חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות למניעת אלימות במשפחה (סדרי דין)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות למניעת אלימות במשפחה (סדרי דין) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות למניעת אלימות במשפחה (סדרי דין), התשנ״א–1991


ק״ת תשנ״א, 971; תשס״ז, 234; תשפ״א, 1266.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ״א–1991 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות
בתקנות אלה –
”בקשה“ – בקשה למתן צו הגנה;
”מבקש“ – מי שרשאי לבקש צו הגנה;
”מוגן“ – מי שלטובתו מבוקש צו הגנה;
”משיב“ – האדם שמפניו מתבקש צו הגנה;
”פרטי זיהוי“ –
(1)
שם פרטי, שם האב ושם משפחה;
(2)
מספר זיהוי וסוג התעודה שממנה נרשם המספר, אם הדבר ידוע;
(3)
המען הקבוע.

פרק ב׳: פתיחת ההליך

הגשת בקשה [תיקון: תשס״ז]
(א)
בקשה לפי פרק זה וכל בקשה אחרת לפי תקנות אלה יוגשו לבית המשפט בכתב, בצירוף הנימוקים להן וכן תצהיר לשם אימות העובדות שביסודן, כאמור בתקנות אלה.
(א1)
בקשה תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו מצוי מקום המגורים הקבוע של המוגן, לפי טופס 1 שבתוספת, ויצורף לה תצהיר מטעם המבקש או מאת יודע הפרטים הקשורים לבקשה, לפי טופס 2 שבתוספת.
(ב)
בקשה למתן צו במעמד צד אחד תוגש לפי טופס 3 שבתוספת בצירוף תצהיר כאמור בתקנת משנה (א).
(ג)
על אף האמור בתקנות משנה (א1) ו־(ב), רשאי בית המשפט לדון בבקשה, אם ראה לנכון לעשות כן מטעמים שיירשמו, אף אם מקום המגורים של המוגן לא נמצא באזור השיפוט.
(ד)
ניתן צו הגנה בבית משפט שמקום המגורים של המוגן לא נמצא באזור שיפוטו, יורה בית המשפט על העברת הענין לבית המשפט שבאזור שיפוטו נמצא מקום המגורים של המוגן, אלא אם כן ראה שלא להורות כן מטעמים שיירשמו; הורה בית המשפט על העברת הענין – כל בקשה שלפי תקנות אלה יש להגיש לבית המשפט שנתן את צו ההגנה, תוגש לבית המשפט שהועבר אליו הענין.
ערובה [תיקון: תשס״ז]
הוגשה הבקשה בידי בן משפחה, יצורף כתב ערובה חתום בידו, לפי טופס 4 שבתוספת לשם פיצוי המשיב על כל נזק שייגרם לו מהוצאת צו ההגנה, כפי שיראה בית המשפט לנכון, אם יקבע בית המשפט כי הבקשה קנטרנית.
מועד לדיון
במעמד הגשת הבקשה ייקבע המועד לדיון בה, מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר משבעה ימים ממועד הגשת הבקשה, והודעה עליו תימסר למבקש.
הודעה למשיב
(א)
הוגשה בקשה ונקבע מועד לדיון במעמד שני הצדדים, תומצא למשיב הודעה ערוכה לפי טופס 5 שבתוספת ובה יפורט המועד הקבוע לדיון, וכן יוזמן המשיב להגיש תצהיר נגדי עד למועד הדיון.
(ב)
ניתן צו במעמד צד אחד בהתאם לסעיף 4(א) לחוק, יומצא למשיב העתק הצו יחד עם הבקשה ונספחיה, בצירוף הודעה כאמור בתקנת משנה (א).

פרק ג׳: מהלך הדיון ומתן הצו

התייצבות
(א)
בתאריך שנקבע לדיון במעמד שני הצדדים, יתייצבו המצהירים כדי לאפשר חקירתם על תצהיריהם.
(ב)
לא התייצב המבקש לאחר שנמסרה לו הודעה על מועד הדיון, רשאי בית המשפט למחוק את הבקשה או לדחותה ולחייב את המבקש בהוצאות כפי שיראה לנכון, אלא אם כן נמנע מן המבקש להופיע מסיבות שאינן תלויות בו.
(ג)
לא התייצב המשיב ינהג בית המשפט בהתאם לאמור בסעיף 4(ב) לחוק.
(ד)
לא התייצב איש מבעלי הדין, רשאי בית המשפט לדחות את הדיון למועד אחר או למחוק את הבקשה או לדחותה, ולפסוק הוצאות לטובת המדינה כאמור בסעיף 11 לחוק.
צו הגנה [תיקון: תשס״ז]
(א)
צו הגנה יהא ערוך לפי טופס 6 שבתוספת.
(ב)
הודעה לפי סעיף 2ו לחוק, תימסר לפי טופס 7 שבתוספת.
בקשה להארכת הצו והדיון בה
(א)
נתן בית המשפט צו הגנה לתקופה קצרה מהתקופה המרבית הכוללת הקבועה בסעיף 5 לחוק, רשאי המבקש להגיש לבית המשפט שנתן את הצו בקשה להארכת תקפו (להלן – בקשת הארכה) לפי טופס 8 שבתוספת, ויצורף לה תצהיר מטעם המבקש או מאת יודע הפרטים הקשורים לבקשת ההארכה, לפי טופס 2 שבתוספת.
(ב)
הוגשה בקשת ההארכה עד שבעה ימים לפני מועד פקיעת צו ההגנה, ידון בית המשפט בבקשת ההארכה ויחליט בה לפני מועד פקיעתו של הצו.
(ג)
הודעה על דיון בבקשת ההארכה תישלח למשיב לפי טופס 5 שבתוספת.
(ד)
הוראות תקנה 6 יחולו, בשינויים המחוייבים, לענין התייצבות בעלי הדין לדיון בבקשת ההארכה.
[תיקון: תשס״ז]

פרק ג׳1: בקשות בקשר להחזקה או נשיאה של נשק

הגדרות [תיקון: תשס״ז]
”בית המשפט“ – בית המשפט שדן בבקשה למתן צו הגנה או שנתן את צו ההגנה, לפי הענין;
”מבקש“ – המחויב בצו הגנה, למעט לענין תקנה 8ב(ג) ותקנה 8ג(ב);
”משיב“ – מי שלטובתו ניתן צו הגנה.
בקשה להיתר נשיאת נשק [תיקון: תשס״ז]
(א)
מחויב בצו הגנה, המבקש להתיר לו המשך החזקה או נשיאה של נשק לפי סעיף 2ג(א) לחוק, יגיש לבית המשפט בקשה בטופס 8א שבתוספת.
(ב)
טען המבקש כי התקיימו בענינו הוראות סעיף 2ג(א)(2)(ב) או (3) לחוק, יצרף לבקשתו גם בקשה מנומקת בכתב מאת הממונה עליו, כמשמעותו באותן פסקאות, לפי הענין (להלן – הממונה); בקשת הממונה תוגש לפי טופס 8ב שבתוספת.
(ג)
בקשת מפקד יחידה כאמור בסעיף 2ג(ב) לחוק, תוגש לבית המשפט לפי טופס 8ג שבתוספת.
בקשה לביטול איסור נשיאת נשק [תיקון: תשס״ז]
(א)
בקשת המחויב בצו הגנה לביטול איסור נשיאה או החזקה של נשק, לפי סעיף 5(ב) לחוק, תוגש לבית המשפט לפי טופס 8ד שבתוספת.
(ב)
בקשה לביטול איסור נשיאה או החזקה של נשק לפי סעיף 5(ב) לחוק, שמגיש מפקד יחידה כמשמעותו באותו סעיף תוגש לבית המשפט לפי טופס 8ה שבתוספת.
בקשה לביטול תנאים והסדרים לנשיאת נשק [תיקון: תשס״ז]
(א)
בקשת המחויב בצו לביטול תנאים והסדרים שבהם הותרו נשיאה או החזקה של נשק לפי סעיף 5(ג) לחוק, תוגש לבית המשפט לפי טופס 8ו שבתוספת.
(ב)
בקשה כאמור, שמגיש מפקד יחידה כמשמעותו באותו סעיף תוגש לבית המשפט לפי טופס 8ז שבתוספת.
הודעה על דיון [תיקון: תשס״ז]
(א)
הודעה על דיון בבקשה לפי פרק זה תהיה ערוכה לפי טופס 8ח שבתוספת, ותומצא למבקש ולמשיב, וכן –
(1)
בבקשה לפי סעיף 2ג(א)(2) או (3) לחוק – גם לממונה על המבקש, לפי הענין, כמשמעותו בסעיף האמור;
(2)
בבקשה לפי סעיפים 2ג(ב) ו־5(ב) או (ג) לחוק, שמגיש מפקד היחידה, כמשמעותו באותם סעיפים – גם למפקד היחידה.
(ב)
המשיב בבקשות לפי פרק זה וכן מי שהומצאה לו הודעה על הדיון בהן לפי תקנת משנה (א), יוזמנו להגיש תצהיר נגדי עד למועד הדיון.
התייצבות לדיון [תיקון: תשס״ז]
(א)
הוראות תקנה 6(א), (ב) ו־(ד) יחולו, בשינויים המחויבים, גם על התייצבות בעלי הדין והמצהירים לדיון לפי פרק זה.
(ב)
זומן המשיב לדיון כדין ולא הופיע, רשאי בית המשפט לדחות את הדיון למועד אחר או לדון בבקשה; לצורך החלטתו ישקול בית המשפט את דחיפות הבקשה והחשיבות שבנוכחות המשיב בנסיבות הענין.

פרק ד׳: הפרת צו הגנה

הפרת צו הגנה [תיקון: תשס״ז]
(א)
בקשה בשל הפרת צו הגנה תוגש לפי טופס 9 שבתוספת ויצורף לה תצהיר לפי טופס 10 שבתוספת; הבקשה תוגש לבית המשפט שנתן את הצו והודעה על הדיון בבקשה תומצא למשיב לפי טופס 11 שבתוספת.
(ב)
הוגשה בקשה כאמור בתקנת משנה (א) והמשיב עצור בהתאם לסעיף 7(ב) לחוק, ידון בית המשפט בבקשה במעמד הדיון על מעצרו של המשיב.
(ג)
הוראות תקנה 6 יחולו, בשינויים המחוייבים, לענין התייצבות בעלי הדין לדיון בבקשה בשל הפרת צו הגנה.
מועד להגשת בקשה בשל הפרת צו הגנה
(א)
בקשה כאמור בתקנה 9(א) תוגש תוך שבעה ימים מיום הפרת צו ההגנה.
(ב)
הוגשה תלונה למשטרה בשל הפרת צו הגנה הכולל איסור לפי סעיף 2(א)(1) לחוק, תוגש הבקשה תוך ארבעים ושמונה שעות מזמן הגשת התלונה, אלא אם כן נמנע מהמבקש להגישה בשל סיבות שאינן תלויות בו; במנין השעות לא יבואו בחשבון שבתות וחגים.

פרק ה׳: הוראות שונות

עותקים
בקשות לפי תקנות אלה, לרבות תצהיר ונספחים אחרים, יוגשו בשלושה עותקים.
המצאת כתבי בי־דין
כתבי בי־דין והודעות לענין הליכים לפי חוק זה יומצאו בהתאם לסעיף 9 לחוק, בדרך שתבטיח את מסירתם לפי דחיפות ההליך בהתאם לכתובת למסירת כתבי בי־דין כמפורט בתצהיר המבקש.
החלת תקנות סדר הדין האזרחי [תיקון: תשפ״א]
תקנות בית משפט לענייני משפחה (סדרי דין), התשפ״א–2020, יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, בכל ענין הנוגע לצו הגנה שאינו מוסדר בתקנות אלה.
סייג לתחולה

תוספת

[תיקון: תשס״ז]
טופס 1 – בקשה לצו הגנה (תקנה 2(א) [צ״ל: 2(א1)])
טופס 2 – תצהיר לבקשה לצו הגנה – (תקנות 2(א) [צ״ל: 2(א1)] ו־8(א))
[תיקון: תשס״ז]
טופס 3 – בקשה לצו הגנה במעמד צד אחד (תקנה 2(ב))
טופס 4 – כתב ערובה (תקנה 3)
[תיקון: תשס״ז]
טופס 5 – הודעה על דיון בבקשה לצו הגנה (תקנות 5 ו־8(ג))
[תיקון: תשס״ז]
טופס 6 – צו הגנה (תקנה 7(א))
[תיקון: תשס״ז]
טופס 7 – הודעה על צו הגנה (תקנה 7(ב))
[תיקון: תשס״ז]
טופס 8 – בקשה להארכת תוקפו של צו הגנה (תקנה 8(א))
[תיקון: תשס״ז]
טופס 8א – בקשה להתיר המשך החזקה או נשיאת נשק למחויב בצו הגנה (תקנה 8ב(א))
[תיקון: תשס״ז]
טופס 8ב – בקשת ממונה להתיר החזקה או נשיאה של נשק על ידי מחויב בצו הגנה (תקנה 8ב(ב))
[תיקון: תשס״ז]
טופס 8ג – בקשת מפקד יחידה בצה״ל להתיר למחויב בצו להחזיק או לשאת נשק (תקנה 8ב(ג))
[תיקון: תשס״ז]
טופס 8ד – בקשת מחויב בצו לביטול איסור החזקה או נשיאה של נשק (תקנה 8ג(א))
[תיקון: תשס״ז]
טופס 8ה – בקשת מפקד יחידה בצה״ל לביטול איסור החזקה או נשיאה של נשק (תקנה 8ג(ב))
[תיקון: תשס״ז]
טופס 8ו – בקשת מחויב בצו לביטול תנאים להחזקה או נשיאת נשק (תקנה 8ד(א))
[תיקון: תשס״ז]
טופס 8ז – בקשת מפקד יחידת לביטול תנאים/הסדרים להחזקה או נשיאת נשק (תקנה 8ד(ב))
[תיקון: תשס״ז]
טופס 8ח – הודעה על דיון בבקשה בקשר להחזקה או נשיאה של נשק (תקנה 8ה(א))
[תיקון: תשס״ז]
טופס 9 – בקשה בשל הפרת צו הגנה (תקנה 9(א))
טופס 10 – תצהיר (תקנה 9(א))
[תיקון: תשס״ז]
טופס 11 – הודעה על דיון בבקשה בשל הפרת צו הגנה (תקנה 9(א))


א׳ בתמוז התשנ״א (13 ביוני 1991)
  • דן מרידור
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.