חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

כללי רשות שדות התעופה (כניסה לשטחים מוגבלים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
כללי רשות שדות התעופה (כניסה לשטחים מוגבלים) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי רשות שדות התעופה (כניסה לשטחים מוגבלים), התשמ״ג–1983


ק״ת תשמ״ג, 1097; תשמ״ד, 929; תשמ״ו, 280; תשמ״ז, 1192; תשמ״ט, 739; תשנ״ה, 506; תשס״א, 771.


בתוקף סמכותה לפי סעיף 30 לחוק רשות שדות התעופה, התשל״ז–1977 (להלן – החוק), מתקינה רשות שדות התעופה כללים אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳ – כללי

הגדרות [תיקון: תשנ״ה]
בכללים אלה –
”אולם הנוסעים הנכנסים“ – אולם הנוסעים הנכנסים שבבית הנתיבות;
”אולם הנוסעים היוצאים“ – אולם הנוסעים היוצאים שבבית הנתיבות;
”ארגון בינלאומי“ – ארגון בינלאומי, לרבות הכוח הרב־לאומי כמשמעותו בחוק חסינויות וזכויות (הכוח הרב־לאומי), התשמ״ב–1982, הנהנה במדינת ישראל מחסינויות ומזכויות יתר על פי דין;
”בית הנתיבות“ – בית הנתיבות שבשדה תעופה;
”המסלול“ – חלק מהשטח המבצעי המשמש להמראת כלי טיס, לנחיתתם או להסעתם;
”הרשות“ – רשות שדות התעופה שהוקמה בסעיף 2 לחוק;
”ועדת הרשיונות“ – ועדת הרשיונות שמינה מנהל הרשות, לגבי שדה תעופה מסויים, לענין מתן רשיונות כניסה ורשיונות רכב שירות;
”המנהל“, לגבי שדה תעופה מסויים – מי שמונה להיות מנהל אותו שדה תעופה לפי החוק;
”הנמל“ – נמל התעופה בן־גוריון;
”מנהל הרשות“ – מנהל רשות שדות התעופה או מי שהוא הסמיך;
”מפעיל“ – בעל כלי טיס, שוכרו או מטיסו או אדם המבצע תפקיד בשדה תעופה, לרבות מי שנותן בו שירות בהתאם לחוזה בר־תוקף שנכרת בינו לבין הרשות;
”עובד חוץ“ – כל אדם שאינו עובד הרשות, המועסק על־ידי מפעיל או רשות ציבורית, או העוסק או מועסק במתן שירותי תעופה או שירותים לכלי טיס או בביצוע עבודה בשטח מבצעי;
”פקיד רשיונות“ – מי שמנהל הנמל מינהו לצורך הנפקת רשיונות כניסה ורשיונות רכב זמניים וחד־פעמיים לשטח מוגבל;
”רכב“ – כמשמעותו בפקודת התעבורה;
”רכב שירות“ – רכב או מכונה ניידת שהשימוש בו דרוש לצורך מתן שירות או ביצוע תפקיד או עבודה בשטח מבצעי;
”רשות ציבורית“ – משטרת ישראל, משרד ממשלתי או כל גורם ציבורי הפועל בשדה תעופה שלא למטרת רווח;
”רשיון כניסה“ – רשיון כניסה לשטח מוגבל, לחלק ממנו או לאיזור בו;
”רשיון רכב שירות“ – רשיון כניסה לרכב שירות לשטח מבצעי שמצויינים בו מספר רישום הרכב, שם הנוהג בו, מספר תעודת הזיהוי שלו, תפקידו וכן ייעודו של הרכב;
”שדה תעופה“ – שדה תעופה המפורט בתוספת לחוק;
”שטח מבצעי“ – שטח בשדה תעופה, למעט בית הנתיבות שהכניסה אליו נאסרה לציבור הרחב, בהוראת המנהל, הכולל, בין היתר, את המסלולים והרחבות הסמוכות להם, מסלול ההסעה ורחבות החנייה לכלי טיס, ורחבות חנייה וחניונים לרכב שירות;
”שטח מוגבל“ – כל אחד מאלה: שטח מבצעי, אולם הנוסעים הנכנסים, אולם הנוסעים היוצאים וכל מקום אחר בשדה תעופה שהכניסה אליו הוגבלה לציבור הרחב בהוראת המנהל;
”תושב קבע“ – אדם היושב ישיבת קבע בישראל מאז יום ה׳ באייר התש״ח (14 במאי 1948), או אדם שנכנס למדינה באורח חוקי לאחר התאריך האמור וישב בה ישיבת קבע לפחות במשך שלושה חדשים שקדמו לתאריך הגשת בקשתו;
”תקנות התעבורה“ – תקנות התעבורה, התשכ״א–1961.
כניסה לשטח מוגבל ויציאה ממנו [תיקון: תשמ״ד, תשמ״ט, תשס״א]
(א)
לא ייכנס אדם לשטח מוגבל אלא אם נתמלאו כל אלה:
(1)
הכניסה נעשתה דרך המעבר, המחסום או השער שנקבע לצורך הכניסה לאותו שטח מוגבל, לפי הענין;
(2)
רישיון כניסה תקף לאותו חלק או אזור בשטח המוגבל, שניתן לו בידי המנהל לפי כללים אלה או שנמסר לו כדין בידי אחד הגופים הביטחוניים כאמור בסעיף 6(א)(1), מוצמד לחלק העליון של בגדו באורח גלוי לעין;
(3)
הוא נושא עמו תעודה מזהה שהוצאה על שמו ועליה תצלומו המאפשר את זיהויו;
(4)
כניסתו נעשתה לפי תנאי הרשיון;
(5)
כניסתו היא לצורך ביצוע תפקיד בשטח המוגבל או מתן שירות בו.
(ב)
האמור בסעיף קטן (א) לא יחול על נוסע הנכנס לאולם הנוסעים הנכנסים או לאולם הנוסעים היוצאים על פי כרטיס טיסה תקף סמוך לשעת ההמראה או הנחיתה של כלי הטיס שלגבי הטיסה בו הוצא כרטיס הטיסה.
(ג)
לא ייצא אדם משטח מוגבל אלא דרך המעבר, המחסום או השער, לפי הענין, שממנו נכנס לאותו שטח מוגבל.
כניסה בכלי רכב לשטח המבצעי [תיקון: תשנ״ה]
לא ייכנס אדם ברכב לשטח מבצעי אלא אם נתקיימו כל אלה:
(1)
הרכב הוא רכב שירות;
(2)
נהג הרכב מחזיק ברשיון רכב שירות תקף שניתן לו לפי כללים אלה;
(3)
לנהג הרכב וכן לכל נוסע בו מוצמד לחלק העליון של בגדו, באורח גלוי לעין, רשיון כניסה תקף שניתן לו לפי כללים אלה;
(4)
נהג הרכב וכן כל נוסע בו נושא עמו תעודה מזהה שהוצאה על שמו, ועליה תצלומו המאפשר את זיהויו, אלא אם שוטר או מי שהמנהל הרשה לפי סעיף 22, המוצב באותו מעבר או שער דרש ממנו להפקידה;
(5)
כניסת הרכב נעשתה לפי תנאי הרשיון;
(6)
כניסת הרכב וכן כניסת נהגו וכל נוסע אחר בו דרושה לצורך ביצוע תפקיד בשטח המבצעי או מתן שירות בו;
(7)
היה נהג הרכב עובד חוץ – הוא קיבל תדרוך מתאים, לשביעות רצון המנהל, לפני כניסתו הראשונה לשטח המבצעי וכן קיבל תדרוך משלים לפי דרישת המנהל; היה השטח המבצעי בנמל התעופה בן־גוריון – לרבות לפי כללי רשות שדות התעופה (תנועה בשטח המבצעי בנמל התעופה בן גוריון), התשמ״ד–1984; חלפו 12 חודשים מיום התדרוך כאמור לעיל והנהג לא נהג בשטח המבצעי, או לא הפעיל בו ציוד תפעולי במהלך ששת החודשים האחרונים – הוא יקבל תדרוך חדש מאת מי שהמנהל הסמיך לענין זה.
(8)
הרכב במצב תקין;
(9)
שימש הרכב דרך קבע בשטח המבצעי – הוא נושא עליו את כל אלה כשהם במצב תקין ופעיל:
(א)
רכב הצלה – משואת אור בצבע אדום; רכב משטרה – משואת אור בצבע כחול; רכב אחר – משואת אור מסתובבת בצבע צהוב;
(ב)
מיתקן למניעת הפרעות לקשר אלחוטי;
(ג)
היה הרכב טרקטור – קולט גיצים על פי התקן המאושר על ידי אגף הרכב במשרד התחבורה.

פרק ב׳ – רשיונות כניסה ורשיונות רכב שירות

סוגי הרשיונות [תיקון: תשמ״ד, תשמ״ו, תשמ״ז, תשנ״ה]
(א)
אלה סוגי רשיונות הכניסה ורשיונות רכב השירות שהמנהל רשאי לתת:
(1)
רשיון רב־שנתי שתקפו עד שנה אך ניתן לחידוש ב־1 באפריל של כל שנה לתקופה של שנה אחת, ובסך הכל לא יעלה תקפו על ארבע שנים ממועד הוצאתו לראשונה (להלן – רשיון רב־שנתי);
(2)
רשיון תקופתי שתקפו מחודש ועד שנים־עשר חדשים (להלן – רשיון תקופתי);
(3)
רשיון זמני שתקפו עד חודש (להלן – רשיון זמני);
(4)
רשיון חד־פעמי שתקפו מוגבל לכניסה חד־פעמית ליום הנקוב ברשיון ולמטרה הנקובה בו (להלן – רשיון חד־פעמי); המנהל רשאי להסמיך אחר לתת רשיון חד־פעמי, כאמור; ההסמכה תפורסם ברשומות;
(5)
רשיון לעובד נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת חוץ או עובד של נציגות ארגון בינלאומי (להלן – רשיון לעובד נציגות של מדינת חוץ).
(ב)
אלה סוגי רשיונות הכניסה ורשיונות רכב שירות שמפקד משטרת נמל התעופה בן־גוריון רשאי לתת לשוטרי משטרת ישראל לגבי נמל התעופה בן־גוריון:
(1)
רשיון זמני;
(2)
רשיון חד־פעמי.
(ג)
מנהל המכס בנמל התעופה בן־גוריון רשאי לתת לעובדי המכס רשיון חד־פעמי מוגבל לאולם נוסעים נכנסים או לאולם נוסעים יוצאים בלבד.
(ד)
פקיד רשיונות ינפק רשיון כניסה ורשיון רכב שירות זמניים וחד־פעמיים לשטח מוגבל בנמל על פי המלצה בכתב של מי שמנהל הנמל הסמיך לענין זה או של מפקד משטרת הנמל; רשיון חד־פעמי המוגבל לאולם נוסעים נכנסים או לאולם נוסעים יוצאים ינופק כאמור, גם על פי המלצת מנהל המכס בנמל.
תוקף הרשיונות [תיקון: תשמ״ז]
(א)
רשיון כניסה רב־שנתי ורשיון רכב שירות רב־שנתי יהיו תקפים כל עוד לא הוחזרו, הוחלפו, הותלו או בוטלו, וכל עוד המחזיק בהם כדין ממשיך להיות עובד הרשות, עובד חוץ או עובד רשות ציבורית שתפקידו או שירותו בשדה התעופה מחייב כניסה לשטח המוגבל או כניסה ברכב לשטח המבצעי, הכל לפי הענין.
(ב)
רשיון כניסה ורשיון רכב שירות תקופתיים וזמניים יהיו תקפים לתקופה הנקובה בהם וכל עוד לא הוחזרו, הוחלפו, הותלו או בוטלו, וכל עוד המחזיק בהם כדין ממשיך להיות עובד הרשות, עובד חוץ או עובד רשות ציבורית שתפקידו או שירותו בשדה התעופה מחייבים כניסה לשטח המוגבל או כניסה ברכב לשטח המבצעי, הכל לפי הענין.
(ג)
רשיון לעובד נציגות מדינת חוץ יהא תקף לתקופה הנקובה בו וכל עוד המחזיק בו כדין ממשיך להיות עובד נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת חוץ או עובד נציגות ארגון בינלאומי.
תנאים למתן רשיון רב־שנתי ולחידושו [תיקון: תשמ״ד, תשמ״ז, תשנ״ה, תשס״א]
(א)
רשיון כניסה רב־שנתי יינתן או יחודש למבקש שנתקיימו בו, להנחת דעתו של המנהל, כל אלה:
(1)
הוא תושב קבוע, או שהוא אחד מאלה:
(א)
שירות הביטחון הכללי, המבקש רישיון כניסה לאנשיו בלא נקיבת שם;
(ב)
גורם אחר המבקש רישיון כניסה לאנשיו בלא נקיבת שם ושירות הביטחון הכללי אישר לאותו גורם לקבל רישיון כאמור, וכניסתם של אנשי אותו גורם נעשית על פי נוהל שהסכימו עליו שירות הביטחון הכללי והמנהל;
(ג)
משטרת ישראל המבקשת רישיון כניסה לאנשיה בלא נקיבת שם;
(2)
(א)
הוא מבצע תפקיד או נותן שירות בשטח המוגבל באותו שדה תעופה, כשביצוע התפקיד או מתן השירות הוא למען הרשות, רשות ציבורית או מפעיל, או –
(ב)
הוא חבר מועצת הרשות או מועסק על ידה במעמד עובד קבוע, או –
(ג)
הוא מונה להיות מפקח לפי חוק הטיס, 1927, או חוק רישוי שירותי התעופה, התשכ״ג–1963, והוא מחזיק בתעודה תקפה המעידה על כך, או –
(ד)
הוא מועסק על ידי רשות ציבורית או מפעיל במעמד של עובד קבוע;
(3)
הימצאותו בשטח המוגבל דרושה לשם ביצוע עבודה, תפקיד או לשם מתן שירות;
(4)
שילם את דמי הרשיון שקבעה הרשות.
(ב)
רשיון רכב שירות רב־שנתי יינתן למבקש המחזיק כדין ברשיון כניסה רב־שנתי ואשר נתקיימו בו וברכב השירות, הכל לפי הענין, להנחת דעתו של המנהל כל אלה:
(1)
הימצאות הרכב בשטח המבצעי דרושה לשם ביצוע תפקידו של המבקש או לשם מתן שירות על ידו;
(2)
הרכב מורשה כדין ואין בו כדי לסכן את בטיחות התנועה בשטח המבצעי, כלי הטיס, כלי הרכב, או הולכי הרגל הנמצאים בו או עומדים להכנס אליו.
(ג)
(נמחק).
תנאים למתן רשיון תקופתי או זמני [תיקון: תשנ״ה]
(א)
רשיון כניסה תקופתי או זמני יינתן למבקש שנתקיימו בו הוראות סעיף 6(א)(2) עד (4).
(ב)
רשיון רכב שירות תקופתי או זמני יינתן למבקש שנתקיימו בו ההוראות המפורטות בסעיף קטן (א) והוראות סעיף 3(7) וסעיף 6(ב).
תנאים למתן רשיון חד־פעמי [תיקון: תשנ״ה]
(א)
רשיון כניסה חד־פעמי יינתן למבקש שלהנחת דעתו של נותן הרשיון או של הממליץ על מתן הרשיון, לפי הענין, הימצאותו בשטח המוגבל במועד המבוקש דרושה לשם ביצוע עבודה, תפקיד, מתן שירות או לצורך ליווי נוסע הזקוק לטיפול אישי.
(ב)
רשיון רכב שירות חד־פעמי יינתן למבקש המחזיק ברשיון כניסה תקף ואשר, להנחת דעתו של נותן הרשיון, נתקיימו בו הוראות סעיף 3(7) וסעיף 6(ב).
תנאים למתן רשיון לעובד נציגות מדינת חוץ
רשיון כניסה לעובד נציגות מדינת חוץ או רשיון רכב לעובד נציגות של מדינת חוץ יינתן לעובד נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת חוץ או ארגון בינלאומי, לאחר שמשרד החוץ אישר שהוא עובד הנציגות או הארגון הבינלאומי, במעמד של עובד קבוע, וכי רשיון הכניסה או הרשיון לרכב השירות דרוש לאותו עובד לצורך ביצוע עבודתו והמנהל מצא כי העובד ממלא אחר הוראות סעיף 3(7).
פטור מתשלום דמי רשיון [תיקון: תשנ״ה]
המנהל רשאי לפטור מתשלום דמי רשיון שקבעה הרשות לפי כללים אלה, במקרה מסוים או לפי קבוצת מקבלי הרשיון, לפי נהלים שתקבע הרשות.
בקשה לרשיון [תיקון: תשמ״ז]
(א)
(1)
בקשה לרשיון כניסה או לרשיון רכב שירות רב־שנתיים ותקופתיים או לרשיון לעובד נציגות מדינת חוץ יש להגיש לועדת הרשיונות בטופס ובאופן שהורה המנהל ושמולא בהתאם לדרישות המפורטות בו;
(2)
לבקשה יש לצרף שני תצלומים של המבקש והמלצה חתומה ביד המעביד או נציגו המורשה, או באין מעביד, ביד מי שהמנהל אישר לענין זה;
(3)
מזכיר ועדת הרשיונות רשאי להחזיר את טופס הבקשה למבקש לשם הוספה, השלמה או הבהרה של פרטים הרשומים בו וכן רשאי הוא לדרוש מהמבקש כל מסמך נוסף שלדעתו יש בו כדי לתמוך בבקשה;
(4)
בקשה לחידוש רשיון רב־שנתי לשנה נוספת תוגש למזכיר ועדת הרשיונות לא יאוחר מ־1 במרס של כל שנה משלוש השנים הבאות לאחר תום שנת הרשיון הראשונה; חודש הרשיון שלוש פעמים – יפקע הרשיון מאליו; בקשה לרשיון רב־שנתי חדש תוגש לפי הוראות פסקה (1).
(ב)
בקשה לרשיון כניסה או לרשיון רכב שירות זמני או חד־פעמי יש להגיש לנותן הרשיונות לפי כללים אלה.
אישור העדר הרשעות במרשם הפלילי [תיקון: תשמ״ז]
(א)
לא יינתן רשיון כניסה או רשיון רכב שירות רב־שנתי, תקופתי או זמני אלא אם ניתן לגבי המבקש לועדת הרשיונות או לנותן רשיון הכניסה או לרשיון הרכב הזמני לפי סעיף 4(ב) ו־(ג) (להלן – נותן הרשיון הזמני), לפי הענין, אישור ממשטרת ישראל על העדר הרשעות במרשם הפלילי.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א) –
(1)
המנהל רשאי ליתן רשיון כניסה או רשיון רכב שירות רב־שנתי, תקופתי או זמני ונותן הרשיון הזמני רשאי לתת רשיון כניסה או רשיון רכב זמני גם אם המבקש הורשע בעבירה מסוג העבירות המנויות בתוספת, אך חלפו מספר שנים מהיום שבו נעברה העבירה כמפורט להלן, ומשטרת ישראל לא התנגדה למתן הרשיון המבוקש:
(א)
בעבירה מסוג פשע – שבע שנים;
(ב)
בעבירה מסוג עוון – חמש שנים;
(2)
המנהל רשאי לתת רשיון כניסה או רשיון רכב שירות רב־שנתי, תקופתי או זמני ונותן הרשיון הזמני רשאי לתת רשיון כניסה או רשיון רכב שירות זמני גם אם המבקש הורשע בעבירה מסוג חטא המנויה בתוספת, אך חלפה שנה אחת מהיום שבו נעברה העבירה.
(ג)
הרשעה בעבירה שנקבעה כעבירת קנס על פי כל חיקוק לא תיחשב כהרשעה בעבירה לענין סעיף זה.
(ד)
הורשע המבקש בעבירה על בטחון המדינה לפי פרק ז׳ של חלק ב׳ לחוק העונשין, התשל״ז–1977, לא יינתן רשיון כניסה או רשיון רכב שירות.
(ה)
היו משפטים או חקירות פליליות תלויים ועומדים נגד המבקש רשיון כניסה או רשיון רכב שירות מכל סוג, רשאי המנהל או נותן הרשיון הזמני, לאחר התייעצות עם משטרת ישראל, שלא ליתן את הרשיון המבוקש.
שמירה על בטחון ובטיחות
לא יינתן רשיון כניסה או רשיון רכב שירות קבוע [צ״ל: רשיון רכב שירות רב־שנתי], תקופתי, זמני או חד־פעמי על פי כללים אלה אלא אם לדעת נותן הרשיון, אין במתן הרשיון המבוקש כדי לפגוע בבטחון המדינה, בשלום הציבור או בבטחונו, או בבטחון שדה התעופה או מיתקן ממיתקניו או בבטיחותו.
בקשה לדיון חוזר [תיקון: תשמ״ז]
המבקש רשיון כניסה או רשיון רכב שירות רב־שנתי או תקופתי או רשיון לעובד נציגות של מדינת חוץ שהמנהל סרב לתת לו רשיון, או שהמנהל החליט לתת לו רשיון מסוג אחר מהמבוקש ובידו פרטים נוספים, מידע נוסף או מסמכים אחרים שיש בהם כדי לתמוך בבקשתו, ושלא היו בידו בעת הגשת הבקשה לרשיון, רשאי לפנות לועדת הרשיונות בבקשה מנומקת לדיון חוזר.
הרכב ועדת הרשיונות
ועדת הרשיונות תדון בשלושה, שהם:
(1)
עובד הרשות המופקד על הבטחון באותו שדה תעופה;
(2)
מפקד יחידת המשטרה באיזור שבו נמצא שדה התעופה או נציגו;
(3)
נציג מנהל המכס והבלו, ובאין מנהל מכס ובלו באותו שדה תעופה – מי שמינה מנהל הרשות לענין זה.
מזכיר ועדת הרשיונות
(א)
כמזכיר ועדת הרשיונות ישמש עובד הרשות שהסמיכו לכך המנהל.
(ב)
מזכיר ועדת הרשיונות –
(1)
יפעל לפי הוראות המנהל ויסייע בידו בכל ענין הכרוך במתן הרשיונות;
(2)
ינהל רישומים של כל מבקשי הרשיונות ושל כל מקבלי הרשיונות לסוגיהם השונים, לרבות מקבלי הרשיונות החד־פעמיים.
נהלי עבודת ועדת הרשיונות
(א)
סדרי הדיון ונהלי העבודה של ועדת הרשיונות ייקבעו בידי המנהל, לאחר שיוועץ בועדת הרשיונות.
(ב)
החלטות הועדה יתקבלו ברוב קולות חבריה.
סמכויות ועדת הרשיונות [תיקון: תשמ״ז]
אלה סמכויות ועדת הרשיונות:
(1)
לדון בבקשה לרשיון כניסה ולרשיון רכב שירות, רב־שנתיים ותקופתיים ורשיון לעובד נציגות של מדינת חוץ ולהמליץ בפני המנהל על מתן הרשיון המבוקש, על סירוב לבקשה או על מתן רשיון מסוג אחר;
(2)
לחזור ולדון בבקשה בעקבות בקשה לדיון חוזר לפי סעיף 13 ולהמליץ בפניו מחדש על מתן הרשיון המבוקש, על סירוב לבקשה או על מתן רשיון מסוג אחר;
(3)
להזמין את המבקש להופיע בפני הועדה, אם מצאה הועדה כי לצורך מתן המלצה למנהל על מתן הרשיון המבוקש, על סירוב לבקשה או על מתן רשיון מסוג אחר, מן הראוי שהמבקש יופיע בפניה;
(4)
להמליץ בפני המנהל לבטל רשיון או להתלותו, לתקופה שתצויין בהמלצה, אם מצאה כי לאחר מתן הרשיון אירע אחד מאלה, ובלבד שבטרם תיתן את המלצתה תיתן לבעל הרשיון הזדמנות להופיע בפניה ולטעון טענותיו:
(א)
חדל להתקיים לגבי בעל הרשיון תנאי מהתנאים המפורטים בכללים אלה לגבי קבלת הרשיון;
(ב)
נגד בעל הרשיון הוגש אישום פלילי בעבירה מהעבירות המנויות בתוספת;
(ג)
בעל הרשיון עבר על הוראה מהוראות הסעיפים המפורטים בסעיף 25;
(ד)
בעל הרשיון עבר בשטח המבצעי על הוראה מהוראות תקנות התעבורה או מהוראות כללי הרשות שהוצאו על פי החוק, או נהלי הרשות לענין התנועה בשטח מבצעי.
סמכויות המנהל [תיקון: תשמ״ד, תשמ״ט]
(א)
המנהל רשאי, לאחר שעיין בהמלצת ועדת הרשיונות ולאחר ששקל את הבקשה או את פרטי האירוע שלגביו הגישה ועדת הרשיונות את המלצתה, לעשות אחד מאלה:
(1)
לקבל את המלצת ועדת הרשיונות או לדחותה, ובלבד שהענקת רשיון בניגוד להמלצת ועדת הרשיונות תיעשה לאחר התייעצות עם מפקד יחידת המשטרה באזור שבו נמצא שדה התעופה ועם מנהל המכס בשדה התעופה;
(2)
ליתן במקום הרשיון המבוקש רשיון מסוג אחר המחייב למלא אחר תנאים פחות חמורים;
(3)
להחזיר לועדת הרשיונות את הבקשה, לדיון מחודש;
(4)
להזמין את המבקש להופיע בפניו וליתן הסברים בעל־פה או בכתב לענין בקשתו;
(5)
לחזור ולדון בבקשה לרשיון על סמך המלצת ועדת הרשיונות בדיון החוזר שקיימה.
(ב)
המנהל רשאי, כאשר נראה לו הדבר דרוש, ובאישור שר התחבורה, להתלות את הרשיונות שהוצאו על פי פרק זה, כולם, מקצתם, או סוגי רשיונות מסויימים, או סוגי מקבלי רשיונות לפי המעסיק או המעביד, לתקופה שיקבע או עד לביטול ההתליה; הודעה על ההתליה תינתן בכלי התקשורת, או במודעה שתיקבע בשערי הכניסה לשטחים המוגבלים, כפי שיורה המנהל.
(ג)
משפעל המנהל כאמור בסעיף קטן (ב) לא ייכנס אדם שרשיונו הותלה לשטח מוגבל, גם אם יש בידו רשיון כניסה שהיה תקף עובר לפרסום ההודעה על ההתליה.
(ד)
תקופת ההתליה של הרשיונות תסתיים, אם נקבעה מראש – בתום התקופה, ואם לאו – בפרסום הודעה על כך בכלי התקשורת או בהסרת המודעה או בביטול רשיונות הכניסה והרכב המותלים, הכל לפי החלטת המנהל.
(ה)
אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכויות המנהל, או מפקד משטרת נמל התעופה בן־גוריון, להוציא, בתקופת ההתליה שלפי סעיף קטן (ב), רשיונות על פי סעיף 4(א) או (ב), לפי הענין.
זכות ערר
(א)
מי שהמנהל סירב ליתן לו רשיון לפי כללים אלה יותר מפעמיים, או מי שבוטל או הותלה רשיונו, שלא לפי סעיף 18(ב) – רשאי לערור על החלטת המנהל בפני מנהל הרשות, תוך 14 ימים מהיום שבו הודעה לו החלטת המנהל.
(ב)
החלטתו של מנהל הרשות בערר הינה סופית ואין אחריה ולא כלום.

פרק ג׳ – שונות

איסור העברה [תיקון: תשס״א]
(א)
לא יעביר אדם רשיון שניתן לו לפי כללים אלה לאחר.
(ב)
לא ישתמש אדם ברשיון שניתן [צ״ל: לו] לפי כללים אלה לאחר.
(ג)
הוראות סעיפים קטנים (א) ו־(ב) לא יחולו על רישיון כניסה שניתן לפי סעיף 6(א)(1).
פיקוח
(א)
מי שהמנהל הרשהו בתעודה, רשאי לדרוש מכל אדם בעת כניסתו לשטח מוגבל או בעת הימצאו שם, להזדהות ולהציג בפניו תעודה מזהה, רשיון כניסה או רשיון רכב שירות, לפי הענין, וכן מסמך, חתום בידי מעבידו של אותו אדם או ביד הממונה עליו, המעיד כי הימצאותו בשטח המוגבל היא לצרכי תפקידו אותה שעה.
(ב)
תעודה כאמור תהא תקפה כל עוד ההרשאה שניתנה לא בוטלה או הותלתה.
(ג)
מי שהמנהל הרשהו בתעודה לפי סעיף קטן (א) יציגנה לפי דרישה.
(ד)
נדרש אדם כאמור בסעיף קטן (א) – ימלא אחר הדרישה.
תלונה
היה למי שהמנהל הרשהו בתעודה לפי סעיף 21(א) חשד שאדם עבר בשטח מוגבל על הוראה מהוראות הסעיפים המפורטים בסעיף 25, או מהוראות כללי הרשות שהוצאו על פי החוק, או עבר בשטח מבצעי על הוראה מהוראות תקנות התעבורה או נהלי הרשות לענין התנועה בשטח המבצעי, יגיש למנהל תלונה ובה פרטי המעשה; העתקים הימנה יימסרו לאותו אדם, לממונה עליו ולועדת הרשיונות.
אבדן רשיון
(א)
אדם שרשיון שניתן לו לפי כללים אלה אבד, יודיע על כך לאלתר למשטרת ישראל ולמזכיר ועדת הרשיונות.
(ב)
מי שמצא רשיון שניתן לפי כללים אלה יודיע על כך לאלתר למשטרת ישראל ולמזכיר ועדת הרשיונות.
החזרת רשיון שהותלה או בוטל [תיקון: תשמ״ד]
(א)
אדם שרשיונו הותלה או בוטל, ימציא את רשיונו ללשכת המנהל, תוך שבעה ימים מתאריך ההודעה על החלטת המנהל להתלות את הרשיון או לבטלו.
(ב)
רשיון שהותלה יוחזר לידי המבקש רק לאחר שהסתיימה תקופת ההתליה.
(ג)
מי שניתן לו רשיון לפי כללים אלה שאיננו רשיון חד־פעמי – בין שהרשיון תקף ובין שפג תקפו – והעסקתו בשדה תעופה הסתיימה, או ששוב אינה דורשת כניסה לשטח המבצעי, ימציא את רשיונו ללשכת המנהל תוך שבעה ימים מעת שהעסקתו הסתיימה או השתנתה כאמור.
(ד)
מי שניתן לו רשיון חד־פעמי יחזירו בעת יציאתו מהשטח המוגבל לידי המופקד על המחסום, הדרך, המעבר או השער שנקבע לצורך הכניסה לאותו שטח מוגבל.
עונשין [תיקון: תשמ״ז]
אי־קיום כל אחד מסעיפים 2, 3, 20, 21(ד), 23(א) ו־24 לכללים אלה מהווה עבירה.
הוראת מעבר
רשיונות כניסה ורשיונות רכב שירות שניתנו לפי תקנות הטיס (שמירה על הסדר בשדות תעופה ובמנחתים), התשל״ג–1973, יראו אותם כאילו הוצאו לפי כללים אלה וייחשבו כתקפים כל עוד לא פקע תקפם, או כל עוד לא בוטלו או הותלו לפי כללים אלה.

תוספת

(סעיפים 17-11)

עבירות לפי חוק העונשין, התשל״ז–1977, למעט סעיפים 163, 164, 174א עד 183, 195 עד 197, 312 עד 321, 359 ו־489 עד 496, וכן עבירות מקבילות לעבירות כאמור לפי חיקוקים שבוטלו בחוק העונשין, התשל״ז–1977.


י״ג בחשוון התשמ״ג (29 באוקטובר 1982)
  • אריה גרוזבורד
    יושב ראש מועצת רשות שדות התעופה
  • נתאשר.
    חיים קורפו
    שר התחבורה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.