חוק למניעת אלימות במשפחה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
חוק למניעת אלימות במשפחה מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ״א–1991


הגדרות [תיקון: תשנ״ה, תשנ״ו, תשנ״ח־2, תשס״א, תשס״ד, תשס״ט, תשע״א, תשפ״ג]
בחוק זה –
”אבטחת מידע“ – (הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024): כהגדרתה בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ״א–1981;
”אמצעי פיקוח טכנולוגי“ – (הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024): מכשיר טכנולוגי או יישום, המאכן את מקום הימצאו של אדם ומתריע במקרה של הפרת צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי או במקרה של כניסת מפוקח לטווח אזהרה, שאישר השר לביטחון לאומי לפי סעיף 3ז;
”בית משפט“ – בית משפט השלום, בית המשפט לעניני משפחה, וכן בית דין דתי לגבי צדדים שבענינם הוא מוסמך לדון;
”בית דין דתי“ – בית דין רבני, בית דין שרעי, בית דין של עדה נוצרית ובית דין דתי דרוזי;
”בן זוג“ – לרבות ידוע בציבור;
”בן משפחה“ – לרבות מי שהיה בן משפחה בעבר, והוא אחד מאלה:
(1)
בן זוג, הורה או בן זוג של הורה, הורה של בן זוג או בן זוגו של ההורה, סב או סבתא, צאצא או צאצא של בן זוג, אח או אחות, גיס או גיסה, דוד או דודה, אחיין או אחיינית;
(2)
מי שאחראי לצרכי מחייתו, בריאותו, חינוכו או שלומו של קטין או חסר ישע, המתגורר עמו, וקטין או חסר ישע המתגורר עם מי שאחראי עליו כאמור;
”גורם סיוע אזרחי“ – (הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024): נציג חברה מפעילה שמנהל יחידת הפיקוח הטכנולוגי הסמיכו לשמש ככזה לפי סעיף 3ד;
”הערכת מסוכנות“ – (הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024): הערכת הסיכון, לרבות רמת הסיכון, לקיומה של התנהגות כאמור בסעיף 3 כלפי בן משפחה אשר צו הגנה כהגדרתו בסעיף 2 התבקש להגנתו;
”חברה מפעילה“ – (הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024): חברה, אחת או יותר, שהמדינה התקשרה עימה למטרה ממטרות אלה:
(1)
הספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של אמצעי פיקוח טכנולוגי;
(2)
הסתייעות בגורם סיוע אזרחי לביצוע תפקידיה של יחידת הפיקוח הטכנולוגי, לפי הוראות סעיף 3ג;
”חסר ישע“ – כהגדרתו בסעיף 368א לחוק העונשין, התשל״ז–1977;
”טווח אזהרה“ – (הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024): תחום הסמוך גאוגרפית לטווח ההפרה, כפי שקבע בית המשפט בצו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי, אשר מתנהל בו מעקב אחר מיקומו של המפוקח בהתאם להוראות חוק זה;
”טווח הפרה“ – (הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024): אזור, יישוב או מקום מסוים אחר שבית המשפט אסר על המפוקח להיכנס אליו בצו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי, או אזור שבו נמצא בן המשפחה שלהגנתו ניתן צו הגנה כאמור שבית המשפט אסר על המפוקח בצו הגנה כאמור להימצא במרחק מסוים ממנו;
”טכנאי“ – (הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024): נציג חברה מפעילה שהוסמך לשמש טכנאי לפי סעיף 3ד;
”יחידת הפיקוח הטכנולוגי“ – (הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024): היחידה שהוקמה לפי סעיף 3ג(א);
”מאגר מידע“ – (הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024): המאגר שהוקם לפי סעיף 3ח(א);
”מוקדן“ – (הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024): סוהר שמונה לשמש מוקדן לפי סעיף 3ג(ד);
”מנהל היחידה“ – (הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024): מי שמונה לתפקיד מנהל יחידת הפיקוח הטכנולוגי לפי סעיף 3ג(ב);
”מעריך מסוכנות“ – (הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024): מי שמונה לפי סעיף 6ב;
”מפוקח“ – (הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024): מי שניתן כלפיו צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי;
”הנציב“, ”סוהר“ ו”סוהר בכיר“ – (הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024): כהגדרתם בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל״ב–1971;
”עבירת אלימות“ – (הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024): עבירה לפי סעיפים 192, 245, 246, 300 עד 301ג, 305, 329, 333 עד 335, 345 עד 348, 351, 368ב, 368ג, 369 עד 374, 377, 380, 382(ג), 427 או 428 לחוק העונשין, התשל״ז–1977;
”עבירת אלימות במשפחה“ – (הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024): עבירת אלימות כלפי בן משפחה;
”עובד סוציאלי לפי חוק“ – (הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024): כל אחד מאלה:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
עובד סוציאלי לפי חוק אימוץ ילדים, התשמ״א–1981;
”צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי“ – (הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024): כמשמעותו בסעיף 3ב(ג);
”קצין משטרה מוסמך“ – (הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024): קצין משטרה שהמפקח הכללי של משטרת ישראל או מי מטעמו הסמיכו לשם אישור המלצה על טווח אזהרה וטווח הפרה לפי סעיף 3ב(ו);
”פקיד סעד“ – (נמחקה);
”רשות ביטחון“ – משטרת ישראל, הרשות להגנה על עדים, משמר הכנסת, כמשמעותו בחוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת, התשכ״ח–1968, צבא הגנה לישראל, שירות הביטחון הכללי ושירות בתי הסוהר.
צו הגנה [תיקון: תשנ״ו, תשנ״ח, תשס״א, תשס״ב, תשע״א, תשפ״ג]
(א)
בית המשפט רשאי לתת צו האוסר על אדם לעשות את אלה כולם או מקצתם או לקבוע להם תנאים (להלן – צו הגנה):
(1)
להיכנס לדירה בה מתגורר בן משפחתו או להימצא בתחום מרחק מסויים מאותה דירה, והוא אף אם יש לו זכות כלשהי בה (הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024): או להיכנס למקום מסוים אחר שבו שוהה בן משפחתו באופן קבוע במהלך שגרת חייו, לרבות מקום עבודתו, או להימצא בתחום מרחק מסוים מאותו מקום;
(2)
להטריד את בן משפחתו בכל דרך ובכל מקום;
(3)
לפעול בכל דרך המונעת או המקשה על שימוש בנכס המשמש כדין את בן משפחתו, והוא אף אם יש לו זכות כלשהי בנכס;
(4)
(הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024): להימצא בתחום מרחק מסוים ממקום הימצאו של בן משפחתו, ביודעו כי בן המשפחה נמצא באותו מקום.
(א1)
(הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024): על מתן צו הגנה לפי סעיף קטן (א)(1) או (4) יחולו הוראות סעיף 3ב לעניין שימוש באמצעי פיקוח טכנולוגי.
(ב)
צו הגנה יכול שיכיל גם דרישה לערובה הן לקיומו והן להתנהגות טובה, או כל הוראה אחרת הדרושה, לדעת בית המשפט, להבטחת שלומו ובטחונו של בן משפחה, ויכול שיכיל גם הוראות בדבר הסידורים הנדרשים כתוצאה ממתן הצו.
(ג)
תנאי הערובה כאמור בסעיף קטן (ב), לרבות חילוטה, יפורטו בצו ההגנה.
(ג1)
בית המשפט רשאי, מנימוקים מיוחדים שיפורטו בהחלטתו, להאריך את תקופת תוקפה של ערובה להתנהגות טובה לתקופה שלא תעלה על שנה מיום שיפוג תוקפו של צו ההגנה.
(ד)
(בוטל).
(ה)
(בוטל).
(ו)
(בוטל).
(ז)
(1)
ניתן צו הגנה להגנתו של קטין, תימסר הודעה על כך על ידי בית המשפט, לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש״ך–1960.
(2)
ניתן צו הגנה להגנתו של קטין, רשאי בית המשפט להורות לעובד סוציאלי כאמור בפסקה (1), להגיש תסקיר בכתב במועד שיקבע.
(3)
ניתן צו הגנה להגנתו של קטין כאמור בסעיף קטן (א)(1), כלפי אדם האחראי על הקטין, יורה בית המשפט לעובד סוציאלי כאמור בפסקה (1), על הגשת תסקיר לבית המשפט; תסקיר כאמור יוגש בתוך 30 ימים ובו ימסור העובד הסוציאלי, בין היתר, את עמדתו ביחס לקיומה של אפשרות לשמירת קשר בין הקטין לבין האחראי על הקטין.
(4)
נוכח בית המשפט, על סמך תסקיר כאמור בפסקה (3), כי שמירת הקשר בין הקטין ובין האחראי על הקטין שכלפיו ניתן צו ההגנה, עולה בקנה אחד עם טובת הקטין, רשאי הוא ליתן הוראות לעניין זה.
(ח)
ניתן צו הגנה כאמור בסעיף קטן (א)(1) כלפי אדם האחראי על קטין, ומטרת הצו אינה להגן על הקטין, רשאי בית המשפט לתת הוראות לעניין שמירת הקשר שבין האדם לבין הקטין, ובלבד שנוכח, על סמך תסקיר לפי הוראות סעיף 6 או בדרך אחרת, כי מתן הוראות כאמור לא יהיה כרוך בפגיעה בקטין; (הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024): התבקשה הערכת מסוכנות לפי סעיף 6א כלפי אדם האחראי על הקטין, לא ייתן בית משפט צו לקבלת התסקיר כאמור אלא לאחר שקיבל את הערכת המסוכנות.
(ח1)
בית משפט הדן בבקשה למתן צו הגנה לפי הוראות חוק זה, רשאי לתת גם צו מניעת הטרדה מאיימת לאדם, לענין בן משפחתו, בהתאם להוראות חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס״ב–2001.
(ט)
לעניין סעיף זה, ”אחראי על קטין“ – הורה, הורה חורג, אפוטרופוס, או מי שהקטין נתון במשמורתו או בהשגחתו.
התחייבות לקבלת טיפול [תיקון: תשנ״ו, תשפ״ב, ק״ת תשפ״ב]
(א)
ניתן צו הגנה, רשאי בית המשפט עם מתן הצו או במועד מאוחר יותר, להורות למחוייב על פי הצו, לתת התחייבות שיקבל טיפול מגורם שיקבע בית המשפט (להלן בסעיף זה – התחייבות לקבלת טיפול).
(ב)
לא יורה בית משפט על התחייבות לקבלת טיפול, אלא לאחר שהוגש לו תסקיר כאמור בסעיף 6 ובית המשפט נוכח כי המחוייב על פי צו ההגנה מתאים לטיפול, מסכים ומבין את תנאיו ואת מהותו של הטיפול, וכי קיימת מסגרת לטיפול בו.
(ג)
נתן בית משפט הוראה להתחייבות לקבלת טיפול, יורה על מסירת דיווח לבית המשפט על התקדמות הטיפול, במועדים ובדרכים שיקבע.
(ד)
(1)
בסעיף קטן זה –
”מסגרת טיפולית מתאימה“ – מסגרת טיפולית המתאימה לטיפול באדם שתוקצבה במסגרת התקציב שנותר לאחר תקצוב העסקת עובדים סוציאליים מגייסים ומעריכים, מתוך כלל התקציב שיועד לביצוע סעיף זה בחוק תקציב שנתי כהגדרתו בחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985 (להלן – חוק תקציב שנתי);
”עובד סוציאלי מגייס ומעריך“ – עובד סוציאלי שהסמיך שר הרווחה והביטחון החברתי לביצוע סעיף קטן זה ושהעסקתו תוקצבה במסגרת התקציב שיועד לביצוע סעיף זה בחוק תקציב שנתי;
”תקופת הוראת השעה“ – תקופה שתחילתה ביום תחילתו של חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס׳ 18 – הוראת שעה), התשפ״ב–2021 (ביום 15.8.2022), וסיומה בתום חמש שנים מאותו מועד, ואם הוארכה לפי הוראות פסקה (9) – עד תום תקופת ההארכה.
(2)
בתקופת הוראת השעה יחולו הוראות סעיף קטן זה ולא יחולו הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג).
(3)
ניתן צו הגנה, יורה בית המשפט, עם מתן הצו או במועד מאוחר יותר, על קבלת חוות דעת של עובד סוציאלי מגייס ומעריך לגבי המחויב על פי הצו (בסעיף קטן זה – חוות הדעת); חוות הדעת תכלול התייחסות מפורשת להתאמת המחויב על פי הצו לטיפול ולקיומו של מקום פנוי במסגרת טיפולית מתאימה או במסגרת טיפולית אחרת התואמת את צרכיו; הוראות פסקה זו לא יחולו על צו הגנה שניתן במעמד צד אחד, אלא אם כן המחויב על פי הצו הוזמן כדין ולא התייצב לדיון.
(4)
על אף האמור בפסקה (3), בית המשפט רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, שלא להורות על קבלת חוות הדעת.
(5)
הוגשה חוות הדעת, רשאי בית המשפט להורות שהמחויב על פי צו ההגנה יקבל טיפול במסגרת מטעם המדינה שהומלצה בחוות הדעת, אם נמצא בחוות הדעת כי הוא מתאים לטיפול וכי יש מקום פנוי באותה מסגרת.
(6)
נתן בית המשפט הוראה לקבלת טיפול כאמור בפסקה (5), יורה על מסירת דיווח לבית המשפט בדבר התקדמות הטיפול, במועדים ובדרכים שיקבע; עם קבלת הדיווח, רשאי בית המשפט לבקש את תגובת הצדדים, והוא רשאי לזמן את הצדדים כדי לבחון מחדש את צו ההגנה ואת תנאיו.
(7)
הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על צו הגנה שניתן לפי הוראות סעיף 3א.
(8)
שר הרווחה והביטחון החברתי ידווח לוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי של הכנסת, אחת לשנה, החל מיום תחילתו של חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס׳ 18 – הוראת שעה), התשפ״ב–2021 (ביום 15.8.2022), על יישום הוראות סעיף קטן זה, ובכלל זה על מספר המחויבים על פי צו הגנה שניתנה לגביהם חוות דעת, על מספר המחויבים כאמור שהופנו לקבלת טיפול ועל מספר המחויבים שסיימו הליך של טיפול.
(9)
שר המשפטים, בהסכמת שר הרווחה והביטחון החברתי ושר האוצר ובאישור הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי של הכנסת, רשאי להאריך, בצו, את תקופת הוראת השעה בתקופות נוספות שלא יעלו על שלוש שנים במצטבר.
איסור החזקה ונשיאה של נשק [תיקון: תשס״א]
ניתן צו הגנה כאמור בסעיף 2, ייאסר על המחויב בצו להחזיק או לשאת נשק, לרבות נשק שניתן לו מטעם רשות ביטחון או רשות אחרת מרשויות המדינה; בית המשפט יורה, במעמד מתן הצו, על תפיסת נשקו של המחויב בצו, לאלתר.
היתר להחזקה ולנשיאה של נשק [תיקון: תשס״א, תשס״ט, תשפ״ג]
(א)
על אף הוראות סעיף 2ב, ניתן צו הגנה שאינו כולל איסור כאמור בסעיף 2(א)(1), רשאי בית המשפט, לבקשת המחויב בצו, הנושא או המחזיק נשק כדין, להתיר לו להמשיך להחזיק או לשאת נשק, אם סבר כי אין בכך כדי להוות סיכון לשלומו של בן משפחה, והתקיימה אחת מהוראות פסקאות (1) עד (3) –
(הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024): על אף הוראות סעיף 2ב, ניתן צו הגנה שאינו כולל איסור כאמור בסעיף 2(א)(1) או (4), רשאי בית המשפט, לבקשת המחויב בצו, הנושא או המחזיק נשק כדין, להתיר לו להמשיך להחזיק או לשאת נשק, אם סבר כי אין בכך כדי להוות סיכון לשלומו של בן משפחה, והתקיימה אחת מהוראות פסקאות (1) עד (3) –
(1)
הנשק דרוש לו לשם הגנה עצמית מפני סכנה ממשית;
(2)
הנשק משמש אותו במסגרת עבודתו אצל בעל רישיון מיוחד או במפעל ראוי והתקיימו שני אלה:
(א)
איסור החזקה או נשיאה של נשק עלול להביא להפסקת עבודתו או לפגוע באופן ממשי בהמשך עבודתו;
(ב)
הממונה על המחויב בצו אצל בעל הרישיון המיוחד או במפעל הראוי, הגיש לבית המשפט בקשה מנומקת בכתב להמשך ההחזקה והנשיאה של הנשק בידי המחויב בצו;
בפסקה זו –
”בעל רישיון מיוחד“ – בעל רישיון מיוחד לפי סעיף 10ג לחוק כלי היריה, התש״ט–1949 (להלן – חוק כלי היריה);
”מפעל ראוי“ – כהגדרתו בסעיף 10 לחוק כלי היריה;
(3)
הוא איש רשות ביטחון והממונה עליו ברשות הביטחון הגיש לבית המשפט בקשה מנומקת בכתב להמשך ההחזקה והנשיאה של הנשק בידי המחויב בצו; בפסקה זו, ”הממונה“ – אחד מאלה:
(א)
כשהמחויב בצו הוא איש משטרת ישראל – ממונה שהוא בדרגת ניצב משנה ומעלה;
(ב)
כשהמחויב בצו הוא איש משמר הכנסת – ממונה שהוא בדרגת גונן משנה ומעלה;
(ג)
כשהמחויב בצו הוא איש צבא הגנה לישראל – ממונה שהוא מפקד יחידה בדרגת סגן אלוף ומעלה;
(ד)
כשהמחויב בצו הוא איש שירות בתי הסוהר – ממונה שהוא בדרגת גונדר משנה ומעלה;
(ה)
כשהמחויב בצו הוא איש הרשות להגנה על עדים – מנהל הרשות או עובד הרשות שהוא הסמיכו לכך.
(ב)
לענין מחויב בצו הנמנה עם הכוחות הסדירים או עם כוחות המילואים של צבא הגנה לישראל, רשאי גם מפקד יחידה שדרגתו סגן אלוף ומעלה להגיש ביוזמתו בקשה לבית המשפט כי יותר למחויב בצו הגנה כאמור, להחזיק או לשאת נשק, ורשאי בית המשפט להתיר כן למחויב בצו, אם סבר כי אין בכך כדי להוות סיכון לשלומו של בן משפחה.
דיון במעמד הצדדים [תיקון: תשס״א]
דיון בבקשה לפי סעיף 2ג יתקיים במעמד שני הצדדים ובלבד שבבקשה –
(1)
לפי סעיף 2ג(א)(2) או (3) יתקיים הדיון גם במעמד נציג בעל הרישיון המיוחד, המפעל הראוי או רשות הביטחון לפי הענין;
(2)
לפי סעיף 2ג(ב) יוזמן לדיון גם המחויב בצו.
הסדרים להבטחת שלום בן המשפחה [תיקון: תשס״א]
התיר בית המשפט למחויב בצו הגנה להחזיק או לשאת נשק לפי הוראות סעיף 2ג, יפרט את הנימוקים ויקבע בצו תנאים והסדרים להבטחת שלום בן משפחתו של המחויב בצו; ניתן ההיתר על פי הבקשה לפי סעיף 2ג(א)(2) או (3) או (ב), יפרט בית המשפט את הצעדים שינקוט בעל הרישיון המיוחד, בעל המפעל הראוי או רשות הביטחון, לפי הענין, שנקבעו בהסכמתם להבטחת קיומם של התנאים וההסדרים שקבע לענין זה.
העברת החלטות בית המשפט [תיקון: תשס״א, תשפ״ג]
(א)
בית המשפט ימסור לגורמים האלה הודעה על צו הגנה שנתן לפי הוראות סעיף 2 וכן על היתר שנתן לפי הוראות סעיפים 2ג ו־2ה:
(1)
פקיד הרישוי כהגדרתו בחוק כלי היריה;
(2)
משטרת ישראל;
(3)
צבא הגנה לישראל – אם המחויב בצו נמנה עם כוחות המילואים של צבא הגנה לישראל או אם נמסר לו נשק מטעם צבא הגנה לישראל או בהסכמתו כדי להחזיקו, לרבות נשק שנמסר לו לפי תעודת הרשאה כאמור בסעיף 5ב(ג) לחוק כלי היריה;
(4)
רשות ביטחון – רשות הביטחון שעמה נמנה המחויב בצו.
(ב)
(הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024): בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), נתן בית המשפט צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי, לרבות צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי מותנה כמשמעותו בסעיף 3ב(ח), ימסור הודעה על מתן הצו גם ליחידה לפיקוח טכנולוגי.
בקשה למתן צו הגנה והתנאים לנתינתו [תיקון: תשנ״ו, תשנ״ח, תשס״ח, תשע״א]
לבקשת בן משפחה, היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, תובע משטרתי, או עובד סוציאלי שהתמנה על פי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש״ך–1960 או על פי חוק ההגנה על חוסים, התשכ״ו–1966, רשאי בית המשפט לתת צו הגנה מפני אדם אם ראה כי נתקיים אחד מאלה:
(1)
בסמוך לפני הגשת הבקשה נהג באלימות בבן משפחתו, ביצע בו עבירת מין או כלא אותו שלא כדין;
(2)
התנהגותו נותנת בסיס סביר להניח כי הוא מהווה סכנה גופנית ממשית לבן משפחתו או שהוא עלול לבצע בו עבירת מין;
(3)
התעלל בבן משפחתו התעללות נפשית מתמשכת, או התנהג באופן שאינו מאפשר לבן משפחתו ניהול סביר ותקין של חייו;
לענין סעיף זה, ”עבירת מין“ – עבירה לפי סימן ה׳ בפרק י׳ לחוק העונשין, התשל״ז–1977.
צו הגנה מפני קטין [תיקון: תשס״ז, תשע״א, תשע״א־2]
(א)
בקשה למתן צו הגנה מפני קטין תוגש לבית המשפט לעניני משפחה או לבית דין דתי שהוקמה בו יחידת סיוע לפי חוק בתי דין דתיים (יחידות סיוע), התשע״א–2011, ובלבד שבית הדין דן בעניינו של הקטין בתובענה אחרת שבסמכותו.
(ב)
על בקשה שהגיש בן משפחה יחולו הוראות אלה:
(1)
בית המשפט יפנה את המבקש ואת הקטין (בסעיף קטן זה – הצדדים) ליחידת הסיוע שבבית המשפט;
(2)
יחידת הסיוע תודיע לבית המשפט אם הגיעו הצדדים להסכמה בדבר הסדר הסכסוך ואת המלצותיה בענין;
(3)
לא הגיעו הצדדים לידי הסכמה, תודיע יחידת הסיוע לקטין על זכותו להיות מיוצג על ידי עורך דין בדיון כאמור בפסקה (4), בהתאם להוראות חוק הסיוע המשפטי, התשל״ב–1972, זולת אם בחר הקטין להיות מיוצג על ידי עורך דין מטעמו;
(4)
ראה בית המשפט, לאחר ששקל את נסיבות הענין ואת טובת הקטין נושא הבקשה, כי יש צורך לתת צו הגנה, רשאי הוא, לאחר שנתן לקטין הזדמנות להשמיע את עמדתו לפניו, לתת צו הגנה; ואולם לא ייתן בית המשפט צו לפי סעיף 2(א)(1), אלא לאחר שקיבל תסקיר בכתב מעובד סוציאלי כמשמעותו בסעיף 3, ובלבד שנמצא סידור חוץ ביתי הולם לקטין.
(ג)
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 3א לחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש״ך–1960 ואין בהגשת בקשה לצו הגנה לבית דין דתי, לפי סעיף קטן (א), כדי להקנות לבית הדין סמכות לדון לפי החוק האמור.
צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי [תיקון: תשפ״ג]
(הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024):
(א)
בצו הגנה לפי סעיף 2(א)(1) רשאי בית המשפט לכלול הוראה בדבר שימוש באמצעי פיקוח טכנולוגי, אם מתקיימים התנאים לפי סעיף קטן (ג); צו הגנה כאמור יינתן לאחר שניתנה הסכמתו של בן המשפחה שלהגנתו ניתן הצו לשימוש באמצעי הפיקוח והוא קיבל הסבר על אמצעי הפיקוח ויעילותו ואיסוף המידע על אודותיו, ואם ניתן הצו להגנתו של בן משפחה שהוא קטין – גם התנאים לפי סעיף קטן (ז).
(ב)
לא ייתן בית המשפט צו הגנה לפי סעיף 2(א)(4), אלא אם כן הצו הוא להגנתו של בן משפחה שאינו קטין או חסר ישע ומתקיימים התנאים לפי סעיף קטן (ג) ובית המשפט כלל בצו כאמור הוראה בדבר שימוש באמצעי פיקוח טכנולוגי כלפי המפוקח וכלפי בן המשפחה שלהגנתו ניתן הצו; צו הגנה כאמור יינתן לאחר שניתנה הסכמתו של בן המשפחה שלהגנתו ניתן הצו לשימוש באמצעי הפיקוח, לרבות הסכמתו לניטור מקום הימצאו, והוא קיבל הסבר על אמצעי הפיקוח ויעילותו ועל איסוף המידע על אודותיו.
(ג)
ואלה התנאים למתן צו הגנה הכולל הוראה לשימוש באמצעי פיקוח טכנולוגי, כאמור בסעיף קטן (א) או (ב) (בחוק זה – צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי):
(1)
בית המשפט שוכנע כי שימוש באמצעי פיקוח טכנולוגי נדרש, בנסיבות העניין, לשם הגנה על בן המשפחה, בשל חשש ממשי להפרה של צו ההגנה או בשל סכנה גבוהה הנשקפת מהאדם שכלפיו ניתן או מתבקש הצו, כלפי בן המשפחה שלהגנתו ניתן או מתבקש הצו;
(2)
האדם שכלפיו מתבקש צו בתנאי פיקוח טכנולוגי הורשע בעבר בעבירת אלימות או בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה ונסיבותיה יש הצדקה להטלת הפיקוח, והוגש נגדו כתב אישום בעבירות כאמור או שהופר צו הגנה קודם שניתן כלפיו; לעניין זה יראו גם מי שהוגש נגדו כתב אישום והתקיימו נסיבות סעיף 15(א) או (ב) לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ״א–1991;
(3)
התקבלה הערכת מסוכנות לפי סעיף 6א או שהובאה בפני בית המשפט הערכת מסוכנות קודמת בעניינו של מי שכלפיו ניתן או מבוקש צו ההגנה; ואולם, לא תובא בפני בית המשפט הערכת מסוכנות שנערכה ביוזמת מי מהצדדים או מי מטעמם, לפי בחירתם.
(ד)
בית המשפט ייתן צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי לאחר ששקל את הפגיעה בפרטיותו ובחופש התנועה של האדם שכלפיו ניתן או מתבקש הצו אל מול הסכנה הנשקפת לשלומו של בן המשפחה שלהגנתו ניתן או מתבקש הצו והפגיעה האפשרית בו ובשגרת חייו אם לא יינתן הצו, ונוכח כי לא ניתן להשיג את מטרת השימוש באמצעי פיקוח טכנולוגי בדרך אחרת שפגיעתה פחותה.
(ה)
על אף האמור בסעיף קטן (ג), שוכנע בית המשפט, על פי הראיות שהובאו בפניו כי יש סכנה גבוהה וממשית לחייו של בן המשפחה שלהגנתו ניתן או מתבקש צו הגנה, רשאי הוא לתת צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, גם אם לא התקיים אחד או יותר מהתנאים כאמור בסעיף קטן (ג)(2) ו־(3).
(ו)
בדיון למתן צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי תמסור יחידת הפיקוח הטכנולוגי הודעה לבית המשפט, בתוך חמישה ימים מהמועד שבו ביקש בית המשפט לקבלה, על כל אלה:
(1)
קיומו של אמצעי פיקוח טכנולוגי פנוי;
(2)
קיומה של היתכנות טכנולוגית לשימוש באמצעי כאמור בנסיבות העניין;
(3)
המלצת משטרת ישראל שאישר קצין משטרה מוסמך בדבר טווח ההפרה וטווח האזהרה; בית המשפט רשאי לתת ליחידת הפיקוח הטכנולוגי הנחיות מיוחדות לעניין השיקולים שתשקול משטרת ישראל לעניין זה, לשם התחשבות בצרכיו של מי שכלפיו ניתן או מתבקש צו הגנה ושל בן המשפחה שלהגנתו ניתן או מתבקש הצו.
(ז)
בלי לגרוע מהוראות סעיף 2(ז), צו הגנה כאמור בסעיף קטן (א) שניתן להגנתו של בן משפחה שהוא קטין, יינתן בכפוף לתנאים אלה:
(1)
אמצעי הפיקוח הטכנולוגי יופעל לגבי מקום מגוריו של הקטין או מקום אחר שיורה עליו בית המשפט;
(2)
ניתנה הסכמת הורהו או אפוטרופסו של הקטין, שאינו המפוקח, ואם מלאו לקטין 14 שנים – ניתנה גם הסכמתו לצו; ואולם בית המשפט רשאי להורות על שימוש באמצעי פיקוח טכנולוגי אף ללא הסכמת הקטין, הורהו או אפוטרופסו, בנסיבות מיוחדות שיירשמו.
(ח)
סבר בית המשפט כי מתקיימים התנאים למתן צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי, אך אין בנמצא אמצעי פיקוח טכנולוגי פנוי, רשאי הוא להורות על צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי מותנה, ויבהיר לצדדים את משמעות הצו; התפנה אמצעי פיקוח טכנולוגי, תודיע על כך יחידת הפיקוח הטכנולוגי לצדדים, בהתאם להוראות שיקבע השר לביטחון לאומי בתקנות.
(ט)
בצו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי יורה בית המשפט מהו טווח ההפרה ומהו טווח האזהרה לעניין האיסורים הכלולים בצו, ויבהיר למפוקח את משמעות הצו, את תנאיו ואת תוצאות הפרתו, ובכלל זה את חובתו לענוד את אמצעי הפיקוח הטכנולוגי בהתאם להוראות הצו ואת חובתו לשתף פעולה עם יחידת הפיקוח הטכנולוגי, ויבהיר את המשמעות של אי־שיתוף הפעולה מצידו.
(י)
הוגשה בקשה להארכת תוקפו של צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי, רשאי בית המשפט להורות על הגשת הערכת מסוכנות נוספת לפי סעיף 6א או על מסירת הודעה נוספת של יחידת הפיקוח הטכנולוגי לפי סעיף קטן (ו), אם מצא שהעדכון נדרש לשם קבלת החלטה בעניין שלפניו, בין היתר בשל שינוי הנסיבות.
(יא)
הוראות סעיף זה לא יחולו על צו הגנה מפני קטין.
(יב)
(1)
בית המשפט יקבל מהיחידה לפיקוח טכנולוגי דיווח עיתי על מספר האמצעים הטכנולוגיים הפנויים מתוך מכסת האמצעים הטכנולוגיים שנקבעה לפי סעיף 3י, אם נקבעה, באופן שייקבע בין הנהלת בתי המשפט ובין שירות בתי הסוהר.
(2)
בית המשפט יקבל ממשרד הרווחה והביטחון החברתי דיווח עיתי על מספר הערכות המסוכנות הפנויות מתוך המכסה שנקבעה לפי סעיף 6ד, אם נקבעה, באופן שייקבע בין הנהלת בתי המשפט ובין משרד הרווחה והביטחון החברתי.
הקמת יחידת פיקוח טכנולוגי ומינוי בעלי תפקידים ביחידה [תיקון: תשפ״ג]
(הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024):
(א)
בשירות בתי הסוהר תוקם יחידת פיקוח טכנולוגי, שתבצע את התפקידים שלהלן וכל תפקיד אחר המוטל עליה לפי חוק זה:
(1)
ניטור של מקום הימצאו של מפוקח באמצעי הפיקוח הטכנולוגי שבו נעשה שימוש על פי צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי;
(2)
ניטור של מקום הימצאו של בן המשפחה שלהגנתו ניתן צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי, באמצעי הפיקוח הטכנולוגי שבו נעשה שימוש על פי הצו כאמור;
(3)
מניעת הפרה של צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי, באמצעות אזהרת המפוקח, בירור מולו, ובמקרים המתאימים – הזעקת כוח משטרתי על פי נוהל שייקבע;
(4)
הגנה על בן המשפחה שלהגנתו ניתן צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי ואזהרתו מפני חשש להפרת הצו, ובמקרים המתאימים – הזעקת כוח משטרתי או גורם סיוע אזרחי למקום הימצאו, או שניהם, בהתאם לנסיבות העניין;
(5)
הקמה וניהול של מאגר מידע כאמור בסעיף 3ח.
(ב)
השר לביטחון לאומי ימנה סוהר בכיר שישמש מנהל של יחידת הפיקוח הטכנולוגי; מנהל היחידה יהיה אחראי להפעלת היחידה, להסמכת טכנאים וגורם סיוע אזרחי בהתאם להוראות סעיף 3ד, ולביצוע פעולות בקרה ופיקוח על הפעלת הפיקוח הטכנולוגי ועל פעילות החברה המפעילה.
(ג)
הנציב רשאי למנות, מקרב סוהרי שירות בתי הסוהר, מבררים לעניין חוק זה; מברר יעמוד בקשר עם מפוקח ועם בן המשפחה שלהגנתו ניתן צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי, בתקופת תוקפו של הצו, ויערוך בירור בעקבות חיווי שהתקבל מאמצעי פיקוח טכנולוגי, בהתאם להוראות סעיף 3ה(א); לשם מתן הסבר על אודות מנגנון ההפעלה של אמצעי הפיקוח הטכנולוגי ודרישות הפיקוח, רשאי המברר להיכנס למקום מגוריו של המפוקח ושל בן המשפחה שלהגנתו ניתן צו ההגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי, וכן רשאי הוא לזמנם למקום שיקבע, והכול בתיאום עימם ובהסכמתם.
(ד)
הנציב רשאי למנות, מקרב סוהרי שירות בתי הסוהר, מוקדנים לעניין חוק זה, שיבצעו פעולות אלה:
(1)
מעקב אחר התראות במסך מרכז השליטה של יחידת הפיקוח הטכנולוגי בשלב כניסת מפוקח לטווח האזהרה או לטווח ההפרה, ופעולה בהתאם להוראות סעיף 3ה(ב), בעקבות חיווי שהתקבל מאמצעי פיקוח טכנולוגי;
(2)
קבלת פניות ליחידת הפיקוח הטכנולוגי, ובכלל זה קבלת קריאות מצוקה של בן משפחה שלהגנתו ניתן צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי;
(3)
מעקב אחר חיוויים ופניות לגבי אמצעי הפיקוח הטכנולוגי, ובכלל זה לגבי תקלות, ותיעוד של כל אלה.
(ה)
לשם מילוי תפקידם לפי חוק זה, יעברו מנהל היחידה, מברר או מוקדן הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות להם, ויעמדו בתנאי כשירות נוספים, והכול כפי שיקבע השר לביטחון לאומי.
הסמכת נציגי חברה מפעילה ותפקידם [תיקון: תשפ״ג]
(הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024):
(א)
מנהל היחידה רשאי להסמיך נציגים של חברה מפעילה לשם הסתייעות בהם לביצוע תפקידי היחידה לפי סעיף 3ג, כמפורט להלן:
(1)
לעניין נציג שהוא טכנאי – התקנת אמצעי פיקוח טכנולוגי, ובכלל זה בדיקת קיומה של היתכנות להתקנתו, בדיקת תקינותו של האמצעי, תיקונו והחלפתו; לשם מילוי תפקידו רשאי הטכנאי להיכנס למקום מגוריו של המפוקח ושל בן המשפחה שלהגנתו ניתן צו ההגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי וכן רשאי הוא לזמנם למקום שיקבע לביצוע התקנת האמצעי הטכנולוגי בכל עת סבירה ובתיאום מראש;
(2)
לעניין נציג שהוא גורם סיוע אזרחי – הגעה למקום שהותו של בן המשפחה שלהגנתו ניתן צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי, במטרה לסייע לו להיכנס למקום בטוח.
(ב)
לא יוסמך כטכנאי או כגורם סיוע אזרחי אלא מי שמתקיימים לגביו כל אלה:
(1)
הוא אזרח ישראלי או תושב ישראל;
(2)
הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת מנהל היחידה, לשמש בעל תפקיד כאמור, ולא הוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור;
(3)
הוא עבר הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות הנתונות לו לפי חוק זה כפי שהורה מנהל היחידה, ובכלל זה בתחום אלימות במשפחה ושמירה על פרטיות וכבוד האדם;
(4)
הוא לא עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו לפי סעיף זה ובין עניין אישי שלו או תפקיד אחר שלו; לעניין זה –
”עניין אישי“ – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שכל אחד מאלה או קרובו, מנהלים או עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;
”קרוב“ – בן זוג, הורה, הורה הורה, הורה של בן זוג, ילד, אח או אחות, או אדם אחר הסמוך על שולחנו, וכן בן זוג או ילד של כל אחד מהם.
(ג)
השר לביטחון לאומי רשאי לקבוע דרישות נוספות על האמור בסעיף קטן (ב), בעניין השכלה, ניסיון או השתלמויות, ורשאי הוא לקבוע דרישות שונות לתפקידים שונים.
(ד)
עם הסמכת טכנאי או גורם הסיוע האזרחי, יביא מנהל היחידה לידיעתם את חובת הסודיות לפי סעיף 11ב, והם יחתמו על התחייבות לשמירה על סודיות המידע בהתאם לחובה כאמור.
(ה)
טכנאי או גורם הסיוע האזרחי לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא שהטיפול בו יגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים, כאמור בסעיף קטן (ב)(4).
(ו)
טכנאי וגורם הסיוע האזרחי יפעלו מטעם מנהל היחידה, בהתאם להנחיותיו ולהוראותיו ובפיקוחו, ולא יפעילו סמכות הכרוכה בהפעלה של שיקול דעת שניתן למנהל היחידה ולעובדיו לפי הוראות חוק זה.
(ז)
מנהל היחידה רשאי לבטל הסמכה שנתן לנציג חברה מפעילה, לאחר שנתן לנציג כאמור הזדמנות לטעון את טענותיו, אם מתקיים אחד מאלה:
(1)
ההסמכה ניתנה על יסוד מידע כוזב או שגוי;
(2)
חדל להתקיים תנאי מהתנאים למתן ההסמכה לפי סעיף קטן (ב) או (ג);
(3)
הוא הפר הוראה או הנחיה של מנהל היחידה לפי סעיף קטן (ו);
(4)
הוא התנהג התנהגות שאינה הולמת את תפקידו או התרשל בתפקידו.
חיווי מאמצעי פיקוח טכנולוגי [תיקון: תשפ״ג]
(הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024):
(א)
התקבל חיווי מאמצעי פיקוח טכנולוגי המעיד על תקלה טכנית באמצעי כאמור או על כניסה של מפוקח לטווח אזהרה, רשאי מברר, לשם מניעת הפרה של צו ההגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי –
(1)
לדרוש מהמפוקח למסור לו את שמו ומענו, ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;
(2)
לדרוש מהמפוקח למסור לו כל ידיעה או מסמך שעשויים לכלול מידע בנוגע לעמידתו בתנאי הצו או להפרתם, ובכלל זה לברר עימו את מקום הימצאו; בפסקה זו, ”מסמך“ – לרבות פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ״ה–1995;
(3)
להיכנס למקום הימצאו של המפוקח, אשר נמצא בטווח האזהרה או במקום התקלה הטכנית, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא בהסכמת מחזיק המקום.
(ב)
התקבל חיווי מאמצעי פיקוח טכנולוגי על כניסה של מפוקח לטווח אזהרה, יפעל המוקדן בהתאם למפורט להלן, והכול בהתאם לנוהל שנקבע לפי סעיף 3ו.
(1)
יידע את המפוקח על דבר היכנסו לטווח האזהרה ויזהירו מפני הפרה של צו ההגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי;
(2)
יידע את בן המשפחה שלהגנתו ניתן צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי בדבר הצורך להיכנס למקום בטוח, ויודיע לגורם סיוע אזרחי להגיע למקום שהותו של בן המשפחה האמור;
(3)
יעדכן את משטרת ישראל, ככל שנדרש.
(ג)
התקבל חיווי מאמצעי פיקוח טכנולוגי על כניסת המפוקח לטווח ההפרה, יודיע על כך המוקדן למשטרת ישראל.
הנחיות לבעלי תפקידים ביחידת הפיקוח הטכנולוגי ולנציגי חברה מפעילה [תיקון: תשפ״ג]
(הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024): מנהל היחידה יורה בנוהל על אופן הפעולה של בעלי תפקידים ביחידת הפיקוח הטכנולוגי ובחברה המפעילה ועל תיעוד פעולתם, ובכלל זה יקבע הוראות לעניין אופן יצירת הקשר עם מפוקח או עם בן המשפחה שלהגנתו ניתן צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי.
אישור אמצעי פיקוח טכנולוגי [תיקון: תשפ״ג]
(הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024): השר לביטחון לאומי, בהמלצת הגורמים המקצועיים במשרד לביטחון לאומי ובשירות בתי הסוהר, יאשר מכשיר או יישום כאמצעי פיקוח טכנולוגי, אם פגיעתו בזכויותיהם של מפוקחים אינה עולה על הנדרש לשם הגנה על בני משפחה שלהגנתם ניתן צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי, והוא ברמת אמינות מספקת.
מאגר מידע [תיקון: תשפ״ג]
(הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024):
(א)
יחידת הפיקוח הטכנולוגי תקים ותנהל מאגר שיכלול מידע שהתקבל מאמצעי פיקוח טכנולוגיים על נתוני איכון המעידים על הפרת צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי או על כניסה לטווח אזהרה, בלבד.
(ב)
מאגר המידע יהיה חסוי, לא יימסר מידע ממנו אלא לפי חוק זה ולא יחובר לרשת תקשורת מחשבים, למעט לרשת תקשורת מחשבים באחזקת שירות בתי הסוהר.
(ג)
לא תתאפשר גישה למאגר המידע, למעט למורשה גישה שנקבע לפי סעיף 13(ג)(2), ובכפוף להוראות סעיף זה.
(ד)
לא ייעשה שימוש במידע שבמאגר המידע אלא למטרות שלהלן, והכול במידה שאינה עולה על הנדרש בנסיבות העניין:
(1)
הבטחת קיומו של צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי או הוכחת הפרתו, או מתן צו הגנה או הארכתו, בהליכים לפי חוק זה בלבד;
(2)
הליך פלילי נגד המפוקח בשל הפרת צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי או חשד להפרה כאמור, בשל ביצוע עבירת אלימות במשפחה, או עבירה אחרת כלפי בן המשפחה שלהגנתו ניתן הצו, תוך הפרת הצו, או כלפי קטין שהוא אחראי עליו, או בשל חשד לביצוע עבירה מהעבירות כאמור;
(3)
בדיקת תקינות אמצעי פיקוח טכנולוגי, תחזוקת מאגר המידע, ביצוע תיקונים והוספת תוספות ועדכונים טכנולוגיים;
(4)
ביצוע תחקיר של הנתונים השמורים במאגר המידע, ובלבד שלא יועבר מידע שעלול להוביל לזיהוי אדם ממאגר המידע;
(5)
שימוש שהאדם אשר המידע מתייחס אליו נתן את הסכמתו אליו;
(6)
לשימוש יחידת הפיקוח הטכנולוגי או משטרת ישראל, לשם הגנה בהליך משפטי בשל ביצוע תפקידן על פי דין.
(ה)
לא ייעשה שימוש במידע שבמאגר המידע נגד בן משפחה שלהגנתו ניתן צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי.
(ו)
המידע שבמאגר המידע יישמר לתקופה המזערית הנדרשת לשם יישום הוראות חוק זה בעניין צווי הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי, כפי שיקבע שר המשפטים בתקנות.
(ז)
על אף האמור בסעיף קטן (ג), נדרשה גישה למאגר המידע לשם תחזוקה, תיקונים, הוספת תוספות או עדכונים טכנולוגיים, תותר הגישה למאגר לשם כך גם לבעלי מקצוע שאושרו מראש בידי ראש ענף ביטחון מידע בשירות בתי הסוהר או מי מטעמו.
אבטחת המידע [תיקון: תשפ״ג]
(הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024): אמצעי הפיקוח הטכנולוגי, המידע המתקבל ממנו למאגר המידע כאמור בסעיף 3ח(א) והתקשורת בין אמצעי הפיקוח הטכנולוגי למאגר המידע, יאובטחו ברמת אבטחה גבוהה לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א–1981.
מכסת אמצעים לפיקוח טכנולוגי [תיקון: תשפ״ג]
(הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024): השר לביטחון לאומי, בהסכמת שר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור הוועדה לביטחון לאומי של הכנסת, יקבע בצו מספר מרבי של אמצעי פיקוח טכנולוגי שניתן להורות על שימוש בהם לפי חוק זה, שיעלה על המספר המרבי שנקבע במכסה הקודמת, אם נקבעה מכסה כאמור.
סדרי דין [תיקון: תשנ״ח, תשס״ח־2, תשפ״ג]
(א)
בית המשפט רשאי לתת צו הגנה במעמד צד אחד; ניתן צו במעמד צד אחד יתקיים הדיון בנוכחות שני הצדדים בהקדם האפשרי ולא יאוחר משבעה ימים מיום מתן הצו.
(ב)
נקבע דיון כאמור בסעיף קטן (א), רשאי בית המשפט להאריך את תקפו של הצו כאמור בסעיף 5, לבטלו או להכניס בו שינויים, אף אם מי שמחוייב בצו לא התייצב לדיון.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (א), צו כאמור בסעיף 3(3) יינתן רק במעמד שני הצדדים, אלא אם כן הוזמן המשיב כדין ולא התייצב לדיון.
(הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024): על אף האמור בסעיף קטן (א), צו כאמור בסעיף 3(3) וצו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי לפי סעיף 3ב יינתנו רק במעמד שני הצדדים, אלא אם כן הוזמן המשיב כדין ולא התייצב לדיון.
(ד)
בית המשפט לא ידחה בקשה למתן צו הגנה אלא לאחר שנתן למבקש או לבא כוחו הזדמנות להשמיע את טענותיו בעל פה, אלא אם כן ראה שמתקיימות נסיבות חריגות ומטעמים שיירשמו.
תקופת תוקף [תיקון: תשנ״ח, תשס״א, תשע״ד, תשפ״ג]
(א)
תקפו של צו הגנה לא יעלה על שלושה חדשים; בית המשפט רשאי להאריך את תקפו של הצו מפעם לפעם, ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על ששה חדשים; ואולם, מנימוקים מיוחדים שיפורטו בהחלטתו, רשאי הוא להאריך את תוקפו של הצו לתקופה כוללת שלא תעלה על שנה אחת; וכן, מנימוקים מיוחדים כאמור, רשאי בית המשפט להאריך את תוקפו של צו ההגנה לתקופה כוללת שלא תעלה על שנה אחת נוספת.
(א1)
(הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024): ניתן צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי לפי סעיף 3ב(ה), ללא הבאת הערכת מסוכנות בפני בית המשפט, יעמוד תנאי הפיקוח הטכנולוגי בתוקפו לתקופה שלא תעלה על עשרה ימים, ורשאי בית המשפט להאריך את התנאי לתקופה אחת נוספת שלא תעלה על שישה ימים; התקבלה הערכת מסוכנות בתוך התקופות כאמור, וסבר בית המשפט שמתקיימים התנאים שבסעיף 3ב(ג)(1), רשאי הוא להורות על הארכת הצו לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים ויחולו הוראות סעיף קטן (א).
(ב)
איסור נשיאה והחזקה של נשק כאמור בסעיף 2ב ימשיך לעמוד בתוקפו גם לאחר פקיעת תוקפו של צו ההגנה, כל עוד לא בוטל על ידי בית המשפט לפי בקשת המחויב בצו, ולגבי מי שנמנה עם הכוחות הסדירים או עם כוחות המילואים של צבא הגנה לישראל גם לפי בקשת מפקד יחידה בדרגת סגן אלוף ומעלה; הדיון בבקשה לפי סעיף קטן זה יתקיים במעמד שני הצדדים; לדיון לפי בקשת מפקד יחידה כאמור, יוזמן גם המחויב בצו.
(ג)
תנאים והסדרים שבהם הותרו נשיאה והחזקה של נשק כאמור בסעיף 2ה, יעמדו בתוקפם כל עוד לא בוטלו על ידי בית המשפט לפי בקשת המחויב בצו, ולגבי מי שנמנה עם הכוחות הסדירים או כוחות המילואים של צבא הגנה לישראל גם לפי בקשת מפקד יחידה שהוא בדרגת סגן אלוף ומעלה; הדיון בבקשה לפי סעיף קטן זה יתקיים במעמד שני הצדדים כאמור בסעיף קטן (ב).
(ד)
התקיים דיון בבקשה לביטול האיסור או לביטול התנאים וההסדרים לפי סעיפים קטנים (ב) או (ג) לא ידון בית המשפט בבקשה חוזרת בענינים אלו אלא לאחר שעברו שישה חודשים מיום מתן ההחלטה בדיון הקודם.
(ה)
(1)
נעתר בית המשפט לבקשה לביטול האיסור או לביטול התנאים וההסדרים לפי סעיפים קטנים (ב) או (ג), לא יוחזר הנשק למחויב בצו, אלא לאחר הצגת רישיון תקף שנתקבל לפי חוק כלי היריה, אם רישיון כזה נדרש לשם נשיאתו או החזקתו של הנשק.
(2)
אין בביטול האיסור לשאת או להחזיק נשק על ידי בית המשפט לפי סעיף זה כדי לגרוע מסמכותו של פקיד הרישוי לפי סעיף 12 לחוק כלי היריה.
תסקיר [תיקון: תשנ״ח, תשס״א, תשע״א]
לצורך הליך על פי סעיף 4(ב) או סעיף 5(ב) או (ג) רשאי בית המשפט לצוות על עובד סוציאלי כמשמעותו בסעיף 2(ז)(1) או בסעיף 3, לפי העניין להכין תסקיר בכתב עד למועד שיקבע בכל דבר הקשור למתן צו הגנה, והוראות חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים), התשט״ו–1955, יחולו בשינויים המחוייבים על הכנתו, אף אם התסקיר נתבקש לגבי מי שאינו כלול בחוק האמור.
הערכת מסוכנות [תיקון: תשפ״ג]
(הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024):
(א)
בלי לגרוע מסמכויות בית המשפט לפי חוק זה, מצא בית המשפט כי מתקיימים לכאורה התנאים שבסעיף 3ב(ג)(1) ו־(2), או שמתקיימות הנסיבות שבסעיף 3ב(ה) וטרם הוצגה הערכת מסוכנות בעניינו של מי שכלפיו מבוקש צו ההגנה בפני בית המשפט, ובית המשפט ביקש לבחון אפשרות לתת צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי, יורה בית המשפט כי מעריך מסוכנות יבצע הערכת מסוכנות של מי שכלפיו ניתן או מבוקש צו ההגנה; הורה בית המשפט כאמור, יגיש מעריך המסוכנות לבית המשפט את הערכת המסוכנות בתוך עשרה ימים מיום ההוראה כאמור, או במועד מאוחר יותר כפי שהורה בית המשפט.
(ב)
הוראה לפי סעיף קטן (א) לקבלת הערכת מסוכנות תינתן בכפוף לכך שיש מכסה פנויה למתן הערכת מסוכנות, בהתאם למכסה שנקבעה לפי סעיף 6ד, אם נקבעה.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (א), נתן בית המשפט צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי לפי סעיף 3ב(ה), יבצע מעריך מסוכנות הערכת מסוכנות כאמור בסעיף קטן (א) ויגישה לבית המשפט בתוך עשרה ימים מיום שניתן הצו; בית המשפט רשאי להאריך את התקופה להגשת הערכת מסוכנות בשישה ימים נוספים.
(ד)
בית המשפט יבהיר לצדדים את הדרישה להתייצב בפני מעריך המסוכנות בהתאם למועד, למקום ולאופן שיקבע מעריך המסוכנות ואת חובתם לשתף עימו פעולה; לא התייצב מי שכלפיו מבוקש או ניתן הצו בהתאם לאמור, יודיע על כך מעריך המסוכנות לבית המשפט, ותקום חזקה כי נשקפת ממנו סכנה גבוהה לבן המשפחה שלהגנתו מבוקש או ניתן הצו, זולת אם שוכנע בית המשפט אחרת, בנסיבות העניין.
(ה)
בית המשפט רשאי להחליט אם למסור העתק של ממצאי הערכת המסוכנות לבעלי הדין, ורשאי הוא להחליט שלא למוסרם, כולם או חלקם, למי מהצדדים, מטעמים שיירשמו, או למוסרם במועד מאוחר יותר.
(ו)
בית המשפט רשאי לבקש ממעריך המסוכנות שערך את הערכת המסוכנות, הסבר או השלמה לאמור בה.
(ז)
לא ייעשה שימוש בהערכת מסוכנות שהוגשה לבית המשפט אלא לעניין חוק זה, והיא לא תתקבל כראיה בהליך משפטי אחר, למעט בבקשות למתן צו הגנה לפי חוק זה.
(ח)
על אף האמור בסעיף קטן (ז), מעריך מסוכנות רשאי להעביר מידע לעובד סוציאלי לפי חוק, לקצין מבחן כמשמעותו בפקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ״ט–1969, ולעובד סוציאלי מגייס ומעריך כהגדרתו בסעיף 2א אשר יהיו רשאים לעשות במידע שימוש, והכול לשם מילוי תפקידם לפי חוק, בקשר לאדם מסוים או לילדיו הקטינים, ובמידה שאינה עולה על הנדרש.
(ט)
קיבל בית המשפט הערכת מסוכנות כאמור בסעיף קטן (א), יחולו הוראות סעיף 26(א) לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל״א–1971.
מינוי מעריך מסוכנות, ביטול והתליה של מינוי [תיקון: תשפ״ג]
(הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024):
(א)
לשם ביצוע הערכות מסוכנות, ימנה שר הרווחה והביטחון החברתי (בסעיף זה – השר) מעריכי מסוכנות, ובלבד שיהיו עובדי מדינה, שתפקידם לערוך הערכות מסוכנות; השר יקבע בתקנות תנאי סף למינוי מעריכי מסוכנות, ובכלל זה הסדר ניגוד עניינים ודרישות היעדר עבר פלילי ומשמעתי; כמו כן רשאי הוא לקבוע בתקנות הוראות בעניין הכשירות והמומחיות הנדרשים ממעריך מסוכנות, ובכלל זה מומחיות בתחום האלימות במשפחה, השכלה והכשרה, ניסיון מקצועי, השתלמויות ובחינות.
(ב)
לא ימונה אדם למעריך מסוכנות אלא אם כן הוא בעל הכשרה וכישורים באבחון ובטיפול בתחום אלימות במשפחה, והכול כפי שקבע השר בתקנות.
(ג)
השר רשאי לבטל מינוי של מעריך מסוכנות אם חדל להתקיים בו תנאי מהתנאים למינוי, ובכלל זה אם מעריך המסוכנות הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת, או אם יש נסיבות אחרות שבשלהן אין הוא ראוי להיות מעריך מסוכנות.
(ד)
השר רשאי להתלות את המינוי של מעריך מסוכנות אם נגד מעריך המסוכנות תלוי ועומד הליך פלילי או משמעתי, אם מצא כי בנסיבות העניין אין הוא ראוי לשמש מעריך מסוכנות.
(ה)
החלטת השר בעניין ביטול או התליה לפי סעיף זה לא תינתן אלא לאחר שניתנה למעריך המסוכנות הזדמנות לטעון את טענותיו.
סמכות מעריך המסוכנות לקבל מידע [תיקון: תשפ״ג]
(הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024):
על אף האמור בכל דין ובכפוף להוראות לפי סעיף זה, לשם ביצוע הערכת מסוכנות כאמור בסעיף 6א, רשאי מעריך המסוכנות לקבל מידע כמפורט להלן, אם המידע הוא בקשר לבן המשפחה שכלפיו ניתן או מבוקש צו ההגנה, ומי שברשותו מידע כאמור חייב למוסרו בהקדם האפשרי על פי דרישת מעריך המסוכנות:
(1)
(2)
כתבי אישום, הכרעות דין, גזרי דין ופרוטוקולים בהליכים לגבי מי שכלפיו ניתן או מבוקש צו ההגנה בעבירות אלימות במשפחה, וכן מסמכים הנדרשים להערכת מסוכנות והנוגעים להליכים לפני ועדת שחרורים כהגדרתה בחוק שחרור על־תנאי ממאסר, התשס״א–2001, או ועדה לעיון בעונש כמשמעותה בפרק שני לחלק ח׳ לחוק השיפוט הצבאי, התשט״ו–1955;
(3)
צווי הגנה, וצווי מניעת הטרדה מאיימת שניתנו לפי חוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס״ב–2001, שניתנו בעניינו של מי שכלפיו ניתן או מבוקש צו ההגנה, ומידע על הפרות שלהם, ובכלל זה מידע על הפרות של צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי;
(4)
דוחות סוציאליים שנערכו לפי כל דין, לרבות תסקיר מעובד סוציאלי לפי חוק וכל מידע בעניינים סוציאליים אחרים, תסקירי שירות מבחן, למעט תסקירים לגבי מצבו של נפגע עבירה כאמור בסעיף 187 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב–1982;
(5)
הערכות מסוכנות קודמות שנעשו בעניינו של מי שכלפיו ניתן או מבוקש צו ההגנה, לרבות ההערכה על אודות מסוכנותו שבוצעה בעת שהותו כאסיר, והערכת מסוכנות לפי חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס״ו–2006;
(6)
מידע רפואי כהגדרתו בחוק זכויות החולה, התשנ״ו–1996, הנדרש להערכת המסוכנות.
מכסת הערכות מסוכנות [תיקון: תשפ״ג]
(הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024): שר הרווחה והביטחון החברתי, בהסכמת שר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור הוועדה לביטחון לאומי של הכנסת, רשאי לקבוע בצו מכסה של המספר המרבי של הערכות מסוכנות שיהיה ניתן להעביר לבית המשפט בכל שנה, ובלבד שלא יפחת מהמכסה שקבע בשנה שקדמה לה, וכן רשאי הוא לקבוע בדרך האמורה מכסה מתוך המכסה כאמור, לתקופה מסוימת, של הערכות מסוכנות לשם החלטה בדבר צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי.
הפרת צו [תיקון: תשנ״ח, תשע״ז, תשפ״ג]
(א)
(בוטל).
(ב)
הוגשה תלונה במשטרה על הפרת צו הגנה הכולל איסור לפי סעיף 2(א)(1), רשאי שוטר לעצור את המפר; החלטה שלא לעצור את המפר תינתן על ידי הקצין הממונה, בכתב ובצירוף נימוקים, ובהעדרו – על ידי ממלא מקומו; לעניין זה, ”הקצין הממונה“ – הקצין הממונה על החקירות בתחנת המשטרה.
(הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024): הוגשה תלונה במשטרה על הפרת צו הגנה הכולל איסור לפי סעיף 2(א)(1) או (4), או התקבל חיווי מאמצעי פיקוח טכנולוגי על הפרת צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי בהתאם לדיווח שהעבירה יחידת הפיקוח הטכנולוגי למשטרת ישראל, רשאי שוטר לעצור את המפר; החלטה שלא לעצור את המפר תינתן על ידי הקצין הממונה, בכתב ובצירוף נימוקים, ובהעדרו – על ידי ממלא מקומו; לעניין זה, ”הקצין הממונה“ – הקצין הממונה על החקירות בתחנת המשטרה.
(ג)
לא תהיה זו הגנה טובה למי שהפר צו הגנה שבני משפחתו לא עמדו על קיומו או על הפעלת הוראות החוק בשל הפרתו.
(ד)
(הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024): הופר צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי, תמסור יחידת הפיקוח הטכנולוגי דיווח על כך לבית המשפט ותצרף תיעוד המעיד על ההפרה; קיבל בית המשפט דיווח על הפרת צו הגנה כאמור וצו ההגנה עודנו בתוקף, רשאי הוא לבקש את תגובת הצדדים או לקבוע דיון כדי לבחון את צו ההגנה, תנאיו והצורך בהארכתו.
(ה)
(הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024): ניתנה החלטה של בית משפט על מעצרו של המפוקח, תדווח יחידת הפיקוח הטכנולוגי לבית המשפט על מעצרו של המפוקח ועל הסרת אמצעי הפיקוח הטכנולוגי לתקופת החזקתו במשמורת חוקית; עם שחרורו ממשמורת חוקית ואם צו ההגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי עודנו בתוקף, תתקין יחידת הפיקוח את האמצעי הטכנולוגי על גופו של המחויב בצו.
דיני ראיות [תיקון: תשנ״ה]
(א)
בהליך על פי חוק זה לא יחולו הוראות סעיפים 3 ו־4 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל״א–1971.
(ב)
הוראות סעיף 8 לחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ״ה–1995, יחולו על בית משפט השלום הדן בתובענה על פי חוק זה.
דרכי המצאה
כתבי בית־דין וצווים על פי חוק זה יומצאו על ידי פקיד בית המשפט, או על ידי מי שהוסמך בכתב בידי בית המשפט או מנהל בתי המשפט; ואולם לא יוסמך לכך בן משפחתו שלצד בהליך או כל אדם מטעמו, למעט עורך דינו אם זה הסכים לכך.
סמכות [תיקון: תשס״ב]
בהליך על פי חוק זה בית משפט לא יימנע מלדון או מלתת סעד בענין, מחמת זה בלבד שהענין מתברר בהליך אחר, שנטענה טענה של העדר סמכות מקומית או שאדם התנה על זכותו על פי חוק.
הוצאות ופיצויים בפניית סרק
דחה בית המשפט בקשה למתן צו הגנה וקבע כי היא קנטרנית, רשאי הוא להטיל על מי שביקש צו הגנה את אלה או חלק מהם:
(1)
הוצאות לטובת המדינה ולצד שנפגע, בשיעור שימצא לנכון;
(2)
פיצוי נאות למי שנפגע מהגשת הבקשה.
חובת יידוע [תיקון: תשס״ב־2, תשע״ח]
(א)
בסעיף זה –
”מחלקה לשירותים חברתיים“ – כמשמעותה בחוק שירותי הסעד, התשי״ח–1958;
(ב)
רופא, אחות, עובדי חינוך, עובד סוציאלי, שוטר, פסיכולוג, קרימינולוג קליני, עוסק במקצוע פרה־רפואי, עורך דין, איש דת או טוען רבני, שעקב טיפול או ייעוץ שנתן לאדם במסגרת עיסוקו במקצועו או בתפקידו, היה לו יסוד סביר לחשוב כי זה מקרוב נעברה עבירה באותו אדם (בסעיף זה – המטופל) על ידי בן זוגו או על ידי מי שהיה בן זוגו בעבר, יידע את המטופל על כך שבאפשרותו לפנות לתחנת משטרה, למחלקה לשירותים חברתיים או למרכז לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה מטעם המחלקה לשירותים חברתיים, וייתן לו כתובת ומספר טלפון של המקומות האמורים הקרובים למקום מגוריו של המטופל.
(ג)
השר האחראי, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור הועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת, יקבע הוראות לביצוע סעיף קטן (ב) ולתיעוד פעולות שנעשו לביצועו; בסעיף קטן זה, ”השר האחראי“ –
(1)
לענין רופאים, אחיות, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים במערכת הבריאות, קרימינולוגים קליניים ועוסקים במקצועות פרה־רפואיים – שר הבריאות;
(2)
לענין עובדי חינוך – שר החינוך;
(3)
לענין עובדים סוציאליים, למעט עובדים סוציאליים במערכת הבריאות – שר העבודה והרווחה;
(4)
לענין שוטרים – השר לביטחון הפנים;
(5)
לענין אנשי דת וטוענים רבניים – השר לעניני דתות.
(ד)
המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, באישור שר המשפטים והועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת, תתקין כללים לביצוע סעיף קטן (ב) ולתיעוד פעולות שנעשו לביצועו לענין עורכי דין.
חובת סודיות [תיקון: תשפ״ג]
(הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024): אדם שהגיע אליו מידע לפי הוראות חוק זה, תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך עבודתו, ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא לפי הוראות חוק זה או לפי צו בית משפט; העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר שלוש שנים.
שמירת דינים
הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.
ביצוע ותקנות [תיקון: תשנ״ח־2, תשפ״ג]
(א)
שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
(ב)
השר לעניני דתות, בהסכמת שר המשפטים, יתקין תקנות, כפי שהותקנו לפי סעיף קטן (א), לכל בית דין דתי, בהתאמות הנדרשות.
(ג)
(הוראת שעה ל־3 שנים מיום 6.8.2024): על אף האמור בסעיף קטן (א) –
(1)
השר לביטחון לאומי ממונה על ביצוע סעיפים 3ג עד 3ז ו־3ט, והוא רשאי, בהסכמת שר המשפטים, להתקין תקנות לביצוע סעיפים 3ג עד 3ז;
(2)
שר המשפטים, בהסכמת השר לביטחון לאומי ובאישור הוועדה לביטחון לאומי של הכנסת, רשאי להתקין תקנות לפי סעיף 3ח, ובכלל זה לעניין אופן החזקתו ושמירתו של מידע במאגר המידע, אופן הבקרה על פעולות המבוצעות בו, מורשי הגישה למידע הכלול במאגר המידע שהגישה למאגר דרושה לשם מילוי תפקידם וההגבלות שיחולו עליהם בשים לב לרגישות המידע ולהיקפו;
(3)
שר הרווחה והביטחון החברתי ממונה על ביצוע סעיפים 6א עד 6ד, והוא רשאי, בהסכמת שר המשפטים, להתקין תקנות לביצועם.
תחילה
תחילתו של חוק זה תשעים ימים מיום פרסומו.


נתקבל בכנסת ביום ד׳ בניסן התשנ״א (19 במרס 1991).
 • יצחק שמיר
  ראש הממשלה
 • דן מרידוד
  שר המשפטים
 • חיים הרצוג
  נשיא המדינה
 • דב שילנסקי
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.