צו הגז (בטיחות ורישוי) (אירוע גפ"מ)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
צו הגז (בטיחות ורישוי) (אירוע גפ"מ) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו הגז (בטיחות ורישוי) (אירוע גפ״מ), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 2089.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ״ט–1989 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 30(ג) לחוק, אני מצווה לאמור:


לפי סעיף 100(א) לחוק הגז הפחמימני המעובה, התשפ״א–2020, יראו צו זה כאילו הותקן לפי החוק האמור.


הגדרות
בצו זה –
”אירוע גז“ – דליפה לא מבוקרת של גפ״מ ממיתקן גז או ממכלית גז, וכן שריפה של מיתקן הגז או התמוטטות של מבנה על המיתקן;
”בעל רישיון לעיסוק בעבודת גפ״מ“ – מתקין גפ״מ רמה 1, מתקין גפ״מ רמה 2, מתכנן גפ״מ או מתכנן גפ״מ בכיר, לפי העניין;
”גפ״מ“ – גז פחמימני מעובה;
”חוק התקנים“ – חוק התקנים, התשי״ג–1953;
”המנהל“ – מי שמונה לפי סעיף 3(ב) לחוק למנהל לענייני גפ״מ;
”מכל גז“ – מכל גפ״מ מיטלטל או מכל גפ״מ נייח, לפי העניין;
”מכל גפ״מ מיטלטל“ – כלי קיבול המיועד לאחסון גפ״מ ושאינו מיועד למילוי באתר ההתקנה, אשר חל עליו תקן 70;
”מכל גפ״מ נייח“ – כלי קיבול המיועד לאחסון גפ״מ ולמילוי באתר ההתקנה, אשר חל עליו תקן 158;
”מכל מחנאות“ – כלי קיבול המיועד לאחסון גפ״מ בתכולה של עד 12 ליטרים, אשר חל עליו תקן 70 או תקן 844;
”מכל שלא למילוי חוזר“ – כלי קיבול מיטלטל המיועד לאחסון גפ״מ, אשר חל עליו תקן 844;
”מכלית גז“ – רכב המוביל גפ״מ;
”מכשיר צורך גפ״מ“ – כל מכשיר או מכונה שבהם מתבצעת שריפה של גפ״מ או נעשה שימוש בגפ״מ בתהליך ייצור, ובלבד שהגפ״מ אינו משמש כחומר זינה בתהליך ייצור כימי;
”מפקח בטיחות“ – מתכנן גפ״מ בכיר או מתכנן גפ״מ, שהוא אחד מאלה:
(1)
משמש אחראי על הבטיחות אצל ספק הגז;
(2)
מי שאחראי על הבטיחות אצל ספק הגז הסמיכו באישור המנהל הכללי של ספק הגז;
”מעבדה מאושרת“ – כמשמעותה בסעיף 12(א) לחוק התקנים;
”מערכת גז מרכזית“ – מערכת להספקת גז שבאמצעותה מסופק גז לשני צרכני גז או יותר;
”מתכנן גפ״מ“, ”מתכנן גפ״מ בכיר“, ”מתקין גפ״מ רמה 1“, ”מתקין גפ״מ רמה 2“ – כמשמעותם בתקנות רישוי העוסקים בעבודות גפ״מ;
”תקן רשמי“ – תקן שהוכרז עליו כעל תקן ישראלי רשמי, כתוקפו מזמן לזמן לפי חוק התקנים, שעותק שלו מצוי באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי;
”תקן 70“ – התקן הרשמי ת״י 70 – ”מכלים מיטלטלים למילוי חוזר לגזים פחמימניים מעובים (גפ״מ), על חלקיו“;
”תקן 158“ – התקן הרשמי ת״י 158 – ”מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ״מ)“, על חלקיו;
”תקן 844“ – התקן הרשמי ת״י 844 – ”מכלים שלא למילוי חוזר, לגז פחמימני מעובה (גפ״מ)“.
מוקד חירום
(א)
ספק גז יפעיל, בעצמו או באמצעות אחר, מוקד חירום טלפוני, במשך 24 שעות ביממה, כל ימות השנה, שייתן בתוך שתי דקות מענה אנושי לקריאה הנוגעת לאירוע גז או חשש לאירוע כאמור (להלן – קריאה).
(ב)
ספק גז יפרסם את פרטי מוקד החירום בחשבון הגז וכן במקום בולט על מכל הגז או בסמוך לו, למעט מכל מחנאות, ובמערכת גז מרכזית־גם בסמוך לברז ראשי קומתי; נוסף על כך, ספק גז שיש לו אתר אינטרנט, יפרסם את פרטי מוקד החירום במקום בולט בעמוד הראשי של האתר שלו.
טיפול ראשוני באירוע גז
(א)
ספק גז יעסיק בעלי רישיונות לעיסוק בעבודות גפ״מ אשר יהיו ערוכים להגיע בלא דיחוי לכל מכלית גז שבשימוש ספק הגז או למיתקן גז שספק הגז מספק לו גז, שהתקבלה לגביהם קריאה, בין שהוא מספק לו גז בעצמו ובין באמצעות מורשה מטעמו, לפי העניין; נוסף על כך, ספק גז רשאי להכשיר אנשים מטעמו שאינם בעלי רישיונות לעיסוק בעבודות גפ״מ, אשר יהיו ערוכים להגיע בלא דיחוי למיתקן גז שספק הגז מספק לו גז כאמור ולהפסיק את הספקת הגז למיתקן; הכשרה כאמור בסעיף קטן זה תיעשה על פי תכנית של ספק הגז, שיאשר המנהל; ספק הגז ימסור למי שעבר את ההכשרה מסמך בכתב המעיד על ההכשרה.
(ב)
התקבלה קריאה כאמור בסעיף 2, מקבל הקריאה יעבירה בלא דיחוי לבעל רישיון לעיסוק בעבודת גפ״מ, ואם אין בעל רישיון היכול להגיע בלא דיחוי למקום שהתקבלה לגביו קריאה – לבעל הכשרה כאמור בסעיף קטן (א); מי שקיבל את הקריאה יאשר כי קיבל אותה וכי יפעל כאמור בסעיף קטן (ג).
(ג)
בעל רישיון לעיסוק בעבודת גפ״מ, או בעל הכשרה כאמור בסעיף קטן (א), יגיע בלא דיחוי למקום שהתקבלה לגביו קריאה, יפסיק את דליפת הגז ממכלית הגז או את הספקת הגז הראשית למיתקן הגז שהתקבלה לגביו קריאה, לפי העניין, ולאחר מכן יודיע על האירוע למפקח הבטיחות; בעל רישיון לעיסוק בעבודת גפ״מ או בעל הכשרה כאמור שהגיע למקום שהתקבלה לגביו קריאה, יפסיק את הספקת הגז למיתקן הגז כאמור בסעיף קטן זה גם אם התברר לו כי ספק הגז שאצלו התקבלה הקריאה אינו מספק גז למיתקן, ויודיע על האירוע בלא דיחוי למוקד החירום של ספק הגז שמיתקן הגז מסומן בסימונו.
(ד)
על אף האמור בסעיף קטן (ג), בעל רישיון לעיסוק בעבודת גפ״מ פטור מהפסקת הספקת הגז למיתקן לפי סעיף קטן (ג), אם התברר לו כי התקיים אחד מאלה:
(1)
לא מדובר באירוע גז;
(2)
מדובר באירוע שבו דלף גפ״מ ממכל גפ״מ מיטלטל או מאבזר המחובר למכל כאמור, ובלבד שהפסיק את הספקת הגז מהמכל;
(3)
מדובר באירוע שבו דלף גפ״מ מחלק של מיתקן הגז, ובלבד שהפסיק את הספקת הגז לאותו חלק של מיתקן הגז.
(ה)
בעל רישיון לעיסוק בעבודת גפ״מ שלא הפסיק את הספקת הגז בשל נסיבות כאמור בסעיף קטן (ד) יתעד בכתב את הנסיבות מיד בתום הטיפול הראשוני באירוע, ויעביר את התיעוד לספק הגז שמעסיק אותו.
(ו)
באירוע גז שיש בו נפגעים או נזק לרכוש, לא יערוך אדם שינוי במקום האירוע, לא ייטול דבר ממקום האירוע ולא ינקוט כל פעולה, פרט להפסקת הספקת הגז למיתקן הגז ופרט לפעולה הנדרשת לשם שמירה על שלום הציבור; כל פעולה שנעשית במקום האירוע בידי ספק הגז או אדם מטעמו, תתועד בכתב בידי מבצעה מיד בתום הטיפול הראשוני באירוע.
(ז)
נכח במקום אירוע גז גורם מטעם גוף הצלה, משטרת ישראל או משרד האנרגיה, לא תינקט כל פעולה שהיא בלי שתואמה עם גורם כאמור.
(ח)
הוראות סעיף זה לא יחולו על ספק גז העוסק בשיווק מכלים שלא למילוי חוזר בלבד.
חידוש הספקת גז לאחר אירוע גז
(א)
חידוש הספקת הגז למיתקן גז שאירע בו אירוע גז ייעשה בהקדם האפשרי, על פי נוהל כתוב של ספק הגז שאישר המנהל, ובאישור בכתב של מפקח הבטיחות או בעל רישיון מתקין גפ״מ רמה 2 שמפקח הבטיחות הסמיך לכך.
(ב)
באירוע שבו דלף גפ״מ באופן לא מבוקר ממיתקן גז, למעט דליפה ממכשיר כאמור בסעיף קטן (ג) או ממכל גפ״מ מיטלטל או מאבזר המחובר למכל כאמור, לשם חידוש הספקת הגז למיתקן יידרשו, נוסף על האמור בסעיף קטן (א) –
(1)
באירוע שבו אין נפגעים ולא נגרם נזק לרכוש – אישור בכתב בדבר התאמת המיתקן לתקן 158 חלק 4 לצורך חידוש הספקת הגז למיתקן, מאת בעל רישיון לעיסוק בעבודות גפ״מ המורשה לבצע בדיקת התאמה כאמור לפי תקנה 9 לתקנות רישוי העוסקים בעבודות גפ״מ;
(2)
באירוע שבו יש נפגעים או נגרם נזק לרכוש – תעודת בדיקה בדבר התאמת המיתקן לתקן 158 לפי סעיף 12(א) לחוק התקנים, מאת מעבדה מאושרת, או אישור בכתב בדבר התאמת המיתקן לתקן 158 חלק 4 לצורך חידוש הספקת הגז למיתקן מאת מתכנן גפ״מ בכיר שאינו עובד של ספק הגז ושלא תכנן את המיתקן או פיקח על התקנתו.
(ג)
באירוע שבו דלף גפ״מ באופן לא מבוקר ממכשיר צורך גפ״מ, לשם חידוש הספקת הגז למכשיר יידרש, נוסף על האמור בסעיף קטן (א), באישור בכתב בדבר תקינות המכשיר, מאת מי שמורשה לתחזק מכשיר כאמור לפי תקנות רישוי העוסקים בעבודות גפ״מ.
(ד)
באירוע גז שיש בו נפגעים או נזק לרכוש, רשאי המנהל, אם ראה צורך בכך לשם בדיקת בטיחות המיתקן, לדרוש מסמכים נוספים כתנאי לחידוש הספקת הגז לפי סעיף זה.
(ה)
הוראות סעיף זה לא יחולו על ספק גז העוסק בשיווק מכלים שלא למילוי חוזר בלבד.
דיווח על אירוע גז
(א)
ספק גז ידווח לעובד משרד האנרגיה על אירוע גז שיש בו נפגעים או נזק לרכוש או שנכח בו גורם מטעם גוף הצלה, משטרת ישראל או משרד האנרגיה, מיד עם היוודע לו הדבר; דיווח כאמור יימסר באופן טלפוני, למספר הטלפון של עובד משרד האנרגיה שיועבר לספקי הגז, ואם לא היה מענה טלפוני – בדרך אלקטרונית.
(ב)
ספק גז ימסור למנהל, לרבות באופן אלקטרוני, בתוך 10 ימים מיום אירוע גז כאמור בסעיף קטן (א), דוח מלא ומפורט על אירוע כאמור, במתכונת שהורה לו המנהל; דוח כאמור יכלול תיעוד כאמור בסעיף 3(ו).
(ג)
ספק גז ימסור למנהל בתחילת כל רבעון, עד ליום החמישה עשר בחודש הראשון של הרבעון, דוח במתכונת שהורה לו המנהל, ובו פירוט של כל אירועי הגז שאירעו ברבעון הקודם; הספק ימסור דיווח ראשון כאמור עד ליום ט׳ בחשוון התשפ״ב (15 באוקטובר 2021).
(ד)
המנהל רשאי לדרוש מספק הגז הבהרות בנוגע לדוח כאמור בסעיף זה.
חובת תיעד
ספק גז חייב לשמור את האישורים הנדרשים לפי צו זה ותיעוד של הקריאות הנוגעות לאירועי גז ושל נסיבות אי־הפסקת הספקת גז לפי סעיף 3(ה), לתקופה של שבע שנים לפחות.
תחילה
תחילתו של צו זה שמונה חודשים מיום פרסומו.
(הצו פורסם ביום 26.8.2020).


ג׳ באלול התש״ף (23 באוגוסט 2020)
  • יובל שטייניץ
    שר האנרגיה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.