חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

פקודת הסמים המסוכנים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל״ג–1973


קישור למאגר החקיקה הלאומי נוסח ישן: ע״ר 1936, תוס׳ 1, 119; ע״ר 1941, תוס׳ 1, 1; ע״ר 1942, תוס׳ 1, 24; ס״ח תשי״ב, 280; תשכ״ח, 59; תשל״א, 90; ק״ת תשל״ג, 1300.

נוסח חדש: דמ״י תשל״ג, 526; ס״ח תשל״ה, 563; ס״ח תשל״ט, 134; תשמ״ה, 140; תשמ״ט, 80; תש״ן, 156; תשנ״ב, 20; תשנ״ה, 206; תשנ״ו, 147; תש״ס, 304; תשס״ד, 14; תשס״ח, 602; תשס״ט, 65; תשע״א, 1203; תשע״ב, 374, 614; תשע״ז, 1139; תשע״ח, 916.

עדכון התוספות: ק״ת תשל״ה, 919; תשל״ו, 2604; תשל״ז, 421, 757; תשל״ח, 2075; תשמ״א, 1167; תשמ״ב, 851; תשנ״א, 832; תשנ״ד, 59, 60; תשנ״ח, 901; תשס״א, 904; תשס״ב, 685; תשס״ג, 258; ק״ת תשס״ד, 48; תשס״ה, 241; תשס״ו, 446, 588; תשס״ז, 732, 1054; תשס״ח, 298; תשס״ט, 147, 1277; תש״ע, 1473; תשע״א, 943; תשע״ב, 972, 1270; תשע״ג, 1192; תשע״ד, 1587; תשע״ה, 62, 1867; תשע״ז, 684; תשע״ח, 1019.


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

1.
הגדרות [תיקון: תשל״ט, תשמ״ט]
בפקודה זו –
”במעבר“ – מובא לישראל ביבשה, באויר או במים, רק לשם הובלה לארץ אחרת באותו רכב או ברכב אחר, אף אם לא הונחת ולא שוטען בישראל;
”המרה“ – שינויו של סם בתהליך כימי, למעט הפיכת אלקלואידים למלחיהם;
”היתר הטיה“ – היתר שניתן מאת רשות מוסמכת של ארץ, להטות סם מסוכן, הנמצא בה במעבר, לארץ שאינה היעד הסופי הרשום בהיתר היצוא;
”היתר יבוא“ – היתר לפי סעיף 2 שניתן מאת רשות מוסמכת, המתיר יבואו של סם מסוכן;
”היתר יצוא“ – היתר לפי סעיף 3 שניתן ליצואו של סם מסוכן מאת רשות מוסמכת של הארץ שממנה הסם מיוצא;
”יבוא“ – שלא במעבר;
”ייצור“ – לרבות תהליך של זיקוק ולרבות הפיכת אלקלואידים למלחיהם;
”יצוא“ – שלא במעבר;
”מנהל“ – המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהמנהל הסמיכו לענין הנדון;
”סם מסוכן“ – חומר מן המפורטים בתוספת הראשונה לרבות כל מלח שלו, וכן כל תכשיר, תרכובת, תערובת או תמיסה של חומר כאמור ומלחיהם;
”עבירה של עסקת סמים“ – עבירה לפי פקודה זו שעונשה מאסר עשרים שנים או יותר;
”רופא“ – רופא מורשה כמשמעותו בסעיף 2 לפקודת הרופאים [נוסח חדש], תשל״ז–1976;
”רופא שיניים“ – כמשמעותו בפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], תשל״ט–1979;
”רופא וטרינרי“ – כמשמעותו בפקודת הרופאים הוטרינריים;
”רוקח“ – רוקח בעל רשיון כמשמעותו בפקודת הרוקחים;
”רכב“ – כלי רכב, כלי שיט, כלי טיס, רכבת וכל אמצעי הובלה אחר שאפשר להביא בו טובין לישראל או להוציאם ממנה;
”רכוש“ – מקרקעין, מטלטלין, כספים וזכויות לרבות רכוש שהוא תמורה של רכוש כאמור וכל רכוש שצמח או בא כתמורה מרווחי רכוש כאמור.

פרק ב׳: היתרים

2.
פרטי היתר יבוא
היתר יבוא יכלול –
(1)
פרטים מלאים על הסם וכמותו;
(2)
השם והמען של האדם שהותר לו לייבא את הסם;
(3)
השם והמען של האדם שממנו יושג הסם;
(4)
פרק הזמן שבו יבוצע היבוא.
3.
פרטי היתר יצוא
היתר יצוא יכלול –
(1)
פרטים מלאים על הסם וכמותו;
(2)
השם והמען של המייצא;
(3)
השם והמען של האדם שאליו יישלח הסם;
(4)
שם הארץ שאליה ייוצא הסם;
(5)
פרק הזמן שבו יבוצע היצוא.
4.
פרטי היתר הטיה
היתר הטיה יכלול את כל הפרטים שיש לציינם בהיתר יצוא ואת שם הארץ שממנה יוצא המשגור מתחילה.
5.
הרשות המוסמכת בישראל
המנהל מוסמך לתת היתרי יבוא, יצוא או הטיה של סם מסוכן שמותר לייבאו, לייצאו או להטותו.

פרק ג׳: עבירות

סימן א׳: ייצור, החזקה ושימוש

6.
ייצור, הכנה והפקה [תיקון: תשל״ט, תשמ״ט]
לא יגדל אדם סם מסוכן, לא ייצר אותו, לא יפיק אותו, לא יכין אותו ולא ימצה אותו מחומר אחר, אלא ברשיון מאת המנהל. העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל״ז–1977.
7.
החזקה ושימוש [תיקון: תשל״ט, תשמ״ט, תשנ״ה, תשע״ח]
(א)
לא יחזיק אדם סם מסוכן ולא ישתמש בו, אלא במידה שהותר הדבר בפקודה זו או בתקנות לפיה, או ברשיון מאת המנהל.
(ב)
האמור בסעיף זה בדבר איסור החזקה אינו חל על סם מסוכן הנמצא במעבר שהותר לפי פקודה זו.
(ג)
העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל״ז–1977; ואם החזיק בסם או השתמש בו לצריכתו העצמית בלבד, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל״ז–1977.
(ג1)
(הוראת שעה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1.4.2019):
(1)
בסעיף קטן זה –
”חוק השיפוט הצבאי“ – חוק השיפוט הצבאי, התשט״ו–1955;
”יום התחילה“ – יום תחילתו של חוק הסמים המסוכנים (עבירת קנס מיוחדת – הוראת שעה), התשע״ח–2018; תחילתו של חוק הסמים המסוכנים (עבירת קנס מיוחדת – הוראת שעה), התשע״ח–2018 ביום כ״ה באדר ב׳ התשע״ט (1 באפריל 2019);
”עבירה של החזקה או שימוש בקנבוס לצריכה עצמית“ – עבירה כאמור בסעיף קטן (ג) סיפה, הנעברת לגבי סם מסוכן מסוג קנבוס או שרף של קנבוס, כמשמעותם בפרטים 1 ו־2 בסימן א׳ בחלק א׳ לתוספת הראשונה.
(2)
(א)
על אף האמור בסעיף קטן (ג) סיפה, עבירה של החזקה או שימוש בקנבוס לצריכה עצמית, הנעברת בפעם הראשונה (בסעיף קטן זה – עבירה ראשונה), ועבירה כאמור אחת נוספת הנעברת בתוך חמש שנים ממועד ביצוע העבירה הראשונה (בסעיף קטן זה – עבירה שנייה), למעט עבירה כאמור המבוצעת בידי אחד מהמנויים בפסקה (4), יראו אותה כעבירת קנס מיוחדת ויחולו לגביה סדרי הדין הקבועים בפרק ז׳1 לחוק סדר הדין הפלילי (בסעיף קטן זה – עבירת קנס מיוחדת).
(ב)
עבר אדם עבירה ראשונה, ולא עבר, בתוך חמש שנים ממועד ביצוע העבירה האמורה, עבירה שנייה, יראו עבירה של החזקה או שימוש בקנבוס לצריכה עצמית אחת נוספת שאותו אדם עבר לראשונה לאחר תום התקופה האמורה כעבירה ראשונה.
(ג)
עבר אדם עבירה שנייה, ולא עבר, בתוך שבע שנים ממועד ביצוע העבירה האמורה, עבירה נוספת של החזקה או שימוש בקנבוס לצריכה עצמית, יראו עבירה כאמור שאותו אדם עבר לראשונה לאחר תום התקופה האמורה כעבירה שנייה.
(3)
הקנס בשל עבירת קנס מיוחדת יהיה –
(א)
בעבירה ראשונה – 1,000 שקלים חדשים;
(ב)
בעבירה שנייה – 2,000 שקלים חדשים.
(4)
הוראות פסקאות (2) ו־(3) לא יחולו על עבירה של החזקה או שימוש בקנבוס לצריכה עצמית שנעברה בידי אחד מאלה:
(א)
מי שהורשע בחמש השנים שקדמו לביצוע העבירה בעבירה שהיא אחת מאלה:
(1)
עבירה מסוג פשע, למעט עבירה כאמור שקבע השר לביטחון הפנים, בצו, בהסכמת שר המשפטים;
(2)
עבירה לפי פקודה זו, למעט כל אלה: עבירת קנס מיוחדת, עבירה לפי סעיף 10 סיפה הנלווית לעבירת הקנס המיוחדת, ועבירה לפי פקודה זו שחלות לגבי הרשעה בה הוראות סעיף 404א לחוק השיפוט הצבאי;
(3)
(4)
(ב)
מי שבמועד ביצוע העבירה טרם מלאו לו 18 שנים;
(ג)
מי שבמועד ביצוע העבירה היה חייל כהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי, וכן כל אדם אחר שבית דין צבאי מוסמך לדון אותו על העבירה לפי החוק האמור;
(ד)
מי שבמועד ביצוע העבירה היה אסיר כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל״ב–1971;
(ה)
מי שעבר, במהלך ביצוע העבירה או בקשר אליה, עבירה אחרת, למעט עבירה לפי סעיף 10 סיפה הנלווית לעבירת הקנס המיוחדת.
(5)
לצורך הקביעה אם עבירה של החזקה או שימוש בקנבוס לצריכה עצמית שעבר אדם היא עבירה ראשונה או עבירה שנייה, תובא בחשבון גם עבירה של החזקה או שימוש בקנבוס לצריכה עצמית שנעברה לפני יום התחילה, למעט –
(א)
אם הוחלט, לפני יום התחילה, שלא לפתוח בחקירה בשלה או שלא להעמיד את האדם לדין בשלה כאמור בסעיף 59 או 62 לחוק סדר הדין הפלילי, לפי העניין;
(ב)
אם תיק החקירה לגביה תלוי ועומד ערב יום התחילה, ובלבד שלא הוגש בשלה כתב אישום עד המועד האמור.
(6)
אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לשנות את סיווג העבירה של החזקה או שימוש בקנבוס לצריכה עצמית כעבירה מסוג עוון, כאמור בסעיף 24 לחוק העונשין, התשל״ז–1977.
(7)
אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מסמכותו של תובע להגיש כתב אישום לפי פקודה זו בעבירת קנס מיוחדת, אם סבר, מטעמים שיירשמו, כי הנסיבות מצדיקות זאת, ובלבד שטרם נמסרה הודעת תשלום קנס לפי סעיף 230ג לחוק סדר הדין הפלילי.
(ד)
על אף הוראות סעיף קטן (ג) סיפה (בתקופת הוראת השעה: סעיפים קטנים (ג) סיפה ו־(ג1)), מי, שלצריכתו העצמית, מחזיק בסם או משתמש בו בתוך כותלי בית ספר או בחצריו והוא אינו לומד באותו בית ספר, דינו – מאסר חמש שנים; הוראה זו לא תחול על מי שטרם מלאו לו שש עשרה שנים.
8.
דרכי החזקה
לענין אישום בשל החזקת סם מסוכן, אין נפקא מינה אם הסם המסוכן נמצא ברשותו של הנאשם, או ברשות המחזיק אותו מטעמו של הנאשם, או אם הסם של הנאשם נמצא ברשותו של אדם אחר ללא ידיעתו של אותו אחר, או אם הסם נמצא במקום שאינו ברשותו או שאינו נתון לפיקוחו או להשגחתו של שום אדם.
9.
חצרים [תיקון: תשל״ט, תשמ״ט]
(א)
המחזיק חצרים לא ירשה להשתמש בהם לשם הכנת סם מסוכן, שימוש בו, מכירתו או עשיית עיסקה אחרת בו, שלא בהיתר.
(ב)
לא יהיה לאדם ענין בניהול חצרים המשמשים למטרה כאמור בסעיף קטן (א).
(ג)
לא יהיה אדם נוהג לבקר במקום שנועד לשימוש בסמים מסוכנים.
(ד)
העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל״ז–1977, ואם עבר עליהן אגב החזקת סם מסוכן או שימוש בו לצריכתו העצמית בלבד, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל״ז–1977.
כלים [תיקון: תשל״ט, תשמ״ט]
לא יהיו ברשותו של אדם כלים המשמשים להכנת סם מסוכן או לצריכתו, שלא בהיתר; העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל״ז–1977, ואם היו הכלים לשימוש בצריכתו העצמית בלבד, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל״ז–1977.
כלים אסורים [תיקון: תשס״ח־2]
(א)
לא ייצר אדם כלי אסור, לא ימכרו, לא יציגו למכירה, לא ייבאו, לא ייצאו, לא יסחר בו או יעשה בו עסקה אחרת ולא יחזיק בו במטרה לעשות אחת מהפעולות האמורות, שלא בהיתר; העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר חמש שנים.
(ב)
בסעיף זה, ”כלי אסור“ – כלי שייעודו העיקרי, דרך כלל, הוא להכנת סם מסוכן או לצריכתו, כגון הכלים המנויים להלן:
(1)
באנג.
החזקה מותרת [תיקון: תשל״ט]
לענין פקודה זו, החזקת סם כמפורט בחלק ב׳ לתוספת הראשונה מותרת באחת מאלה:
(1)
המחזיק הוא רוקח והסם מוחזק בחצריו שיש לו רשיון עליהם;
(2)
המחזיק הוא רופא, רופא שיניים או רופא וטרינרי, ולפי חיקוק הדן ברופאים, ברופאי שיניים או ברופאים וטרינריים מותר לו להחזיק סם כאמור;
(3)
המחזיק מוכיח שהוא השיג את הסם שבהחזקתו מרוקח ושהסם נופק לפי הוראות פקודת הרוקחים, או שהושג מרופא או מרופא וטרינרי הרשאים לפי הדין לספק סמים או תרופות;
(4)
הדבר הורשה בתקנות לפי פקודה זו.
שימוש מותר
השימוש בסם מסוכן מותר אם הוא לצורך ריפוי והסם סופק למשתמש מאת רוקח, רופא או רופא וטרינרי בתנאים האמורים בסעיף 11(3) או סופק על פי רשיון.

סימן ב׳: מסחר ומעבר

יצוא, יבוא, מסחר והספקה
לא ייצא אדם סם מסוכן, לא ייבא אותו, לא יקל על ייצואו או ייבואו, לא יסחר בו, לא יעשה בו שום עסקה אחרת ולא יספקנו בשום דרך בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם הותר הדבר בפקודה זו או בתקנות לפיה או ברשיון מאת המנהל.
תיווך
לא יתווך אדם – בין בתמורה ובין שלא בתמורה – בפעולה אסורה לפי סעיף 13.
הובלה במעבר
לא יוביל אדם סם מסוכן במעבר דרך ישראל אלא מארץ שמותר לייצאו ממנה ואל ארץ אחרת שמותר לייבאו אליה; בא הסם מארץ שהיא מבעלות האמנה – תנאי נוסף הוא שיהא עם הסם היתר יצוא או היתר הטיה בר־תוקף.
הטיה
(א)
סם מסוכן שהובא לישראל במעבר, לא יגרום אדם להטייתו למקום יעוד שאינו המקום שאליו נשגר מתחילה, אלא על פי היתר הטיה.
(ב)
סם במעבר, שיש עמו היתר יצוא או היתר הטיה מאת רשות מוסמכת של ארץ חוץ, יראו את ארץ היעוד לפי האמור בהיתר כארץ אשר אליה נשגר הסם מתחילה.
טלטול סם במעבר
(א)
לא ירחיק אדם סם מסוכן מהרכב שבו הובא לישראל במעבר, ולא יטלטל אדם סם מסוכן בישראל לאחר שהורחק כאמור, אלא לפי רשיון הרחקה מאת מנהל אגף המכס והבלו.
(ב)
נתינתו וסירובו של רשיון הרחקה כאמור מסורים לשיקול דעתו המוחלט של מנהל אגף המכס והבלו.
פגיעה בסם במעבר
סם מסוכן שבמעבר, לא יתננו אדם לתהליך העשוי לשנותו שינוי מהותי ולא יפתח ולא ישבור, במזיד, אריזה המכילה אותו, אלא לפי הוראות המנהל ובדרך שהורה.
סייג
הוראות סעיפים 15 עד 18 לא יחולו על –
(1)
סם מסוכן במעבר בדואר;
(2)
סם מסוכן במעבר בכלי טיס העובר בשמי ישראל ואינו נוחת בה;
(3)
כמות של סם מסוכן היכולה להיות, בתום לב ובסבירות, חלק מן המלאי הרפואי של כלי שיט או כלי טיס.
עונשין [תיקון: תשל״ט, תשמ״ט]
העובר על הוראות סימן זה, דינו – מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל״ז–1977.
בקורת סמים מסוכנים במעבר
בכפוף לסייג כאמור בסעיף 19, רשאי מנהל אגף המכס והבלו, או פקיד שהוא הסמיך, לדרוש שיוצג היתר היצוא או היתר ההטיה הנוגע למשגור של סם מסוכן המובל במעבר בישראל, ורשאי הוא לנקוט פעולה נוספת לגבי המשגור כפי שנקבע בתקנות.

סימן ג׳: הדחת קטינים

הדחת קטין לסמים מסוכנים [תיקון: תשל״ט, תשמ״ט]
(א)
העושה אחת מאלה, דינו – מאסר עשרים וחמש שנים או קנס פי עשרים וחמישה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל״ז–1977:
(1)
נותן לקטין סם מסוכן;
(2)
בהיותו אחראי לקטין מניח לו להשיג סם מסוכן או להשתמש בו;
(3)
משדל קטין להשיג סם מסוכן או להשתמש בו.
(ב)
לענין סעיף זה, ”אחראי לקטין“ – הורה, לרבות הורה חורג, מאמץ, אפוטרופוס או מי שהקטין נמצא במשמורתו או בהשגחתו.
סייג [תיקון: תשל״ט]
סעיף 21 לא יחול על מי שעשה את המעשה לשם טיפול רפואי, בהיותו רופא או רופא שיניים, או לפי הוראת רופא או רופא שיניים, או בנסיבות חוקיות אחרות.
דרכי ביצוע
לענין מעשה לפי סעיף 21 אין נפקא מינה –
(1)
אם הקטין ידע שהוא משתמש בסם מסוכן או לא ידע על כך;
(2)
פרט לגבי פסקה (3), אם הנאשם פנה אל הקטין או הקטין אליו.
חזקות
חזקה על אדם שעבר אחת העבירות לפי סעיף 21 אם עשה אחת מאלה:
(1)
נתן לידי קטין או לאחר בשבילו כלי הנועד לשימוש בסם מסוכן;
(2)
הזמין קטין למקום שבו רגילים אנשים להשתמש בסמים מסוכנים;
(3)
הזמין קטין למקום שבו יכול הקטין להשיג סם מסוכן או להשתמש בו;
(4)
הפנה קטין למקום כאמור בפסקאות (2) או (3) או עיכב אותו במקום כאמור.
מאסר חובה
מי שהורשע בעבירה לפי סעיף 21 או בנסיון לעבירה כאמור או בשידול לעבירה כאמור, יוטל עליו עונש מאסר, אם כעונש יחיד ואם בצירוף לעונש אחר, אך לא יוטל עליו מאסר על תנאי בלבד ולא יינתן עליו צו־מבחן.

פרק ד׳: בקורת

כניסה ובקורת
בכל עת סבירה רשאי המנהל להיכנס לחצריו של אדם שמותר לו, לפי סעיף 11(1), (2) או (4), להחזיק סמים מסוכנים, כדי לבדוק את מלאי הסמים המסוכנים שבהחזקתו ואת הרשומות והפנקסים של עסקאות בסמים מסוכנים שעליו לקיים לפי תקנות שעל פי פקודה זו; ורשאי הוא לדרוש מאותו אדם להציג לבדיקה את כל המסמכים, החשבונות וההיתרים הנוגעים לעסקאותיו בסמים מסוכנים.
הפרעה לכניסה ולבקורת [תיקון: תשל״ט, תשמ״ט]
לא יסרב אדם ליתן למנהל כניסה לחצרים כאמור בסעיף 26, לא יפריע ולא יעכב בעצמו או על ידי אחר כניסת המנהל כאמור, ולא יימנע מהציג, לפי הדרישה, את כל מלאי הסמים המסוכנים שבהחזקתו או בשליטתו, את הרשומות והפנקסים שעליו לקיימם ומסמכים אחרים שדרש המנהל הנוגעים לעסקאותיו בסמים מסוכנים. העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל״ז–1977.
חיפוש [תיקון: תשל״ט, תשמ״ט, תשנ״ו]
(א)
סמכויות שוטר לפי סעיף 25 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ״ט–1969, יהיו נתונות לו גם לענין עוונות לפי פקודה זו.
(ב)
מבלי לפגוע בסמכות הכללית הניתנת לשוטר לערוך חיפוש, רשאי שוטר לערוך חיפוש בלא צו חיפוש:
(1)
בכל רכב – אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו;
(2)
על גופו של אדם כאמור בסעיף 22 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ״ט–1969, אף אם לא עצר אותו, אם יש לו יסוד סביר להניח שאותו אדם נושא עמו שלא כדין סם מסוכן;
(3)
על גופו של אדם כאמור בסעיף 22 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ״ט–1969, אגב כניסתו לשדה תעופה, למנחת, למתקן תעופתי, לנמל, לתחנת גבול או לנקודת כניסה לארץ או יציאה ממנה, בעת שהייתו שם וכן בעת שהייתו בכלי טיס או שיט – אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו;
(4)
במטען ובטובין אחרים לפני הכנסתם לשדה תעופה, למנחת, למתקן תעופתי, לנמל, לתחנת גבול או לנקודת כניסה לארץ או יציאה ממנה, לפני העלאתם לכלי טיס או שיט, אחרי הורדתם או בעת הימצאם שם – אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו;
(5)
על גופו של אדם כאמור בסעיף 22 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ״ט–1969, אגב כניסתו למקום שבו נתונים עצירים במשמורת המשטרה – אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו.
(ג)
(נמחק).
(ד)
לענין חיפושים לפי סעיפים קטנים (ב)(3) עד (5) ו־(ג), תהיה לשוטר ולסוהר הסמכות הנתונה בסעיף 9(ג) לחוק הטיס (בטחון בתעופה האזרחית), התשל״ז–1977, לגבי מי שמסרב לחיפוש.
(ה)
לפני תחילת חיפוש לפי סעיף זה באדם או ברכב, יודיע המחפש לאותו אדם או למי שנמצא ברכב באותה עת את מטרת החיפוש; החיפוש ייעשה ללא שיהוי מיותר; חיפוש אצל אשה לא ייעשה אלא בידי אשה.
(ו)
נעשה חיפוש לפי סעיף זה, תיערך רשימת הדברים שנתפשו; הרשימה תיחתם בידי המחפש ובידי מי שהחיפוש נערך בכליו או בגופו; נערך החיפוש ברכב, במטען או בטובין, תיחתם הרשימה בידי מי שמחזיק בהם בזמן החיפוש; העתק הרשימה החתומה כאמור יימסר למי שחתם עליה לפי דרישתו.

פרק ה׳: שפיטה ועונשין

[תיקון: תשמ״ט]
(בוטל).
[תיקון: תשמ״ה]
(בוטל).
חזקות [תיקון: תשל״ט, תשמ״ט]
במשפט נגד אדם על עבירה לפי פקודה זו או תקנות לפיה –
(1)
הטוען שבידו תעודה, רשיון, היתר, רשומה או מסמך לענין פקודה זו – עליו הראיה;
(2)
היה המשפט על עבירה לגבי סם, חזקה על הנאשם שידע כי הסם הוא מסוכן, והטוען להגנתו שלא ידע על כך – עליו הראיה;
(3)
מי שהחזיק סם מסוג המפורט בתוספת השניה בכמות העולה על הכמות המפורטת לצידו – חזקה שהחזיק בסם שלא לצורך צריכתו העצמית ועליו הראיה לסתור;
(4)
עדות עד מומחה בהתאם לתקנות שהתקין שר המשפטים על בדיקה מדגמית שנעשתה בסם, תהיה ראיה לענין סוג הסם, משקלו, כמותו וצורתו, כל עוד לא הוכח היפוכה;
(5)
הושמד סם מסוכן כאמור בסעיף 36(א), תהיה תעודה שניתנה בהתאם לתקנות שהתקין שר המשפטים על סוג הסם, משקלו, כמותו וצורתו והחתומה בידי שני עדים, ראיה לענין הסם שהושמד, כל עוד לא הוכח היפוכה;
(6)
קבע בית המשפט לפי סעיף 36א(ב) שנידון הוא סוחר סמים –
(א)
כל רכוש של אדם כאמור, ורכוש של בן זוגו ושל ילדיו אשר טרם מלאו להם עשרים ואחת שנים, וכן רכוש של אדם אחר שהנידון מימן את רכישתו או העבירו לאותו אדם ללא תמורה, ייראה כרכוש של הנידון שהושג בעבירה של עסקת סמים, אלא אם כן הוכיח הנידון אחד מאלה:
(אא)
האמצעים להשגת הרכוש היו חוקיים;
(בב)
הרכוש הגיע לידיו או לידי בעליו לא מאוחר משמונה שנים שקדמו ליום הגשת כתב האישום בשל העבירה שעליה נדון;
(ב)
כל רכוש שנמצא בחזקתו או בחשבונו של הנידון ייראה כרכוש שלו אלא אם כן הוכיח שהרכוש הוא של זולתו, שאינו אחד האנשים המפורטים בפסקה (א).
קנס לפי שווי או טובת הנאה [תיקון: תשל״ט]
בית המשפט רשאי להטיל על מי שהורשע בעבירה לפי פקודה זו, למעט בעבירה שנעברה לצריכתו העצמית של הנאשם, קנס פי חמישה משווי הסם שבו נעברה העבירה או משווי טובת ההנאה שהושגה בעבירה, או את הקנס שנקבע במפורש לעבירה, הכל לפי הסכום הגדול יותר.
עבירה על תקנות [תיקון: תשמ״ט]
(א)
העובר על תקנה שהותקנה על פי פקודה זו, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל״ז–1977.
(ב)
(בוטל).
מנהלי חברה
הורשעה חברה בעבירה לפי פקודה זו או תקנות לפיה, יאשמו באותה עבירה היושב ראש, כל מנהל וכל פקיד העוסק בניהולה, זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו או הסכמתו.
חילוט חובה
הורשע אדם בעבירה לפי פקודה זו או תקנות לפיה, יצווה בית המשפט על חילוטם של הסמים המסוכנים, המקטרות והכלים האחרים שלגביהם נעברה העבירה, והם יושמדו או ייעשה בהם בדרך אחרת, הכל כפי שייראה לבית המשפט.
חילוט רשות [תיקון: תשמ״ט]
(א)
הגיעו לידי המשטרה סמים מסוכנים או כלים שנועדו לשימוש בהם, רשאי בית המשפט, לאחר שהוגשה לו תעודה כאמור בסעיף 31(5), לצוות על חילוטם וכן על השמדתם בכל עת גם אם לא הורשע אדם לגביהם, ובלבד שאם הוגש כתב אישום, לא יורה בית המשפט על השמדת הסמים אלא לאחר שהעתק תעודה לפי סעיף 31(5) נמסר לנאשם או לסניגורו וניתנה להם הזדמנות לעשות בהם או לגביהם את הפעולות הנדרשות לפי דעתם כדי לסתור את ראיות התביעה לענינם.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), לא יורה בית המשפט על השמדת סמים מסוכנים או כלים שנועדו לשימוש בהם אם מתנהלת חקירה נגד חשוד וטרם הוגש כתב אישום.
חילוט רכוש בהליך פלילי [תיקון: תשמ״ט]
(א)
הורשע אדם בעבירה של עסקת סמים, יצווה בית המשפט, זולת אם סבר שלא לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיפרט, כי בנוסף לכל עונש יחולט לאוצר המדינה כל רכוש שהוא –
(1)
רכוש ששימש או נועד לשמש כאמצעי לביצוע העבירה או ששימש או נועד לשמש כדי לאפשר את ביצוע העבירה;
(2)
רכוש שהושג, במישרין או בעקיפין, כשכר העבירה או כתוצאה מביצוע העבירה, או שיועד לכך.
לענין פסקאות (1) ו־(2) –
”ביצוע העבירה“ – לרבות ביצוע כל עבירה אחרת של עסקת סמים, אף אם לא הורשע בה הנידון, ובלבד שהיא קשורה לעבירה שבה הוא הורשע.
(ב)
בית המשפט שהרשיע אדם בעבירה של עסקת סמים והוכח לו כי הנידון הפיק רווח מעבירה של עסקת סמים או שהיה אמור להפיק רווח מעבירה כאמור, יקבע בהכרעת הדין, על פי בקשת תובע, שהנידון הוא סוחר סמים ומשעשה כן – יצווה בגזר הדין, כי בנוסף לכל עונש יחולט לאוצר המדינה כל רכוש של הנידון שהושג בעבירה של עסקת סמים, אלא אם כן סבר שלא לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיפרט.
(ג)
לא יצווה בית המשפט על חילוט כאמור בסעיף זה אלא לאחר שנתן לנידון וכן אם הם ידועים לבעל הרכוש, למי שהרכוש נמצא בחזקתו או בשליטתו ולמי שטוען לזכות ברכוש (להלן – הטוען לזכות ברכוש), הזדמנות להשמיע את טענותיהם.
(ד)
טען אדם שאינו הנידון לזכות ברכוש כאמור בסעיף קטן (ג), וראה בית המשפט, מטעמים שיירשמו, כי בירור הטענות עלול להקשות על המשך הדיון בהליך הפלילי, רשאי הוא לקבוע שהדיון בחילוט יהיה בהליך אזרחי; קבע בית המשפט כן, יחולו בהליך האזרחי הוראות סעיף 31(6).
(ה)
בקשת תובע לחלט רכוש לפי סעיף זה ופירוט הרכוש שאת חילוטו מבקשים, יצויינו בכתב האישום; נתגלה רכוש נוסף שאת חילוטו מבקשים, רשאי תובע לתקן את כתב האישום בכל שלב של ההליכים עד לגזר הדין.
(ו)
הודעה על בקשת תובע לחלט רכוש תימסר לטוען לזכות ברכוש, אם הוא ידוע.
חילוט רכוש בהליך אזרחי [תיקון: תשמ״ט]
(א)
נוכח בית משפט מחוזי, על פי בקשה של פרקליט מחוז, כי רכוש –
(1)
שימש כאמצעי לביצוע עבירה לפי סעיפים 6 או 13 או כדי לאפשר ביצוע עבירה כאמור;
(2)
הוא רכב ששימש כאמצעי לביצוע עבירה של עסקת סמים, או כתוצאה מביצוע עבירה כאמור; או
(3)
הושג במישרין או בעקיפין כשכר עבירה של עסקת סמים, או כתוצאה מביצוע עבירה כאמור –
רשאי הוא לצוות על חילוטו גם אם לא הואשם או לא הורשע אדם בעבירה על פי הפקודה (להלן – חילוט אזרחי).
(ב)
בקשת פרקליט המחוז תפרט את הרכוש שאת חילוטו מבקשים והודעה עליה תימסר למי שטוען לזכות ברכוש, אם הוא ידוע.
(ג)
המשיב בבקשה יהיה מי שטוען לזכות ברכוש, אם הוא ידוע; קבע בית המשפט כאמור בסעיף 36א(ד), יהיה גם הנידון משיב בבקשה לפי סעיף זה.
(ד)
על החלטת בית המשפט לפי סעיף זה ניתן לערער בדרך שמערערים על החלטה בענין אזרחי.
סייגים לחילוט רכוש [תיקון: תשמ״ט]
(א)
בית המשפט לא יצווה על חילוט רכוש לפי סעיפים 36א או 36ב, אם הוכיח מי שטוען לזכות ברכוש כי הרכוש שימש בעבירה ללא ידיעתו או שלא בהסכמתו, או שרכש את זכותו ברכוש בתמורה ובתום לב ובלי שיכול היה לדעת כי הוא שימש או הושג בעבירה.
(ב)
בית המשפט לא יצווה על חילוט רכוש לפי סעיפים 36א ו־36ב אלא אם כן נוכח שלבעל הרכוש שיחולט ולבני משפחתו הגרים עמו יהיו אמצעי מחיה סבירים ומקום מגורים סביר.
(ג)
בית המשפט לא יצווה על חילוטם של מטלטלים שאינם ניתנים לעיקול לפי סעיף 22 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז–1967.
ביטול חילוט [תיקון: תשמ״ט]
(א)
מי שטוען לזכות ברכוש שחולט לפי סעיפים 36א או 36ב (להלן בסעיף זה – המבקש), ולא הוזמן להשמיע את טענותיו לענין צו החילוט, רשאי לבקש מאת בית המשפט שציווה על החילוט – לבטל את הצו.
(ב)
בקשה לביטול צו חילוט תהיה תוך שנתיים מיום מתן צו החילוט או תוך מועד מאוחר יותר שיקבע בית המשפט, אם ראה שמן הצדק לעשות כן.
(ג)
ביטל בית המשפט את צו החילוט – יצווה על החזרת הרכוש למבקש או תשלום תמורתו מאוצר המדינה אם לא ניתן להחזיר את הרכוש או אם הסכים המבקש לקבל את תמורתו; ציוה בית המשפט על תשלום תמורת הרכוש – יקבע בצו את סכום התשלום בהתאם לערכו של הרכוש בשוק החופשי ביום מתן צו החילוט או ביום מתן צו התשלום, לפי הגבוה שבהם; צו התשלום יינתן לא יאוחר מששה חדשים מיום שהחליט בית המשפט לבטל את צו החילוט.
(ד)
ביטל בית המשפט את צו החילוט, רשאי הוא לצוות על תשלום דמי שימוש ברכוש בשל התקופה שהרכוש נלקח מהמבקש, וכן על תשלום פיצוי בשל נזק או פחת שנגרם לרכוש באותה תקופה.
(ה)
צו להחזרת רכוש או צו התשלום יבוצעו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מששים ימים מיום נתינתם.
ערעור [תיקון: תשמ״ט]
ערעור של מי שטוען לזכות ברכוש שחולט לפי סעיף 36א וערעור על החלטת בית המשפט לפי סעיף 36ד יהיו בדרך שמערערים על החלטה בענין אזרחי, ואולם אם ניתנה ההחלטה בגזר דין והוגש ערעור על פסק הדין, רשאי בית המשפט שלערעור לשמוע גם את ערעורו של מי שטוען לזכות ברכוש.
סעדים לחילוט רכוש [תיקון: תשמ״ט, תשע״ב]
(א)
הוגש כתב אישום או הוגשה בקשה לחילוט אזרחי, רשאי בית המשפט, על פי בקשה חתומה בידי פרקליט מחוז המפרטת את הרכוש שאת חילוטו מבקשים, לתת צו זמני בדבר – מתן ערבויות מטעם הנאשם, או אדם אחר המחזיק ברכוש, צוי מניעה, צוי עיקול או הוראות בדבר צעדים אחרים שיבטיחו את האפשרות של מימוש החילוט, לרבות הוראות לאפוטרופוס הכללי או לאדם אחר בדבר ניהול זמני של הרכוש (להלן בסעיף זה – צו זמני); לענין זה, ”בית המשפט“ – בית המשפט שלפניו הוגשו כתב האישום או התובענה, לפי הענין.
(ב)
בית משפט מחוזי רשאי לתת צו זמני כאמור בסעיף קטן (א), בטרם הוגש כתב אישום או בטרם הוגשה בקשה לחילוט אזרחי, על־פי בקשה חתומה בידי פרקליט מחוז הנתמכת בתצהיר כי יש יסוד סביר להניח שהרכוש שלגביו מבקשים את הצו עלול להיעלם או שעלולים לעשות בו פעולות שימנעו את מימוש החילוט; תקפו של צו זמני לפי סעיף קטן זה יפקע אם לא הוגש כתב אישום תוך תשעים ימים מיום שניתן.
(ג)
בית המשפט רשאי לתת צו זמני כאמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב) גם במעמד צד אחד, אם סבר שיש חשש לעשיה מיידית ברכוש, שתכשיל את חילוטו; תקפו של צו זמני, שניתן במעמד צד אחד, לא יעלה על עשרה ימים, והבקשה תישמע במעמד הצדדים בהקדם האפשרי ותוך תקופת תקפו של הצו; בית המשפט רשאי, מנימוקים שיירשמו, להאריך את תקפו של צו זמני שניתן במעמד צד אחד לתקופה נוספת שלא תעלה על עשרה ימים.
(ד)
(1)
על החלטת בית משפט שלום לפי סעיף זה ניתן לערער לפני בית משפט מחוזי אשר ידון בערעור בשופט אחד; על החלטת בית משפט מחוזי לפי פסקה זו ניתן לערער לפני בית המשפט העליון, אם ניתנה רשות לכך מאת שופט של בית המשפט העליון; בית המשפט העליון ידון בערעור כאמור בשופט אחד;
(2)
על החלטת בית משפט מחוזי לפי סעיף זה כערכאה ראשונה ניתן לערער לפני בית המשפט העליון שידון בערעור בשופט אחד;
(3)
ערעורים לפי סעיף זה יוגשו בתוך שלושים ימים מיום שהודעה ההחלטה למערער.
(ה)
ציווה בית המשפט כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), ולא חולט הרכוש, רשאי בית המשפט להורות שמי שניזוק בשל צו כאמור יפוצה מאוצר המדינה.
חילוט רכוש אחר [תיקון: תשמ״ט]
הורה בית המשפט על חילוט רכוש, כאמור בסעיפים 36א או 36ב והרכוש לא אותר או שהועבר לקונה בתום לב או שהוברח או שפוחת ערכו במעשה או במחדל של הנידון או שעורב ברכוש אחר ולא ניתן לחלקו בלא קושי, וכן לפי בקשת הנידון – רשאי בית המשפט לצוות על חילוט רכוש אחר של הנידון, השווה בערכו לרכוש שעל חילוטו הורה; לענין סעיף זה, ”הנידון“ – לרבות מי שנגד רכושו ניתן צו חילוט לפי סעיף 36ב.
ניהול הרכוש המחולט והשימוש בו [תיקון: תשמ״ט, תש״ס, תשס״ד, תשע״ב־2, תשע״ז]
(א)
החלטת בית המשפט על חילוט לפי פקודה זו תהיה אסמכתא בידי האפוטרופוס הכללי לתפוש את הרכוש המחולט; הרכוש שחולט, או תמורתו, יועבר לאפוטרופוס הכללי ויופקד על־ידיו בקרן שינהל בכפוף לתקנות שיותקנו לענין זה.
(ב)
שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, יקבעו בתקנות את דרכי הנהלת הקרן שהוקמה לפי סעיף קטן (א), את השימוש שייעשה בנכסי הקרן ואת דרך חלוקתם למטרות אלה:
(1)
תשלום הוצאות הליכי החילוט והעשיה בנכסים;
(2)
הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול לפי חוק הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול, התשע״ז–2017;
(3)
תשלומים על מידע, עזרה באכיפת הפקודה או גילוי רכוש בר־חילוט;
(4)
תשלומים לפי סעיף 36ד(ג) ו־(ד);
(5)
ביצוע תפקידי המשטרה והמכס לפי פקודה זו ולפי חוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000, לרבות חילוט רכוש לפי החוקים האמורים;
(6)
ביצוע תפקידי הרשות המוסמכת לפי חוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000, וכן מימון מאגר המידע לפי החוק האמור.
תקנות לענין חילוט [תיקון: תשמ״ט]
שר המשפטים, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, יקבע בתקנות הוראות בדבר סדרי דין בענין בקשה לצו חילוט בהליך פלילי או אזרחי, הליכים לשמיעת התנגדויות לחילוט, בקשה למתן סעדים לשמירת רכוש, ערעור, לרבות מועדי ערעור, וכן בדבר הדרכים למימוש החילוט, לניהול הנכסים ולמתן הודעות לבעלי ענין ברכוש, ולרבות כל ענין אחר הדרוש לביצוע הוראות פקודה זו לענין חילוט.
שימוש בקנסות [תיקון: תשמ״ט]
קנס שהטיל בית המשפט לפי פקודה זו יופקד בקרן שהוקמה לפי סעיף 36ח(א).
סגירת חצרים
הורשע אדם בעבירה לפי סעיפים 7, 9 או 10, והעבירה נעברה בחצרים המשמשים בית קפה או למכירת משקאות משכרים או בחצרים אחרים שהציבור רשאי להיכנס אליהם, ונוכח בית המשפט כי לפני כן נעברה באותם חצרים עבירה לפי פקודה זו, רשאי הוא, בנוסף על כל עונש אחר, לצוות על סגירת החצרים בפני הציבור דרך קבע או לתקופה שיורה עליה.
שלילת רשיון [תיקון: תשמ״ט, תשנ״ב, תשע״א]
(א)
הורשע אדם בעבירה לפי פקודה זו או קבע בית משפט כי אדם עבר עבירה כאמור ולא הרשיעו, רשאי בית המשפט, בנוסף על כל עונש אחר, ובנוסף לסמכותו לפי סעיף 43 לפקודת התעבורה [נוסח חדש] ולסמכותו לפי סעיף 43 האמור כפי שהוחל בסעיף 46ג לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל״ב–1972 (בסעיף זה – פקודת מסילות הברזל), לפסול אותו מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה או מלהחזיק רשיון רכב לתקופה שלא תעלה על חמש שנים, ורשאי הוא, אם הוא סבור שהדבר דרוש כדי להגן על הציבור, לפסול אותו כאמור לתקופה ארוכה יותר; לעניין סעיף זה, ”רישיון נהיגה“ – לרבות רישיון לנהיגת רכבת מקומית שניתן לפי סימן ח׳ בפרק ד׳1 לפקודת מסילות הברזל.
(א1)
הורשע אדם בעבירה לפי סעיף 7(ג) סיפה, או קבע בית המשפט כי האדם עבר עבירה כאמור ולא הרשיעו, ואותו אדם הורשע לפני כן בעבירה כאמור או שנקבע לגביו לפני כן כי עבר עבירה כאמור, יפסול אותו בית המשפט מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה של שנתיים; אולם רשאי בית־המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרט בפסק הדין, שלא לפסול אותו כאמור או להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר.
(א2)
פסל בית־המשפט אדם מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה, ואותו אדם נדון גם לעונש מאסר, רשאי בית־המשפט לקבוע כי הפסילה תיכנס לתוקף ביום גמר ריצוי עונש המאסר.
(ב)
הורשע אדם בעבירה לפי פקודה זו או קבע בית משפט כי אדם עבר עבירה כאמור ולא הרשיעו, ואותו אדם הוא בעל רשיון מקצוע או עסק או רשיון אחר, ובית המשפט נוכח כי העבירה נעברה אגב עיסוק במקצוע או בעסק או שימוש ברשיון, או שביצועה נתאפשר או הוקל עקב הפעלת המקצוע או העסק או השימוש ברשיון, או שהעבירה נעברה במקום המקצוע או העסק – רשאי בית המשפט, בנוסף לכל עונש אחר, לצוות על שלילת הרשיון לתקופה שיקבע, אם הוא סבור שהדבר דרוש כדי להגן על הציבור.
שלילת דרכון [תיקון: תשמ״ט]
הורשע אדם לפי פקודה זו ונוכח בית המשפט כי ביצוע העבירה נתאפשר עקב שימוש בדרכון ישראלי, רשאי הוא בנוסף לכל עונש אחר לפסלו מהחזיק בדרכון לתקופה שיקבע, ולהורות על תפישת דרכונו.
עבירות חוץ
(א)
אזרח ישראלי או תושב ישראל העושה מחוץ לישראל מעשה שאילו נעשה בישראל היה עבירה לפי פקודה זו – רואים אותו כאילו עבר עבירה בישראל.
(ב)
מי שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל העושה מחוץ לישראל מעשה שאילו נעשה בישראל היה עבירה לפי הוראות סעיף 6 או סימן ב׳ של פרק ג׳, או עבירה של החזקת סם מסוכן לפי סעיף 7 – רואים אותו כאילו עבר עבירה בישראל.
(ג)
לא יועמד אדם לדין מכוח האמור בסעיף קטן (ב) אם המעשה נעשה במקום הנתון לשיפוטה של מדינת־חוץ, אלא אם המעשה אסור גם על פי החוק החל במקום המעשה.
(ד)
כתב־אישום לפי סעיף זה לא יוגש אלא מטעם היועץ המשפטי לממשלה או בהסכמתו בכתב.
(ה)
לא יוגש כתב אישום לפי סעיף זה נגד אדם על מעשה שהורשע או זוכה עליו מחוץ לישראל.

פרק ו׳: תקנות וצווים

תקנות [תיקון: תשל״ט, תשמ״ט]
שר הבריאות רשאי בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות לביצוע פקודה זו, ובלי לגרוע מכלליות הסמכות האמורה רשאי הוא –
(1)
לקבוע את נהלי היבוא, היצוא והמעבר של סמים מסוכנים וטפסי ההיתרים והתעודות שיש להשיגם ולהשתמש בהם בקשר לכך;
(2)
להורות שכל מי שמותר לו להחזיק סמים מסוכנים יקיים רשומות מתאימות בדבר קנייתם והעשיה בהם;
(3)
להסדיר את ההספקה והחלוקה של סמים מסוכנים;
(4)
להסדיר מתן מרשמים לסמים מסוכנים מאת רופאים, רופאי שיניים ורופאים וטרינריים והטיפול במרשמים אלה;
(5)
לקבוע הוראות בדבר בקורת ופיקוח על סמים מסוכנים שבידי רשויות המדינה ומוסדותיה.
פורסמו תקנות הסמים המסוכנים, התש״ם–1979 (ק״ת תש״ם, 180).
החלת הפקודה על סמים מסויימים
שר הבריאות רשאי להחיל בצו את הוראות פקודה זו, בשינויים שיפורשו בצו, על סמים אלה ועל מלחיהם:
(1)
מתילמורפין, הידוע בדרך כלל בשם קודאין;
(2)
אתילמורפין, הידוע בדרך כלל בשם דיונין.
שינוי התוספות [תיקון: תשל״ט]
שר הבריאות רשאי, באישור ועדת השירותים הציבוריים של הכנסת ובהודעה ברשומות, לשנות את התוספות, להוסיף עליהן או לגרוע מהן, ולהתנות בהן תנאים.
תחילה
תחילתו של נוסח זה תשעים יום לאחר פרסומו.
[תיקון: תשל״ו]

תוספת ראשונה

[תיקון: ק״ת תשל״ט]

(סעיפים 1, 11 ו־41)

[תיקון: ק״ת תשמ״א, ק״ת תשנ״ד־2]
[תיקון: ק״ת תשמ״א, ק״ת תשס״א, ק״ת תש״ע, ק״ת תשע״ג]
”אופיום“ – מיץ מוקרש מאליו שנתקבל מהלקטיו של צמח הפרג בין בצורתו המקורית של המיץ ובין מעורב בחמרים אחרים, תהא אשר תהא כמות המורפין שבו; לרבות פסולת וכל מה שמשתייר אחרי עישון אופיום;
”נגזרת מבנית“ – חומר שבו קיימת התמרה (substitution או replacement) או גריעה של קבוצה כימית אחת או יותר על המבנה הכימי של חומר נתון;
”אופיום רפואי“ – אופיום שעבר את התהליכים הדרושים כדי להתאימו לשימוש רפואי בין בצורת אבקה או גרגירים או בצורה אחרת ובין במעורב בחמרים נויטראליים;
”עלי קוקה“ – עלי אחד הצמחים מסוג אריתרוקסילום (Erythroxylum) שאפשר להפיק מהם קוקאין במישרין או בתהליך כימי;
”קבוצה כימית“ – הלידים, הלו־אלקילים, אלקילים, אלק־אוקסידים, קרבוקסילאטים, אצילים, אמינים, אמידים, הידרוקסידים, תיולים, סלנולים, תיואלקילים, סלנואלקילים, תיואסטרים, סלנואסטרים, פנולים, תיופנולים, בנזילים, פנילים, ניטרילים, קבוצות ניטרו, תיאופן, פוראן, תיוציאנאטים (SCN) ואיזוציאנאטים (NCO);
”קנבוס“ – כל צמח מהסוג קנבוס (Cannabis) וכל חלק ממנו, לרבות שרשיו אך למעט שמן המופק מזרעיו.

חלק א׳

[תיקון: ק״ת תשמ״א]

סימן א׳

1.
[תיקון: ק״ת תשמ״א]
2.
[תיקון: ק״ת תשמ״א]
ידוע גם בשם: חשיש
Syn: Hashish
3.
[תיקון: ק״ת תשמ״א]
4.
[תיקון: ק״ת תשמ״א]
5.
[תיקון: ק״ת תשמ״א]
6.
[תיקון: ק״ת תשמ״א]
7.
[תיקון: ק״ת תשל״ד, ק״ת תשל״ד־2, ק״ת תשמ״א, תשמ״ט]
(נמחק)
8.
[תיקון: ק״ת תשמ״א, ק״ת תשע״ה]

סימן ב׳

1.
ידוע גם בשמות: לס״ד, לס״ד־25, ליזרגיד, ליזרגאמיד, דליזיד
Synonyma: LSD, LSD-25, Lysergide, Lysergamid, Delysid
[תיקון: ק״ת תשע״א, ק״ת תשע״ג]
לרבות האיזומרים והנגזרות המבניות של חומר זה, אלא אם כן מועטו במפורט ולמעט Rasagiline
[תיקון: ק״ת תשע״ג]
[תיקון: ק״ת תשע״ז]
ידוע גם בשם: 1פי־אל אס די, 1פי־אל איי די
Syn: 1P-LSD, 1P-LAD
[תיקון: ק״ת תשע״ח]
2.
[תיקון: ק״ת תשנ״ח]
[תיקון: ק״ת תשנ״ח]
[תיקון: ק״ת תשנ״ח]
[תיקון: ק״ת תשס״ט־2]
בעמדה אורתו, מטא או פארא
[תיקון: ק״ת תשס״ט־2]
ברומו־קאתינון
Bromo-cathinone
בעמדה אורתו, מטא או פארא
[תיקון: ק״ת תש״ע]
ברומו־מטא־מתוקסימתקאתינון
Bromo-meta-methoxymethcathinone
בעמדה אורתו, מטא או פארא
[תיקון: ק״ת תשס״ט־2]
ברומו־מתאמפטאמין
Bromo-methamphetamine
בעמדה אורתו, מטא או פארא
[תיקון: ק״ת תשס״ט־2]
בעמדה אורתו, מטא או פארא
[תיקון: ק״ת תש״ע]
ברומו־אורתו־מתוקסימתקאתינון
Bromo-ortho-methoxymethcathinone
בעמדה אורתו, מטא או פארא
[תיקון: ק״ת תש״ע]
ברומו־פארא־מתוקסימתקאתינון
Bromo-para-methoxymethcathinone
בעמדה אורתו, מטא או פארא
[תיקון: ק״ת תש״ע]
[תיקון: ק״ת תשס״ט־2]
3.
[תיקון: ק״ת תשס״ה, ק״ת תשס״ו, ק״ת תש״ע, ק״ת תשע״ב, ק״ת תשע״ג]
לרבות האיזומרים והנגזרות המבניות של חומר זה, אלא אם כן מועטו במפורש
למעט עלי צמח הגת בצורתם הטבעית המיועדים ללעיסה ולמעט Bupropion
[תיקון: ק״ת תשס״ז]
ידוע גם בשם: 1,‏4־בוטילן גליקול
Syn: 1,4-butylene glycol
[תיקון: ק״ת תשס״ט]
בעמדה אורתו, מטא או פארא
[תיקון: ק״ת תשס״ט־2]
כלורו־קאתינון
Chloro-cathinone
בעמדת אורתו, מטא או פארא
[תיקון: ק״ת תשס״ח]
[תיקון: ק״ת תשס״ט]
כלורו־מתאמפטאמין
Chloro-metamphetamine
בעמדה אורתו, מטא או פארא
[תיקון: ק״ת תש״ע]
כלורו־מטא־מתוקסימתקאתינון
Chloro-meta-methoxymethcathinone
בעמדה אורתו, מטא או פארא
[תיקון: ק״ת תשס״ט]
כלורו־מתקאתינון
Chloro-methcathinone
בעמדה אורתו, מטא או פארא
[תיקון: ק״ת תש״ע]
כלורו־אורטו־מתוקסימתקאתינון
Chloro-ortho-methoxymethcathinone
בעמדה אורתו, מטא או פארא
[תיקון: ק״ת תש״ע]
כלורו־פארא־מתוקסימתקאתינון
Chloro-para-methoxymethcathinone
בעמדה אורתו, מטא או פארא
[תיקון: ק״ת תשס״ח]
4.
[תיקון: ק״ת תשע״ג]
ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית או בטבעת הנפטיל קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, N-1(-methyl-2-piperidinyl)methyl או 2-(4-morpholinyl)ethyl וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה
[תיקון: ק״ת תשע״ה]
5־פלואורופנטיל נפטואילאינדול
(5-fluoropentyl)-3-(1-naphthoylindole)
וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה
[תיקון: ק״ת תשע״ג]
ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית או בטבעת הנפטיל קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, N-1(-methyl-2-piperidinyl)methyl או 2-(4-morpholinyl)ethyl וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה
[תיקון: ק״ת תשע״ג]
ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית או בטבעת הפירול קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, N-1(-methyl-2-piperidinyl)methyl או 2-(4-morpholinyl)ethyl וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה
[תיקון: ק״ת תשע״ג]
ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית או בטבעת האינדן קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, N-1(-methyl-2-piperidinyl)methyl או 2-(4-morpholinyl)ethyl וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה
[תיקון: ק״ת תשע״ג]
ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית או בטבעת הפניל קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקילמתיל, ציקלואלקילאתיל, N-1(-methyl-2-piperidinyl)methyl או 2-(4-morpholinyl)ethyl וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה
[תיקון: ק״ת תשע״ג]
ובלבד שעל גבי הטבעת הציקלוהקסלית או הטבעת הפנולית קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, N-1(-methyl-2-piperidinyl)methyl או 2-(4-morpholinyl)ethyl וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה
[תיקון: ק״ת תשע״ג]
ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית או בטבעת הפניל קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, N-1(-methyl-2-piperidinyl)methyl או 2-(4-morpholinyl)ethyl וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה
[תיקון: ק״ת תשע״ד]
אדמנטואילאינדול
Adamantoylindole
ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, הידרוקסיאלקניל, 1(N-methyl-2-piperidinyl) methy או 2-(4-morpholinyl) ethyl וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה
[תיקון: ק״ת תשע״ד]
אדמנטילאינדול
Adamantylindole
ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, הידרוקסיאלקניל, 1(N-methyl-2-piperidinyl) methy או 2-(4-morpholinyl) ethyl וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה
[תיקון: ק״ת תשע״ד, ק״ת תשע״ז]
אינדול 3 חומצה קרבוקסילית
indole-3-carboxylic acid
קווינוליניל אסטר
quinolinyl ester
וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה
[תיקון: ק״ת תשע״ה]
אינדול־3־קרבוקסילט
indole-3-carboxylate
וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה
[תיקון: ק״ת תשע״ז]
אינדזול 3 חומצה קרבוקסילית קווינוליניל אסטר
Indazole-3-carboxylic acid quinolinyl ester
[תיקון: ק״ת תשע״ז]
אינדזול־3־קרבוקסילט
Indazole-3-carboxylate
[תיקון: ק״ת תשע״ד]
טטרה מתיל ציקלופרופיל קרבוניל אינדול
Tetramethylcyclopropylcarbonyl indole
3-(2,2,3,3)-tetramethylcyclopropylcarbonyl) indole
ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציאנואלקיל, הידרוקסיאלקיל, ציקלואלקילמתיל, ציקלואלקילאתיל, N-methylpiperdin2-(yl)methyl או 2(4-morpholinyl)ethyl וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה;
[תיקון: ק״ת תשע״ה־2]
5.
6.
[תיקון: ק״ת תשע״ז]
לרבות האיזומרים והנגזרות המבניות של חומר זה
ידוע גם בשם: די אם טי
Syn: DMT
[תיקון: ק״ת תשס״ה]
7.
[תיקון: ק״ת תשס״ה]
[תיקון: ק״ת תשס״ו, ק״ת תשס״ז]
[תיקון: ק״ת תש״ע]
[תיקון: ק״ת תשע״ב־2]
ידוע גם בשם: Desoxy-D2PM
Syn: Desoxy-D2PM
[תיקון: ק״ת תשע״ב־2]
[תיקון: ק״ת תשס״ח]
[תיקון: ק״ת תשס״ה]
[תיקון: ק״ת תשס״ח, ק״ת תש״ע]
בעמדה אורתו, מטא או פארא
ידוע גם בשם: FMP
Syn: FMP
[תיקון: ק״ת תשס״ט]
בעמדה אורתו, מטא או פארא
[תיקון: ק״ת תשס״ט]
בעמדה אורתו, מטא או פארא
[תיקון: ק״ת תשס״ט־2]
בעמדה אורתו, מטא או פארא
[תיקון: ק״ת תש״ע]
פלואורו־מטא־מתוקסימתקתינון
Fluoro-meta-methoxymethcathinone
בעמדה אורתו, מטא או פארא
[תיקון: ק״ת תש״ע]
פלואורו־אורתו־מתוקסימתקתינון
Fluoro-ortho-methoxymethcathinone
בעמדה אורתו, מטא או פארא
[תיקון: ק״ת תש״ע]
פלואורו־פארא־מתוקסימתקתינון
Fluoro-para-methoxymethcathinone
בעמדה אורתו, מטא או פארא
[תיקון: ק״ת תשס״ח]
[תיקון: ק״ת תשס״ז]
8.
9.
[תיקון: ק״ת תשס״ח]
[תיקון: ק״ת תשס״ט־2]
בעמדה אורתו, מטא או פארא
[תיקון: ק״ת תשס״ט־2]
יודו־קאתינון
Iodo-cathinone
בעמדה אורתו, מטא או פארא
[תיקון: ק״ת תש״ע]
יודו־מטא־מתוקסימתקתינון
Iodo-meta-methoxymethcathinone
בעמדה אורתו, מטא או פארא
[תיקון: ק״ת תשס״ט־2]
יודו־מתאמפטאמין
Iodo-methamphetamine
בעמדה אורתו, מטא או פארא
[תיקון: ק״ת תשס״ט־2]
יודו־מתקאתינון
Iodo-methcathinone
בעמדה אורתו, מטא או פארא
[תיקון: ק״ת תש״ע]
יודו־אורתו־מתוקסימתקתינון
Iodo-ortho-methoxymethcathinone
בעמדה אורתו, מטא או פארא
[תיקון: ק״ת תש״ע]
יודו־פארא־מתוקסימתקתינון
Iodo-para-methoxymethcathinone
בעמדה אורתו, מטא או פארא
[תיקון: ק״ת תש״ע]
בעמדה אורתו, מטא או פארא
[תיקון: ק״ת תשע״ב, תשע״ב־2]
ידוע גם בשם: MPA
Syn: MPA
[תיקון: ק״ת תשס״ה, ק״ת תש״ע, ק״ת תשע״ג]
לרבות האיזומרים והנגזרות המבניות של חומר זה, אלא אם כן מועטו במפורש
[תיקון: ק״ת תשס״ח]
[תיקון: ק״ת תשע״ב־2]
[תיקון: ק״ת תשע״ה־2]
[תיקון: ק״ת תשס״ה]
[תיקון: ק״ת תש״ע]
[תיקון: ק״ת תשע״א]
[תיקון: ק״ת תשס״ז]
ידוע גם בשם: 4,3־מתילנדיאוקסימתקאתינון
Syn: 3,4-methylenedioxymethcathinone
[תיקון: ק״ת תשס״ט־2]
[תיקון: ק״ת תשע״ב־2]
[תיקון: ק״ת תשס״ח]
ידוע גם בשם: בי.זי.פי.
Syn: BZP
[תיקון: ק״ת תשס״ח]
[תיקון: ק״ת תשע״ג]
לעניין זה – x בעמדות 4, 5, 6 או 7
ידוע גם בשם: MeO-DALT
Syn: MeO-DALT
[תיקון: ק״ת תשע״ב־2]
לרבות בעמדות אורתו, פרא, מטא
ידוע גם בשם: MeO-DALT
Syn: MeO-DALT
[תיקון: ק״ת תשע״ב־2, ק״ת תשע״ד]
(הוחלף)
[תיקון: ק״ת תשע״ד]
[תיקון: ק״ת תשע״ג]
[תיקון: ק״ת תשמ״א]
[תיקון: ק״ת תשמ״א, ק״ת תשע״ז]
לרבות נגזרותיו המבניות
[תיקון: ק״ת תשס״ה]
[תיקון: ק״ת תשס״ז־2]
ידוע גם בשם: פארא־מתוקסימתאמפטמין
Syn: p-methoxymethamphetamine
[תיקון: ק״ת תשס״ח]
[תיקון: ק״ת תש״ע; ק״ת תשע״ד]
וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה
ידוע גם בשם: α-PPP
Syn: α-PPP
[תיקון: ק״ת תשע״ב־2, ק״ת תשע״ז]
לרבות נגזרותיו המבניות
ידוע גם בשם: α-PVP
Syn: α-PVP
[תיקון: ק״ת תשע״ד]
[תיקון: ק״ת תשע״ה]
אן.אף.-פי.וי.פי.
Nf-PVP
1-(N-fluorophenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone
N = מספר
ידוע גם בשם:
n-fluoro-a-PVP
n-fluoro-a-2-(1-pyrrolidinyl)-Vareophenone
[תיקון: ק״ת תשע״ה]
אלפא – פי.אייץ׳.פי.פי.
alpha-PHPP
1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-heptanone
ידוע גם בשם:
PV8
[תיקון: ק״ת תשע״ד, ק״ת תשע״ז]
N־מתיל 1־פנילציקלוהקסילאמין
N-methyl-1-phenylcyclohexylamine
לרבות נגזרותיו המבניות
[תיקון: ק״ת תשע״ז]
ידוע גם בשם:
Syn: Methoxyphenidine, 2-MeO-diphenidine, MXP
[תיקון: ק״ת תשע״ז]
[תיקון: ק״ת תשמ״א]
[תיקון: ק״ת תשס״ה]
[תיקון: ק״ת תשס״ח]
[תיקון: ק״ת תשע״ד]
x ו־y בכל אחת מהעמדות 6,5,4,3,2
[תיקון: ק״ת תשע״ד]
x = כלור, ברום, פלואור או יוד בכל אחת מהעמדות – מטא, פרא, או אורתו
[תיקון: ק״ת תשע״ד]
[תיקון: ק״ת תשנ״א, ק״ת תשנ״ד, ק״ת תשנ״ח]
[תיקון: ק״ת תשנ״ד, ק״ת תשנ״ח]
[תיקון: ק״ת תשנ״ד, ק״ת תשנ״ח]
[תיקון: ק״ת תשנ״ד, ק״ת תשנ״ח]
[תיקון: ק״ת תשנ״ד, ק״ת תשנ״ח]
[תיקון: ק״ת תשנ״ח]
[תיקון: ק״ת תשס״ג]
[תיקון: ק״ת תשע״א, ק״ת תשע״ב, ק״ת תשע״ב־2, ק״ת תשע״ג, ק״ת תשע״ד, ק״ת תשע״ה־2]
(א)
ידוע גם בשם: SR144528
Syn: SR144528
(ב)
ידוע גם בשם: WIN 55,212-2
Syn: WIN 55,212-2
(ג)
ידוע גם בשם: JWH-133
Syn: JWH-133
(ד)
לרבות ההומולוגים
ידוע גם בשם: CP 47,497
Syn: CP 47,497
(ה)
ידוע גם בשם: CP 55,940
Syn: CP 55,940
(ו)
לרבות ההומולוגים
ידוע גם בשם: HU-331
Syn: HU-331
(ז)
ידוע גם בשם: HU-210
Syn: HU-210
(ח)
ידוע גם בשם: HU-211
Syn: HU-211
(ט)
ידוע גם בשם: CP 50,556-1
Syn: CP 50,556-1
(י)
ידוע גם בשם: JWH-073
Syn: JWH-073
(יא)
ידוע גם בשם: JWH-018
Syn: JWH-018
(יב)
ידוע גם בשם: JWH-250
Syn: JWH-250
(יג)
ידוע גם בשם: JWH-210
Syn: JWH-210
(יד)
ידוע גם בשם: AM-694
Syn: AM-694
(טו)
ידוע גם בשם: AM-2201
Syn: AM-2201
(טו1)
ידוע גם בשם:
F-JWH-210
(טו2)
ידוע גם בשם:
AM-2201, Benzimidazole Analogue, FTHJ
(טו3)
(טז)
ידוע גם בשם: JWH-081
Syn: JWH-081
(יז)
ידוע גם בשם: RCS-4 / SR-19 / BTM-4 / E-4
Syn: RCS-4 / SR-19 / BTM-4 / E-4
(יח)
ידוע גם בשם: JWH-122
Syn: JWH-122
(יט)
ידוע גם בשם: JWH-022
Syn: JWH-022
(כ)
ידוע גם בשם: URB-597
Syn: URB-597
(כא)
ידוע גם בשם: UR-144
Syn: UR-144
(כב)
ידוע גם בשם: MAM-2201
Syn: MAM-2201
(כב1)
ידוע גם בשם:
THJ-018
(כב2)
ידוע גם בשם:
MN-24, NNE1, NNEI
וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה
(כב3)
ידוע גם בשם:
SDB-006
(כג)
ידוע גם בשם: XLR-11
Syn: XLR-11
(כד)
ידוע גם בשם: AB-001
Syn: AB-001
(כה)
ידוע גם בשם: 25I-NBOMe
Syn: 25I-NBOMe
(כו)
וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה
ידוע גם בשם: QUPIC
(כז)
(כז1)
Naphthalen-1-yl 1-(4-fluorobenzyl)-1H-indole-3-carboxylate
(כז2)
Naphthalen-1-yl-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxylate
(כז3)
quinolin-8-yl-1-(4-fluorobenzyl)-1H-indole-3-carboxylate
(כח)
(כט)
(ל)
וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה
ידוע גם בשם: APINACA
(לא)
ידוע גם בשם: 5F-APINACA
(לב)
הומולוג מתילני של אם.די.אם.איי.
MDMA methylene homolog
3-(1,3-benzenodioxol-5-yl)-N,2-dimethylpropan-1-amine
(לג)
ידוע גם בשמות: O-DT,‏ O-DSMT ו־Krypton
(לד)
ידוע בשם: QUCHIC
(לה)
אינדזול קרבוקסאמיד
Indazole-carboxamide
1H-indazole-3-carboxamide
וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה
(לו)
אינדול קרבוקסאמיד
Indole-carboxamide
1H-indole-3-carboxamide
וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה
(לז)
(לח)
(לט)
(מ)
וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה
(מא)
(מב)
(מג)
(מד)
(מה)
(מו)
(מז)
(מח)
(מט)
ידוע גם בשם:
SAB-378
(מט1)
(נ)
(נא)
[תיקון: ק״ת תשמ״א, תשמ״ט־3]
האיזומרים האופטיים, הסטראואיזומרים, האסטרים והאתרים של כל אחד מהחומרים המפורטים בסימן זה, אם לא מועטו במפורש.
[תיקון: ק״ת תשמ״א, תשמ״ט־3]
(נמחק).
[תיקון: ק״ת תשע״ח]

חלק ב׳

סימן א׳

1.
[תיקון: ק״ת תשס״ה]
2.
3.
[תיקון: ק״ת תשנ״א]
4.
5.
6.
7.
[תיקון: ק״ת תשס״ה]
[תיקון: ק״ת תשס״ה]
8.
9.
[תיקון: ק״ת תשס״ה]
[תיקון: ק״ת תשס״ה]
[תיקון: ק״ת תשמ״א]
(נמחק)
[תיקון: ק״ת תשס״ב]
בהתאם לתקנות לפי סעיף 40 לפקודה
למעט: 1. תכשירים מוצקים המכילים לא יותר מ־0.1 גרם קודאין למנה; 2. תכשירים נוזליים המכילים תמיסות קודאין עד לריכוז של 2.5% ועד בכלל
[תיקון: ק״ת תשס״ה]
[תיקון: ק״ת תשמ״א]
למעט: תכשירים המכילים לא יותר מ־150 מ״ג של חומר זה במנה או בריכוז שאינו עולה על 2.5 אחוזים בתכשירים בלתי מחולקים, מעורב בחמרים פעילים אחרים שאינם סמים מסוכנים ועשויים בצורה שאינה מאפשרת לחזור ולהפיק את החומר.
[תיקון: ק״ת תשמ״א]
[תיקון: ק״ת תשס״ג]
למעט: 1. תכשירים מוצקים המכילים תערובת של דיפנאוכסילאט מחושב לבסיס לא יותר מ־2.5 מיליגרם למנה עם אטרופין סולפאט לא פחות מ־0.025 מיליגרם למנה; 2. תכשירים נוזליים המכילים תמיסה של דיפנאוכסילאט הידרוכלוריד לא יותר מ־2.5 מיליגרם מחושב לבסיס ואטרופין סולפאט לא פחות מ־0.025 מיליגרם בסמ״ק אחד
[תיקון: ק״ת תשמ״א]
בהתאם לתקנות לפי סעיף 40 לפקודה
למעט: 1. תכשירים מוצקים המכילים לא יותר מ־0.1 גרם אתילמורפין למנה; 2. תכשירים נוזליים המכילים תמיסות אתילמורפין עד לריכוז של 2.5% ועד בכלל
[תיקון: ק״ת תשע״ח]
[תיקון: ק״ת תשע״ח]
למעט: תכשירים נוזליים המכילים עד 0.03% הידרוקודון ועד בכלל
[תיקון: ק״ת תשמ״א]
[תיקון: ק״ת תשס״ה]
[תיקון: ק״ת תשס״ה]
[תיקון: ק״ת תשס״ה]
למעט: תכשירים המכילים לא יותר מ־0.2% מורפין מעורב בחמרים פעילים אחרים (שאינם סמים מסוכנים) ועשויים בצורה שאינה מאפשרת לחזור ולהפיק את המורפין
למעט: תמציותיו ומשרותיו ותכשיריו של אופיום המכילים לא יותר מ־0.2% מורפין
למעט: 1. אבקת אופיום עם איפקאקואנה (אבקת דובר), לפי ההרכב: אופיום אבקה 10%; איפקאקואנה אבקה 10%; חומר בלתי פעיל באבקה 80%; 2. תכשיריו של אופיום המכילים לא יותר מ־0.2% מורפין מעורב בחמרים פעילים אחרים (שאינם סמים מסוכנים) ועשויים בצורה שאינה מאפשרת לחזור ולהפיק את המורפין
למעט: תמציותיו ומשרותיו ותכשיריו של הפרג המרדים המכילים לא יותר מ־0.2% מורפין
[תיקון: ק״ת תשס״ה]
[תיקון: ק״ת תשס״ה]
למעט: 1. תכשירים מוצקים מעורבים עם חמרים פעילים אחרים (שאינם סמים מסוכנים) המכילים לא יותר מ־0.1 גרם פולקודין למנה; 2. תכשירים נוזליים המכילים תמיסת פולקודין עד לריכוז של 2.5% ועד בכלל
[תיקון: ק״ת תשמ״א]
[תיקון: ק״ת תשס״ג]
[תיקון: ק״ת תשע״ד]
[תיקון: ק״ת תשמ״א]
[תיקון: ק״ת תשס״ה]
[תיקון: ק״ת תשע״ה־2]
[תיקון: ק״ת תשמ״א]
האיזומרים האופטיים, הסטראואיזומרים, האסטרים והאתרים של כל אחד מהחמרים המפורטים בסימן זה, אם לא מועטו במפורש.
[תיקון: ק״ת תשמ״א]
(נמחק).
[תיקון: ק״ת תשמ״א]
(נמחק).
[תיקון: ק״ת תשל״ח, ק״ת תשמ״א]
(נמחק).
[תיקון: ק״ת תשל״ח, ק״ת תשמ״א]
(נמחק).
[תיקון: ק״ת תשע״ד]
[תיקון: ק״ת תשע״ה]
[תיקון: ק״ת תשע״ה]
[תיקון: ק״ת תשע״ה־2]
ידוע גם בשם:
Syn: Ritalinic acid ethyl ester
[תיקון: ק״ת תשע״ה־2]
[תיקון: ק״ת תשע״ה־2]

סימן ב׳

1.
[תיקון: ק״ת תש״ע, ק״ת תשע״ג]
לרבות האיזומרים והנגזרות המבניות של חומר זה, אלא אם כן מועטו במפורש
[תיקון: ק״ת תשס״ה]
2.
[תיקון: ק״ת תשמ״א]
3.
[תיקון: ק״ת תש״ע, ק״ת תשע״ג]
לרבות האיזומרים והנגזרות המבניות של חומר זה, אלא אם כן מועטו במפורש
[תיקון: ק״ת תשמ״א]
4.
[תיקון: ק״ת תשע״ז]
לרבות האיזומרים והנגזרות המבניות של חומר זה
5.
[תיקון: ק״ת תשע״ז]
6.
[תיקון: ק״ת תשנ״א]
[תיקון: ק״ת תשנ״א]
[תיקון: ק״ת תשס״ה]
[תיקון: ק״ת תשס״ה]
[תיקון: ק״ת תשס״ה]
[תיקון: ק״ת תשס״ה]
[תיקון: ק״ת תשע״ז]
[תיקון: ק״ת תשע״ז]
[תיקון: ק״ת תשע״ח]
7.
[תיקון: ק״ת תשמ״א]
האיזומרים האופטיים, הסטראואיזומרים, האסטרים והאתרים של כל אחד מהחמרים המפורטים בסימן זה, אם לא מועטו במפורש.
8.
[תיקון: ק״ת תשמ״א]
(נמחק).

סימן ג׳

1.
למעט: 1. מוצרים מוצקים, לשימוש פנימי, עם אמובארביטאל עד 0.03 גרם למנה מעורב עם חמרים פעילים אחרים (שאינם סמים מסוכנים); 2. נרונים עם אמובארביטאל עד 0.1 גרם למנה, בלתי מעורב או מעורב עם חמרים פעילים אחרים (שאינם סמים מסוכנים)
[תיקון: ק״ת תשנ״ד]
[תיקון: ק״ת תשנ״ד]
[תיקון: ק״ת תשס״ה]
למעט עלי צמח הגת בצורתם הטבעית המיועדים ללעיסה.
2.
[תיקון: ק״ת תשס״ד]
[תיקון: ק״ת תשס״ח]
ידוע גם בשם: אמפפרמון, N,N'־דיאתילקאתינון, דיאתילפרופיון
Syn: Amfepramone, N,N'-Diethlcathinone, Diethylprpion
3.
[תיקון: ק״ת תשנ״ח]
[תיקון: ק״ת תשנ״א, ק״ת תשנ״ח]
4.
למעט: 1. מוצרים מוצקים, לשימוש פנימי, עם פנטובארביטאל עד 0.03 גרם למנה מעורב עם חמרים פעילים אחרים (שאינם סמים מסוכנים); 2. נרונים עם פנטובארביטאל עד 0.1 גרם למנה, בלתי מעורב או מעורב עם חמרים פעילים אחרים (שאינם סמים מסוכנים)
5.
[תיקון: ק״ת תשנ״א]
(נמחק)
6.
[תיקון: ק״ת תשמ״א]
האיזומרים האופטיים, הסטראואיזומרים, האסטרים והאתרים של כל אחד מהחמרים המפורטים בסימן זה, אם לא מועטו במפורש.
7.
[תיקון: ק״ת תשמ״א]
(נמחק).
[תיקון: ק״ת תשנ״ד־2]

סימן ד׳ (בוטל)

[תיקון: תשל״ט]

תוספת שניה

(סעיפים 31(3) ו־41)

[תיקון: ק״ת תשמ״א, תשמ״ט]
”גרם נטו“ – משקל הסם המסוכן נטו מתוך כלל משקל התכשיר, התרכובות, התערובת או התמיסה;
”קנבוס“, ”שרף של קנבוס“ ו”אופיום“ – כמשמעותם בתוספת הראשונה.
[תיקון: ק״ת תשמ״א]
הפרט בתוספת הראשונההסם המסוכןהכמות
חלק א׳
סימן א׳
1.קנבוס15 גרם
2.שרף של קנבוס15 גרם
4.אופיום2 גרם
סימן ב׳
1.לס״ד3 יחידות כלשהן כפי שהן מופיעות בסחר
חלק ב׳
סימן א׳
19.קוקאין0.3 גרם
42.הרואין0.3 גרם
55.מתאדון0.15 גרם נטו
63.מורפין0.3 גרם נטו
74.משרת אופיום0.3 גרם תכולת מורפין נטו
82.פתידין1 גרם נטו
סימן ב׳
1.אמפטאמין0.2 גרם נטו
2.דכאמפטאמין0.2 גרם נטו
3.מתאמפטאמין0.2 גרם נטו


נתקבל בועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת ביום כ״ה בסיון תשל״ג (25 ביוני 1973).
  • יעקב ש׳ שפירא
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.