חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים), תשט״ו–1955


הגדרות [תיקון: תשע״א]
בחוק זה –
”בית משפט“ – לרבות בתי דין, ועדות וגופים אחרים המוסמכים כדין לעניני שיפוט, ולמעט בית משפט הדן בפלילים;
”קטין“ – מי שלא מלאו לו 18 שנה;
”נידן קטין“ – ענין העומד להכרעה בבית משפט, ושבהכרעתו חייב או רשאי בית המשפט להביא בחשבון קטינותו של קטין, אף שהקטין אינו בעל דין;
”נידן חולה נפש“ – ענין העומד להכרעה בבית משפט, ושבהכרעתו חייב או רשאי בית המשפט להביא בחשבון את מחלתו של חולה הנפש, אף שחולה הנפש אינו בעל דין;
”חולה נפש“, לרבות לקוי בשכלו;
”נידן נעדר“ – ענין העומד להכרעה בבית משפט, ושבהכרעתו חייב או רשאי בית המשפט להביא בחשבון את העובדה שאדם פלוני נעדר מישראל או שמקום מגוריו אינו ידוע, אף שהאדם אינו בעל דין;
”עובד סוציאלי לעניין סדרי דין“ – עובד סוציאלי שמונה לעניין חוק זה לפי סעיף 9.
צו לעובד סוציאלי לעניין סדרי דין [תיקון: תשע״א]
רשאי בית המשפט לצוות על עובד סוציאלי לעניין סדרי דין לחקור בנידן קטין ולחוות דעתו בתסקיר בכתב.
סמכויות עובד סוציאלי לעניין סדרי דין [תיקון: תשע״א]
נצטווה עובד סוציאלי לעניין סדרי דין כאמור בסעיף 2, רשאי הוא לצורך הכנת תסקירו להיכנס לכל מקום בו נמצא או עשוי להימצא הקטין או חולה הנפש ולחקור כל אדם שהוא סבור שיש לו ידיעות הנוגעות לקטין או לחולה הנפש, וחייב הנחקר לענות לעובד סוציאלי לעניין סדרי דין תשובות כנות ומלאות, אך אין הוא חייב לעשות כן אם התשובה עלולה לגולל עליו אשמה פלילית.
מסירת תסקיר עובד סוציאלי לעניין סדרי דין לבעלי הדין [תיקון: תשע״א]
התסקיר שהגיש עובד סוציאלי לעניין סדרי דין כאמור יימסר לבעלי הדין ובית המשפט ישמע כל טענה שבפיהם לכתוב בתסקיר אם לא ציווה בית המשפט, מטעמים מיוחדים, שאין לגלות את תוכן התסקיר, כולו או מקצתו.
חקירת עובד סוציאלי לעניין סדרי דין [תיקון: תשע״א]
(א)
בית משפט רשאי בכל שלב של הדיון לצוות על עובד סוציאלי לעניין סדרי דין לבוא ולהיחקר בפניו בנידן קטין, אף אם לא נצטווה למסור תסקיר כאמור בסעיף 2.
(ב)
הוראות סעיף 4 יחולו על חקירה לפי סעיף זה בשינויים המחוייבים לפי הענין.
אין מערערים על דרך עריכת התסקיר [תיקון: תשע״א]
הטענה כי תסקיר שהגיש עובד סוציאלי לעניין סדרי דין לא נערך לפי הוראות חוק זה, לא תשמש עילה לערעור.
דין חולה נפש [תיקון: תשע״א]
הסמכויות הנתונות בחוק זה לבית משפט ולעובד סוציאלי לעניין סדרי דין בנידן קטין, נתונות לו גם בנידן חולה נפש, בשינויים המחוייבים לפי הענין.
סמכויות היועץ המשפטי לממשלה
רשאי היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, אם הוא סבור שטובת קטין, חולה נפש או נעדר דורשת זאת, לפתוח בכל הליך בבית משפט, וכן להתייצב ולטעון בכל משפט שבו נדונים נידן קטין או נידן חולה נפש או נידן נעדר.
מינוי עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין [תיקון: תשל״א, תשע״א]
שר הרווחה והשירותים החברתיים ימנה עובד סוציאלי ראשי וכן עובדים סוציאליים לעניין חוק זה, שיפעלו לפי הנחיותיו של העובד הסוציאלי הראשי, בדרך כלל או לעניין מסויים; חלק עובד סוציאלי לעניין סדרי דין על ההנחיות בעניין מסוים, ישוב העובד הסוציאלי הראשי ויכריע בדבר לאחר שקיים התייעצות בעניין זה עם העובד הסוציאלי ועם גופים אחרים שמצא לנכון.
ביצוע ותקנות
שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.


נתקבל בכנסת ביום ז׳ בתמוז תשט״ו (27 ביוני 1955).
  • משה שרת
    ראש הממשלה
  • פנחס רוזן
    שר המשפטים
  • יצחק בן־צבי
    נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.