חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות המידע הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע לגופים זכאים בידי משטרת ישראל)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות המידע הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע לגופים זכאים בידי משטרת ישראל) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות המידע הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע לגופים זכאים בידי משטרת ישראל), התשפ״ב–2022


ק״ת תשפ״ב, 4100.


בתוקף סמכות שר המשפטים בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים לפי סעיף 11(ה) לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע״ט–2019 (להלן – החוק), ובתוקף סמכות שר המשפטים והשר לביטחון הפנים לפי סעיף 43(א) לחוק ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף 11(ה) לחוק, מותקנות תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”בקשה“ – בקשה לפי תקנה 2;
”מבקש“ – רשות או בעל תפקיד הזכאי לקבל מידע פלילי לפי סעיפים 11 עד 14(א), 30 ו־31 לחוק, המגיש בקשה לקבלת מידע;
”מידע“ – כל אחד מאלה:
(1)
פרטי רישום פלילי כמשמעותם בסעיפים 8 ו־9 לחוק;
(2)
פרטי רישום משטרתי כאמור בסעיף 27(א)(1) לחוק;
(3)
פרט רישום משטרתי כאמור בסעיף 27(א)(2) עד (3) לחוק, לעניין הגופים המנויים בתוספת השישית לחוק;
(4)
פרטי רישום משטרתי מהאזור לפי סעיף 28 לחוק מהסוג האמור בפסקאות (2) ו־(3);
”מערכת המידע הפלילי“ – המערכת הממוחשבת המנהלת את המידע הפלילי.
בקשה לקבלת מידע
(א)
בקשה לקבלת מידע לפי סעיפים 11 עד 14(א) לחוק, תוגש באחת מהדרכים המפורטות להלן:
(1)
באמצעות הטופס שבתוספת הראשונה חתום ביד המבקש, שבו צוינו הפרטים האלה:
(א)
שם הרשות ובעל התפקיד המבקשים את המידע;
(ב)
שמו של הפונה ומספר זהותו ופרטי הגורמים שלהם תהיה גישה למידע במסגרת תפקידם;
(ג)
הבסיס החוקי והעילה לבקשת המידע;
(ד)
שמו של האדם שעליו מתבקש המידע, מספר זהותו, תאריך לידתו וארץ לידתו;
(ה)
התחייבות המבקש כי המידע נדרש לצורך ביצוע תפקידו לפי החוק; בגופים שסעיפים 5(ג) ו־40 לחוק חלים עליהם, גם התחייבות כי בגוף המבקש מונה ממונה על מידע פלילי כאמור בסעיף 40 לחוק והתמלאו התנאים למסירת מידע כאמור בסעיף 5(ג) לחוק;
(ו)
לבקשה יצורפו מסמכים המעידים על תפקידו של הפונה בגוף הזכאי ועל שייכותו אליו;
(2)
אם הוקם ממשק ממוחשב לפי תקנה 3, באמצעות הממשק הממוחשב ויפורטו כל הפרטים לפי פסקה (1)(ד).
(ב)
תקנת משנה (א) לא תחול על העברת מידע לגוף המפורט בפרט 2(6) לתוספת הראשונה לחוק, לצורך הליך משפטי.
(ג)
בקשה כאמור בתקנת משנה (א) לפי סעיפים 11(ו), 12 או 14(א) לחוק תוגש לאחר שהתקבלה הסכמת בעל הזכות כאמור בסעיף 12(ד) לחוק.
הקמת ממשק ממוחשב
(א)
ביקש המבקש להקים ממשק ממוחשב יגיש טופס ערוך לפי התוספת השנייה חתום בידו.
(ב)
ממשק ממוחשב יוקם לאחר שהמשטרה תאשר שהתקיימו כל אלה:
(1)
המבקש זכאי לקבל את המידע כמפורט בתקנה 4;
(2)
התקבל אישור מורשי הגישה לממשק הממוחשב;
(3)
התקיימו התנאים הטכניים הנדרשים לאפשר את הקמת הממשק הממוחשב;
(4)
המבקש שילם את עלות הקמת הממשק הממוחשב, למעט משרדי הממשלה, שבעניינם יוסדר מנגנון תקצוב בנפרד;
(5)
התקבלה התחייבות הגוף המבקש כי מונה ממונה על מידע פלילי כאמור בסעיף 40 לחוק והתמלאו התנאים למסירת מידע כאמור בסעיף 5(ג) לחוק, בגופים שסעיפים אלה חלים עליהם.
מסירת מידע
(א)
משטרת ישראל תמסור את המידע למבקש רק לאחר שווידאה כי הוא נמנה עם הרשויות ובעלי התפקידים הזכאים לקבל את המידע הפלילי, כי קיים בסיס חוקי לקבלת המידע והתאמת היקף המידע שנמסר לזכאותו של המבקש.
(ב)
(ג)
המידע יופק ויישלח למבקש בדרכים האלה:
(1)
בממשק ממוחשב – בתוך 24 שעות;
(2)
באמצעות דואר רשום או במסירה ידנית לגורם המבקש במשרדי מדור מידע פלילי – בתוך חמישה ימי עבודה מיום קבלת הבקשה.
(ד)
ראש מחלקת מענה אזרחי במשטרה רשאי לאשר להאריך את המועדים האמורים בתקנת משנה (ג) במקרים חריגים בהחלטה מנומקת בכתב.
רישום מסירת מידע
נמסר מידע לפי בקשה מכוח תקנה 2, יירשמו במערכת המידע הפלילי שם הגוף המבקש, פרטים מזהים של הפונה והיקף המידע שנמסר לו; רישום כאמור יישמר לתקופה של שבע שנים לפחות ממועד מסירת המידע.

תוספת ראשונה

(תקנה 2(א)(1))

בקשה לקבלת מידע מן המרשם – שאילתה ידנית

(הטופס הושמט)

תוספת שנייה

(תקנה 3(א))

בקשה לקבלת מידע מן המרשם באמצעות ממשק ממוחשב

(הטופס הושמט)


י״ט באלול התשפ״ב (15 בספטמבר 2022)
  • גדעון סער
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.