לדלג לתוכן

תקנות הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ייזום תשלום ושירות מידע פיננסי (אגרות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ייזום תשלום ושירות מידע פיננסי (אגרות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ייזום תשלום ושירות מידע פיננסי (אגרות), התשפ״ד–2024


ק״ת תשפ״ד, 2662.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 57 ו־61 לחוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, התשפ״ג–2023 (להלן – חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום), לפי סעיפים 59 ו־70 לחוק שירות מידע פיננסי, התשפ״ב–2021 (להלן – חוק שירות מידע), ולפי סעיף 30 לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך (להלן – הרשות), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות
בתקנות אלה –
”דרגה“ – אחת מארבע דרגות של היקף פעילות של חברת תשלומים, כמפורט בתוספת;
”היקף פעילות“ – היקף פעילות כמפורט להלן, לפי העניין:
(1)
לעניין מתן שירות להעברת תשלומים, הנפקה של אמצעי תשלום או סליקה של אמצעי תשלום – סכום הכספים החודשי הממוצע שקיבלה חברת תשלומים לשם ביצוע פעולות תשלום בישראל בעבור לקוחותיה או סכום הכספים החודשי הממוצע שהעבירה לשם ביצוע פעולות תשלום כאמור בעבור לקוחותיה, נכון ליום 31 בדצמבר לשנת הכספים הקודמת, לפי הסכום הגבוה;
(2)
לעניין מתן שירות ניהול חשבון תשלום – השווי היומי הממוצע של יתרת כספי הלקוחות המנוהלים על ידי חברת התשלומים בעבור לקוחותיה, בשנת הכספים הקודמת;
(3)
לעניין מתן שירות ייזום מתקדם – הסכום החודשי הממוצע של הוראות התשלום של הלקוחות שהעבירה חברת התשלומים בשנת הכספים הקודמת;
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”רישיון למתן שירות ייזום בסיסי“ – רישיון או אישור מאת הרשות לעסוק במתן שירות ייזום בסיסי, לפי סימן ב׳ או סימן ד׳, בהתאמה, לפרק ב׳ בחוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום;
”רישיון למתן שירות מידע פיננסי“ – רישיון מאת הרשות לעסוק במתן שירות מידע פיננסי, לפי סימן ב׳ לפרק ב׳ בחוק שירות מידע פיננסי;
”שירות להעברת תשלומים“ (Money Remittance) – שירות תשלום למשלם, הכולל הנפקה של אמצעי תשלום לצורך ביצוע פעולת תשלום בודדת של העברת כספים למוטב או לנותן שירותי תשלום אחר הפועל בשם המוטב, בלא יצירה או ניהול של חשבון תשלום לטובת המשלם.

פרק ב׳: אגרות לעניין מתן שירותי תשלום

אגרת בקשת רישיון
(א)
תאגיד המבקש רישיון שירותי תשלום, ישלם לרשות, עם הגשת הבקשה, אגרה בסכום של 33,000 שקלים חדשים.
(ב)
תאגיד המבקש לעסוק בכל אחד מהשירותים המפורטים להלן ישלם לרשות, בעד כל אחד מאותם שירותים, סכום אגרה נוסף של 11,000 שקלים חדשים, שייווסף לסכום האגרה הקבוע בתקנת משנה (א):
(1)
הנפקה של אמצעי תשלום או סליקה של פעולת תשלום, שאינן שירות להעברת תשלומים;
(2)
ניהול חשבון תשלום.
אגרה שנתית
(א)
חברת תשלומים תשלם, ב־1 באוגוסט של כל שנה, אגרה שנתית לפי תקנות אלה בעד אותה שנת כספים, בסכום הקבוע בתוספת, המורכב מסכום אגרה קבוע וסכום אגרה נוסף המשתנה בהתאם לסוג הפעילות של חברת התשלומים והדרגה שבה היא מסווגת בהתאם להיקף פעילותה בשנת הכספים הקודמת, לפי הדרגה הגבוהה שבה מסווגת פעילות חברת התשלומים בעבור כל פעילות, כפי שדווח לרשות לפי סעיף 25(ב) לחוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום.
(ב)
בעד שנת כספים שבה חל מועד קבלת הרישיון, תשלם חברת התשלומים חלק יחסי מהאגרה השנתית; האגרה השנתית לשנה זו תחושב לפי הסכום הקבוע לדרגה א׳ בתוספת, לפי סוג הפעילות של חברת התשלומים כאמור, כשהוא מחולק ב־365 ימים ומוכפל במספר הימים באותה שנה שבהם החזיקה ברישיון.
(ג)
הפסיקה חברת תשלומים להחזיק ברישיון במהלך השנה, תשלם את החלק היחסי של האגרה השנתית החלה עליה לפי תקנת משנה (א), השווה לסכום האגרה האמורה כשהוא מחולק ב־365 ימים ומוכפל במספר הימים באותה שנה שבהם הייתה בעלת רישיון.
(ד)
חל מועד קבלת הרישיון אחרי 30 ביוני, בשנת כספים מסוימת, תשלם חברת התשלומים את האגרה לאותה שנה ב־31 בינואר בשנת הכספים העוקבת, כאמור בתקנת משנה (ב); בוטל רישיון כאמור, תשלם את החלק היחסי של האגרה כאמור בתקנת משנה (ג), לאותה שנת כספים, בתוך שלושים ימים ממועד ביטול הרישיון.
(ה)
לא שולמה אגרה שנתית במועד כאמור בתקנת משנה (א) או (ד), לפי העניין, ייווספו עליה הפרשי הצמדה לפי שיעור השינוי שחל במדד האחרון שפורסם לפני המועד שבו שולמה האגרה בפועל לעומת המדד האחרון שפורסם לפני מועד התשלום לפי תקנת משנה (א) או (ד), לפי העניין, בצירוף תוספת פיגורים בשיעור של 1% מסכום האגרה השנתית לכל חודש של איחור או חלק ממנו.
(ו)
על אף האמור בתקנת משנה (ה), פחת משך האיחור בתשלום מחודש ימים, תיווסף על סכום האגרה השנתית שטרם שולם תוספת פיגורים השווה לסכום של 1% מסכום האגרה כשהיא מחולקת ב־30 ימים ומוכפלת במספר ימי האיחור בתשלום.
(ז)
שולמה אגרה שנתית בסכום העולה על סכום האגרה השנתית לאותה שנה, תחזיר הרשות את סכום האגרה ששולם ביתר בתוספת הפרשי הצמדה לפי שיעור השינוי שחל במדד האחרון שפורסם לפני מועד ההחזר לעומת המדד האחרון שפורסם לפני מועד התשלום לפי תקנת משנה (א) או (ד), לפי העניין, בתוך שלושים ימים מהמועד שבו התברר כי התשלום היה ביתר.

פרק ג׳: אגרות לעניין מתן שירות מידע פיננסי ושירות ייזום בסיסי

אגרת בקשת רישיון
תאגיד המבקש רישיון למתן שירות מידע פיננסי או רישיון למתן שירות ייזום בסיסי, ישלם לרשות, עם הגשת הבקשה, אגרה בסכום של 6,000 שקלים חדשים, בין שהוא מבקש רישיון רק בעבור אחד מן השירותים כאמור ובין שבעבור שני השירותים; תאגיד מבקש שביום הגשת בקשה לקבלת רישיון כאמור בתקנה זו, מחזיק ברישיון בעבור אחד משני השירותים כאמור ושילם אגרת בקשת רישיון לפי תקנת משנה זו [צ״ל: לפי תקנה זו] בעד בקשת הרישיון שבידו, אינו חייב בתשלום אגרת בקשת רישיון נוספת.
אגרה שנתית
(א)
בעל רישיון למתן שירות מידע פיננסי או בעל רישיון למתן שירות ייזום בסיסי, בין שהוא מחזיק באחד מן הרישיונות כאמור ובין שהוא מחזיק בשניהם יחד, ישלם, ב־1 באוגוסט של כל שנה, אגרה שנתית בסכום של 16,000 שקלים חדשים בעד אותה שנת כספים, והוראות תקנות משנה (ג) עד (ז) של תקנה 3 יחולו, בשינויים המחויבים, על תשלום אגרה לפי תקנה זו.
(ב)
בעד שנת כספים שבה חל מועד קבלת רישיון למתן שירות מידע פיננסי או רישיון למתן שירות ייזום בסיסי, ישלם בעל הרישיון כאמור חלק יחסי מהאגרה השנתית, השווה לסכום הקבוע בתקנת משנה (א) כשהוא מחולק ב־365 ימים ומוכפל במספר הימים באותה שנה שבהם היה בעל רישיון, לפי העניין.

פרק ד׳: הוראות שונות

עדכון סכומים
(א)
סכומי היקפי הפעילות וסכומי האגרות, המפורטים בתקנות אלה, יעודכנו ב־1 בינואר של כל שנה (להלן בתקנה זו – יום העדכון), לפי שיעור השינוי של המדד שפורסם בחודש דצמבר שלפני יום העדכון לעומת המדד היסודי; לעניין זה, ”המדד היסודי“ – המדד שפורסם בחודש דצמבר שלפני יום העדכון הקודם, ולעניין יום העדכון הראשון שלאחר יום תחילתן של תקנות אלה או שלאחר יום תחילתו של תיקון לתקנות אלה לגבי סכומי האגרות שנקבעו באותו תיקון, לפי העניין (בסעיף זה – יום התחילה) – המדד שפורסם בחודש דצמבר שלפני יום התחילה זאת אף אם טרם חלפה שנה מיום התחילה עד יום העדכון.
(ב)
הסכומים הקבועים המעודכנים לפי תקנת משנה (א), יעוגלו כמפורט להלן:
(1)
סכומי היקפי הפעילות הקבועים המעודכנים – לסכום הקרוב שהוא מכפלה של מאה אלף שקלים חדשים;
(2)
סכומי האגרות הקבועים המעודכנים – לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים.
(ג)
יושב ראש הרשות, או מי שהוא הסמיכו לכך, יפרסם בהודעה ברשומות את סכומי היקפי הפעילות וסכומי האגרות המעודכנים לפי תקנה זו.
גבייה
על גביית אגרות, הפרשי הצמדה ותוספת פיגורים לפי תקנות אלה, תחול פקודת המסים (גבייה), כאילו היו מס כמשמעותו בפקודה האמורה.
תחילה ותחולה
(א)
לעניין שירותי תשלום ושירות ייזום בסיסי, תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום.
(ב)
תקנה 4 תחול על בקשות רישיון למתן שירות מידע פיננסי שהוגשו ביום פרסומן של תקנות אלה או לאחריו.
הוראת מעבר
לעניין בעל רישיון למתן שירות מידע פיננסי שהחזיק ברישיון כאמור במועד שקדם ליום פרסומן של תקנות אלה, סכום האגרה לפי תקנה 5 לעניין השנה שבה פורסמו התקנות, יחושב כאילו הרישיון כאמור ניתן במועד פרסומן של התקנות.

תוספת

(ההגדרה ”דרגה“ שבתקנה 1 ותקנה 3)

סוג רישיוןאגרה שנתית בשקלים חדשים
דרגה א׳ -
עד 10 מיליון שקלים חדשים היקף פעילות, או עד 15 מיליון שקלים חדשים היקף פעילות לעניין מתן שירות ניהול חשבון תשלום
דרגה ב׳ -
מעל 10 מיליון שקלים חדשים ועד 50 מיליון שקלים חדשים היקף פעילות, או מעל 15 מיליון שקלים חדשים ועד 75 מיליון שקלים חדשים היקף פעילות לעניין מתן שירות ניהול חשבון תשלום
דרגה ג׳ -
מעל 50 מיליון שקלים חדשים ועד 100 מיליון שקלים חדשים היקף פעילות, או מעל 75 מיליון שקלים חדשים ועד 150 מיליון שקלים חדשים היקף פעילות לעניין מתן שירות ניהול חשבון תשלום
דרגה ד׳ -
מעל 100 מיליון שקלים חדשים היקף פעילות, או מעל 150 מיליון שקלים חדשים היקף פעילות לעניין מתן שירות ניהול חשבון תשלום
אגרה שנתית קבועה לנותן שירותי תשלום16,00024,00041,00082,000
סכום נוסף של אגרה שנתית בעד מתן שירות הנפקה של אמצעי תשלום או סליקה של פעולת תשלום שאינם שירות להעברת תשלומים, בין שניתן אחד מן השירותים כאמור ובין שניתנו שני השירותים יחד6,0008,00014,00028,000
סכום נוסף של אגרה שנתית בעד מתן שירות ניהול חשבון תשלום6,0008,00014,00028,000


כ״ו באייר התשפ״ד (3 ביוני 2024)
  • בצלאל סמוטריץ׳
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.