חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים, מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים, מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים, מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי), התשס״ט–2009


ק״ת תשס״ט, 670. עדכון סכומים: ק״ת תש״ע, 1590; תשע״א, 1272; תשע״ג, 1598; תשע״ט, 1471; תש״ף, 2031; תשפ״א, 3345; תשפ״ג, 1801.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 3, 8 ו־19 לחוק הגנת הצומח, התשט״ז–1956 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת לפי סעיף 9 לחוק, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985, באישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק־יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז–1977, אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

הגדרות
בתקנות אלה –
”אזור“ – ארץ, חלק מארץ, כמה ארצות או חלקים מהן;
”אזור חופשי מנגע“ – אזור אשר בו לא קיים נגע מסוים או שהוא נמצא תחת בקרה רשמית;
”אמנה בין־לאומית להגנת הצומח“ – אמנה להגנת הצומח (IPPC) משנת 1997, שפרסם ארגון המזון והחקלאות של האו״ם (FAO), ושהופקדה לעיון הציבור בספריית השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן – משרד החקלאות) ובאתר האינטרנט שלו;
”ארץ“ – מדינה, ובאיחוד של מדינות – כל אחת מהמדינות הכלולות בה;
”ארץ מוצא“ – הארץ שממנה נשלח משלוח לישראל;
”ארץ מקור“ – הארץ שבה יוצרו או גודלו צמחים, מוצרי צמחים או אמצעי לוואי;
”ארצות אירופה“ – כל אחת מאלה: אוסטריה, איטליה, אירלנד, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, לוקסמבורג, נורבגיה, ספרד, פורטוגל, פינלנד, צרפת, שבדיה ושוויץ;
”המנהל“ – מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות או מי שהוא הסמיכו לעניין תקנות אלה;
”הסגר לאחר כניסה“ – מקום שאליו מועבר משלוח לפי תקנה 8(א)(4);
”הסכם בין־לאומי בדבר צעדים בתברואה והגנת הצומח“ – הסכם בין־לאומי בדבר צעדים בתברואה והגנת הצומח (SPS) משנת 1994, שפרסם ארגון הסחר העולמי (WTO), והופקד לעיון הציבור בספריית משרד החקלאות ובאתר האינטרנט שלו;
”חומר ריבוי“ – שתילים, ייחורים, תרביות רקמה, רכב, שורשים, פקעות, בצלים, זרעים, תפטיר או נבגים לגידול פטריות וכל חלק של צמח המיובא לשם ריבויו וגידולו;
”טיפול“ – פעולה בשיטה מהשיטות הנזכרות בתוספת הראשונה, למניעת חדירת נגעים לישראל;
”יצוא חוזר“ – משלוח המיובא לישראל ומיוצא לאחר מכן בלי שנחשף לזיהום או להדבקה על ידי נגעים (RE-EXPORT);
”מוצר־צמח“ – כהגדרתו בחוק ולמעט מוצרים שמוצאם מן הצומח שעברו תהליך של הקפאה בטמפרטורה הנמוכה ממינוס 18 מעלות צלסיוס או קלייה בטמפרטורה העולה על 185 מעלות צלסיוס למשך 15 דקות לפחות;
”מכל“ – יחידת אריזה המשמשת ליבוא משלוח;
”מעבדה רשמית“ – מעבדה שהוכרה בידי שירותי הגנת הצומח של ארץ המקור או ארץ המוצא, לפי העניין; נדרשה בדיקת מעבדה לאחר הגעת משלוח לארץ, היא תיעשה במעבדת משרד החקלאות או במעבדה אחרת שאישר המנהל;
”מפקח“ – מפקח על הצמח כאמור בסעיף 10 לחוק;
”מצע גידול“ – כל סוג של חומר שבו זורעים, משרישים או מגדלים צמחים למעט אדמה, חול, קומפוסט וזבל אורגני;
”משלוח“ – צמחים, מוצרי־צמחים, נגעים או אמצעי לוואי המועברים מארץ אחת לשניה;
”משלוח במעבר“ – משלוח המיובא לישראל לשם העברתו לארץ אחרת כמות שהוא (IN TRANSIT);
”נגע“ – גוף חי או צומח, לרבות חידק, נגיף, פטריה ועשב בר שטבעם לחולל מחלות בצמחים או לגרום להם נזק אחר;
”נגע הסגר“ – נגע מן הנגעים המפורטים בתוספת השניה וכל נגע אחר שאינו קיים בישראל או לא התבסס בה;
”נגע מוסווה“ – נגע הקיים בצמח ולא פיתח סימני מחלה בו;
”נמל יבוא“ – נמלי הים אשדוד, חיפה ואילת, נמל התעופה בן גוריון וכל נמל אחר או אתר כניסה שאישר המנהל לעניין תקנות אלה;
”ספר טיפולים“ – ספר המפרט את אופן הטיפול במשלוח, כפי שיעודכן מזמן לזמן בידי המנהל, ושהופקד לעיון הציבור בספריית משרד החקלאות ובאתר האינטרנט שלו;
”צמח מהונדס“ – צמח שעבר שינוי בדרך של הנדסה גנטית;
”תחנת הסגר ממשלתית“ – מקום המוחזק והמנוהל בידי המדינה למטרות גידול ובדיקה של משלוח לפי תקנה 10(ג);
”תעודת בריאות“ – תעודת בריאות לצמח כמשמעותה באמנה הבין־לאומית להגנת הצומח;
”תעודת מקור“ – תעודה שהנפיק בארץ המקור גורם שהכיר בו המנהל, המעידה על מקור הטובין שבמשלוח.
יבוא צמחים מוצרי־צמחים, נגעים ואמצעי לוואי
(א)
לא ייבא אדם צמח, מוצר־צמח, נגע או אמצעי לוואי אלא אם כן נתקיימו בו הוראות תקנות אלה.
(ב)
לא ייבא אדם צמח, מוצר־צמח, נגע או אמצעי לוואי אלא ברישיון בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאיו (להלן – רישיון).
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (ב), המייבא טובין מהמפורטים בתוספות השלישית והרביעית, למעט טובין ביצוא חוזר וטובין המיובאים במטען יד של נוסע, ולמעט צמח מהונדס או מוצר־צמח מהונדס המפורטים בתוספת הרביעית, פטור מרישיון, ובלבד –
(1)
שהמייבא טובין מהמפורטים בתוספת השלישית יצרף למשלוח תעודת מקור;
(2)
שהמייבא טובין מהמפורטים בתוספת הרביעית ימלא אחר התנאים הקבועים בטור ב׳ בה, ויצרף למשלוח תעודת בריאות, ובטובין שהם חומר ריבוי גם אישור מגורם בארץ המקור שהכיר בו המנהל, כי הוא אינו צמח מהונדס;
(3)
שהמייבא צמחים מהמפורטים בתוספות השלישית והרביעית לא ישתמש בהם למטרת ריבוי אלא אם כן הוצהר על כך בתעודת הבריאות.
בקשה לרישיון יבוא
(א)
מבקש רישיון יגיש את בקשתו, בכתב, למנהל, לפי טופס שהורה עליו; טופס בקשה לרישיון ניתן לקבל במשרדי השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות בשעות העבודה המקובלות, ובאתר האינטרנט שלו.
(ב)
המנהל רשאי לתת רישיון, לסרב לתתו, לבטלו או להתלותו, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם, בהתאם לסיכונים הצפויים לצומח בארץ ורמת ההגנה הנאותה לשמירתו, והכל כמקובל בהסכמים בין־לאומיים; לעניין זה, ”הסכמים בין־לאומיים“ – האמנה הבין־לאומית להגנת הצומח וההסכם הבין־לאומי בדבר צעדים בתברואה והגנת הצומח.
אגרות בקשה לרישיון והעתק רישיון
(א)
עם הגשת בקשה למתן רישיון לפי תקנה 3, ישלם המבקש אגרה כמצוין בתוספת השמינית.
(ב)
לא תשולם אגרה לפי תקנת משנה (א) על בקשה למשלוח טובין שהמנהל נתן בגינם רישיון לפי תקנה 10(ב).
(ג)
בעד מתן העתק רישיון תשולם אגרה כמצוין בתוספת השמינית.
(ד)
המנהל רשאי לפטור מתשלום אגרות בקשה לרישיון והעתק רישיון למשלוח טובין המיועד למוסדות צדקה.
תעודת בריאות
(א)
המייבא משלוח, למעט משלוח של טובין המפורטים בתוספת השלישית, יצרף למשלוח תעודת בריאות מקורית של ארץ המקור ויגישה למפקח בנמל היבוא.
(ב)
תעודת בריאות תיערך לפי הדוגמה שבתוספת החמישית המבוססת על הנספח לאמנה הבין־לאומית להגנת הצומח ותישא את חותמו וחתימתו של מי שהסמיך לכך שירות הגנת הצומח של ארץ המקור.
(ג)
המייבא משלוח מארץ מוצא שאינה ארץ המקור יצרף למשלוח, נוסף על תעודת בריאות מארץ המקור, גם תעודת בריאות של ארץ המוצא ערוכה לפי הדוגמה שבתוספת השישית והנושאת את חותמו וחתימתו של מי שהסמיך לכך שירות הגנת הצומח של ארץ המוצא.
(ד)
היתה תעודת בריאות כתובה בשפה שאינה אנגלית, יצרף אליה המייבא תרגום רשמי לשפה העברית או האנגלית.
(ה)
תעודת בריאות תכלול פרטים מלאים ומדויקים בכל הנושאים המפורטים בה ותענה על תנאי הרישיון ותנאי התוספת הרביעית.
(ו)
כל תיקון, תוספת, שינוי או מחיקה בתעודת בריאות יישאו את חותמו וחתימתו של מי שחתם עליה כדין.
(ז)
תעודת בריאות תהא תקפה אם המשלוח נבדק בידי מי שהסמיך לכך שירות הגנת הצומח של ארץ המקור –
(1)
בתוך 14 ימים לפני צאתו, אם הוא מכיל חומר ריבוי וגטטיבי, פירות טריים או ירקות טריים, פרחים או צמחי נוי;
(2)
בתוך 30 ימים לפני צאתו, אם הוא מכיל טובין שאינם מפורטים כאמור בפסקה (1), ולמעט משלוח טובין שהם זרעים אשר נבדק בתוך שישה חודשים לפני צאתו.
(ח)
למשלוח המיובא בדואר תצורף תעודת הבריאות במעטפה צמודה לאריזה ועליה יצוין ”תעודת בריאות“.
הודעה על הגעת משלוח
יבואן יודיע למפקח על הגעת משלוח לנמל היבוא לאחר שקיבל הודעה על כך וימסור לו את המסמכים המתייחסים למשלוח.
בדיקת משלוח
(א)
לא יתיר מפקח את הכנסתו של משלוח לישראל אלא לאחר שבדק אותו בנמל היבוא ואישר בכתב כי נתמלאו בו הוראות תקנות אלה.
(ב)
יבואן ימציא למפקח את כל המסמכים המקוריים המתייחסים למשלוח ויכינו לבדיקה בצורה ובדרך שיורה המפקח.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי המפקח, באישור הממונה על המכס, לבצע, בהסכמת היבואן, בדיקת משלוח מחוץ לנמל היבוא; היבואן יעביר משלוח כאמור למקום הבדיקה המוסכם על חשבונו ועל אחריותו.
(ד)
כל עוד לא התיר מפקח את הכנסתו של המשלוח לישראל או אם התיר את הכנסתו לצורך בדיקה כאמור בתקנת משנה (ג), לא יעביר אדם את המשלוח ממקום אחסנתו, לא יפתח את אריזתו ולא יעשה בו כל טיפול, אלא לפי הוראות המפקח.
הוראות מפקח לאחר בדיקה
(א)
מצא מפקח שבמשלוח שבדק לא נתקיימו הוראות תקנות אלה או כי המשלוח אינו חופשי מנגעים, או היה לדעתו חשד סביר כי המשלוח נגוע בנגעים מוסווים, רשאי הוא, להורות ליבואן לעשות במשלוח אחד או יותר מאלה:
(1)
להשמידו, כולו או מקצתו, בתוך פרק זמן ובדרך שיורה עליהם;
(2)
לחטאו, כולו או מקצתו, בתוך פרק זמן ובדרך שיורה עליהם;
(3)
לבדוק את המשלוח במעבדה רשמית;
(4)
להעבירו להסגר לאחר כניסה ולהחזיקו או לגדלו במקום ובאופן שיורה עליהם, והמשלוח לא ישוחרר אלא לאחר שנבדק בידי המפקח ונמצא חופשי מנגעים;
(5)
להוציאו אל מחוץ לגבולות המדינה בתוך פרק הזמן ובדרך שיורה עליהם;
לא עשה כן היבואן, רשאי מפקח לבצע בעצמו את הפעולה על חשבון היבואן.
(ב)
מצא מפקח במשלוח שבדק נגע מנגעי ההסגר המפורטים בתוספת השניה או נגע הסגר שעליו הודיע המנהל, יורה ליבואן להשמידו או להוציאו אל מחוץ לגבולות המדינה, בתוך פרק זמן ובדרך שיורה עליהם; לא עשה כן היבואן, רשאי מפקח לבצע בעצמו את הפעולה על חשבון היבואן.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (ב), רשאי המנהל לבקשת יבואן להתיר את כניסת המשלוח, בטיפול ובתנאים שקבע, ובלבד שהמשלוח איננו של חומר ריבוי או צמחי עציץ.
(ד)
לא יורה מפקח על השמדת משלוח לפי תקנה זו אלא אם כן קיימת לדעתו סכנה להתפשטות נגעים, או אם היבואן נמנע מהוצאת המשלוח אל מחוץ לגבולות המדינה בתוך פרק הזמן ובדרך שהמפקח הורה עליהם.
אגרת בדיקה
(א)
בעד בדיקת משלוח לפי תקנה 7 תשולם אגרה כמצוין בתוספת השמינית; לעניין זה יראו משלוח כמשלוח הרשום בשטר מטען אחד ונשלח על ידי יצואן אחד ליבואן אחד בישראל.
(ב)
המנהל רשאי לפטור מתשלום אגרת בדיקה משלוח טובין המיועד למוסדות צדקה.
יבוא אסור
(א)
לא ייבא אדם טובין המפורטים בתוספת השביעית.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי המנהל לתת רישיון לטובין אלה אם הדבר דרוש לצורכי מחקר או פיתוח החקלאות בישראל.
(ג)
נתן המנהל רישיון לפי תקנת משנה (ב), יכניס היבואן את המשלוח לתחנת הסגר ממשלתית או למקום אחר שאישר המנהל ולא יוציאו משם אלא לאחר שנבדק בידי מפקח, נמצא חופשי מנגעים ושוחרר בידי מפקח; היבואן יישא בעלויות הכנסת המשלוח לתחנת ההסגר או המקום כאמור והחזקתו בהם.
חופשיות מאדמה, חול, קומפוסט וזבל אורגני
לא ייבא אדם משלוח שאינו חופשי מאדמה, חול, קומפוסט וזבל אורגני.
חומרי אריזה ושינוע
(א)
לא ייבא אדם משלוח באריזה שמקורה בצמח, למעט טחבים מיובשים, כבול, שעם טחון ונסורת שבבית, אלא אם כן קיבל לכך רישיון לפי תקנה 3.
(ב)
לא ייבא אדם משלוח שחומרי אריזתו ושינועו אינם חופשיים מנגעים.
(ג)
לא ייבא אדם חומר ריבוי וצמחי עציץ אלא בחומרי אריזה חדשים או בחומרי אריזה משומשים שטופלו באופן שאישר המנהל והטיפול יצוין בתעודת הבריאות.
(ד)
לא ייבא אדם טובין באריזת עץ אלא אם כן האריזה נושאת את הסימון הקבוע בתקן מספר 15 של האמנה הבין־לאומית להגנת הצומח; לעניין זה, ”אריזת עץ“ – לרבות משטחי עץ ותמוכות עץ.
סימון אריזה
(א)
לא ייבא אדם משלוח שאריזתו אינה מסומנת באופן המאפשר זיהוי תכולתו וכמותו בנקל.
(ב)
נוסף על האמור בתקנת משנה (א), לא ייבא אדם משלוח המכיל חומר ריבוי מהונדס אם אריזתו לא סומנה במילים ”GENETICALLY MODIFIED ORGANISM“.
מצע גידול
(א)
לא ייבא אדם מצע גידול שאינו חופשי מנגעים.
(ב)
לא ייבא אדם מצע גידול שאינו ארוז באופן המונע את פיזורו בזמן שינועו.
(ג)
המייבא מצע גידול יפרט בסימון האריזה את שם היצרן, ארץ המקור ומרכיב המצע.
משלוח במעבר
לא ייבא אדם משלוח במעבר אלא אם כן המשלוח ארוז, סגור ואטום באופן שימנע את פיזורו.
עונשין
מי שהפר הוראת מפקח שניתנה לו בכתב על פי תקנות אלה, דינו – מאסר שישה חודשים.
שמירת דינים
(א)
אין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מהוראות כל דין.
(ב)
אין בהוראות תקנות אלה לגרוע מן הצורך בקבלת תעודה או אישור לפי פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג–1983.
ביטול
תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים), התשל״א–1970 (להלן – התקנות הקודמות) – בטלות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן.
הוראת מעבר
רישיונות שניתנו לפי התקנות הקודמות והיו בתוקף ערב תחילתן של תקנות אלה, יראו אותם כאילו ניתנו לפי תקנות אלה.

תוספת ראשונה

(תקנה 1 – הגדרת ”טיפול“)

טיפולים למניעת נגעים

בכל מקום שבו נדרש טיפול מהטיפולים הרשומים להלן, יתבצע הטיפול בהתאם למפורט בספר הטיפולים או בהתאם להוראות המפקח:
טיפולי אידוי (Fumigation treatments) –
(א)
אידוי במתיל ברומיד בלחץ אטמוספרי רגיל (Methyl Bromide);
(ב)
אידוי בפוספין (Phosphine);
טיפול במים חמים (Hot water treatment);
טיפול בקור –
(א)
טיפול בחדרי קירור;
(ב)
טיפול בקור בזמן הובלה;
טיפולים בכימיקלים שונים קוטלי חרקים, אקריות, פטריות וחיידקים;
טיפולי קרינה.

תוספת שניה

(תקנות 1 – הגדרת ”נגע הסגר“ ו־8(ב))

רשימת נגעי הסגר (List of quarantine pests)

פרוקי רגליים (Arthropods)
חרקים (Insects)
Lepidoptera פרפריים
Acrobasis spp.: Pyralidae
Acrolepiopsis assectella (Zeller): Yponomeutidae
Adoxophyes orana (Fischer von Roslerstamm): Tortricidae
Alabama argillacea (Hübner): Noctuidae
Carposina niponensis (Walsingham): Carposinidae
Chilo partellus Swinhoe: Pyralidae
Chilo suppressalis (Walker): Pyralidae
Cryptophlebia leucotreta (Meyrick): Tortricidae
Cryptophlebia ombrodelta (Lower): Tortricidae
Cydia funebrana (Treitschke): Tortricidae
Cydia inopinata (Heinrich): Tortricidae
Cydia molesta (Busck): Tortricidae
Cydia packardi (Zeller): Tortricidae
Cydia prunivora (Walsh): Tortricidae
Epichoristodes acerbella Walker: Tortricidae
Eupoecilia ambiguella (Hübner): Tortricidae
Helicoverpa zea (Boddie): Noctuidae
Heliothis virescens (Fabricius): Noctuidae
Hyphantria cunea (Drury): Arctiidae
Lymantria dispar Linnaeus: Lymantriidae
Lymantria monacha (Linnaeus): Lymantriidae
Marasmia trapezalis Guenée: Pyralidae
Operophtera brumata (Linnaeus): Geometridae
Opogona sacchari (Bojer): Tineidae
Ostrinia furnacalis (Guenée): Pyralidae
Parasa vivida (Walker): Limacodidae
Polychrosis viteana (Clemens): Tortricidae
Sesamia inferens (Walker): Noctuidae
Spodoptera eridania (Cramer): Noctuidae
Spodoptera exempta (Walker): Noctuidae
Spodoptera frugiperda (J.E. Smith): Noctuidae
Spodoptera litura (Fabricius): Noctuidae
חרקים (Insects)
Heteroptera פשפשים
Bagrada hilaris (Burmeister): Pentatomidae
Fabrictilis australis (Fabricius): Coreidae
syn.: Leptoglossus australis (Fabricius)
Helopeltis schoutedeni Reuter: Miridae
Lygus oblineatus (Sax): Miridae
חרקים (Insects)
Homoptera כנימות וציקדות
Aleurocanthus spiniferus (Quaintance): Aleyrodidae
Aleurocanthus woglumi Ashby: Aleyrodidae
Aleurodicus dispersus (Russell): Aleyrodidae
Aonidiella citrina (Coquillett): Diaspididae
Aspidiotus destructor Signoret: Diaspididae
Aulacorthum circumflexum (Buckton): Aphididae
Cacopsylla mali (Schmidberger): Psyllidae
Cacopsylla pyri (Linnaeus): Psyllidae
Cerataphis lataniae Boisduval: Aphididae
Cerataphis orchidearum Westwood: Aphididae
Ceroplastes destructor Newstead: Coccidae
Ceroplastes rubens Maskell: Coccidae
Diaphorina citri Kuwayana: Psyllidae
Ferrisia virgata (Cockerell): Pseudococcidae
Hysteroneura setariae (Thomas): Aphididae
Laodelphax striatella (Fallen): Delphacidae
Lopholeucaspis japonica Cockerell: Diaspididae
Maconellicoccus hirsutus (Green): Pseudococcidae
Myzus cerasi (Fabricius): Aphididae
Myzus ornatus Laing: Aphididae
Nipaecoccus nipae (Maskell): Pseudococcidae
Parthenolecanium corni (Bouché): Coccidae
Pineus pini (Macquart): Adelgidae
Planococcus lilacinus (Cockerell): Pseudococcidae
Pseudococcus calceolariae (Maskell): Pseudococcidae
Pseudococcus comstocki (Kuwana): Pseudococcidae
Pulvinaria psidii Maskell: Coccidae
Quadraspidiotus perniciosus (Comstock): Diaspididae
Rhopalosiphum enigmae Hottes & Frison: Aphididae
Rhopalosiphum musae Schouteden: Aphididae
Scaphoideus titanus Ball: Cicadellidae
Sinomegoura citricola van der Goot: Aphididae
Toxoptera citricidus (Kirkaldy): Aphididae
Toxoptera odinae van der Goot: Aphididae
Trioza erytreae (Del Guercio): Triozidae
Unaspis citri (Comstock): Diaspididae
Unaspis yanonensis (Kuwana): Diaspididae
חרקים (Insects)
Diptera זבוביים
Anastrepha spp.: Tephritidae
Atherigona oryzae (Malloch): Muscidae
Bactrocera spp.: Tephritidae
Ceratitis quinaria (Bezzi): Tephritidae
Ceratitis rosa Karsch: Tephritidae
Contarinia sorghicola (Coquillett): Cecidomyiidae
Dacus ciliatus Loew: Tephritidae
Delia floralis (Fallen): Anthomyiidae
Epochra canadensis (Loew): Tephritidae
Euphranta japonica (Ito): Tephritidae
Merodon equestris (Fabricius): Syrphidae
Nemorimyza maculosa (Malloch): Agromyzidae
syn.: Amauromyza maculosa (Malloch)
Rhagoletis spp.: Tephritidae
חרקים (Insects)
Coleoptera חיפושיות
Anthonomus spp.: Curculionidae
Blitopertha orientalis Waterhouse: Scarabaeidae
syn.: Anomala orientalis Waterhouse
Conotrachelus nenuphar (Herbst): Curculionidae
Conotrachelus perseae Barber: Curculionidae
Cosmopolites sordidus (Germui): Curculionidae
Dendroctonus spp.: Scolytidae
Dryocoetes confusus Swaine: Scolytidae
Epilachna varivestis (Mulsant): Coccinellidae
Epitrix tuberis Gentner: Chrysomelidae
Gnathotrichus sulcatus (LeConte): Scolytidae
Gonipterus gibberus Boisd.: Curculionidae
Gonipterus scutellatus Gyllenhal: Curculionidae
Ips spp.: Scolytidae
Leptinotarsa decemlineata Say: Chrysomelidae
Listronotus bonariensis (Kuschel): Curculionidae
Melolontha hippocastani Fabricius: Scarabaeidae
Otiorhynchus sulcatus (Fabricius): Curculionidae
Pissodes spp.: Curculionidae
Popillia japonica Newman: Scarabaeidae
Premnotrypes spp.: Curculionidae
Prostephanus truncatus (Horn): Bostrychidae
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier): Curculionidae
Rhynchophorus phoenicis (Fabricius): Curculionidae
Sternochetus frigidus (Fabricius): Curculionidae
Xylosandrus compactus (Eichhoff): Scolytidae
חרקים (Insects)
Hymenoptera דבוריים
Gilpinia hercyniae (Harting): Diprionidae
חרקים (Insects)
Thysanoptera תריפסיים
Frankliniella insularis (Franklin): Thripidae
Frankliniella musaesperda (Hood): Thripidae
Frankliniella parvula Hood: Thripidae
Hercinothrips bicinctus (Bagnall): Thripidae
Scirtothrips aurantii Faure: Thripidae
Scirtothrips dorsalis (Hood): Thripidae
Thrips florum Schmutz: Thripidae
Thrips hawaiiensis (Morgan): Thripidae
Thrips nigropilosus Uzel: Thripidae
Thrips palmi Karny: Thripidae
אקריות (Mites)
Prostigmata
Bryobia eharai Pritchard & Keifer: Tetranychidae
Bryobia rubrioculus (Scheuten): Tetranychidae
Eotetranychus lewisi (McGregor): Tetranychidae
Eotetranychus mandensis Manson: Tetranychidae
Eotetranychus pallidus (Garman): Tetranychidae
Eotetranychus sexmaculatus (Rileg): Tetranychidae
Eutetranychus africanus (Tucker): Tetranychidae
Oligonychus bicolor (Barks): Tetranychidae
Oligonychus perditus Pritchard & Baker: Tetranychidae
Oligonychus punicae (Hirst): Tetranychidae
Oligonychus yothersi (McGregor): Tetranychidae
Panonychus elongatus Manson: Tetranychidae
Petrobia apicalis (Banks): Tetranychidae
Petrobia latens (Muller): Tetranychidae
Steneotarsonemus pallidus (Banks): Tarsonemidae
Tetranychus canadensis (McGregor): Tetranychidae
Tetranychus fijiensis (Hirst): Tetranychidae
Tetranychus horridus (Canestrini & Fanzago): Tetranychidae
Tetranychus mcdanieli McGregor: Tetranychidae
Tetranychus pacificus McGregor: Tetranychidae
Tetranychus viennensis Zacher: Tetranychidae
פטריות (Fungi)
Aecidium mori Barclay
Alternaria gossypii (Jacz.) Nisikado, K. Kimura & Miyawaki
Alternaria passiflorae Simmonds
Apiognomonia erythrostoma (Pers.) Hohnel
syn.: Gnomonia erythrostoma (Pers.) Auersw.
Apiosporina morbosa (Schwein.: Fr.) von Arx.
Armillaria mellea (Vahl) Kummer
Ascochyta gossypii Woronichin
Ascochyta sorghi Saccardo
Asperisporium caricae (Speg.) Maubl.
Atropellis spp.
Botryosphaeria berengeriana f.sp. piricola (Nose) Koganezawa & Sakuma
syn.: Guignardia piricola (Nose) Yamamoto
Botryosphaeria laricina (K. Sawada) Y. Zhong
syn.: Guignardia laricina (K. Sawada) W. Yamamoto & K. Ito
Botryosphaeria zeae (Stout) von Arx. & Müller
Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt
Ceratocystis fimbriata Ellis & Halsted
Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau
Chrysomyxa arctostaphyli Dietel
Ciborinia camelliae Kohn
Cladosporium musae Mason
Claviceps sorghi Kulkarni et al.
Cochliobolus carbonum R.R. Nelson
Colletotrichum acutatum Simmonds
Colletotrichum gossypii Southworth
teleomorph: Glomerella gossypii Edgerton
Colletotrichum graminicola (Cesati) Wilson
Colletotrichum lagenarium (Pass.) Ellis & Halsted
syn.: Colletotrichum orbiculare (Berk. & Mont.) v. Arx, Glomerella lagenaria Stevens
Cronartium spp.
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr
Cytospora sacculus (Schwein.) Guritischvili
teleomorph: Valsa ceratosperma (Tode: Fr.) Maire
Diaporthe phaseolorum Cooke & Ellis
Diaporthe vaccinii Shear in Shear, Stevens & Bain
Didymella asphodeli E. Müller
Dothistroma septospora (Doroguine) Morelet
syn.: Scirrhia pini Funk & A.K. Parker
teleomorph: Mycosphaerella pini Rostr. in Munk var. septospora
Drepanopeziza ribis (Kleb.) Hohnel
Elsinoe australis Bitancourt & Jenkins
Elsinoe batatas Viegas & Jenkins
Elsinoe fawcettii Bitancourt & Jenkins
Elsinoe veneta (Burkh.) Jenkins
Endocronartium harknessii (J.P. Moore) Y. Hiratsuka
Eutypa lata (Pers.: Fr.) Tul. & C. Tul.
Fusarium oxysporum Schlechtendahl f.sp. albedinis (Killian & Maire) W.L. Gordon
Fusarium oxysporum Schlechtendahl f.sp. cubense (E.F. Sm.) Snyder & Hansen
Fusarium oxysporum Schlechtendahl f.sp. vasinfectum (Atk.) Snyder & Hansen
Glomerella gossypii Edgerton
anamorph: Colletotrichum gossypii Southworth
Gnomonia fragariae Kleb.
Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet
Guignardia bidwellii (Ellis) Viala & Ravaz
Guignardia citricarpa Kiely
Gymnosporangium spp.
Hamaspora longissima (Thuemen) Kornicke
Hypoxylon mammatum (Wahlenberg) J. Miller
Kabatiella zeae Narita & Hiratsuka
Kabatina juniperi R. Schneider & von Arx
Kabatina thujae R. Schneider & von Arx
Melampsora farlowii (J.C. Arthur) J.J. Davis
Melampsora medusae Thuemen
Monilinia fructicola (Winter) Honey
Mycosphaerella caricae H. Sydow & P. Sydow
Mycosphaerella citri Whiteside
Mycosphaerella convallariae McKeen & Zimmer
Mycosphaerella fijiensis Morelet
Mycosphaerella musicola Mulder in Mulder & Stover
Mycosphaerella pini Rostr. in Munk var. Septospora
syn.: Scirrhia pini Funk & A.K. Parker
anamorph: Dothistroma septospora (Doroguine) Morelet
Mycosphaerella populorum Thompson
Mycosphaerella zeae-maydis Mukunya & Boothroyd
Nectria galligena Bresad.
Ophiostoma wageneri (Goheen & Cobb) Harrington
Peronophythora litchii Chen ex Ko et al.
Peronosclerospora maydis (Racib) C.G. Shaw
Peronospora euphorbiae Fuckel
Peronospora ficariae (Nees) Tulasne
Peronospora hyoscyami de Bary
syn.: Peronospora hyoscyami f.sp. tabacina (Adam), Peronospora tabacina Adam
Peronospora oerteliana Kuehn
Peronospora rubi Rabenh.
Phacidiopycnis malorum Potebnja
teleomorph: Potebniamyces pyri (Berk. & Broome) Dennis
Phaeoisariopsis griseola (Saccardo) Ferraris
syn.: Cercospora griseola (Saccardo) Raguathan & Ramakrishan
Phaeoramularia angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) P.M. Kirk
syn.: Cercospora angolensis T. Carvalho & O. Mendes
Phellinus weirii (Murrill) R.L. Gilbertson
Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma
syn.: Verticillium cinerescens Wollenweber
Phoma andigena Turkensteen
Phoma exigua var. foveata (Foister) Boerema
Phomopsis elaeidis Punith.
Phomopsis juniperovora Hahn
Phomopsis mangiferae Ahmad
Phomopsis sclerotioides van Kesteren
Phomopsis tersa (Saccardo) B. Sutton
Phyllosticta solitaria Ellis & Everh.
Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert
syn.: Phymatotrichum omnivorum Duggar
Physopella ampelopsidis (Diet. & P. Sydow) Cumm. & Ramachar
Phytophthora cinnamomi Rands
Phytophthora fragariae Hickman
Phytophthora megasperma Drechsler
Phytophthora ramorum Rands
Polyscytalum pustulans (Owen & Wakef.) M.B. Ellis
Potebniamyces pyri (Berkeley & Broome) Dennis
anamorph: Phacidiopycnis malorum Potebnja
Puccinia arachidis Speg.
Puccinia cacabata Arth & Holw. in Arth.
Puccinia horiana P. Hennings
Puccinia pittieriana P. Hennings
Septoria helianthi Ellis & Kellerman
Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone & Boerema
Sphaceloma arachidis Bit. & Jenkins
Stagonospora meliloti (Lasch) Petrak
Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton
Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton
syn.: Diplodia zeae (Schweinitz) Leveille
Stromatinia cepivorum Berkeley
syn.: Sclerotium cepivorum Berkeley
Synchytrium endobioticum (Schilberszky) Percival
Taphrina maculans Butler
Thecaphora solani (Thirumalachar & O'Brien) Mordue
Tilletia ayresii Berkeley ex Massee
Tilletia controversa Kuhn in Rabenh.
Tilletia indica Mitra
Tilletia lolii Auersw.
Urocystis cepulae Frost
Urocystis gladiolicola Anisworth
Uromyces musae Henn.
Valsa ceratosperma (Tode: Fr.) Maire
syn.: Valsa mali Miyabe & Yamada
anamorph: Cytospora sacculus (Schwein.) Guritischvili
Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthier
חיידקים ופיטופלסמה (Bacteria & phytoplasma)
חיידקים (Bacteria):
Acidovorax avenae (Manns) Willems et al.
Burkholderia andropogonis (Smith) Gillis et al.
Burkholderia caryophylli (Burkholder) Yabuuchi et al.
syn.: Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr & Burkholder
Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis et al.
Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis (Vidaver & Mandel) Davis et al.
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.
Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones
Erwinia chrysanthemi Burkholder et al.
Erwinia cypripedii (Hori) Bergey et al.
Erwinia tracheiphilla (Smith) Bergey et al.
Liberobacter africanum (Citrus greening bacterium, heat-sensitive form)
Liberobacter asiaticum (Citrus greening bacterium, heat-tolerant form)
Pantoea stewartii pv. stewartii (Smith) Mergaert et al.
syn.: Erwinia stewartii (Smith) Dye
Pseudomonas amygdali Psallidas & Panagopoulos
Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola (Burkholder) Gardan et al.
Pseudomonas syringae pv. maculicola (McCulloch) Young et al.
Pseudomonas syringae pv. passiflorae (Reid) Young et al.
Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.
Pseudomonas syringae pv. pisi (Sackett) Young et al.
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
syn.: Pseudomonas solanacearum (E.F. Smith) Smith
Xanthomonas arboricola pv. corylina (Miller et al.) Vauterin et al.
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.
Xanthomonas axonopodis pv. begoniae (Takinoto) Vauterin et al.
Xanthomonas axonopodis pv. citri (Hasse) Vauterin et al.
Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum (Smith) Vauterin et al.
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.
Xanthomonas axonopodis pv. vitians (Bron) Vauterin et al.
Xanthomonas fragariae Kennedy & King
Xanthomonas hortorun pv. carotae (Kendlrik) Vauterin et al.
Xanthomonas hyacinthi (Wakker) Vauterin et al.
Xanthomonas populi (ex Ride) Ride & Ride
Xanthomonas translucens pv. graminis (Egli et al.) Vauterin et al.
Xylella fastidiosa Wells et al. (Pierce's disease)
Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.
syn.: Xanthomonas ampelina Panagopoulos
פיטופלסמה (Phytoplasma):
Apple chat fruit phytoplasma
Apple proliferation phytoplasma
Apple rubbery wood phytoplasma
Apricot chlorotic leafroll phytoplasma
Aster yellows complex phytoplasma
syn.: Lettuce yellows phytoplasma
Citrus witches' broom phytoplasma
Elm phloem necrosis phytoplasma
Grapevine flavescence dorée phytoplasma
Palm lethal yellowing phytoplasma
Peach rosette phytoplasma
Peach X phytoplasma
Peach yellows phytoplasma
Pear decline phytoplasma
Potato purple top wilt phytoplasma
Potato marginal flavescence phytoplasma
syn.: Potato marginal flavescence bacterium
Potato phyllody phytoplasma
Potato stolbur phytoplasma
Potato witches' broom phytoplasma
Strawberry witches' broom phytoplasma
נגיפים ווירואידים (Viruses and viroids)
Apple dimple fruit apscaviroid
Apple mosaic ilarvirus
Apple scar skin apscaviroid
syn.: Apple dapple apple apscaviroid
Arabis mosaic nepovirus
Arracacha B nepovirus (oca strain)
Banana bract mosaic potyvirus
Banana bunchy top nanovirus
Banana streak badnavirus
Barley stripe mosaic hordeivirus
Beet curly top curtovirus
Beet leaf curl rhabdovirus
Beet necrotic yellow vein benyvirus
Black currant reversion nepovirus
Blueberry leaf mottle nepovirus
Carnation Italian ringspot tombusvirus
Syn.: Tomato bushy stunt tombusvuirus – carnation strain
Carnation latent carlavirus
Carnation vein mottle potyvirus
Cherry A capillovirus
Cherry leaf roll nepovirus
Cherry little cherry closterovirus
Cherry necrotic rusty mottle foveavirus
Cherry rasp leaf nepovirus
Chrysanthemum chlorotic mottle avoviroid
Chrysanthemum stunt pospiviroid
Citrus leprosis rhabdovirus
Citrus ringspot virus
syn.: Citrus psorosis B ophiovirus
Citrus tatter leaf capillovirus
Coconut cadang-cadang cocaviroid
Cucumber green mottle mosaic tobamovirus
Gooseberry vein banding badnavirus
Groundnut rosette umbravirus
Impatiens necrotic spot tospovirus
Lettuce necrotic yellows cytorhabdovirus
Lisianthus necrosis necrovirus
Melon necrotic spot carmovirus
Narcissus tip necrosis carmovirus
Peach latent mosaic avoviroid
Peach rosette mosaic nepovirus
Peach stem pitting virus
Plum American line pattern ilarvirus
Plum pox potyvirus (Sharka disease)
Potato Andean latent tymovirus
Potato Andean mottle comovirus
Potato black ringspot nepovirus
Potato spindle tuber pospiviroid
Potato T trichovirus
Potato Y potyvirus (Yc, Yn, Yntn & Yo strains)
Potato yellow dwarf nucleorhabdovirus
Raspberry leaf curl luteovirus
Raspberry ringspot nepovirus
Satsuma dwarf nepovirus
Sour cherry green ring mottle carlavirus
Strawberry crinkle cytorhabdovirus
Strawberry latent C rhabdovirus
Strawberry latent ringspot nepovirus
Strawberry mild yellow edge luteovirus
Strawberry vein banding caulimovirus
Tobacco etch potyvirus
Tobacco rattle tobravirus
Tobacco ringspot nepovirus
Tobacco streak ilarvirus
Tomato black ring nepovirus
Tomato ringspot nepovirus
Tomato bushy stunt tombusvirus
מחלות שהגורם להן טרם זוהה והמועברות בהרכבה:
(Graft transmissible pathogens of undetermined etiology)
Apple green crinkle disease agent
Apple leaf pucker disease agent
Cherry stem pitting disease agent
נמטודות (Nematodes)
Anguina tritici (Steinbuch) Filipjev
Aphelenchoides besseyi Christie
Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle
Ditylenchus destructor Thorne
Globodera pallida (Stone) Behrens
Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens
Heterodera fici Kirjanova
Heterodera glycines Ichinobe
Meloidogyne chitwoodi Golden et al.
Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen
Radopholus citrophilus Huettel, Dickson & Kaplan
Radopholus similis (Cobb) Thorne
Xiphinema americanum Cobb
עשבים מחבלים (Noxious weeds)
Acroptilon repens (L.) DC. (syn.: Centaurea picris Pallas ex Willd., C. repens L.): Compositae
Alectra spp.: Scrophulariaceae
Ambrosia spp. (except A. maritima): Compositae
Arceuthobium spp.: Loranthaceae
Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin.: Gramineae
Cirsium arvense (L.) Scop.: Compositae
Commelina benghalensis L.: Commelinaceae
Cuscuta spp.: Convolvulaceae
Cyperus alopecuroides Rottb.: Cyperaceae
Cyperus amabilis Vahl: Cyperaceae
Cyperus brevifolius L.: Cyperaceae
Cyperus brevifolius (Rottb.) Hassk.: Cyperaceae
Cyperus halpan L.: Cyperaceae
Cyperus iria L.: Cyperaceae
Cyperus rotundus L.: Cyperaceae
Elymus repens (L.) Gould (syn.: Agropyron repens (L.) P. Beauv., Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski): Gramineae
Emex australis Steinh.: Polygonaceae
Euphorbia spp. (all weedy species): Euphorbiaceae
Helianthus ciliaris DC.: Compositae
Ipomoea hederacea (L.) Jacq.: Convolvulaceae
Ipomoea triloba L.: Convolvulaceae
Ipomoea turbinata Lagasca: Convolvulaceae
Leptochloa chinensis (L.) Nees: Gramineae
Orobanche spp.: Orobanchaceae
Paspalum scrobiculatum L. (syn.: Paspalum commersonii Lam.): Gramineae
Polygonum argyrocoleon Steudel: Polygonaceae
Polygonum convolvulus L. (syn.: Fallopia convolvulus (L.) A. Love): Polygonaceae
Polygonum pennsylvanicum L.: Polygonaceae
Rhus radicans L. (syn. Toxicodendron radicans (L.) Kuntze): Anacardiaceae
Rhus toxicodendron L.: Anacardiaceae
Rorippa spp.: Cruciferae
Rottboellia exaltata L.: Gramineae
Setaria pallide-fusca (Schumacher) Stapf & Hubbard: Gramineae
Sida spinosa L.: Malvaceae
Solanum carolinense L.: Solanaceae
Solanum sarrachoides Sendt.: Solanaceae
Solanum torvum Sw.: Solanaceae
Sonchus arvensis L.: Compositae
Striga spp.: Scrophulariaceae
Viscum album L.: Loranthaceae
חלזונות (Gastropoda)
Achatinidae
Achatina fulica Bowdich
Limicolaria aurora (Jay)
Limicolaria kambeul Bruguiére
Agriolimacidae
Deroceras panoramitanum (Lessona & Pollonera)
Deroceras reticulatum (Müller)
Arioidae
Arion spp.
Bradibaenidae
Bradibaena similaris (de Ferrusac)
Helicidae
Cantareus apertus Born
Capea nemoralis (Linnaeus)
Otala lactea (Müller)
Otala punctata (Müller)
Hygromiidae
Cerneulla neglecta (Draparnaud)
Cerneulla virgata (DaCosta)
Cochlicella conoidea (Draparnaud)
Helicella itala (Linnaeus)
Monacha spp.
Milacidae
Milax gagates (Draparnaud)
Tandonia budapestensis (Hazay)
Sabulinidae
Lamellaxis clavulinus (Potiez & Michaud)
Veronicellidae
Veronicella moreleti Crosse & Fischer

תוספת שלישית

(תקנות 2(ג) ו־5(א))

טובין הפטורים מרישיון יבוא ותעודת בריאות והחייבים בתעודת מקור

סוג הטובין (Name of goods)
פירות מיובשים, ירקות מיובשים ותבלינים מיובשים;
פרחים, עלים וענפים מיובשים לחליטה;
גרעינים יבשים למאכל, למספוא ולשמן, למעט גרעיני כותנה;
מוצרי עץ ואדני רכבת, למעט בולי עץ, קליפות עץ ושבבי עץ;
אגוזים למאכל בלא קליפה, למעט אגוזי אדמה ואגוזי פקאן;
אתרוג אחד לשימוש עצמי לצורכי דת;
פרחים וענפים קטופים –
(א)
מיובשים, שעברו טיפול כימי או אידוי לפני משלוחם לארץ בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים, ובלבד שלמשלוח צורפה תעודה המאשרת את הטיפול או האידוי, חתומה בידי מי שהסמיך לכך שירות הגנת הצומח של ארץ המקור או ארץ המוצא, לפי הענין;
(ב)
טריים החופשיים מנגעים ובלא פירות, זרעים וחלקים תת־קרקעיים כגון שורשים, פקעות, בצלים וקני שורש, שמקורם באירופה והם:
משפחה (Family)סוג (Genus)
משפחת הירבוזיים
Amaranthaceae
ירבוז
Amaranthus L.
משפחת הנרקיסיים
Amaryllidaceae
אמריליס
Amaryllis L.
משפחת הירבוזיים
Amaranthaceae
צלוסיה
Celosia L.
משפחת הנרקיסיים
Amaryllidaceae
היפאסטרום
Hippeastrum Herb.
משפחת הנרקיסיים
Amaryllidaceae
נרקיס
Narcissus L.
משפחת הנרקיסיים
Amaryllidaceae
נרינה
Nerine Herb.
משפחת הנרקיסיים
Amaryllidaceae
ולוטה
Vallota Salisb. & Herb.
משפחת הלופיים
Araceae
אנתוריון
Anthurium Schott
משפחת הלופיים
Araceae
בת קלה
Zantedeschia K.
משפחת האסקלפיים
Asclepiadaceae
סטפנוטיס
Stephanotis Thouars.
משפחת הפעמוניתיים
Campanulaceae
פעמונית
Campanula L.
משפחת הפעמוניתיים
Campanulaceae
טרכליום
Trachelium L.
משפחת היערתיים
Caprifoliaceae
מורן
Viburnum L.
משפחת הציפרניים
Caryophyllaceae
ברית
Saponaria L.
משפחת המורכבים
Compositae
אכליאה
Achillea L.
משפחת המורכבים
Compositae
ציפרני חתול
Calendula L.
משפחת המורכבים
Compositae
קורטם
Carthamus L.
משפחת המורכבים
Compositae
דרדר
Centaurea L.
משפחת המורכבים
Compositae
סינריה
Cynara L.
משפחת המורכבים
Compositae
דליה
Dahlia Cav.
משפחת המורכבים
Compositae
דורוניקון
Doronicum L.
משפחת המורכבים
Compositae
קיפודן
Echinops L.
משפחת המורכבים
Compositae
קיצת
Erigeron L.
משפחת המורכבים
Compositae
גרברה
Gerbera Cass.
משפחת המורכבים
Compositae
חמנית
Helianthus L.
משפחת המורכבים
Compositae
ליאטריס
Liatris Schreber.
משפחת המורכבים
Compositae
רודבקיה
Rudbeckia L.
משפחת המורכבים
Compositae
ציניה
Zinnia L.
משפחת הטבוריתיים
Crassulaceae
צורית
Sedum L.
משפחת המצליבים
Cruciferae
מנתור
Matthiola R.Br.
משפחת השלמוניים
Dipsacaceae
תגית
Scabiosa L.
משפחת החלבלוביים
Euphorbiaceae
חלבלוב
Euphorbia L.
משפחת הערבזיים
Gentianaceae
יפעה
Eustoma (Lisianthus) Salisb.
משפחת כף הקנגורו
Haemodoraceae
כף הקנגורו
Anigozanthos Labill.
משפחת האירוסיים
Iridaceae
קרוקוסמיה
Crocosmia Planch.
משפחת האירוסיים
Iridaceae
פרסיה
Freesia Klatt.
משפחת האירוסיים
Iridaceae
סייפן
Gladiolus L.
משפחת האירוסיים
Iridaceae
אירוס
Iris L.
משפחת השפתניים
Labiatae
מולוצלה
Moluccella L.
משפחת השפתניים
Labiatae
עב גביע
Physostegia Benth.
משפחת השושניים
Liliaceae
אגפנתוס
Agapanthus L'Her.
משפחת השושניים
Liliaceae
אספרגוס
Asparagus L.
משפחת השושניים
Liliaceae
קונולריה
Convallaria L.
משפחת השושניים
Liliaceae
עריר
Eremurus Bieb.
משפחת השושניים
Liliaceae
יקינטון
Hyacinthus L.
משפחת השושניים
Liliaceae
שושן
Lilium L.
משפחת השושניים
Liliaceae
כדן
Muscari Mill.
משפחת השושניים
Liliaceae
נץ החלב
Ornithogalum L.
משפחת השושניים
Liliaceae
צבעוני
Tulipa L.
משפחת השטיים
Mimosaceae
שיטה
Acacia Mill.
משפחת ההדסיים
Myrtaceae
איקליפטוס
Eucaliptus L'Her.
משפחת הפרפרניים
Papilionaceae
טפח
Lathyrus L.
משפחת העפריתיים
Plumbaginaceae
עדעד
Limonium Mill.
משפחת השלהביים
Polemoniaceae
פלוקס
Phlox L.
משפחת הרקפתיים
Primulaceae
רקפת
Cyclamen L.
משפחת הרקפתיים
Primulaceae
ליסימכיה
Lysimachia L.
משפחת הפרוטאיים
Proteaceae
בנקסיה
Banksia L.
משפחת הפרוטאיים
Proteaceae
פרוטאה
Protea L.
משפחת השרכניים
Pteridophyta
כלין
Nephrolepis Schott
משפחת הנוריתיים
Ranunculaceae
אקוילגיה
Aquilegia L.
משפחת הנוריתיים
Ranunculaceae
דלפיניום
Delphinium L.
משפחת הפואתיים
Rubiaceae
בוברדיה
Bouvardia Salisb.
משפחת הבקעצוריים
Saxifragaceae
אסטילבה
Astilbe Buch-Ham.
משפחת הלעניתיים
Scrophulariaceae
כלון
Chelone L.
משפחת הלעניתיים
Scrophulariaceae
אצבעונית
Digitalis L.
משפחת הסוככיים
Umbelliferae
אסטרנטיה
Astrantia L.
משפחת הסוככיים
Umbelliferae
חרחבינה
Eryngium L.

תוספת רביעית

(תקנות 2(ג) ו־5(ה))

טובין הפטורים מרשיון יבוא וחייבים בתעודת בריאות

פירות וירקות טריים למאכל ולתעשיה (Fresh fruit & vegetables for consumption & industry)
טור א׳
סוג הטובין (Name of goods)
טור ב׳
תנאים (Requirements)
פטריות
Agaricus L.
Agaricaceae
Lentinus Fr.
Lentinaceae
על הטובין לעמוד בדרישות אלה:
(1)
הפטריות גודלו בחדרי גידול סגורים;
(2)
המשלוח חופשי ממצע ומחלקים תת קרקעיים.
צבר
Opuntia L.
משפחת הצבריים
Cactaceae
על הטובין לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הפרי באזור חופשי מזבובי הפירות המנויים בפרט (1) בתוספת השניה והרלוונטיים לגידול;
(2)
המשלוח חופשי משאריות צמחים.
סלק
משפחת הסלקיים
אשרושים
Beta vulgaris L.
Chenopodiaceae
root crop
חזרת
משפחת המצליבים
אשרושים
Armoracia lapathifolia L.
Cruciferae
root crop
קולרבי
משפחת המצליבים
קולסים
Brassica caulorapa Pasq.
Cruciferae
stalk
לפת
משפחת המצליבים
אשרושים
Brassica rapha L.
Cruciferae
root crop
צנון צנונית
משפחת המצליבים
אשרושים
Raphanus L.
Cruciferae
root crop
גזר
משפחת הסוככיים
אשרושים
Dacus carota L.
Umbelliferae
root crop
על הטובין לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור האשרושים בארצות אירופה;
(2)
האשרושים נשטפו;
(3)
המשלוח נבדק ונמצא חופשי מנגעים אלה:
Streptomyces scabies (ex Thaxter) Lambert & Loria; scabies;
Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Spieckermann & Kotthof) Davis et al.;
Erwinia carotovora (Jones) Bergey et al.;
Erwinia chrysanthemi Burkholder et al.;
(4)
שדה הגידול או המשלוח נבדק ונמצא חופשי מנמטודות טפיליות המנויות בפרט (5) בתוספת השניה;
(5)
המשלוח חופשי מעלים ושאריות צמחים.
עולש
Cichorium L.
משפחת המרכבים
קודקודי גידול
Compositae
shoot tips
על הטובין לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הנצרים בארצות אירופה;
(2)
הנצרים ללא שורשים;
(3)
הצמחים שמהם נלקחו הקודקודים גדלו בחדרי גידול ולא בשדה פתוח;
(4)
המשלוח חופשי מעלים ושאריות צמחים.
מלפפון
דלעת
קישוא
Cucumis sativus L.
Cucurbita moschata L.
Cucurbita pepo L.
משפחת הדלועיים
Cucurbitaceae
על הטובין לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הפרי בארצות אירופה;
(2)
מקור הפרי באזור חופשי מ-
Dacus ciliatus Loew;
(3)
הפרי נבדק לפני משלוח ונמצא חופשי מ-
Acidovorax avenae subsp. Citrulli (Schaad et al.) Willems et al.;
(4)
המשלוח חופשי מעלים ושאריות צמחים.
שעועית
אפונה
Phaseolus L.
Pisum L.
משפחת הקטניטיים
תרמילים
Leguminosae
pods
על הטובין לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הפרי בארצות אירופה;
(2)
הפרי נבדק לפני משלוח ונמצא חופשי מנגעים;
(3)
המשלוח חופשי מעלים ושאריות צמחים.
אספרגוס
Asparagus officinalis L.
משפחת השושניים
נצרים
Liliaceae
shoots
על הטובין לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הנצרים בארצות אירופה;
(2)
הנצרים גדלו בבתי גידול ולא בשדה פתוח;
(3)
המשלוח חופשי מעלים ושאריות צמחים.
קוקוס
Cocos L.
משפחת הדקליים
Palmaceae
על הטובין לעמוד בדרישות אלה:
(1)
הפרי ללא הקליפה החיצונית;
(2)
הפרי עבר טיפול במתיל ברומיד בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים.
שסק
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindlex
משפחת הורדיים
Rosaceae
על הטובין לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הפרי בארצות אירופה;
(2)
מקור הפרי במטע חופשי מ-
Erwinia amylovora (Burr.) Winslow et al.;
(3)
הפרי נבדק ונמצא חופשי מ-
Spilocaea eriobotryae (Cav.);
(4)
המשלוח חופשי מעלים ושאריות צמחים.
פטל
אסנה
Rubus L.
Rubus L.
משפחת הורדיים
Rosaceae
על הטובין לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הפרי בארצות אירופה;
(2)
מקור הפרי במטע חופשי מנגעים אלה:
Colletotrichum acutatum Simmonds;
Erwinia amylovora (Burr.) Winslow et al.;
Lygus lineolaris (Palisot de Beauvois);
Popillia japonica Newman;
(3)
הפרי נבדק ונמצא חופשי מנגעים אלה:
Hapalosphaeria deformans (Syd) Syd;
Cotinis nitida (L.);
Macrodactylus subspinosus (F.);
Byturus tomentosus (De Green);
Byturus unicolor Say;
Glischochilus pasciatus Olivier;
Glischochilus quadrisigratus Say;
(4)
המשלוח חופשי מעלים ושאריות צמחים.
חזרזר
דמדמנית
Ribes L.
משפחת הבקעצוריים
Saxifragaceae
על הטובין לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הפרי בארצות אירופה;
(2)
מקור הפרי באזור חופשי מ-
Sphaerotheca mors-uvae (Schwein.) Berk. & Curt.;
Quadraspidiotus perniciosus (Comstock);
(3)
המשלוח חופשי מעלים ושאריות צמחים.
עגבניה
Lycopersicon esculentum Mill.
משפחת הסולניים
Solanaceae
על הטובין לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הפרי בארצות אירופה;
(2)
מקור הפרי באזור חופשי מ-
Leptinotarsa decemlineata Say;
(3)
הפרי נבדק ונמצא חופשי מ-
Clavibacter michiganensis sp. michiganensis (Smith) Davis et al.;
(4)
המשלוח חופשי מעלים ושאריות צמחים.
פפינו
Solanum muricatum Ait.
טמרילו
Cyphomandra betacea Sendt.
משפחת הסולניים
Solanaceae
על הטובין לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הפרי באזור חופשי מזבובי הפירות המנויים בפרט (1) בתוספת השניה והרלוונטיים לגידול;
(2)
הפרי נבדק לפני המשלוח ונמצא חופשי מהנגעים אלה:
Colletotrichum acutatum Simmonds;
Diaporthe phaseolorum (Cooke & Ell.);
(3)
המשלוח חופשי מעלים ושאריות צמחים.
פרחים וענפים קטופים (Cut flowers and branches)
טור א׳
סוג הטובין (Name of goods)
טור ב׳
תנאים (Requirements)
ציפורן
גיפסנית
Dianthus L.
Gypsophyla L.
משפחת הצפורניים
Caryophyllaceae
על המשלוח לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הפרחים בארצות אירופה;
(2)
הפרחים נבדקו לפני המשלוח ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Cacoecimorpha pronubana (Hubner);
זבובי מנהרות;
(3)
על כל מכל יצויין שם הפרח וכמותו.
אסתר
סולידגו
Aster L.
Solidago L.
משפחת המרכבים
Compositae
על המשלוח לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הפרחים בארצות אירופה;
(2)
מקור הפרחים בשדה שנבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מ-
Phytoplasma;
(3)
הפרחים נבדקו לפני המשלוח ונמצאו חופשיים מזבובי מנהרות;
(4)
על כל מכל יצויין שם הצמח וכמותו.
חרצית
Chrysanthemum L.
Dendranthema (DC.) Des Moul.
משפחת המרכבים
Compositae
על המשלוח לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הפרחים בארצות אירופה;
(2)
מקור הפרחים באזור חופשי מ-
Puccinia horiana P. Hennings;
(3)
הפרחים נבדקו לפני המשלוח ונמצאו חופשיים מזבובי מנהרות;
(4)
על כל מכל יצויין שם הפרח וכמותו.
רוסקוס
Ruscus L.
משפחת השושניים
Liliaceae
על המשלוח לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הענפים בארצות אירופה;
(2)
מקור הענפים בשדה שנבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מ-
Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie;
(3)
על כל מכל יצויין שם הצמח וכמותו.
ארמריה
Armeria Willd.
משפחת העפריתים
Plumbaginaceae
על המשלוח לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הפרחים בארצות אירופה;
(2)
מקור הפרחים בשדה שנבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מ-
Phytoplasma;
(3)
על כל מכל יצויין שם הפרח וכמותו.
אקוניטום
כלנית
נורית
Aconitum L.
Anemone L.
Ranunculus L.
משפחת הנוריתיים
Ranunculaceae
על המשלוח לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הפרחים בארצות אירופה;
(2)
מקור הפרחים בשדה שנבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מ-
Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie;
(3)
הפרחים נבדקו לפני המשלוח ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Colletotrichum acutatum Simmonds;
Tranzschelia pruni-spinosae (Pers.: Pers.);
Dietel var. discolor (Fuckel) Dunegan;
זבובי מנהרות;
(4)
על כל מכל יצויין שם הפרח וכמותו.
אדמונית
Paeonia L.
משפחת האדמוניתיים
Paeoniaceae
על המשלוח לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הפרחים בארצות אירופה;
(2)
מקור הפרחים בשדה שנבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מ-
Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie;
(3)
הפרחים נבדקו לפני המשלוח ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Colletotrichum acutatum Simmonds;
Tranzschelia pruni-spinosae (Pers.: Pers.);
Dietel var. discolor (Fuckel) Dunegan;
זבובי מנהרות;
(4)
על כל מכל יצויין שם הפרח וכמותו.
הידרנג׳יה
Hydrangea L.
משפחת הבקעצוריים
Saxifragaceae
על המשלוח לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הפרחים בארצות אירופה;
(2)
מקור הפרחים בשדה שנבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מנגעים אלה:
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipev;
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;
Tobacco ringspot nepovirus;
(3)
על כל מכל יצויין שם הפרח וכמותו.
צמחי עציץ (Pot plants)
טור א׳
סוג הטובין (Name of goods)
טור ב׳
תנאים (Requirements)
אפלנדרה
פיטוניה
Aphelendra R. Br.
Fittonia Coem.
משפחת הקוציציים
Acanthaceae
על הצמחים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הצמחים בארצות אירופה;
(2)
גיל הצמחים אינו עולה על שנה;
(3)
הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(4)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Plant parasitic nematodes;
Corynespora cassiicola (Berk. & Curt.) Wei.;
Erwinia chrysanthemi Burkholder et al.;
(5)
על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי;
(6)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(7)
על כל מכל יצויין שם הצמח וכמותו.
אגבה
Agava L.
משפחת האגביים
Agavaceae
על הצמחים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הצמחים בארצות אירופה;
(2)
גיל הצמחים אינו עולה על שנה;
(3)
הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(4)
הצמחים נוצרו מיחורי ראש, יחורי עלים ושלוחות, וגדלו בבית גידול מוגן;
(5)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Plant parasitic nematodes;
Phytophthora cinnamomi Rands;
Erwinia chrysanthemi Burkholder et al.;
(6)
על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי;
(7)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(8)
על כל מכל יצויין שם הצמח וכמותו.
דרקונית
סנסיבריה
יוקה
Dracaena L.
Sansevieria Thunb.
Yucca L.
משפחת האגביים
Agavaceae
על הצמחים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הצמחים בארצות אירופה;
(2)
גיל הצמחים אינו עולה על שנה;
(3)
הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(4)
הצמחים נוצרו מיחורי ראש, יחורי עלים ושלוחות, וגדלו בבית גידול מוגן;
(5)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Plant parasitic nematodes;
Phytophthora cinnamomi Rands;
Erwinia chrysanthemi Burkholder et al.;
(6)
מקום ייצור הצמחים חופשי מ-
Opogona sacchari (Bojer);
(7)
על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי;
(8)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(9)
על כל מכל יצויין שם הצמח וכמותו.
אגלונמה
אלוקסיה
אנתוריון
מונסטרה
ספטיפילום
סינגוניום
Aglaonema Schott
Alocasia (Schott) G. Don.
Anthurium Schott
Monstera Adans.
Spathiphyllum Schott
Syngonium Schott
משפחת הלופיים
Araceae
על הצמחים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הצמחים בארצות אירופה;
(2)
גיל הצמחים אינו עולה על שנה;
(3)
הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(4)
הצמחים נוצרו מיחורי ראש;
(5)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Plant parasitic nematodes;
Armillaria mellea (Vahl) Kummer;
Phythophthora cinnamomi Rands;
Phythophthora cryptogea Pethyor. & Lafferty;
Erwinia chrysanthemi Burkholder et al.;
Xanthomonas axonopodis pv. deiffenbachiae (McCulloch & Pirone) Vauterin et al.;
Dasheen mosaic potyvirus;
(6)
הצמחים יבדקו לאחר הגעתם בבדיקת מעבדה לחופשיות מ-
Radopholus similis (Cobb) Thorne;
(7)
על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי;
(8)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(9)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
דיפנבכיה
פילודנדרון
Dieffenbachia Schott
Philodendron Schott
משפחת הלופיים
Araceae
על הצמחים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הצמחים בארצות אירופה;
(2)
גיל הצמחים אינו עולה על שנה;
(3)
הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(4)
הצמחים נוצרו מיחורי ראש;
(5)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Plant parasitic nematodes;
Armillaria mellea (Vahl) Kummer;
Phythophthora cinnamomi Rands;
Phythophthora cryptogea Pethyor. & Lafferty;
Erwinia chrysanthemi Burkholder et al.;
Xanthomonas axonopodis pv. deiffenbachiae (McCulloch & Pirone) Vauterin et al.;
Dasheen mosaic potyvirus;
(6)
מקום ייצור הצמחים חופשי מ-
Opogona sacchari (Bojer);
(7)
הצמחים יבדקו לאחר הגעתם בבדיקת מעבדה לחופשיות מ-
Radopholus similis (Cobb) Thorne;
(8)
על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי;
(9)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(10)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
קסנתוסומה
Xanthosoma Schott
משפחת הלופיים
Araceae
על הצמחים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הצמחים בארצות אירופה;
(2)
גיל הצמחים אינו עולה על שנה;
(3)
הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(4)
הצמחים נוצרו מיחורי ראש;
(5)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Plant parasitic nematodes;
Armillaria mellea (Vahl) Kummer;
Xanthomonas axonopodis pv. deiffenbachiae (McCulloch & Pirone) Vauterin et al.;
Dasheen mosaic potyvirus;
(6)
על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי;
(7)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(8)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
קיסוס
שפלרה
Hedera L.
Schefflera J.R. Forster & G. Forster
משפחת הקיסוסיים
Araliaceae
על הצמחים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הצמחים בארצות אירופה;
(2)
גיל הצמחים אינו עולה על שנה;
(3)
הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(4)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Plant parasitic nematodes;
Rhodococcus fascians (Tilford) Goodfellow;
(5)
על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי;
(6)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(7)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
בגוניה
Begonia L.
משפחת הביגוניים
Begoniaceae
על הצמחים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הצמחים בארצות אירופה;
(2)
גיל הצמחים אינו עולה על שנה;
(3)
הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(4)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Plant parasitic nematodes;
Armillaria mellea (Vahl) Kummer;
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthier;
Erwinia chrysanthemi Burkholder et al.;
Xanthomonas axonopodis pv. begoniae (Takimoto) Vauterin et al.;
Arabis mosaic nepovirus;
Impatiens necrotic spot tospovirus;
(5)
מקום ייצור הצמחים חופשי מ-
Opogona sacchari (Bojer);
(6)
על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי;
(7)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(8)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
אכמאה
בילברגיה
ברומליה
קניסטרום
חביון
גוזמניה
הכטיה
נאורגליה
נידולריון
טילנדסיה
וריזיאה
Aechmea Ruiz & Pav.
Billbergia Thunb.
Bromelia L.
Canistrum E. Moor.
Cryptanthus Klotzsch.
Guzmania Ruiz & Pav.
Hechtia Klotzsch.
Neoregelia L.B. Sm.
Nidularium Lem.
Tillandsia L.
Vriesia Lindl.
משפחת הברומליים
Bromeliaceae
על הצמחים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הצמחים בארצות אירופה;
(2)
גיל הצמחים אינו עולה על שנה;
(3)
הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(4)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Plant parasitic nematodes;
Erwinia chrysanthemi Burkholder et al.;
(5)
מקום ייצור הצמחים חופשי מ-
Opogona sacchari (Bojer);
(6)
על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי;
(7)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(8)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
דיזוקקטוס
אפיפילום
ריפסלידופסיס
ריפסליס
שלומה
זיגוקקטוס
Disocactus Lindl.
Epiphyllum Haw.
Rhipsalidopsis Britt. & Rose
Rhipsalis Gaertn.
Schlumbergera Lem.
Zygocactus Schum.
משפחת הצבריים
Cactaceae
על הצמחים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הצמחים בארצות אירופה;
(2)
גיל הצמחים אינו עולה על שנה;
(3)
הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(4)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ-
Cactodera cacti Filipjev;
(5)
מקום ייצור הצמחים חופשי מ-
Opogona sacchari (Bojer);
(6)
על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי;
(7)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(8)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
ניצנית
Kalanchoe Adans.
משפחת הטבורתיים
Crassulaceae
על הצמחים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הצמחים בארצות אירופה;
(2)
גיל הצמחים אינו עולה על שנה;
(3)
הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(4)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Plant parasitic nematodes;
Kalanchoe mosaic potyvirus;
Kalanchoe top-spotting badnavirus;
(5)
על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי;
(6)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(7)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
רודודנדרון (אזליה)
Rhododendron L. (Azalea)
משפחת האברשיים
Ericaceae
על הצמחים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הצמחים בארצות אירופה;
(2)
גיל הצמחים אינו עולה על שנה;
(3)
הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(4)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Plant parasitic nematodes;
Armillaria mellea (Vahl) Kummer;
Phymatotrichopsis (Phymatotrichum) omnivora (Duggar) Hennebert;
Rhododendron necrotic ringspot virus;
(5)
הצמחים נבדקו במעבדה ונמצאו חופשיים מ-
Phytophthora cinnamomi Rands;
(6)
על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי;
(7)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(8)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
קודן
קרוטון
Codiaeum Juss.
Croton L.
משפחת החלבלוביים
Euphorbiaceae
על הצמחים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הצמחים בארצות אירופה;
(2)
גיל הצמחים אינו עולה על שנה;
(3)
הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(4)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Plant parasitic nematodes;
Kutilakeasa pironii Alfieri;
Erwinia chrysanthemi Burkholder et al.;
Croton vein yellowing rhabdovirus;
(5)
הצמחים נבדקו בבדיקת מעבדה ונמצאו חופשיים מ-
Phytophthora cinnamomi Rands;
(6)
על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי;
(7)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(8)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
חלבלוב
Euphorbia L.
משפחת החלבלוביים
Euphorbiaceae
על הצמחים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הצמחים בארצות אירופה;
(2)
גיל הצמחים אינו עולה על שנה;
(3)
הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(4)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Cactodera cacti Filipjev;
Armillaria tabescens (Scop.) Dennis et al.;
Phytophthora drechsleri Tucker;
Curtobacterium flaccumfaciens pv. poinsettia (Starr & Pirone) Carlson & Vidave;
Erwinia chrysanthemi Burkholder et al.;
Xanthomonas axonpodis pv. poinsetiicola (Patel et al.) Vauterin et al.;
Phytoplasma;
Quadraspidiotus perniciosus (Comstock);
(5)
מקום ייצור הצמחים חופשי מ-
Opogona sacchari (Bojer);
(6)
על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי;
(7)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(8)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
גלוקסיניה
Gloxinia L.' Hér.
משפחת הגסנריים
Gesneriaceae
על הצמחים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הצמחים בארצות אירופה;
(2)
גיל הצמחים אינו עולה על שנה;
(3)
הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(4)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Plant parasitic nematodes;
Erwinia chrysanthemi Burkholder et al.;
(5)
מקום ייצור הצמחים חופשי מ-
Opogona sacchari (Bojer);
(6)
על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי;
(7)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(8)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
סיגלית אפריקנית
Saintpaulia Wen.
משפחת הגסנריים
Gesneriaceae
על הצמחים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הצמחים בארצות אירופה;
(2)
גיל הצמחים אינו עולה על שנה;
(3)
הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(4)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Plant parasitic nematodes;
Erwinia chrysanthemi Burkholder et al.;
(5)
מקום ייצור הצמחים חופשי מ-
Opogona sacchari (Bojer);
(6)
על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי;
(7)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(8)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
סינינגיה
Sinningia Nees.
משפחת הגסנריים
Gesneriaceae
על הצמחים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הצמחים בארצות אירופה;
(2)
גיל הצמחים אינו עולה על שנה;
(3)
הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(4)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Plant parasitic nematodes;
Erwinia chrysanthemi Burkholder et al.;
(5)
על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי;
(6)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(7)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
כרכום
פרסיה
איריס
איקסיה
ספרקסיס
טיגרידיה
Crocus L.
Freesia Klatt.
Iris L.
Ixia L.
Sparaxis Ker.
Tigridia Juss.
משפחת האירוסים
Iridaceae
על הצמחים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הצמחים בארצות אירופה;
(2)
גיל הצמחים אינו עולה על שנה;
(3)
הפקעות שמהן גודלו הצמחים עמדו בדרישות לחומר ריבוי של צמחים אלה המופיעות בפרט 4;
(4)
הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(5)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Plant parasitic nematodes;
Uromyces transversalis (Thun.);
(6)
על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי;
(7)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(8)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
אספרגוס
Asparagus L.
משפחת השושניים
Liliaceae
על הצמחים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הצמחים בארצות אירופה;
(2)
גיל הצמחים אינו עולה על שנה;
(3)
הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(4)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Plant parasitic nematodes;
Asparagus 1 potyvirus;
Asparagus 2 potyvirus;
Tobacco streak ilarvirus;
(5)
על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי;
(6)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(7)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
סתונית
גלוריוזה
יקינטון
נץ החלב
צבעוני
Colchicum L.
Gloriosa L.
Hyacinthus L.
Ornithogalum L.
Tulipa L.
משפחת השושניים
Liliaceae
על הצמחים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הצמחים בארצות אירופה;
(2)
גיל הצמחים אינו עולה על שנה;
(3)
הבצלים מהם גודלו הצמחים עמדו בדרישות לחומר רבוי, של צמחים אלה, המופיעות בפרט 4;
(4)
הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(5)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Plant parasitic nematodes;
Erwinia chrysanthemi Burkholder et al.;
Lily symptomless carlavirus;
Tulip breaking potyvirus;
(6)
על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי;
(7)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(8)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
מגנוליה
Magnolia L.
משפחת המגנוליים
Magnoliaceae
על הצמחים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הצמחים בארצות אירופה;
(2)
גיל הצמחים אינו עולה על שנה;
(3)
הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(4)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Plant parasitic nematodes;
Armillaria mellea (Vahl) Kummer;
Armillaria tabescens (Scop.) Dennis et al.;
Phymatotrichopsis (Phymatotrichum) omnivora (Duggar) Hennebert;
Phytophthora cinnamomi Rands;
(5)
על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי;
(6)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(7)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
פיקוס
Ficus L.
משפחת התותיים
Moraceae
על הצמחים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הצמחים בארצות אירופה;
(2)
גיל הצמחים אינו עולה על שנה;
(3)
הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(4)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Heterodera fici kirjanova;
Armillaria mellea (Vahl) Kummer;
Diaporthe cinerascens Sacc.;
Phymatotrichopsis (Phymatotrichum) omnivora (Duggar) Hennebert;
Phytophthora cinnamomi Rands;
(5)
מקום ייצור הצמחים חופשי מ-
Opogona sacchari (Bojer);
(6)
על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי;
(7)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(8)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
חמציץ
Oxalis L.
משפחת החמציציים
Oxalidaceae
על הצמחים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הצמחים בארצות אירופה;
(2)
גיל הצמחים אינו עולה על שנה;
(3)
הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(4)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Plant parasitic nematodes;
Armillaria mellea (Vahl) Kummer;
Puccinia sorghi Schwein.;
(5)
על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי;
(6)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(7)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
דולב
Platanus L.
משפחת הדלביים
Platanaceae
על הצמחים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הצמחים בארצות אירופה;
(2)
גיל הצמחים אינו עולה על שנה;
(3)
הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(4)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Plant parasitic nematodes;
Botryosphaeria dohtidea (Moug.: Fr.) Ces. & De Not.;
Ceratocystis fimbriata var. platani Ellis & Halsted.;
(5)
הצמחים נבדקו בבדיקת מעבדה ונמצאו חופשיים מ-
Phytophthora cinnamomi Rands;
(6)
על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי;
(7)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(8)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
שרך
Ferns (all genera)
סדרת הרב רגליים
Pteridophyta
על הצמחים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הצמחים בארצות אירופה;
(2)
גיל הצמחים אינו עולה על שנה;
(3)
הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(4)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie;
(5)
על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי;
(6)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(7)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
רקפת
Cyclamen L.
משפחת הרקפתיים
Primulaceae
על הצמחים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הצמחים בארצות אירופה;
(2)
גיל הצמחים אינו עולה על שנה;
(3)
הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(4)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Plant parasitic nematodes;
Tobacco rattle tobravirus;
Tomato aspermy cucumovirus;
Phytoplasma;
(5)
על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי;
(6)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(7)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
פרימולה
Primula L.
משפחת הרקפתיים
Primulaceae
על הצמחים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הצמחים בארצות אירופה;
(2)
גיל הצמחים אינו עולה על שנה;
(3)
הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(4)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer;
Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipev;
Phyllosticta primulicola Desmaz.;
Uromyces apiosporus Hazsl.;
Pseudomonas syringae pv. primulae (Ark & Gardner) Young Dye & Wilkie;
Phytoplasma;
(5)
על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי;
(6)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(7)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
הידרנג׳יה
Hydrangea L.
משפחת הבקעצוריים
Saxifragaceae
על הצמחים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הצמחים בארצות אירופה;
(2)
גיל הצמחים אינו עולה על שנה;
(3)
הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(4)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipev;
Armillaria mellea (Vahl) Kummer;
Phymatotrichopsis (Phymatotrichum) omnivora (Duggar) Hennebert;
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;
Hydrangea mosaic ilarvirus;
Hydrangea ring spot potexvirus;
Tobacco necrosis necrovirus;
Tobacco ring spot nepovirus;
Tomato ring spot nepovirus;
(5)
על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי;
(6)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(7)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
קמליה
Camellia L.
משפחת התה
Theaceae
על הצמחים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הצמחים בארצות אירופה;
(2)
גיל הצמחים אינו עולה על שנה;
(3)
הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(4)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Plant parasitic nematodes;
Armillaria mellea (Vahl) Kummĕ;
Ciborinia camellia L.M. Kohn;
Phytophthora cinnamomi Rands;
Lopholeucaspis japonica Cockerell;
(5)
הצמחים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מ-
Ciborinia camellia L.M. Kohn;
Phytophthora cinnamomi Rands;
(6)
על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי;
(7)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(8)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
אוקסרה
Oxera Labill.
משפחת הורבניים
Verbenaceae
על הצמחים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הצמחים בארצות אירופה;
(2)
גיל הצמחים אינו עולה על שנה;
(3)
הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(4)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Plant parasitic nematodes;
Impatiens necrotic spot tospovirus;
(5)
על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי;
(6)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(7)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
חומר רבוי למעט זרעים (Propagation material other than seeds)
(א)
חומר ריבוי למעט זרעים, החייב בתנאים המפורטים להלן:
טור א׳
סוג הטובין (Name of goods)
טור ב׳
תנאים (Requirements)
אפלנדרה
פיטוניה
Aphelendra R. Br.
Fittonia Coem.
משפחת הקוציציים
יחורים
Acanthaceae
cuttings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Corynespora cassiicola (Berk. & Curt.) Wei.;
Erwinia chrysanthemi Burkholder et al.;
(4)
יחורים מושרשים נבדקו במהלך הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצויין שם הצמח וכמותו.
אדר
Acer L.
משפחת האדריים
יחורים
נבטים
Aceraceae
cuttings
seedlings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
חומר ריבוי מושרש גדל במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Armillaria mellea (Vahl) Kummer;
Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau (syn.: C. coerulescens Munch);
Phymatotrichopsis (Phymatotrichum) omnivora (Duggar) Hennebert;
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) Schroeter;
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthier;
Xylella fastidiosa Wells et al.;
Hyphantria cunea (Drury);
(4)
יחורים מושרשים נבדקו במהלך הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
אגבה
Agava L.
משפחת האגביים
נצרים
Agavaceae
shoots
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
חומר ריבוי מושרש גדל במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו הנצרים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Phytophthora cinnamomi Rands;
Erwinia chrysanthemi Burkholder et al.;
(4)
צמחים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);
(5)
הנצרים נלקחו מצמחי אם שגדלו במשתלה מאושרת ושמה יופיע בתעודת הבריאות;
(6)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(7)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
קורדילין
יחורי ראש
Cordyline Comm. ex. R. Br.
terminal cuttings
דרקונית
יחורי ראש
Dracaena L.
terminal cuttings
סנסיבריה
חלוקה
קני שורשיוקה
יחורי ראש
Sansevieria Thunb.
division
cuttings
rhizomes
יוקה
יחורי ראש
Yucca L.
terminal cuttings
משפחת האגביים
Agavaceae
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
בבדיקת מעבדה קני השורש נמצאו חופשיים מנמטודות טפילות על צמחים;
(4)
צמחי האם שמהם נלקח חומר הריבוי נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Phytophthora cinnamomi Rands;
Erwinia chrysanthemi Burkholder et al.;
(5)
יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);
(6)
מקום ייצור הצמחים חופשי מ-
Opogona sacchari (Bojer);
(7)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים והיחורים המושרשים גדלו במשתלה מאושרת ושמה יופיע בתעודת הבריאות;
(8)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(9)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
פוליאנטס טוברוזה
Polianthes tuberosa L.
משפחת האגביים
בצלים
Agavaceae
bulbs
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
הבצלים נשטפו;
(3)
בבדיקת מעבדה המשלוח נמצא חופשי מנמטודות טפילות על צמחים;
(4)
צמחי האם נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Aphelenchoides besseyi Christie;
Erwinia chrysanthemi Burkholder et al.;
Tuberose mild mosaic potyvirus;
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
ליתופס
Lithops N.E. Br.
משפחת החיעדיים
יחורים
Aizoaceae
cuttings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ-
Helminthosporium cactivorum Petr.;
(4)
יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגע כאמור בפסקה (3);
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
אלסטרומריה
Alstroemeria L.
משפחת הנרקיסיים
יחורים
קני שורש
Amaryllidaceae
cuttings
rhizomes
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
קני השורש נשטפו;
(4)
בבדיקת מעבדה קני השורש נמצאו חופשיים מנמטודות טפילות על צמחים;
(5)
היחורים או קני השורש נלקחו מצמחי־אם שנבדקו ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Alstroemeria lily symptomless carlavirus;
Alstroemeria mosaic potyvirus;
Alstroemeria streak potyvirus;
Arabis mosaic nepovirus;
Tobacco rattle tobravirus;
(6)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(7)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
אמריליס
Amaryllis L.
משפחת הנרקיסיים
בצלים
Amaryllidaceae
bulbs
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
הבצלים נשטפו;
(3)
בבדיקת מעבדה המשלוח נמצא חופשי מנמטודות טפילות על צמחים;
(4)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Aphelenchoides subtenuis Cobb;
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipev;
Hippeastrum streak virus;
Nerine (yellow stripe) potyvirus;
(5)
הבצלים נבדקו לפני המשלוח ונמצאו חופשיים מזבובי הבצל:
Eumerus strigatus Fallen;
Eumerus tuberculatus Rondani;
Merodon equestris (Fabricius, 1794);
(6)
הבצלים עברו טיפול במים חמים בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים;
(7)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(8)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
נרקיס
Narcissus L.
משפחת הנרקיסיים
בצלים
Amaryllidaceae
bulbs
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
הבצלים נשטפו;
(3)
בבדיקת מעבדה המשלוח נמצא חופשי מנמטודות טפילות על צמחים;
(4)
הצמחים גדלו בשדה הידוע כחופשי מ-
Armillaria mellea (Vahl) Kummer;
(5)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Aphelenchoides subtenuis Cobb;
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipev;
Botrytis narcissicola Kleb;
Sclerotinia bulborum (Wakk.) Rehm;
Arabis mosaic nepovirus;
Narcissus degeneration potyvirus;
Narcissus latent macluravirus;
Narcissus mosaic potexvirus;
Narcissus tip necrosis carmovirus;
Tobacco rattle tobravirus;
Tobacco ringspot nepovirus;
Tomato black ring nepovirus;
Eumerus strigatus Fallen;
Eumerus tuberculatus Rondani;
Merodon equestris (Fabricius, 1794);
(6)
הבצלים נבדקו לפני המשלוח ונמצאו חופשיים מזבובי הבצל:
Eumerus strigatus Fallen
Eumerus tuberculatus Rondani;
Merodon equestris (Fabricius, 1794);
(7)
הבצלים עברו טיפול בחומר כימי ובמים חמים בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים;
(8)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(9)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
קלדיום
פקעות
Caladium Vent.
tubers
קלה
קני שורש
פקעות
Calla L.
rhizomes
corms
משפחת הלופיים
Araceae
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
הפקעות וקני השורש נשטפו;
(3)
בבדיקת מעבדה המשלוח נמצא חופשי מנמטודות טפילות על צמחים;
(4)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Ditylenchus destructor Thorne;
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipev;
Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert;
Phytophthora cryptogea Pethybr. & Lafferty;
Dasheen mosaic potyvirus;
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
אגלונמה
יחורי ראש
Aglaonema Schott
terminal cuttings
אלוקסיה
יחורים
Alocasia Neck.
cuttings
אנתוריון
נבטים
Anthurium Schott
seedlings
מונסטרה
נבטים
Monstera Adans.
seedlings
סקינדפסוס
יחורים
Scindapsus Schott
cuttings
ספטיפילום
יחורים
נבטים
Spathiphyllum Schott
cuttings
seedlings
סינגוניום
נבטים
Syngonium Schott
seedlings
משפחת הלופיים
Araceae
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
חומר ריבוי מושרש גדל במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Plant parasitic nematodes;
Phytophthora cinnamomi Rands.
Phytophthora cryptogea Pethybr. & Lafferty;
Erwinia chrysanthemi Burkholder et al.;
Xanthomonas axonopodis pv. deiffenbachiae (McCulloch & Pirone) Vauterin et al.;
Dasheen mosaic potyvirus;
(4)
יחורים מושרשים ונבטים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);
(5)
הצמחים יבדקו לאחר הגעתם בבדיקת מעבדה לחופשיות מ-
Radopholus similis (Cobb) Thorne;
(6)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(7)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
דיפנבכיה
יחורי ראש
Dieffenbachia Schott
terminal cuttings
פילודנדרון
יחורים
נבטים
Philodendron Schott
cuttings
seedlings
משפחת הלופיים
Araceae
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
חומר ריבוי מושרש גדל במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Plant parasitic nematodes;
Phytophthora cinnamomi Rands.;
Phytophthora cryptogea Pethybr. & Lafferty;
Erwinia chrysanthemi Burkholder et al.;
Xanthomonas axonopodis pv. deiffenbachiae (McCulloch & Pirone) Vauterin et al.;
Dasheen mosaic potyvirus;
(4)
יחורים מושרשים ונבטים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);
(5)
מקום ייצור הצמחים חופשי מ-
Opogona sacchari (Bojer);
(6)
הצמחים יבדקו לאחר הגעתם בבדיקת מעבדה לחופשיות מ-
Radopholus similis (Cobb) Thorne;
(7)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(8)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
קסנתוסומה
Xanthosoma Schott
משפחת הלופיים
יחורים
Araceae
cuttings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Armillaria mellea (Vahl) Kummer;
Xanthomonas axonopodis pv. deiffenbachiae (McCulloch & Pirone) Vauterin et al.;
Dasheen mosaic potyvirus;
(4)
יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
קיסוס
שפלרה
Hedera L.
Schefflera J.R. Forster & G. Forster
משפחת הקיסוסיים
יחורים
Araliaceae
cuttings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Rhodococus fascians (Tilford);
(4)
יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
אראוקריה
Araucaria Juss.
משפחת האראוקריים
נבטים
Araucariaceae
seedlings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה, אוסטרליה וניו זילנד;
(2)
הנבטים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
הנבטים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Cryptosporella araucariae Voglino;
Dothiorella spp.;
Phoma araucariae Trav.;
Phyllosticta araucariae Woronochin;
Physalospora rhodina Berk. & Curtis;
Phytophthora cinnamomi Rands;
Servazziella longispora (Servazzi) Reid & Booth (syn.: Cryptospora longispora Servazzi);
(4)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(5)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
בגוניה
Begonia L.
משפחת הבגוניים
יחורים
פקעות
נבטים
Begoniaceae
cuttings
tubers
seedlings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
הפקעות נשטפו;
(3)
חומר ריבוי מושרש גדל במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(4)
בבדיקת מעבדה המשלוח נמצא חופשי מנמטודות טפילות על צמחים;
(5)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים והשדות בהם גדלו הפקעות נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthier;
Erwinia chrysanthemi Burkholder et al.;
Xanthomonas axonpodis pv. begoniae (Takimoto) Vauterin et al.;
Arabis mosaic nepovirus;
Impatiens necrotic spot tospovirus;
Tomato spotted wilt tospovirus;
(6)
יחורים מושרשים ונבטים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים המנויים בפסקה (5);
(7)
מקום ייצור הצמחים חופשי מ-
Opogona sacchari (Bojer);
(8)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(9)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
ביגנוניה
קמפסיס
Bignonia L.
Campsis Lour.
משפחת הביגנוניים
יחורים
Bignoniaceae
cuttings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ-
Cercospora duplicata Ellis & Everh.;
(4)
יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגע כאמור בפסקה (3);
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
קטלפה
Catalpa Scop.
משפחת הביגנוניים
יחורים
Bignoniaceae
cuttings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Microsphaera penicillata (Wallr.: Fr.) Lév.;
Phyllactinia guttata (Wallr.: Fr.) Lev.;
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthier;
(4)
יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים המנויים בפסקה (3);
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
אכמאה
בילברגיה
ברומליה
קניסטרום
חביון
גוזמניה
הכטיה
נאורגליה
נידולריון
טילנדסיה
וריזיאה
Aechmea Ruiz & Pav.
Billbergia Thunb.
Bromelia L.
Canistrum E. Morr.
Cryptanthus Klotzsch
Guzmania Ruiz & Pav.
Hechtia Klotzsch
Neoregelia L.B. Sm.
Nidularium Lem.
Tillandsia L.
Vriesia Lindl.
משפחת הברומליים
יחורים
נבטים
Bromeliaceae
cuttings
seedlings
על הצמחים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
חומר ריבוי מושרש גדל במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ-
Erwinia chrysanthemi Burkholder et al.;
(4)
יחורים מושרשים ונבטים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגע כאמור בפסקה (3);
(5)
מקום ייצור הצמחים חופשי מ-
Opogona sacchari (Bojer);
(6)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(7)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
דיזוקקטוס
אפיפילום
ריפסלידופסיס
ריפסליס
שלומה
זיגוקקטוס
Disocactus Lindl.
Epiphyllum Haw.
Rhipsalidopsis Britt. & Rose
Rhipsalis Gaertn.
Schlumbergera Lem.
Zygocactus Schum.
משפחת הצבריים
יחורים
Cactaceae
cuttings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
חומר ריבוי מושרש גדל במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ-
Cactodera cacti Filipjev;
(4)
יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגע כאמור בפסקה (3);
(5)
מקום ייצור הצמחים חופשי מ-
Opogona sacchari (Bojer);
(6)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(7)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
עולש
Chicorium intibus L.
משפחת המרכבים
שורש מעובה
Compositae
tuberous roots
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
השורשים נשטפו או הוברשו והם נקיים מאדמה וחול;
(3)
בבדיקת מעבדה המשלוח נמצא חופשי מנמטודות טפילות על צמחים;
(4)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(5)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
קוסמוס
Cosmos Cav.
משפחת המרכבים
יחורים
Compositae
cuttings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Puccinia canaliculata (Schwein.) Lagerh.;
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;
(4)
יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
דליה
Dahlia Cav.
משפחת המרכבים
יחורים
פקעות
Compositae
cuttings
tubers
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
הפקעות נשטפו;
(3)
יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי וסוג החיטוי;
(4)
בבדיקת מעבדה הפקעות נמצאו חופשיות מנמטודות טפילות על צמחים;
(5)
מקור הפקעות בשדה הידוע כחופשי מנגעים אלה:
Armillaria mellea (Vahl) Kummer;
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthier;
(6)
צמחי האם מהם נלקחו היחורים נבדקו ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer;
Ditylenchus destructor Thorne;
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthier;
Dahlia mosaic caulimovirus;
Impatiens necrotic tospovirus;
Tobacco streak ilarvirus;
Tomato spotted wilt tospovirus;
Phytoplasma;
(7)
השדה שבו גודלו הפקעות נבדק במשך עונת הגידול והצמחים נמצאו חופשיים מהוירוסים המנויים בפסקה (6);
(8)
הפקעות עברו טיפול במים חמים בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים;
(9)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(10)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
ליאטריס
Liatris Schreber
משפחת המרכבים
פקעות
Compositae
corms
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
הפקעות נשטפו;
(3)
בבדיקת מעבדה המשלוח נמצא חופשי מנמטודות טפילות על צמחים;
(4)
הפקעות גדלו בשדה הידוע כחפשי מנגעים אלה:
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipev;
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthier;
(5)
הפקעות עברו טיפול במים חמים בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים;
(6)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(7)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
גרברה
Gerbera Cass.
משפחת המרכבים
ייחורים
נבטים
שתילים מוקשים מתרבית רקמה
Compositae
cuttings
seedlings
hardened meristem plantlets
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
חומר ריבוי מושרש גדל במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ-
Phytoplasma;
(4)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגע כאמור בפסקה (3);
(5)
הצמחים נבדקו לפני המשלוח ונמצאו חופשיים מזבובי מנהרות;
(6)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(7)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
סטביה
Stevia Cav.
משפחת המרכבים
יחורים
Compositae
cuttings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ-
Phytoplasma;
(4)
יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגע כאמור בפסקה (3);
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
ורוניה
Veronia Schreb.
משפחת המרכבים
יחורים
Compositae
cuttings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Pratylenchus coffeae Zimmerman;
Coleosporium vernoniae; Berk. & M.A. Curtis;
Phoma exigua Desmaz.;
Phymatotrichopsis (Phymatotrichum) omnivora (Duggar) Hennebert;
(4)
יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
אבולבולוס
Evolvulus L.
משפחת החלבליים
יחורים
Convolvulaceae
cuttings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Phymatotrichopsis (Phymatotrichum) omnivora (Duggar) Hennebert;
Puccinia lithospermi Ellis & Kellerm;
(4)
יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
כפנית
Echeveria DC.
משפחת הטבוריתיים
יחורים
Crassulaceae
cuttings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ-
Puccinia echeveriae Linder;
(4)
יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגע כאמור בפסקה (3);
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
ניצנית
Kalanchoe Adans
משפחת הטבוריתיים
יחורים
Crassulaceae
cuttings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
מקור היחורים בצמחים אשר נבדקו ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Ditylenchus dipsaci (Kügn) Filipev;
Kalanchoe mosaic potyvirus;
Kalanchoe top-spotting badnavirus;
(4)
יחורים מושרשים נבדקו ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
ארביס
Arabis L.
משפחת המצליבים
נבטים
Cruciferae
seedlings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
הנבטים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
הנבטים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Phymatotrichopsis (Phymatotrichum) omnivora (Duggar) Hennebert;
Septoria arabidis Sacc.;
(4)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(5)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
מנתור
Matthiola R. Br.
משפחת המצליבים
נבטים
Cruciferae
seedlings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
הנבטים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
הנבטים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Phymatotrichopsis (Phymatotrichum) omnivora (Duggar) Hennebert;
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthier;
Xanthomonas campestris (Pammel) Dowson;
(4)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(5)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
גרגר הנחלים
Nasturtium officinale R. Br.
משפחת המצליבים
יחורים
Cruciferae
cuttings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;
Rhodococcus fascians (Tilford) Goodfellow;
(4)
יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
ציקס
Cycas L.
משפחת הציקסיים
נבטים
Cycadaceae
seedlings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה ואוסטרליה;
(2)
הנבטים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
הנבטים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ-
Phoma bresadolae Sacc.;
(4)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(5)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
תגית
Scabiosa L.
משפחת השלמוניים
יחורים
Dipsacaceae
cuttings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ-
Phymatotrichopsis (Phymatotrichum) omnivora (Duggar) Hennebert;
(4)
יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגע כאמור בפסקה (3);
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
קלונה
Calluna Salisb.
משפחת האברשיים
יחורים
Ericaceae
cuttings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ-
Phytophthora cinnamomi Rands;
(4)
יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגע כאמור בפסקה (3);
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
רודודנדרון (אזליה)
Rhododendron L.
משפחת האברשיים
יחורים
Ericaceae
cuttings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Armillaria mellea (Vahl) Kummer;
Phymatotrichopsis (Phymatotrichum) omnivora (Duggar) Hennebert;
Rhododendron necrotic ringspot virus;
(4)
צמחי האם נבדקו בבדיקת מעבדה ונמצאו חופשיים מ-
Phytophthora cinnamomi Rands;
(5)
יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3) ו־(4);
(6)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(7)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
קודן
קרוטון
Codiaeum Juss.
Croton L.
משפחת החלבלוביים
יחורים
Euphorbiaceae
cuttings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Kutilakesa pironii Alfieri;
Phytophthora cinnamomi Rands;
Erwinia chrysanthemi Burkholder et al.;
Croton vein yellowing nucleorhabdovirus;
(4)
יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים המנויים כאמור בפסקה (3);
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
דלשמפיה
Dalechampia L.
משפחת החלבלוביים
יחורים
Euphorbiaceae
cuttings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ-
Cactodera cacti Filipjev;
(4)
יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגע כאמור בפסקה (3);
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
חלבלוב
(כולל פואנסטיה)
Euphorbia L.
(including poinsettia)
משפחת החלבלוביים
יחורים
Euphorbiaceae
cuttings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Cactodera cacti Filipjev;
Armillaria tabescens (Scop.) Dennis et al.;
Phytophthora drechsleri Tucker;
Curtobacterium flaccumfaciens pv. poinsettia (Starr & Pirone) Carlson & Vidave;
Erwinia chrysanthemi Burkholder et al.;
Xanthomonas axonpodis pv. poinsetiicola (Patel et al.) Vauterin et al.;
Phytoplasma;
Quadraspidiotus perniciosus (Comstock);
(4)
יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);
(5)
מקום ייצור הצמחים חופשי מ-
Opogona sacchari (Bojer);
(6)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(7)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
גלוקסיניה
Gloxinia L.' Hér.
משפחת הגסנריים
יחורים
קני שורש
נבטים
Gesneriaceae
cuttings
rhizomes
seedlings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
קני השורש נשטפו;
(3)
חומר ריבוי מושרש גדל במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(4)
בבדיקת מעבדה קני השורש נמצאו חופשיים מנמטודות טפילות על צמחים;
(5)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים וקני השורש נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ-
Erwinia chrysanthemi Burkholder et al.;
(6)
יחורים מושרשים ונבטים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגע כאמור בפסקה (5);
(7)
מקום ייצור הצמחים חופשי מ-
Opogona sacchari (Bojer);
(8)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(9)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
סיגלית אפריקנית
Saintpaulia Wendl.
משפחת הגסנריים
יחורים
נבטים
שתילים מוקשים מתרבית רקמה
Gesneriaceae
cuttings
seedlings
hardened meristem plantlets
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
חומר ריבוי מושרש גדל במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Aphelenchoides besseyi Christie;
Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer;
Erwinia chrysanthemi Burkholder et al.;
(4)
יחורים מושרשים, נבטים ושתילים מוקשים מתרבית נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);
(5)
מקום ייצור הצמחים חופשי מ-
Opogona sacchari (Bojer);
(6)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(7)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
סינינגיה
Sinningia Nees
משפחת הגסנריים
יחורים
נבטים
Gesneriaceae
cuttings
seedlings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
חומר ריבוי מושרש גדל במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Erwinia chrysanthemi Burkholder et al.;
Tobacco ringspot nepovirus;
(4)
יחורים מושרשים ונבטים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
סקבולה
Scaevola L.
משפחת הגודניים
יחורים
Goodeniaceae
cuttings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthier;
(4)
יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
כרכום
Crocus L.
משפחת האירוסים
פקעות
Iridaceae
corms
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
הפקעות נשטפו;
(3)
בבדיקת מעבדה המשלוח נמצא חופשי מנמטודות טפילות על צמחים;
(4)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Ditylenchus destructor Thorne;
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipev;
Uromyces transversalis (Thüm.) Winter;
Burkholderia gladioli pv. gladioli (Severini) Yabuuchi et al.;
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
פרזיה
Freesia Klatt
משפחת האירוסים
פקעות
Iridaceae
corms
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
הפקעות והבצלים נשטפו;
(3)
בבדיקת מעבדה נמצא המשלוח חופשי מנמטודות טפילות על צמחים;
(4)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Ditylenchus destructor Thorne;
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipev;
Uromyces transversalis (Thüm.) Winter;
Burkholderia gladioli pv. gladioli (Severini) Yabuuchi et al.;
Freesia leaf necrosis varicosavirus;
Freesia mosaic potyvirus;
Tobacco rattle tobravirus;
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
סייפן
Gladiolus L.
משפחת האירוסים
פקעות
Iridaceae
corms
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
הפקעות והבצלים נשטפו;
(3)
בבדיקת מעבדה המשלוח נמצא חופשי מנמטודות טפילות על צמחים;
(4)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Ditylenchus destructor Thorne;
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipev;
Uromyces transversalis (Thüm.) Winter;
Burkholderia gladioli pv. gladioli (Severini) Yabuuchi et al.;
Arabis mosaic nepovirus;
Narcissus latent carlavirus;
Soybean mosaic potyvirus;
Tobacco rattle tobravirus;
Tobacco ring spot nepovirus;
Tobacco streak ilarvirus;
Tomato black ring nepovirus;
Tomato ring spot nepovirus;
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
איריס
Iris L.
משפחת האירוסים
בצלים
Iridaceae
bulbs
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
הפקעות והבצלים נשטפו;
(3)
בבדיקת מעבדה המשלוח נמצא חופשי מנמטודות טפילות על צמחים;
(4)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Ditylenchus destructor Thorne;
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipev;
Uromyces transversalis (Thüm.) Winter;
Burkholderia gladioli pv. gladioli (Severini) Yabuuchi et al.;
Iris mild mosaic potyvirus;
Iris severe mosaic potyvirus;
Tobacco rattle tobravirus;
Tobacco ring spot nepovirus;
Tomato ring spot nepovirus;
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
ספרקסיס
Sparaxis Ker Gaul.
משפחת האירוסים
פקעות
Iridaceae
corms
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
הפקעות ובצלים נשטפו;
(3)
בבדיקת מעבדה המשלוח נמצא חופשי מנמטודות טפילות על צמחים;
(4)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Ditylenchus destructor Thorne;
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipev;
Uromyces transversalis (Thüm.) Winter;
Burkholderia gladioli pv. gladioli (Severini) Yabuuchi et al.;
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
טיגירידיה
Tigridia Juss.
משפחת האירוסים
פקעות
Iridaceae
corms
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
הפקעות ובצלים נשטפו;
(3)
בבדיקת מעבדה המשלוח נמצא חופשי מנמטודות טפילות על צמחים;
(4)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Ditylenchus destructor Thorne;
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipev;
Uromyces transversalis (Thüm.) Winter;
Burkholderia gladioli pv. gladioli (Severini) Yabuuchi et al.;
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
מנטה
Mentha L.
משפחת השפתניים
יחורים
Labiateae
cuttings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים האלה:
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthier;
Lychnis ringspot hordeivirus;
(4)
יחורים מושרשים ונבטים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
נפית
Nepeta L.
משפחת השפתניים
יחורים
Labiatae
cuttings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ-
Phoma exigua Desmaz.;
(4)
יחורים מושרשים ונבטים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגע כאמור בפסקה (3);
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
אגפנתוס
Agapanthus L´ Hér.
משפחת השושניים
קני שורש
נבטים
שתילים מוקשים מתרבית רקמה
Liliaceae
rhizomes
seedlings
hardened meristem plantlets
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
קני השורש נשטפו;
(3)
חומר ריבוי מושרש גדל במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(4)
בבדיקת מעבדה קני השורש נמצאו חופשיים מנמטודות טפילות על צמחים;
(5)
צמחי האם שמהם נוצר חומר הריבוי נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Nerine X potexvirus;
Nerine Y potexvirus;
(6)
נבטים ושתילים מוקשים מתרבית נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (5);
(7)
קני השורש נבדקו לפני המשלוח ונמצאו חופשיים מזבובי הבצל:
Eumerus strigatus Fallen;
Eumerus tuberculatus Rondani;
Merodon equestris (Fabricius, 1794);
(8)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(9)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
אספרגוס
Asparagus L.
משפחת השושניים
נבטים
Liliaceae
seedlings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
הנבטים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
הנבטים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Asparagus 1 potyvirus;
Asparagus 2 ilarvirus;
Tobacco streak ilarvirus;
(4)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(5)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
סיתונית
Colchicum L.
משפחת השושניים
פקעות
Liliaceae
bulbs
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
הפקעות נשטפו;
(3)
בבדיקת מעבדה המשלוח נמצא חופשי מנמטודות טפילות על צמחים;
(4)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Ditylenchus destructor Thorne;
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipev;
Uromyces colchici (Schlecht);
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
קונוולריה
Convallaria L.
משפחת השושניים
קני שורש
Liliaceae
rhizomes
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
קני השורש נשטפו;
(3)
בבדיקת מעבדה המשלוח נמצא חופשי מנמטודות טפילות על צמחים;
(4)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipev;
Botrytis paeoniae Oudem;
Gloeosporium convallariae Allesch;
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
יקינטון
Hyacinthus L.
משפחת השושניים
בצלים
Liliaceae
bulbs
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
הבצלים נשטפו;
(3)
בבדיקת מעבדה המשלוח נמצא חופשי מנמטודות טפילות על צמחים;
(4)
הצמחים גדלו בשדה הידוע כחופשי מנגעים אלה:
Xanthomonas campestris pv. hyacinthi (Wakker) Vauterin et al.;
(5)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Ditylenchus destructor Thorne;
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipev;
Hyacinth mosaic potyvirus;
Tobacco rattle tobravirus;
(6)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(7)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
שושן
Lilium L.
משפחת השושניים
בצלים
Liliaceae
bulbs
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
הבצלים נשטפו;
(3)
בבדיקת מעבדה המשלוח נמצא חופשי מנמטודות טפילות על צמחים;
(4)
הצמחים גדלו בשדה הידוע כחופשי מנגעים אלה:
Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie;
Pythium splendens Braun;
(5)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Arabis mosaic nepovirus;
Narcissus mosaic potexvirus;
Tobacco rattle tobravirus;
Tobacco ringspot nepovirus;
(6)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(7)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
נץ החלב
Ornithogalum L.
משפחת השושניים
בצלים
Liliaceae
bulbs
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
הבצלים נשטפו;
(3)
בבדיקת מעבדה המשלוח נמצא חופשי מנמטודות טפילות על צמחים;
(4)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipev;
Ditylenchus destructor Thorne;
Tobacco necrosis necrovirus;
Tobacco rattle tobravirus;
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
עצבונית
Ruscus L.
משפחת השושניים
יחורים
Liliaceae
cuttings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי וסוג החיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie;
Ditylenchus destructor Thorne;
(4)
יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
צבעוני
Tulipa L.
משפחת השושניים
בצלים
Liliaceae
bulbs
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
הבצלים נשטפו;
(3)
בבדיקת מעבדה המשלוח נמצא חופשי מנמטודות טפילות על צמחים;
(4)
הצמחים גדלו בשדה הידוע כחופשי מנגעים אלה:
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) Schroater;
Curtobacterium flaccumfaciens pv. oortii (Hedges) Collins & Jones;
(5)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Ditylenchus destructor Thorne;
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipev;
Botrytis tulipae Lind.;
Tobacco necrosis necrovirus;
Tobacco rattle tobravirus;
Tobacco ringspot nepovirus;
Tomato black ring nepovirus;
Tomato bushy stunt tombusvirus;
Tulip X potexvirus;
(6)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(7)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
לגרסטרמיה
Lagerstroemia L.
משפחת הכפריים
יחורים
Lythraceae
cuttings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Armillaria mellea (Vahl) Kummer;
Armillaria tabescens (Scop.) Dennis et al.;
Phymatotrichopsis (Phymatotrichum) omnivora (Duggar) Hennebert;
(4)
יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
מגנוליה
Magnolia L.
משפחת המגנוליים
יחורים
Magnoliaceae
cuttings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Armillaria mellea (Vahl) Kummer;
Armillaria tabescens (Scop.) Dennis et al.;
Phymatotrichopsis (Phymatotrichum) omnivora (Duggar) Hennebert;
Phytophthora cinnamomi Rands;
(4)
יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
קלתיאה
Calathea G.F.W. Mey.
משפחת הירבוזיים
יחורים
שתילים מוקשים מתרבית רקמה
Marantaceae
cuttings
hardened meristem plantlets
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
חומר ריבוי מושרש גדל במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Radopholus similis (Cobb) Thorne;
Phytophthora cryptogea Pethybr. & Laff.;
(4)
יחורים מושרשים ושתילים מוקשים מתרבית נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);
(5)
יחורים מושרשים ושתילים מוקשים מתרבית יבדקו לאחר הגעתם לארץ בבדיקת מעבדה לחופשיים מ-
Radopholus similis (Cobb) Thorne;
(6)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(7)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
קטננתה
Ctenanthe Eichl.
משפחת הירבוזיים
יחורים
שתילים מוקשים מתרבית רקמה
Marantaceae
cuttings
hardened meristem plantlets
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
חומר ריבוי מושרש גדל במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Radopholus similis (Cobb) Thorne;
Pyricularia grisea (Herbert) Barr;
Diaspis boisduvalii Signoret;
(4)
יחורים מושרשים ושתילים מוקשים מתרבית נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);
(5)
יחורים מושרשים ושתילים מוקשים מתרבית יבדקו לאחר הגעתם לארץ בבדיקת מעבדה לחופשיים מ-
Radopholus similis (Cobb) Thorne;
(6)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(7)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
מרנטה
Maranta L.
משפחת הירבוזיים
יחורים
שתילים מוקשים מתרבית רקמה
Marantaceae
cuttings
hardened meristem plantlets
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
חומר ריבוי מושרש גדל במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Radopholus similis (Cobb) Thorne;
Phytophthora cryptogea Pethybr. & Laff.;
Puccinia thaliae Dietel;
Impatiens necrotic spot tospovirus;
(4)
יחורים מושרשים ושתילים מוקשים מתרבית נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);
(5)
מקום ייצור הצמחים חופשי מ-
Opogona sacchari (Bojer);
(6)
יחורים מושרשים ושתילים מוקשים מתרבית יבדקו לאחר הגעתם לארץ בבדיקת מעבדה לחופשיים מ-
Radopholus similis (Cobb) Thorne;
(7)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(8)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
סטרומנטה
Stromanthe Sond.
משפחת הירבוזיים
יחורים
שתילים מוקשים מתרבית רקמה
Marantaceae
cuttings
hardened meristem plantlets
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
חומר ריבוי מושרש גדל במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ-
Radopholus similis (Cobb) Thorne;
(4)
יחורים מושרשים ושתילים מוקשים מתרבית נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגע כאמור בפסקה (3);
(5)
יחורים מושרשים ושתילים מוקשים מתרבית יבדקו לאחר הגעתם לארץ בבדיקת מעבדה לחופשיים מ-
Radopholus similis (Cobb) Thorne;
(6)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(7)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
פיקוס
Ficus L.
משפחת התותיים
יחורים
Moraceae
cuttings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Heterodera fici Kirjanova;
Armillaria mellea (Vahl) Kummer;
Diaporthe cinerascens Sacc.;
Phymatotrichopsis (Phymatotrichum) omnivora (Duggar) Hennebert;
Phytophthora cinnamomi Rands;
(4)
יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);
(5)
מקום ייצור הצמחים חופשי מ-
Opogona sacchari (Bojer);
(6)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(7)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
פוקסיה
Fuchsia L.
משפחת נר־הלילה
יחורים
Onagraceae
cuttings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie;
Armillaria mellea (Vahl) Kummer;
Pucciniastrum epilobii Otth.;
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthier;
Fuchsia latent carlavirus;
(4)
יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
חמציץ
Oxalis L.
משפחת החמציציים
פקעות
Oxalidaceae
bulbs
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
הפקעות נשטפו;
(3)
בבדיקת מעבדה המשלוח נמצא חופשי מנמטודות טפילות על צמחים;
(4)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ-
Puccinia sorghi Schwein;
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
דקל (כל הסוגים למעט תמר)
Palm (all genera other than Phoenix spp.)
משפחת הדקליים
נבטים
Palmae
seedlings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה ואוסטריליה;
(2)
הנבטים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
גובה הנבטים לא יעלה על 20 ס״מ;
(4)
הנבטים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ-
Fusarium oxysporum f.sp. albedinis (Killian & Maire) W.L. Gordon;
(5)
מקום ייצור הצמחים חופשי מ-
Opogona sacchari (Bojer);
(6)
הנבטים נשטפו;
(7)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(8)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
דולב
Platanus L.
משפחת הדלביים
יחורים
Platanaceae
cuttings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Armillaria mellea (Vahl) Kummer;
Botryosphaeria dothidea (Moung.: Fr.) Ces. & De Not.;
Ceratocystis fimbriata f.sp. platani (Ellis & Halst.) J.M. Walter;
Microsphaera penicillata (Wallr.: Fr.) Lév.;
Phytophthora cinnamomi Rands;
(4)
יחורים מושרשים ונבטים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
ארמריה
Armeria Willd.
משפחת העפריתיים
יחורים
Plumbaginaceae
cuttings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Cercospora insulana Sacc.;
Phytoplasma;
(4)
יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
עדעד
Limonium Mill.
משפחת העפריתיים
יחורים
נבטים
שתילים מוקשים מתרבית רקמה
Plumbaginaceae
cuttings
seedlings
hardened meristem plantlets
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
חומר ריבוי מושרש גדל במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Cercospora insulana Sacc.;
Broad bean wilt fabavirus;
Phytoplasma;
(4)
יחורים מושרשים, שתילים מוקשים מתרבית ונבטים נבדקו במשך עונת גידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
פלוקס
Phlox L.
משפחת השלהביים
יחורים
נבטים
פקעות
Polemoniaceae
cuttings
seedlings
tubers
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
הפקעות נשטפו;
(3)
חומר ריבוי מושרש גדל במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(4)
בבדיקת מעבדה הפקעות נמצאו חופשיות מנמטודות טפילות על צמחים;
(5)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipev;
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthier;
Curtobacterium fascians (Tilford) Goodfellow;
Raspberry ringspot nepovirus;
Tobacco rattle tobravirus;
Tomato black ring nepovirus;
(6)
השדה בו גודלו הפקעות נבדק במשך עונת הגידול והצמחים נמצאו חופשיים מנגעים כאמור בפסקה (5);
(7)
יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (5);
(8)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(9)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
אנגליס
Anagallis L.
משפחת הרקפתיים
יחורים
Primulaceae
cuttings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ-
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipev;
(4)
יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגע כאמור בפסקה (3);
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
רקפת
Cyclamen L.
משפחת הרקפתיים
פקעות
נבטים
Primulaceae
bulbs
seedlings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
הפקעות נשטפו;
(3)
הנבטים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(4)
בבדיקת מעבדה הפקעות נמצאו חופשיות מנמטודות טפילות על צמחים;
(5)
השדות מהם יוצרו הפקעות נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Cylindrocarpon destructans (Zinssmeister) Scholten;
Fusarium oxysporum Schlocht;
Tobacco rattle tobravirus;
Tomato aspermy cucumovirus;
Phytoplasma;
(6)
הנבטים נבדקו במשך עונת גידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (5);
(7)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(8)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
פרימולה
Primula L.
משפחת הרקפתיים
נבטים
Primulaceae
seedlings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
הנבטים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
הנבטים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer;
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipev;
Phyllosticta primulicola Desmaz.;
Uromyces apiosporus Hazsl.;
Pseudomonas syringae pv. primulae (Ark & Gardner) Young Dye & Wilkie;
Phytoplasma;
(4)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(5)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
שרך (כל הסוגים)
Fern (all genera)
סדרת השרכניים
נבטים
Teridophyta
seedlings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
הנבטים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
הנבטים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ-
Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie;
(4)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(5)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
אקוניטום
Aconitum L.
משפחת הנוריתיים
קני שורש
Ranunculaceae
rhizomes
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
קני השורש נשטפו;
(3)
בבדיקת מעבדה המשלוח נמצא חופשי מנמטודות טפילות על צמחים;
(4)
הצמחים גדלו בשדה הידוע כחופשי מנגעים אלה:
Phymatotrichopsis (Phymatotrichum) omnivora (Duggar) Hennebert;
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthier;
(5)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Aphelenchoides fragariae (Ritzema & Bos) Christie;
Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer;
Botrytis paeonia Ouden;
Peony ringspot virus;
Steneotarsonemus pallidus (Banks);
(6)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(7)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
זלזלת
Clematis L. (Clematopsis)
משפחת הנוריתיים
יחורים
Ranunculaceae
cuttings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי שהאם מהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie;
Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer;
Ascochyta clematidina Thüm;
Phymatotrichopsis (Phymatotrichum) omnivora (Duggar) Hennebert;
Urocystis carcinodes (Berk. & Curtis) A. Fisch v. Waldh.;
(4)
יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת גידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
דלפיניום
Delphinium L.
משפחת הנוריתיים
יחורים
נבטים
קני שורש
Ranunculaceae
cuttings
seedlings
rhizomes
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
חומר ריבוי מושרש גדל במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
קני השורש נשטפו;
(4)
בבדיקת מעבדה קני השורש נמצאו חופשיים מנמטודות טפילות על צמחים;
(5)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים וקני השורש נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer;
Phymatotrichopsis (Phymatotrichum) omnivora (Duggar) Hennebert;
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthier;
Broad bean wilt fabavirus;
Phytoplasma;
(6)
יחורים מושרשים ונבטים נבדקו במשך עונת גידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (5);
(7)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(8)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
אדמונית
Paeonia L.
משפחת אדמוניתיים
קני שורש
Paeoniaceae
rhizomes
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
קני השורש נשטפו;
(3)
בבדיקת מעבדה המשלוח נמצא חופשי מנמטודות טפילות על צמחים;
(4)
הצמחים גדלו בשדה הידוע כחופשי מנגעים אלה:
Armillaria mellea (Vahl) Kummer;
Phymatotrichopsis (Phymatotrichum) omnivora (Duggar) Hennebert;
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) Schroeter;
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthier;
(5)
הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Botrytis paeoniae Ouden;
(6)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(7)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
בוברדיה
Bouvardia Salisb.
משפחת הפואתיים
יחורים
Rubiaceae
cuttings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer;
(4)
יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
הידרנג׳יה
Hydrangea L.
משפחת הבקעצוריים
יחורים
Saxifragaceae
cuttings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipev;
Armillaria mellea (Vahl) Kummer;
Phymatotrichopsis (Phymatotrichum) omnivora (Duggar) Hennebert;
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;
Hydrangea mosaic ilarvirus;
Hydrangea ringspot potexvirus;
Tobacco necrosis necrovirus;
Tobacco ringspot nepovirus;
Tomato ringspot nepovirus;
(4)
יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
לוע־ארי
Antirrhinum L.
משפחת הלעניתיים
יחורים
נבטים
Scrophulariaceae
cuttings
seedlings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
חומר ריבוי מושרש גדל במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Peronospora antirrhini Schroeter;
Phymatotrichopsis (Phymatotrichum) omnivora (Duggar) Hennebert;
Puccinia antirrhini Dietel & Holway;
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthier;
Pseudomonas syringae pv. antirrhini (Takimoto) Young et al.;
(4)
יחורים מושרשים ונבטים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
קמליה
Camellia L.
משפחת התה
יחורים
Theaceae
cuttings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Armillaria mellea (Vahl) Kumme;
Ciborinia camellia L.M. Kohn;
Phytophthora cinnamomi Rands;
Camellia leaf yellow mottle varicosavirus;
Lopholeucaspis japonica Cockerell;
(4)
יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת גידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);
(5)
הצמחים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מ-
Ciborinia camellia L.M. Kohn;
Phytophthora cinnamomi Rands;
(6)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(7)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
ורבנה
Verbena L.
משפחת הורבניים
יחורים
Verbenaceae
cuttings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie;
Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer;
Phymatotrichopsis (Phymatotrichum) omnivora (Duggar) Hennebert;
Broad bean wilt fabavirus;
(4)
יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת גידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);
(5)
הצמחים נבדקו לפני משלוח ונמצאו חופשיים מזבובי מנהרות;
(6)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(7)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
סיגל
Viola L.
משפחת הסיגליים
יחורים
נבטים
Violaceae
cuttings
seedings
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
חומר ריבוי מושרש גדל במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(3)
צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Mycocentrospora acerina (R. Hartig) Deighton;
Urocystis violae (Sowerby) Fisch. v. Waldh.;
Beet western yellows luteovirus;
Viola mottle potexvirus;
Phytoplasma;
(4)
יחורים מושרשים ונבטים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);
(5)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(6)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
(ב)
חומר ריבוי למעט זרעים, עם תנאים כלליים בלבד:
על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2)
צמחי האם שמהם נלקחו ייחורים וכן ייחורים מושרשים, נבדקו במהלך עונת הגידול ונמצאו חופשיים ממחלות ומזיקים;
(3)
ייחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(4)
הבצלים, הפקעות וקני השורש נשטפו;
(5)
בבדיקת מעבדה נמצאו הבצלים, הפקעות וקני השורש חופשיים מנמטודות טפילות על צמחים;
(6)
המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(7)
על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.
בצלים פקעות וקני שורש (Bulbs & rhizomes)
משפחה (Family)סוג (Genus)
משפחת הנרקיסיים
Amaryllidaceae
ברודיאה
Brodiaea (Lindl.) Engl.
משפחת הנרקיסיים
Amaryllidaceae
קליביה
Clivia L.
משפחת הנרקיסיים
Amaryllidaceae
קרינון
Crinum L.
משפחת הנרקיסיים
Amaryllidaceae
צירטנתוס
Cyrtanthus Aiton
משפחת הנרקיסיים
Amaryllidaceae
דיכלוסטמה
Dichelostemma Kunth
משפחת הנרקיסיים
Amaryllidaceae
אאוכריס
Eucharis Planch. & Linden
משפחת הנרקיסיים
Amaryllidaceae
גלנתוס
Galanthus L.
משפחת הנרקיסיים
Amaryllidaceae
הברנתוס
Habranthus Herb.
משפחת הנרקיסיים
Amaryllidaceae
דמית
Haemanthus Jacq.
משפחת הנרקיסיים
Amaryllidaceae
הימנוקליס
Hymenocallis Salisb.
משפחת הנרקיסיים
Amaryllidaceae
איקסיולריון
Ixiolirion Herb.
משפחת הנרקיסיים
Amaryllidaceae
איסמנה
Ismene Salisb.
משפחת הביגנוניים
Bignoniaceae
אינקרוילאה
Incarvillea Juss.
משפחת הפעמוניתיים
Campanulaceae
ענבל
Platycodon A. DC.
משפחת הגסנריים
Gesneriaceae
אכימנס
Achimenes Pers.
Hypoxidaceae
רודוהיפוקסיס
Rhodohypoxis Nel.
משפחת האירוסיים
Iridaceae
אריסטאה
Aristea Ait.
משפחת האירוסיים
Iridaceae
בבינה
Babiana Ker Gawl.
משפחת האירוסיים
Iridaceae
קרוקוסמיה
Crocosmia Planch.
משפחת האירוסיים
Iridaceae
סיפלה
Cypella Herb.
משפחת האירוסיים
Iridaceae
דיאטס
Dietes ex Klatt.
משפחת האירוסיים
Iridaceae
נאומריקה
Neomarica T.
משפחת האירוסיים
Iridaceae
טריטוניה
Tritonia Ker Gawl.
משפחת האירוסיים
Iridaceae
וטסוניה
Watsonia Mill.
משפחת השושניים
Liliaceae
בלנדפורדיה
Blandfordia Sm.
משפחת השושניים
Liliaceae
בלבינלה
Bulbinella Kunth
משפחת השושניים
Liliaceae
קמסיה
Camassia Lindl.
משפחת השושניים
Liliaceae
כיונודוקסה
Chionodoxa Boiss.
משפחת השושניים
Liliaceae
עריר
Eremurus Bieb.
משפחת השושניים
Liliaceae
גביעונית
Fritillaria L.
משפחת השושניים
Liliaceae
גלטוניה
Galtonia Decne.
משפחת השושניים
Liliaceae
הוסטה
Hosta Tratt.
משפחת השושניים
Liliaceae
קניפופיה
Kniphofia Moench.
משפחת השושניים
Liliaceae
לכנליה
Lachenalia Jacq. ex Murray
משפחת השושניים
Liliaceae
לאוקוקורין
Leucocoryne Lindl.
משפחת השושניים
Liliaceae
לאוקויום
Leucojum L.
משפחת השושניים
Liliaceae
ליטוניה
Littonia Hook.
משפחת השושניים
Liliaceae
ליקוריס
Lycoris Herb.
משפחת השושניים
Liliaceae
כדן
Muscari Mill.
משפחת השושניים
Liliaceae
נרינה
Nerine Herb.
משפחת השושניים
Liliaceae
נומוכריס
Nomocharis Franch.
משפחת השושניים
Liliaceae
פוליגונטום
Polygonatum Mill.
משפחת השושניים
Liliaceae
סנדרסוניה
Sandersonia Hook.
משפחת השושניים
Liliaceae
בן־חצב
Scilla L.
משפחת השושניים
Liliaceae
ספרקליה
Sprekelia Herb.
משפחת השושניים
Liliaceae
חלמונית
Sternbergia Waldst. & Kit.
משפחת השושניים
Liliaceae
טריסיטריס
Tricyrtis Wallich
משפחת השושניים
Liliaceae
טולבגיה
Tulbaghia L.
משפחת השושניים
Liliaceae
ולוטה
Vallota Salisb. & Herb.
משפחת השושניים
Liliaceae
נויה
Veltheimia Gled.
משפחת השושניים
Liliaceae
זפירנתס
Zephyranthes Herb.
משפחת הנוריתיים
Ranunculaceae
טרוליוס
Trollius L.
משפחת הבקעצוריים
Saxifragaceae
אסטילבה
Astilbe Buch.
משפחת הסוככיים
Umbelliferae
אסטרנטיה
Astrantia L.
משפחת הסוככיים
Umbelliferae
חרחבינה
Eryngium L.
ייחורים
משפחה (Family)
סוג או מין (Genus or species)
משפחת הקוציציים
Acanthaceae
קוציץ
Acanthus L.
משפחת הקוציציים
Acanthaceae
ברלריה
Barleria L.
משפחת הקוציציים
Acanthaceae
שמרנתמום
Chamaeranthemum Nees.
משפחת הקוציציים
Acanthaceae
קרוסנדרה
Crossandra Salisb.
משפחת הקוציציים
Acanthaceae
ברד
Hypoestes Soland. ex R. Br.
משפחת הקוציציים
Acanthaceae
עב־שבולת
Pachystachys Nees.
משפחת הקוציציים
Acanthaceae
רואליה
Ruellia L.
משפחת הקוציציים
Acanthaceae
אצטרבלנית
Strobilanthes Blume
משפחת הקוציציים
Acanthaceae
תונברגיה
Thunbergia Retz.
משפחת האגביים
Agavaceae
נולינה מופשלת
Beaucarnea Lem.
משפחת האגביים
Agavaceae
נולינה
Nolina Michx.
משפחת האגביים
Agavaceae
פורמיון
Phormium J.R.
משפחת החיעדיים
Aizoaceae
קונופיטום
Conophytum N.E. Br.
משפחת החיעדיים
Aizoaceae
דלוספרמה
Delosperma N.E. Br.
משפחת החיעדיים
Aizoaceae
דינטרנטוס
Dinterantus Schwant.
משפחת החיעדיים
Aizoaceae
אהל
Mesembryanthemum L.
משפחת החיעדיים
Aizoaceae
אואופיטום
Oophytum N.E. Br.
משפחת כף־הצפרדע
Alismataceae
רב־צלע
Echinodorus L.
משפחת הירבוזים
Amaranthaceae
בצן
Alternanthera Forssk.
משפחת הירבוזים
Amaranthaceae
צלוסיה
Celosia L.
משפחת הנרקיסיים
Amaryllidaceae
קליביה
Clivia Lindl.
משפחת הנרקיסיים
Amaryllidaceae
קרינון
Crinum L.
משפחת האלתיים
Anacardiaceae
קוטיניוס
Cotinus Mill.
משפחת ההרדופיים
Apocynaceae
אדניון
Adenium Roem. & Schult.
משפחת ההרדופיים
Apocynaceae
אלמנדה
Allamanda L.
משפחת ההרדופיים
Apocynaceae
קריסה
Carissa L.
משפחת ההרדופיים
Apocynaceae
דיפלדניה
Dipladenia D.
משפחת ההרדופיים
Apocynaceae
קופסיה
Kopsia Blume
משפחת ההרדופיים
Apocynaceae
מנדוילה
Mandevilla Lindl.
משפחת ההרדופיים
Apocynaceae
עב־גזע
Pachypodium Lindl.
משפחת ההרדופיים
Apocynaceae
פלומריה
Plumeria L.
משפחת ההרדופיים
Apocynaceae
תנרדיה
Thenardia Kunth.
משפחת הציניתיים
Aquifoliaceae
צינית
Ilex L.
משפחת הלופיים
Araceae
אקורוס
Acorus L.
משפחת הלופיים
Araceae
קולקס
Colocasia Fabr.
משפחת הלופיים
Araceae
עטופית
Cryptocoryne Fisch.
משפחת הלופיים
Araceae
אפיפמנום
Epipremnum Schott
משפחת הלופיים
Araceae
אפיפרמנופסיס
Epipremnopsis Engl.
משפחת הלופיים
Araceae
הומלומנה
Homalomena Schott
משפחת הלופיים
Araceae
הידרוזמה
Hydrosme Schott
משפחת הלופיים
Araceae
נפתיטיס
Nephthytis Schott
משפחת הלופיים
Araceae
פלטנדרה
Peltandra Raf.
משפחת הלופיים
Araceae
פיסטיה
Pistia L.
משפחת הלופיים
Araceae
רפידופורה
Raphidophora Hassk.
משפחת הלופיים
Araceae
רקטופילום
Rhektophyllum N.E. Br.
משפחת הלופיים
Araceae
שיזוקסיה
Schizocasia Engl.
משפחת הקיסוסיים
Araliaceae
ארליה
Aralia L.
משפחת הקיסוסיים
Araliaceae
ברלגיודרון
Boerlagiodendron Harms.
משפחת הקיסוסיים
Araliaceae
ברסאיה
Brassaia Endl.
משפחת הקיסוסיים
Araliaceae
קוסוניה
Cussonia Thumb.
משפחת הקיסוסיים
Araliaceae
זוגים
Dizygotheca N.E. Br.
משפחת הקיסוסיים
Araliaceae
אוראופנקס
Oreopanax Decne. & Planch.
משפחת הקיסוסיים
Araliaceae
פוליסציאס
Polyscias J.R. Forst. & G. Forst.
משפחת הקיסוסיים
Araliaceae
בן־קיסוס
Fatshedera Guillaum.
משפחת הקיסוסיים
Araliaceae
פטסיה
Fatsia Decne. & Planch.
משפחת הקיסוסיים
Araliaceae
מריטה
Meryta J.R. Forst. & G. Forst.
משפחת הקיסוסיים
Araliaceae
נאופנקס
Neopanax Allan.
משפחת הקיסוסיים
Araliaceae
פסאודופנקס
Pseudopanax C. Koch.
משפחת הקיסוסיים
Araliaceae
טטרפנקס
Tetrapanax C. Koch.
משפחת הקיסוסיים
Araliaceae
טרבזיה
Trevesia Vis.
משפחת הקיסוסיים
Araliaceae
טופידנתוס
Tupidanthus Hook.f.
משפחת האראוקריים
Araucariaceae
אגתיס
Agathis Salisb.
משפחת האסקלפיים
Asclepiadaceae
אסקלפיס
Asclepias L.
משפחת האסקלפיים
Asclepiadaceae
שעוון
Ceropegia L.
משפחת האסקלפיים
Asclepiadaceae
דיסכידיה
Dischidia R. Br.
משפחת האסקלפיים
Asclepiadaceae
בת־שבע
Hoya R. Br.
משפחת האסקלפיים
Asclepiadaceae
סטופנוטיס
Stephanotis Thouars
משפחת הערטניתיים
Berberidaceae
ברברית
Berberis L.
משפחת הערטניתיים
Berberidaceae
ננדינה
Nandina Thunb.
משפחת השדריים
Betulaceae
אלנוס
Alnus B. Ehrh.
משפחת הבומבקיים
Bombacaceae
פכירה
Pachira Aubl.
משפחת הזיפניים
Boraginaceae
ברונרה
Brunnera Steven
משפחת הזיפניים
Boraginaceae
ליתוספרמום
Lithospermum L.
משפחת האשכרועיים
Buxaceae
אשכרוע
Buxus L.
משפחת האשכרועיים
Buxaceae
פכיסנדרה
Pachysandra Michx.
משפחת הכליליים
Caesalpinaceae
גלדיציה
Gleditsia L.
משפחת הקליקנתיים
Calycanthaceae
קליקנתוס
Calycanthus L.
משפחת הקליקנתיים
Calycanthaceae
בן־חורף
Chimonanthus Lindl.
משפחת הפעמוניתיים
Campanulaceae
פעמונית
Campanula L.
משפחת הפעמוניתיים
Campanulaceae
סיפוקמפילוס
Siphocampylus Pohl
משפחת הפעמוניתיים
Campanulaceae
טרכליום
Trachelium L.
משפחת היערתיים
Caprifoliaceae
קולקויציה
Kolkwitzia Graebn.
משפחת היערתיים
Caprifoliaceae
ליצסטריה
Leycesteria Wallich.
משפחת היערתיים
Caprifoliaceae
גבוב פרי
Symphoricarpos Duh.
משפחת היערתיים
Caprifoliaceae
מורן
Viburnum L.
משפחת הצפרניים
Caryophyllaceae
להבית
Lychnis L.
משפחת הצפרניים
Caryophyllaceae
צפרנית
Silene L.
משפחת הצפרניים
Caryophyllaceae
ברית
Saponaria L.
משפחת הקלסטריים
Celastraceae
קלאסטרוס
Celastrus L.
משפחת הקלסטריים
Celastraceae
פלכון
Euonymus L.
משפחת הטקסיים
Chephalotaxaceae
ספלוטקסוס
Cephalotaxus Siebold & Zucc. ex Endl.
משפחת הלטמיים
Cistaceae
לטם
Cistus L.
משפחת הלטמיים
Cistaceae
שמשון
Helianthemum Mill.
משפחת הקומליניים
Commelinaceae
קליסיה
Callisia L.
משפחת הקומליניים
Commelinaceae
דיכוריסנדרה
Dichorisandra Mikan
משפחת הקומליניים
Commelinaceae
גיבסיס
Gibasis Raf.
משפחת הקומליניים
Commelinaceae
פליסוטה
Palisota Rchb. ex endl.
משפחת הקומליניים
Commelinaceae
יהודי נודד
Tradescantia L.
משפחת המורכבים
Compositae
אכליאה
Achillea L.
משפחת המורכבים
Compositae
אגרטון
Ageratum L.
משפחת המורכבים
Compositae
אנסיקלוס
Anacyclus L.
משפחת המורכבים
Compositae
אנטנריה
Antennaria Gaertn.
משפחת המורכבים
Compositae
לענה
Artemisia L.
משפחת המורכבים
Compositae
כוכב
Asteriscus Mill.
משפחת המורכבים
Compositae
ברכיקומה
Brachycome Cass.
משפחת המורכבים
Compositae
קלוצפלוס
Calocephalus R. Br.
משפחת המורכבים
Compositae
קסיניה
Cassinia R. Br.
משפחת המורכבים
Compositae
דרדר
Centaurea L.
משפחת המורכבים
Compositae
סביון
Cineraria L. (Senecio L.)
משפחת המורכבים
Compositae
קוראופסיס
Coreopsis L.
משפחת המורכבים
Compositae
קוטולה
Cotula L.
משפחת המורכבים
Compositae
דו־זרעונית
Dimorphotheca Moench.
משפחת המורכבים
Compositae
קיפודן
Echinops L.
משפחת המורכבים
Compositae
אאופטוריום
Eupatorium L.
משפחת המורכבים
Compositae
פליציה
Felicia Cass.
משפחת המורכבים
Compositae
גזניה
Gazania Gaertn.
משפחת המורכבים
Compositae
גינוריה
Gynura Cass.
משפחת המורכבים
Compositae
הלניון
Helenium L.
משפחת המורכבים
Compositae
דם המכבים
Helichrysum Mill.
משפחת המורכבים
Compositae
ליגולריה
Ligularia Cass.
משפחת המורכבים
Compositae
בבונג
Matricaria L.
משפחת המורכבים
Compositae
מיקניה
Mikania Willd.
משפחת המורכבים
Compositae
אולאריה
Olearia Moench.
משפחת המורכבים
Compositae
גרמית
Osteospermum L.
משפחת המורכבים
Compositae
אותונה
Othonna L.
משפחת המורכבים
Compositae
ראוליה
Raoulia Hook.
משפחת המורכבים
Compositae
רודבקיה
Rudbeckia L.
משפחת המורכבים
Compositae
סנטולינה
Santolina L.
משפחת המורכבים
Compositae
סנביטליה
Sanvitalia Lam.
משפחת המורכבים
Compositae
סטוקסיה
Stokesia L'Her.
משפחת המורכבים
Compositae
טנצטום
Tanacetum L.
משפחת המורכבים
Compositae
ונידיון
Venidium Less.
משפחת החלבליים
Convolvulaceae
חבלבל
Convolvulus L.
משפחת הקרניתיים
Cornaceae
אוקבה
Aucuba Thunb.
משפחת הקרניתיים
Cornaceae
קרנית
Cornus L.
משפחת הטבוריתיים
Crassulaceae
אדרומישוס
Adromischus Lem.
משפחת הטבוריתיים
Crassulaceae
נצחה
Aeonium Webb & Berth.
משפחת הטבוריתיים
Crassulaceae
קוטילדון
Cotyledon L.
משפחת הטבוריתיים
Crassulaceae
קרסולה
Crassula L.
משפחת הטבוריתיים
Crassulaceae
דודליאה
Dudleya Britt. & Rose
משפחת הטבוריתיים
Crassulaceae
גרינוביה
Greenovia Webb.
משפחת הטבוריתיים
Crassulaceae
אורוסטכיס
Orostachys Fisch.
משפחת הטבוריתיים
Crassulaceae
קרסולה מגלית
Rochea DC.
משפחת הטבוריתיים
Crassulaceae
צורית
Sedum L.
משפחת הטבוריתיים
Crassulaceae
חי־עולם
Sempervivum L.
משפחת המצליבים
Cruciferae
אתיונמה
Aethionema R. Br.
משפחת המצליבים
Cruciferae
אובריטה
Aubrieta Adans.
משפחת המצליבים
Cruciferae
דרבה
Draba L.
משפחת הגמאיים
Cyperaceae
קרקס
Carex L.
משפחת השלמוניים
Droseraceae
דיונאה
Dionaea Ellis.
משפחת השלמוניים
Droseraceae
דרוזרה
Drosera L.
משפחת עץ השמן
Elaeagnaceae
עץ השמן
Elaeagnus L.
משפחת האברשיים
Ericaceae
אנדרומדה
Andromeda L.
משפחת האברשיים
Ericaceae
גאולתריה
Gaultheria L.
משפחת האברשיים
Ericaceae
לאוקותוא
Leucothoe D.
משפחת האברשיים
Ericaceae
פיאריס
Pieris D.
משפחת העשנניים
Fumariaceae
דיסנטרה
Dicentra Bernh.
משפחת הגרניים
Geraniaceae
סרקוקלון
Sarcocaulon (DC.) Sweet
Garryaceae
גאריה
Garrya Dougl.
משפחת הערבזיים
Gentianaceae
יפעה
Eustoma Salisb. (Lisianthus)
משפחת הערבזיים
Gentianaceae
אקסקום
Exacum L.
משפחת הערבזיים
Gentianaceae
גנטיאנה
Gentiana L.
משפחת הגסנריים
Gesneriaceae
אכימנס
Achimenes Pers.
משפחת הגסנריים
Gesneriaceae
בואה
Boea Comm.
משפחת הגסנריים
Gesneriaceae
כריזותמיס
Chrysothemis Decne.
משפחת הגסנריים
Gesneriaceae
קודוננתה
Codonanthe Hanst.
משפחת הגסנריים
Gesneriaceae
קולומנאה
Columnea L. (Trichantha)
משפחת הגסנריים
Gesneriaceae
אפיסקה
Episcia Mart.
משפחת הגסנריים
Gesneriaceae
גלוקסיניה
Gloxinia Nees.
משפחת הגסנריים
Gesneriaceae
קולריה
Kohleria Regel.
משפחת הגסנריים
Gesneriaceae
נאוטילוקליקס
Nautilocalyx Linden ex Hanst.
משפחת הגודניים
Goodeniaceae
לשנאולטיה
Leschenaultia R. Br.
משפחת השרפיים
Guttiferae
קלוזיה
Clusia L.
משפחת כף־הקנגרו
Haemodoraceae
כף־הקנגרו
Anigozanthos Labill.
משפחת אלף־עלה
Haloragaceae
אלף־עלה
Myriophyllum L.
משפחת ההממליים
Hamamelidaceae
הממליס
Hamamelis L.
משפחת הפרעיים
Hypericaceae
פרע
Hypericum L.
משפחת האירוסיים
Iridaceae
וטסוניה
Watsonia Mill.
משפחת השפתניים
Labiatae
חד־שפה
Ajuga L.
משפחת השפתניים
Labiatae
כלמנתה
Calamintha Mill.
משפחת השפתניים
Labiatae
למיום
Lamium L.
משפחת השפתניים
Labiatae
אוזן־ארי
Leonotis R. Br.
משפחת השפתניים
Labiatae
מליסה
Melissa L.
משפחת השפתניים
Labiatae
מונרדה
Monarda L.
משפחת השפתניים
Labiatae
אזובית
Origanum L.
משפחת השפתניים
Labiatae
פלקטרנתוס
Plectranthus L'Her.
משפחת השפתניים
Labiatae
פרונלה
Prunella L.
משפחת השפתניים
Labiatae
רוזמרין
Rosmarinus L.
משפחת השפתניים
Labiatae
מרווה
Salvia L.
משפחת השפתניים
Labiatae
צתרה
Satureja L.
משפחת השפתניים
Labiatae
אשבל
Stachys L.
משפחת השפתניים
Labiatae
געדה
Teucrium L.
משפחת השפתניים
Labiatae
בת־קורנית
Thymus L.
משפחת הפרפרניים
Leguminosae
קרגנה
Caragana Lam.
משפחת הפרפרניים
Leguminosae
ציטיסוס
Cytisus L.
משפחת הפרפרניים
Leguminosae
רתמה
Genista L.
משפחת הפרפרניים
Leguminosae
ויסטריה
Wisteria Nutt.
משפחת הנאדידיים
Lentibulariaceae
פינגויקולה
Pinguicula L.
משפחת הנאדידיים
Lentibulariaceae
אוטריקולריה
Utricularia L.
משפחת השושניים
Liliaceae
ירקה
Aspidistra Ker Gawl.
משפחת השושניים
Liliaceae
אסטליה
Astelia Banks & Sol. ex R. Br.
משפחת השושניים
Liliaceae
אסטרולובה
Astroloba Uitew.
משפחת השושניים
Liliaceae
בואיה
Bowiea Harv. ex Hook.f.
משפחת השושניים
Liliaceae
כלורופיטום
Chlorophytum Ker Gawl.
משפחת השושניים
Liliaceae
גסטריה
Gasteria Duval.
משפחת השושניים
Liliaceae
הוורתיה
Haworthia Duval.
משפחת השושניים
Liliaceae
הוסטה
Hosta Tratt.
משפחת השושניים
Liliaceae
לירופה
Liriope Lour.
משפחת השושניים
Liliaceae
זקן־נחש
Ophiopogon Ker Gawl.
משפחת השושניים
Liliaceae
פוליגונטום
Polygonatum Mill.
משפחת השושניים
Liliaceae
טריצירטיס
Tricyrtis Wallich.
משפחת הלובליים
Lobeliaceae
איסוטומה
Isotoma (R. Br.) Lindl.
משפחת הלובליים
Lobeliaceae
לאורנטיה
Laurentia Adans.
משפחת הלובליים
Lobeliaceae
לובליה
Lobelia L.
משפחת הלוגניים
Lobeliaceae
מונופסיס
Monopsis Salisb.
משפחת הלובליים
Loganiaceae
בודליה
Buddleia L.
משפחת הכפריים
Lythraceae
גבנון
Cuphea P. Br.
משפחת הכפריים
Lythraceae
שנית
Lythrum L.
משפחת הכפריים
Lythraceae
רוטלה
Rotala L.
משפחת המלסטומטיים
Melastomataceae
ברטולוניה
Bertolonia Raddi
משפחת המלסטומטיים
Melastomataceae
צנטרדניה
Centradenia G. Don.
משפחת המלסטומטיים
Melastomataceae
מיקולה
Miconia Ruiz & Pav.
משפחת המלסטומטיים
Melastomataceae
סונרילה
Sonerila Roxb.
משפחת המלסטומטיים
Melastomataceae
טיבוצ׳ינה
Tibouchina Aubl.
משפחת השייטים
Mimosaceae
מימוסה
Mimosa L.
משפחת התותיים
Moraceae
ארטוקרפוס
Artocarpus J.R. Forst. & G. Forst.
משפחת התותיים
Moraceae
ססרופיה
Cecropia Loefl.
משפחת המירסיניים
Myrsinaceae
ארדיסיה
Ardisia Sw.
משפחת ההדסיים
Myrtaceae
לפטוספרמון
Leptospermum J.R. Forst. & G. Forst.
משפחת ההדסיים
Myrtaceae
לופומירטוס
Lophomyrtus Burret
משפחת ההדסיים
Myrtaceae
לומה
Luma A. Gray
משפחת ההדסיים
Myrtaceae
מללויקה
Melaleuca L.
משפחת ההדסיים
Myrtaceae
הדס
Myrtus L.
משפחת הכדניתיים
Nepenthaceae
כדנית
Nepenthes L.
משפחת הלילניים
Nyctaginaceae
לילנית
Mirabilis L.
משפחת הנופריים
Nymphaeaceae
נימפאה
Nymphaea L.
משפחת נר־הלילה
Onagraceae
גאורה
Gaura Roxb.
משפחת נר־הלילה
Onagraceae
גודטיה (קלרקיה)
Godetia G. (Clarkia Pursh)
משפחת נר־הלילה
Onagraceae
מדד
Ludwigia L.
משפחת הפנדניים
Pandanaceae
פראיסינטיה
Freycinetia Gaudich.
משפחת הפנדניים
Pandanaceae
פנדנוס
Pandanus L.
משפחת הפרגיים
Papaveraceae
רומניה
Romneya Harv.
משפחת הפרגיים
Papaveraceae
סנגוינריה
Sanguinaria L.
משפחת הפלפליים
Piperaceae
פפרומיה
Peperomia Ruiz & Pav.
משפחת הפיטוספוריים
Pittosporaceae
פיטוספורום
Pittosporum Banks ex Gaertn.
משפחת העפריתיים
Plumbaginaceae
אקנתולימון
Acantholimon Boiss.
משפחת העפריתיים
Plumbaginaceae
בת־עפרית
Ceratostigma Bunge
משפחת מרבה־חלב
Polygalaceae
מרבה־חלב
Polygala L.
משפחת הרקפתיים
Primulaceae
ליסימכיה
Lysimachia L.
משפחת הנורתיים
Ranunculaceae
דמומית
Adonis L.
משפחת הנורתיים
Ranunculaceae
אקוילגיה
Aquilegia L.
משפחת הנורתיים
Ranunculaceae
סימיסיפוגה
Cimicifuga L.
משפחת הנורתיים
Ranunculaceae
טרוליוס
Trollius L.
משפחת האשחריים
Rhamnaceae
אשחר
Rhamnus L.
משפחת הפואתיים
Rubiaceae
קפה
Coffea L.
משפחת הפואתיים
Rubiaceae
קופרוסמה
Coprosma J.R. Frost. & G. Frost.
משפחת הפואתיים
Rubiaceae
גרדניה
Gardenia J. Ellis
משפחת הפואתיים
Rubiaceae
איקסורה
Ixora L.
משפחת הפואתיים
Rubiaceae
מוזאנדה
Mussaenda L.
משפחת הפואתיים
Rubiaceae
נרטרה
Nertera Banks & Sol. ex Gaerth.
משפחת הפואתיים
Rubiaceae
פנטס
Pentas Benth.
משפחת הפואתיים
Rubiaceae
רונדלטיה
Rondeletia L.
משפחת הנבליתיים
Sarraceniaceae
דרלינגטוניה
Darlingtonia Torr.
משפחת הנבליתיים
Sarraceniaceae
סרסניה
Sarracenia L.
משפחת זנב־לטאה
Saururaceae
הוטויניה
Houttuynia Thunb.
משפחת הבקעצוריים
Saxifragaceae
אסטילבה
Astilbe Buch.-Ham. ex D. Don
משפחת הבקעצוריים
Saxifragaceae
ברגניה
Bergenia Moench
משפחת הבקעצוריים
Saxifragaceae
האוכרה
Heuchera L.
משפחת הבקעצוריים
Saxifragaceae
רודגרזיה
Rodgresia A. Gray.
משפחת הבקעצוריים
Saxifragaceae
בקעצור
Saxifraga L.
משפחת הבקעצוריים
Saxifragaceae
טיארלה
Tiarella L.
משפחת הבקעצוריים
Saxifragaceae
טולמיה
Tolmiea Torr. & A. Gray
משפחת הלעניתיים
Scrophulariaceae
אלונסואה
Alonsoa Ruiz & Pav.
משפחת הלעניתיים
Scrophulariaceae
אנג׳לוניה
Angelonia Bonpl.
משפחת הלעניתיים
Scrophulariaceae
נעלנית
Calceolaria L.
משפחת הלעניתיים
Scrophulariaceae
כלון
Chelone L.
משפחת הלעניתיים
Scrophulariaceae
דיאסיה
Diascia Link & Otto
משפחת הלעניתיים
Scrophulariaceae
הבה
Hebe Comm.
משפחת הלעניתיים
Scrophulariaceae
מזוס
Mazus Lour.
משפחת הלעניתיים
Scrophulariaceae
מימול
Mimulus L.
משפחת הלעניתיים
Scrophulariaceae
נמסיה
Nemesia Vent.
משפחת הלעניתיים
Scrophulariaceae
פנסטמון
Penstemon Schmidel
משפחת הלעניתיים
Scrophulariaceae
פיגליוס
Phygelius E. Mey. ex Benth.
משפחת הלעניתיים
Scrophulariaceae
ברוניקה
Veronica L.
משפחת הטקסודיים
Taxodiaceae
מטסקוויה
Metasequoia Hu & W.C. Cheng
משפחת המתנניים
Thymelaeaceae
אדגורתיה
Edgeworthia Meisn.
משפחת הטיליתיים
Tiliaceae
טליה
Tilia L.
משפחת הטורנריים
Turneraceae
טורנרה
Turnera L.
משפחת הסופיים
Typhaceae
סוף
Typha Pers.
משפחת הסוככיים
Umbelliferae
אכיפילה
Aciphylla J.R. Frost. & G. Frost.
משפחת הסוככיים
Umbelliferae
אגופודיום
Aegopodium L.
משפחת הסוככיים
Umbelliferae
חרחבינה
Eryngium L.
משפחת הסרפדיים
Urticaceae
פליוניה
Pellioia Gaud-Beaup.
משפחת הסרפדיים
Urticaceae
פילית
Pilea Lindl.
משפחת הולריניים
Valerianaceae
חד־אבקן
Centranthus Neck. ex DC.
משפחת הורבניים
Verbenaceae
קליקרפה
Callicarpa L.
משפחת הורבניים
Verbenaceae
קריופטריס
Caryopteris Bunge
משפחת הורבניים
Verbenaceae
קלרודנדרון
Clerodendron L.
משפחת הורבניים
Verbenaceae
לנטנה
Lantana L.
משפחת הזנגביליים
Zingiberaceae
קוסטוס
Costus L.
זרעים (seeds)
* כל הטובין שמסומנים בכוכבית (*) ניתנים ליבוא רק מאזורים אלה: ארצות אירופה, צפון אמריקה, יפן, טייוואן, אוסטרליה וניו זילנד.
(א)
זרעים עם תנאים מפורטים:
טור א׳
סוג הטובין (Name of goods)
טור ב׳
תנאים (Requirements)
אדר
Acer L.
משפחת האדריים
Aceraceae
על הזרעים לעמוד בתנאים אלה:
(1)
מקור הזרעים בעצים החופשיים מנגעים אלה:
Gloeosporium aceris Cooke;
Hyphantria cunea (Drury);
Phyllosticta platanoides Sacc.;
(2)
הזרעים עברו אידוי בפוספין בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים.
אהלית
Faucaria Schwantes
משפחת החיעדיים
Aizoaceae
על הזרעים לעמוד בדרישות אלה:
הזרעים עברו אידוי בפוספין בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים.
אראוקריה
Araucaria Juss.
משפחת האראוקריים
Araucariaceae (Pinaceae)
על הזרעים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הזרעים בעצים החופשיים מנגעים אלה:
Cryptosporella araucariae Voglino;
Dothiorella spp.;
Phoma araucariae Trav.;
Phyllosticta araucariae Woronochin;
Physalospora rhodina Berk. & Curtis;
Phytophthora cinnamomi Rands;
Servazziella longispora (Servazzi) Reid & Booth;
(2)
הזרעים עברו אידוי בפוספין בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים.
משפחת הצבריים
כל הסוגים
Cactaceae
all genera
על הזרעים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
הזרעים חופשיים מ-
Helminthosporium cactivorum Petr.;
(2)
הזרעים נקיים מפולפה.
* מלוח
Atriplex L.
משפחת הסלקיים
Chenopodiaceae
על מקור הזרעים להיות בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ-
Microsphaeropsis olivacea (Bonord.) Höhn;
* סלק
Beta vulgaris L.
משפחת הסלקיים
Chenopodiaceae
על הזרעים לעמוד בדרישות אלה:
מקור הזרעים בצמחים אשר נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipev;
Curtobacterium flaccumfaciens pv. betae (Keyworth Howell & Dowson) Collins & Jones;
Beet 1 alphacryptovirus;
Beet 2 hybricryptovirus;
כף האווז
Chenopodium L.
משפחת הסלקיים
Chenopodiaceae
על הזרעים לעמוד בדרישות אלה:
מקור הזרעים בצמחים, שאובחנו בבדיקת מעבדה רשמית כחופשיים מ-
Ascochyta hyalospora Boerema et al.;
Hibiscus latent ringspot nepovirus;
Raspberry bushy dwarf idaeovirus;
Sowbane mosaic sobemovirus;
חננית
Bellis L.
משפחת המרכבים
Compositae
על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה:
(1)
מקור הזרעים בצמחים אשר נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ-
Phoma bellidis Neerg.;
(2)
הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגע האמור בפסקה (1).
צפרני חתול
Calendula officinalis L.
משפחת המרכבים
Compositae
על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה:
(1)
מקור הזרעים בצמחים אשר נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים:
Drechslera hawaiiensis M.B. Ellis;
(2)
הזרעים נבדקו במעבדה ונמצאו חופשיים מהנגע האמור בפסקה (1).
נזרה סינית
Callistephus chinensis (L.) Nees
משפחת המרכבים
Compositae
על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה:
(1)
מקור הזרעים בצמחים אשר נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer;
Fusarium oxysporum f.sp. callistephi (Beach) W.C. Snyder & H.N. Hans.;
Tomato aspermy cucumovirus;
(2)
הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפסקה (1).
* חריע
Carthamus tinctorius L.
משפחת המרכבים
Compositae
על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה:
(1)
מקור הזרעים בצמחים אשר נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Cercospora carthami Sund & Ram.;
Fusarium oxysporum f.sp. carthami Kils & Houston;
Puccinia carthami Corda;
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthier;
Safflower mosaic virus;
(2)
הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפסקה (1).
דגנית
Centaurea cyanus L.
משפחת המרכבים
Compositae
על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה:
(1)
מקור הזרעים בצמחים אשר נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ-
Phoma spp.;
(2)
הזרעים נבדקו במעבדה ונמצאו חופשיים מהנגע האמור בפסקה (1).
* עולש
Chichorium L.
משפחת המרכבים
Compositae
על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה:
(1)
מקור הזרעים בצמחים אשר נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Alternaria chichorii Nattrass;
Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc.;
Gibberella avenacea Neergaad;
(2)
הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפסקה (1).
חרצית
Chrysanthemum L.
משפחת המרכבים
Compositae
על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה:
(1)
מקור הזרעים בצמחים אשר נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer;
Didymella ligulicola Muller & V. Arx;
Peronospora radii de Bary.;
Erwinia chrysanthemi Burkholder et al.;
(2)
הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפסקה (1).
קוסמוס
Cosmos Cav.
משפחת המרכבים
Compositae
על הזרעים לעמוד בדרישות אלה:
הזרעים עברו טיפול בחומר כימי בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים.
גירדיה
Gaillardia Foug.
משפחת המרכבים
Compositae
על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה:
(1)
מקור הזרעים בצמחים אשר נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Alternaria zinniae M.B. Ellis;
Drechslera spp.;
Pseudocochliobolus pallescens Tsuda & Ueyama;
Puccinia helianthellae Arth.;
Septoria gaillardiae Elllis & Everth.;
(2)
הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפסקה (1).
דליה
Dahlia Cav.
משפחת המרכבים
Compositae
על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה:
(1)
מקור הזרעים בצמחים אשר נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer;
Gibberella avenacea R.J. Cooke;
(2)
הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפיסקה (1).
* חמנית
Helianthus annuus L.
משפחת המרכבים
Compositae
על הזרעים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות הבאות:
(א)
מקור הזרעים בצמחים שגדלו במדינה חופשית מנגעים אלה:
Alternaria helianthi (Hansf.) Tubaki & Nishihara;
Alternaria zinniae M.B. Ellis;
Diaphorthe helianthi M. Muntanola et al.;
Leptosphaeria linquistii Frezzi;
Septoria helianthi Ellis & Kellerm;
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthier;
Pseudomonas syringe pv. tagetis (Hellmers) Young et al.;
Sunflower mosaic virus;
Orobanche spp.;
(ב)
מקור הזרעים בצמחים אשר נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפיסקת משנה (א);
(ג)
הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפיסקת משנה (א);
(2)
הזרעים עברו אידוי בפוספין בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים.
* חסה
Lactuca sativa L.
משפחת המרכבים
Compositae
על הזרעים לעמוד בדרישות אלה:
הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthier;
Xanthomonas campestris pv. vitians (Brown) Dye;
Lettuce mosaic potyvirus (seed sample of 10,000).
טגטס
Tagetes L.
משפחת המרכבים
Compositae
על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה:
(1)
מקור הזרעים בצמחים אשר נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Fusarium oxysporum f.sp. callistephi (Beach) Snyder & Hans.;
Pseudomonas syringe pv. tagetis (Hellmers) Young et al.;
(2)
הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפסקה (1).
ציניה
Zinnia L.
משפחת המרכבים
Compositae
על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה:
(1)
מקור הזרעים בצמחים אשר נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Alternaria zinniae M.B. Ellis;
Xanthomonas campestris pv. zinniae (Hopkins & Dowson) Dye;
(2)
הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפסקה (1).
אלסר
Corylus avellana L.
משפחת האילסריים
Corylaceae
על מקור הזרעים להיות בעצים החופשיים מנגעים אלה:
Sclerotinia laxa Aderhold & Ruhl.;
Xanthomonas arboricola pv. corylina (Miller et al.) Vauterin et al..
* חרדל
Brassica juncea L.
* ברוקולי
* כרוב
* כרובית
Brassica oleracea L.
(all variants)
* לפת
Brassica rapa L.
משפחת המצליבים
Cruciferae
על הזרעים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הזרעים בצמחים אשר נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Leptosphaeria maculans (Desm.) Ces. & de Not. anamorph.: Phoma lingam (Tode ex Fr.) Desm.;
Erwinia chrysanthemi Burkholder et al.;
Xanthomonas campestris pv. campestris (Pammel) Dowson;
או – שהזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים;
(2)
הזרעים עברו טיפול במים חמים בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים.
* כרוב הנפוס
Brassica napus L.
משפחת המצליבים
Cruciferae
על הזרעים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הזרעים בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Leptosphaeria maculans (Desm.) Ces. & de Not. anamorph.: Phoma lingam (Tode ex Fr.) Desm.;
Erwinia chrysanthemi Burkholder et al.;
Xanthomonas campestris pv. campestris (Pammel) Dowson;
או – שהזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים;
(2)
הזרעים עברו טיפול במים חמים בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים.
* אבטיח
Citrullus lanatus (Vulgaris) Nec
משפחת הדלועיים
Cucurbitaceae
על הזרעים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הזרעים באזור החופשי מ-
Acidovorax avenae subsp. citrulli (Schaad et al.) Willems et al.;
(2)
הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מ-
Acidovorax avenae subsp. citrulli (Schaad et al.) Willems et al.;
(3)
מקור הזרעים בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Didymella bryoniae (Auersw.) Rehm;
Fusarium oxysporum Shlechtend.: Fr. (E.F.Sm) Snyder & Hans. f.sp. niveum;
Glomerella lagenaria F. Stevens (anamorph. Colletotrichum orbiculare (Berk. & Mont.) Arx);
Cucumber green mottle mosaic tobamovirus;
Squash mosaic comovirus;
או – שהזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים.
* מלון
Cucumis melo L.
משפחת הדלועיים
Cucurbitaceae
על הזרעים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הזרעים באזור החופשי מ-
Acidovorax avenae subsp. citrulli (Schaad et al.) Willems et al.
או – שהזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מנגע זה (דוגמה של 3,000 זרעים);
(2)
מקור הזרעים בצמחים שנבדק במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Fusarium oxysporum f.sp. melonis Schlechtend.: Fr. (E.F.Sm) Snyder & Hans.;
Glomerella lagenaria F. Stevens (anamorph. Colletotrichum orbiculare (Berk. & Mont.) Arx);
Melon necrotic spot carmovirus;
Melon rugose mosaic tymovirus;
Squash mosaic comovirus;
Tobacco ringspot nepovirus;
או – שהזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מאותם הנגעים.
* מלפפון
Cucumis sativus L.
משפחת הדלועיים
Cucurbitaceae
על הזרעים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הזרעים באזור החופשי מ-
Acidovorax avenae subsp. citrulli (Schaad et al.) Willems et al.
או – שהזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מנגע זה;
(2)
מקור הזרעים בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Fusarium oxysporum Schlechtend.: Fr. f.sp. cucumerinum Owen;
Glomerella lagenaria F. Stevens (anamorph. Colletotrichum orbiculare (Berk. & Mont.) Arx);
Pseudomonas syringae (all pathovars pathogenic to cucumber);
Xanthomonas cucurbitae (ex Bryan) Vauterin et al.;
Cucumber green mottle mosaic tobamovirus;
Cucumber leaf spot carmovirus;
או – שהזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים.
* דלעת
* קישוא
Cucurbita L.
משפחת הדלועיים
Cucurbitaceae
על הזרעים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הזרעים באזור החופשי מ-
Acidovorax avenae subsp. citrulli (Schaad et al.) Willems et al.;
או – שהזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מנגע זה;
(2)
מקור הזרעים בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Fusarium oxysporum Shlechtend.: Fr. Snyder & Hans. f.sp. melonis (E.F. Sm.);
Glomerella lagenaria F. Stevens (anamorph.: Colletotrichum orbiculare (Berk. & Mont.) Arx);
או – שהזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים.
ערער
Juniperus L.
משפחת הברושיים
Cupressaceae
על הזרעים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הזרעים באזור החופשי מ-
Gymnosporangium spp.;
(2)
הזרעים נבדקו ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Phomopsis occulta (Sacc.) Traverso;
Phytophthora cinnamomi Rands;
(3)
הזרעים עברו אידוי בפוספין בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים.
ציקס
Cycas L.
משפחת הציקסיים
Cycadaceae
על הזרעים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
הזרעים עברו אידוי בפוספין בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים;
(2)
הזרעים נקיים משאריות פרי.
אפרסמון
Diospyros L.
משפחת האפרסמוניים
Ebenaceae
על הזרעים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הזרעים בעצים החופשיים מ-
Acremonium diospyri (Crandall) W. Gams;
או – שהזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מנגע זה;
(2)
הזרעים עברו טיפול בתמיסת היפוכלוריד 3% למשך חצי שעה ויובשו.
אלון
Quercus L.
משפחת האלוניים
Fagaceae
על הזרעים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הזרעים באזור החופשי מ-
Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt (anamorph: Chalara quercina Henry);
(2)
הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Gloeotinia granigena (temulenta) (Quelet) Schumacher;
Pestalotiopsis spp.;
Phytophthora cinnamomi Rands;
(3)
הזרעים עברו טיפול אידוי בפוספין בהתאם לדרישות המנויות בספר הטיפולים.
פלרגוניום
Geranium L.
משפחת הגרניים
Geraniaceae
על מקור הזרעים להיות בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ-
Xanthomonas hortorum pv. pelargonii (Brown) Vauterin et al.;
או – שהזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מנגע זה;
קסטנוספרמום
Castanospermum Cunn.
משפחת הקטניטיים
Leguminosae
הזרעים עברו אידוי בפוספין בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים.
* חימצה
Cicer L.
משפחת הקטניטיים
Leguminosae
על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה:
(1)
מקור הזרעים בשדה אשר נבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מנגעים אלה:
Ascochyta rabiei (Pass.) Labrousse;
Fusarium oxysporum Schlechtend.: Fr.: f.sp. ciceris (padwick) Matuo & K. Sato;
Broad bean mottle bromovirus;
Pea mosaic potyvirus;
(2)
הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפסקה (1).
טופח ריחני
Lathyrus odoratus L.
משפחת הקטניטיים
Leguminosae
על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה:
(1)
מקור הזרעים בשדה שנבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מנגעים אלה:
Ascochyta lathyri Trail;
Rhodococcus fascians (Tilford) Goodfellow;
Pea mosaic potyvirus;
(2)
הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפסקה (1).
תורמוס
Lupinus L.
משפחת הקטניטיים
Leguminosae
על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה:
(1)
מקור הזרעים בשדה שנבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מנגעים אלה:
Fusarium oxysporum Schlechtend.: Fr.;
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.;
(2)
הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפסקה (1).
* שעועית
Phaseolus L.
משפחת הקטניטיים
Leguminosae
על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה:
(1)
מקור הזרעים בשדה שנבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מנגעים אלה:
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipev;
Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. & Magn.) Scribner;
Colletotrichum truncatum (Schwein) Andrus;
Diaporthe phaseolorum (Cooke & Ellis) var. sojae (Lehman) Wehmeyer;
Phoma exigua Desmaz.;
Phyllosticta phaseolina Sacc.;
Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones;
Pseudomonas syringae pv. phaseolicola (Berk.) Young et al.;
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.;
Bean common mosaic potyvirus;
Tobacco streak ilarvirus;
(2)
הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפסקה (1).
* אפונה
Pisum L.
משפחת הקטניטיים
Leguminosae
על הזרעים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הזרעים בשדה שנבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מנגעים אלה:
Ascochyta pinodes L.K. Jon.;
Pseudomonas syringae pv. pisi (Sackett) Young et al.;
Pea enation mosaic enamovirus;
Pea seedborn mosaic potyvirus;
(2)
הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מ-
Pseudomonas syringae pv. pisi (Sackett) Young et al.;
(3)
הזרעים עברו אידוי בפוספין וטיפול בחומר כימי בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים.
* תלתן
Trifolium L.
משפחת הקטניטיים
Leguminosae
על הזרעים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
הזרעים הם זרעים מאושרים;
(2)
מקור הזרעים בשדה שנבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מנגעים אלה:
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipev;
Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.;
Phoma medicaginis Malbr. & Roum.;
Sclerotinia spermophila M. Noble;
Sclerotinia trifoliorum Eriks.;
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthier;
Subterranean clover mottle sobemovirus;
או – שהזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים;
(3)
הזרעים עברו טיפול בחומר כימי בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים.
* חילבה
Trigonella L.
משפחת הקטניטיים
Leguminosae
על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה:
(1)
מקור הזרעים בשדה אשר נבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מ-
Cercospora traversiana Sacc.;
(2)
הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מנגע זה.
* פול
Vicia faba L.
משפחת הקטניטיים
Leguminosae
על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה:
(1)
מקור הזרעים בשדה שנבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מנגעים אלה:
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipev;
Ascochyta fabae Speg.;
Botrytis fabae Sardina;
Artichoke yellow ring spot nepovirus;
Broad been stain comovirus;
Pea mosaic potyvirus;
Pea early browning tobravirus;
(2)
הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפסקה (1);
(3)
הזרעים עברו אידוי בפוספין בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים.
* בקיה
Vicia sativa L.
משפחת הקטניטיים
Leguminosae
על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה:
(1)
מקור הזרעים בשדה שנבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מנגעים אלה:
Colletotrichum truncatum (Schwein) Andrus & Moore;
Pseudomonas syringae pv. pisi (Sackett) Young et al.;
Pea mosaic potyvirus;
(2)
הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפסקה (1).
* אפונת בקר
Vigna sinensis Savi
משפחת הקטניטיים
Leguminosae
על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה:
(1)
מקור הזרעים בשדה שנבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מנגעים אלה:
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.;
Xanthomonas axonopodis pv. vignicola (Burkholder) Vauterin et al.;
(2)
הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפסקה (1).
* בצל
Allium L.
משפחת השושניים
Liliaceae
על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה:
(1)
מקור הזרעים בשדה שנבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מנגעים אלה:
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipev;
Sclerotium cepivorum Berk.;
Urocystis cepulae Frost;
(2)
הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפסקה (1).
מילה
Fraxinus L.
משפחת הזיתיים
Oleaceae
על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה:
(1)
מקור הזרעים בעצים החופשיים מנגעים אלה:
Macrophoma fraxini Delacr.;
Phyllosticta osteospora Sacc.;
(2)
הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפסקה (1).
* שומשום
Sesamum indicum L.
משפחת השמשמיים
Pedaliaceae
על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה:
(1)
מקור הזרעים בשדה שנבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מנגעים אלה:
Alternaria sesami (Kawamura) Mohanty & Behera;
Cercospora sesami Zimmerm.;
Corynespora cassiicola (Berk. & Curtis) Weir.;
Fusarium oxysporum Schlechtend: Fr. f.sp. vasinfectum (Atk.) Snyder & Hans.;
Helminthosporium sesami Miyake;
Pseudomonas syringae pv. sesami (Malkoff) Young;
Xanthomonas campestris pv. sesami (Sabet & Dowson) Dye;
(2)
הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפסקה (1).
ארמריה
עדעד
Armeria Willd.
Limonium Mill.
משפחת העפריתיים
Plumbaginaceae
על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה:
(1)
מקור הזרעים בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מ-
Cercospora insulana Sacc.;
(2)
הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגע האמור בפסקה (1).
פלוקס
Phlox L.
משפחת השלהביים
Polemoniaceae
על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה:
(1)
מקור הזרעים בצמחים אשר נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ-
Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer;
(2)
הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגע האמור בפסקה (1).
רקפת
Cyclamen L.
משפחת הרקפתיים
Primulaceae
על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה:
(1)
מקור הזרעים בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ-
Fusarium oxysporum Schlechtend.: Fr. f.sp. cyclaminis Gerlach.;
(2)
הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגע האמור בפסקה (1).
פרימולה
Primula L.
משפחת הרקפתיים
Primulaceae
על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה:
(1)
מקור הזרעים בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Phyllosticta primulicola Desmaz.;
Pseudomonas syringae pv. primulae (Ark & Gardner) Young, Dye & Wilkie;
(2)
הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפסקה (1).
אצחר
אבהר
פרוטאה
Leucadendron R. Br.
Leucospermum R. Br.
Protea L.
משפחת הפרוטאיים
Proteaceae
על הזרעים לעמוד בדרישות האלה:
(1)
מקור הזרעים באזור הידוע כחופשי מעשב ה-
Striga spp.;
(2)
מקור הזרעים בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Botryosphaeria spp.;
Colletotricum spp.;
Drechslera biseptata (Sacc. & Roum.) M.J. Richardson & E.M. Fraser;
(3)
הזרעים עברו אידוי בפוספין בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים;
(4)
הזרעים עברו טיפול במים חמים בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים.
כלנית
נורית
Anemone coronaria L.
Ranunculus asiaticus L.
משפחת הנוריתיים
Ranunculaceae
על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה:
(1)
מקור הזרעים בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ-
Colletotrichum acutatum Simmonds;
(2)
הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגע האמור בפסקה (1).
דלפיניום
Delphinium L.
משפחת הנוריתיים
Ranunculaceae
על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה:
(1)
מקור הזרעים בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Erwinia carotovora (Jones) Bergey et al. subsp. atroseptica (Van Hall) Dye;
Pseudomonas syringae pv. delphinii (Smith) Young, Dye & Wilkie;
(2)
הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפסקה (1).
* חבוש פורח
* עוזרר
* חבוש
Chaenomeles Lindl.
Crataegus L.
Cydonia Mill.
משפחת הורדיים
Rosaceae
על הזרעים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הזרעים באזור שנבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מנגעים אלה:
Gymnosporangium spp.;
Apple scar skin apscaviroid;
(2)
מקור הזרעים באזור הידוע כחופשי מ-
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.;
או: הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגע האמור לעיל.
* תפוח
Malus Mill.
משפחת הורדיים
Rosaceae
על הזרעים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הזרעים באזור שנבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מנגעים אלה:
Gymnosporangium spp.;
Apple scar skin apscaviroid;
(2)
מקור הזרעים באזור הידוע כחופשי מ-
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.;
או: הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגע האמור לעיל.
* חבושית (חבושית אנג׳)
* פירוקנטה
* אגס
Cotoneaster Medik
Pyracantha Roem.
Pyrus L.
משפחת הורדיים
Rosaceae
על הזרעים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הזרעים באזור שנבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מנגעים אלה:
Gymnosporangium spp.;
Phytophthora cinnamomi Rands;
Apple scar skin apscaviroid;
(2)
מקור הזרעים באזור הידוע כחופשי מ-
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.;
או: הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגע האמור לעיל.
* שקד
Prunus dulcis (Mill) D.A. Webb
* משמש
Prunus armeniaca L.
* אפרסק
Prunus persica (L.) Batsch.
* שזיף
Prunus domestica L.
משפחת הורדיים
Rosaceae
על הזרעים לעמוד בדרישות האלה:
(1)
מקור הזרעים במטע שנבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מנגעים אלה:
Phytophthora cinnamomi Rands;
Plum pox potyvirus;
Prune dwarf ilarvirus;
Prunus necrotic ringspot ilarvirus;
(2)
הזרעים נבדקו במעבדה רשמית לאחר הגעתם (200 זרעים מכל 50 ק״ג) ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Plum pox potyvirus;
Prune dwarf ilarvirus;
Prunus necrotic ringspot ilarvirus;
(3)
הזרעים עברו אידוי בפוספין בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים.
* דובדבן
Prunus avium L.
משפחת הורדיים
Rosaceae
על הזרעים לעמוד בדרישות האלה:
(1)
מקור הזרעים באזור שנבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מנגעים אלה:
Plum pox potyvirus;
Prune dwarf ilarvirus;
Prunus necrotic ringspot ilarvirus;
(2)
מקור הזרעים במטע שנבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מ-
Phytophthora cinnamomi Rands;
או: הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגע האמור לעיל;
(3)
הזרעים נבדקו במעבדה רשמית לאחר הגעתם (200 זרעים מכל 50 ק״ג) ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Plum pox potyvirus;
Prune dwarf ilarvirus;
Prunus necrotic ringspot ilarvirus;
(4)
הזרעים עברו אידוי בפוספין בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים.
ורד
Rosa multiflora Thunb.
משפחת הורדיים
Rosaceae
מקור הזרעים בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ-
Prunus necrotic ringspot nepovirus.
הדרים
Citrus L.
משפחת הפיגמיים
Rutaceae
על הזרעים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הזרעים באזור הידוע כחופשי מ-
Xanthomonas axonpodis pv. citri (Hasse) Vauterin et al.;
(2)
מקור הזרעים בעצים החופשיים מ-
Phytophthora cinnamomi Rands;
Spiroplasma citri Saglio;
Citrus ringspot virus;
Citrus tristeza closterovirus;
(3)
הזרעים עברו טיפול בחומר כימי בהתאם לדרישות המנויות בספר הטיפולים.
לוע־ארי
Antirrhinum L.
משפחת הלעניתיים
Scrophulariaceae
על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה:
(1)
מקור הזרעים בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Puccinia antirrhini Dietel & Holway.;
Pseudomonas syringae pv. antirrhini (Takimoto) Young et al.;
(2)
הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמור[ים] בפסקה (1).
דיגיטליס
Digitalis L.
משפחת הלעניתיים
Scrophulariaceae
על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה:
(1)
מקור הזרעים בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ-
Colletotrichum fuscum Laubert;
(2)
הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגע האמור בפסקה (1).
פולובניה
Paulownia
משפחת הלעניתיים
Scrophulariaceae
על הזרעים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הזרעים בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Phytoplasma;
Paulownia wiches broom;
Tobbaco rattle virus;
Tobacco ringspot nepovirus;
או: הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים לעיל;
(2)
הזרעים עברו אידוי בפוספין בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים.
פלפל
Capsicum annuum L.
משפחת הסולניים
Solanaceae
על הזרעים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
הזרעים חופשיים מנגעים אלה:
Phytophthora capsici Leonian;
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis et al.;
Erwinia carotovora (Jones) subsp. carotovora Bergey et al.;
Pseudomonas corugata Roberts & Scarlett;
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;
Tobamovirus group (TMV, PMMV, TMGMV);
Tomato black ring nepovirus;
Tomato ringspot nepovirus;
(2)
הזרעים נבדקו לאחר הגעתם לארץ במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (1).
עגבניה
Lycopersicon esculentum Mill.
משפחת הסולניים
Solanaceae
על הזרעים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
הזרעים חופשיים מנגעים אלה:
Fusarium oxysporum Schlechtend.: Fr. f.sp. lycopersici (Sacc.) Snyd. & Klans. race III;
Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. (all subsp.);
Erwinia carotovora (Jones) subsp. carotovora Bergey et al.;
Pseudomonas corrugata Roberts & Scarlett;
Pseudomonas syringae pv. tomato (Okabe) Young et al.;
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge); Vauterin et al.;
Pepino mosaic potexvirus;
Potato spindle tuber pospiviroid;
Tobamovirus group (TMV, ToMV, TMGMV);
Tomato black ring nepovirus;
Tomato bushy stunt tombusvirus;
Tomato ringspot nepovirus;
(2)
הזרעים נבדקו לאחר הגעתם לארץ במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (1);
(3)
אישור שהזרעים הופקו באמצעות חומצה.
פטוניה
Petunia Juss.
משפחת הסולניים
Solanaceae
על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה:
(1)
מקור הזרעים בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ-
Erwinia chrysanthemi Burkholder et al.;
Impatiens necrotic spot virus;
Potato spindle tuber pospiviroid;
Tobacco ringspot nepovirus;
Tomato aspermy cucumovirus;
Tomato black ring nepovirus;
Tomato bushy stunt tombusvirus;
Tomato ringspot nepovirus;
(2)
הזרעים נבדקו לאחר הגעתם לארץ במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (1).
* זוגית
Salpiglossis Ruiz et Pav.
משפחת הסולניים
Solanaceae
על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה:
(1)
מקור הזרעים בצמחים אשר נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ-
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis et al.;
(2)
הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגע כאמור בפסקה (1).
חציל
Solanum melongena L.
משפחת הסולניים
Solanaceae
על הזרעים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
הזרעים חופשיים מנגעים אלה:
Fusarium oxysporum f.sp. melongenae (Weimer) Snyder & Hansen;
Phomopsis vexans (Sacc. & Sydow) Gratz;
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthier;
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;
Eggplant mosaic tymovirus;
Tobacco ringspot nepovirus;
(2)
הזרעים נבדקו לאחר הגעתם לארץ במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (1);
(3)
הזרעים עברו טיפול בחומר כימי בהתאם לדרישות המנויות בספר הטיפולים.
ציפור גן עדן
Strelitzia Banks
משפחת הסטרליציים
Strelitziaceae
על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה:
(1)
מקור הזרעים באזור החופשי מנגעים אלה-
Burkholderia andropogonis (Smith) Gillis et al.;
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;
(2)
הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגע כאמור בפסקה (1).
כובע הנזיר
Tropaeolum majus L.
משפחת הטרופיאוליים
Tropeaolaceae
על הזרעים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הזרעים בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ-
Rhodococcus fascians (Tilford) Goodfellow;
או – שהזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגע האמור;
(2)
הזרעים עברו טיפול במים חמים בהתאם לדרישות המנויות בספר הטיפולים.
* שמיר
Anethum graveolens L.
משפחת הסוככיים
Umbelliferae
על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה:
(1)
מקור הזרעים בצמחים אשר נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ-
Phymatotrichopsis (Phymatotrichum) omnivora (Duggar) Hennebert;
Artichoke yellow ringspot nepovirus;
(2)
הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגע כאמור בפסקה (1).
* כרפס
Apium graveloens L.
משפחת הסוככיים
Umbelliferae
על הזרעים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הזרעים בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Phyllosticta apii Halst;
Phytophthora cryptogea Pethybr. & Lafferty;
Pseudomonas syringae pv. apii (Jagger) Dye & Wilkie;
Strawberry latent ringspot nepovirus;
(2)
הזרעים חופשיים מזרעי העשב המחבל –
Cirsium arvense (L.) Scop.;
או – שהזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפסקה זו ובפסקה (1).
* כסברה
Coriandrum L.
משפחת הסוככיים
Umbelliferae
על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה:
(1)
מקור הזרעים בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Erwinia carotovora subsp. betavasculorum Thompson & Hildebrand et al.;
Xanthomonas hortorum pv. carotae (kendrick) Vauterin et al.;
(2)
הזרעים נבדקו במעבדה ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (1).
* גזר
Daucas carota L.
משפחת הסוככיים
Umbelliferae
על הזרעים להיות חופשיים מזרעי העשב המחבל –
Cirsium arvense (L.) Scop..
* שומר
Foeniculum Mill.
משפחת הסוככיים
Umbelliferae
על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה:
(1)
מקור הזרעים בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Phomopsis phoenicola Traverso & Spessa;
Phymatotrichopsis (Phymatotrichum) omnivora (Duggar) Hennebert;
(2)
הזרעים נבדקו במעבדה ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפסקה (1).
* פטרוזיליה
Petroselinum Hollm
משפחת הסוככיים
Umbelliferae
על הזרעים לעמוד בדרישות אלה:
(1)
מקור הזרעים בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Phymatotrichopsis (Phymatotrichum) omnivora (Duggar) Hennebert;
Phytophthora cryptogea Pethybr. & Lafferty;
Pythium debaryanum Hesse;
Strawberry latent ringspot nepovirus;
(2)
הזרעים חופשיים מזרעי העשב המחבל –
Cirsium arvense (L.) Scop.;
(3)
או שהזרעים נבדקו במעבדה ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפסקאות (1) ו־(2).
סיגל
Viola L.
משפחת הסיגליים
Violaceae
על מקור הזרעים להיות בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:
Mycocentrospora acerina (R. Hartig) Deighton;
Urocystis violae (Sowerby) A.Fisch.
(ב)
זרעים ללא תנאים מפורטים:
משפחה (Family)סוג או מין (Genus or species)
משפחת הקוציציים
Acanthaceae
קוציץ
Acanthus L.
משפחת הקוציציים
Acanthaceae
ברד
Hypoestes Soland. ex R. Br.
משפחת הקוציציים
Acanthaceae
תונברגיה
Thunbergia Retz.
משפחת האקטינידיים
Actinidaceae
אקטינידיה
Actinidia Lindl.
משפחת האגביים
Agavaceae
אגבה
Agave L.
משפחת האגביים
Agavaceae
קורדילין
Cordyline Comm.
משפחת האגביים
Agavaceae
ציצנית
Dasylirion Zucc.
משפחת האגביים
Agavaceae
דרקונית
Dracaena Vand. Ex L.
משפחת האגביים
Agavaceae
נולינה
Nolina Michx.
משפחת האגביים
Agavaceae
פורמיון
Phormium J.R.
משפחת האגביים
Agavaceae
כידונן
Sansevieria L.
משפחת האגביים
Agavaceae
יוקה
Yucca L.
משפחת החיעדיים
Aizoaceae
ברגרנתוס
Bergeranthus Schwantes
משפחת החיעדיים
Aizoaceae
דלוספרמה
Delosperma N.E. Br.
משפחת החיעדיים
Aizoaceae
דורותית
Dorotheanthus Schwantes
משפחת החיעדיים
Aizoaceae
אהל
Mesembrianthemum L.
משפחת החיעדיים
Aizoaceae
רבועה
Tetragonia L.
משפחת הירבוזים
Amaranthaceae
ירבוז
Amaranthus L.
משפחת הירבוזים
Amaranthaceae
צלוזיה
Celosia L.
משפחת הנרקיסיים
Amaryllidaceae
לאוקויום
Leucojum L.
משפחת הנרקיסיים
Amaryllidaceae
אלסטרומריה
Alstroemeria L.
משפחת הנרקיסיים
Amaryllidaceae
בלומריה
Bloomeria Kellogg
משפחת הנרקיסיים
Amaryllidaceae
קליביה
Clivia Lindl.
משפחת הנרקיסיים
Amaryllidaceae
קרינון
Crinum L.
משפחת הנרקיסיים
Amaryllidaceae
היפאסטרום
Hippeastrum Herb.
משפחת הנרקיסיים
Amaryllidaceae
נרקיס
Narcissus L.
משפחת הנרקיסיים
Amaryllidaceae
חבצלת
Pancratium L.
משפחת ההרדופיים
Apocynaceae
אדניון
Adenium Roem. & Schult.
משפחת ההרדופיים
Apocynaceae
פלומריה
Plumeria L.
משפחת ההרדופיים
Apocynaceae
ראוולפיה
Rauvolfia L.
משפחת ההרדופיים
Apocynaceae
וינקה
Vinca L.
משפחת הלופיים
Araceae
אקורוס
Acorus L.
משפחת הלופיים
Araceae
אלוקסיה
Alocasia G.
משפחת הלופיים
Araceae
אלוקסיה
Alocasia G.
משפחת הלופיים
Araceae
אריסמה
Arisaema Mart.
משפחת הלופיים
Araceae
קולקס
Colocasia Fabr.
משפחת הלופיים
Araceae
הומלומנה
Homalomena Schott
משפחת הלופיים
Araceae
דרקונקולוס
Dracunculus Adans.
משפחת הלופיים
Araceae
מונסטרה
Monstera Adans.
משפחת הלופיים
Araceae
פילודנדרון
Philodendron Schott
משפחת הלופיים
Araceae
קסנתוסומה
Xanthosoma Schott
משפחת הקיסוסיים
Araliaceae
ארליה
Aralia L.
משפחת הקיסוסיים
Araliaceae
קוסוניה
Cussonia Thunb.
משפחת הקיסוסיים
Araliaceae
פטסיה
Fatsia Decne. & Planch.
משפחת הקיסוסיים
Araliaceae
שפלרה
Schefflera J.R. Forst. & G. Forst.
משפחת הספלוליים
Aristolochiaceae
ספלול
Aristolochia L.
משפחת האסקלפיים
Asclepiadaceae
אסקלפיס
Asclepias L.
משפחת האסקלפיים
Asclepiadaceae
הודיה
Hoodia Sweet ex Decne
משפחת האסקלפיים
Asclepiadaceae
סטופנוטיס
Stephanotis Thouars
משפחת הבשמתיים
Balsaminaceae
בשמת
Impatiens L.
משפחת הבגוניים
Begoniaceae
בגוניה
Begonia L.
משפחת הביגנוניים
Bignoniaceae
ביגנוניה
Bignonia L.
משפחת הביגנוניים
Bignoniaceae
אינקרוילאה
Incarvillea Juss.
משפחת הביגנוניים
Bignoniaceae
פנדוראה
Pandorea (Endl.) Spach
משפחת הבומבקיים
Bombacaceae
אדנסוניה
Adansonia L.
משפחת הזיפניים
Boraginaceae
לשון פר
Anchusa Mill.
משפחת הזיפניים
Boraginaceae
עכנאי
Echium L.
משפחת הזיפניים
Boraginaceae
עקץ עקרב
Heliotropium L.
משפחת הברומליים
Bromeliaceae
אכמאה
Aechmea Ruiz & Pav.
משפחת הברומליים
Bromeliaceae
בילברגיה
Billbergia Thunb.
משפחת הברומליים
Bromeliaceae
חביון
Cryptanthus Klotzsch.
משפחת הברומליים
Bromeliaceae
דיקיה
Dyckia Schult. f.
משפחת הברומליים
Bromeliaceae
גוזמניה
Guzmania Ruiz & Pav.
משפחת הברומליים
Bromeliaceae
נאורגליה
Neoregelia L.B. Sm.
משפחת הברומליים
Bromeliaceae
נידולריון
Nidularium Lem.
משפחת הברומליים
Bromeliaceae
טילנדסיה
Tillandsia L.
משפחת הברומליים
Bromeliaceae
וריסיה
Vriesea Lindl.
משפחת הכליליים
Caesalpiniaceae
כסיה
Cassia L.
משפחת הפעמוניתיים
Campanulaceae
אדנופורה
Adenophora Fisch.
משפחת הפעמוניתיים
Campanulaceae
פעמונית
Campanula L.
משפחת הפעמוניתיים
Campanulaceae
קודונופסיס
Codonopsis Wallich
משפחת הפעמוניתיים
Campanulaceae
ג׳סיונה
Jasione L.
משפחת הפעמוניתיים
Campanulaceae
ענבל
Platycodon A. DC.
משפחת הפעמוניתיים
Campanulaceae
טרכליום
Trachelium L.
משפחת הצלפיים
Capparidaceae
באשן
Cleome L.
משפחת היערתיים
Caprifoliaceae
יערה
Lonicera L.
משפחת הסלקיים
Chenopodiaceae
קוכיה
Kochia Roth.
משפחת הסלקיים
Chenopodiaceae
תרד
Spinacia L.
משפחת הקומברטיים
Cistaceae
שמשון
Helianthemum Mill.
משפחת הקומברטיים
Combretaceae
קומברטון
Combretum L.
משפחת הלטמיים
Combretaceae
טרמינליה
Terminalia sericea Bvrch. ex DC.
משפחת הקומליניים
Commelinaceae
ריאו
Rhoeo Hance.
משפחת המרכבים
Compositae
אכיליאה
Achillea L.
משפחת המרכבים
Compositae
אקרוקליניום
Acroclinium Hook.
משפחת המרכבים
Compositae
אגרטון
Ageratum L.
משפחת המרכבים
Compositae
אנסיקלוס
Anacyclus L.
משפחת המרכבים
Compositae
אנפליס
Anaphalis DC.
משפחת המרכבים
Compositae
קחון
Anthemis L.
משפחת המרכבים
Compositae
אזן דב
Arctotis L.
משפחת המרכבים
Compositae
ארניקה
Arnica L.
משפחת המרכבים
Compositae
לענה
Artemisia L.
משפחת המרכבים
Compositae
ברכיקומה
Brachyscome Cass.
משפחת המרכבים
Compositae
בופתלום
Buphthalum L.
משפחת המרכבים
Compositae
קרלינה
Carlina L.
משפחת המרכבים
Compositae
קטננחה
Catananche L.
משפחת המרכבים
Compositae
קוראופסיס
Coreopsis L.
משפחת המרכבים
Compositae