לדלג לתוכן

תקנות למניעת אלימות במשפחה (סדרי דין בבתי דין רבניים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות למניעת אלימות במשפחה (סדרי דין בבתי דין רבניים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות למניעת אלימות במשפחה (סדרי דין בבתי דין רבניים), התשנ״ט–1999


ק״ת תשנ״ט, 819.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 13(ב) לחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ״א–1991 (להלן – החוק), ובהסכמת שר המשפטים, אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות
בתקנות אלה –
”בית דין“ – בית דין רבני;
”בקשה“ – בקשה למתן צו הגנה;
”מבקש“ – מי שרשאי לבקש צו הגנה;
”מוגן“ – מי שלטובתו מבוקש צו הגנה;
”משיב“ – האדם שמפניו מתבקש צו הגנה;
”פרטי זיהוי“ –
(1)
שם פרטי, שם האב ושם משפחה;
(2)
מספר זיהוי וסוג התעודה שממנה נרשם המספר, אם הדבר ידוע;
(3)
המען הקבוע.

פרק ב׳: פתיחת ההליך

הגשת בקשה
(א)
בקשה תוגש בכתב לבית הדין שבאזור שיפוטו מצוי מקום המגורים של המוגן, לפי טופס 1 שבתוספת, ויצורף לה תצהיר מטעם המבקש או מאת יודע הפרטים הקשורים לבקשה, לפי טופס 2 שבתוספת.
(ב)
בית הדין רשאי, בנסיבות מיוחדות לפי שיקול דעתו, לדון בבקשה שהוגשה אף שלא באזור השיפוט שבו מקום המגורים של המוגן.
(ג)
בקשה למתן צו במעמד צד אחד תוגש לפי טופס 3 שבתוספת, בצירוף תצהיר כאמור בתקנת משנה (א).
מועד לדיון
במעמד הגשת הבקשה ייקבע המועד לדיון בה, מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר משבעה ימים מיום הגשת הבקשה, והודעה עליו תימסר למבקש.
הודעה למשיב
(א)
הוגשה בקשה ונקבע מועד לדיון במעמד שני הצדדים, תומצא למשיב הודעה ערוכה לפי טופס 4 שבתוספת ובה יפורט המועד הקבוע לדיון.
(ב)
ניתן צו במעמד צד אחד בהתאם לסעיף 4(א) לחוק, יומצא למשיב העתק הצו יחד עם הבקשה ונספחיה, בצירוף הודעה כאמור בתקנת משנה (א).
(ג)
בתאריך שנקבע לדיון במעמד שני הצדדים, יתייצבו המצהירים כדי לאפשר את חקירתם על תצהיריהם.

פרק ג׳: מהלך הדיון ומתן הצו

התייצבות
(א)
לא התייצב המבקש לאחר שנמסרה לו הודעה על מועד הדיון, רשאי בית הדין למחוק את הבקשה או לדחותה ולחייב את המבקש בהוצאות כפי שיראה לנכון, אלא אם כן נמנע מן המבקש להופיע מסיבות שאינן תלויות בו.
(ב)
לא התייצב איש מבעלי הדין, רשאי בית הדין לדחות את הדיון למועד אחר או למחוק את הבקשה או לדחותה, ולפסוק הוצאות לטובת המדינה כאמור בסעיף 11 לחוק.
(ג)
לא התייצב המשיב ינהג בית הדין בהתאם לאמור בסעיף 4(ב) לחוק.
צו הגנה
(א)
צו הגנה יהא ערוך לפי טופס 5 שבתוספת.
(ב)
כלל צו ההגנה איסור לשאת או להחזיק נשק, תימסר הודעה על כך לפקיד רישוי כלי יריה במשרד הפנים, לפי טופס 6 שבתוספת; היה המשיב איש רשות ביטחון, תימסר הודעה על כך גם לרשות הביטחון הנוגעת לענין, לפי אותו טופס.
בקשה להארכת צו והדיון בה
(א)
נתן בית הדין צו הגנה לתקופה קצרה מהתקופה המרבית הכוללת הקבועה בסעיף 5 לחוק, רשאי המבקש להגיש לבית הדין שנתן את הצו, בקשה להארכת תוקפו (להלן – בקשת הארכה) לפי טופס 7 שבתוספת, ויצורף לה תצהיר מטעם המבקש או מאת יודע הפרטים הקשורים לבקשת ההארכה, לפי טופס 2 שבתוספת.
(ב)
ניתן צו הגנה במעמד שני הצדדים, שלא במקום המגורים הקבוע של המוגן, יחליט בית הדין באותו מעמד על העברת הדיון לענין בקשות הארכת הצו, לבית הדין במקום המגורים הקבוע של המוגן, אלא אם כן מצא טעמים מיוחדים שלא לעשות כן.
(ג)
הוגשה בקשת ההארכה עד שבעה ימים לפני מועד פקיעת צו ההגנה, ידון בית הדין בבקשת ההארכה ויחליט בה לפני מועד פקיעתו של הצו.
(ד)
הודעה על דיון בבקשת ההארכה תישלח למשיב לפי טופס 4 שבתוספת.
(ה)
הוראות תקנה 5 יחולו, בשינויים המחויבים, לענין התייצבות בעלי הדין לדיון בבקשת ההארכה.
דיון בבקשה במעמד צד אחד
בקשה למתן צו במעמד צד אחד, יכול שתידון בפני דיין יחיד.

פרק ד׳: הפרת צו הגנה

הפרת צו הגנה
(א)
בקשה בשל הפרת צו הגנה תוגש לפי טופס 8 שבתוספת ויצורף לה תצהיר לפי טופס 9 שבתוספת והודעה על הדיון בבקשה תומצא למשיב לפי טופס 10 שבתוספת. הבקשה תוגש לבית הדין שנתן את הצו, אלא אם כן הועבר התיק, בהתאם לתקנה 7(ב).
(ב)
הוראות תקנה 5 יחולו, בשינויים המחויבים, לענין התייצבות בעלי הדין לדיון בבקשה בשל הפרת צו הגנה.
מועד להגשת בקשה בשל הפרת צו
(א)
בקשה כאמור בתקנה 9(א) תוגש בתוך שבעה ימים מיום הפרת צו ההגנה.
(ב)
הוגשה תלונה למשטרה בשל הפרת צו הגנה הכולל איסור לפי סעיף 2(א)(1) לחוק, תוגש הבקשה בתוך ארבעים ושמונה שעות מזמן הגשת התלונה, אלא אם כן נמנע מהמבקש להגישה בשל סיבות שאינן תלויות בו; במנין השעות לא יבואו בחשבון שבתות וחגים.

פרק ה׳: הוראות שונות

הגשת בקשות
בקשות לפי תקנות אלה, לרבות תצהיר ונספחים אחרים, יוגשו בשלושה עותקים.
מסירת כתבי בי־דין
כתבי בי־דין והודעות לענין הליכים לפי חוק זה [צ״ל: החוק] יומצאו בהתאם לסעיף 9 לחוק, בדרך שתבטיח את מסירתם לפי דחיפות ההליך, בהתאם לכתובת למסירת כתבי בי־דין כמפורט בתצהיר המבקש.
תקנות הדיון בבתי־דין רבניים, התשנ״ג, יחולו בשינויים המחויבים לפי הענין, בכל ענין הנוגע לצו הגנה שאינו מוסדר בתקנות אלה.
פטור מאגרה
ההליכים לפי החוק פטורים מאגרת בית דין.

תוספת

טופס 1 – בקשה בכתב לצו הגנה (תקנה 2(א))
טופס 2 – תצהיר לבקשה לצו הגנה (תקנות 2(א) ו־7(א))
טופס 3 – בקשה לצו הגנה במעמד צד אחד (תקנה 2(ג))
טופס 4 – הודעה על דיון בבקשה לצו הגנה/להארכת תוקפו של צו הגנה (תקנות 4 ו־7(ד))
טופס 5 – צו הגנה (תקנה 6(א))
טופס 6 – הודעה לפקיד רישוי/לרשות בטחון על צו הגנה (תקנה 6(ב))
טופס 7 – בקשה להארכת תוקפו של צו הגנה (תקנה 7(א))
טופס 8 – בקשה בשל הפרת צו הגנה (תקנה 9(א))
טופס 9 – תצהיר (תקנה 9(א))
טופס 10 – הודעה על דיון בבקשה בשל הפרת צו הגנה (תקנה 10(א))


כ״ט בניסן התשנ״ט (15 באפריל 1999)
  • אליהו סויסה
    השר לעניני דתות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.