חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות סדר הדין הפלילי

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות סדר הדין הפלילי מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות סדר הדין הפלילי, תשל״ד–1974


ק״ת תשל״ד, 1200; תשל״ה, 588, 1386; תשל״ז, 1820, 1942, 1943, 2077; תשל״ח, 148, 472, XL; תש״ם, 66, 688, 728, 864, 1228; תשמ״א, 884; תשמ״ב, 334, 1114, 1622; תשמ״ג, 582, 1081; תשמ״ד, 737, 1289, 2064; תשמ״ה, 341, 362, 482, 814, 998, 1180; תשמ״ו, 402, 1004; תשמ״ז, 963; תשמ״ח, 239, 334; תשמ״ט, 523, 694, 710; תש״ן, 130, 499, 730; תשנ״א, 340, 970; תשנ״ה, 1354, 1495; תשנ״ו, 514, 1428; תשנ״ט, 30; תשס״א, 34; תשס״ב, 138; תשס״ד, 42; תשס״ז, 322; תש״ע, 603; תשע״ג, 568; תשע״ה, 1814; תשע״ו, 1706; תשפ״ב, 1146, 2914, 3786.

עדכון סכומים: י״פ תשמ״א, 1287; תשמ״ב, 334, 803, 1114; ק״ת תשמ״ב, 803; תשמ״ג, 1060; תשמ״ד, 1133; תשמ״ה, 1550; תשמ״ו, 55, 1084, 1513; תשמ״ז, 259, 975, 1128; תשמ״ח, 290, 315, 716, 956; תשמ״ט, 215, 304, 654, 1052; תש״ן, 7, 199, 508, 776; תשנ״א, 27, 801, 1006; תשנ״ב, 237, 629, 962; תשנ״ג, 14, 23, 283, 733, 960; תשנ״ד, 39, 326, 826, 1136; תשנ״ה, 253, 302, 495, 1365, 1611; תשנ״ו, 44, 385, 799, 1357; תשנ״ז, 32, 343, 584, 913, 1271; תשנ״ח, 239, 991; תשנ״ט, 6, 232; תש״ס, 22, 263, 685; תשס״א, 907; תשס״ב, 46, 865, 918; תשס״ג, 94, 405, 651; תשס״ה, 1029; תשס״ו, 246, 333, 645, 1018; תשס״ז, 24; תשס״ח, 81, 182, 835, 1100; תשס״ט, 27, 365, 1110; תש״ע, 47, 467, 1459; תשע״א, 59, 278, 503, 1160; תשע״ב, 61, 617, 1568; תשע״ג, 143, 781, 1551; תשע״ד, 66, 514; תשע״ז, 440, 486, 1131, 1366; תשע״ח, 168, 776, 802, 1941, 2392; תשע״ט, 500, 1712, 1841, 3139, 3489; תש״ף, 217 ,316, 317, 1504, 1769; תשפ״א, 256, 1567, 3531; תשפ״ב, 174, 2578; תשפ״ג, 584, 585, 590; תשפ״ד, 948, 1044.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 19, 239 ו־244(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב–1982 (להלן – החוק), ולפי סעיף 83(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד–1984, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

סימן א׳: הוראות כלליות

הגשת בקשה למינוי סניגור [תיקון: תשמ״ב־3, תשמ״ח־2]
(א)
בקשה למינוי סניגור לפי סעיף 15 לחוק תוגש מאת בעל־דין תוך חמישה ימים מיום שנמסרה לו ההזמנה למשפט, או ההודעה על מועד המשפט לפי סעיף 95 לחוק, לפי הענין, זולת אם המשפט נקבע למועד מוקדם מזה.
(ב)
בכל עת עד להגשת כתב האישום רשאי חשוד או עצור שנתמלאו לגביו התנאים האמורים בסעיף 15 לחוק, לפנות לבית המשפט בבקשה למינוי סניגור.
פרטי זיהוי [תיקון: תשמ״ח־2, תשפ״ב]
בכל פניה לבית המשפט, יציין המבקש את הפרטים הבאים של הנאשם:
(1)
שם פרטי ושם המשפחה;
(2)
מספר זהותו וסוג התעודה ממנה נרשם המספר;
(3)
המען, ואם הנאשם נמצא במשמורת, מקום כליאתו, ולצדם – המיקוד;
(4)
מספר תיק בית המשפט;
לענין תקנה זו, ”נאשם“ – לרבות עציר, מערער, נידון ואסיר.
מינוי סניגור לנאשם מחוסר אמצעים
(א)
נאשם המבקש למנות לו סניגור מפני שהוא מחוסר אמצעים, יפרט בבקשתו פרטים לפי טופס 1 שבתוספת.
(ב)
בית־המשפט יעביר את בקשתו ללשכת הסעד של הרשות המקומית שבתחומה מקום מגוריו של הנאשם לחוות דעתה ולהערותיה, ויחליט בה לאחר קבלתן.
מינוי סניגור ביזמת בית המשפט [תיקון: תשמ״ח־2]
ראה בית המשפט שמתקיימים התנאים המפורטים בסעיף 15 לחוק, רשאי הוא למנות סניגור לחשוד, לעצור או לנאשם לפי הענין, אף אם לא הוגשה בקשה מטעמו.
מינוי ללא חוות־דעת לשכת הסעד
על אף האמור בתקנה 2 רשאי בית־המשפט למנות סניגור לנאשם מחוסר אמצעים אף בהעדר פרטים בבקשה, או בלא להעבירה ללשכת הסעד, או אם חוות הדעת וההערות לא נתקבלו תוך 21 יום מיום שהועברה הבקשה כאמור או תוך תקופה קצרה יותר שקבע בית־המשפט, ובלבד שבית־המשפט משוכנע, על פי חקירתו הוא, שהנאשם מחוסר אמצעים.
שכר טרחה סניגור [תיקון: תשל״ז־2, תש״ם־4, תשמ״ב־3, תשמ״ג, תשמ״ד־3, תשמ״ה, תשמ״ה־3, תשמ״ה־5, תשמ״ו־2, תשמ״ז, תשמ״ח, תשמ״ט־3, תש״ן, תש״ן־2, תשפ״ב־2, [הודעות]]
(א)
סניגור שנתמנה לפי סעיף 15 לחוק, רשאי בית המשפט לקבוע לו שכר טרחה שלא יעלה על הסכומים המפורטים להלן, לפי מהותו של הענין (מעודכן לשנת 2024):
בשקלים חדשים
(1)
בבית משפט שלום –
(א)
לישיבה ראשונה בענין –
(1)
מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה – 887
(2)
מעצר עד תום ההליכים – 1,089
(3)
אישום בעבירה שהיא חטא – 1,256
(4)
אישום בעבירה אחרת – 1,667
(5)
אישום בעבירה של גרימת מוות – 3,799
(6)
טיעון לעונש בעבירה של גרימת מוות – 2,814
(ב)
לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א), לכל ישיבה – 426
(2)
בבית משפט מחוזי –
(א)
לישיבה ראשונה בענין –
(1)
מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה – 1,045
(2)
מעצר עד תום ההליכים – 1,876
(3)
משפט פלילי – 3,799
(4)
ערעור פלילי –
(אא)
על פסק הדין – 1,876
(בב)
על גזר הדין בלבד – 1,089
(ב)
לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א), לכל ישיבה – 887
(3)
בבית המשפט העליון –
(א)
לישיבה ראשונה בענין –
(1)
מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה – 1,876
(2)
ערעור פלילי –
(אא)
על פסק הדין – 3,407
(בב)
על גזר הדין בלבד – 1,876
(ב)
לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א), לכל ישיבה – 1,511
(ב)
נתמנה סניגור אחד לשני נאשמים או יותר ובית המשפט שוכנע שיש בנסיבות הענין צידוק להגדלת שכרו של הסניגור, רשאי בית המשפט להוסיף לסכומים הקבועים בפסקאות (2) ו־(4) לתקנת משנה (א) סכום שלא יעלה על 50% מהם ובלבד שלא יוסיף יותר מ־25% בשל הגנה על נאשם נוסף אחד בלבד.
(ג)
במשפט בשל עבירה שעונשה מוות או מאסר עשר שנים או יותר, רשאי בית המשפט אם שוכנע כי ההכנה והטיפול באותו ענין חייבו עבודה רבה במיוחד או שהטיפול באותו ענין היה קשה במיוחד, או אם הדיונים בבית המשפט התמשכו מעבר לשעות העבודה הרגילות של בתי המשפט, לעשות אחת מאלה:
(1)
להוסיף לסכומים הקבועים בתקנת משנה (א) סכום שלא יעלה על מאה וחמישים אחוזים;
(2)
לפסוק סכום מיוחד, לפי המלצת נשיא בית המשפט הנוגע בדבר ובאישור שר המשפטים.
(ד)
לסכומים הקבועים בתקנות משנה (א) עד (ג) יווסף סכום השווה למס ערך מוסף שהסניגור חייב בו בעד מתן השירותים.
(ה)
סניגור החייב בנסיעות מחוץ לתחום הרשות המקומית שבו נמצא משרדו זכאי לקבל, לפי בחירתו, הוצאות נסיעה לפי התעריף הנהוג במונית שירות או באוטובוס או לפי תעריף ההשתתפות של המדינה בהוצאות של עובד המדינה שהוא פקיד נדרש.
(ו)
(1)
הסכומים הנקובים בתקנת משנה (א) יעודכנו ב־1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום העדכון הקודם.
(2)
בתקנה זו –
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד החדש“ – (נמחקה);
”המדד היסודי“ – (נמחקה).
(3)
סכום שהשתנה כאמור בפסקה (1) יעוגל לשקל החדש הקרוב; סכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה.
(4)
מנהל בתי המשפט יפרסם ברשומות את הסכומים הנקובים בתקנת משנה (א) כפי שהשתנו עקב האמור בתקנת משנה זו.
הוצאות ההגנה
הוצאות ההגנה של נאשם שבית־משפט מינה לו סניגור, לרבות הוצאות הסניגור, ישולמו במידה שאישר בית־המשפט, והוא רשאי לאשר הוצאות מראש.
שכר עדים והוצאותיהם
עד שהתייצב להעיד בבית־המשפט, רשאי בית־המשפט לצוות שישולמו לו דמי נסיעות, הלוך וחזור, מן המקור בארץ שממנו הגיע עד למקום מושבו של בית־המשפט, וגם שכר בטלה ודמי לינה כפי שייראה בעיני בית־המשפט ושלא יעלו על השיעורים הנקובים בתקנה 10.
שכר מומחה ורופא
(א)
עד שהתייצב להעיד בבית־המשפט כרופא או כמומחה ישולם לו, בנוסף על דמי הנסיעה והלינה, שכר כפי שייראה בעיני בית־המשפט.
(ב)
אוצר המדינה לא יחוייב לשלם על פי תקנת משנה (א) שכר מומחה העולה על השיעורים הנקובים בתקנה 10.
מניעת כפל תשלומים
(א)
לפני החלטה בדבר תשלום דמי נסיעה, שכר בטלה ודמי לינה לעד, יברר בית־המשפט אם ניתנו צווים בדבר תשלומים כאמור בקשר עם משפט אחר שחל אותו יום או שנדחה לאותו יום מהיום שקדם לו, בין באותו בית־המשפט ובין בבית־משפט אחר שישב בדין באותו מקום מושב.
(ב)
נתברר שניתן צו כאמור לתשלום שכר בטלה, לא יהיה עוד זכאי לשכר בטלה נוסף אלא כדי למלא את ההפרש שבין שכר בטלה הנקוב בתקנה 10 לבין השכר שנפסק לו בצו שניתן כאמור.
סמכויות לרשם [תיקון: תשמ״ח־2]
לעניין תקנות 2א עד 8, ”בית משפט“ – לרבות רשם כמשמעותו בפרק ג׳ לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד–1984.
שיעור התשלומים לעדים [תיקון: תשל״ה־2, תשל״ז, תש״ם־5, תשמ״א, תשמ״ב, תשמ״ב־2, תשמ״ג־2, תשמ״ד, תשמ״ד־2, תשמ״ה־6, תשמ״ו, תשמ״ז, תשמ״ח, תשמ״ט, תשנ״ה־2, תשס״ד, תש״ע, תשפ״ב, תשפ״ג, [הודעות]]
אלה התשלומים לענין תקנות 6 ו־7 (מעודכן לשנת 2024):
הסכום בשקלים חדשים
(1)
שכר בטלה –
להתייצבות של עד 4 שעות – עד 115
ליום התייצבות (מעל 4 שעות) – עד 229
(2)
דמי לינה לכל לילה שעל העד ללון מחוץ לביתו –
(א)
אם המציא קבלה – עד 152
(ב)
(בוטלה);
(3)
שכרו של מומחה מאוצר המדינה –
(א)
כשהעדות לא הצריכה עשיית עבודת מומחה לצורך המשפט – עד 50
אולם אם מקום עבודתו הקבוע של המומחה מרוחק יותר משלושים קילומטרים מבית המשפט והיה עליו לבוא לבית המשפט לצורך מתן העדות בלבד, יווספו לשכר האמור – עד 14
(ב)
כשהעדות הצריכה עשיית עבודת מומחה לצורך המשפט – עד 115
(4)
(א)
שכרו של רופא כאשר העדות הצריכה –
(1)
בדיקה או ניתוח של גוויה – עד 89
(2)
בדיקה או ניתוח של גוויה שהוצאה מקברה – עד 152
(3)
תעודה רפואית שאינה מצריכה בדיקה – עד 36
(4)
חוות דעת רפואית בכתב – עד 115
(ב)
בית המשפט רשאי להוסיף על הסכום הנקוב בפסקת משנה (א)(3) או (4), סכום שלא יעלה על עשרים וחמישה אחוזים למאה ממנו, בשים לב למידת הטורח, להיקף או להעמקה שהיו כרוכים במתן השירות;
(ג)
רופא שהעיד בבית המשפט על חוות דעת רפואית שנתן בכתב, יהא זכאי גם לשכר כמומחה לפי הרישה של פסקה (3)(א) ובית המשפט רשאי לפסוק לו שכר נוסף בשל נסיעות, לפי הסיפה של אותה פסקה וכן דמי לינה לפי פסקה (2).
הצמדה למדד [תיקון: תשס״ד]
(א)
הסכומים הנקובים בתקנה 10 יעודכנו ב־1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון) לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפניו, לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום העדכון הקודם.
(ב)
סכום שעודכן כאמור יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה.
(ג)
מנהל בתי המשפט יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח פסקאות (1), (2), (3) ו־(4)(א) בתקנה 10 כפי שהשתנו לפי תקנות משנה (א) ו־(ב).
(ד)
בתקנה זו, ”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
הפקדת כסף או ערובה
(א)
נאשם – פרט לנאשם שבית־המפט מינה לו סניגור – או קובל המבקש להזמין עד, יפקיד בקופת בית־המשפט, לפני משלוח ההזמנה ותוך זמן שנקבע, סכום כסף או יתן ערובה להנחת דעתו של השופט או של הרשם, לכיסוי הוצאות שייפסקו לעד לפי סימן זה, ורשאי בית־המשפט או הרשם לדרוש מדי פעם סכום נוסף או ערובה נוספת לפי הצורך; לא הופקד הסכום, או לא ניתנה הערובה, לא תישלח ההזמנה.
(ב)
סכום שהופקד כאמור, לא ישולם ממנו לאדם אלא על פי צו בית־המשפט או הרשם, והיתרה תוחזר למפקיד עם תום המשפט.
(ג)
הוצא מקופת בית־המשפט, על פי צווים לפי סימן זה לתשלום הוצאות עדים, סכום העולה על הסכום שהופקד או על הערובה שניתנה מכוח תקנת משנה (א), ייחשב העודף כחוב המגיע מן הנאשם או הקובל לאוצר המדינה.
יפוי־כוח לסניגור
סניגור שלא מינהו בית־המשפט יגיש לבית־המשפט יפוי־כוח בכתב מטעם הנאשם או החשוד, או כתב אחר המעיד על רצונו של הנאשם או החשוד שאותו סניגור ייצגו במשפט או בהליכים אחרים, לפי הענין, זולת אם הודיע הנאשם או החשוד לבית־המשפט בשעת הדיון שהוא מייפה את כוחו של אותו סניגור לייצגו, והדבר נרשם בפרוטוקול.
יפוי־כוח מטעם הקובל
עורך־דין המייצג קובל יגיש לבית־המשפט, עם הגשת הקובלנה או עם התחלת הדיון, יפוי־כוח בכתב מטעם הקובל.
צו הגנה [תיקון: תשמ״ה־4, תשנ״א־2]
צו הגנה לפי סעיף 44 לחוק יהא ערוך לפי טופס 1א שבתוספת.
טופס צו מעצר [תיקון: תשמ״ב־3]
צו מעצר לפי סעיף 22 לחוק יהא ערוך לפי טופס 2 שבתוספת.
צו מעצר
העוצר אדם לפי צו מעצר ונראה לו שאין הנעצר מבין תכנו של צו המעצר שנמסר לו, יסביר לנעצר תוכן הצו.

סימן ב׳: ערר

דרך הגשת הערר [תיקון: תשמ״ב־3]
ערר לפני היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 64 לחוק יוגש לרשות שהודיעה למתלונן על החלטתה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין, לפי הענין.
העברת הערר ליועץ המשפטי
הרשות שקיבלה את הערר תעבירנו ליועץ המשפטי לממשלה בלוויית הערותיה יחד עם התיק הנוגע לתלונה.

סימן ג׳: המשפט

מועד המשפט
הוגש כתב האישום, יקבע בית־המשפט את תחילת המשפט למועד מוקדם ככל האפשר בנסיבות הענין.
הזמנה למשפט [תיקון: תשמ״ב־3, תשס״א]
הזמנה למשפט תהיה לפי טפסים כמפורט להלן:
(1)
בחטאים ועוונות – לפי טופס 3 שבתוספת;
(1א)
(פקעה);
(2)
בעבירות שסעיף 240 לחוק חל עליהן, למעט בעבירות שסימן ד׳ לתקנות אלה חל עליהן – לפי טופס 4 שבתוספת;
(3)
בפשעים – לפי טופס 5 שבתוספת;
(4)
(פקעה).
מועד מסירה [תיקון: תשמ״ב־3]
הזמנה לנאשם והודעה לסניגור לפי סעיף 95 לחוק, לפי הענין, יומצאו במועדים כלהלן:
(1)
כשכתב האישום מוגש מטעם היועץ המשפטי לממשלה או מטעם פרקליט מפרקליטות המדינה – לא פחות מארבעה עשר ימים לפני המועד הקבוע למשפט;
(2)
כשכתב האישום מוגש מטעם תובע אחר – לא פחות מארבעים ושמונה שעות לפני המועד הקבוע למשפט. אולם, בהסכמת הנאשם, מותר לקיים את המשפט גם אם לא הומצאה ההזמנה במועד כאמור.
הטלת הוצאות בדחיית משפט [תיקון: תשמ״ח־2]
(א)
נעתר בית המשפט לבקשת בעל דין לדחות את מועד המשפט או נדחה מועד המשפט בשל מעשה או מחדל של בעל דין, רשאי בית המשפט אם ראה הצדקה לכך, להטיל על בעל הדין שבעטיו נגרמה הדחיה, הוצאות בפועל לטובת הצד שכנגד.
(ב)
לא יטיל בית המשפט הוצאות כאמור בתקנת משנה (א) אלא לאחר שנתן הזדמנות לבעל הדין להשמיע דברו.
הודעה על מאסר או קנס [תיקון: תשמ״ב־3]
החליט בית המשפט להטיל על עד מאסר או קנס לפי סעיף 113 לחוק, יומצא לו העתק מאושר מן ההחלטה, זולת אם ניתנה ההחלטה בפניו.
בקשה לעיון מחדש [תיקון: תשמ״ב־3]
בקשת עיון מחדש לפי סעיף 114 לחוק, תוגש תוך עשרה ימים מיום מתן ההחלטה בפני העד, או מיום המצאת העתק ההחלטה אם ניתנה שלא בפניו.
שמיעת טענות הצדדים
הודעה על מועד הדיון בבקשת עיון מחדש תימסר לעד ולבעלי הדין, ורשאים הם להתייצב ולהשמיע טענותיהם, אולם מקום שהוטל על העד קנס בלבד רשאי בית המשפט להחליט בענין על סמך הבקשה בכתב בלבד.
הכחשת רישום פלילי [תיקון: תשמ״ב־3]
(א)
הומצא לנאשם העתק של רישום פלילי לפי סעיף 188 לחוק, יצויין כי הנאשם זכאי, בהודעה בכתב לבית המשפט, להכחיש את ההרשעות, כולן או מקצתן, כי יש להגיש את ההודעה בשני העתקים תוך שבעה ימים מיום שהגיע העתק הרישום הפלילי לידי הנאשם וכי אם לא יכחיש יהא בית המשפט רשאי לקבל את העתק הרישום הפלילי כראיה להוכחתו.
(ב)
בית המשפט יעביר לתובע עותק מהודעת הנאשם.
מועד הגשת תסקיר ותוצאות [תיקון: תשמ״ב־3]
תסקיר של קצין מבחן ותוצאות של בדיקות וחקירות אחרות כאמור בסעיף 199 לחוק, המוגשים לבית המשפט, יוגשו במעטפה סגורה ויימסרו לעיון בבית המשפט לא פחות משמונה ימים לפני המועד שנקבע לדיון בהם, בצירוף מספר מספיק של עותקים לשם מסירה לבעלי הדין.
הוראות בית המשפט
(א)
לא הורה בית המשפט, תוך שני ימים מיום הגשת התסקיר או התוצאות כאמור, על אי גילוים לבעלי הדין – יימסרו עותקים מהם, במעטפות סגורות, לבעלי הדין לא פחות מחמישה ימים לפני המועד לדיון בהם, מלבד אם ויתרו על כך.
(ב)
הורה בית המשפט על אי גילוי חלקי, יימסור העותקים כאמור בכפוף להוראת בית המשפט.
(ג)
אין בהוראות תקנה זו כדי לגרוע מסמכות בית המשפט להורות על מסירת עותק לנאשם בכל עת.
גילוי ידיעות [תיקון: תשמ״ב־3]
(א)
מי שהגיע לידיו תסקיר לצורך הליך משפטי לא ישתמשו בתסקיר או בתוצאות של הבדיקות והחקירות האחרות שנמסרו לפי תקנות אלה ולא יגלה ידיעות שהגיעו לידו באמצעות התסקיר, אלא לצורך ההליך המשפטי שבקשר אליו נמסר התסקיר.
(ב)
אין כאמור בתקנת משנה (א) כדי להתיר מסירת תוכן תסקיר לנאשם או לאדם אחר אשר התסקיר מתייחס אליו, אלא לפי הוראות בית המשפט על פי סעיף 191 לחוק.
פרטי הזיכוי או ההרשעה
בית המשפט יפרט בפסק דינו את העבירה שממנה הוא מזכה את הנאשם, או מרשיעו בה, ויציין את סעיף החיקוק הקובע את העבירה.
מעצר לפני גזר הדין
לפני שיטיל בית המשפט עונש, יברר אם היה הנאשם נתון במעצר בשל העבירה עליה הואשם.
[תיקון: תש״ם־3]
בית המשפט הדן בערכאה ראשונה יתן פסק דינו לא יאוחר מ־30 יום לאחר תום הדיון; לא ניתן פסק דינו במועד האמור, יתן על כך הודעה מנומקת בכתב לשופט הראשי של בית משפט השלום או לנשיא בית המשפט המחוזי, לפי הענין.
צו ביצוע ופקודת מאסר
ניתן גזר דין – יערוך בית המשפט או הרשם, על פי דרישת בעל הדין, צו אשר יציין את הטעון ביצוע על פי גזר הדין ואם הוטל עונש מאסר תיערך פקודת מאסר לפי טופס 6 שבתוספת; צו ופקודה כאמור ייחתמו בידי בית המשפט או בידי הרשם וישמשו אסמכתה לכל רשות מוסמכת לבצע את העונש.
[תיקון: תשס״א]
(פקעה).
העברת פרטי ניזוק [תיקון: תשע״ה, תשפ״ב־3]
תובע, כמשמעותו בסעיף 12(א)(1)(א) או (2) לחוק, יעביר לבית המשפט את פרטי הניזוק לפי טופס 6א שבתוספת עם הגשת כתב האישום; חל שינוי בפרטי הניזוק, יעביר לבית המשפט טופס פרטי ניזוק מעודכן, לא יאוחר מיום החלטת בית המשפט על תשלום פיצויים לאדם שניזוק מעבירה, לפי סעיף 77 לחוק העונשין, התשל״ז–1977.
מספר עותקים בערעור
הודעת ערעור, לרבות נימוקיו ונימוקים מפורטים יותר, יוגשו בשלושה עותקים לבית המשפט ובמספר עותקים נוסף לפי מספר המשיבים.
צירופים לערעור ולבקשת רשות לערער [תיקון: תשמ״ד־3, תשמ״ה־2, תשנ״ה]
המערער יצרף להודעת הערעור והמבקש יצרף לבקשת רשות לערער עותקים מאושרים מפסקי הדין של הערכאות הקודמות; חובה זו אינה חלה על מערער או על מבקש שהוא אסיר ואינו מיוצג בידי סניגור.
המצאת העתק למשיב [תיקון: תשמ״ד־3]
העתק מהודעת הערעור על המצורף לפי תקנה 32א והנימוקים כאמור יומצא למשיב; היה המשיב המדינה והערעור הוגש לבית משפט מחוזי – יומצא ההעתק לפרקליט המחוז שבאותו מחוז, ואם הוגש הערעור לבית המשפט העליון יומצא לפרקליט המדינה.
העברת התיק
הוגשה הודעת ערעור, יעביר בית־המשפט שנתן את פסק־הדין שמערערים עליו את תיק המשפט לבית־המשפט שלערעור.
חתימת כתב אישום והודעת ערעור
כתב אישום המוגש לבית־המשפט יהא חתום ביד תובע; הודעת ערעור מטעם התובע תהא חתומה בידו, והודעת ערעור מטעם נאשם – בידו או ביד סניגורו.
המשך ערעור בפטירת נאשם
היה ערעור מטעם הנאשם תלוי ועומד ונפטר הנאשם, רשאי בית־המשפט להרשות שהדיון יימשך, ולקבוע כי בן משפחתו, יורשו, מבצע צוואתו או מנהל עזבונו ימשיך בערעור במקום הנאשם.
ראשי דת
עדות מפי ראש קהילה דתית, כשהיא נחוצה במשפט פלילי, רשאי בית־המשפט לגבותה במקום מגוריו של ראש הקהילה הדתית, בלשכת השופט או במקום מתאים אחר כפי שיראה לנכון; דין עדות שנגבתה כאמור כדין עדות שנגבתה בבית־המשפט בדלתיים פתוחות.
[תיקון: תשמ״ב־3]

סימן ד׳: סדרי אישום והמצאת מסמכים לפי סעיפים 222, 228 ו־239 לחוק

הזמנה למשפט בעבירות קלות [תיקון: תשמ״ב־3, תשנ״ו]
(א)
בעבירה שסעיף 239 לחוק חל עליה, למעט עבירת קנס, רשאי שוטר למסור לאדם הזמנה למשפט אם היה לו יסוד סביר להניח כי הוא עבר עבירה כאמור.
(ב)
הזמנה כאמור בתקנת משנה (א) תהיה לפי טפסים 4 או 7א שבתוספת והיא תהיה חתומה ביד השוטר שהוציאה.
(ג)
לענין תקנה זו –
”שוטר“ – לרבות אחד מאלה:
(1)
אדם שהוסמך כדין למסור הזמנה דרך כלל או לענין מסויים;
(2)
לענין פקודת התעבורה, או התקנות לפיה ופקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), התש״ל–1970 – מי שיש בידו תעודה המעידה עליו שמשרד התחבורה מעסיקו בתפקיד שמירה על הבטיחות במסגרת סיירת הבטיחות בדרכים ועל מדיו סימן היכר שהוא מועסק כך והוא בשעת מילוי תפקידו;
(3)
הזמנה למשפט בברירת קנס [תיקון: תשמ״ב־3]
הזמנה למשפט בעבירת קנס שיש עליה ברירת קנס לפי סעיף 222 לחוק, תהיה לפי טופס 8 שבתוספת.
הודעה לתשלום קנס [תיקון: תשמ״ב־3]
הודעת תשלום קנס לפי סעיף 228 לחוק, תהיה לפי טופס 8א שבתוספת.
המצאה בדרך הצמדה [תיקון: תשמ״ב־3]
(א)
בעבירות קנס בשל העמדת רכב במקום שהעמדתו אסורה על פי חיקוק, מותר להצמיד לרכב הודעה על מעשה העבירה עם הודעת תשלום קנס לפי טופס 8א שבתוספת, כשהיא מופנית אל בעל הרכב ללא ציון שמו, אלא בציון מספר הרכב בלבד.
(ב)
לא שולם הקנס במועד שנקבע בהודעה שהוצמדה לרכב ולא ביקש בעל הרכב להישפט תוך אותו מועד, תומצא לבעל הרכב הרשום ברשות הרישוי הודעת תשלום קנס חדשה.
בקשת משפט [תיקון: תשמ״ב־3, תשמ״ג]
(א)
הודעה על בקשה להישפט לפי סעיף 229(א) לחוק, תהיה על גבי הספח שבטופס 8א שבתוספת והיא תומצא לפי המען הרשום בטופס, תוך התקופה הקבועה בהודעה לתשלום הקנס.
(ב)
קבלה על משלוח ההודעה לפי תקנת משנה (א) בדואר רשום תהיה ראיה לתאריך המשלוח.
בקשה לביטול הודעת תשלום קנס [תיקון: תש״ן]
(א)
בקשה לביטול הודעת תשלום קנס לפי סעיף 229(א) לחוק תוגש בכתב לתובע לפי המען הרשום בטופס הודעת תשלום הקנס, תוך התקופה שנקבעה לתשלום הקנס בהודעת תשלום הקנס; בבקשה יפורטו הנימוקים ויצורפו לה, אם ישנם, המסמכים המאמתים את טענות המבקש.
(ב)
בבקשה לביטול הודעת תשלום קנס שהוגשה באיחור יפורטו הנימוקים לאיחור ויצורפו המסמכים המאמתים אותם.
(ג)
קבלה על משלוח הבקשה לתובע לפי תקנה זו בדאר רשום תהיה ראיה לתאריך המשלוח.
הזמנה למשפט בברירת משפט [תיקון: תשמ״ב־3, תשמ״ג]
נשלחה במועד הודעה על בקשה להישפט לפי תקנה 42, תומצא לנאשם הזמנה למשפט לפי טופס 8ב שבתוספת.
הזמנה תכופה [תיקון: תשמ״ב־3, תשמ״ה־4]
(א)
בעבירות המנויות בתקנת משנה (ב), מותר לקיים את המשפט סמוך לאחר המצאת ההזמנה למשפט, ובלבד שתינתן שהות מספקת לנאשם להגיע לבית המשפט; ביקש הנאשם לדחות את המשפט כדי למנות לעצמו סניגור או להביא עדי הגנה או מטעמים מוצדקים אחרים, תינתן לו שהות מספקת, לפי הענין, אולם מותר לקיים את משפטו לפי המועד האמור בתקנה 20א.
(ב)
ואלה העבירות לענין תקנת משנה (א):
(1)
עבירה לפי פקודת התעבורה או התקנות שלפיה, או לפי פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), התש״ל–1970, שלא גרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם חבלה של ממש;
(2)
(3)
(פקעה).
(ג)
הזמנה למשפט לגבי עבירות המנויות בתקנת משנה (ב)(1) תהיה לפי טופס 8ג שבתוספת, והיא תימסר בידי שוטר, לרבות עובד ציבורי אחר ששר הפנים או שר התחבורה הסמיך לכך לפי סעיף 222 לחוק, דרך כלל או לענין מסויים.
(ד)
הזמנה למשפט לגבי עבירות המנויות בתקנת משנה (ב)(2) תהיה לפי טופס 8ד שבתוספת.
(ה)
הזמנה למשפט לגבי עבירות המנויות בתקנת משנה (ב)(3) תהיה לפי טופס 8ד שבתוספת, והיא תימסר ביד שוטר, לרבות ביד עובד ציבור אחר ששר המשפטים הסמיכו לכך בכתב.
חזקת מסירה [תיקון: תשמ״ב־3, תשנ״ו, תשנ״ט]
בעבירות תעבורה שעליהן חל סעיף 239א לחוק ובעבירות קנס רואים את ההודעה על ביצוע העבירה, ההודעה לתשלום קנס או ההזמנה למשפט לענין עבירת קנס כאילו הומצאה כדין גם בלא חתימה על אישור המסירה, אם חלפו חמישה עשר ימים מיום שנשלחה בדואר רשום, זולת אם הוכיח הנמען שלא קיבל את ההודעה או את ההזמנה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלן.
העתק הזמנה לבית המשפט [תיקון: תשמ״ב־3]
הומצאה הזמנה למשפט לפי סימן זה, יוגש העתק ממנה לבית המשפט שהנאשם הוזמן להתייצב לפניו.
דין הזמנה [תיקון: תשמ״ב־3]
הזמנה למשפט לפי סימן זה דינה כהזמנה למשפט וככתב אישום שהומצא לנאשם כדין, ודין העתק ממנה, משהוגש לבית המשפט, כדין כתב אישום שהוגש לבית המשפט כדין.
[תיקון: תשנ״ה]

סימן ד׳1: בקשת רשות לערער

הגשת הבקשה [תיקון: תשנ״ה]
(א)
בקשת רשות לערער (בסימן זה – הבקשה) תוגש בכתב, ויפורטו בה באופן תמציתי הנימוקים שעליהם סומך המבקש את בקשתו ובמידת הצורך האסמכתאות הנוגעות לענין.
(ב)
הבקשה תוגש במסירת שלושה עותקים לבית המשפט שלערעור בצירוף מספר העתקים מספיק לשם המצאה לכל משיב, אם יוחלט כך לפי תקנה 44ה.
(ג)
אסיר או עציר שאינו מיוצג, רשאי לערוך בקשתו בכתב יד ולהגישה בעותק אחד.
הדיון בבקשה [תיקון: תשנ״ה]
(א)
החליט בית המשפט, לאחר שעיין בבקשה, שאין היא מצריכה תשובה, ידחנה מיד בהחלטה בכתב.
(ב)
החליט בית המשפט שהבקשה מצריכה תשובה, רשאי הוא להורות על טענות לפניו בעל־פה או על תשובה בכתב; החליט כאמור, יומצאו הבקשה וההחלטה למשיבים על ידי בית המשפט.
(ג)
הורה בית המשפט על תשובה בכתב, יגישה המשיב תוך חמישה עשר ימים מיום ההמצאה או במועד אחר שקבע בית המשפט; בית המשפט רשאי לקבוע הוראות בענין היקף התשובה; התשובה תיכתב באומן תמציתי ויצויינו בה, במידת הצורך, האסמכתאות שהמשיב מסתמך עליהן.
(ד)
הגיש אסיר או עציר בקשה בכתב יד או הגיש בקשה במספר עותקים חסר, תודפס או תצולם בבית המשפט, לפי הענין, לשם המצאתה למשיב.
(ה)
נתקבלה תשובת המשיב בכתב, רשאי בית המשפט להורות על השלמת טענות בעל פה או בכתב.
החלטת בית המשפט [תיקון: תשנ״ה]
(א)
בתום ההליכים לפי תקנה 44ה יחליט בית המשפט אחת מאלה:
(1)
לדחות את הבקשה;
(2)
ליתן רשות לערער בין דרך כלל ובין לגבי נושא מסויים.
העברת דיון [תיקון: תשנ״ה]
שופט יחיד רשאי להעביר את הבקשה לדיון בפני מותב רחב יותר.
הודעת ההחלטה [תיקון: תשנ״ה]
החלטת בית המשפט בבקשה, תומצא לצדדים בכתב ואין צורך לקיים שימוע אלא אם כן הורה כך בית המשפט.
הגדרת נושא הערעור [תיקון: תשנ״ה]
בית משפט הנותן רשות לערער רשאי לפרש את הבעיה שעליה ניתנה הרשות לערער, ומשעשה כן לא יטען המערער בבעיה שלא פורשה כך, אלא אם כן החליט בית המשפט שדן בערעור אחרת.
[תיקון: תשמ״ב־3, תשנ״ו]

סימן ה׳: סדרי דין מיוחדים בעבירות לפי סעיף 240 לחוק (בוטל)

[תיקון: תשמ״ב־3, תשנ״ו]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״ו]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״ו]
(בוטל).

סימן ו׳: המצאת מסמכים

מסירה על ידי מי
מסמך שהמצאתו במסירה – יימסר על ידי פקיד בית המשפט, שליח בית דין, שוטר או אדם שהסמיך מנהל בתי המשפט או עובדיו של אדם כאמור.
מסירה לחבר מסדר דתי
מסמך שיש להמציאו לחבר מסדר דתי, מותר למסרו באמצעות ראש המסדר הדתי שלו בישראל.
המצאה לחייל [תיקון: תשס״ז]
מסמך שיש להמציאו לחייל המשרת שירות פעיל בצבא־הגנה לישראל, מותר להמציאו באמצעות קצין המבצעים של מוקד מפקדת המשטרה הצבאית הראשית.
המצאה לכלוא והתייצבותו
מסמך שיש להמציאו לאדם הכלוא בבית הסוהר או העצור במקום מעצר או המוחזק במוסד סגור, מותר להמציאו באמצעות הרשות או האדם האחראים לאותו מקום; נשלחה כאמור הזמנה להעיד, על אותה הרשות או אותו אדם לדאוג להתייצבות המוזמן בהתאם להזמנה.
המצאה לפקיד מדינת חוץ
מסמך שיש להמציאו לעובד מחלקה, נציגות או סוכנות של מדינת חוץ יומצא באמצעות משרד החוץ.
המצאה לקטין או פסול דין אחר
מסמך שיש להמציאו לקטין או פסול דין אחר, תהא המצאתו כדין אם הומצא לאחד מהוריו או לאפוטרופסו, ובאין לו הורים או אפוטרופוס – למי שהקטין או הפסול דין גר עמו או נתון להשגחתו, אך רשאי בית המשפט להורות על המצאת המסמך לקטין עצמו או לפסול דין עצמו, או ליתן הוראה אחרת.
אישור מסירה
מי שנמסר לו מסמך שהמצאתו במסירה יידרש לאשר את המסירה בכתב על גבי עותק של המסמך, ואם סירב לקבלו או לאשרו, יאשר מוסר ההזמנה בחתימתו את דבר מסירתו וסירוב האישור, ובית המשפט רשאי לקבוע שהמסמך הומצא כראוי.
החזרת עותק מסמך
נמסר או נשלח מסמך לאדם לשם המצאתו לאחר במסירה – ימסרנו בהקדם, ויחזיר עותק אחד ממנו בחתימתו ובחתימת מי שיש למסור לו את המסמך; נבצר ממנו למסור את המסמך תוך זמן סביר, יחזיר את המסמך לבית המשפט בציון הסיבה לכך והצעדים שננקטו לביצוע המסירה.
הזמנת עד [תיקון: תשמ״ב־3]
הזמנה בכתב להעיד או צו להמציא מסמכים לפי טופס 9 שבתוספת, יומצאו זמן מספיק לפני המועד הנקוב בהן להתייצבותו של המוזמן או להמצאת המסמכים, כדי ליתן לו שהות מספקת להתכונן ולהגיע למקום הנדרש או להמציא את המסמכים; היה בית המשפט סבור שאין שהות מספקת לעשות כן, רשאי הוא – בלי לפגוע בסמכותו לפי סעיפים 106(א) ו־108 לחוק – שלא להוציא את ההזמנה, אולם רשאי הוא להורות על הופעה דחופה של העד או על המצאה דחופה של המסמכים, אם ראה שבנסיבות הענין מן הראוי להורות כן.

סימן ז׳: הוראות שונות

עריכת מסמכים לפי טפסים
מסמכים שיש לערכם לפי החוק או לפי תקנות אלה, ונקבעו להם טפסים בתוספת, ייערכו בהתאם לטפסים אלה או בדומה להם ככל האפשר.
הגשת מוצג וידיאו כראיה [תיקון: תשע״ג]
(א)
בעל דין המבקש להציג כראיה לפני בית המשפט מוצג וידאו, יודיע לבית המשפט על כוונתו לעשות כן לא יאוחר משלושה ימים לפני מועד הדיון.
(ב)
מוצג וידאו יוגש בפורמט שיקבע מנהל בתי המשפט בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של מערכת בתי המשפט.
(ג)
בעל דין שאין באפשרותו להגיש את מוצג הווידאו כאמור בתקנת משנה (ב), רשאי להגישו בפורמט אחר ובלבד שימציא לבית המשפט אמצעי להצגת מוצג הווידאו ולעיון בו בעת הדיון בבית המשפט ובכל מועד אחר במהלך תקופת המשפט.
תעריף שכר טרחה [תיקון: תשמ״ד־3]
סניגור שמינהו בית משפט לנאשם, רשאי בית המשפט לקבוע את שכר טרחתו, בהתאם לתעריף הקבוע בתקנה 4 ביום מתן הצו.
ביטול
תקנות סדר הדין הפלילי, תשכ״ו–1966 – בטלות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ששים יום לאחר פרסומן.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות סדר הדין הפלילי, תשל״ד–1974“.
[תיקון: תשמ״ב־3]

תוספת

[תיקון: תשמ״ח־2, תשפ״ב]
טופס 1: בקשה למינוי סניגור למחוסר־אמצעים (תקנה 2)
[תיקון: תשנ״א־2]
טופס 1א: צו הגנה (תקנה 14)
[תיקון: תשמ״ח־2, תשמ״ט־2, תשפ״ב]
טופס 2: צו מעצר (תקנה 15)
[תיקון: תשמ״ב־3, תשמ״ח־2, תשס״א, תשפ״ב]
טופס 3: הזמנה לנאשם (תקנה 20)
[תיקון: תשס״א]
טופס 3א: (פקע)
[תיקון: תשמ״ב־3, תשמ״ח־2, תשנ״ו, תשס״א]
טופס 4: הזמנה לנאשם (בעבירות שסעיף 240 לחוק חל עליהן או שסעיפים 239 ו־240 חלים עליהם) (תקנות 20 ו־38(ב))
[תיקון: תשמ״ב־3, תשמ״ח־2, תשפ״ב]
טופס 5: הזמנה לנאשם (תקנה 20)
[תיקון: תשס״א]
טופס 5א: (פקע)
[תיקון: תשמ״ח־2]
טופס 6: פקודת מאסר (תקנה 31)
[תיקון: תשע״ה, תשפ״ב־3]
טופס 6א: פרטי הניזוק (תקנה 31ב)
[תיקון: תשמ״ב־3, תשמ״ח־2, תשנ״ו, תשס״א]
טופס 7: (פקע)
[תיקון: תשל״ו־3, תשל״ו־4, תשל״ח־2, תשמ״ב־3, תשמ״ח־2, תשנ״ו, תשס״א, תשפ״ב]
טופס 7א: הזמנה למשפט וכתב־אישום (בעבירות שסעיף 239 לחוק חל עליהן ושסעיף 240 לחוק לא חל עליהן) (תקנה 38)
[תיקון: תשמ״ב־3, תשמ״ח־2, תשס״א]
טופס 8: הזמנה למשפט וכתב אישום (ברירת קנס) (תקנה 39)
[תיקון: תש״ם, תשמ״ב־3, תשמ״ג, תשמ״ח־2, תש״ן־3, תשנ״ו־2, תשס״ב, תשע״ו, תשפ״ב]
טופס 8א: הודעת תשלום קנס (תקנות 40, 41, 42 ו־42א)
[תיקון: תשמ״ב־3, תשמ״ח־2, תשנ״ו, תשנ״ט, תשס״א]
טופס 8ב: הזמנה למשפט וכתב אישום (ברירת משפט) (תקנה 44(ג))
[תיקון: תשמ״ב־3, תשמ״ח־2, תשס״א]
טופס 8ג: הזמנה למשפט וכתב אישום (הזמנה תכופה) (עבירות לפי תקנה 44(ב)(1)) (תקנה 44(ג))
[תיקון: תשמ״ב־3, תשמ״ה־4, תשמ״ח־2, תשנ״ו, תשפ״ב]
טופס 8ד: הזמנה למשפט וכתב אישום (הזמנה תכופה) (בעבירות שסעיף 239 לחוק חל עליהן ושסעיף 240 לחוק לא חל עליהן) (תקנה 44(ד) ו־(ה))
[תיקון: תשמ״ח־2, תשפ״ב]
טופס 9: הזמנת עד/צו להמצאת מסמכים (תקנה 56)
[תיקון: תשמ״ח־2, תשפ״ב]
טופס 10: צו־הבאה לנאשם/לעד (תקנה 57)
[תיקון: תשמ״ח־2, תשפ״ב]
טופס 11: כתב ערובה (תקנה 57)


כ״ז בניסן תשל״ד (19 באפריל 1974)
  • חיים י׳ צדוק
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.