חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תשלומים בעד גז המסופק במערכת מרכזית)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תשלומים בעד גז המסופק במערכת מרכזית) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תשלומים בעד גז המסופק במערכת מרכזית), התשמ״ט–1989


ק״ת תשמ״ט, 1279; תש״ן, 340; תשנ״ה, 1445; תשס״ז, 185.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח–1957, אני מצווה לאמור:


הגדרות [תיקון: תש״ן, תשנ״ה]
בצו זה –
”גז“ – גז נפט מעובה או גז טבעי, המסופק באמצעות מערכת מרכזית;
”מערכת מרכזית“ – מיתקן המשמש להולכת גז למספר יחידות דיור נפרדות;
”צרכן“ – צרכן של גז;
”ספק“ – מי שעסקו או חלק מעסקו מכירה או הספקה של גז לזולת;
”מונה“ – מונה המודד את כמות הגז שצורך הצרכן;
”המחיר“ – מחיר גז שנקבע בחיקוק, ובהעדר מחיר כאמור – המחיר כפי שיקבע מזמן לזמן על ידי ספק;
”מקדמת מלאי“ – תשלום בשל מלאי של גז המיועד לשימוש במערכת המרכזית;
”המנהל“ – מנהל מינהל הגז או מי שהוא הסמיכו לכך בכתב.
חשבונות צריכת הגז [תיקון: תש״ן]
(א)
ספק רשאי להגיש לצרכן חושבון גז בעד גז שצרך הצרכן בין קריאת מונה אחת לשניה, ובלבד שהתקופה בין שתי הקריאות לא תעלה על 70 ימים ולא תפחת מ־50 ימים (להלן – החשבון); החשבון יבוסס על קריאה בפועל של המונה ויצויין בו תאריך קריאת המונה הנוכחית ותאריך הקריאה הקודמת; לא יוגשו יותר מ־6 חשבונות במשך שנה.
(ב)
חל שינוי במחיר הגז בתוך תקופת הצריכה שאליה מתייחס החשבון, יראו את הצריכה כאילו התחלקה באופן שווה לכל יום בתקופת הצריכה והצרכן יחוייב לשלם את המחיר הקודם בעד הימים שלפני יום השינוי ואת המחיר החדש בעד הימים למן יום השינוי.
(ג)
חשבון ישולם בידי הצרכן עד למועד התשלום הנקוב בחשבון כדלהלן:
(1)
במשלוח בדואר תוך 15 ימים מיום ההמצאה; לענין זה יום ההמצאה – תאריך חותמת הדואר שהוטבעה על החשבון;
(2)
במסירה אישית תוך 10 ימים מיום המסירה ובלבד שמועד הנקוב בחשבון לתשלום לא יקדם מ־20 ימים ממועד קריאת המונה.
ריבית פיגורים [תיקון: תשס״ז]
ספק רשאי לגבות מצרכן ריבית פיגורים על חשבון שלא שולם במועדו בשיעור שלא יעלה על ריבית הפיגורים כמשמעותה בהודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי שפורסמה ברשומות לאחרונה לפני תשלומו בפועל של כל חשבון.
מקדמת מלאי
ספק רשאי לגבות מצרכן המצטרף למערכת מרכזית מקדמת מלאי, למעט בעד מלאי של גז טבעי, בסכום השווה למחירם של 12.2 ק״ג גז, לפי מחירם ביום חתימת חוזה האספקה בין הצרכן לבין הספק.
הפסקה אספקה בגלל אי תשלום החשבון
(א)
ספק רשאי להפסיק את אספקת הגז אם לא שילם צרכן את החשבון שנשלח למענו, עד ליום ה־45 לאחר משלוחו, ובלבד שהספק הודיע לצרכן בכתב, 7 ימים לפחות לפני ההפסקה, על כוונתו לפעול בדרך זו.
(ב)
הודעה על הפסקת אספקה של גז תימסר במעונו של הצרכן; נמסרה הודעה כאמור, רשאי הספק לחייב את הצרכן בסכום של 2.5 שקלים חדשים בעדה ובלבד שנמסרה 20 ימים לפחות לאחר משלוח החשבון לצרכן.
(ג)
גבה הספק את החשבון במעונו של הצרכן במועד שבו היה זכאי להפסיק את האספקה וטרם שביצע את ההפסקה, רשאי הוא לחייב את הצרכן בסכום נוסף של 20 שקלים חדשים.
(ד)
ספק רשאי לסרב לחדש אספקה שהופסקה לפי סעיף זה עד שהצרכן ישלם את החשבון, את דמי הפיגורים שהצטברו עליו ואת הסכום שהצרכן חייב בו לפי סעיפים קטנים (ב) ו־(ה).
(ה)
בעד חידוש אספקה שהופסקה לפי סעיף זה, רשאי ספק לגבות מצרכן סכום של 25 שקלים חדשים.
הפסקת אספקה לפי בקשת הצרכן
(א)
הודיע הצרכן לספק על רצונו להפסיק את האספקה, יחזיר הספק לצרכן את מקדמת המלאי בסכום השווה למחירם של 12.2 ק״ג גז, לפי מחירם ביום ההפסקה, בניכוי התשלומים המגיעים מהצרכן לספק בשל צריכת הגז עד למועד ההפסקה; ההחזר יתבצע תוך 14 ימים מיום ההפסקה.
(ב)
סכום שלא הוחזר לצרכן כאמור בסעיף קטן (א), ישא ריבית בשיעור דמי הפיגורים הנקוב בסעיף 3, מהיום ה־15 ועד החזרתו בפועל, ובלבד שההחזר יבוצע תוך 50 ימים ממועד ההפסקה.
המנהל
המנהל ממונה על הפיקוח על הוראות צו זה.
ביטול
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תשלומים בעד גז המסופק לצרכנים במערכת מרכזית), התשמ״ו–1986 – בטל.
תחילה
תחילתו של צו זה ביום א׳ באלול התשמ״ט (1 בספטמבר 1989).


ו׳ באב התשמ״ט (7 באוגוסט 1989)
  • משה שחל
    שר האנרגיה והתשתית
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.