לדלג לתוכן

חוק שירות מידע פיננסי

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
חוק שירות מידע פיננסי מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק שירות מידע פיננסי, התשפ״ב–2021


קישור למאגר החקיקה הלאומי ס״ח תשפ״ב, 288, 1151; תשפ״ג, 342.

דחיית תחילה: ק״ת תשפ״ג, 1911.


תוכן עניינים

פרק א׳: הגדרות

הגדרות [תיקון: תשפ״ג]
בחוק זה –
”אבטחת מידע“ – כהגדרתה בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות;
”איסוף“, של מידע פיננסי – גישה למידע פיננסי הנמצא אצל אחר, שהוא מקור מידע, באמצעות מערכת הממשק למידע פיננסי, וכן קבלת המידע האמור והחזקתו, בין אם קבלת המידע והחזקתו כאמור נעשות באמצעות אותה מערכת ובין אם לאו;
”אישור למתן שירות מידע פיננסי“, ”אישור“ – אישור מאת מאסדר לעסוק במתן שירות מידע פיננסי שניתן לפי סימן ד׳ לפרק ב׳;
”אמצעי שליטה“, ”בורסה“, ”הון עצמי“, ”החזקה“, של אמצעי שליטה, ”נושא משרה בכירה“, ו”שליטה“ – כהגדרתם בחוק ניירות ערך;
”בנק“ – בנק ובנק חוץ כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי);
”בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי“ – מי שבידו רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים;
”בעל רישיון למתן אשראי“ – מי שבידו רישיון למתן אשראי כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים;
”בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי“ – מי שבידו רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים;
”בעל רישיון מנהל תיקים“ – מי שבידו רישיון מנהל תיקים לפי חוק ייעוץ השקעות;
”בעל רישיון נותן שירותי תשלום יציבותי“ – מי שבידו רישיון נותן שירותי תשלום יציבותי כהגדרתו בסעיף 36ט לחוק הבנקאות (רישוי) וכן תאגיד שבשליטתו; לעניין זה, ”שליטה“ – כהגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי) וכל מונח בהגדרה האמורה יפורש לפי החוק האמור;
”גוף מוסדי“ – כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח;
”גוף פיננסי“ – גוף כמפורט להלן:
(1)
בנק;
(2)
תאגיד עזר;
(3)
בעל רישיון נותן שירותי תשלום יציבותי;
(4)
גוף מוסדי;
(5)
בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי;
(6)
בעל רישיון למתן אשראי;
(7)
בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי;
(8)
בעל רישיון מנהל תיקים;
(9)
חבר בורסה;
(9א)
חברת תשלומים;
(10)
גוף אחר שנקבע לפי סעיף 68(א);
”הוראות מאסדר“ – כמפורט להלן, לפי העניין:
(1)
לעניין המפקח על הבנקים – הוראות הניתנות לפי סעיף 5(ג1) לפקודת הבנקאות;
(2)
לעניין המפקח על נותני שירותים פיננסיים – הוראות הניתנות לפי סעיף 4(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים;
(3)
לעניין הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון –
(א)
לגבי מבטח – הוראות הניתנות לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על הביטוח;
(ב)
לגבי חברה מנהלת – הוראות הניתנות לפי סעיף 39(ב)(1) לחוק הפיקוח על קופות הגמל;
(4)
לעניין רשות ניירות ערך –
(א)
לגבי בעל רישיון מנהל תיקים – הוראות הניתנות לפי סעיף 28(ב) לחוק ייעוץ השקעות;
(ב)
לגבי בעל רישיון לפי חוק זה – הוראות הניתנות לפי סעיף 63(ב);
(ג)
לגבי חברת תשלומים – הוראות הניתנות לפי סעיף 43(ב) לחוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום;
(5)
לעניין הממונה על שיתוף בנתוני אשראי – הוראות הניתנות לפי סעיף 68 לחוק נתוני אשראי;
(6)
לעניין מאסדר כאמור בפסקה (2)(ה) להגדרה ”מאסדר נותן השירות“, כאמור בפסקה (4) להגדרה ”מאסדר מקור המידע“ או כאמור בפסקה (5) להגדרה ”מאסדר הגוף הפיננסי“ – הוראות כמפורט בתוספת הראשונה;
”היקף פעילות קטן“, לעניין מקור מידע – כמפורט להלן, לפי העניין:
(1)
לעניין בנק – שווי נכסים שאינו עולה על 5% משווי הנכסים של כלל הבנקים בישראל או על שיעור אחר משווי הנכסים כאמור שקבע הנגיד לפי סעיף 69(א)(1), לעניין זה, ”שווי נכסים“, של בנק – שווי נכסיו של הבנק כפי שמופיע במאזן הבנק בדוח הכספי השנתי האחרון שנערך על בסיס מאוחד על פי כללי חשבונאות מקובלים החלים עליו, ולעניין בנק חוץ – שווי נכסים של הבנק בישראל כפי שמופיע במאזן לפעילותו בישראל ליום 31 בדצמבר של השנה שקדמה למועד הדיווח, כפי שדיווח הבנק למאסדר בהתאם להוראות המאסדר;
(2)
לעניין מקור מידע המפוקח על ידי בנק ישראל ושאינו בנק – היקף פעילות הנמוך מהיקף הפעילות שקבע הנגיד לפי סעיף 69(א)(2);
(3)
לעניין מקור מידע שהוא בעל רישיון למתן אשראי או בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי – צבר אשראי שאינו עולה על מאתיים וחמישים מיליון שקלים חדשים או על סכום אחר שקבע השר לפי סעיף 69(ב)(1); ולעניין מקור מידע שהוא בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי – צבר פיקדונות או צבר אשראי שאינו עולה על הסכום האמור או על סכום אחר שקבע השר לפי סעיף 69(ב)(2); לעניין זה, ”צבר אשראי“ – כהגדרתו בסעיפים 11א, 25א ו־25יז לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, לפי העניין, ו”צבר פיקדונות“ – כהגדרתו בסעיף 25א לחוק האמור;
(3א)
לעניין מקור מידע שהוא חברת תשלומים – סכום הכספים שקיבלה לשם מתן שירותי תשלום ללקוחותיה, בשנה הקלנדרית שקדמה למועד הגשת בקשה כאמור בסעיף 41(ג)(1), לא עלה על 25 מיליארד שקלים חדשים או סכום אחר שקבע השר לפי סעיף 69(ב)(3), וגם סכום הכספים שהעבירה לשם מתן שירותי תשלום ללקוחותיה בשנה הקלנדרית הקודמת לא עלה על 25 מיליארד שקלים חדשים או על סכום אחר שקבע השר לפי סעיף 69(ב)(3);
(4)
לעניין מקור מידע שאינו מנוי בפסקאות (1) עד (3א) – היקף פעילות הנמוך מהיקף הפעילות שקבע השר לפי סעיף 69(ג);
”היתר שליטה“ – היתר לשליטה בבעל רישיון שניתן לפי סעיף 9;
”הרשאת גישה“ – כמשמעותה בסעיף 40(א);
”השוואת עלויות“ – השוואת מחירים, עלויות ובכלל זה ריביות ועמלות או תשואות לגבי מוצר פיננסי או שירות פיננסי;
”ועדת הכלכלה“ – ועדת הכלכלה של הכנסת;
”חבר בורסה“ – כהגדרתו בחוק ניירות ערך, למעט תאגיד בנקאי;
”חברה מנהלת“ – כהגדרתה בחוק הפיקוח על קופות הגמל;
”חברת תשלומים“ – כהגדרתה בחוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום;
”חוק הבנקאות (רישוי)“ – חוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א–1981;
”חוק הבנקאות (שירות ללקוח)“ – חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ״א–1981;
”חוק הגנת הפרטיות“ – חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א–1981;
”חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום“ – חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, התשפ״ג–2023;
”חוק החברות“ – חוק החברות, התשנ״ט–1999;
”חוק העונשין“ – חוק העונשין, התשל״ז–1977;
”חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים“ – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע״ו–2016;
”חוק ניירות ערך“ – חוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968;
”חוק נתוני אשראי“ – חוק נתוני אשראי, התשע״ו–2016;
”חוק שירותי תשלום“ – חוק שירותי תשלום, התשע״ט–2019;
”חשבון משותף“ – חשבון המתנהל אצל מקור מידע שלגביו רשומים אצל מקור המידע יותר מבעל חשבון אחד;
”יועץ השקעות“ – כהגדרתו בחוק ייעוץ השקעות;
”יועץ פנסיוני“ – כהגדרתו בחוק ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים;
”לקוח“, של נותן שירות או של מקור מידע – אדם המקבל שירות מידע פיננסי מנותן השירות או המקבל שירות ממקור המידע, לפי העניין;
”לשכת אשראי“ ו”לשכת מידע על עוסקים“ – כהגדרתן בחוק נתוני אשראי;
”מאסדר“, של גוף העוסק בתחום הפיננסי – מי שמוענקת לו לפי דין סמכות לפקח על פעילותו הפיננסית של אותו גוף;
”מאסדר הגוף הפיננסי“ – מאסדר של גוף פיננסי כמפורט להלן, לפי העניין:
(1)
לעניין בנק, בעל רישיון נותן שירותי תשלום יציבותי ותאגיד עזר – המפקח על הבנקים;
(2)
לעניין גוף מוסדי – הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון;
(3)
לעניין בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי, בעל רישיון למתן אשראי ובעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי – המפקח על נותני שירותים פיננסיים;
(4)
לעניין בעל רישיון מנהל תיקים וחברת תשלומים – הרשות;
(5)
לעניין גוף אחר שנקבע לפי פסקה (10) להגדרה ”גוף פיננסי“ – מאסדר הגוף האמור;
”מאסדר מקור המידע“ – מאסדר של מקור מידע, כמפורט להלן, לפי העניין:
(1)
לעניין בנק, בעל רישיון נותן שירותי תשלום יציבותי ותאגיד עזר – המפקח על הבנקים;
(2)
לעניין גוף מוסדי – הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון;
(3)
לעניין בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי, בעל רישיון למתן אשראי ובעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי – המפקח על נותני שירותים פיננסיים;
(3א)
עניין חברת תשלומים – הרשות;
(4)
לעניין גוף אחר שנקבע לפי פסקה (8) להגדרה ”מקור מידע“ – מאסדר הגוף האמור;
”מאסדר נותן השירות“ – מאסדר של נותן שירות, כמפורט להלן, לפי העניין:
(1)
לעניין בעל רישיון למתן שירות מידע פיננסי – הרשות;
(2)
לעניין בעל אישור למתן שירות מידע פיננסי – כמפורט להלן, לפי העניין:
(א)
לעניין בנק, בעל רישיון נותן שירותי תשלום יציבותי ותאגיד עזר – המפקח על הבנקים;
(ב)
לעניין גוף מוסדי – הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון;
(ג)
לעניין בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי, בעל רישיון למתן אשראי ובעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי – המפקח על נותני שירותים פיננסיים, ואולם לעניין בעל רישיון למתן אשראי או בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי שהם חברת תשלומים – הרשות;
(ד)
לעניין לשכת אשראי ולשכת מידע על עוסקים – הממונה על שיתוף בנתוני אשראי;
(ד1)
לעניין חברת תשלומים – הרשות;
(ה)
לעניין גוף אחר שנקבע לפי סעיף 2(ג) – מאסדר הגוף האמור;
”מבטח“ – כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח;
”מוצר פיננסי“, ”שירות פיננסי“ – מוצר או שירות, לפי העניין, שנותן גוף העוסק בתחום הפיננסי במסגרת עיסוקו כאמור;
”מידע פיננסי“ – מידע המצוי בידי מקור מידע, על אודות פעילותו הפיננסית של הלקוח אצל אותו מקור מידע, למעט מידע שנוצר על ידי מקור המידע על בסיס ניתוח הפעילות כאמור;
”מידע לא מזוהה“ – מידע שאינו מידע מזוהה;
”מידע מזוהה“ – מידע הכולל פרט מזהה של לקוח, או מידע שפרט מזהה של לקוח הופרד ממנו אך ניתן לזהות את הלקוח שאליו מתייחס המידע במאמץ סביר, לרבות בדרך של הצלבת המידע מול מידע אחר הזמין לגוף המחזיק במידע כאמור או מול מידע הזמין לציבור הרחב; לעניין זה, ”פרט מזהה“ – שם פרטי, שם משפחה, מספר זהות וכל מידע אחר שיש בו כדי להביא, במישרין או בעקיפין, לזיהוי של לקוח מסוים;
”משווק השקעות“ – כהגדרתו בחוק ייעוץ השקעות;
”מייצג“ – כל אחד מאלה:
(1)
רואה חשבון כהגדרתו בחוק רואי חשבון, התשט״ו–1955;
(2)
(3)
גורם אחר שנקבע לפי סעיף 68(ב);
”הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון“ – הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון שמונה לפי סעיף 2 לחוק הפיקוח על הביטוח;
”הממונה על שיתוף בנתוני אשראי“ – הממונה על שיתוף בנתוני אשראי שמונה לפי סעיף 66 לחוק נתוני אשראי;
”מערכת הממשק למידע פיננסי“ – מערכת מקוונת ומאובטחת שבאמצעותה מקור מידע מחויב לתת גישה למידע פיננסי הנמצא ברשותו לפי סעיף 39, שמאפייניה מפורטים בתוספת השנייה;
”המפקח על הבנקים“ – המפקח על הבנקים שמונה לפי סעיף 5 לפקודת הבנקאות;
”המפקח על נותני שירותים פיננסיים“ – כמשמעותו בסעיף 2 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים;
”מקוון“ – באמצעות רשת האינטרנט או באמצעים טכנולוגיים אחרים שקבע השר לפי סעיף 70(ג);
”מקור מידע“ – כל אחד מאלה:
(1)
בנק;
(2)
בעל רישיון נותן שירותי תשלום יציבותי;
(3)
תאגיד עזר;
(3א)
חברת תשלומים;
(4)
גוף מוסדי;
(5)
בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי;
(6)
בעל רישיון למתן אשראי;
(7)
בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי;
(8)
גוף אחר שנקבע לפי סעיף 68(ג);
”משווק השקעות“ – כהגדרתו בחוק ייעוץ השקעות;
”הנגיד“ – נגיד בנק ישראל;
”נותן שירות מידע פיננסי“, ”נותן שירות“ – בעל רישיון למתן שירות מידע פיננסי או בעל אישור למתן שירות מידע פיננסי;
”סוכן ביטוח“ – כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח;
”סוכן פנסיוני“ – כהגדרתו בחוק ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים;
”סולק“ – (נמחקה);
”סלי מידע“, לעניין כל מקור מידע – סוגי המידע הפיננסי המפורטים לגבי אותו מקור מידע בתוספת השלישית;
”פקודת הבנקאות“ – פקודת הבנקאות, 1941;
”רישיון למתן שירות מידע פיננסי“, ”רישיון“ – רישיון מאת הרשות לעסוק במתן שירות מידע פיננסי שניתן לפי סימן ב׳ לפרק ב׳;
”הרשות“ – רשות ניירות ערך;
”שירות מידע פיננסי“ – כל אחד מאלה:
(1)
איסוף מידע פיננסי והעברתו לאחר;
(2)
איסוף מידע פיננסי, ושימוש בו באופן מקוון, בידי מי שאסף את המידע;
(3)
שימוש, באופן מקוון, במידע פיננסי שנאסף בידי אחר והועבר לעושה השימוש, כאמור בפסקה (1);
”תאגיד בנקאי“ – כהגדרתו בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), למעט חברת שירותים משותפת כמשמעותה בחוק האמור;
”תאגיד עזר“ – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי);
”תיווך“ – העברת מידע מנותן שירות לגוף פיננסי בהתאם להוראות סעיף 29(א)(1) לשם קבלת הצעה מטעמו של אותו גוף להתקשרות עם הלקוח, והעברת הצעה כאמור ללקוח, בין אם נותן השירות מסייע ללקוח בהתקשרות עם גוף כאמור ובין אם לאו;
”תקנון הבורסה“ – כמשמעותו בסעיף 46 לחוק ניירות ערך;
”השר“ – שר האוצר.

פרק ב׳: רישוי

סימן א׳: חובת רישיון או אישור

חובת רישיון או אישור
(א)
לא יעסוק אדם שאינו מהמנויים בסעיף קטן (ב) במתן שירות מידע פיננסי, אלא אם כן בידו רישיון לכך שניתן מאת הרשות לפי הוראות סימן ב׳, ובהתאם לתנאי הרישיון ולהוראות לפי חוק זה.
(ב)
מקור מידע המנוי בפסקאות (1) עד (7) להגדרה ”מקור מידע“, לשכת אשראי ולשכת מידע על עוסקים לא יעסקו במתן שירות מידע פיננסי, אלא אם כן בידם אישור לכך שניתן מאת מאסדר מקור המידע או הממונה על שיתוף בנתוני אשראי, לפי העניין, לפי הוראות סימן ד׳, ובהתאם לתנאי האישור ולהוראות לפי חוק זה.
(ג)
על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב), השר, באישור ועדת הכלכלה, רשאי לקבוע סוגים נוספים של גופים העוסקים בתחום הפיננסי ושפעילותם הפיננסית מפוקחת לפי דין, שלא תחול עליהם חובת הרישיון לפי סעיף קטן (א) ותחול עליהם חובת האישור לפי סעיף קטן (ב); תקנות לפי סעיף קטן זה יותקנו לפי הצעת המאסדר של הגוף שנקבע כאמור או בהתייעצות עימו, בהסכמת שר המשפטים ובהתייעצות עם הרשות, ולגבי גוף המפוקח על ידי בנק ישראל – לפי הצעת הנגיד או בהסכמתו, בהסכמת שר המשפטים ובהתייעצות עם הרשות.
פטור מרישיון ומאישור
(א)
על אף האמור בסעיף 2, גוף פיננסי, מייצג או גוף אחר שנקבע לפי סעיף 29(ו)(2)(ב), שקיבל מידע פיננסי מנותן שירות לפי הוראות סעיף 29, פטור מרישיון או מאישור לגבי שימוש במידע למטרה שלשמה הועבר לו המידע בהתאם להוראות סעיף 29.
(ב)
השר, בהסכמת שר המשפטים והנגיד, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכלכלה, רשאי לקבוע גופים נוספים שיהיו פטורים מחובת רישיון או אישור לפי סעיף 2, דרך כלל או לגבי שירות מסוים שהם נותנים, כפי שיקבע; בתקנות לפי סעיף קטן זה, רשאי השר לקבוע תנאים שיחולו על מתן השירות בידי גוף הפטור כאמור.

סימן ב׳: רישיון מאת הרשות

תנאים למתן רישיון [תיקון: תשפ״ג]
(א)
הרשות רשאית לתת רישיון למתן שירות מידע פיננסי למבקש שמתקיימים לגביו כל אלה:
(1)
הוא חברה כהגדרתה בחוק החברות או שהוא רשום כחברת חוץ לפי סעיף 346 לחוק החברות;
(2)
השליטה על עסקיו וניהולם מופעלים בישראל, ואם אינם מופעלים בישראל – ביכולתו לקיים את כל ההוראות לפי חוק זה, וניתן לאכוף אותן לגביו;
(3)
יש לו אמצעים טכנולוגיים מתאימים לשם מתן שירות המידע הפיננסי שהוא מבקש לתת ומיומנות בהפעלתם, באופן שיבטיח את אמינות המערכות שבאמצעותן יינתן השירות ואת קיום ההוראות לפי חוק זה, ובכלל זה ההוראות הנוגעות להגנת הפרטיות, אבטחת מידע, הגנת סייבר וניהול סיכונים;
(4)
התכנית העסקית וההצהרה על האמצעים הכספיים שלו, שצירף לבקשתו לפי סעיף 5, מעידים על יכולתו לתת את שירות המידע הפיננסי שהוא מבקש לתת ולעמוד בהוראות לפי חוק זה;
(5)
הוא עומד בדרישות לעניין ביטוח, הון עצמי מזערי או בטוחה אחרת, כנדרש מבעל רישיון לפי סעיף 36(א);
(6)
לא תלוי ועומד לגבי המבקש צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע״ח–2018, בית המשפט לא מינה לו כונס נכסים או ציווה על פירוקו והמבקש לא החליט על פירוקו מרצון;
(7)
אם קיים בעל שליטה – מתקיימים בו התנאים לקבלת היתר שליטה לפי סעיף 9.
(ב)
מצאה הרשות כי מבקש הרישיון אינו ראוי לעסוק במתן שירות מידע פיננסי, בשל טעמים שבטובת הציבור או בשל טעמים הנוגעים למהימנותו, למהימנותו של בעל שליטה בו או למהימנותו של נושא משרה בכירה בו או בבעל שליטה בו, רשאית היא, בהחלטה מנומקת בכתב, שלא לתת רישיון למבקש אף אם מתקיימים לגביו התנאים שבסעיף קטן (א), ובלבד שנתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו לפניה או לפני מי שהיא הסמיכה לכך מבין עובדיה, בדרך שהורתה.
בקשה לרישיון
(א)
בקשה לרישיון תוגש לרשות; בבקשה יפרט מבקש הרישיון את סוג שירות המידע הפיננסי שהוא מבקש לתת.
(ב)
לבקשה לרישיון יצורפו מסמכים המעידים על קיום התנאים לקבלת הרישיון כאמור בסעיף 4, ובכלל זה הצהרה בדבר האמצעים הכספיים של מבקש הרישיון והתכנית העסקית שלו; הרשות תקבע בכללים את הפרטים שיכלול המבקש בהצהרה ובתכנית העסקית כאמור וכן רשאית היא לקבוע בכללים פרטים, מסמכים ודוחות נוספים שייכללו בבקשה או שיצורפו לבקשה.
(ג)
יושב ראש הרשות או עובד הרשות שהוא הסמיכו לכך רשאי לדרוש ממבקש הרישיון פרטים, מסמכים או דוחות נוספים על האמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב), אם נראה לו כי הדבר דרוש לבחינת התקיימותו של תנאי מהתנאים למתן הרישיון ולקבלת החלטה בבקשה.
תנאים ברישיון
(א)
ברישיון יפורט, בין השאר, סוג שירות המידע הפיננסי שרשאי בעל הרישיון לתת, ורשאית הרשות לקבוע ברישיון תנאים שיחולו על בעל הרישיון.
(ב)
הרשות רשאית לשנות את התנאים שקבעה ברישיון כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שהודיעה לבעל הרישיון את נימוקיה ונתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו לפניה או לפני מי שהיא הסמיכה לכך מבין עובדיה, בדרך שהורתה.
ביטול או התלייה של רישיון
(א)
הרשות רשאית, בהחלטה מנומקת בכתב, לבטל רישיון או להתלותו לתקופה שלא תעלה על שנה או – מנימוקים מיוחדים – לתקופה שלא תעלה על חמש שנים, אם מצאה כי מתקיים אחד מאלה:
(1)
הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי;
(2)
חדל להתקיים בבעל הרישיון תנאי מהתנאים למתן רישיון כאמור בסעיף 4(א) או שהוא הפר תנאי מהתנאים שנקבעו ברישיון לפי סעיף 6;
(3)
בעל הרישיון הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה;
(4)
מתקיימת נסיבה מהנסיבות המנויות ברשימה שנקבעה לפי סעיף קטן (ב) המעידה על פגם במהימנות כאמור באותו סעיף קטן; נסיבות כאמור ייבחנו לגבי בעל הרישיון, בעל שליטה בו ונושא משרה בכירה בבעל הרישיון או בבעל שליטה בו;
(5)
טעמים שבטובת הציבור מצדיקים את ביטול הרישיון או את התלייתו.
(ב)
הרשות תקבע רשימה של נסיבות שיש בהן כדי להעיד על פגם במהימנות של בעל רישיון, של בעל שליטה בו או של נושא משרה בכירה בו או בבעל שליטה בו (בסעיף קטן זה – הרשימה); הרשימה תפורסם באתר האינטרנט של הרשות ואינה טעונה פרסום ברשומות; הרשימה תיכנס לתוקף בתום 30 ימים מיום הפרסום, אולם שינוי ברשימה לא יחול על הליך תלוי ועומד לפי סעיף קטן (א)(4); הודעה על פרסום הרשימה ועל כל שינוי שלה ומועד תחילתם, תפורסם ברשומות.
(ג)
סבר יושב ראש הרשות כי פגם כאמור בסעיף קטן (א)(1) עד (5) שבשלו רשאית הרשות לנקוט אמצעים כאמור באותו סעיף קטן, ניתן לתיקון, רשאי הוא להורות לבעל הרישיון לתקנו, ורשאי הוא להורות על אופן התיקון והמועד לתיקון; חלף המועד כאמור והפגם לא תוקן להנחת דעתו של יושב ראש הרשות, רשאית הרשות לנקוט אמצעים כאמור בסעיף קטן (א).
(ד)
הרשות לא תבטל רישיון או תתלה אותו כאמור בסעיף קטן (א) אלא לאחר שנתנה לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו לפניה או לפני מי שהיא הסמיכה לכך מבין עובדיה, בדרך שהורתה, אולם יושב ראש הרשות רשאי, בהחלטה מנומקת בכתב, להתלות רישיון באופן מיידי, אם קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, ובלבד שייתן לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו לפני הרשות כאמור, בסמוך ככל האפשר לאחר התליית הרישיון ולא יאוחר מ־30 ימים לאחר התלייה כאמור.
(ה)
ביטלה הרשות רישיון או התלתה רישיון לפי סעיף זה, תפרסם על כך הודעה באתר האינטרנט של הרשות, ולעניין התליית רישיון – תפרסם באופן האמור גם את תקופת ההתליה.
פיקוח על מי שרישיונו בוטל או הותלה
(א)
מי שרישיונו בוטל או הותלה חייב למלא אחר כל ההוראות החלות על בעל רישיון לפי חוק זה, כל עוד קיימות התחייבויות שנתן ללקוחות לפני ביטול הרישיון או התלייתו.
(ב)
יושב ראש הרשות או עובד הרשות שהוא הסמיכו לכך רשאי לתת למי שרישיונו בוטל או הותלה הוראות בדבר ניהול עסקיו ככל שהדבר ייראה לו נחוץ כדי להגן על לקוחות שהתקשרו עם בעל הרישיון לפני ביטול הרישיון או התלייתו; אין בהוראה כאמור כדי לפטור את מי שרישיונו בוטל או הותלה מאחריותו למילוי התחייבויות שנתן ללקוחות לפני ביטול הרישיון או התלייתו.

סימן ג׳: היתר לשליטה בבעל רישיון

היתר שליטה
(א)
לא ישלוט אדם בבעל רישיון אלא על פי היתר שליטה מאת הרשות.
(ב)
הרשות רשאית שלא לתת היתר שליטה לפי סעיף זה, מטעמים אלה בלבד:
(1)
ניתן לגבי מבקש ההיתר צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע״ח–2018, או שמתקיים לגביו אחד מאלה, לפי העניין:
(א)
לעניין מבקש שהוא יחיד – הוא הוכרז פסול דין;
(ב)
לעניין מבקש שהוא תאגיד – ניתן צו לפירוקו או מונה כונס נכסים לנכסיו או לחלק מהותי מהם בשל אי־תשלום חוב;
(2)
מטעמים הנוגעים לטובת הציבור או למהימנותו של מבקש ההיתר או של נושא משרה בכירה בו.
(ג)
הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על מי שהיה לבעל שליטה בבעל רישיון מכוח העברת אמצעי שליטה על פי דין.
העברת אמצעי שליטה
מי שמחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון לא יעביר אותו לאחר שחייב בהיתר שליטה ואין בידו היתר כאמור.
ביטול היתר שליטה
(א)
הרשות רשאית לבטל היתר שליטה, בהחלטה מנומקת בכתב, אם מצאה כי התקיים אחד מאלה:
(1)
התקיים האמור בסעיף 9(ב)(1);
(2)
התקיימה נסיבה מהנסיבות המנויות ברשימה שקבעה הרשות לפי סעיף 7(ב), המעידה על פגם במהימנות בעל ההיתר או נושא משרה בכירה בו;
(3)
טעמים שבטובת הציבור מצדיקים את ביטול ההיתר.
(ב)
סבר יושב ראש הרשות כי פגם כאמור בסעיף קטן (א)(1) עד (3) שבשלו רשאית הרשות לבטל את היתר השליטה, ניתן לתיקון, רשאי הוא להורות לבעל היתר השליטה לתקנו, ורשאי הוא להורות על אופן התיקון והמועד לתיקון; חלף המועד האמור והפגם לא תוקן להנחת דעתו של יושב ראש הרשות, רשאית הרשות לבטל את היתר השליטה.
הוראות למי שפעל בלא היתר שליטה
(א)
ראה יושב ראש הרשות שאדם הוא בעל שליטה בבעל רישיון בלא היתר שליטה, רשאי הוא, בהחלטה מנומקת בכתב, לאחר שנתן לאותו אדם הזדמנות לטעון את טענותיו, להורות –
(1)
על מכירת אמצעי השליטה שמחזיק אותו אדם, כולם או חלקם, בתוך תקופה שיורה, כך שלא יהיה עוד בעל שליטה;
(2)
שלא יופעלו זכויות ההצבעה או זכויות למינוי דירקטור או מנהל כללי מכוח אמצעי שליטה שמחזיק אותו אדם בלא היתר שליטה;
(3)
שהצבעה מכוח אמצעי שליטה שהחזיק אותו אדם בלא היתר שליטה, לא תבוא במניין קולות ההצבעה;
(4)
על ביטול מינויו של דירקטור או מנהל כללי שנגרם בידי אותו אדם.
(ב)
היה אדם בעל שליטה בבעל רישיון מכוח העברת אמצעי שליטה על פי דין, רשאית הרשות, לאחר שנתנה לאותו אדם הזדמנות לטעון את טענותיו, להורות לו למכור את אמצעי השליטה האמורים, כולם או חלקם, בתוך תקופה שתורה, כך שלא יהיה עוד בעל שליטה כאמור.
(ג)
הורתה הרשות לפי הוראות סעיף קטן (ב) למכור אמצעי שליטה, רשאית היא לתת הוראה כאמור בסעיף קטן (א)(2) עד (4), בשינויים המחויבים.
(ד)
לא מכר בעל שליטה את אמצעי השליטה בהתאם להוראות יושב ראש הרשות או הרשות לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), רשאי בית המשפט, לבקשת הרשות, למנות כונס נכסים למכירת אמצעי השליטה כאמור.

סימן ד׳: אישור מאת מאסדר

תנאים לקבלת אישור
(א)
בסימן זה, ”מאסדר“ – מאסדר כמפורט להלן, לפי העניין:
(1)
לעניין מקור מידע כאמור בפסקאות (1) עד (7) להגדרה ”מקור מידע“ – מאסדר מקור המידע;
(2)
לעניין לשכת אשראי ולשכת מידע על עוסקים – הממונה על שיתוף בנתוני אשראי;
(3)
לעניין גוף אחר שנקבע לפי סעיף 2(ג) – מאסדר הגוף האמור.
(ב)
מאסדר רשאי לתת למקור מידע כאמור בפסקאות (1) עד (7) להגדרה ”מקור מידע“, ללשכת אשראי, ללשכת מידע על עוסקים או לגוף אחר שנקבע לפי סעיף 2(ג), לפי העניין, שביקשו זאת, אישור למתן שירות מידע פיננסי, ובלבד שמתקיים לגביהם האמור בסעיף 4(א)(3).
(ג)
מצא מאסדר כי מבקש האישור אינו ראוי לעסוק במתן שירות מידע פיננסי, בשל טעמים שבטובת הציבור, רשאי הוא, בהחלטה מנומקת בכתב, שלא לתת לו אישור אף אם מתקיים לגביו התנאי האמור בסעיף קטן (ב), ובלבד שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו או לפני מי שהוא הסמיכו לכך מבין עובדיו, בדרך שהורה.
בקשה לאישור
(א)
בקשה לאישור תוגש למאסדר; בבקשה יפרט מבקש האישור את סוג שירות המידע הפיננסי שהוא מבקש לתת.
(ב)
לבקשה לאישור יצורפו מסמכים המעידים על קיום התנאים לקבלת האישור ובכלל זה תכנית עסקית של מבקש האישור; המאסדר יקבע, בהוראות מאסדר, את הפרטים שייכללו בתכנית העסקית כאמור וכן רשאי הוא לקבוע, בהוראות מאסדר, פרטים, מסמכים ודוחות נוספים שייכללו בבקשה או שיצורפו לבקשה.
(ג)
המאסדר רשאי לדרוש ממבקש האישור פרטים, מסמכים או דוחות נוספים על האמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב), אם נראה לו כי הדבר דרוש לשם קבלת החלטה בבקשה.
פרטי האישור ותנאיו
הוראות סעיף 6 יחולו לעניין פרטי האישור ותנאיו, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: במקום ”הרשות“ יבוא ”המאסדר“.
ביטול או התליה של אישור
(א)
מאסדר רשאי לבטל אישור או להתלותו, בהחלטה מנומקת בכתב, אם מצא כי מתקיים אחד מאלה:
(1)
האישור ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי;
(2)
חדל להתקיים בבעל האישור התנאי למתן האישור כאמור בסעיף 13(ב) או שהוא הפר תנאי מהתנאים שנקבעו באישור לפי סעיף 15;
(3)
בעל האישור הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה או הוראות מאסדר;
(4)
המאסדר התלה את הרישיון שנתן לפי דין אחר לבעל האישור לשם עיסוקו בתחום הפיננסי, ולעניין גוף שנקבע לפי סעיף 2(ג) ושאינו בעל רישיון כאמור – המאסדר הגביל לפי דין את פעילותו הפיננסית;
(5)
טעמים שבטובת הציבור מצדיקים את ביטול האישור או את התלייתו.
(ב)
התליה לפי סעיף קטן (א) תהיה לתקופה שלא תעלה על שנה, ומנימוקים מיוחדים – לתקופה שלא תעלה על חמש שנים; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו לעניין התליה לפי סעיף קטן (א)(4).
(ג)
הוראות סעיף 7(ד) יחולו לעניין ביטול או התליה של אישור, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: במקום ”הרשות“ ו”יושב ראש הרשות“ יבוא ”המאסדר“.
פיקוח על מי שאישורו בוטל או הותלה
הוראות סעיף 8 יחולו על מי שאישורו בוטל או הותלה, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה: במקום ”יושב ראש הרשות“ יבוא ”המאסדר“ ובמקום ”עובד הרשות שהוא הסמיכו לכך“ יבוא ”עובד המאסדר שהוסמך לכך“.

סימן ה׳: הוראות שונות

תאגיד חוץ
(א)
בסעיף זה, ”תאגיד חוץ“ – תאגיד העוסק במתן שירות מידע פיננסי מחוץ לישראל מכוח דין זר המסדיר את העיסוק במתן שירות כאמור.
(ב)
על אף האמור בסעיפים 4 ו־9, הרשות רשאית לתת רישיון לתאגיד חוץ גם אם לא מתקיימים בו התנאים המנויים בסעיף 4(א)(1), (4), (5) או (7) וכן לפטור בעל שליטה בתאגיד כאמור מחובת היתר שליטה לפי סעיף 9, אם שוכנעה כי הדין הזר המסדיר את עיסוקו של תאגיד החוץ במתן שירות מידע פיננסי והפיקוח על עיסוקו כאמור נותנים מענה מספק בכל הנוגע לעניינים המוסדרים לפי אותם סעיפים, והכול תוך שמירה על עניינם של הלקוחות ולאחר ששקלה הרשות טעמים שבטובת הציבור.
מרשם נותני שירות
(א)
הרשות תנהל מרשם של נותני שירות (בסעיף זה – המרשם) ותפרסמו באתר האינטרנט של הרשות; המרשם יכלול את אלה:
(1)
רשימת בעלי הרישיון ופרטיהם;
(2)
רשימת בעלי האישור ופרטיהם כפי שהעביר לה כל אחד מהמאסדרים של בעלי האישור.
(ב)
במרשם ייכללו פרטים אלה לפחות:
(1)
פרטי נותן השירות, ובכלל זה פרטים ליצירת קשר עימו;
(2)
סוג שירות המידע הפיננסי שרשאי נותן השירות לתת על פי הרישיון או האישור;
(3)
זהות המאסדר של נותן השירות;
(4)
דבר ביטול או התליה של רישיון או אישור שניתנו; ולעניין התליה כאמור – תקופת ההתליה.
חובת הודעה לרשות, לבעל רישיון ולבעל היתר שליטה
(א)
בעל רישיון וכן בעל היתר שליטה בו יודיעו לרשות, ללא דיחוי –
(1)
אם חדל להתקיים תנאי מן התנאים למתן הרישיון או היתר השליטה, לפי העניין;
(2)
אם התקיים תנאי שבשלו רשאית הרשות לבטל את הרישיון או להתלותו או לבטל את היתר השליטה, לפי העניין, ולעניין בחינת מהימנות כאמור בסעיפים 7(א)(4) או 11(א)(2), יודיעו לרשות על התקיימות נסיבה מהנסיבות המנויות בסעיף 27(ג)(1) עד (6) לחוק ייעוץ השקעות לגביהם או לגבי נושא משרה בכירה בהם, בארץ או בחו״ל.
(ב)
נושא משרה בכירה בבעל רישיון או בבעל היתר שליטה יודיע לבעל הרישיון או לבעל היתר השליטה, לפי העניין, על התקיימות נסיבה מהנסיבות המנויות בסעיף 27(ג) לחוק ייעוץ השקעות, לגביו, כאמור בסעיף קטן (א)(2), ללא דיחוי; הודעה לפי סעיף קטן זה תכלול את הפרטים הדרושים לבעל הרישיון או לבעל היתר השליטה, לפי העניין, כדי למלא את חובתו לפי סעיף קטן (א).

פרק ג׳: נותן שירות מידע פיננסי

חובת אמון
(א)
נותן שירות יפעל לטובת לקוחותיו באמונה ובשקידה, לא יעדיף את ענייניו האישיים או ענייניו של אחר על פני טובת לקוחותיו, ולא יעדיף את עניינו של לקוח אחד על פני לקוח אחר.
(ב)
הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו לעניין שימוש עצמי במידע פיננסי בידי נותן השירות; לעניין זה, ”שימוש עצמי“, במידע פיננסי – כל אחד מאלה:
(1)
שימוש במידע לשם מתן הצעה מטעם נותן השירות ללקוח, לשם התקשרות עימו להספקת מוצר פיננסי או למתן שירות פיננסי כאמור בסעיף 25(א)(6);
(2)
שימוש במידע לשם הבטחת קיום תנאי עסקת אשראי עם הלקוח;
(3)
שימוש אחר שקבע מאסדר נותן השירות בהוראות מאסדר.
חובת זהירות
נותן שירות ינהג בזהירות וברמת מיומנות שנותן שירות סביר היה נוהג בהן בנסיבות דומות, וינקוט את כל האמצעים הסבירים להבטחת ענייניהם של לקוחותיו.
חובת סודיות
נותן שירות ישמור בסוד כל מידע על אודות הלקוח, לרבות המסמכים שהועברו לרשותו ותוכנם, וכל פרט אחר המתייחס לפעולות שביצע במסגרת מתן השירות ללקוח; על אף האמור, נותן שירות רשאי לגלות מידע על אודות הלקוח כאמור לפי הוראות חוק זה, לפי צו בית משפט או לפי דרישה שקיבל מגורם המוסמך לכך לפי דין.
איסור קבלת טובות הנאה
נותן שירות לא יקבל טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם מתן שירות מידע פיננסי; הוראות סעיף זה לא יחולו –
(1)
לעניין תמורה והחזר הוצאות המשולמים ישירות מאת הלקוח;
(2)
לעניין תמורה המתקבלת מאחר, בקשר עם מתן השירות ללקוח, בהתאם להוראות שקבע מאסדר נותן השירות, בהוראות מאסדר, כדי למנוע חשש לניגוד עניינים.
מתן שירות מידע פיננסי ללקוח והגבלות לעניין מתן השירות
(א)
נותן שירות יאסוף מידע פיננסי, יקבל מידע פיננסי שנאסף בידי אחר ויעשה שימוש במידע שנאסף על ידו או על ידי אחר רק לשם מתן שירות ללקוח הנוגע להתנהלותו הכלכלית, על בסיס אותו מידע, ובכלל זה –
(1)
ריכוז מידע פיננסי בעבור הלקוח;
(2)
ריכוז מידע פיננסי והעברתו לגוף שניתן להעביר לו מידע לפי סעיף 29, לשם שימוש במידע על ידי אותו גוף, בעבור הלקוח, למטרה כאמור באותו סעיף;
(3)
השוואת עלויות;
(4)
תיווך;
(5)
ייעוץ בדבר התנהלות כלכלית;
(6)
מתן הצעה מטעם נותן השירות להתקשרות עם הלקוח לגבי מוצר פיננסי או שירות פיננסי.
(ב)
נותן שירות לא יאסוף מידע פיננסי, לא יקבלו מאחר ולא יעשה בו שימוש כאמור בסעיף קטן (א) אלא לשם מתן שירות ללקוח כאמור באותו סעיף קטן, ולאחר שהלקוח נתן את הסכמתו המפורשת לכך בהסכם עימו כאמור בסעיף 26 ובכפוף לתנאי ההסכם.
(ג)
נותן שירות לא יאסוף מידע פיננסי ולא יקבלו מאחר, אלא אם כן המידע כאמור דרוש לו לשם מתן השירות ללקוח כאמור בסעיף קטן (א).
(ד)
על אף האמור בסעיף קטן (א) –
(1)
נותן שירות שהוא מקור מידע לא יאסוף מידע פיננסי, לא יקבלו מאחר ולא יעשה בו שימוש כאמור בסעיף קטן (א), לשם מתן הצעה מטעמו להתקשרות עם הלקוח, כאמור בפסקה (6) של אותו סעיף קטן לעניין מוצר פיננסי או שירות פיננסי (בפסקה זו – המוצר או השירות) אם מתקיימים שניים אלה:
(א)
המידע לגבי המוצר או השירות אינו כלול באחד מסלי המידע החלים לעניין אותו מקור מידע;
(ב)
המוצר או השירות דומה למוצר או לשירות אחר שהמידע לגביו כלול באחד מסלי המידע החלים לעניין מקור מידע אחר; לעניין זה, ”מוצר או שירות דומה“, למוצר או שירות אחר – מוצר או שירות מאותו סוג של המוצר או השירות האחר, מבין סוגי המוצרים או השירותים המנויים בתוספת הרביעית, שנועד לתכלית דומה לזו של המוצר או השירות האחר;
(2)
נותן שירות רשאי לעשות שימוש במידע פיננסי שאסף או שקיבל מאחר, כאמור בסעיף קטן (א), גם למטרות סטטיסטיות הקשורות למתן שירות מידע פיננסי לכלל לקוחותיו, ובלבד שניתנה לכך הסכמה מפורשת של הלקוח, בכתב, ושהמידע שיוצג ללקוחות יהיה מידע סטטיסטי מצרפי שהוא מידע לא מזוהה;
(3)
השר, בהסכמת שר המשפטים, בהתייעצות עם מאסדר נותן השירות ובאישור ועדת הכלכלה, רשאי לקבוע שימושים שנותן שירות לא יהיה רשאי לעשות במידע פיננסי ולא יהיה רשאי לאסוף או לקבל מידע לצורך עשייתם, אף אם נועדו לשם מתן שירות ללקוח הנוגע להתנהלותו הכלכלית לפי סעיף קטן (א), אם מצא כי הדבר דרוש לשם שמירה על עניינם של לקוחות נותן השירות.
(ה)
השר רשאי לקבוע, משיקולים הנוגעים לתחרות במערכת הפיננסית, כי הוראות סעיף קטן (ד)(1) לא יחולו על נותן שירות שהוא מקור מידע בעל היקף פעילות קטן ושמתקיימים לגביו תנאים שיקבע.
(ו)
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין אחר, ובכלל זה מחובת רישוי לפי דין אחר, החלות לעניין שימוש במידע פיננסי כאמור בסעיף קטן (א).
הסכם למתן שירות מידע פיננסי
(א)
נותן שירות יתקשר עם הלקוח בהסכם בכתב למתן שירות מידע פיננסי (בסעיף זה – ההסכם); בטרם ההתקשרות ימסור נותן שירות ללקוח, בשפה פשוטה וברורה ובאופן תמציתי, מידע על אודות מהות השירות, ובכלל זה שמירת המידע לפי סעיף 27(ג); בהסכם יאפשר נותן השירות ללקוח –
(1)
לבחור את סוג שירות המידע הפיננסי שייתן נותן השירות ללקוח ובכלל זה את השימושים שיעשה במידע כאמור בסעיף 25;
(2)
לבחור את מקורות המידע, החשבונות וסלי המידע שלגביהם מסכים הלקוח לתת לנותן השירות גישה למידע פיננסי;
(3)
לבחור אם הגישה של נותן השירות למידע פיננסי כאמור בפסקה (2) תהיה גישה חד־פעמית או גישה מתמשכת לתקופה קצובה, ובלבד שהתקופה כאמור לא תעלה על שלוש שנים או על תקופה אחרת שקבע השר, בהסכמת שר המשפטים ובהתייעצות עם מאסדר נותן השירות.
(ב)
הסכים הלקוח לאפשר לנותן השירות גישה מתמשכת לתקופה קצובה כאמור בסעיף קטן (א)(3), ינקוט נותן השירות, אחת לשישה חודשים, במהלך אותה תקופה, פעולות הדרושות כדי לוודא כי הלקוח מודע לכך שאפשרות הגישה עומדת בעינה בהתאם להסכמתו כאמור; לא הצליח נותן השירות לוודא כי הלקוח מודע לאפשרות הגישה כאמור אף אם נקט את האמצעים הדרושים לכך, יראו את הלקוח כאילו ביטל את ההסכם לפי סעיף 28; מאסדר נותן השירות יקבע, בהוראות מאסדר, הוראות לגבי הפעולות שעל נותן השירות לנקוט כדי לקיים את החובה לפי סעיף קטן זה.
(ג)
השר, בהסכמת שר המשפטים ובהתייעצות עם מאסדר נותן השירות, ולגבי גוף המפוקח על ידי בנק ישראל – השר, בהסכמת שר המשפטים והנגיד, רשאי לקבוע הוראות לעניין ההסכם, ובכלל זה לעניין האופן שבו תתבצע בחירת הלקוח כאמור בסעיף קטן (א) ולעניין פרטים נוספים שייכללו בהסכם.
(ד)
מאסדר נותן השירות רשאי לקבוע, בהוראות מאסדר, הוראות לעניין עריכת ההסכם בידי נותן השירות ופרטיו, ובכלל זה לעניין צורתו של ההסכם והאפשרות של הלקוח לבטל או לצמצם את ההסכם כאמור בסעיף 28, וכן הוראות לעניין חובת נותן השירות למסור מידע ללקוח על אודות השירות ולאפשר לו גישה להסכם, והכול בהתאם לתקנות שהתקין השר לפי סעיף קטן (ג), אם התקין תקנות כאמור.
החזקת מידע פיננסי ומחיקתו
(א)
(1)
נותן שירות יחזיק במידע פיננסי שאסף או שנאסף בידי אחר והועבר לו, למשך התקופה הקצרה ביותר הנדרשת לשם מתן שירות המידע הפיננסי ללקוח ולא יותר משלוש שנים מיום שהגיע המידע לידיו, אלא אם כן הסכים הלקוח, במפורש ובכתב, לקראת תום שלוש השנים ממועד ההתקשרות בהסכם לפי סעיף 26, כי נותן השירות יחזיק מידע כאמור לתקופה ארוכה יותר שלא תעלה על שבע שנים מיום שהגיע המידע לידיו, ובלבד שהמידע נדרש לשם מתן שירות המידע הפיננסי ללקוח.
(2)
השר, בהתייעצות עם מאסדר נותן השירות, רשאי לקצר את התקופות האמורות בסעיף קטן זה, ולעניין נותן שירות שהוא תאגיד חוץ כהגדרתו בסעיף 18(א), רשאי השר, בהסכמת שר המשפטים ובהתייעצות עם הרשות, לקבוע תקופות שונות מהאמור בסעיף קטן זה שיהיו בהתאם לתקופה המרבית שבה מותר לתאגיד החוץ להחזיק במידע לפי הדין הזר שחל לגביו, אם מצא כי הוראות הדין הזר והפיקוח החלים על עיסוקו של תאגיד החוץ נותנים הגנה מספקת ללקוחות בעניין זה.
(ב)
נותן השירות ימחק את המידע הפיננסי על אודות הלקוח בתום התקופה הנדרשת כאמור בסעיף קטן (א), ויעשה כן בהקדם האפשרי ולא יאוחר משבעה ימי עסקים לאחר תום התקופה כאמור.
(ג)
הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו לגבי מידע פיננסי הנדרש לנותן השירות לשם הליך משפטי או לשם הליך ביקורת פנימית או פיקוח לפי דין, ויחולו לגביו הוראות אלה:
(1)
המידע יישמר במאגר מידע נפרד מכל מאגר מידע אחר; מאסדר נותן השירות יקבע, בהוראות מאסדר, הוראות בנוגע לאופן שמירת המידע כאמור;
(2)
המידע ישמש רק לשם הליכים כאמור ברישה, הנוגעים לשירות שנתן נותן השירות ללקוחותיו;
(3)
נותן השירות יבטיח כי לא תתאפשר כל גישה למידע, אלא אם כן נפתח הליך כאמור ברישה הנוגע ללקוח מסוים, והמידע דרוש לנותן השירות לשם ניהול ההליך;
(4)
נותן השירות ימחק את המידע בתום שבע שנים מיום סיום מתן השירות, למעט מידע הדרוש לשם ניהול הליך שנפתח כאמור בפסקה (3) לפני תום התקופה האמורה.
(ד)
הוראות סעיף זה לא יחולו על מידע סטטיסטי מצרפי שהוא מידע לא מזוהה כאמור בסעיף 25(ד)(2).
ביטול או צמצום הסכם למתן שירות מידע פיננסי בידי הלקוח
(א)
לקוח של נותן שירות רשאי, בכל עת, לבטל את ההסכם למתן שירות מידע פיננסי עם נותן השירות שנערך לפי סעיף 26, לצמצם את היקף השירות או השימושים שבהם בחר כאמור בסעיף 26(א)(1) וכן לצמצם את מקורות המידע, החשבונות, סלי המידע או תקופת הגישה שבהם בחר כאמור בסעיף 26(א)(2) ו־(3), ובלבד שיהיה די בהם כדי לאפשר לנותן השירות לתת את סוג השירות ולעשות את השימושים שעליהם הוסכם; ביטול או צמצום ההסכם כאמור ייעשו באמצעות הודעה שימסור הלקוח לנותן השירות.
(ב)
נותן השירות יאפשר ללקוח לבטל או לצמצם את ההסכם עימו כאמור בסעיף קטן (א) באופן פשוט ונוח, ובכלל זה באמצעות הודעה שתימסר באופן מקוון.
(ג)
מסר הלקוח לנותן השירות הודעה על ביטול ההסכם או צמצומו בהתאם להוראות סעיף קטן (א), יחולו הוראות אלה:
(1)
נותן השירות יפעל בהתאם להודעת הלקוח, ואם הוא נותן שירות על בסיס מידע פיננסי שנאסף בידי נותן שירות אחר והועבר לו לפי סעיף 29(א)(3) – יודיע על כך ללא דיחוי לנותן השירות שהעביר אליו את המידע, ונותן השירות האמור יפעל בהתאם להודעת הלקוח;
(2)
ביטל הלקוח, במסגרת ההודעה כאמור, את הסכמתו לתת גישה לנותן השירות לכל מידע פיננסי על אודותיו הנמצא ברשותו של מקור מידע מסוים – יודיע על כך נותן השירות למקור המידע, בהקדם האפשרי ולכל המאוחר בתוך יומיים;
(3)
נותן השירות ימחק את המידע הפיננסי שאינו נדרש עוד, בעקבות הודעת הלקוח, לשם מתן השירות ללקוח, בהתאם להוראות סעיף 27.
(ד)
(1)
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאפשרות הלקוח לבטל את הסכמתו לתת גישה לנותן השירות לכל המידע הפיננסי על אודותיו הנמצא ברשותו של מקור מידע, באמצעות ביטול הרשאת הגישה בהודעה למקור המידע, בהתאם להוראות סעיף 45; קיבל נותן השירות הודעה ממקור מידע על ביטול הרשאת הגישה כאמור, בהתאם להוראות סעיף 45(ג), יראו את נותן השירות כאילו קיבל הודעה מהלקוח לפי סעיף זה על צמצום ההסכם עימו שבמסגרתה ביטל הלקוח את הסכמתו לתת לנותן השירות גישה לכל המידע הפיננסי על אודותיו הנמצא אצל מקור המידע.
(2)
לעניין חשבון משותף ביחד ולחוד – קיבל נותן שירות הודעה ממקור מידע על ביטול הרשאת הגישה כאמור בפסקה (1) על ידי בעל חשבון שאינו לקוח של נותן השירות, בסמוך למועד מתן הרשאת הגישה למקור המידע, ימחק נותן השירות את כל המידע שקיבל ממקור המידע על אודות החשבון.
(ה)
בוטל רישיון או אישור יראו את כלל לקוחותיו של בעל הרישיון או בעל האישור כאילו ביטלו את ההסכם עימו לפי סעיף זה.
העברת מידע לאחר
(א)
נותן שירות רשאי להעביר מידע פיננסי שאסף או שנאסף על ידי נותן שירות אחר, לכל אחד מהמנויים להלן, ולהם בלבד, למטרה כמפורט לצידם ובהתאם להוראות שיקבע מאסדר נותן השירות לעניין זה לפי סעיף קטן (ז), ובלבד שהלקוח נתן לכך הסכמה מפורשת בכתב ושהמידע המועבר נדרש לאותה מטרה:
(1)
לגוף פיננסי – לשם מתן הצעה מטעמו להתקשרות עם אותו לקוח, בין שההצעה ניתנת באמצעות נותן השירות במסגרת תיווך ובין שהיא ניתנת ישירות ללקוח;
(2)
למייצג – לשם מתן שירות בתחום עיסוקו כמייצג, לאותו לקוח, ולאחר שהמייצג מסר לנותן השירות התחייבות למלא אחר ההוראות לפי סעיף זה החלות לגביו;
(3)
לנותן שירות אחר – לשם מתן שירות מידע פיננסי לאותו לקוח בידי נותן השירות האחר לפי חוק זה.
(ב)
נותן שירות לא יעביר מידע פיננסי לגורם המנוי בסעיף קטן (א) אלא לאחר שהודיע לאותו גורם, במסגרת ההתקשרות עימו, כי המידע התקבל ממקור המידע באמצעות מערכת הממשק למידע פיננסי.
(ג)
גוף פיננסי שקיבל מידע לפי סעיף קטן (א)(1) –
(1)
לא יעבירו לאחר;
(2)
לא יעשה בו שימוש אלא לשם מתן הצעה מטעמו להתקשרות עם הלקוח כאמור בסעיף קטן (א)(1) ולשם ההתקשרות כאמור;
(3)
ישמור את המידע באופן מאובטח שימנע דליפת מידע וגישה לא מורשית אליו, לפי כל דין ובהתאם להוראות לעניין זה שיקבע מאסדר הגוף הפיננסי, בהוראות מאסדר;
(4)
ימחק את המידע בתום השימוש בו כאמור בפסקה (2) ולא יאוחר מ־30 ימים לאחר שקיבל את המידע כאמור, אלא אם כן התקשר עם הלקוח שבעניינו נתן את הצעת ההתקשרות; השר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי לקבוע תקופה אחרת למחיקת המידע.
(ד)
מייצג שקיבל מידע לפי סעיף קטן (א)(2) –
(1)
לא יעשה בו שימוש אלא לשם מתן שירות ללקוח בתחום עיסוקו כמייצג, כאמור בסעיף קטן (א)(2), ולא יעביר את המידע לאחר אלא לשם מתן השירות כאמור ולאחר שקיבל את הסכמת הלקוח לכך;
(2)
ישמור את המידע באופן מאובטח שימנע דליפת מידע וגישה לא מורשית אליו ולפי כל דין;
(3)
יחזיק את המידע בהתאם להוראות סעיף 27 וימחק אותו בהתאם להוראות הסעיף האמור;
(4)
יודיע לנותן השירות אם חדל לתת שירות ללקוח כאמור בפסקה (1).
(ה)
נותן שירות לא יעשה שימוש במידע שקיבל לפי סעיף קטן (א)(3) אלא לשם מתן שירות מידע פיננסי בהתאם להוראות חוק זה.
(ו)
על אף האמור בסעיפים קטנים (א)(1) ו־(2), (ג) ו־(ד) –
(1)
השר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי לקבוע, דרך כלל או לגבי סוג מסוים של מייצגים, סוגי שימושים שמייצג לא יהיה רשאי לעשות במידע פיננסי המתקבל לפי סעיף קטן (א) ושלשם עשייתם נותן השירות לא יהיה רשאי להעביר מידע פיננסי למייצג בהתאם להוראות אותו סעיף קטן, אם מצא כי הדבר דרוש לשם שמירה על עניינם של לקוחות המייצג;
(2)
השר, בהסכמת שר המשפטים, בהתייעצות עם מאסדר נותן השירות ובאישור ועדת הכלכלה, רשאי לקבוע –
(א)
סוגים נוספים של שימושים שגוף פיננסי או מייצג יהיו רשאים לעשות במידע המתקבל לפי סעיף קטן (א) ושלשם עשייתם יהיה רשאי נותן השירות להעביר מידע פיננסי לגוף פיננסי או למייצג בהתאם להוראות אותו סעיף קטן; תקנות לפי פסקת משנה זו יכול שייקבעו דרך כלל או לגבי סוג מסוים של גופים פיננסיים או מייצגים;
(ב)
גופים נוספים שנותן השירות יהיה רשאי להעביר אליהם מידע פיננסי לפי סעיף קטן (א), ותנאים שיחולו על גופים כאמור לעניין השימוש במידע המועבר להם, ובלבד ששוכנע השר בדבר היכולת של הגופים האמורים לשמור על פרטיות הלקוח, אבטחת מידע והגנת סייבר וכי יש אפשרות לבצע בקרה ואכיפה בתחומים האמורים לגבי אותם גופים;
(ג)
תנאים שבהתקיימם נותן שירות יהיה רשאי לתת ליחיד שעוסק במתן שירותי ייעוץ פיננסי למספר מצומצם של לקוחות, כפי שיקבע, גישה מוגבלת למידע של הלקוחות על גבי המערכות של נותן השירות לשם מתן הייעוץ הפיננסי כאמור; בתקנות כאמור רשאי השר לקבוע תנאים לשמירת עניינם של לקוחות; לעניין זה, ”שירותי ייעוץ פיננסי“ – לרבות שירותי ייעוץ בדבר הלוואות לדיור.
(ז)
מאסדר נותן השירות יקבע, בהוראות מאסדר, הוראות לעניין העברת מידע לאחר לפי סעיף זה, ובכלל זה הוראות לעניין אופן ביצוע ההעברה.
מסירת מידע ללקוח לעניין שירות ריכוז מידע פיננסי
במתן שירות ריכוז מידע פיננסי ללקוח כאמור בסעיף 25(א)(1), יאפשר נותן השירות ללקוח לקבל לידיו את המידע שריכז עבורו באופן מאובטח; מאסדר נותן השירות רשאי לקבוע, בהוראות מאסדר, הוראות לעניין זה.
אירוע אבטחה חמור
(א)
אירע אירוע אבטחה חמור כמשמעותו בהוראות לפי סעיף 36 לחוק הגנת הפרטיות, יודיע על כך נותן השירות באופן מיידי למאסדר נותן השירות הנוגע בדבר, למקור המידע שאירוע האבטחה אירע לגבי מידע שהתקבל ממנו ולרשם כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות (בסעיף זה – הרשם), וכן ידווח למאסדר נותן השירות ולרשם על הצעדים שנקט בעקבות האירוע; קיבל נותן השירות את המידע מנותן שירות אחר שאסף אותו, בהתאם להוראות סעיף 29(א)(3) – יודיע על כך באופן מיידי גם לנותן השירות שממנו קיבל את המידע; קיבל מקור המידע הודעה לפי סעיף קטן זה, ידווח על כך ללא דיחוי למאסדר מקור המידע.
(ב)
הרשם, לאחר התייעצות עם ראש מערך הסייבר הלאומי ועם מאסדר נותן השירות, יורה לנותן השירות להודיע על אירוע האבטחה כאמור בסעיף קטן (א) גם ללקוח שיש חשש לפגיעה ממשית בפרטיותו בשל האירוע או למקורות מידע נוספים הנותנים לנותן השירות גישה למידע פיננסי; ואולם הרשם רשאי שלא להורות בדבר מסירת הודעה כאמור או להורות שתימסר במועד כפי שיורה, והכול בשל נסיבות הנוגעות להתמודדות עם אירוע האבטחה או משיקולים מיוחדים שנוגעים לפגיעה ממשית בלקוחות נותן השירות; מקור מידע שקיבל הודעה לפי סעיף קטן זה, ידווח על כך למאסדר מקור המידע ללא דיחוי; לעניין זה, ”מערך הסייבר הלאומי“ – מערך הסייבר הלאומי שהוקם על פי החלטת הממשלה ופועל בהתאם להחלטותיה.
ניגוד עניינים
(א)
נודע לנותן שירות על קיומו של ניגוד עניינים בינו או בין צד קשור אליו, ובין הלקוח, יימנע מלבצע כל פעולה שיש בה ניגוד עניינים כאמור.
(ב)
בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א) –
(1)
השר רשאי לקבוע רשימת נסיבות שיראו אותן כניגוד עניינים לפי סעיף קטן (א) ורשאי הוא, בהסכמת שר המשפטים, לקבוע פעולות שיש בהן ניגוד עניינים וניתן להטיל בשל ביצוען עיצום כספי לפי חוק זה;
(2)
נותן שירות לא ייתן שירות של השוואת עלויות או תיווך –
(א)
בכל הנוגע למוצר פיננסי או לשירות פיננסי שהוא או צד קשור אליו מספק ללקוחותיו;
(ב)
בכל הנוגע למוצר או שירות דומה כהגדרתו בסעיף 25(ד)(1)(ב) למוצר או שירות כאמור בפסקת משנה (א).
(ג)
על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב)(1) ובלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב)(2) –
(1)
השר רשאי לקבוע נסיבות שבהתקיימן נותן שירות יהיה רשאי לבצע פעולה אף אם יש בה ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (א) וכן לקבוע תנאים שיחולו על ביצוע פעולה בנסיבות כאמור במטרה לצמצם את החשש להשפעת ניגוד העניינים על ביצוע אותה פעולה;
(2)
מאסדר נותן השירות רשאי לקבוע, בהוראות מאסדר, הוראות בעניינים כאמור בפסקה (1), בכפוף לתקנות שהתקין השר לפי אותה פסקה, אם התקין תקנות כאמור.
(ד)
בסעיף זה, ”צד קשור“, לנותן שירות – כל אחד מאלה:
(1)
מי שמחזיק 20% או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בנותן השירות;
(2)
מי שנותן השירות מחזיק בו 20% או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה;
(3)
מי שבעל השליטה בנותן השירות מחזיק בו 20% או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה;
(4)
מי שמאסדר נותן השירות קבע, בהוראות מאסדר, כי הוא צד קשור לנותן שירות בשל זיקה עסקית.
גילוי נאות
נותן שירות חייב לגלות ללקוח, בכתב, כל פרט מהותי לגבי תוכנו, היקפו ותנאיו של שירות המידע הפיננסי שהוא מציע או נותן והסיכונים הכרוכים בו, לרבות את אלה:
(1)
התמורה שעל הלקוח לשלם בקשר לשירות;
(2)
האפשרות לבטל או לצמצם את הסכם ההתקשרות כאמור בסעיף 28, והדרכים לעשות כן;
(3)
הגופים הפיננסיים שאיתם הוא התקשר לשם מתן שירות של תיווך;
(4)
זהות המאסדר של נותן השירות, לעניין פעילותו כנותן שירות;
(5)
שמירת מידע על הלקוח והתקופה שבה יישמר המידע, אם נותן השירות שומר מידע כאמור בסעיף 27(ג);
(6)
פעולה שהוא מבצע במסגרת השירות שהוא נותן ללקוח שיש בה ניגוד עניינים כאמור בסעיף 32(ג);
(7)
אם נותן השירות הוא תאגיד חוץ שנקבעה לגביו תקופה שונה לעניין החזקת המידע כאמור בסעיף 27(א)(2) – התקופה כאמור.
איסור הטעיה
(א)
נותן שירות לא יעשה דבר העלול להטעות לקוח בכל עניין מהותי בעסקה למתן שירות המידע הפיננסי, והכול במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת, לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה; בלי לגרוע מכלליות האמור, יראו את העניינים כמפורט להלן כמהותיים בעסקה:
(1)
זהות נותן השירות;
(2)
המהות והטיב של שירות המידע הפיננסי;
(3)
תקופת ההתקשרות בהסכם למתן שירות המידע הפיננסי, דרכי חידושו וביטולו;
(4)
כל עניין אחר המנוי בסעיף 33.
(ב)
הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על פרסום ושיווק מטעמו של נותן שירות.
מנגנונים לאבטחת מידע, ניהול סיכונים והגנת סייבר
(א)
בלי לגרוע מהוראות כל דין, נותן השירות ידאג לקיומם של מנגנונים, נאותים ומתקדמים, לאבטחת מידע, ניהול סיכונים והגנת סייבר, ובכלל זה יקבל את המידע הפיננסי, יחזיק בו וימסור אותו –
(1)
בדרך שתבטיח הגנה מפני דליפת מידע וגישה לא מורשית אליו, וכן מפני העברה, חשיפה, מחיקה, שימוש, שינוי או העתקה בלא רשות כדין;
(2)
בדרך שתמנע שימוש במידע בניגוד להוראות לפי חוק זה.
(ב)
מאסדר נותן השירות יקבע, בהוראות מאסדר, הוראות בעניינים כאמור בסעיף קטן (א) לרבות בעניינים אלה:
(1)
חובת מינוי בעלי תפקידים אצל נותן השירות שיהיו ממונים על אבטחת המידע, ניהול הסיכונים והגנת הסייבר;
(2)
אופן ההזדהות של הלקוח בפני נותן השירות;
(3)
אופן החזקת המידע הפיננסי בידי נותן השירות, לרבות חובות תיעוד שיחולו עליו.
הוראות מיוחדות לעניין נותן שירות שהוא בעל רישיון
(א)
בעל רישיון יעמוד בדרישות לעניין ביטוח, הון עצמי מזערי או בטוחה אחרת, כפי שתקבע הרשות בהוראות מאסדר, ורשאית הרשות לקבוע דרישות שונות, לפי היקף שירות המידע הפיננסי שנותן בעל הרישיון וסוג השירות שהוא נותן.
(ב)
בעל רישיון יגיש לרשות דוחות והודעות על פעילותו לפי חוק זה בהתאם להוראות שתקבע הרשות בהוראות מאסדר.
(ג)
בעל רישיון ימסור לרשות, בכתב, לפי דרישתה או לפי דרישתו של עובד הרשות שהוסמך לכך, בתוך המועד שייקבע בדרישה, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים הכלולים בדוח או בהודעה שהגיש לפי סעיף קטן (ב).
(ד)
בעל רישיון או מי שהגיש בקשה לרישיון, לא יכלול בבקשה, בדיווח או במידע אחר שהוא מוסר לרשות, פרט מטעה; לעניין זה, ”פרט מטעה“ – לרבות דבר העלול להטעות את הרשות וכל דבר חסר שהעדרו עלול להטעותה.
(ה)
מסמך שבעל רישיון או מי שהגיש בקשה לרישיון חייב להגישו לרשות, יוגש באופן הקבוע לפי פרק ז׳1 לחוק ניירות ערך.
הוראות מאסדר נותן השירות
(א)
מאסדר נותן השירות רשאי לקבוע, בהוראות מאסדר, הוראות שיחולו על נותן השירות לשם יישום חובותיו לפי פרק זה, לרבות בעניינים אלה:
(1)
טיפול בתלונות לקוחות ותיעודו;
(2)
שמירת מסמכים;
(3)
היערכות לחירום והמשכיות עסקית;
(4)
דוחות שנותן שירות יהיה חייב למסור ללקוחותיו;
(5)
חובות שיחולו על נותן השירות בנוגע לאופן השימוש שלו במערכת הממשק למידע פיננסי.
(ב)
הרשות לא תקבע ולא תיתן הוראות לפי פרק זה לגבי שימוש במידע פיננסי כאמור בסעיף 25, אם השימוש טעון רישוי לפי דין אחר או טעון רישום לפי סעיף 67(א)(4) לחוק נתוני אשראי.
(ג)
הוראות מאסדר נותן השירות לפי פרק זה יכול שייקבעו דרך כלל או לפי סוג שירות המידע הפיננסי או היקפו.
(ד)
אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מסמכויות מאסדר נותן השירות לפי חוק זה לקבוע הוראות נוספות בהוראות מאסדר.
סייג לתחולת הוראות פרק ג׳
(א)
הוראות פרק זה לא יחולו על מנהל תיקים, יועץ השקעות, משווק השקעות, יועץ פנסיוני, סוכן פנסיוני וסוכן ביטוח, לגבי שימוש במידע פיננסי שאסף או שנאסף בידי אחר והועבר לו, אם השימוש כאמור מוסדר בחוק שמכוחו ניתן לאותו גורם הרישיון לעיסוקו כאמור; ואולם על גורם כאמור יחולו הוראות פרק זה לעניין איסוף המידע הפיננסי וקבלתו מאחר לשם שימוש כאמור.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), הוראות סעיפים 24 ו־32 יחולו על מנהל תיקים שהוא בעל זיקה כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ייעוץ השקעות, משווק השקעות, סוכן פנסיוני או סוכן ביטוח לעניין שימוש במידע פיננסי כאמור באותו סעיף קטן, אולם מאסדר נותן השירות לעניין הסעיפים האמורים יהיה, לגבי משווק השקעות ומנהל תיקים כאמור – הרשות, ולגבי סוכן פנסיוני וסוכן ביטוח – הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון; הוראות סעיף קטן זה באות להוסיף על החובות החלות על מנהל תיקים כאמור, משווק השקעות, סוכן פנסיוני וסוכן ביטוח על פי כל דין ולא לגרוע מהן.

פרק ד׳: מקור מידע

חובת מתן גישה למידע פיננסי
(א)
מקור מידע ייתן לנותן שירות גישה למידע פיננסי על אודות לקוח, הנמצא ברשותו, בהתאם להרשאת הגישה שנתן הלקוח לפי סעיף 40, והכול באמצעות מערכת הממשק למידע פיננסי.
(ב)
מקור מידע לא יתנה מתן גישה לפי סעיף קטן (א) בקיומו של הסכם בינו לבין נותן השירות.
הרשאת גישה
(א)
מקור מידע יאפשר ללקוח לתת הרשאה לגישה של נותן שירות, למידע פיננסי על אודות הלקוח הנמצא ברשות מקור המידע, באמצעות מערכת הממשק למידע פיננסי; מקור המידע יאפשר ללקוח לכלול בהרשאת הגישה כאמור פרטים אלה לפחות:
(1)
פרטי נותן השירות שתינתן לו גישה למידע הפיננסי;
(2)
חשבונות הלקוח אצל מקור המידע וסלי המידע בכל חשבון, שלגביהם תינתן הגישה לנותן השירות;
(3)
התקופה שלגביה ניתנת הרשאת הגישה כאמור בסעיף 26(א)(3).
(ב)
מקור מידע יאפשר ללקוח לתת הרשאת גישה כאמור בסעיף קטן (א) באופן פשוט ונוח.
סייגים לחובת מתן הגישה
(א)
(1)
על אף האמור בסעיף 39, מקור מידע רשאי שלא לתת לנותן שירות גישה למידע פיננסי בהתקיים אחד מאלה:
(א)
קיים חשש ממשי לגישה לא מורשית למידע או להפרת חובת הסודיות לגבי המידע;
(ב)
קיים איסור על פי דין למסור את המידע ללקוח;
(ג)
הרשאת הגישה ניתנה בידי אחד מבעלי החשבון בחשבון משותף, בהתאם להוראות סעיף 43(ב), והוא הפסיק להיות בעלים בחשבון;
(ד)
מתקיימות נסיבות נוספות שקבע השר, בהתייעצות עם מאסדר מקור המידע ומאסדר נותן השירות, שבשלהן מוצדק שלא לאפשר גישה כאמור לשם שמירה על עניינם של הלקוחות.
(2)
לא נתן מקור המידע גישה למידע לפי הוראות פסקה (1), יודיע על כך לנותן השירות, בהקדם האפשרי, אלא אם כן גילוי מידע כאמור אסור לפי דין, וכן יודיע על כך למאסדר מקור המידע בצירוף הנימוקים לכך; מקור המידע יתעד את מניעת הגישה כאמור והנימוקים לכך וישמור את התיעוד.
(3)
הוסרה המניעה למתן הגישה למידע כאמור בפסקה (1), יודיע על כך מקור המידע בהקדם האפשרי לנותן השירות וכן יודיע על כך למאסדר מקור המידע, וייתן לנותן השירות גישה למידע בהתאם להוראות סעיף 39, בהקדם האפשרי.
(4)
מאסדר מקור המידע יקבע, בהוראות מאסדר, הוראות לעניין מסירת הודעה מאת מקור המידע לפי פסקאות (2) ו־(3) ורשאי הוא לקבוע, בהוראות מאסדר, הוראות לעניין התיעוד ושמירתו כאמור בפסקה (2).
(ב)
השר, בהתייעצות עם מאסדר מקור המידע ובאישור ועדת הכלכלה, ולעניין מקור מידע המפוקח על ידי בנק ישראל – הנגיד, בהסכמת השר ובאישור ועדת הכלכלה, רשאי לקבוע, משיקולים הנוגעים לעלות הכרוכה ביישום הוראות חוק זה או לתחרות במערכת הפיננסית, כי מקור מידע שמתקיימים לגביו תנאים שיקבע, לא יהיה חייב לתת גישה למידע פיננסי הנמצא אצלו לפי הוראות סעיף 39.
(ג)
(1)
בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב), השר, לפי הצעת מאסדר מקור המידע הנוגע בדבר או בהתייעצות עימו, ולעניין מקור מידע המפוקח על ידי בנק ישראל – הנגיד, בהסכמת השר, רשאי להורות למקור מידע בעל היקף פעילות קטן, מטעמים מיוחדים הנוגעים לעלות הכרוכה ביישום הוראות חוק זה או לתחרות במערכת הפיננסית, ולבקשתו של מקור המידע, כי החובה לתת גישה למידע פיננסי הנמצא ברשותו לפי הוראות סעיף 39 (בסעיף קטן זה – חובת הגישה), לא תחול עליו או שתחול בתום תקופה כפי שיורה לו.
(2)
הפסיק מקור מידע שניתנה לו הוראה כאמור בפסקה (1) להיות מקור מידע בעל היקף פעילות קטן, תחול עליו חובת הגישה במועד המפורט להלן, לפי העניין, או בתום תקופה אחרת שיורה לו השר או הנגיד, לפי העניין, כאמור בפסקה (1):
(א)
לעניין מקור מידע שהשר או הנגיד הורה כי חובת הגישה לא תחול עליו – בתום שנתיים מהמועד שבו הפסיק להיות מקור מידע בעל היקף פעילות קטן;
(ב)
לעניין מקור מידע שהשר או הנגיד הורה כי חובת הגישה תחול עליו בתום תקופה שהורה – בתום התקופה שהורה כאמור או בתום שנתיים מהמועד שבו הפסיק מקור המידע להיות מקור מידע בעל היקף פעילות קטן, לפי המוקדם.
הזדהות נותן שירות בפני מקור המידע
מקור מידע ייתן לנותן שירות גישה למידע פיננסי באמצעות מערכת הממשק למידע פיננסי לפי סעיף 39, בהתאם להרשאת הגישה שנתן הלקוח לפי סעיף 40, ובלבד שנותן השירות הזדהה בפניו כנותן שירות בהתאם להוראות שקבע מאסדר מקור המידע לפי סעיף 48(א)(3).
חשבון משותף
(א)
מקור מידע לא ייתן לנותן שירות גישה למידע פיננסי הנוגע לחשבון משותף, אלא אם כן הרשאת הגישה ניתנה בידי כל בעלי החשבון המשותף; על אף האמור, בחשבון משותף ביחד ולחוד, הרשאת גישה שייתן כל אחד מבעלי החשבון תיחשב כהרשאת גישה שניתנה בידי כל בעלי החשבון; בסעיף זה, ”חשבון משותף ביחד ולחוד“ – חשבון משותף שלפי הסכם ההתקשרות עם מקור המידע כל אחד מבעלי החשבון רשאי לתת הוראות בחשבון בלא הסכמת בעל החשבון האחר.
(ב)
נתן אחד מבעלי החשבון, בחשבון משותף ביחד ולחוד, הרשאת גישה כאמור בסעיף קטן (א), יודיע מקור המידע לכל בעלי החשבון המשותף, בהקדם האפשרי, על הרשאת הגישה כאמור ועל זכותם לבטל את אותה הרשאה בהתאם לסעיף 45.
(ג)
מקור המידע יאפשר לבעלי חשבון משותף לתת הרשאת גישה בידי כל אחד מבעלי החשבון כאמור בסעיף קטן (א) באופן פשוט ונוח.
(ד)
מקור מידע יודיע לבעלי חשבון משותף ביחד ולחוד, בעת חתימת הסכם ההתקשרות עימם, על כך שהרשאת גישה לפי חוק זה שייתן כל אחד מהם תיחשב הרשאת גישה שניתנה בידי כל בעלי החשבון.
חשבון של תאגיד
(א)
מקור מידע יאפשר לבעל חשבון בחשבון של תאגיד להסמיך, בכל עת, מורשה חתימה שיהיה רשאי לתת הרשאת גישה למידע פיננסי על אודות התאגיד לעניין אותו חשבון; מקור מידע יציע לבעל החשבון האמור, בעת פתיחת החשבון, להסמיך מורשה חתימה כאמור.
(ב)
מקור המידע יאפשר לבעל חשבון בחשבון של תאגיד להסמיך מורשה חתימה כאמור בסעיף קטן (א), באופן פשוט ונוח.
ביטול הרשאת גישה
(א)
אלה רשאים, בכל עת, לבטל את הרשאת הגישה שניתנה לעניין חשבונם, באמצעות הודעה שימסרו למקור המידע:
(1)
בעל החשבון;
(2)
לעניין חשבון משותף – כל אחד מבעלי החשבון;
(3)
לעניין חשבון של תאגיד – גם מורשה חתימה כאמור בסעיף 44(א).
(ב)
מקור המידע יאפשר לבטל את הרשאת הגישה כאמור בסעיף קטן (א) באופן פשוט ונוח, ובכלל זה באמצעות הודעה שתימסר באופן מקוון.
(ג)
נמסרה למקור המידע הודעה על ביטול הרשאת גישה כאמור בסעיף קטן (א), יפעל מקור המידע בהתאם להודעה ויודיע על כך בהקדם האפשרי לנותן השירות; נמסרה הודעת ביטול כאמור על ידי אחד מבעלי החשבון בחשבון משותף, יודיע על כך מקור המידע גם לשאר בעלי החשבון המשותף בהקדם האפשרי.
(ד)
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאפשרות הלקוח לבטל את הסכמתו לתת גישה לנותן השירות לכל המידע הפיננסי על אודותיו הנמצא ברשות מקור מידע, באמצעות ביטול או צמצום ההסכם עם נותן השירות בהתאם להוראות סעיף 28; קיבל מקור המידע הודעה מנותן שירות על ביטול הסכמת הלקוח לתת גישה לנותן השירות בהתאם להוראות סעיף 28(ג)(2), יראו את מקור המידע כאילו קיבל הודעה מבעל החשבון לפי סעיף זה על ביטול הרשאת הגישה.
הגבלות על גביית תמורה בידי מקור מידע
(א)
מקור מידע לא יגבה תמורה מבעל חשבון בעד מתן הרשאת גישה או ביטולה ובעד מתן הגישה לנותן השירות בהתאם להרשאת הגישה.
(ב)
מקור מידע רשאי לגבות מנותן שירות תמורה סבירה בעד מתן גישה למידע פיננסי הנמצא ברשותו, בכפוף להוראות שבתוספת החמישית, ובלבד שלא יגבה מנותן השירות תשלום בעד מתן הרשאת גישה או ביטולה; מקור מידע לא יגבה תמורה שונה מנותני שירות שונים בעד גישה למידע פיננסי הניתנת בתנאים דומים.
(ג)
השר, בהתייעצות עם מאסדר נותן השירות, מאסדר מקור המידע והממונה על התחרות, ובאישור ועדת הכלכלה, רשאי לקבוע נסיבות שבהן מקור מידע יהיה רשאי לגבות תמורה שונה מנותני שירותים שונים בעד גישה למידע פיננסי הניתנת בתנאים דומים; ואולם לעניין מקור מידע המפוקח על ידי בנק ישראל, השר יקבע נסיבות כאמור, בהסכמת הנגיד, לאחר התייעצות עם מאסדר נותן השירות והממונה על התחרות ובאישור ועדת הכלכלה.
איסור הפעלת השפעה בלתי הוגנת
(א)
לא יעשה מקור מידע, במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת, דבר שיש בו משום הפעלת השפעה בלתי הוגנת על לקוח בכל עניין הקשור למתן הרשאת גישה לפי פרק זה.
(ב)
בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א), יראו מקור מידע שהציג ללקוח עמדה או אזהרה לגבי מתן הגישה למידע פיננסי לנותן השירות או לגבי טיב השירות הניתן על ידי נותן השירות, כמי שהפעיל השפעה בלתי הוגנת.
(ג)
השר, בהתייעצות עם מאסדר נותן השירות ומאסדר מקור המידע, רשאי לקבוע פעולות נוספות של מקור מידע שיראו בהן הפעלת השפעה בלתי הוגנת על לקוח, ורשאי הוא לקבוע, בדרך האמורה ובהסכמת שר המשפטים, פעולות כאמור שניתן יהיה להטיל עיצום כספי בשל ביצוען.
הוראות מאסדר מקור המידע
(א)
מאסדר מקור המידע, בהתייעצות עם מאסדרי נותני השירות, ולעניין פסקה (3) – בהסכמת מאסדרי נותני השירות, יקבע, בהוראות מאסדר, הוראות בעניינים אלה:
(1)
אופן זיהוי הלקוח על ידי מקור המידע לשם מתן הרשאת הגישה, ואופן מתן הרשאת הגישה, לרבות זיהויו של הלקוח וקבלת הרשאתו כאמור באמצעות גורם אחר;
(2)
אופן מתן הגישה למידע הפיננסי על ידי מקור המידע לנותן שירות, באמצעות מערכת הממשק למידע פיננסי, ובכלל זה הוראות לגבי הגנה על פרטיות, אבטחת מידע, מנגנון טכנולוגי מאובטח וחובות תיעוד;
(3)
אופן ההזדהות של נותן שירות בפני מקור המידע;
(4)
חובות שיחולו על מקור מידע בנוגע לרמת השירות שהוא נותן לנותני השירות;
(5)
חובות שיחולו על מקור מידע לעניין מסירת הודעות לבעל חשבון בדבר הרשאת גישה שניתנה בחשבונו.
(ב)
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכויות מאסדר מקור מידע לפי חוק זה לקבוע הוראות נוספות במסגרת הוראות מאסדר.

פרק ה׳: עיצום כספי

הגדרת הסכום הבסיסי
בפרק זה, ”הסכום הבסיסי“ – סכום כמפורט בתוספת השישית.
עיצום כספי
(א)
מקור מידע המנוי בפסקאות (1) עד (7) להגדרה ”מקור מידע“, לשכת אשראי, לשכת מידע על עוסקים או גוף שנקבע לפי סעיף 2(ג) שעסק במתן שירות מידע פיננסי בלי שבידו אישור לכך או שלא בהתאם לתנאי האישור, בניגוד להוראות סעיף 2(ב), רשאי מאסדר כהגדרתו בסעיף 13(א), להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בשיעור של כפל הסכום הבסיסי.
(ב)
הפר נותן שירות הוראה מההוראות לפי חוק זה כמפורט בחלק א׳ לתוספת השביעית, רשאי מאסדר נותן השירות להטיל עליו עיצום כספי, לפי הוראות פרק זה, בסכום הבסיסי, ואם הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה כמפורט בחלק ב׳ לתוספת האמורה – רשאי מאסדר נותן השירות להטיל עליו עיצום כספי, לפי הוראות פרק זה, בשיעור של כפל הסכום הבסיסי.
(ג)
הפר מקור מידע הוראה מההוראות לפי חוק זה כמפורט בחלק א׳ לתוספת השמינית, רשאי מאסדר מקור המידע להטיל עליו עיצום כספי, לפי הוראות פרק זה, בסכום הבסיסי, ואם הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה כמפורט בחלק ב׳ לתוספת האמורה – רשאי מאסדר מקור המידע להטיל עליו עיצום כספי, לפי הוראות פרק זה, בשיעור של כפל הסכום הבסיסי.
(ד)
הפר גוף פיננסי, למעט חבר בורסה, הוראה מהוראות סעיף 29(ג) כמפורט בתוספת התשיעית, רשאי מאסדר הגוף הפיננסי להטיל עליו עיצום כספי, לפי הוראות פרק זה, בשיעור של כפל סכום הבסיסי.
(ה)
בעל היתר שליטה שלא דיווח לרשות על התקיימות נסיבה מהנסיבות המנויות בסעיף 27(ג)(1) עד (6) לחוק ייעוץ השקעות, לגביו או לגבי נושא משרה בכירה בו, בניגוד להוראות סעיף 20(א)(2), רשאית הרשות להטיל עליו עיצום כספי, לפי הוראות פרק זה, בסכום הבסיסי.
החלת מנגנון העיצום הכספי על מפרים [תיקון: תשפ״ג]
על עיצום כספי לפי סעיף 50 לגבי כל אחד מהמפורטים להלן, יחולו ההוראות המפורטות לצידו:
(1)
לגבי בעל רישיון, בעל רישיון מנהל תיקים, חברת תשלומים ובעל היתר שליטה – ההוראות לפי סעיפים 52טז עד 52כט וסעיף 56ח לחוק ניירות ערך, בשינויים המחויבים;
(2)
לגבי בנק, תאגיד עזר ובעל רישיון נותן שירותי תשלום יציבותי – ההוראות לפי סעיפים 14ט עד 14טו לפקודת הבנקאות, בשינויים המחויבים;
(3)
לגבי בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי, בעל רישיון למתן אשראי ובעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי – ההוראות לפי סעיפים 72(ד) ו־74 עד 93 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, בשינויים המחויבים;
(4)
לגבי לשכת אשראי ולשכת מידע על עוסקים – ההוראות לפי סעיפים 93 עד 105 לחוק נתוני אשראי, בשינויים המחויבים;
(5)
לגבי מבטח – ההוראות לפי סעיפים 92א1 עד 92יב, 92יד, 92טז עד 92כ, 92כב ו־92כג לחוק הפיקוח על הביטוח, בשינויים המחויבים;
(6)
לגבי חברה מנהלת – ההוראות לפי סעיף 47 לחוק הפיקוח על קופות הגמל, בשינויים המחויבים;
(7)
לגבי גוף אחר העוסק בתחום הפיננסי שנקבע לפי סעיף 2(ג), כאמור בפסקה (8) להגדרה ”מקור מידע“ או בפסקה (10) להגדרה ”גוף פיננסי“ – הוראות בעניין עיצום כספי בהתאם לסמכויותיו של מאסדר הגוף האמור לפי הדין שמכוחו הוא מפקח על פעילותו הפיננסית של אותו גוף, כפי שמפורט בתוספת העשירית.

פרק ו׳: הטלת אמצעי אכיפה מינהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית

פרק ו׳ – הגדרות
”הוועדה“ – ועדת האכיפה המינהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך;
”הפרה“ – הפרה של הוראות חוק זה, המנויה בתוספת האחת עשרה.
סמכויות ועדת האכיפה המינהלית
ביצע אדם הפרה, יחולו לעניין המפר ולעניין ההפרה הוראות פרק ח׳4 לחוק ניירות ערך החלות לעניין מפר ולעניין הפרה של הוראה המנויה בחלק ג׳ בתוספת השביעית לחוק האמור, בשינויים המחויבים, אולם הוועדה תהיה רשאית להטיל על מפר עיצום כספי לפי פרק זה, בהתאם להוראות סעיף 52נג(א) לחוק ניירות ערך, בסכום מרבי כמפורט להלן, לפי העניין:
(1)
לעניין מפר שהוא יחיד שהוא עובד של בעל רישיון ואינו נושא משרה בכירה בו – בסכום מרבי של 25,000 שקלים חדשים;
(2)
לעניין מפר שהוא יחיד אחר – בסכום מרבי של 1,000,000 שקלים חדשים;
(3)
לעניין מפר שהוא תאגיד – בסכום מרבי של 5,000,000 שקלים חדשים.
סמכות יושב ראש הרשות או פרקליט מחוז להתקשר בהסדר להימנעות מנקיטת הליכים, להפסקת הליכים או להימנעות מהעמדה לדין, המותנית בתנאים [תיקון: תשפ״ג]
(א)
הסמכות הנתונה ליושב ראש הרשות או לפרקליט מחוז להתקשר בהסדר להימנעות מנקיטת הליכים, להפסקת הליכים או להימנעות מהעמדה לדין, לפי העניין, המותנית בתנאים, בהתאם להוראות פרק ט׳1 לחוק ניירות ערך, תהיה נתונה להם לעניין הפרה או עבירה, ויחולו לעניין זה הוראות הפרק האמור בשינויים המחויבים.
(ב)
בסעיף זה, ”הליכים“ – הליך בירור הפרה או הליך אכיפה מינהלי, לפי פרק ח׳4 לחוק ניירות ערך כפי שהוחל בסעיף 53 או חקירה פלילית לפי סעיף 56ג לחוק ניירות ערך כפי שהוחל בסעיף 63(ג), לפי העניין.
איסור שיפוי וביטוח
הוראות סעיף 56ח לחוק ניירות ערך יחולו לעניין הליך לפי פרק זה.
סייג לתחולת הוראות פרק ו׳
הוראות פרק זה לא יחולו על מי שחלה עליו חובת האישור לפי סעיף 2(ב) או (ג) ועל בעל אישור כאמור.

פרק ז׳: עונשין

עונשין
(א)
מי שעשה אחד מאלה, דינו – מאסר שנתיים או קנס פי שניים וחצי מהקנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד – פי שנים עשר וחצי מהקנס כאמור באותו סעיף:
(1)
עסק במתן שירות מידע פיננסי בלי שבידו רישיון לכך או שלא בהתאם לתנאי הרישיון, בניגוד להוראות סעיף 2(א);
(2)
עסק במתן שירות מידע פיננסי בלי שבידו אישור לכך או שלא בהתאם לתנאי האישור, בניגוד להוראות סעיף 2(ב);
(3)
כלל פרט מטעה בבקשה, בדיווח או במידע אחר שמסר לרשות, בניגוד להוראות סעיף 36(ד).
(ב)
מי שניגש, דרך עיסוק, אל מידע פיננסי על אודות לקוח, הנמצא ברשות מקור מידע, באמצעות מערכת מקוונת, תוך שימוש בפרטי הגישה של הלקוח אל חשבונו שנועדו לאמת את זהותו בפני מקור המידע, לשם מתן שירות ללקוח הנוגע להתנהלותו הכלכלית, בניגוד להוראות סעיף 60, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד – כפל הקנס האמור.

פרק ח׳: הוראות שונות

מניעת כפל אמצעי אכיפה מינהליים ותיאום הליכים להטלתם
(א)
בסעיף זה, ”אמצעי אכיפה מינהלי“ – כל אחד מאלה:
(1)
עיצום כספי;
(2)
התראה מינהלית או דרישת התחייבות להימנע מהפרה, חלף עיצום כספי;
(3)
אמצעי אכיפה מינהליים לפי סימן ג׳ בפרק ח׳4 לחוק ניירות ערך.
(ב)
על מעשה אחד המהווה הפרה של הוראה מההוראות לפי חוק זה כאמור בסעיף 50 ושל הוראה מההוראות לפי חוק אחר, לא יוטל יותר מאמצעי אכיפה מינהלי אחד.
(ג)
(1)
בסעיף קטן זה, ”מאסדר אחר“ – מאסדר שנתן לנותן השירות רישיון לשם עיסוק בפעילותו הפיננסית לפי חוק אחר או מאסדר שמנהל מרשם לפי סעיף 67(א)(4) לחוק נתוני אשראי.
(2)
ביקשה הרשות לפתוח בהליך להטלת אמצעי אכיפה מינהלי לפי חוק זה נגד נותן שירות שהוא בעל רישיון ושמחזיק גם ברישיון לפי דין אחר לשם עיסוק בפעילותו הפיננסית או שהוא רשום לפי סעיף 67(א)(4) לחוק נתוני אשראי, לעניין הפרה שבשלה רשאי גם מאסדר אחר להטיל לפי דין אחר אמצעי אכיפה מינהלי על נותן השירות, תיידע הרשות את המאסדר האחר בטרם תפתח בהליך כאמור.
(3)
ביקש המאסדר האחר לפתוח בהליך להטלת אמצעי אכיפה מינהלי לפי דין אחר נגד נותן שירות כאמור בפסקה (2) וסבר כי ההפרה הנוגעת לעניין קשורה באופן ישיר לפעילותו כנותן שירות, יידע המאסדר האחר את הרשות בטרם יפתח בהליך כאמור.
אגרות [תיקון: תשפ״ג]
השר, לפי הצעת הרשות או בהתייעצות עימה ובאישור ועדת הכלכלה, רשאי לקבוע אגרות שישולמו לרשות, שיחולו על מבקש רישיון לפי סעיף 5 ועל בעל רישיון, וכן הוראות בדבר הפרשי הצמדה וריבית שישולמו בשל פיגור בתשלום אגרות לפי סעיף זה, ובדבר החלת פקודת המסים (גבייה) על גביית אגרות והפרשי הצמדה וריבית כאמור.
איסור גישה באמצעות פרטי הגישה של הלקוח
לא ייגש אדם, ובכלל זה נותן שירות, אל מידע פיננסי על אודות לקוח הנמצא ברשות מקור מידע לשם מתן שירות ללקוח הנוגע להתנהלותו הכלכלית, אם הגישה כאמור נעשית דרך עיסוק, באמצעות מערכת מקוונת ותוך שימוש בפרטי הגישה של הלקוח אל חשבונו שנועדו לאמת את זהותו בפני מקור המידע.
פגם במידע
(א)
בסעיף זה, ”פגם במידע“ – פגם במידע פיננסי, לרבות פגם באבטחת המידע שהוביל לחשיפה של מידע על אודות הלקוח או פגם במהימנות המידע.
(ב)
פנה לקוח לנותן שירות שעימו התקשר בהסכם או למקור מידע, בעניין פגם במידע שלגביו ניתנה גישה לנותן שירות לפי חוק זה, יברר נותן השירות או מקור המידע את העניין ויידע את לקוחו בנוגע לתוצאות הבירור, בתוך זמן סביר בנסיבות העניין.
(ג)
נודע לנותן השירות או למקור המידע, בעקבות בירור לפי סעיף קטן (ב) או בדרך אחרת, כי נפל פגם במידע כאמור באותו סעיף קטן וכי הוא אחראי לפגם, יודיע על כך ללקוח ויפעל לתיקון הפגם ולצמצום הפגיעה בלקוח במועד שבו נודע לו על הפגם; לא היה נותן השירות או מקור המידע אחראי לפגם, ינקוט אמצעים סבירים כדי לברר מי הגורם האחראי לפגם וכדי שאותו גורם יתקנו כאמור.
(ד)
נותן השירות או מקור המידע יפצה או ישפה את לקוחו, לפי דרישתו, בשל נזק או הוצאה שנגרמו ללקוח בשל פגם במידע כאמור בסעיף קטן (ב) שהוא אחראי לו; לא היה נותן השירות או מקור המידע אחראי לפגם, ינקוט אמצעים סבירים כדי שהגורם האחראי לפגם ישפה או יפצה את הלקוח כאמור.
סמכויות הנתונות למאסדר [תיקון: תשפ״ג]
(א)
בסעיף זה –
”המאסדר“, של גוף פיננסי מפוקח – מאסדר מקור המידע, מאסדר נותן השירות או מאסדר הגוף הפיננסי, לפי העניין;
”גוף פיננסי מפוקח“ – מקור מידע, נותן שירות או גוף פיננסי.
(ב)
מאסדר רשאי, בהתאם לסמכותו לפי דין, לקבוע הוראות בעניינים המוסדרים בחוק זה, שיחולו על הגוף הפיננסי המפוקח על ידו.
(ג)
התקין השר תקנות לפי חוק זה בעניין מסוים, החלות על גוף פיננסי מפוקח, רשאי המאסדר של אותו גוף, לקבוע, בהוראות מאסדר, הוראות מפורטות באותו עניין בכפוף לתקנות שקבע השר.
(ד)
לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה, בירור מינהלי הנוגע להוראות כאמור ואכיפתן, יהיו נתונות למאסדר הסמכויות הנתונות לו על פי הדין הנוגע לגוף הפיננסי המפוקח.
הוראות מיוחדות לעניין סמכויות הרשות לגבי בעלי רישיונות
(א)
במילוי חובותיהם לפי חוק זה יהיו בעלי הרישיונות נתונים לפיקוח הרשות.
(ב)
(1)
לשם פיקוח כאמור בסעיף קטן (א), רשאית הרשות לתת הוראות הנוגעות לדרכי פעולתם של בעלי רישיונות, של נושאי משרה בכירה בהם ושל מי שהם מעסיקים, והכול כדי להבטיח את ניהולם התקין של בעלי הרישיונות ואת השמירה על ענייני הלקוחות; הוראות כאמור יכול שיינתנו לכלל בעלי הרישיונות או לבעלי רישיונות מסוג מסוים.
(2)
הוראות לפי פסקה (1) אינן טעונות פרסום ברשומות, אולם הרשות תפרסם ברשומות הודעה על מתן הוראות כאמור ועל מועד תחילתן; הוראות כאמור וכל שינוי בהן יועמדו לעיון הציבור במשרדי הרשות ויפורסמו באתר האינטרנט של הרשות, ורשאית הרשות להורות בדבר דרכים נוספות לפרסומן.
(ג)
הסמכויות לפי סעיפים 52מג, 56א, 56א2, 56ב, 56ב1, 56ג, 56ג1, 56ד ו־56ה לחוק ניירות ערך, יהיו נתונות לרשות לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה, בירור מינהלי הנוגע להוראות כאמור או אכיפת הוראות חוק זה לעניין הפרה או עבירה, הכול לפי העניין ובשינויים המחויבים; לעניין זה –
”הפרה“ – כהגדרתה בסעיף 52;
”עבירה“ – כל אחת מאלה:
(1)
עבירה לפי חוק זה, למעט עבירה לפי סעיף 57(א)(2) ועבירה לפי סעיף 57(ב) הנעברת על ידי גוף הנדרש לקבל אישור לפי סעיף 2(ב);
(2)
עבירה לפי סעיפים 284, 290, 291, 415, 423, 424, 424א ו־425 לחוק העונשין, שנעברה בקשר לעבירה לפי פסקה (1);
(3)
עבירה לפי סעיפים 3 ו־4 לחוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000, שנעברה בקשר לעבירה לפי פסקאות (1) או (2);
(4)
עבירה לפי סעיפים 240, 242, 244, 245 או 246 לחוק העונשין, שנעברה בקשר לחקירה או להליך שיפוטי בשל עבירה לפי פסקאות (1) עד (3).
המצאת מסמכים בידי הרשות
על הודעה, הוראה, דרישה וכל מסמך אחר שהרשות או עובד שהיא הסמיכה לכך רשאים להמציא לפי חוק זה, לבעל רישיון או למי שהגיש בקשה לקבלת רישיון, יחולו ההוראות לפי פרק ז׳2 לחוק ניירות ערך, בשינויים המחויבים.
סייג לתחולת החוק [תיקון: תשפ״ג]
(א)
החובה למתן גישה לפי סעיף 39 לא תחול על סוגי חשבונות המנויים בתוספת השתים עשרה לגבי המידע הפיננסי הכלול בהם.
(ב)
ההוראות לפי חוק זה לא יחולו על אלה:
(1)
העברת מידע פיננסי לפי הוראות סעיפים 5ב1, 7ה(א) ו־7ז(א) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) ושימוש באותו מידע בידי מי שהמידע האמור הועבר אליו לפי הוראות הסעיפים האמורים;
(2)
העברת מידע פיננסי למאגר נתוני אשראי לפי חוק נתוני אשראי, העברת כל מידע שמקורו במאגר לאחר לפי אותו חוק ושימוש באותו מידע בידי מי שהמידע האמור הועבר אליו לפי הוראות החוק האמור;
(3)
העברת מידע פיננסי למסלקה הפנסיונית לפי הוראות פרק ה׳1 לחוק ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים, העברתו על ידה לאחר לפי אותו חוק ושימוש באותו מידע בידי מי שהמידע האמור הועבר אליו לפי הפרק האמור;
(4)
העברת מידע פיננסי שהוא חיובים וזיכויים של ספקים המבוצעים באמצעות כרטיסי חיוב למאגד, כהגדרתו בסעיף 28(א) לחוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, בהתאם להוראות אותו סעיף, ושימוש של מאגד במידע האמור שהועבר אליו לפי אותו סעיף;
(5)
העברת מידע פיננסי לפי הוראות של מאסדר מנהל חשבון תשלום למשלם כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, שנקבעו לפי סעיף 41(א)(4) לאותו חוק.
(ג)
השר, בהסכמת שר המשפטים ובהתייעצות עם הרשות והנגיד, רשאי לקבוע כי הוראות חוק זה לא יחולו על העברה לפי חוק אחר של מידע פיננסי שאינו מנוי בסעיף קטן (ב), כפי שיקבע, ועל השימוש במידע כאמור שהועבר לפי הוראות אותו חוק.
שמירת סמכויות של רשות ציבורית
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מסמכויות הנתונות לפי דין לרשות ציבורית, ובכלל זה ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.
שינוי התוספות
(א)
השר רשאי, בצו, לשנות את התוספת הראשונה.
(ב)
השר, לפי הצעת מאסדר מקור המידע או בהתייעצות עימו, רשאי, בצו, לשנות את התוספת השנייה, ורשאי הוא לקבוע בצו כאמור מאפייני מערכת שתשמש את כל מקורות המידע או סוג מסוים של מקורות מידע; ואולם צו כאמור לגבי מקורות מידע המפוקחים על ידי בנק ישראל ייקבע בהתייעצות עם הנגיד, ולעניין מערכת שבמועד קביעת הצו אינה נמצאת בשימוש בידי אחד ממקורות המידע המפוקחים כאמור – בהסכמת הנגיד.
(ג)
השר, בהתייעצות עם הרשות ומאסדר מקור המידע ובאישור ועדת הכלכלה, ולעניין מקור מידע המפוקח על ידי בנק ישראל – הנגיד, בהסכמת השר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכלכלה, רשאי, בצו, לשנות את התוספת השלישית.
(ד)
השר, בהתייעצות עם מאסדר נותן השירות, רשאי, בצו, לשנות את התוספת הרביעית.
(ה)
השר, בהתייעצות עם מאסדר נותן השירות ומאסדר מקור המידע ובאישור ועדת הכלכלה, ולעניין מקור מידע המפוקח על ידי בנק ישראל – גם בהסכמת הנגיד, רשאי, בצו, לשנות את התוספת החמישית.
(ו)
השר, בהסכמת שר המשפטים והנגיד, בהתייעצות עם המאסדר הנוגע בדבר ובאישור ועדת הכלכלה, רשאי, בצו, לשנות את התוספת השישית, התוספת השביעית, התוספת השמינית והתוספת התשיעית, ובלבד שהסכום הבסיסי לפי התוספת השישית לא יעלה על 300,000 שקלים חדשים.
(ז)
השר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי, בצו, לשנות את התוספת העשירית.
(ח)
השר, על פי הצעת הרשות או בהתייעצות עימה, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה, רשאי, בצו, לשנות את התוספת האחת עשרה.
(ט)
השר, בהתייעצות עם מאסדר מקור המידע ובאישור ועדת הכלכלה, ולעניין מקור מידע המפוקח על ידי בנק ישראל – הנגיד, בהסכמת השר ובאישור ועדת הכלכלה, רשאי, בצו, לשנות את התוספת השתים עשרה.
קביעת גופים פיננסיים, מייצגים ומקורות מידע נוספים
(א)
השר, באישור ועדת הכלכלה, רשאי לקבוע בצו גוף פיננסי נוסף על אלה המנויים בהגדרה ”גוף פיננסי“, ובלבד שהוא עוסק בתחום הפיננסי ושפעילותו באותו תחום מפוקחת לפי דין.
(ב)
השר, בהסכמת שר המשפטים, בהתייעצות עם מאסדר מקור המידע ומאסדר נותן השירות ובאישור ועדת הכלכלה, רשאי לקבוע בצו מייצג נוסף על אלה המנויים בהגדרה ”מייצג“, ובלבד שעיסוקו טעון רישוי לפי חוק אחר ושחלים לגבי עיסוקו כללי אתיקה מקצועית לפי חוק.
(ג)
השר רשאי לקבוע בצו מקור מידע נוסף על אלה המנויים בהגדרה ”מקור מידע“, ובלבד שהוא עוסק בתחום הפיננסי ופעילותו הפיננסית מפוקחת לפי דין; צו כאמור ייקבע לאחר התייעצות עם המאסדר של אותו גוף ובאישור ועדת הכלכלה, ולעניין גוף כאמור שפעילותו מפוקחת על ידי בנק ישראל – בהסכמת הנגיד ובאישור ועדת הכלכלה.
קביעת היקף פעילות קטן לעניין מקור מידע [תיקון: תשפ״ג]
(א)
הנגיד, בהסכמת השר, רשאי לקבוע בצו –
(1)
לעניין שווי הנכסים של מקור מידע שהוא בנק – שיעור אחר מהשיעור הקבוע בפסקה (1) להגדרה ”היקף פעילות קטן“;
(2)
לעניין מקור מידע המפוקח על ידי בנק ישראל ושאינו בנק – היקף פעילות, שהיקף פעילות נמוך ממנו ייחשב היקף פעילות קטן כאמור בפסקה (2) להגדרה ”היקף פעילות קטן“.
(ב)
השר, בהתייעצות עם מאסדר מקור המידע, רשאי לקבוע בצו –
(1)
לעניין צבר אשראי של מקור מידע שהוא בעל רישיון למתן אשראי או בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי, סכום אחר מהסכום הקבוע בפסקה (3) להגדרה ”היקף פעילות קטן“;
(2)
לעניין צבר פיקדונות או צבר אשראי של מקור מידע שהוא בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי, סכום אחר מהסכום הקבוע בפסקה (3) להגדרה ”היקף פעילות קטן“;
(3)
לעניין סכום הכספים שקיבל מקור מידע שהוא חברת תשלומים לשם מתן שירותי תשלום ללקוחותיו בשנה הקלנדרית שקדמה למועד הגשת בקשה כאמור בסעיף 41(ג)(1) או לעניין סכום הכספים שהעביר מקור מידע שהוא חברת תשלומים לשם מתן שירותי תשלום ללקוחותיו בשנה הקלנדרית שקדמה למועד הגשת בקשה כאמור בסעיף 41(ג)(1) – סכום אחר מהסכום הקבוע בפסקה (3א) להגדרה ”היקף פעילות קטן“.
(ג)
השר, בהתייעצות עם הרשות ומאסדר מקור המידע ובאישור ועדת הכלכלה, רשאי לקבוע בצו, לעניין מקור מידע שאינו מנוי בפסקאות (1) עד (3א) להגדרה ”היקף פעילות קטן“, היקף פעילות, שהיקף פעילות נמוך ממנו ייחשב היקף פעילות קטן כאמור בפסקה (4) להגדרה ”היקף פעילות קטן“.
ביצוע ותקנות
(א)
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
(ב)
תקנות לפי חוק זה לעניין נותני שירות או מקורות מידע יכול שייקבעו דרך כלל או לסוגים של נותני שירות או מקורות מידע; נקבע בחוק כי תקנות כאמור יותקנו בהתייעצות עם מאסדר נותן השירות או מאסדר מקור המידע, תיעשה ההתייעצות עם מאסדר נותן השירות או מאסדר מקור המידע, הנוגע בדבר.
(ג)
השר רשאי לקבוע אמצעי טכנולוגי שאינו רשת האינטרנט לעניין ההגדרה ”מקוון“.
תיאום בין מאסדרים ושמירה על אחידות
(א)
ביקשה הרשות לקבוע הוראות מאסדר לפי חוק זה שיחולו על נותני שירות שהם גם גופים המפוקחים על ידי הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון או על ידי המפקח על נותני שירותים פיננסיים, תעשה כן לאחר התייעצות עם הממונה או המפקח כאמור, או מי שהממונה או המפקח הסמיך לכך מבין עובדיו, לפי העניין; הממונה, המפקח או מי שהוסמך כאמור יגיש את עמדתו בתוך ארבעה עשר ימים ממועד פניית הרשות לקיום ההתייעצות; לא הוגשה העמדה כאמור במועד, רשאית הרשות לקבוע את הוראות המאסדר בלא התייעצות כאמור.
(ב)
השר רשאי להתקין תקנות בעניינים שבהם ניתנה סמכות למאסדר לקבוע הוראות מאסדר לפי חוק זה, בהתקיים אחד מאלה:
(1)
השר מצא כי נכון לעשות כן לשם שמירה על אחידות בהוראות לפי חוק זה, החלות על גופים שונים המפוקחים על ידי מאסדרים שונים או החלות על גוף אחד המפוקח על ידי כמה מאסדרים;
(2)
השר מצא כי נכון לעשות כן לשם שמירה על עניינם של הלקוחות;
(3)
לא נקבעו הוראות מאסדר לפי חוק זה.
(ג)
תקנות לפי סעיף קטן (ב) יותקנו בהתייעצות עם מאסדר נותן השירות או מאסדר מקור המידע, לפי העניין; תקנות לעניין סעיף 24(2) יותקנו גם בהתייעצות עם שר המשפטים, ותקנות לעניין סעיפים 27(ג)(1), 29(ג)(3), 29(ז), 35(ב)(3) ו־48(א)(1) ו־(2) – גם בהסכמת שר המשפטים.
(ד)
קבע השר תקנות לפי סעיף קטן (ב), רשאי המאסדר לקבוע, בהוראות מאסדר, הוראות באותם עניינים שלגביהם הותקנו תקנות כאמור, בכפוף לאותן תקנות.

פרק ט׳: תיקונים עקיפים

הנוסח שולב בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ״א–1981 (בפרק זה – חוק המרשם הפלילי).
תחילתו של פרט (מז) [צ״ל: (מז1)] בתוספת הראשונה לחוק המרשם הפלילי, כנוסחו בחוק זה, ביום פרסומו של חוק זה.
הנוסח שולב בחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע״ט–2019 (בפרק זה – חוק המידע הפלילי).
תחילתו של פרט 5(23) בתוספת הראשונה לחוק המידע הפלילי, כנוסחו בחוק זה, ביום תחילתו של חוק המידע הפלילי.
[תיקון: תשפ״ב]

פרק י׳: תחילה, תחולה והוראות מעבר

תחילה ותחולה [תיקון: תשפ״ג]
(א)
תחילתו של חוק זה, למעט סעיפים 75 ו־77, ביום ט״ו בסיוון התשפ״ב (14 ביוני 2022) (להלן – יום התחילה).
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א) –
(1)
לעניין מקור מידע שהוא בנק או תאגיד עזר, יחולו הוראות חוק זה לגבי סלי המידע והחשבונות כמפורט להלן, החל במועדים כמפורט לצידם:
(א)
לגבי סלי המידע כאמור בפרטים 4 ו־5 בחלק א׳ לתוספת השלישית – ו׳ בחשוון התשפ״ג (31 באוקטובר 2022);
(ב)
לגבי סל המידע כאמור בפרט 6 בחלק א׳ לתוספת השלישית – כ״ה בסיוון התשפ״ג (14 ביוני 2023) (המועד נדחה ליום כ״ט באלול התשפ״ג (15 בספטמבר 2023);
(ג)
לגבי חשבונות של תאגידים, בנוגע לכל סלי המידע החלים לעניין מקור מידע שהוא בנק או תאגיד עזר לפי חלק א׳ שבתוספת השלישית – ב׳ בטבת התשפ״ד (14 בדצמבר 2023), ואולם לגבי חשבונות של תאגידים שמחזור העסקים שלהם אינו עולה על חמישה מיליון שקלים חדשים בשנה, והוגדר בחשבון שהם מנהלים אצל מקור מידע שהוא בנק או תאגיד עזר, מורשה חתימה אחד בלבד, למעט לעניין פרט 6 בחלק א׳ שבתוספת השלישית – ט׳ בשבט התשפ״ג (31 בינואר 2023);
(לגבי חשבונות של תאגידים שמחזור העסקים שלהם עולה על חמישה מיליון שקלים חדשים בשנה, או שמחזור העסקים שלהם אינו עולה על חמישה מיליון שקלים חדשים בשנה אך הוגדר בחשבון שהם מנהלים אצל מקור מידע שהוא בנק או תאגיד עזר, יותר ממורשה חתימה אחד, בנוגע לכל סלי המידע החלים לעניין מקור מידע שהוא בנק או תאגיד עזר לפי חלק א׳ שבתוספת השלישית – ביום ו׳ בניסן התשפ״ד (14 באפריל 2024)).
(ד)
לגבי סל המידע כאמור בפרט 3א בחלק א׳ לתוספת השלישית – כ״ד בכסלו התשפ״ו (14 בדצמבר 2025);
(2)
לעניין מקור מידע שהוא בעל רישיון נותן שירותי תשלום יציבותי, יחולו הוראות חוק זה לגבי סלי המידע והחשבונות כמפורט להלן, החל במועדים כמפורט לצידם:
(א)
לגבי סלי המידע כאמור בפרט 4 בחלק א׳ לתוספת השלישית כפי שהוחל בפרט 1 בחלק ב׳ לתוספת האמורה – ו׳ בחשוון התשפ״ג (31 באוקטובר 2022);
(ב)
לגבי חשבונות של תאגידים, לעניין כל סלי המידע החלים לגבי מקור מידע שהוא בעל רישיון נותן שירותי תשלום יציבותי לפי חלק ב׳ שבתוספת השלישית – ב׳ בטבת התשפ״ד (14 בדצמבר 2023), ואולם לגבי חשבונות של תאגידים שמחזור העסקים שלהם אינו עולה על חמישה מיליון שקלים חדשים בשנה, והוגדר בחשבונות שהם מנהלים אצל מקור מידע שהוא בעל רישיון נותן שירותי תשלום יציבותי, מורשה חתימה אחד בלבד – מיום ט׳ בשבט התשפ״ג (31 בינואר 2023);
(לגבי חשבונות של תאגידים שמחזור העסקים שלהם עולה על חמישה מיליון שקלים חדשים בשנה, או שמחזור העסקים שלהם אינו עולה על חמישה מיליון שקלים חדשים בשנה אך הוגדר בחשבון שהם מנהלים אצל מקור מידע שהוא סולק, יותר ממורשה חתימה אחד, בנוגע לכל סלי המידע החלים לעניין מקור מידע שהוא סולק לפי חלק ב׳ שבתוספת השלישית – ביום ו׳ בניסן התשפ״ד (14 באפריל 2024)).
(ג)
לגבי סל המידע כאמור בפרט 3א בחלק א׳ לתוספת השלישית כפי שהוחל בפרט 1 בחלק ב׳ לתוספת האמורה – כ״ד בכסלו התשפ״ו (14 בדצמבר 2025);
(3)
לעניין מקור מידע שהוא בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי יחולו הוראות חוק זה לגבי סלי המידע והחשבונות המפורטים להלן, החל ביום ז׳ באייר התשפ״ד (15 במאי 2024):
(א)
(ב)
(ג)
(ד)
(ה)
(ו)
(ז)
לגבי חשבונות של תאגידים, לעניין כל סלי המידע החלים לגבי אותו מקור מידע לפי חלק ג׳ שבתוספת השלישית;
(4)
לעניין מקור מידע שהוא גוף מוסדי יחולו הוראות חוק זה לגבי סל המידע והחשבונות כמפורט להלן, החל במועדים כמפורט לצידם:
(א)
לעניין סל המידע כאמור בפרט 4 בחלק א׳ לתוספת השלישית כפי שהוחל בפרט 1 בחלק ד׳ לתוספת האמורה – א׳ בכסלו התשפ״ד (14 בנובמבר 2023);
(ב)
לגבי חשבונות של תאגידים, לעניין כל סלי המידע החלים לגבי אותו מקור מידע לפי חלק ד׳ שבתוספת השלישית – ז׳ באייר התשפ״ד (15 במאי 2024);
(5)
לעניין מקור מידע שהוא בעל רישיון למתן אשראי ובעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי יחולו הוראות חוק זה לגבי סל המידע והחשבונות המפורטים להלן, החל ביום י״ג בחשוון התשפ״ה (14 בנובמבר 2024):
(א)
(ב)
לגבי חשבונות של תאגידים, לעניין כל סלי המידע החלים לגבי אותו מקור מידע לפי חלק ד׳ שבתוספת השלישית;
(5א)
(לעניין מקור מידע שהוא בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי יחולו הוראות חוק זה לגבי סל המידע כאמור בפרט 3א בחלק א׳ לתוספת השלישית כפי שהוחל בפרט 1 בחלק ג׳ לתוספת האמורה – כ״ו באדר התשפ״ו (15 במרץ 2026);
(5ב)
לעניין מקור מידע שהוא חברת תשלומים יחולו הוראות חוק זה לגבי סלי המידע והחשבונות המפורטים להלן, החל מהמועדים כמפורט לצידם:
(א)
לגבי סל המידע כאמור בפרט 1 בחלק א׳ לתוספת השלישית כפי שהוחל בפרט 1 בחלק ה׳ לתוספת האמורה – ט״ז בסיוון התשפ״ו (1 ביוני 2026);
(ב)
לגבי סל המידע כאמור בפרט 2 בחלק א׳ לתוספת השלישית כפי שהוחל בפרט 1 בחלק ה׳ לתוספת האמורה – ט״ז בסיוון התשפ״ו (1 ביוני 2026);
(ג)
לגבי סל המידע כאמור בפרט 3 בחלק א׳ לתוספת השלישית כפי שהוחל בפרט 1 בחלק ה׳ לתוספת האמורה – ט״ז בסיוון התשפ״ו (1 ביוני 2026);
(ד)
לגבי סל המידע כאמור בפרט 3א בחלק א׳ לתוספת השלישית כפי שהוחל בפרט 1 בחלק ה׳ לתוספת האמורה – ט״ז בסיוון התשפ״ו (1 ביוני 2026);
(ה)
לגבי סל המידע כאמור בפרט 4 בחלק א׳ לתוספת השלישית כפי שהוחל בפרט 1 בחלק ה׳ לתוספת האמורה – ט״ז בסיוון התשפ״ו (1 ביוני 2026);
(ו)
לגבי חשבונות של תאגידים, לעניין כל סלי המידע החלים לגבי אותו מקור מידע לפי חלק ה׳ שבתוספת השלישית – ט״ז בסיוון התשפ״ו (1 ביוני 2026);
(6)
(ג)
השר רשאי, בצו, באישור ועדת הכלכלה, לדחות את המועדים האמורים בסעיפים קטנים (א) ו־(ב), ובלבד שלא ידחה מועד כאמור ליותר משתי תקופות שלא יעלו על שישה חודשים כל אחת; דחיית המועד כאמור יכול שתהיה לגבי סוגים של מקורות מידע או סוגים של סלי מידע, ולעניין חשבונות של תאגידים יכול שתהיה לגבי כלל התאגידים או סוגים מהם.
הוראת מעבר לעניין חשבון משותף ביחד ולחוד
(א)
בסעיף זה, ”חשבון משותף ביחד ולחוד“ – חשבון משותף שנכרת לגביו הסכם התקשרות עם מקור מידע, לפני יום התחילה, ושנקבע בו כי כל אחד מבעלי החשבון רשאי לתת הוראות בחשבון בלא הסכמת בעל החשבון האחר.
(ב)
מקור מידע יידע את בעלי החשבון בחשבון משותף ביחד ולחוד, על כך שהרשאת הגישה שייתן כל אחד מהם תיחשב כהרשאת גישה שניתנה בידי כל בעלי החשבון; הודעת מקור המידע לפי סעיף קטן זה תישלח 21 ימים לפחות לפני יום התחילה.
(ג)
מאסדר מקור המידע יקבע, בהוראות מאסדר, הוראות לעניין הודעת מקור המידע לפי סעיף קטן (ב) ובכלל זה הפרטים שייכללו בה ואופן המשלוח שלה; הוראות כאמור ייקבעו עד המועד האמור בסעיף 82(ב).
הוראות מעבר לעניין עוסק ותיק
(א)
בסעיף זה –
”גישה באמצעות פרטי הלקוח“ – גישה למידע פיננסי על אודות לקוח, הנמצא ברשות מקור מידע, באמצעות מערכת מקוונת, תוך שימוש בפרטי הגישה של הלקוח כאמור בסעיף 60;
”מגיש בקשה“ – מי שהגיש בקשה לרישיון או לאישור לפני יום התחילה, וביום התחילה טרם ניתנה החלטת הרשות או המאסדר, לפי העניין, בבקשתו, ובלבד שקיבל מהרשות או המאסדר אישור על הגשת בקשה כאמור;
”מידע שמקורו בפרטי לקוח“ – מידע פיננסי על אודות הלקוח המתקבל ממקור מידע, בדרך של גישה באמצעות פרטי הלקוח;
”עוסק ותיק“ – מגיש בקשה או נותן שירות, שעסק, ערב פרסומו של חוק זה, במתן שירות ללקוח הנוגע להתנהלותו הכלכלית כאמור בסעיף 25(א), על בסיס מידע שמקורו בפרטי הלקוח;
”תקופת המעבר“ – כמפורט להלן, לפי העניין:
(1)
לגבי עוסק ותיק שהוא מגיש בקשה – עד למתן החלטה בידי הרשות או המאסדר, לפי העניין, בבקשתו;
(2)
לגבי עוסק ותיק שהוא נותן שירות – עד תום שנה ממועד תחילתו של חוק זה לפי סעיף 79(ב), לעניין חשבונות של תאגידים אצל בנק או תאגיד עזר כאמור ברישה של סעיף 79(ב)(1)(ג) או עד תום שנה ממועד תחילתו של חוק זה לעניין סל המידע המפורט בפרט 6 בחלק א׳ לתוספת השלישית כאמור בסעיף 79(ב)(1)(ב), והכול לפי המאוחר.
(ב)
על אף האמור בסעיף 60, קיבל עוסק ותיק, ערב פרסומו של חוק זה, מידע פיננסי ממקור מידע בדרך של גישה באמצעות פרטי לקוח, רשאי אותו עוסק ותיק, במהלך תקופת המעבר, להמשיך בגישה למידע הפיננסי על אודות לקוחותיו הנמצא אצל אותו מקור מידע, בדרך של גישה באמצעות פרטי הלקוח; על עוסק ותיק כאמור יחולו, לגבי מידע שמקורו בפרטי לקוח, ההוראות לפי חוק זה החלות על נותן שירות לגבי מידע פיננסי הנאסף באמצעות מערכת הממשק למידע פיננסי, למעט הוראות פרקים ה׳ עד ז׳, והכול בשינויים המחויבים, ובשינויים אלה:
(1)
בסעיף 25, סעיף קטן (ג) – לא ייקרא;
(2)
לעניין סעיף 26
(א)
החובה להתקשר בהסכם כאמור באותו סעיף לא תחול לגבי לקוח שהתקשר עם העוסק הוותיק לפני יום התחילה, עד תום שישה חודשים מיום התחילה, והכול בנוגע למידע שמקורו בפרטי הלקוח;
(ב)
החובה לפי סעיף קטן (א)(2) לאפשר ללקוח, במסגרת ההסכם, לבחור את סלי המידע שלגביהם הוא מסכים כי תינתן לנותן השירות גישה למידע פיננסי, לא תחול לעניין מידע שמקורו בפרטי הלקוח;
(3)
לעניין סעיף 28
(א)
בסעיף קטן (א), המילים ”סלי המידע“ – לא ייקראו;
(ב)
בסעיף קטן (ג), פסקה (2) – לא תיקרא;
(ג)
סעיף קטן (ד) – לא ייקרא.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (ב), השר, בהסכמת שר המשפטים, יקבע כי הוראות פרקים ה׳ עד ז׳, כולן או חלקן כפי שיקבע, יחולו לעניין הפרת הוראות חוק זה על ידי עוסק ותיק ורשאי הוא לקבוע כי הוראות הפרקים כאמור יחולו בתנאים ובשינויים כפי שיקבע.
(ד)
על גוף פיננסי, מייצג, נותן שירות או גוף אחר שנקבע לפי סעיף 29(ו)(2)(ב) ו־(ג), שקיבל מעוסק ותיק מידע שמקורו בפרטי לקוח בהתאם להוראות סעיף 29, כפי שהוחל בסעיף קטן (ב), יחולו הוראות הסעיף האמור גם לעניין אותו מידע.
(ה)
מקור מידע לא ימנע מעוסק ותיק להמשיך ולקבל, בהתאם להוראות סעיף קטן (ב), מידע שמקורו בפרטי לקוח, במהלך תקופת המעבר, באמצעים הטכנולוגיים שהיו נוהגים ערב פרסומו של חוק זה, מטעמים בלתי סבירים, ובלבד שלעניין עוסק ותיק שהוא מגיש בקשה – אותו עוסק ותיק הציג למקור המידע את האישור מאת הרשות או המאסדר, לפי העניין, על הגשת הבקשה לרישיון או לאישור.
הוראות מאסדר ראשונות
(א)
הוראות מאסדר ראשונות של מאסדר נותן השירות בעניינים כמפורט להלן ייקבעו לכל המאוחר במועדים כמפורט לצידם:
(1)
הוראות לפי סעיפים 27(ג)(1), 35(ב) ו־36(א) ו־(ב) – שלושה חודשים לפני יום התחילה;
(2)
הוראות לפי סעיף 29(ז) – חודשיים לפני יום התחילה;
(3)
הוראות לפי סעיף 24(2) – חודש לפני יום התחילה;
(4)
הוראות לפי סעיף 26(ב) – עד תום שלושה חודשים מיום התחילה.
(ב)
הוראות מאסדר ראשונות של מאסדר מקור המידע לפי סעיפים 41(א)(4), 48(א) ו־80(ג), ייקבעו שלושה חודשים לפחות לפני מועד תחילת החוק לגבי מקור המידע, לפי סעיף 79, לפי העניין.
(ג)
לא קבע מאסדר נותן שירות או מאסדר מקור מידע הוראות מאסדר ראשונות עד המועדים המפורטים בסעיפים קטנים (א) ו־(ב), יתקין השר, בהתאם לסמכותו לפי סעיף 71(ב), תקנות בעניינים שבהם היה על המאסדר לקבוע הוראות מאסדר ראשונות לפי סעיף זה.
דיווח לכנסת – הוראת שעה
(א)
השר ידווח לוועדת הכלכלה, אחת לשנה, החל מיום כ״ה בסיוון התשפ״ג (14 ביוני 2023) ובמשך חמש שנים מאותו מועד, על יישום הוראות חוק זה בשנה שקדמה למועד הדיווח (בסעיף קטן זה – תקופת הדיווח), ובכלל זה על אלה:
(1)
שינויים שחלו בתקופת הדיווח, לפי מדדי תחרות מקובלים, לעניין המוצרים והשירותים המפורטים בסלי המידע שחוק זה חל לגביהם בתקופת הדיווח ולעניין היקף השימוש במתן שירות מידע פיננסי;
(2)
שינוי בהוצאה של משקי הבית על מוצרים ושירותים פיננסיים לעניין המוצרים והשירותים המפורטים בסלי המידע שחוק זה חל לגביהם בתקופת הדיווח;
(3)
מספר הבקשות לקבלת רישיון או אישור למתן שירות מידע פיננסי, מספר מקבלי הרישיון או האישור וכן מספר הגופים הפטורים מרישיון ואישור לפי סעיף 3(ב), בתקופת הדיווח;
(4)
מספר התלונות שהגישו לקוחות למאסדר נותן השירות, בתקופת הדיווח, ואופן הטיפול בליקויים שהתגלו, אם התגלו;
(5)
עמידת המאסדרים בחובה לקבוע הוראות מאסדר ראשונות לפי סעיף 82;
(6)
פעולות הפיקוח והאכיפה שננקטו לפי חוק זה, ובכלל זה מספר העיצומים הכספיים שהוטלו בשל הפרתן ובשל אילו הפרות הוטלו;
(7)
תמורה שגובה מקור מידע מנותן שירות, בתקופת הדיווח, בעד מתן גישה למידע פיננסי לפי סעיף 46.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), דיווח ראשון לפי סעיף קטן (א) יכלול מידע כאמור בפסקאות (3) עד (7) של אותו סעיף קטן וכן מידע על היערכות ליישום החוק.
(ג)
כל מאסדר ימסור לשר, עד יום 31 במרס בכל שנה ולמשך תקופות הדיווח, את המידע הנדרש לשם דיווח לפי סעיף זה.

תוספת ראשונה

(ההגדרה ”הוראות מאסדר“ שבסעיף 1)

הוראות מאסדר לעניין מאסדר של גוף שנקבע בתקנות

תוספת שנייה

(ההגדרה ”מערכת הממשק למידע פיננסי“ שבסעיף 1)

מאפייני מערכת הממשק למידע פיננסי

תקשורת ישירה בין מקור מידע לבין נותן שירות באמצעות טכנולוגיית ממשק תכנות יישומים (Application Programming Interface), בשכבת תעבורה מאובטחת.
הזדהות נותן השירות בפני מקור המידע נדרשת בכל פנייה של נותן השירות למקור המידע לשם גישה למידע פיננסי שברשותו, ומבוצעת באמצעות תעודה חתומה דיגיטלית שהנפיק מאסדר נותן השירות לשם קבלת גישה כאמור.
רכיבי המערכת מאפשרים מתן הרשאת גישה בידי לקוח, ביטול הרשאת הגישה ומתן גישה שוטפת למידע פיננסי על אודות הלקוח לנותן שירות לפי הרשאת הגישה.

תוספת שלישית

(ההגדרה ”סלי מידע“ שבסעיף 1)

סלי מידע

חלק א׳

סלי המידע לעניין מקור מידע שהוא בנק או תאגיד עזר

מידע על אודות חשבון תשלום, כהגדרתו בחוק שירותי תשלום, בשקלים חדשים, ובכלל זה פירוט יתרות בחשבון ופירוט כלל החיובים והזיכויים בחשבון.
מידע על אודות חשבון תשלום, כהגדרתו בחוק שירותי תשלום, במטבע זר, ובכלל זה פירוט יתרות בחשבון ופירוט כלל החיובים והזיכויים בחשבון.
מידע על אודות כרטיס חיוב, כהגדרתו בסעיף 11ב לחוק הבנקאות (רישוי), ובכלל זה פירוט החיובים והזיכויים באמצעות הכרטיס והעמלות בעד השימוש בכרטיס.
[תיקון: תשפ״ג]
מידע על אודות סליקה של עסקאות בכרטיס חיוב, כהגדרתה בסעיף 11ב(א) לחוק הבנקאות (רישוי), ובכלל זה פירוט היתרות, החיובים והזיכויים של הלקוח והעמלות בעד שירות הסליקה.
מידע על אודות אשראי, ובכלל זה פירוט לעניין יתרת האשראי, הריבית והעמלות שהוסכמו לעניין האשראי, מועדי פירעונם וקיום שעבודים שניתנו כנגד האשראי.
מידע על אודות חסכונות, ובכלל זה סכומי החיסכון, ריבית, הצמדה ועמלות שהוסכמו לעניין החיסכון, מועדי זכאות לשחרור כספי החיסכון ומועד סיום החיסכון.
מידע על אודות ניירות ערך, ובכלל זה סוגי ניירות הערך, פעילות בניירות ערך ועמלות המשולמות לעניין תיק ניירות הערך; לעניין זה, ”נייר ערך“ – כהגדרתו בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, לרבות נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק ייעוץ השקעות ולמעט קרנות השתלמות.

חלק ב׳

[תיקון: תשפ״ג]

סלי המידע לעניין מקור מידע שהוא בעל רישיון נותן שירותי תשלום יציבותי

כל אחד מסלי המידע המנויים בפרטים 1 עד 4 לחלק א׳.

חלק ג׳

סלי המידע לעניין מקור מידע שהוא בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי

כל אחד מסלי המידע המנויים בפרטים 1 עד 6 לחלק א׳.

חלק ד׳

סלי המידע לעניין מקור מידע שהוא גוף מוסדי, בעל רישיון למתן אשראי ובעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי

סל המידע המנוי בפרט 4 לחלק א׳.
[תיקון: תשפ״ג]

חלק ה׳

סלי המידע לעניין מקור מידע שהוא חברת תשלומים

כל אחד מסלי המידע המנויים בפרטים 1 עד 4 לחלק א׳.

תוספת רביעית

(ההגדרה ”מוצר או שירות דומה“ שבסעיף 25(ד)(1)(ב))

סוגי מוצרים או שירותים

מוצרי חיסכון והשקעה – כל מוצר פיננסי העשוי לשמש להשקעה לטווח קצר או בינוני, לרבות פיקדונות הנושאים ריבית, קופות גמל להשקעה, קרנות השתלמות, ניירות ערך כהגדרתם בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, קרנות נאמנות, מוצרי מדדים ותכניות חיסכון לסוגיהן.

תוספת חמישית

(סעיף 46)

הוראות לעניין גביית תמורה מנותן שירות בידי מקור מידע

מקור מידע רשאי לגבות מנותן שירות תמורה בעד מתן גישה למידע פיננסי כאמור בסעיף 46, החל מהבקשה החמישית של אותו נותן שירות למקור המידע באותו היום ומכוח כל הרשאות הגישה שנתן הלקוח לאותו נותן שירות; לעניין זה –
(א)
יראו את כל הבקשות שהגיש נותן השירות למקור המידע באמצעות מערכת הממשק למידע פיננסי, מכוח כל הרשאות הגישה שנתן הלקוח לאותו נותן שירות, בפרק זמן של 10 דקות, כבקשה אחת;
(ב)
בקשה של נותן השירות למקור המידע המוגשת בזמן שהלקוח מקושר ישירות לנותן השירות באופן מקוון (online) לשם קבלת שירות ממנו הכרוך בגישה למידע שלשמה נעשית הבקשה כאמור, לא תבוא במניין הבקשות לפי סעיף זה.

תוספת שישית

(ההגדרה ”הסכום הבסיסי“ שבסעיף 49)

הסכום הבסיסי

לעניין בעל רישיון – 25,000 שקלים חדשים;
[תיקון: תשפ״ג]
לעניין בנק, תאגיד עזר או בעל רישיון נותן שירותי תשלום יציבותי – 100,000 שקלים חדשים;
לעניין מבטח – 100,000 שקלים חדשים;
לעניין חברה מנהלת – סכום כמפורט להלן, בהתאם להיקף נכסי קופות הגמל, כהגדרתם בחוק הפיקוח על קופות הגמל, שבניהולה:
(א)
אם היקף נכסי קופות הגמל שבניהולה עד עשרה מיליארד שקלים חדשים – 50,000 שקלים חדשים;
(ב)
אם היקף נכסי קופות הגמל שבניהולה גבוה מעשרה מיליארד שקלים חדשים – 100,000 שקלים חדשים;
לעניין בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי, בעל רישיון למתן אשראי או בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי – 50,000 שקלים חדשים;
לעניין לשכת אשראי ולשכת מידע על עוסקים – 50,000 שקלים חדשים;
לעניין בעל רישיון מנהל תיקים – סכום כמפורט להלן, בהתאם לשווי הנכסים הכולל שלו, כהגדרתו בתוספת ראשונה א׳ לחוק ייעוץ השקעות:
(א)
אם שווי הנכסים הכולל שלו עד מיליארד שקלים חדשים – 50,000 שקלים חדשים;
(ב)
אם שווי הנכסים הכולל שלו גבוה ממיליארד שקלים חדשים – 100,000 שקלים חדשים;
לעניין בעל היתר שליטה – 6,000 שקלים חדשים;
[תיקון: תשפ״ג]
לעניין חברת תשלומים – סכום כמפורט להלן, בהתאם להיקף החודשי הממוצע של פעולות התשלום שביצעה החברה בעבור לקוחותיה ב־12 החודשים שקדמו למועד ביצוע ההפרה, ולעניין חברת תשלומים שקיבלה רישיון שירותי תשלום בתקופה האמורה, יחושב הסכום לפי היקף חודשי ממוצע בחודשים מאז קבלת הרישיון (בפרט זה – היקף חודשי ממוצע):
(א)
היה ההיקף החודשי הממוצע עד 10 מיליון שקלים חדשים – 50,000 שקלים חדשים;
(ב)
היה ההיקף החודשי הממוצע גבוה מ־10 מיליון שקלים חדשים – 100,000 שקלים חדשים.

תוספת שביעית

(סעיף 50(ב))

הפרות של נותן שירות

חלק א׳

לא דיווח לרשות על התקיימות נסיבה מהנסיבות המנויות בסעיף 27(ג)(1) עד (6) לחוק ייעוץ השקעות, לגביו או לגבי נושא משרה בכירה בו, בניגוד להוראות סעיף 20(א).
לא איפשר ללקוח לבטל את ההסכם עימו או לצמצם את ההסכם, בכל עת, בניגוד להוראות סעיף 28(א), או לא איפשר לו לבטל או לצמצם הסכם כאמור באמצעות מסירת הודעה באופן מקוון, בניגוד להוראות סעיף 28(ב).
לא גילה ללקוח את הפרטים הקבועים בסעיף 33(1) עד (4), בניגוד להוראות אותו סעיף.
לא עמד בדרישות לעניין ביטוח, הון עצמי מזערי או בטוחה אחרת, כפי שקבעה הרשות בהוראות מאסדר, בניגוד להוראות סעיף 36(א).
הפר הוראות שקבע מאסדר נותן השירות לפי סעיף 37.

חלק ב׳

לא שמר בסוד מידע על אודות הלקוח, לרבות המסמכים שהועברו לרשותו ותוכנם, או כל פרט אחר המתייחס לפעולות שביצע במסגרת מתן השירות ללקוח, בניגוד להוראות סעיף 23.
קיבל טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם מתן שירות, בניגוד להוראות סעיף 24.
אסף מידע פיננסי, קיבל מידע כאמור או עשה בו שימוש שלא לשם מתן שירות ללקוח הנוגע להתנהלותו הכלכלית, על בסיס אותו מידע, או בלא שהלקוח נתן את הסכמתו המפורשת לכך בהסכם עימו, בניגוד להוראות לפי סעיף 25(א), (ב) או (ד)(3).
אסף מידע פיננסי, קיבל מידע כאמור או עשה בו שימוש, לשם מתן הצעה מטעמו להתקשרות עם הלקוח, בכל הנוגע למוצר פיננסי או לשירות פיננסי שמתקיים לגביו האמור בסעיף 25(ד)(1), בניגוד להוראות אותו סעיף.
עשה שימוש במידע פיננסי שאסף או שקיבל מאחר למטרות סטטיסטיות בלא קבלת הסכמתו המפורשת של הלקוח לכך, בניגוד להוראות סעיף 25(ד)(2).
התקשר עם הלקוח בלא הסכם בכתב למתן שירות מידע פיננסי, או לא איפשר ללקוח במסגרת הסכם כאמור לבחור את העניינים המנויים בפסקאות (1) עד (3) של סעיף 26(א), בניגוד להוראות אותו סעיף, או לא ערך את ההסכם בהתאם להוראות מאסדר לפי סעיף 26(ד).
לא נקט פעולות הדרושות כדי לוודא כי הלקוח מודע לכך שאפשרות הגישה עומדת בעינה בהתאם להסכמתו, בניגוד להוראות מאסדר לפי סעיף 26(ב).
החזיק מידע פיננסי על אודות הלקוח למשך תקופה העולה על שלוש שנים או תקופה קצרה יותר אם נקבעה לפי סעיף 27(א), בלא הסכמת הלקוח במפורש ובכתב, או החזיק מידע כאמור למשך תקופה העולה על שבע שנים או תקופה קצרה יותר אם נקבעה לפי אותו סעיף, והכול בניגוד להוראות הסעיף האמור.
שמר מידע פיננסי הנדרש לנותן השירות לשם הליך משפטי או לשם הליך ביקורת פנימית או פיקוח לפי דין, שלא בהתאם להוראות סעיף 27(ג)(1) או להוראות שקבע מאסדר נותן השירות לפי הסעיף האמור, עשה שימוש במידע כאמור שלא למטרות המנויות בסעיף 27(ג)(2) או לא הבטיח כי הגישה למידע תהיה כאמור בסעיף 27(ג)(3).
לא מחק מידע פיננסי על אודות לקוח בתום שבע שנים מיום סיום מתן השירות, בניגוד להוראות סעיף 27(ג)(4).
לא הודיע למקור המידע על ביטול ההסכם או צמצומו בתוך שני ימים, בניגוד להוראות סעיף 28(ג)(2).
לא מחק את המידע הפיננסי שאינו נדרש עוד, בעקבות הודעת הלקוח, לשם מתן השירות ללקוח, בניגוד להוראות סעיף 28(ג)(3).
העביר מידע פיננסי של לקוח למי שאינו גורם מהגורמים המנויים בסעיף 29(א) או שנקבעו לפי סעיף קטן (ו)(2)(ב) או (ג) של הסעיף האמור, או העביר מידע פיננסי של לקוח לגורם כאמור, בניגוד לתנאים ולהוראות מאסדר נותן השירות לפי סעיף 29(א) ו־(ו)(2)(ב), (ג) או (ז).
העביר מידע פיננסי לגורם המנוי בסעיף 29(א), בלי שהודיע לאותו גורם, במסגרת ההתקשרות עימו, כי המידע התקבל ממקור המידע באמצעות מערכת הממשק למידע פיננסי, בניגוד להוראות סעיף 29(ב).
לא הודיע על אירוע אבטחה חמור באופן מיידי למאסדר נותן השירות, למקור המידע, לרשם כהגדרתו בסעיף 31(א) או לנותן שירות אחר, אם קיבל ממנו את המידע, והכול בניגוד להוראות הסעיף האמור.
ביצע פעולה שיש בה ניגוד עניינים כאמור בתקנות לפי סעיף 32(ב)(1), בניגוד להוראות סעיף 32(א), אם נקבע בתקנות כאמור שניתן להטיל עיצום כספי בשל ביצועה.
נתן שירות השוואת עלויות או תיווך בכל הנוגע למוצר פיננסי או לשירות פיננסי כאמור בפסקאות משנה (א) או (ב) של סעיף 32(ב)(2), בניגוד להוראות אותו סעיף.
עשה דבר העלול להטעות לקוח בעניין מהותי בעסקה למתן שירות מידע פיננסי, בניגוד להוראות סעיף 34.
לא דאג לקיומם של מנגנונים לאבטחת מידע, ניהול סיכונים והגנת סייבר, נאותים ומתקדמים, בניגוד להוראות מאסדר שקבע מאסדר נותן השירות לפי סעיף 35(ב).
לא הגיש לרשות דוח או הודעה בהתאם להוראות שקבעה הרשות, בניגוד להוראות סעיף 36(ב), או לא מסר לרשות הסבר, פירוט, ידיעות או מסמכים בקשר לפרטים הכלולים בדוח או בהודעה כאמור בהתאם לדרישת הרשות או עובד הרשות שהוסמך לכך, בניגוד להוראות סעיף 36(ג).
ניגש אל מידע פיננסי על אודות לקוח הנמצא אצל מקור מידע לשם מתן שירות ללקוח הנוגע להתנהלותו הכלכלית, אם הגישה נעשתה דרך עיסוק, באמצעות מערכת מקוונת ותוך שימוש בפרטי הגישה של הלקוח אל חשבונו שנועדו לאמת את זהותו בפני מקור המידע, בניגוד להוראות סעיף 60.
לא תיקן פגם במידע שהוא אחראי לו, בניגוד להוראות סעיף 61(ג).
הפר הוראה שקבעה הרשות לפי סעיף 63(ב).

תוספת שמינית

(סעיף 50(ג))

הפרות של מקור מידע

חלק א׳

לא דיווח למאסדר מקור המידע על אירוע אבטחה חמור לאחר שקיבל הודעה על כך, בניגוד להוראות סעיף 31(א).
התנה מתן גישה למידע פיננסי על אודות לקוח, הנמצא ברשותו, באמצעות מערכת הממשק למידע פיננסי, בקיומו של הסכם בינו ובין נותן השירות, בניגוד להוראות סעיף 39(ב).
לא איפשר ללקוח לתת הרשאת גישה, או לא איפשר לו לכלול בהרשאת הגישה את הפרטים המנויים בפסקאות (1) עד (3) של סעיף 40(א), בניגוד להוראות אותו סעיף.
לא הודיע לנותן השירות, בהקדם האפשרי, על כך שלא נתן לו גישה למידע פיננסי, לא הודיע למאסדר מקור המידע על כך, לא תיעד את מניעת הגישה והנימוקים לכך או לא שמר את התיעוד, והכול בניגוד להוראות סעיף 41(א)(2) או שלא בהתאם להוראות המאסדר שנקבעו בעניינים אלה לפי סעיף 41(א)(4).
נתן לנותן שירות גישה באמצעות מערכת הממשק למידע פיננסי, בלא שנותן השירות הזדהה בפניו כנותן שירות בהתאם להוראות שקבע מאסדר מקור המידע, בניגוד להוראות סעיף 42.
לא הודיע לכל בעלי החשבון המשותף על הרשאת גישה שנתן אחד מהם ועל זכותם לבטל את ההרשאה, בניגוד להוראות סעיף 43(ב).
לא הודיע לבעלי חשבון משותף ביחד ולחוד, בעת חתימת הסכם ההתקשרות עימם, על כך שהרשאת גישה לפי חוק זה שייתן כל אחד מהם תיחשב כהרשאת גישה שניתנה בידי כל בעלי החשבון, בניגוד להוראות סעיף 43(ד).
לא איפשר לבעל חשבון בחשבון של תאגיד להסמיך, בכל עת, מורשה חתימה או לא הציע לבעל החשבון האמור, בעת פתיחת החשבון, להסמיך מורשה חתימה, והכול בניגוד להוראות סעיף 44(א).
הציג ללקוח עמדה או אזהרה לגבי מתן הגישה למידע פיננסי לנותן השירות או לגבי טיב השירות הניתן על ידי נותן השירות, כאמור בסעיף 47(ב), או ביצע פעולה שרואים בה הפעלת השפעה בלתי הוגנת על לקוח כאמור בתקנות לפי סעיף 47(ג), אם נקבע בתקנות האמורות, שניתן להטיל עיצום כספי בשל ביצועה, והכול בניגוד להוראות סעיף 47(א).
הפר הוראות שקבע מאסדר מקור המידע, בהוראות מאסדר, לפי סעיף 48.

חלק ב׳

לא נתן לנותן שירות גישה למידע פיננסי על אודות לקוח, הנמצא ברשותו, באמצעות מערכת הממשק למידע פיננסי אף שניתנה הרשאת גישה בידי הלקוח, או נתן לנותן שירות גישה כאמור שלא בהתאם להרשאת הגישה שנתן הלקוח, והכול בניגוד להוראות סעיף 39(א).
איפשר לנותן שירות גישה למידע פיננסי הנוגע לחשבון משותף בלי שהרשאת הגישה ניתנה בידי כל בעלי החשבון המשותף, בניגוד להוראות סעיף 43(א).
לא איפשר לגורם המנוי בסעיף 45(א)(1) עד (3) לבטל, בכל עת, את הרשאת הגישה שנתן בניגוד להוראות אותו סעיף קטן, או לא איפשר לו לבטל את הרשאת הגישה באמצעות מסירת הודעה באופן מקוון, בניגוד להוראות סעיף 45(ב).
גבה תמורה מבעל חשבון בעד מתן הרשאת גישה או ביטולה או בעד מתן הגישה לנותן השירות בהתאם להרשאת הגישה, בניגוד להוראות סעיף 46(א).
גבה תמורה מנותן שירות בעד מתן גישה למידע פיננסי הנמצא ברשותו שלא בהתאם להוראות שבתוספת החמישית, או גבה מנותן השירות תשלום בעד מתן הרשאת גישה או ביטולה, בניגוד להוראת סעיף 46(ב).

תוספת תשיעית

(סעיף 50(ד))

הפרות של גוף פיננסי

העביר לאחר מידע פיננסי על אודות לקוח שקיבל מנותן שירות, בניגוד להוראות סעיף 29(ג)(1).
עשה שימוש במידע פיננסי על אודות לקוח, שקיבל מנותן שירות, שלא לשימושים שנקבעו לפי סעיף 29(ג)(2) או (ו)(2)(א).
לא שמר את המידע הפיננסי על אודות לקוח שקיבל מנותן שירות באופן מאובטח שימנע דליפת מידע וגישה לא מורשית אליו ושלא בהתאם להוראות מאסדר הגוף הפיננסי, בניגוד להוראות סעיף 29(ג)(3).
לא מחק את המידע הפיננסי על אודות לקוח שקיבל מנותן השירות בתוך 30 ימים מיום קבלת המידע כאמור, בניגוד להוראות סעיף 29(ג)(4).

תוספת עשירית

(סעיף 51(7))

זהות המאסדר והוראות החוק שיחולו על הטלת עיצום כספי על מפר שהוא גוף פיננסי או מקור מידע שנקבע בתקנות

תוספת אחת עשרה

(ההגדרה ”הפרה“ שבסעיף 52)

הפרות לעניין הטלת אמצעי אכיפה מינהליים על ידי ועדת האכיפה המינהלית

מי שעסק במתן שירות מידע פיננסי בלא רישיון או שלא בהתאם לתנאיו, בניגוד להוראות סעיף 2(א).
מי ששלט בבעל רישיון בלא היתר שליטה, בניגוד להוראות סעיף 9(א).
מי שהעביר אמצעי שליטה בבעל רישיון לאחר, אם היה על המעביר לדעת שהנעבר נדרש להיתר שליטה ושאין בידו היתר כאמור, בניגוד להוראות סעיף 10.
מי שניתנה לו הוראה לפי סעיף 12(א) עד (ג) ולא מילא אחריה.
בעל רישיון או מי שהגיש בקשה לקבלת רישיון, שכלל בבקשה, בדיווח או במידע אחר שמסר לרשות, פרט מטעה, בניגוד להוראות סעיף 36(ד), אם היה עליו לדעת שיש בכך כדי להטעות את הרשות.

תוספת שתים עשרה

(סעיף 65(א))

סוגי חשבונות שהחובה לפי סעיף 39 לחוק לא תחול עליהם

חשבון שבעליו הוא קטין.
חשבון המנוהל בידי אפוטרופוס של בעל החשבון.
חשבון שלגביו לא הוסכם, במסגרת הסכם ההתקשרות עם מקור המידע, כי ניתן יהיה לבצע פעולות באמצעים מקוונים.
חשבון שלגביו לא הוסכם, במסגרת הסכם ההתקשרות עם מקור המידע, כי ניתן יהיה לצפות במידע של הלקוח באמצעים מקוונים.
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.