חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק הגבלות על משך השעיה של עובד גוף ציבורי עקב הליכים פליליים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק הגבלות על משך השעיה של עובד גוף ציבורי עקב הליכים פליליים מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הגבלות על משך השעיה של עובד גוף ציבורי עקב הליכים פליליים, התשע״ח–2018


קישור למאגר החקיקה הלאומי ס״ח תשע״ח, 905; תשע״ט, 320; תשפ״א, 296. דחיית תחילה: ק״ת תשפ״ב, 1720.


הגדרות
בחוק זה –
”הסכם קיבוצי“ – הסכם קיבוצי כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז–1957, לרבות הסדר קיבוצי;
”עובד גוף ציבורי“ – עובד של חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות, התשל״ה–1975, או עובד תאגיד שהוקם בחוק או לפיו.
משך השעיה של עובד
(א)
הושעה עובד גוף ציבורי לפי דין או הסכם קיבוצי החל עליו, בשל חקירה פלילית שנפתחה נגדו, לא תעלה תקופת ההשעיה על 45 ימים; ואולם בית דין אזורי לעבודה רשאי, לפי בקשת המעסיק, לאשר את הארכת תקופת ההשעיה לתקופות נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על שישה חודשים, אם מצא בית הדין כי ההארכה המבוקשת סבירה בנסיבות העניין, ובין השאר אם השעיה כאמור היא בשל עבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין זה נכון שהעובד המושעה ישמש בתפקידו בתקופת ההשעיה.
(ב)
הוגשה לבית דין אזורי לעבודה בקשה להארכת ההשעיה כאמור בסעיף קטן (א) יחולו הוראות אלה:
(1)
היה עובד הגוף הציבורי חשוד בביצוע עבירת מין – תעמוד ההשעיה בתוקף עד להחלטת בית הדין; בסעיף זה, ”עבירת מין“ – עבירה לפי סעיף 345, 346, 347, 347א, 347ב, 348, 349 ו־351 לחוק העונשין, התשל״ז–1977, ועבירה לפי סעיף 5 לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ״ח–1998;
(2)
היה עובד הגוף הציבורי חשוד בביצוע עבירה שאינה עבירת מין – תעמוד ההשעיה בתוקף 45 ימים נוספים, אלא אם כן החליט בית הדין אחרת.
(ג)
על אף האמור בכל דין או הסכם קיבוצי, בית דין אזורי לעבודה שדן בבקשה להארכת השעיה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי לקבוע הוראות לעניין שכרו של עובד גוף ציבורי בזמן השעייתו.
(ד)
(1)
הודיע עובד גוף ציבורי, בכתב, באמצעות ארגון העובדים היציג במקום עבודתו, אם ישנו, כי הוא מעדיף שהמעסיק יימנע מלבקש את הארכת ההשעיה מבית דין אזורי לעבודה כאמור בסעיף קטן (א), תוארך ההשעיה בלא פנייה לבית הדין כאמור.
(2)
העובד רשאי בכל עת להודיע כי הוא מעוניין להביא לאישור בית דין אזורי לעבודה את החלטת המעסיק בדבר המשך השעייתו כאמור; מסר העובד הודעה לפי פסקה זו למעסיק, יפנה המעסיק לקבלת אישור בית הדין להארכת ההשעיה בהקדם האפשרי.
(ה)
החלטת בית דין אזורי לעבודה לפי סעיף זה ניתנת לערעור בזכות.
סייג לתחולה
הוראות חוק זה לא יחולו על עובד גוף ציבורי שחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ״ג–1963, חל עליו.
שמירת זכויות
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מזכות הנתונה לעובד גוף ציבורי לפי כל דין או הסכם קיבוצי החל עליו.
שמירת דינים [תיקון: תשע״ט, תשפ״א, ק״ת תשפ״ב]
חוק זה אינו מקנה סמכות לקבלת מידע לפי חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע״ט–2019, אלא אם כן הוקנתה סמכות כאמור לפי דין אחר.
תחילה
תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.


התקבל בכנסת ביום ה׳ באב התשע״ח (17 ביולי 2018).
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
  • ראובן ריבלין
    נשיא המדינה
  • יולי יואל אדלשטיין
    יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.