לדלג לתוכן

תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (החלת תקן 1134)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (החלת תקן 1134) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (החלת תקן 1134), התשס״א–2001


ק״ת תשס״א, 789; תשס״ו, 12; תשס״ז, 745.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 29 ו־30 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ״ט–1989 (להלן – החוק) וסעיף 5 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח–1957, בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:


לפי סעיף 100(א) לחוק הגז הפחמימני המעובה, התשפ״א–2020, יראו תקנות אלו כאילו הותקנו לפי החוק האמור.


הגדרות
בתקנות אלה –
”גפ״מ“ – גז פחמימני מעובה כהגדרתו בחוק;
”המנהל“ – מי שמונה לפי סעיף 3 לחוק;
”מכל מיטלטל“ – מכל שחל עליו תקן ישראלי ת״י 70 – מכלים למילוי חוזר לגזים פחמימניים מעובים (גפ״מ) (להלן – ת״י 70).
התאמת הגפ״מ לתקן [תיקון: תשס״ו, תשס״ז]
לא ייצר אדם גפ״מ, לא ייבאו ולא ירכשו מיבוא, אלא אם כן הגפ״מ עומד בדרישות תקן ישראלי ת״י 1134 חלק 1 – ”גז פחמימני מעובה: דרישות כימיות ופיסיקליות“.
הספקת גפ״מ
לא יספק אדם גפ״מ או מכל גפ״מ, ולא ימלא אדם מכל גפ״מ, אלא אם כן קוימו כל הוראות תקן ישראלי ת״י 1134 חלק 2 – ”גז פחמימני מעובה: סימון מילוי ומסירה“.
התקן דגימה
לא יפעיל אדם מיתקן לאחסנת גפ״מ, להזרמתו או למילויו במכליות ומכלים מיטלטלים, אלא אם כן צויד בהתקן דגימה לפי סעיף 4 לתקן ישראלי ת״י 1134 חלק 3 – ”גז פחמימני מעובה: דגימה“ (להלן – ת״י 1134-3).
דגימה
לא ידגום אדם גפ״מ, אלא בהתאם לדרישות ת״י 1134-3.
ביטול
תחילה
תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנות 2 ו־6, 60 ימים מיום פרסומן.


כ״ז באדר התשס״א (22 במרס 2001)
  • אביגדור ליברמן
    שר התשתיות הלאומיות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.