(א) לפקודת התעבורה ועבירה לפי סעיף 338(א)(1) לחוק העונשין;
”רכב ציבורי“ – כהגדרתו בפקודת התעבורה;
”רופא מוסמך“ – רופא כמשמעותו בסעיף 55א לפקודת התעבורה;
”תעודה“ – כהגדרתה בתקנות התעבורה, למעט רישיון נהיגה ורישיון או היתר כאמור בסעיף קטן (א)(1) עד (3);
”תקנות התעבורה“ – תקנות התעבורה, התשכ״א–1961.

סימן ג׳: הגבלה של מסירת מידע מהמרשם הפלילי

הגבלה של מסירת מידע לגבי קטינים ולעניין צווים מיוחדים
(א)
מידע מהמרשם הפלילי כמפורט להלן לא יימסר אלא לגופים ולבעלי התפקידים המנויים בפרטים 2(1), (2), (5) עד (10) ו־(12) עד (18), 3(3), 4(1) עד (5) ו־5(8) עד (10) ו־(12) שבתוספת הראשונה לשם מילוי תפקידיהם:
(1)
הרשעה של קטין בעבירה שעבר בטרם מלאו לו שש עשרה שנים, אם לא הוטל עליו עונש מאסר בפועל;
(2)
קביעה לפי סעיף 24 לחוק הנוער כי קטין ביצע עבירה והחלטה לתת צו דרכי טיפול כאמור בפסקה (2) לסעיף האמור או לפטור מצו כאמור בפסקה (3) לסעיף האמור;
(3)
צו מבחן שניתן לקטין בין בשל הרשעה ובין בלא הרשעה, וצו מבחן לבגיר שניתן בלא הרשעה;
(4)
צו התחייבות להימנע מעבירה, שניתן בלא הרשעה;
(5)
צו שירות לתועלת הציבור, שניתן בלא הרשעה.
(ב)
הרישום במרשם הפלילי של ההרשעה, הקביעה או הצו כאמור בסעיף קטן (א), יתיישנו ביום מתן פסק הדין או ההחלטה בהליך.
התיישנות פרט רישום פלילי – עקרונות
(א)
תקופת ההתיישנות של פרט רישום פלילי תימנה מיום מתן פסק הדין או ההחלטה בהליך, אף אם הוגש ערעור על פסק הדין או ההחלטה.
(ב)
על אף האמור בסעיפים 19 ו־20, לא יתיישן פרט רישום פלילי של אדם עד שיישא את מלוא העונש שהוטל עליו.
(ג)
לא יימסר מידע על פרט רישום שהתיישן אלא לגופים או לבעלי התפקידים המנויים בסעיפים 10 ו־11.
(ד)
הופחת עונש או הומר על פי סמכות כדין, יראו לעניין תקופת ההתיישנות את העונש כפי שהופחת או הומר כעונש שהוטל בשל העבירה.
(ה)
הוטל עונש אחד בשל הרשעות אחדות או שהוטל עונש מצטבר, רואים אותו לעניין תקופת ההתיישנות כאילו הוטל בשל כל אחת מההרשעות.
(ו)
הוטלו בפסק דין אחד עונשים שונים בשל הרשעות שונות, תסתיים תקופת ההתיישנות של כל פרטי הרישום הפלילי האמורים בתום תקופת ההתיישנות המאוחרת ביותר החלה לגבי אותם פרטי רישום.
(ז)
הורשע אדם בעבירה או שניתנה לגביו החלטה המהווה פרט רישום פלילי, בתקופת ההתיישנות של פרט רישום פלילי אחר, תסתיים תקופת ההתיישנות של כל פרטי הרישום הפלילי שלו בתום תקופת ההתיישנות המאוחרת ביותר החלה לגבי אותם פרטי רישום.
(ח)
הוראות סעיף קטן (ז) לא יחולו על עונש של פסילת רישיון נהיגה לפי סעיף 413יב לחוק העונשין או סעיף 43 לפקודת התעבורה או עונש אחר שניתן להטילו לצמיתות מכוח סמכותו של בית המשפט לפי סעיף 35(א) לחוק האמור.
התיישנות פרט רישום פלילי – בגירים
(א)
תקופת ההתיישנות של פרט רישום פלילי לגבי בגירים, תהיה כדלקמן:
(1)
הורשע אדם או שניתנה לגביו החלטה המהווה פרט רישום פלילי, לא הוטל עליו עונש מאסר ואין לו פרט רישום פלילי נוסף – ארבע שנים; ואולם לעניין הרשעה בעבירת מין או אלימות כהגדרתה בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס״א–2001, בעבירה לפי סעיף 65(ג) לחוק השיפוט הצבאי או בעבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל״ג–1973 – חמש שנים;
(2)
הורשע אדם או שניתנה לגביו החלטה המהווה פרט רישום פלילי, לא הוטל עליו עונש מאסר ויש לו פרט רישום פלילי נוסף – שבע שנים;
(3)
הורשע אדם והוטל עליו עונש מאסר עד חמש שנים – שבע שנים ועוד תקופת המאסר שהוטלה;
(4)
הורשע אדם והוטל עליו עונש מאסר למעלה מחמש שנים – עשר שנים ועוד תקופת המאסר שהוטלה.
(ב)
”מאסר“ – לרבות מאסר על־תנאי שהופעל;
”פרט רישום פלילי נוסף“ – למעט פרט רישום שנמחק.
התיישנות פרט רישום פלילי – קטינים
תקופת ההתיישנות של פרט רישום פלילי לגבי קטינים, תהיה כדלקמן:
(1)
הורשע קטין בעבירה שעבר לאחר שמלאו לו שש עשרה שנים ולא הוטל עליו עונש מאסר או ניתנה לגביו קביעה כאמור בסעיף 8(3) – שלוש שנים;
(2)
הורשע קטין והוטל עליו עונש מאסר עד שלוש שנים – חמש שנים ועוד תקופת המאסר שהוטלה;
(3)
הורשע קטין והוטל עליו עונש מאסר למעלה משלוש שנים – שבע שנים ועוד תקופת המאסר שהוטלה.
מחיקת פרט רישום פלילי – עקרונות
(א)
תקופת המחיקה של פרט רישום פלילי תימנה מתום תקופת ההתיישנות.
(ב)
לא יימסר מידע על פרט רישום שנמחק אלא לגורמים המנויים להלן:
(1)
גופים המנויים בסעיף 10 בהתאם לכללים שנקבעו מכוח סעיף 10(ב);
(2)
בעלי התפקידים המנויים בפרט 5(12)(ב) עד (ז) לתוספת הראשונה, והממונה על רישוי אומנה לפי חוק אומנה לילדים, התשע״ו–2016, מטעמים מיוחדים שיירשמו;
(3)
היועץ המשפטי לממשלה, הגורמים המנויים בפרט 4(1) עד (5) לתוספת הראשונה, וכן – מטעמים מיוחדים שיירשמו – בא כוח היועץ המשפטי לממשלה ובית משפט או בית דין בהליך משפטי שאינו הליך פלילי, אם הגילוי על פרט הרישום שנמחק הוא מהותי לדיון בהליך שיפוטי.
(ג)
הורשע אדם בעבירה או שניתנה לגביו החלטה המהווה פרט רישום פלילי, בתקופת המחיקה של פרט רישום פלילי אחר, תסתיים תקופת המחיקה של כל פרטי הרישום הפלילי שלו בתום תקופת המחיקה המאוחרת ביותר החלה לגבי אותם פרטי רישום.
(ד)
הרשעה או החלטה המהווה פרט רישום פלילי שנשיא המדינה הורה על מחיקתה, דינה כדין פרט רישום שנמחק.
מחיקת פרט רישום פלילי – בגירים
תקופת המחיקה של פרט רישום פלילי לגבי בגירים תהיה כדלקמן:
(1)
הורשע אדם או שניתנה לגביו החלטה המהווה פרט רישום פלילי, לא הוטל עליו עונש מאסר ואין לו פרט רישום פלילי נוסף – ארבע שנים; ואולם, לעניין הרשעה בעבירת מין או אלימות כהגדרתה בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס״א–2001, בעבירה לפי סעיף 65(ג) לחוק השיפוט הצבאי או בעבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל״ג–1973 – חמש שנים;
(2)
הורשע אדם או שניתנה לגביו החלטה המהווה פרט רישום פלילי, לא הוטל עליו עונש מאסר ויש לו פרט רישום פלילי נוסף – שבע שנים;
(3)
הורשע אדם והוטל עליו עונש מאסר עד חמש שנים – שבע שנים;
(4)
הורשע אדם והוטל עליו עונש מאסר למעלה מחמש שנים – עשר שנים;
(5)
לא הורשע אדם וניתן לגביו אחד מאלה, תהיה תקופת המחיקה חמש שנים: התחייבות להימנע מעבירה, צו שירות לתועלת הציבור, צו מבחן.
מחיקת פרט רישום פלילי – קטינים
תקופת המחיקה של פרט רישום פלילי לגבי קטינים תהיה כדלקמן:
(1)
הורשע קטין בעבירה מסוג פשע שעבר בטרם מלאו לו שש עשרה שנים ולא הוטל עליו עונש מאסר – חמש שנים, בעבירה מסוג עוון – שלוש שנים;
(2)
הורשע קטין בעבירה שעבר לאחר שמלאו לו שש עשרה שנים ולא הוטל עליו עונש מאסר־חמש שנים;
(3)
הורשע קטין בעבירה והוטל עליו עונש מאסר – שבע שנים;
(4)
לא הורשע קטין וניתנו לגביו קביעה לפי סעיף 24 לחוק הנוער כי הוא ביצע עבירה והוחלט להטיל צו דרכי טיפול כאמור בפסקה (2) לסעיף האמור או לפטור את הקטין בלא צו כאמור בפסקה (3) לסעיף האמור – חמש שנים;
(5)
ניתן לגבי הקטין צו מבחן, בין בשל הרשעה ובין בלא הרשעה – חמש שנים.
מידע שאין לגביו התיישנות
(א)
לא תהיה התיישנות לפי סעיפים 18 עד 20 או מחיקה לפי סעיפים 21 עד 23 לגבי הרשעה או החלטה המהווה פרט רישום פלילי בעבירות אלה:
(1)
עבירות שעונשן מוות;
(2)
עבירות שאין עליהן התיישנות לעניין העמדה לדין לפי סעיף 9 לחוק סדר הדין הפלילי;
(3)
עבירות שעונשן מאסר עולם או מאסר עשרים שנים והוטל מאסר בפועל של עשר שנים או יותר;
(4)
עבירות לפי החיקוקים שלהלן אם עונשן מאסר עשר שנים או יותר והוטל מאסר בפועל של חמש שנים או יותר:
(א)
(ב)
(ג)
(ד)
(ה)
(ו)
(ז)
(ח)
חוק המאבק בטרור, התשע״ו–2016, וכן עבירות לפי חיקוק אחר שהן מעשה טרור כהגדרתו בחוק האמור; ואולם לעניין עבירות לפי חוק המאבק בטרור, התשע״ו–2016 – עבירות שעונשן מאסר שבע שנים או יותר והוטל מאסר בפועל של חמש שנים או יותר;
(ט)
(ב)
הורשע אדם בעבירה המנויה בסעיף קטן (א), יראו פרטי רישום פלילי אחרים שלו שנרשמו אחרי ביצוע אותה עבירה כפרטי רישום שלא התיישנו, ולא תהיה לגביהם התיישנות לפי סעיפים 18 עד 20 או מחיקה לפי סעיפים 21 עד 23.
סמכות נשיא המדינה
נשיא המדינה רשאי –
(1)
לקצר או לבטל תקופת התיישנות ותקופת מחיקה של פרט רישום פלילי של אדם;
(2)
לקבוע כי עבירה כאמור בסעיף 24 שעבר אדם, תתיישן או תימחק, ולקבוע מועדים להתיישנות או למחיקה כאמור.
פקיעת פסלות בשל התיישנות או מחיקה של פרט רישום פלילי
(א)
נפסל אדם לפי חיקוק בשל פרט רישום פלילי, תפקע פסלותו במועד כמפורט להלן, גם אם טרם הסתיימה תקופת הפסלות הקבועה באותו חיקוק:
(1)
אם הגוף או בעל התפקיד המוסמך לפי אותו חיקוק לשקול את המידע מהמרשם הפלילי לשם החלטת הפסילה הוא אחד מהגופים או בעלי התפקידים כאמור בסעיפים 12 עד 15 – תפקע הפסלות במועד התיישנות פרט הרישום;
(2)
אם הגוף או בעל התפקיד המוסמך לפי אותו חיקוק לשקול את המידע מהמרשם הפלילי לשם החלטת הפסילה הוא אחד מהגופים או בעלי התפקידים כאמור בסעיף 11 – תפקע הפסלות במועד מחיקת פרט הרישום.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), אם הגוף או בעל התפקיד המוסמך לשקול את המידע מהמרשם הפלילי לשם החלטת הפסילה לפי חיקוק כאמור באותו סעיף קטן הוא אחד מהגופים או בעלי התפקידים המנויים בסעיף 10, בפרטים 4(1) עד (5) שבתוספת הראשונה, ועדת הבחירות המרכזית לכנסת לפי סעיף 15 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט–1969, או מנהל בחירות לפי סעיף 29 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה–1965, לא תפקע הפסילה בשל התיישנות או מחיקה של פרט הרישום הפלילי.

פרק ד׳: המרשם המשטרתי

סימן א׳: תוכן המרשם המשטרתי

פרטי הרישום במרשם המשטרתי
(א)
המרשם המשטרתי יכלול את הפרטים המנויים להלן לגבי עבירות מסוג פשע ועוון, וכן נתונים נלווים:
(1)
מידע בדבר משפט פלילי תלוי ועומד וחקירה פלילית תלויה ועומדת, לרבות מידע על התליית הליכים כאמור בסעיף 94א לחוק סדר הדין הפלילי (להלן – מידע על תיק תלוי ועומד);
(2)
מידע על תיק שנסגר בשל אחד מאלה (להלן – תיק סגור):
(א)
החלטה שלא לחקור לפי סעיף 59 לחוק סדר הדין הפלילי;
(ב)
החלטה שלא להעמיד לדין כאמור בסעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי, אלא אם כן ההחלטה ניתנה בשל חוסר אשמה;
(ג)
(ד)
(ה)
אישום שבוטל בשל טענה מקדמית לפי סעיף 149(10) לחוק סדר הדין הפלילי או לפי סעיף 351(ב)(6) לחוק השיפוט הצבאי;
(3)
מידע על משפט שעוכבו בו ההליכים (להלן – תיק שעוכבו בו ההליכים) לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי;
(4)
מידע על משפט שהסתיים בזיכוי הנאשם.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), המשטרה רשאית שלא לכלול במרשם המשטרתי מידע כאמור בסעיף קטן (א)(2)(א), בהתאם להוראות שייקבעו לעניין זה בפקודות המשטרה; שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, באישור ועדת החוקה, רשאי לקבוע מקרים ונסיבות שבהם החלטה שלא לחקור כאמור לא תיכלל במרשם.
פרטי רישום משטרתי מהאזור
נוסף על פרטי הרישום המנויים בסעיף 27, המשטרה רשאית לכלול במרשם המשטרתי פרטי רישום כאמור, בשינויים המחויבים, בשל עבירות לפי הדין החל באזור.

סימן ב׳: מסירת מידע מהמרשם המשטרתי

גישה ישירה למרשם המשטרתי
המרשם המשטרתי, למעט מידע על זיכוי נאשם, יהיה פתוח לפני הגופים המנויים בסעיף 10 והם יהיו רשאים להעביר ביניהם מידע מהמרשם האמור, והכול במידה שהדבר דרוש למילוי תפקידיהם; על גישה למידע כאמור ועל העברתו יחולו ההוראות לפי סעיף 10, בשינויים המחויבים.
מסירת מידע על תיקים תלויים ועומדים
(א)
המשטרה תמסור מידע על תיקים תלויים ועומדים, לגופים ולבעלי תפקידים שהיא רשאית למסור להם מידע מהמרשם הפלילי לפי הוראות חוק זה, בעת מסירת המידע מהמרשם הפלילי.
(ב)
הגופים המנויים בסעיף 11(ב) עד (ד) רשאים למסור מידע על תיקים תלויים ועומדים לגופים ולבעלי התפקידים שהם רשאים למסור להם מידע מהמרשם הפלילי כאמור באותו סעיף, והכול בהתאם לכללים שנקבעו לפי סעיף 11(ה), בשינויים המחויבים.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (א), לא תמסור המשטרה מידע על תיק תלוי ועומד שטרם הוגש בו כתב אישום, לגופים ולבעלי תפקידים כאמור בסעיפים 11(ו), 12 והתוספת השנייה או חיקוק אחר, שהמידע נדרש להם לשם מתן זכות או ביטול זכות, אם חלפה ממועד פתיחת התיק התקופה שקבע השר בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה.
מסירת מידע על תיקים סגורים או על תיקים שעוכבו בהם ההליכים
המשטרה תמסור מידע על תיק סגור ועל תיק שעוכבו בו ההליכים לגופים ולבעלי התפקידים המנויים בתוספת השישית.
איסור מסירת מידע הנוגע לזיכוי
לא יימסר מידע על זיכוי נאשם, ואולם המשטרה רשאית, לבקשת גוף המנוי בסעיף 10, למסור לו מידע כאמור, לשם חקירת עבירה המנויה בתוספת הראשונה לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ״ו–1996, לשם מניעת ביצוע עבירה כאמור או סיכולה וכן לשם שמירה על ביטחון המדינה בקשר לעבירה כאמור; לעניין שירות הביטחון הכללי, מידע בדבר זיכוי יימסר גם לשם קבלת החלטה בדבר התאמה ביטחונית לתפקיד או משרה שסווגו בסיווג ביטחוני לפי סעיף 7(ב)(3) לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס״ב–2002.
ביטול פרטי רישום משטרתי
(א)
ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה או קצין משטרה בדרגת סגן־ניצב ומעלה שהוא הסמיך לכך רשאים לבטל פרט רישום משטרתי שעניינו תיק סגור, לפי אמות מידה שיקבעו שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, באישור ועדת החוקה; ואולם ביטול פרט רישום משטרתי כאמור, שעניינו תיק שעוכבו בו ההליכים, יהיה טעון הסכמה של היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוא הסמיך לעניין עיכובי הליכים.
(ב)
אמות המידה כאמור בסעיף קטן (א) ייקבעו בהתחשב, בין השאר, באלה:
(1)
הזמן שחלף מיום האירוע נושא החקירה (בסעיף זה – האירוע), ולעניין תיק שעוכבו בו ההליכים – הזמן שחלף מיום שעוכבו ההליכים;
(2)
גיל האדם שהרישום נוגע לו ביום האירוע, נסיבותיו האישיות, קיומו של מידע פלילי נוסף לגביו, מהות העבירות שיוחסו לו וחומרתן.
(ג)
על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב), פרט רישום משטרתי שעניינו תיק סגור, בעבירה שאינה פשע, יבוטל בתום שבע שנים מיום האירוע, ולעניין קטינים – בתום חמש שנים מיום האירוע, אלא אם כן נקבע אחרת באמות המידה שנקבעו לפי סעיף קטן (א).

פרק ה׳: השימוש במידע הפלילי

איסור הכללת מידע במרשם הפלילי או במרשם המשטרתי על עבירה שעבר קטין מתחת לגיל 12
לא ייכלל במרשם הפלילי או במרשם המשטרתי מידע פלילי על עבירה שעבר קטין בהיותו מתחת לגיל 12 ולא יימסר מידע פלילי כאמור.
שמירת סודיות
(א)
מי שנמסר לו מידע פלילי לפי חוק זה, ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא לפי הוראות חוק זה.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), מי שנמסר לו מידע פלילי לפי חוק זה רשאי להביאו לידיעת מי שהמידע עליו או לידיעת בא כוחו כאמור בסעיף 4(ד), אם המידע שימש בסיס להחלטתו על מתן זכות או על ביטול זכות למי שהמידע עליו.
אמות מידה לשקילת מידע פלילי
(א)
נמסר מידע פלילי על אדם לשם מתן זכות או ביטול זכות מכוח פרטים 3(1) ו־(2), 4, 5(1) עד (4), (11), (13) עד (16), (19) ו־(20) לתוספת הראשונה או מכוח סעיף 12 והתוספת השנייה או חיקוק אחר (בסעיף קטן זה – סעיפי ההסמכה), ישקול מקבל המידע את המידע, בהתחשב בשיקולים המנויים להלן, בכפוף להוראות בעניין שקילת מידע פלילי הכלולות בסעיפי ההסמכה או בחיקוקים המנויים בהם, ככל שישנן ובהתאם להנחיות או נהלים פנימיים שחלים על מקבל המידע כאמור בסעיף 5(ג):
(1)
מהות העבירה וחומרתה, לרבות סוג העבירה והערך החברתי שנפגע מביצוע העבירה;
(2)
הזמן שחלף מיום ביצוע העבירה;
(3)
גיל האדם ביום ביצוע העבירה;
(4)
קיומם של פרטי רישום פלילי או פרטי רישום משטרתי נוספים, מספר פרטי הרישום ומהותם.
(ב)
נוסף על הוראות סעיף קטן (א), מקבל המידע ישקול את הזיקה בין המידע הפלילי על האדם ובין הזכות המבוקשת, בהתחשב בשיקולים אלה:
(1)
האינטרס הציבורי שבשלו נמסר המידע;
(2)
החובות והאחריות הכרוכות בזכות המבוקשת;
(3)
החשש, אם קיים, לפגיעה בשלומו או בביטחונו של אדם, בשלום הציבור או בביטחונו או ברכוש;
(4)
מידע על שיקומו של האדם ונסיבותיו האישיות, ככל שביסס אותן לפני מקבל המידע.
(ג)
הוראות סעיפים קטנים (א) ו־(ב) יחולו, בשינויים המחויבים, גם לגבי מידע פלילי שנמסר לשם השתתפות במכרז לפי סעיף 14.
(ד)
בהיעדר מידע פלילי אחר על אדם, לא תימנע ממנו זכות או תבוטל זכות שהוא מחזיק בה רק בשל תיק תלוי ועומד שטרם הוגש בו כתב אישום, אלא אם כן מתקיימים שני אלה:
(1)
לרישום המשטרתי יש זיקה לזכות;
(2)
מפאת חומרת העבירה, לא ראוי, לדעת הגורם המחליט, שמבקש הזכות או בעל הזכות יחזיק בה עד להשלמת הליכי החקירה והמשפט.
שאלות בדבר עברו הפלילי של אדם
(א)
אדם אינו חייב לגלות מידע פלילי על עצמו, שהוא פרט רישום שהתיישן או שנמחק, תיק סגור או תיק שעוכבו בו ההליכים, למי שאינו זכאי לקבל את המידע לפי חוק זה.
(ב)
על אף כל חובה מכוח דין או הסכם, לא יישא הנשאל באחריות פלילית או אחרת בשל הימנעותו מלמסור מידע כאמור בסעיף קטן (א) למי שאינו זכאי לקבלו לפי חוק זה.
איסור שקילת מידע פלילי בניגוד להוראות החוק
(א)
מי שאינו זכאי לקבל מידע פלילי מסוים או ככלל, על פי דין, לרבות מידע על פרט רישום שהתיישן או שנמחק, על תיק סגור על תיק שעוכבו בו ההליכים או על תיק תלוי ועומד, לא יביא אותו בחשבון בין שיקוליו בקבלת החלטה וכן לא יביא בחשבון מידע נוסף הנוגע למידע הפלילי האמור.
(ב)
הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו לעניין הדרוש לשם הגנה על אדם שהמידע עליו או על בן משפחתו, על קטין או על חסר ישע, לשם אבחון של מי מהם או לשם טיפול בהם.

פרק ו׳: סיוע, ביקורת ועונשין

סיוע למי שמוסמך לקבל מידע פלילי
מי שהוסמך לקבל מידע פלילי על פי חוק זה או חיקוק אחר רשאי להסמיך בעל תפקיד מטעמו לקבלת המידע (בפרק זה – גורם מסייע), ובלבד שסיועו של אותו בעל תפקיד חיוני לשם מילוי התפקיד שלשמו מתקבל המידע, ולאחר שבעל התפקיד קיבל את אישור המשטרה, והמשטרה או הממונה על הביקורת כאמור בסעיף 41 נתנו לו הנחיה לעניין זה.
ממונה על מידע פלילי
(א)
מי שהוסמך לקבל מידע מהמרשם הפלילי בתוספת הראשונה, מכוח סעיף 12 והתוספת השנייה או חיקוק אחר וחלות עליו הוראות סעיף 5(ג), יסמיך ממונה על מידע פלילי (בפרק זה – ממונה על מידע פלילי).
(ב)
הממונה על מידע פלילי יהיה אחראי לגיבוש ההנחיות והנהלים הפנימיים שנקבעו לפי סעיף 5(ג) לעניין שקילת המידע ושמירתו, ורשאי הוא לשם כך לקבל מידע פלילי בהיקף שרשאי לקבל הגורם המסמיך.
(ג)
הממונה על מידע פלילי יקבל הדרכה והכשרה לעניין תפקידו לפי סעיף זה על ידי המשטרה או הממונה על הביקורת לפי סעיף 41.
ממונה על הביקורת
(א)
השר יסמיך ממונה על הביקורת, מקרב עובדי משרדו, שיבחן את ההנחיות והנהלים הפנימיים שנקבעו לפי סעיף 5(ג) בגוף נותן זכות שחלות עליו הוראות הסעיף האמור, את השימוש במידע הפלילי בגוף כאמור ואת שמירתו, אופן הפעלת שיקול הדעת לעניין המידע הפלילי, וייתן הכשרה לגורמים מסייעים ולממונים על מידע פלילי (בפרק זה – הממונה על הביקורת).
(ב)
לא יוסמך אדם כממונה על הביקורת אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה:
(1)
לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי, לדעת השר, לשמש כממונה על ביקורת;
(2)
הוא בעל רישיון לעריכת דין ובעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום הפלילי.
(ג)
לשם מילוי תפקידו, רשאי הממונה על הביקורת לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצועו של חוק זה, ולקבל מידע מהמרשם הפלילי הנוגע לעניין הבירור; בסעיף קטן זה, ”מסמך“ – לרבות פלט, כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ״ה–1995.
(ד)
ערך הממונה על הביקורת בירור, בין מיוזמתו ובין על פי תלונה שהוגשה לו, ומצא כי התלונה מוצדקת, רשאי הוא לתת הוראות לתיקון הליקויים.
(ה)
הממונה על הביקורת רשאי, לאחר שנתן לגוף המוסמך לקבל מידע פלילי התראה בכתב, להורות על הגבלות בדבר קבלת מידע פלילי על ידי אותו גוף, אם הגוף לא שיתף פעולה עם דרישתו של הממונה על הביקורת לקבלת ידיעה או מסמך או לא קיים הוראה לתיקון הליקויים לפי סעיפים קטנים (ג) ו־(ד).
(ד)
באתר האינטרנט של משרד המשפטים יפורסמו הדרכים להגשת תלונה לממונה על הביקורת.
עונשין
(א)
מי שדרש, במישרין או בעקיפין, מידע פלילי על אדם, בניגוד להוראות סעיף 3(ב), דינו – מאסר שנה; עשה כן לשם העסקה או לשם קבלת החלטה בעניין האדם שהמידע נוגע לו, דינו – מאסר שנתיים.
(ב)
גוף, מעסיק או עוסק שהביא מידע פלילי בחשבון בין שיקוליו בקבלת החלטה שהוא אינו זכאי לקבלו או הביא בחשבון מידע נוסף הנוגע למידע פלילי כאמור, בניגוד להוראות סעיף 38, דינו – מאסר שנה.
(ג)
המגלה מידע פלילי שנמסר לו לפי חוק זה או עושה בו שימוש, שלא לפי הוראות חוק זה, בניגוד להוראות סעיף 35(א), דינו – מאסר שנה, ואם עשה כן ברשלנות, דינו – מאסר שישה חדשים.

פרק ז׳: הוראות שונות ותיקוני חקיקה

ביצוע ותקנות
(א)
שר המשפטים והשר לביטחון הפנים ממונים על ביצוע חוק זה, והם רשאים להתקין תקנות לביצועו, ובכלל זה לקבוע הוראות בעניינים המפורטים להלן, והכול אלא אם כן נקבעו בחוק זה הוראות אחרות לעניין סמכות קביעת תקנות:
(1)
אגרות בעד בקשה לעיון או לקבלת מידע ממרשם לפי החוק;
(2)
דרכי עיון במידע פלילי והודעה על מסירת מידע או על תיקון טעות ברישום כאמור בסעיפים 4 עד 7.
(ב)
שר המשפטים רשאי, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה, לקבוע בתקנות –
(1)
עוונות שלגביהם לא יירשמו פרטי רישום פלילי או פרטי רישום משטרתי;
(2)
פרטי רישום פלילי או פרטי רישום משטרתי שלא יימסר עליהם מידע;
(3)
סייגים למסירת מידע פלילי;
(4)
עבירות או סוגי עבירות שהרשעה בהם לא תפסיק את תקופת ההתיישנות או את תקופת המחיקה;
(5)
הוראות מיוחדות לגבי תקופות התיישנות ומחיקה בקשר למידע פלילי הנוגע לתאגידים.
השר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה, רשאי, בצו, לשנות את התוספות השלישית עד השישית, כולן או חלקן.
הנוסח שולב בפקודת התעבורה.
הנוסח שולב בפקודת העיריות.
שמירת תוקף
תקנות שהותקנו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ״א–1981 (להלן – התקנות הקיימות), יעמדו בתוקפן כנוסחן ערב יום התחילה, ויראו אותן כאילו הותקנו לפי הוראות חוק זה, והכול זולת אם חוק זה קובע הוראות אחרות מהתקנות הקיימות, או אם לא הוקנתה בחוק זה סמכות לקבוע הוראות בעניינים המוסדרים בתקנות הקיימות, וכל עוד התקנות הקיימות לא שונו או בוטלו לפי חוק זה.
תחילה ותקנות ראשונות [תיקון: תשפ״א]
(א)
תחילתו של חוק זה ביום י״ד בשבט התשפ״ב (16 בינואר 2022); שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאים, בצו, לדחות מועד זה לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים.
(מועד תחילתו של החוק נדחה ליום 12.7.2022).
(ב)
תקנות ראשונות לפי סעיפים 2(ב) סיפה ו־30(ג) יובאו לאישור ועדת החוקה עד יום התחילה.
רציפות המרשם
(א)
המרשם הפלילי שהתנהל לפי סעיף 1 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ״א–1981, ימשיך לעמוד בתוקפו ויתנהל כמרשם הפלילי לפי חוק זה.
(ב)
פרטי רישום כאמור בסעיף 27(א) לחוק זה, שרשמה המשטרה במרשם משטרתי שניהלה מכוח סמכותה לפי דין לפני יום התחילה, יראו אותם כפרט רישום משטרתי לפי חוק זה.
הוראת מעבר
הוראות סעיף 24 יחולו גם לגבי עבירה לפי חיקוק המנוי להלן, שנעברה לפני ביטולו או החלפתו של אותו חיקוק, אם עונשה מאסר עשר שנים או יותר והוטל מאסר בפועל של חמש שנים או יותר:
(1)
(2)
(3)
סעיפים 49 עד 54 ו־57 לפקודת החוק הפלילי, 1936.

תוספת ראשונה

(סעיף 11)

גופים ובעלי תפקידים הרשאים לקבל מידע מהמרשם הפלילי עד תום תקופת המחיקה

רשויות חקירה ומודיעין:
(1)
שר הביטחון או ראש הממשלה, לעניין סמכויותיהם לפי פרק ב׳ לחוק האזנת סתר, התשל״ט–1979;
(2)
(3)
המנהל כהגדרתו בפקודת מס הכנסה, ופקידי שומה שהוסמכו לערוך חקירות לפי סעיף 227 לפקודה האמורה, לשם חקירה בעבירות שהם מוסמכים לחקור בהן על פי דין;
(4)
המנהל כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1975 (להלן – חוק מס ערך מוסף) ומי שהוא הסמיכו לפי סעיף 109 לחוק האמור וכן פקיד מכס לפי פקודת המכס, לשם חקירה בעבירות שהם מוסמכים לחקור על פי דין;
(5)
חוקר ברשות ניירות ערך שהסמיכו לכך יושב ראש הרשות כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968 (להלן – חוק ניירות ערך), לשם חקירה בעבירות על החוק האמור ובעבירות שהוא מוסמך לחקור בהן על פי דין;
(6)
חוקר ברשות התחרות כמשמעותה בסעיף 46(א) לחוק התחרות הכלכלית, התשמ״ח–1988 (להלן – חוק התחרות הכלכלית), לשם חקירה בעבירות שהוא מוסמך לחקור בהן על פי דין;
(7)
עובדי מערכת הביטחון שהוסמכו לערוך חקירות לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), לשם חקירה בעבירות שהם מוסמכים לחקור בהן על פי דין;
(8)
עובד המדינה או עובד רשות סטטוטורית, שהוסמך בסמכות חקירה לפי הוראות סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), לשם חקירת עבירה מהעבירות שהוא מוסמך לחקור בהן על פי דין;
(9)
מבקר המשרד לביטחון הפנים והממונה על תלונות הציבור באותו משרד, לשם בירור תלונה או ביצוע ביקורת בעניינים הנוגעים למרשם הפלילי;
(10)
ראש הרשות המוסמכת כמשמעותה בסעיף 29(א) לחוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000 (להלן – חוק איסור הלבנת הון), לשם קבלת החלטה בדבר העברת מידע ממאגר המידע לפי סעיף 30(ב) עד (ג1), (ה) ו־(ו) לחוק האמור, והכול על פי נהלים שייקבעו; לעניין פרט זה, מידע לפי סעיף 30 יימסר רק בנוגע לתיקים שהוגש בהם כתב אישום.
גופים ובעלי תפקידים הקשורים להליך הפלילי:
(1)
היועץ המשפטי לממשלה ובא כוחו, מי שהיועץ המשפטי לממשלה אצל לו את סמכותו לעכב הליכים פליליים ותובע כאמור בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי;
(2)
פרקליט צבאי, תובע צבאי;
(3)
גופים ובעלי תפקידים המפורטים בתקנה 4א לתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ״ז–1967, כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק מעת לעת;
(4)
תובע בבית דין למשמעת לפי חוק המשטרה, התשס״ו–2006, ותובע בבית דין למשמעת לפי פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל״ב–1971;
(5)
נאשם וסניגורו וכן עצור או בא כוחו – לעניין מידע על הנאשם או העצור לשם הליך שהוא מנהל;
(6)
בית משפט או בית דין באחת מאלה:
(א)
הגילוי הוא מהותי לנושא הדיון;
(ב)
הגילוי נדרש לבירור מהימנותו של עד ובעל דין ביקש את הגילוי;
(7)
ועדה פסיכיאטרית ופסיכיאטר מחוזי כהגדרתם בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ״א–1991, ופסיכיאטר שהתבקש מאת בית המשפט, מאת תובע או מאת סניגור לבדוק אדם שהואשם בפלילים;
(8)
קצין מבחן;
(9)
הממונה על המעונות לפי חוק הנוער, לעניין קטינים שבפיקוחו;
(10)
צוות מקצועי, היחידה לשחרור ממאסרים קצרים, ועדת שחרורים וועדת שחרורים מיוחדת לפי סעיפים 11, 31א, 32, ו־33 לחוק שחרור על־תנאי ממאסר, התשס״א–2001 (להלן – חוק שחרור על־תנאי ממאסר), מי שהוסמך על ידי שר הבריאות להגיש חוות דעת לפי סעיף 12(א) לחוק האמור, וכן ועדת שחרורים לפי סעיף 35 לחוק הנוער;
(11)
מנהל הרשות לשיקום האסיר (בפרט זה – הרשות) כמשמעותו בסעיף 18 לחוק הרשות לשיקום האסיר, התשמ״ג–1983, ועובדי הרשות שהוא הסמיך לכך, לגבי אסירים שבטיפול הרשות או שהיו בטיפול הרשות ב־5 השנים האחרונות, לשם מעקב אחר יעילות הטיפול;
(12)
נשיא המדינה, ראש הממשלה או שר אחר שהחליטה עליו הממשלה לפי סעיף 12 לחוק־יסוד: נשיא המדינה, או מי שהם הסמיכו לכך, לעניין סמכות הנשיא לפי סעיף 11(ב) לאותו חוק וסעיף 25 לחוק זה;
(13)
הוועדה לאישור סניגורים לפי סעיף 317 לחוק השיפוט הצבאי, הגורם המוסמך להקל בעונש לפי סעיף 442 לחוק האמור, והוועדה לעיון בעונש לפי סעיף 509 לאותו חוק;
(14)
ועדה לעיון בעבר הפלילי של חייל בראשות קצין חינוך ראשי והוועדה המייעצת להתרת התחייבות של חייל בשירות קבע;
(15)
נציב בתי הסוהר או מי שהוא הסמיך לכך – לעניין ביצוע תפקידיו על פי דין, ובכלל זה לגבי עצירים או אסירים, לעניין החזקתם במשמורת חוקית, וכן ראש חטיבת המודיעין או מי מטעמו – לעניין ביצוע פעולות אבטחה בשירות בתי הסוהר;
(16)
הממונה על עבודת שירות כמשמעותו בסעיף 51יא לחוק העונשין, ועובדי מחלקתו שהוא הסמיך לכך, לגבי נאשם שהתבקשה בעניינו חוות דעת מטעם הממונה על עבודת שירות לפי סעיף 51ב(ב)(1) לחוק האמור, וכן לגבי עובד שירות כהגדרתו בסעיף 51א לאותו חוק;
(17)
מנהל הרשות להגנה על עדים (בפרט זה – הרשות) כמשמעותו בחוק להגנה על עדים, התשס״ט–2008, עובד בכיר ברשות שהוא הסמיכו לכך, עובד מבצעי של הרשות אשר המידע דרוש לו במסגרת תכנית ההגנה, כמשמעותה בחוק האמור, או גורם מוסמך במדינה אחרת אשר מנהל הרשות החליט כי העברת מידע אליו דרושה במסגרת תכנית ההגנה;
(18)
קצין פיקוח ובעלי תפקידים אחרים ביחידת הפיקוח שקבע השר לביטחון הפנים בצו, מעריך מסוכנות, גורם מקצועי מתאם, גורם מתאם בבית הסוהר, מטפל ייעודי בקהילה למעט במרכז מורשה, וכן מטפל ייעודי בבית סוהר, כהגדרתם בחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס״ו–2006, לשם מילוי תפקידיהם לפי הוראות החוק האמור;
(19)
גופים ובעלי תפקידים שהמידע נדרש להם מטעמי ביטחון המדינה:
(1)
מנהל כללי של משרד ממשלתי או החשב הכללי או מי שאחד מהם הסמיך לכך – לעניין התקשרות של המדינה, אם בשל נושא ההתקשרות נדרשת בדיקה מטעמים שבביטחון המדינה;
(2)
המנהל הכללי או ממונה הביטחון של גוף המנוי בתוספת הראשונה, בתוספת השנייה או בתוספת החמישית של חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ״ח–1998 (להלן – חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים) – לעניין מינוי עובדים או ביטול מינוים, או לעניין ביצוע עבודה, תפקיד או שירות באותו גוף בידי אדם אחר שלגביו מבוקש המידע ולעניין ביצוע פעולות אבטחה כמפורט בחוק האמור; לעניין פרט זה, מידע לפי סעיף 30 יימסר רק בנוגע לתיקים שהוגש בהם כתב אישום, למעט לעניין הגופים המונחים על ידי שירות הביטחון הכללי והממונה על הביטחון במערכת הביטחון, לפי חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים וכן גופי תשתית ומעברי גבול המונחים על ידי המשטרה;
(3)
ראש המטה הכללי וראש אגף כוח אדם בצבא ההגנה לישראל או מי שהוא הסמיך לכך לפי פקודות צבא ההגנה לישראל, בקשר לענייני כוח אדם שייקבעו בפקודות הצבא.
גורמים הממנים בעלי תפקידים בשירות הציבורי:
(1)
יושב ראש הכנסת – לעניין בחירת נשיא המדינה, וועדת הכנסת – לעניין מינוי מבקר המדינה;
(2)
הממשלה – לעניין מינוי בעלי תפקידים שמינוים מוטל עליה ולעניין סעיף 8 לחוק בנק ישראל, התש״ע–2010;
(3)
ועדת מינויים לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד–1984, חוק הדיינים, התשט״ו–1955, חוק הקאדים, התשכ״א–1961, חוק בתי הדין הדרוזיים, התשכ״ג–1962, חוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז–1967, וחוק השיפוט הצבאי, וכן ועדה למינוי שופטים צבאיים שיכהנו בבתי משפט צבאיים באזור ומנהל בתי המשפט, ולגבי בית דין צבאי ובית משפט צבאי – גם מזכיר הוועדות;
(4)
שר המשפטים, שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, הוועדה המייעצת לעניין נציגי ציבור כמשמעותה בסעיף 16א לחוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט–1969, ומנהל בתי המשפט לעניין סעיפים 10, 11 ו־15 לחוק האמור;
(5)
שר, מנהל כללי או יועץ משפטי של משרד ממשלתי – לעניין מינוי לתפקיד שלא בדרך של מכרז שנעשה בידי שר או בידי הממשלה או מינוי הטעון את אישורה של הממשלה, למעט מינויים הנבדקים על ידי הוועדה לבדיקת מינויים; לעניין פרט זה, מידע לפי סעיף 30 לחוק זה יימסר רק בנוגע לתיקים שהוגש בהם כתב אישום;
(6)
שר המשפטים, לעניין הענקת סמכויות חקירה לפי חוק;
(7)
השר לביטחון פנים, לעניין הענקת סמכויות חקירה, עיכוב, מעצר או חיפוש לפי חוק.
[תיקון: תשפ״ב, תשפ״ג־2, תשפ״ג־3, תשפ״ג־4]
גופים ובעלי תפקידים שהמידע נדרש להם לשם אינטרס ציבורי חיוני:
(1)
נציב שירות המדינה או מי שהוא מסמיך לכך – לגבי עובדי המדינה; מנהל לשכת נשיא המדינה – לגבי עובדי הלשכה; יושב ראש הכנסת או מי שהוא הסמיך לכך – לגבי עובדי הכנסת; מבקר המדינה או מי שהוא הסמיך לכך – לגבי עובדי משרד מבקר המדינה; נציב בתי הסוהר או מי שהוא הסמיך לכך – לגבי עובדי וסוהרי שירות בתי הסוהר, והכול לעניין מינוי או ביטול מינוי, לעניין עבודה של עובדים כאמור, וכן לעניין עבודה, תפקיד או שירות, למען גוף מהגופים האמורים בפרט זה, בידי אדם אחר;
(2)
היועץ המשפטי של רשות מקומית שהוא עובד הרשות – לעניין מינוי במכרז למשרות המנויות בסעיף 170(ב1)(1) לפקודת העיריות, ובעלי תפקידים נוספים שקבע שר הפנים לפי סעיף 170(ב1)(2) לפקודה האמורה, והיועץ המשפטי של משרד הפנים – לעניין מינוי במכרז למשרת יועץ משפטי של רשות מקומית; בפרט זה, ”רשות מקומית“ – כהגדרתה בחוק הרשויות המקומיות (משמעת), התשל״ח–1978, למעט איגוד ערים; לעניין פרט זה, מידע לפי סעיף 30 לחוק זה יימסר רק בנוגע לתיקים שהוגש בהם כתב אישום;
(3)
מנהל רשות החברות הממשלתיות וכן מנהל כללי של חברה ממשלתית – לגבי מינוי של פקיד בכיר כמשמעותו בסעיף 32(א)(4) לחוק החברות הממשלתיות, התשל״ה–1975 (להלן – חוק החברות הממשלתיות); לעניין פרט זה, מידע לפי סעיף 30 לחוק זה יימסר רק בנוגע לתיקים שהוגש בהם כתב אישום;
(4)
מנהל רשות החברות הממשלתיות – לגבי מינוי רואה חשבון בחברה ממשלתית לפי סעיפים 44 ו־46 לחוק החברות הממשלתיות ומינוי של יועץ משפטי לחברה ממשלתית לפי סעיף 47 לחוק האמור; לעניין פרט זה, מידע לפי סעיף 30 לחוק זה יימסר רק בנוגע לתיקים שהוגש בהם כתב אישום;
(5)
(6)
מפקד צבאי או מי שהוא הסמיך לכך, לעניין סמכויותיו לפי סעיפים 109, 110 ו־119 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945;
(7)
עורך דין אשר קיבל ייפוי כוח מיוחד לכך מהאדם שהמידע עליו, לשם ייצוגו בבית משפט, בית דין או לפני גוף מינהלי, הזכאים לקבל מידע פלילי לפי הוראות החוק; בסעיף קטן זה, ”עורך דין“ – לרבות מתמחה המועסק על ידו;
(8)
פוקד כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ״ו–1986, או מי שהוא הסמיך לכך כפי שייקבע בפקודות הצבא;
(9)
חוקר מדעי – בסוגי מחקר, במקרים ובתנאים שנקבעו בתקנות, באישור ועדת החוקה;
(10)
ראש שירותי בריאות הנפש לעניין חוק כלי הירייה, התש״ט–1949;
(11)
מפקח עבודה אזורי ומפקח עבודה ראשי, לעניין מינוי, מתן הסמכה או היתר לפי חוק חומרי נפץ, וכן מי שהשר מינה לשם מתן היתר לייבוא חומר נפץ לפי סעיף 9 לאותו חוק; לעניין זה –
”חוק חומרי נפץ“ – חוק חומרי נפץ, התשי״ד–1954;
”מפקח עבודה אזורי“ ו”מפקח עבודה ראשי“ – כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי״ד–1954, שמונו למפקחים לפי חוק חומרי נפץ;
(12)
עובד סוציאלי שמונה לפי כל אחד מהחוקים המפורטים להלן, לפי העניין:
(א)
(ב)
(ג)
(ד)
(ה)
(ו)
(ז)
(ח)
(13)
נגיד בנק ישראל, המפקח על הבנקים, הממונה על שיתף בנתוני אשראי, עובד בנק ישראל שהסמיך מי מהם לעניין רישוי, מינוי או היתר, וחברי ועדת הרישיונות – לעניין רישוי והיתר לפי סעיפים 4, 6, 8, 34, 34א, 36יב ו־36יג לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א–1981, או לעניין רישוי לפי סעיפים 7(ב) ו־61(א) לחוק נתוני אשראי, התשע״ו–2016, ולעניין מינוי לפי סעיפים 11א ו־15ג(ב) לפקודת הבנקאות, 1941, והכול על פי נהלים שייקבעו;
(14)
המנהל הכללי של משרד החינוך (להלן – המשרד), מנהל אגף בכיר לביטחון במשרד או קצין הביטחון הארצי של המשרד, היועץ המשפטי של המשרד או עוזרו ומנהל אגף בכיר לכוח אדם בהוראה במשרד או מנהל אגף הכפוף לו – לעניין מתן אישור העסקה לעובד חינוך לפי סעיף 16 לחוק פיקוח על בתי ספר, התשכ״ט–1969, לשם הגנה על שלומם וביטחונם של קטינים;
(15)
הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון (להלן – הממונה על שוק ההון) כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א–1981 (להלן – חוק הפיקוח על הביטוח), עובד רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון שהוסמך על ידי הממונה על שוק ההון לעסוק ברישוי וחברי הוועדה המייעצת לעניין רישוי מבטח לפי סעיפים 17, 22 ו־41י לחוק הפיקוח על הביטוח, ולעניין רישוי חברה מנהלת לפי סעיפים 4, 8 ו־10 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס״ה–2005 (להלן – חוק הפיקוח על קופות גמל), מידע על נושאי משרה ומנהלי העסקים בתאגיד מבקש או במקרה של מבטח חוץ – מנהליו ומורשיו בישראל, וכן לעניין היתר לפי סעיפים 32 ו־33א לחוק הפיקוח על הביטוח וסעיף 9 לחוק הפיקוח על קופות גמל, והכול על פי נהלים שייקבעו;
(16)
המפקח על נותני שירותים פיננסיים (להלן – המפקח), כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע״ו–2016 (להלן – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים), עובד שהוסמך על ידי המפקח לעסוק ברישוי וחברי הוועדה המייעצת כמשמעותם בסעיף לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, לעניין רישוי נותן שירתים פיננסיים, לפי סעיפים 15, 16, 25ה, 25ו, 25יג, 25טז, לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, מידע על נושאי משרה לפי סעיפים 31 ו־32 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, וכן לעניין היתר לפי סעיפים 26, 27, 28 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים;
(17)
הממונה על ענייני ההתמחות בלשכת עורכי הדין, לשם קבלת החלטה בדבר רישום מתמחה ובדבר חברות בלשכת עורכי הדין בישראל לפי סעיפים 27, 44, 51 ו־52 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א–1961; לעניין פרט זה, מידע לפי סעיף יימסר רק בנוגע לתיקים שהוגש בהם כתב אישום;
(18)
מפקח שמונה לעניין זה לפי סעיף 7(א) לחוק הפיקוח על מעונות, התשכ״ה–1965, הממונה על המעונות לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א–1971 וכן, הממונה לפי חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע״ט–2018, והכל לשם הגנה על שלומם וביטחונם של קטינים וחוסים אחרים במסגרות הנתונות לפיקוחם;
(19)
הממונה על רישוי אומנה כהגדרתו בחוק אומנה לילדים, התשע״ו–2016, לעניין קביעת כשירות של אומנים כהגדרתם בחוק האמור;
(20)
הוועדה למינוי קונסול כבוד במשרד החוץ – לעניין אישור מינוי קונסול כבוד של מדינה זרה;
(21)
יושב ראש רשות ניירות ערך, חברי הרשות שמונו לפי סעיף 3 לחוק ניירות ערך, ועובד רשות ניירות ערך שהוסמך לעסוק ברישוי – לעניין רישוי יועץ, משווק או מנהל תיקים שהוא תאגיד, לפי סעיפים 7(ד), 8(ג), ו־10(א1) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ״ה–1995, ולעניין רישיון זירה לפי סעיפים 44יג, 44כג, 44כד ו־44כו לחוק ניירות ערך, מידע על בעל השליטה ונושאי משרה בתאגיד המבקש, ובעל שליטה בכל אחד מהם, והכול על פי נהלים שייקבעו;
(22)
יושב ראש רשות ניירות ערך, עובד רשות ניירות ערך שהוסמך לעסוק ברישוי, וחברי ועדת רישיונות שמונו לפי סעיף 12א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד–1994, לעניין אישור נאמן לקרן, אישור מנהל קרן ומתן היתר שליטה במנהל קרן לפי סעיפים 9, 10א, 13, 15, 23ב ו־23ד לחוק האמור, מידע על בעל שליטה ונושא משרה בתאגיד המבקש, בעל השליטה בכל אחד מהם ואדם שמשתתף בקבלת החלטות הנוגעות לניהול קרן שבניהול מנהל הקרן, והכול על פי נהלים שייקבעו;
(23)
יושב ראש רשות ניירות ערך, חברי הרשות שמונו לפי סעיף 3 לחוק ניירות ערך ועובד רשות ניירות ערך שהוסמך לעסוק ברישוי – לעניין רישוי נותן שירות מידע פיננסי ומתן היתר שליטה לפי סעיפים 4(ב), 7, 9 ו־11(א)(2) לחוק שירות מידע פיננסי, התשפ״ב–2021, ומידע על בעל השליטה ונושאי משרה בכירה בתאגיד המבקש, ועל נושאי משרה בכירה בבעל השליטה, והכול על פי נהלים שייקבעו;
(24)
יושב ראש רשות ניירות ערך, חברי הרשות שמונו לפי סעיף 3 לחוק ניירות ערך ועובד רשות ניירות ערך שהוסמך לעסוק ברישוי – לעניין רישוי חברת תשלומים ויוזם בסיסי ומתן היתר שליטה לפי סעיפים 4, 7, 10 ו־12 לחוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, התשפ״ג–2023, ומידע על בעל השליטה ונושאי משרה בכירה בתאגיד המבקש, ועל נושאי משרה בכירה בבעל השליטה, והכול על פי נהלים שייקבעו;
(25)
(26)
(החל מיום 6.8.2024): מעריך מסוכנות כהגדרתו בחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ״א–1991, לשם מילוי תפקידו לפי הוראות החוק האמור.
הסמיך בעל תפקיד המנוי בתוספת זו אדם אחר לקבלת מידע, מכוח סמכותו לפי תוספת זו, תפורסם הודעה על כך ברשומות.

תוספת שנייה

(סעיף 12)

גופים ובעלי תפקידים הרשאים לקבל מידע מהמרשם הפלילי עד תום תקופת ההתיישנות

תוספת שלישית

(סעיפים 11(ו) ו־12(ד))

הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי ומידע על תיקים תלויים ועומדים לפי סעיפים 11 או 12 לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע״ט–2019

אני הח״מ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מס׳ זהות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . נותן/ת בזה את הסכמתי לכך שמשטרת ישראל תמסור מידע עליי מהמרשם הפלילי, וכן מידע על תיקים תלויים ועומדים, בהתאם להוראות חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע״ט–2019 (להלן – החוק) ל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (שם הגורם הזכאי לקבל את המידע כאמור בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה לחוק), לשם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (פירוט מטרות מסירת המידע לפי החוק).
יובהר כי הסכמתי זו חלה גם על מסירת מידע פלילי לגורם הנ״ל מזמן לזמן לשם מעקב תקופתי אחר שינויים שחלו במידע הפלילי עליי.
הובא לידיעתי כי אני זכאי לפי החוק לעיין בתחנת משטרה ברישומים המנוהלים על שמי במרשם הפלילי ובמרשם המשטרתי.
הובהר לי בזה כי ככל שיש לחובתי רישום כאמור, אין בכך בהכרח כדי לשלול את קבלת הזכות או התפקיד ואני רשאי/ת לצרף מידע על שיקומי או נסיבותיי האישיות כדי שיילקח בחשבון בעת בחינת בקשתי, בהתאם לאמות המידה שנקבעו בחוק.
ידוע לי כי בהסכמתי זו, אני מוותר/ת על קבלת הודעה על מסירת המידע, וכל זאת בכפוף להוראות החוק.
תאריך: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חתימה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

תוספת רביעית

(סעיף 14)

חיקוקים לעניין מסירת מידע מהמרשם הפלילי לשם מכרז

חוק הפיקוח על המטבע, התשל״ח–1978, לעניין עבירה שנעברה לפני ביטולו;

תוספת חמישית

(סעיף 15(ג)(3))

גופים מחוץ לישראל הרשאים לקבל מידע מהמרשם הפלילי ומהמרשם המשטרתי

אינטרפול (Interpol – International Criminal Police Organization) והמשטרות המסונפות אליו;
אירופול (Europol – European Criminal Police Organization) והמשטרות המסונפות אליו;
משטרה פדרלית או מדינתית, וכן משטרה מחוזית או עירונית הפועלת מכוח דין;
רשות תביעה של מדינה או של גוף המנוי בתוספת זו;
רשות או סוכנות מדינתית לאכיפת חוק פלילית;
משטרת גבולות ורשות הגירה;
רשות או סוכנות מדינתית לאכיפת חוק שאינה פלילית;
רשות להגנה על עדים;
ארגון בין־לאומי לאכיפת חוק פלילית.

תוספת שישית

(סעיף 31)

גופים ובעלי תפקידים הרשאים לקבל מידע על תיקים סגורים או תיקים שעוכבו בהם ההליכים

נשיא המדינה, לשם בחינת בקשות לפי סעיף 25;
היועץ המשפטי לממשלה, מי שהיועץ המשפטי לממשלה אצל לו את סמכותו לעכב הליכים פליליים, תובע כמשמעותו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי, ובא כוח היועץ המשפטי לממשלה כאשר הגילוי על פרט רישום משטרתי מהותי לניהול ההליך המשפטי שהוא מנהל, לשם מילוי תפקידיהם;
קצין מבחן, לשם מילוי תפקידו;
סניגור – לעניין מידע על נאשם או חשוד שהוא מייצג לשם הליך שהוא מנהל;
חוקר מדעי – בסוגי מחקר, במקרים ובתנאים שנקבעו בתקנות באישור ועדת החוקה;
מנהל הרשות להגנה על עדים (בפרט זה – הרשות) כמשמעותו בחוק להגנה על עדים, התשס״ט–2008, עובד בכיר ברשות שהוא הסמיכו לכך, ועובד מבצעי של הרשות שהמידע דרוש לו במסגרת תכנית ההגנה, כהגדרתה בחוק האמור, או גורם מוסמך במדינה אחרת שמנהל הרשות החליט כי העברת מידע אליו דרושה במסגרת תכנית ההגנה;
קצין פיקוח ובעלי תפקידים אחרים ביחידת הפיקוח שקבע השר לביטחון הפנים בצו, מעריך מסוכנות, גורם מקצועי מתאם, גורם מתאם בבית הסוהר, מטפל ייעודי בקהילה למעט במרכז מורשה, וכן מטפל ייעודי בבית סוהר, כהגדרתם בחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס״ו–2006, לשם מילוי תפקידיהם לפי הוראות החוק האמור;
פרקליט צבאי ותובע צבאי, לשם מילוי תפקידם, אם הגילוי על פרט רישום משטרתי מהותי לניהול הליך משפטי על ידם;
ראש המטה הכללי וראש אגף כוח אדם בצבא הגנה לישראל או מי שמי מהם הסמיך לכך בהתאם לפקודות הצבא, לעניין תפקידים בעלי רגישות מיוחדת, כפי שייקבע בפקודות הצבא;
מפקח עבודה ראשי לעניין מינוי, מתן הסמכה או היתר לפי חוק חומרי נפץ; לעניין זה –
”חוק חומרי נפץ“ – חוק חומרי נפץ, התשי״ד–1954;
”מפקח עבודה ראשי“ – כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי״ד–1954, שמונה למפקח לפי חוק חומרי נפץ;
נציב בתי הסוהר או קצין בשירות בתי הסוהר שהוא הסמיך לכך, לגבי סוהרים בשירות בתי הסוהר, לעניין מינוי או ביטול מינוי וכן לעניין עבודה;
נציב בתי הסוהר או מי מטעמו לעניין החזקה במשמורת חוקית של אסירים וכן צוות מקצועי לפי סעיפים 11 ו־12 לחוק שחרור על־תנאי ממאסר, לעניין שחרור על־תנאי של אסירים הנושאים עונש מאסר בשל עבירה מהעבירות המנויות בתוספת לאותו חוק;
בית משפט או בית דין – בהליך משפטי שאינו הליך פלילי כאשר גילוי המידע מהמרשם המשטרתי מהותי לנושא הדיון, וכן בהליך של מעצר לפי סעיף 13 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ״ו–1996, ובית דין צבאי בהליך של מעצר לפי סעיף 240 לחוק השיפוט הצבאי;
הגורמים המנויים בפרט 4(3) או (4) לתוספת הראשונה, לעניין מינויים כאמור באותו פרט;
הגורמים המנויים בפרט 5(12) או (4) לתוספת הראשונה, לעניין מילוי תפקידם;
[תיקון: תשפ״ג־3]
(החל מיום 2.8.2024): הגורם המנוי בפרט 5(25) לתוספת הראשונה לעניין מתן פטור כאמור באותו פרט;
[תיקון: תשפ״ג־4]
(החל מיום 6.8.2024): הגורם המנוי בפרט 5(26) לתוספת הראשונה לעניין כאמור באותו פרט.


התקבל בכנסת ביום ג׳ בשבט התשע״ט (9 בינואר 2019).
 • איילת שקד
  שרת המשפטים
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • גלעד ארדן
  השר לביטחון הפנים
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יולי יואל אדלשטיין
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.