חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו הגז (בטיחות ורישוי) (מכלי גפ"מ מיטלטלים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו הגז (בטיחות ורישוי) (מכלי גפ"מ מיטלטלים) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו הגז (בטיחות ורישוי) (מכלי גפ״מ מיטלטלים), התשע״ה–2015


ק״ת תשע״ה, 950.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 29 ו־30 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ״ט–1989 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר הכלכלה, בהסכמת שר התחבורה והבטיחות בדרכים, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:


לפי סעיף 100(א) לחוק הגז הפחמימני המעובה, התשפ״א–2020, יראו צו זה כאילו הותקן לפי החוק האמור.


הגדרות
בצו זה –
”גפ״מ“ – גז פחמימני מעובה כהגדרתו בחוק;
”חוק התקנים“ – חוק התקנים, התשי״ג–1953;
”מכון התקנים“ – כמשמעותו בסעיף 2 לחוק התקנים;
”מכל“, ”מכל גפ״מ“ – כלי קיבול מיטלטל המיועד לאחסון גפ״מ אשר תקן ישראלי ת״י 70 או תקן ישראלי ת״י 844 חל עליו;
”המנהל“ – מי שמונה לפי סעיף 3(א) לחוק, למנהל ענייני גז פחמימני מעובה;
”מעבדה מאושרת“ – כמשמעותה בסעיף 12(א) לחוק התקנים;
”מחסן גפ״מ“ – אתר שבו מאחסנים גפ״מ למטרות מסחריות במכלים שסך כל קיבולם עולה על 1,000 ליטר;
”ספק גז יוצא“, ”ספק גז נכנס“, ”צרכן גז“ – כהגדרתם בסעיף 14 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ״ט–1989;
”תקן ישראלי“ – אחד מאלה לפי העניין וכתוקפו מזמן לזמן לפי חוק התקנים, שעותק שלו מופקד לעיון הציבור במשרדי מכון התקנים הישראלי והפניה אליו מצויה באתר האינטרנט של משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים שכתובתו www.energy.gov.il; בהעדר הפניה כאמור, לא יהיה תוקף לתקן לעניין צו זה:
(1)
ת״י 70 – ”מכלים למילוי חוזר לגזים פחמימניים מעובים (גפ״מ)“;
(2)
ת״י 844 – ”מכלים שלא למילוי חוזר, לגז פחמימני מעובה (גפ״מ)“.
איסור שינוי סימון
לא ישחית אדם, לא ימחק, לא יוסיף, לא ישנה ולא יסתיר סימון על מכל גפ״מ (בסעיף זה – שינוי); הוראה זו לא תחול על שינוי שמבצעים לפי תקן ישראלי מכון התקנים, מעבדה מאושרת, או אדם באישור אחד מהם, והכול לאחר שניתנה הסכמה בכתב של בעל מכל הגפ״מ שהסימון שלו מוטבע על המכל.
איסור שימוש במכל גפ״מ שאינו מסומן בסימון שם ספק הגז
(א)
ספק גז לא ימלא, לא יוליך, לא יוביל, לא יחזיק, לא ימכור או לא ישווק, בדרך כלשהי, מכל גפ״מ שאינו מסומן בשם ספק הגז, לפי דרישות תקן ישראלי.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א) –
(1)
המנהל רשאי להתיר אחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, לספקי גז שביקשו זאת בכתב וצירפו לבקשתם התחייבות משותפת לקיום כל הוראת דין, וקיום תנאי ההיתר שנתן המנהל למיתקן הגז לפי סעיף 4 לחוק, ורשאי הוא שלא להתיר כאמור, אם אחד מספקי הגז הפר הוראה מהוראות כל דין או תנאי מתנאי היתר כאמור:
(א)
למלא גפ״מ במכלים המסומנים בשמם לפי סעיף קטן (א), במיתקן גז השייך לאחד מהם;
(ב)
לאחסן מכלי גפ״מ המסומנים בשמם כאמור במחסן גפ״מ השייך לאחד מהם ובלבד שיאוחסנו בשטח מגודר ומשולט בנפרד;
(2)
המנהל רשאי להתיר לספק גז להוביל ולאחסן מכלי גפ״מ שיש עליהם סימון שמו של ספק גז אחר, לרבות בצד מכלי הגפ״מ שעליהם הסימון שלו, באחד מאלה:
(א)
במקרים חריגים ובהחלטה מנומקת בכתב;
(ב)
לשם הובלה ואחסון של מכלי גפ״מ שנתפסו לפי החוק;
(3)
ספק גז המורשה להוביל מכלי גפ״מ ואינו מורשה לשווק לצרכני גז גפ״מ, רשאי להוביל מכלי גפ״מ שיש עליהם סימון שמו של ספק גז אחר, ובלבד שלא יוביל באותו זמן מכלי גפ״מ של יותר מספק גז אחד;
(4)
ספק גז נכנס רשאי להוביל מכלי גפ״מ של ספק גז יוצא שלא פירק את מכלי הגפ״מ שלו, כאמור בתקנה 3(ב) לתקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (משק הגז – החלפת ספק גז), התשנ״א–1991, או בסעיף 2(ג) לתוספת לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז בבית משותף), התשנ״א–1991, לפי העניין, לרבות הובלתם בצד מכלי הגפ״מ שעליהם הסימון שלו, וכן לאחסנם במיתקן גז השייך לו בשטח מגודר ומשולט בנפרד, ובלבד שניתן לו ייפוי כוח בכתב לפי החיקוקים האמורים ושייפוי הכוח יימצא בידי ספק הגז הנכנס אשר מוביל את המכלים בזמן הובלתם, ובמיתקן הגז השייך לו בזמן אחסונם.
מילוי מכל בגפ״מ
לא ימלא ספק גז מכל בגפ״מ אלא במיתקן גז שהמנהל נתן לו היתר לפי סעיף 4 לחוק, לפי תנאי ההיתר ורק לאחר שווידא כי מכל הגפ״מ נבדק לפי דרישות תקן ישראלי ת״י 70 ועומד בכל דרישותיו.
שיווק מכל גפ״מ
לא יחבר ספק גז מכל גפ״מ למיתקן גז שאליו מותקן מכל גפ״מ שאינו מסומן בשמו.
הכנסת מכלי גפ״מ לישראל
(א)
לא יכניס אדם לישראל ולא ייבא אליה מכלי גפ״מ שמולאו בגפ״מ במיתקן גז מחוץ לתחומי השיפוט של מדינת ישראל.
(ב)
הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על ייבוא מכלי גפ״מ שלא למילוי חוזר שתקן ישראלי ת״י 844 חל עליהם, וקיבולת כל אחד מהם אינה עולה על 1 ליטר.
הוצאת מכלי גפ״מ מישראל לאזור
לא יוציא אדם מכלי גפ״מ מישראל לאזור, בין שהמכלים מולאו בישראל בגפ״מ ובין שהמכלים ריקים, אלא אם כן המכלים הובלו ממדינת ישראל לאזור לפי הדין החל באזור ולפי הדין בישראל, לפי העניין.
שמירת דינים
הוראות צו זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.
דיווח לכנסת
המנהל ידווח לוועדת הכלכלה של הכנסת, בתום שנתיים מיום תחילתו של צו זה, בדיון שתקיים הוועדה בהשתתפותו ובהשתתפות המנהל הכללי של משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, על יישום הוראות צו זה, ובכלל זה על פיקוח ואכיפה של הוראותיו.
תחילה
תחילתו של צו זה ביום תחילתם של צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון ומילוי מכלי גז) (ביטול), התשע״ה–2015, צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכלי גז) (ביטול), התשע״ה–2015 ותיקון תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – בטיחות גפ״מ), התשס״ג–2003, לעניין קביעת עבירות לפי צו זה – לפי המאוחר.
(תחילתו של הצו ביום 29.11.2016).


כ״א בשבט התשע״ה (10 בפברואר 2015)
  • סילבן שלום
    שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.